Din position: Hem > Stockholms stad > Idrottsnämnden > Sammanträde 2010-05-18

Sammanträde 2010-05-18

Datum
Klockan
17:00
Plats
Stora kollegiesalen, Stadshuset.

1 Fastställande av dagordning

2 Anmälan av justerat protokoll

3 Justering av dagens protokoll

6 Upprustning och modernisering av Farsta sim- och idrottshall, - genomförandebeslut. Bordlagt 2010-03-16 och 2010-04-13

7 En samlad strategi om stadens investeringar. Yttrande över remiss från kommunstyrelsen.

8 Träningsvillkoren för damfotbollen under vintermånader. Yttrande över remiss från kommunstyrelsen

10 Kartläggning av anläggningarnas öppettider för allmänheten. Svar på skivelse från Else Lundin och Axel Nekham (båda MP)

11 Gemensam idrottsstrategi vid kalla och snörika vintrar. Svar på skrivelse av Madeleine Sjöstedt m.fl. (FP) och Anders Hellström m.fl. (M)

12 Ombyggnad av duschrum i Högdalens sim- och idrottshall. Förslag till genomförandebeslut.

Omedelbar justering
(Utsänt)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

13 Möjligheten att tillskapa idrottsytor i f.d. industrilokaler

14 Långsiktig plan för stadens idrottsverksamhet

15 Information och övriga frågor

Bilagor till protokoll
Närvaro.pdf (122 kb)

§62 Fastställande av dagordningen

BESLUT

Idrottsnämnden beslutar fastställa dagordningen

§63 Anmälan av justerat protokoll

BESLUT

Idrottsnämnden beslutar godkänna anmälan av protokoll nr 3/2010 från nämndens sammanträde 2010-04-13 som justerats 2010 - 04 - 26.

§64 Justering av dagens protokoll

BESLUT

Ordförande Madeleine Sjöstedt (FP) och vice ordförande Jari Visshed (S) utses att ju­stera dagens protokoll.

§65 Röstgranskning

Ersättarna Jakob Pawlak (M), Fredrika Bernadotte (M) och Jennie Hansson Åkerlind (S) har förhinder att närvara.

§66 Anmälningsärenden

BESLUT

Idrottsnämnden beslutar

Anmälningarna läggs till handlingarna

Anmälan gjordes av:

a) Förteckning över inkomna skrivelser till idrottsnämnden (meddelandelista)

2010-04-01 - 2010-05-06.

b) Anmälan av delegationsbeslut inom idrottsförvaltningens fastighetsavdelning

c) Granskningsrapport avseende Stora Mossen Hockey AB

§67 Upprustning och modernisering av Farsta sim- och idrottshall, - genomförandebeslut.

Dnr: 412 - 267/2010

BESLUT

Idrottsnämnden beslutar följande:

 1. Att i huvudsak bifalla förvaltningens förslag till beslut.

 1. Att därutöver anföra:

Det är oroande att investeringskostnaderna har blivit betydligt dyrare än vad som budgeterades i inriktningsbeslutet. När gamla anläggningar som Farstabadet genom­går renoveringar påträffas ofta oförutsedda brister som leder till nya kostnader. Där­för är det oerhört viktigt att genomföra noggranna kalkyleringar som bygger på grundliga risk- och sårbarhetsanalyser. Stadens resurser är begränsade och högre in­vesteringskostnader i det enskilda objektet tränger undan andra investeringar. Vidare påverkas nämndens driftbudget negativt genom högre kapitalkostnader som minskar utrymmet för nödvändiga satsningar. Förvaltningen måste således arbeta aktivt med budgethållningen för att hålla nere kostnadsutvecklingen.

Det är vidare viktigt att de kommersiella ytorna inte minskas efter ombyggnationen. I enlighet med skrivelsen "Mer entreprenörskap i våra idrottsanläggningar" är det vår uppfattning att verka för fler kommersiella aktörer i stadens idrottsanläggningar. Således är det ett minimikrav att de kommersiella ytorna vid ombyggnation inte minskar. Det är i sammanhanget även viktigt att nuvarande hyresgäst ges möjlighet att omförhandla sitt nuvarande avtal med utgångspunkt i de villkor som bör gälla, och de lokaler som finns tillgängliga, efter ombyggnationen. Förvaltningen bör samti­digt undersöka möjligheterna till att bedriva caféverksamhet under själva byggtiden. Det är avslutningsvis viktigt att påpeka att serveringar i stadens friskvårdsanlägg­ningar skall ha en tydlig hälsoprofil.

Ärendet

Idrottsförvaltningen redovisar ett tjänsteutlåtande daterat 2010-03-08. Ärendet bordlades den 16 mars och den 13 april 2010

Idrottsnämnden fattade vid sitt sammanträde den 14 april 2009 ett inriktningsbe­slut om upp­rustning och modernisering av sim- och idrottshallarna i Farsta, Åkeshov, Västertorp och Väl­lingby. Nämnden begärde att kommunfullmäktige skulle godkänna inriktningen och anslå 500-600 mnkr i budget för åren 2010- 2012. I september 2009 godkände nämnden en komplette­rande nuvärdesberäkning som underlag för inriktningsbeslutet. Kommunfullmäktige förväntas fatta beslut om inriktningen den 15 mars 2010 där idrottsnämnden medges rätt att fortsätta ut­redningsarbetet för upprustningen. För upprustningen av Farsta sim- och idrottshall fanns sedan tidigare vissa hand­lingar framtagna. Anläggningen är byggd 1974 och kommer som den första av de ovan nämnda fyra anläggningarna att genomgå en omfattande upprustning och moderni­sering.

Förvaltningens förslag till beslut

Idrottsförvaltningen föreslår att idrottsnämnden beslutar:


 1. Nämnden godkänner för egen del redovisat förslag till genomförandebeslut för upprust­ning och modernisering av Farsta sim- och idrottshall till en be­räknad investeringsutgift om 196,0 mnkr, inklusive 30,7 mnkr för tidigare nedlagda utgifter samt uppställning av en provisorisk ersättningshall på Farsta IP. Kostnaden för projektering om 6,0 mnkr ryms inom fastställd bud­get.
 2. Nämnden begär att kommunfullmäktige beslutar om genomförande av pro­jektet i enlig­het med idrottsförvaltningens tjänsteutlåtande.
 3. Nämnden begär att kommunfullmäktige beslutar om utökad investerings­bud­get med to­talt 160,0 mnkr under åren 2011-2012 för finansie­ring av projektet.
 4. Under förutsättning av beslut enligt ovan, får förvaltningen i uppdrag att på­börja upphand­lingen av projektet och återkomma till nämnden enligt de principer som gäller för tilldelningsbeslut.

Framlagda förslag till beslut

Ordföranden Madeleine Sjöstedt m.fl. (FP), Billy Östh m.fl. (M) och Leif Kroon (KD) yrkar bifall till sitt förslag till be­slut. Se under rubriken BESLUT.

Vice ordförande Jari Visshed m.fl. (S), Mehdi Oguzsoy (V) och Else Lundin (MP) yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut.

Beslutsgång

Ordföranden ställer de framlagda förslagen mot varandra och idrottsnämnden beslutar enligt ordföranden Madeleine Sjöstedt m.fl. (FP), Billy Östh m.fl. (M) och Leif Kroon (KD) förslag till beslut.

Reservation

Vice ordförande Jari Visshed m.fl. (S) Mehdi Oguzsoy (V) och Else Lundin (MP) reserverar sig mot beslutet till förmån för sitt förslag till beslut.

Särskilt uttalande

Vice ordförande Jari Visshed m.fl. (S), Mehdi Oguzsoy (V) och Else Lundin (MP) lämnar sär­skilt uttalande enligt följande:

Vi noterar med förvåning vid genomläsning av förslaget ”Upprustning och modernisering av Farsta sim- och idrottshall”, som bordlades 2010-04-13, att ingenting överhuvudtaget nämns denna gång heller vad beträffar servering och serveringsverksamhet. Det är en själv­klarhet att de som besöker en så stor sim- och idrottshall måste ha tillgång till en servering. Redan idag finns en etablerad sådan, ”Farsta bar”, på plats som uttryckt en önskan om att fortsätta sin verksamhet vilket inte beaktats i förslaget och vilkas närvaro, många via e-mail och petitionslistor visat, är uppskattad.

§68 En samlad strategi om stadens investeringar. Yttrande över remiss från kommunstyrelsen.

Dnr: 015-291/2010

BESLUT

Idrottsnämnden beslutar följande:

 1. Som svar på remissen från kommunstyrelsen åberopas idrottsförvaltningens tjänsteutlåtande.

 1. Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

Ärendet

Idrottsförvaltningen redovisar ett tjänsteutlåtande daterat 2010- 05-03.

Stockholms stads hantering av investeringsfrågor blir alltmer komplex och med begränsade finansiella resurser behövs verktyg för att göra väl avvägda priorite­ringar inom den finansiella ram som finns att tillgå. Stadsledningskontoret driver sedan hösten 2009 ett arbete med syftet att ta fram en investeringsstrategi för sta­den. Förvaltningen har tillsammans med övriga inve­sterade förvaltningar deltagit i arbetet. Slutsatser från projektarbetet redovisas i föreliggande slutrapport.

Förvaltningens förslag till beslut

Se under rubriken BESLUT.

Framlagda förslag till beslut

Ordföranden yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut.

Vice ordförande Jari Visshed m.fl. (S), Mehdi Oguzsoy (V) och Else Lundin (MP) yrkar bifall till sitt förslag till be­slut enligt föl­jande:

 1. i huvudsak godkänna strategin och åberopa förvaltningens tjänsteutlåtande
 1. därutöver anföra följande:

Det är positivt att staden nu tar fram en samlad strategi för stadens investeringar. Det är nödvändigt att kunna samordna och prioritera kommunkoncernens investeringar, eftersom vi vet att dagens investeringsnivå inte är långsiktigt hållbar. Det är även viktigt att staden vid större investeringsprojekt alltid tar med i beräkningarna behovet av upprustning av be­fintliga och anläggande av nya ytor och hallar för idrottsutövande.

Det nu liggande förslaget korresponderar med Vision 2030, vilket är naturligt eftersom det är stadens nuvarande övergripande visionsdokument. Det är dock viktigt att modellen i in­vesteringsstrategin kommer att fungera oberoende av politiska majoriteter, så att den inte behöver göras om efter varje majoritetsskifte. Däremot kommer naturligtvis visionsdoku­menten och stadens budgetar att ändras beroende på politiska majoriteter och därmed även förutsättningar för stadens investeringar.

Kriterier för beslut och balansering behöver utvecklas. Vad gäller kriterierna så ställer vi oss undrande inför att Miljö och Klimat inte finns med. Självklart är det så att klimat och miljö bör genomsyra alla investeringsprojekt, men det kan likaväl vara så att vissa inve­steringsprojekt görs just med syfte att förbättra miljön och minska klimatpåverkan.

Beslutsgång

Ordföranden ställer de framlagda förslagen mot varandra och idrottsnämnden beslutar enligt

förvaltningens förslag till beslut

Reservation

Vice ordförande Jari Visshed m.fl. (S), Mehdi Oguzsoy (V) och Else Lundin (MP) reserverar sig mot beslutet till förmån för sitt förslag till beslut.

§69 Träningsvillkoren för damfotbollen under vintermånader. Yttrande över remiss från kommunstyrelsen

Dnr: 015-322/2010

BESLUT

Idrottsnämnden beslutar följande:

 1. Att i huvudsak bifalla förvaltningens förslag till beslut.

 1. Att därutöver anföra:

Den föregående vintern var ovanligt snörik och kall. Detta drabbade många fotbolls­klubbar som därmed fick minskade träningstider. Även om det fanns träningsmöjlig­heter i inomhushallar runt om i Stockholm verkade damfotbollen drabbas hårdast. För att avhjälpa problemet har idrottsförvaltningen tidigare fått i uppdrag att till­sammans med Stockholmsklubbarna ta fram en strategi för snörika vintrar. Därtill får nu idrottsförvaltningen i uppdrag att utreda kostnaden för att låta uppföra vär­mehallar under vintern. Förvaltningen får också i uppdrag att undersöka om särskild preferens till damfotbollen kan ges vid bokning av dessa hallar.

Ärendet

Idrottsförvaltningen redovisar ett tjänsteutlåtande daterat 2010-04-20.

I skrivelsen föreslås att kommunstyrelsen beslutar att Stockholms stad ska säkerhetsställa att konstgräsplaner är snöfria under vintern. Under vintern prioriterar förvaltningen vinteridrotter och satsar huvuddelen av resurserna där. Med anledning av de diskussioner som varit om snö­röjning av konstgräsplaner kommer ett seminarium om vinterfotbollens villkor att genomföras i september 2010.

Förvaltningens förslag till beslut

Idrottsförvaltningen föreslår att idrottsnämnden beslutar:

 1. Förvaltningens redovisning godkänns som yttrande över remissen.
 2. Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

Framlagda förslag till beslut

Ordföranden Madeleine Sjöstedt m.fl. (FP), Billy Östh m.fl. (M) och Leif Kroon (KD) yrkar bifall till sitt förslag till be­slut. Se under rubriken BESLUT.

Vice ordförande Jari Visshed m.fl. (S), Mehdi Oguzsoy (V) och Else Lundin (MP) yrkar bifall till sitt förslag till be­slut enligt föl­jande:

 1. i huvudsak godkänna förvaltningens tjänsteutlåtande
 1. därutöver anföra

Den infekterade frågan om vinterfotboll under den gångna vintern har visat på en stor brist i gemensam syn och kommunikation mellan Stockholms stad och fotbollsrörelsen. Den poli­tiska majoriteten med idrottsborgarrådet Madeleine Sjöstedt i spetsen gjorde inte mycket för att gjuta olja på vågorna och trappade upp debatten istället för att lyssna, lära och medla.

Vi välkomnar därför att nu förvaltningen tillsammans med sina kollegor i resten av länet och fotbollsrörelsen har tagit initiativ till ett seminarium för att reda ut och försöka skapa samsyn i frågan.

Det är vår mening att stadens utgångspunkt i frågan om vinterfotboll och ökat idrottsut­övande i framtiden måste vara följande:

 • Att ökat idrottsutövande i staden står för en positiv utveckling. Fotboll ska därför (lik­som flera andra sporter) kunna utövas året om. Risken är att stockholmsfotbollen lång­siktigt hamnar på efterkälken om man inte erhåller villkor motsvarande de som erbjuds i övriga kommuner.

 • Att det ökade behov av hallar, planer och andra ytor som ett ökat idrottsutövandet i sta­den skapar ska mötas med ökat underhåll, byggande och investeringar. Ledstjärnan för detta åtagande ska vara att arbeta med ny teknik, klimatsmarta lösningar och en nära di­alog med idrottsrörelsen.
 • Att särskilt ansvara för att (ekonomiskt) svagare idrottsgrupper, såsom till exempel ju­nior- och damfotbollen, erhåller likvärdiga möjligheter som starkare grupper vad gäller tillgången till idrottsytor. Att som i förvaltningens utlåtande peka på att damfotbollen under den gångna vintern inte utnyttjade möjligheten att hyra in sig på snöfria konst­gräsplaner i andra kommuner i länet är inte riktigt, då damlagen vare sig har professio­nella spelare som kan träna på alla tider eller samma ekonomiska möjligheter som herrlagen att köpa tider.

Beslutsgång

Ordföranden ställer de framlagda förslagen mot varandra och idrottsnämnden beslutar enligt ordföranden Madeleine Sjöstedt m.fl. (FP), Billy Östh m.fl. (M) och Leif Kroon (KD) förslag till beslut.

Reservation

Vice ordförande Jari Visshed m.fl. (S), Mehdi Oguzsoy (V) och Else Lundin (MP) reserverar sig mot beslutet till förmån för sitt förslag till beslut.

§70 Tertialrapport 1

Dnr: 101-484/2010

BESLUT

Idrottsnämnden beslutar följande:

 1. Prognosen godkänns och överlämnas till kommunstyrelsen.
 2. Nämnden begär omslutningsökning med 8,9 mnkr avseende driftbudgeten.
 3. Nämnden begär att 2,5 mnkr avseende investeringsstöd till skateanläggningen Street Plazan överförs från idrottsnämndens investeringsbudget till Skarpnäcks stadsdelsnämnd.

 4. Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

Ärendet

Idrottsförvaltningen redovisar ett tjänsteutlåtande daterat 2010-05-06.

Totalt inklusive kapitalkostnader beräknas ett nettounderskott för året om 1,0 mnkr gällande driftbudgeten. Underskottet motsvaras av planerad användning av intra­pre­nadens resultatfond. Årsprognosen inrymmer effekten av de besparingar som beslutades i samband med verksam­hetsplan 2010.

Intäkterna för perioden januari-april har varit lägre än budgeterat samtidigt som kostnaderna för samma period har varit högre än budgeterat. Detta beror till stor del på den snörika vintern som medfört extra kostnader för snöröjning och ute­blivna intäkter för vinterfotboll. Dessutom har försäljningsintäkterna varit lägre än beräknat för sim- och idrottshallarna. Om intäktsnedgången skulle fortsätta under året kan ytterligare besparingsåtgärder komma att bli nödvändiga för att uppnå det prognostiserade nettoresultatet för året. ör investeringsverksamheten redovisas ett överskott för utgifter om 2,5 mnkr, vilket motsvarar det av nämnden beslutade stödet till skate­boardanläggningen Street Plaza i Skarpnäck. Förvaltningen föreslår att medlen överförs till Skarp­näcks stadsdelsnämnd. I övrigt beräknas ingen avvikelse för investeringar. Tidi­gare­lägg­ning av flera projekt samt vissa fördyringar beräknas kunna finansie­ras genom förskjutningar inom främst Skanstullshallen och skateboardanlägg­ningen vid Högdalstriangeln.

Förvaltningens förslag till beslut

Se under rubriken BESLUT.

Framlagda förslag till beslut

Ordföranden yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut.

Beslutsgång

Idrottsnämnden beslutar enligt förvaltningens förslag till beslut.

Särskilt uttalande

Vice ordförande Jari Visshed m.fl. (S) och Mehdi Oguzsoy (V) lämnar särskilt uttalande enligt följande:

Vi tackar förvaltningen för redovisningen och ett gott arbete hittills under 2010. De flesta av förvaltningens verksamheter visar prov på goda resultat trots allt tuffare villkor till följd av den borgerliga skattesänkarpolitiken.

Generellt är vi skeptiska till formen för redovisningen där förvaltningen svarar mot de dif­fusa och politiserade mål som uppställts av den borgerliga majoriteten i fullmäktige och nämnden. Det finns även ett alltför stort utrymme för godtycke i bedömningen huruvida förvaltningen uppfyllt dessa mål genom att enbart svara med ”helt” eller ”delvis”.

Vi noterar med viss oro att besöken vid och kundnöjdheten i stadens sim- och idrottshallar inte beräknas leva upp till KF:s och nämndens egna uppställda årsmål. En viktig anledning till att besöken minskar anges vara att vissa hallar, inte minst Eriksdalshallen, har nått sina kapacitetstak. Vi upprepar därför vårt krav att det ska tillskapas 1-2 nya fullstora hallar per år fram till och med 2015. Vi ser det också som högt prioriterat att förvaltningen gör verk­lighet av att skapa fler anläggningsråd och andra fora för att bättre öka brukarnas delaktig­het i utformningen av idrottspolitiken i Stockholm.

Vi läser med viss skepsis att målet om fler barn och ungdomar i fysisk aktivitet anses vara helt uppfyllt. Förvaltningen gör förvisso ett bra arbete men fortfarande är den fysiska inak­tiviteten inom denna prioriterade målgrupp alltför stor. Flera studier visar att många barn och unga rör på sig allt mindre och enligt idrottsförvaltningens egen tidigare mätning är nära 40 procent av elever i högstadium och gymnasieskola fysiskt passiva.

Frågan om fysisk aktivitet är i stora stycken också en fråga om klass och kön. I Stockholm är andelen inaktiva barn i den lägsta socialgruppen dubbelt så många som i den högsta och på högstadiet är det dubbelt så vanligt att flickor är fysiskt inaktiva som pojkar. Inaktivite­ten bland stadens unga invandrargrupper är också utmärkande.

Det krävs en ny och mer offensiv idrottspolitik för att få fler stockholmare i alla åldrar på fötter.

§71 Kartläggning av anläggningarnas öppettider för allmänheten. Svar på skivelse från Else Lundin och Axel Nekham (båda MP)

Dnr: 017-172/2010

BESLUT

Idrottsnämnden beslutar följande:

Som svar på skrivelsen hänvisas till idrottsförvaltningens tjänsteutlåtande.

Ärendet

Idrottsförvaltningen redovisar ett tjänsteutlåtande daterat 2010-04-20.

Else Lundin (MP) och Axel Nekham (MP) har i skrivelse till idrottsnämnden framhållit bety­delsen av en bredd av olika aktiviteter inom idrott för att alla ska kunna finna och utöva en mo­tionsform som passar. Idrottsanläggningarna ska kunna användas av intresserade utan att de behöver engagera sig i en förening, och invånarna ska aktivt informeras om sina möjligheter till aktiviteter i stadens anläggningar. Förvaltningen framhåller att idet idrottspolitiska programmet fastställs att alla ska kunna utöva idrott utifrån egna förutsättningar och önskemål.


Förvaltningens förslag till beslut

Se under rubriken BESLUT.

Framlagda förslag till beslut

Ordföranden yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut.

Beslutsgång

Idrottsnämnden beslutar enligt förvaltningens förslag till beslut.

Särskilt uttalande

Else Lundin (MP) och Mehdi Oguzsoy (V) lämnar särskilt uttalande enligt följande:

Det är med stor förvåning miljöpartiet noterar förvaltningens uppfattning att ”Det får dock inte bli så att utrymmet för spontant idrottande drabbar föreningslivets idrottsverksam­het…”. Samma förvåning gäller att de tider som reserveras allmänheten för spontanfotboll i Spånga fotbollshall, Ärvingehallen och Hagsätra är förlagda till de mest oattraktiva tiderna, fredag, lördag och söndag från kl. 20.00/21.00 till 23.00.

I en tid då ungdomars föreningsverksamhet minskar, framför allt i högre åldrar, är det av yttersta vikt att spontanidrotten ges större utrymme och att dessa tider också på ett tydligt sätt kommuniceras till allmänheten.

§72 Gemensam idrottsstrategi vid kalla och snörika vintrar. Svar på skrivelse av Madeleine Sjöstedt m.fl. (FP) och Anders Hellström m.fl. (M)

Dnr: 017-431/2010

BESLUT

Idrottsnämnden beslutar följande:

Som svar på skrivelsen hänvisas till idrottsförvaltningens tjänsteutlåtande.

Ärendet

Idrottsförvaltningen redovisar ett tjänsteutlåtande daterat 2010-04-20.

Madeleine Sjöstedt m.fl. (FP) och Anders Hellström m.fl. (M) har i skrivelse gett förvaltningen i uppdrag att i samarbete med idrottsrörelsen ta fram en gemensam strategi för träning vid kalla och snörika vintrar. Den gångna vintern medförde utmaningar för flera idrotter. Framför allt drabbades damfotbollens träning av bristerna på spelbara planer. Det är viktigt att alla inblan­dade parter är förberedda för hur man ska hantera eventuell brist på plan- och halltider. Det är av vikt att en sådan strategi är klar redan till nästa vinter.

Under september 2010 kommer ett seminarium om vinterfotbollens villkor att genomföras. Erfarenheter från seminariet kommer att utgöra en av flera grunder för att utforma en strategi för vinterfotboll.

Förvaltningens förslag till beslut

Se under rubriken BESLUT.


Framlagda förslag till beslut

Ordföranden yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut.

Vice ordförande Jari Visshed m.fl. (S), Mehdi Oguzsoy (V) och Else Lundin (MP) yrkar bifall till sitt förslag till be­slut enligt föl­jande:

 1. i huvudsak godkänna förvaltningens tjänsteutlåtande
 1. därutöver anföra

Vi välkomnar än en gång att förvaltningen tillsammans med sina kollegor i resten av länet och fotbollsrörelsen har tagit initiativ till ett seminarium för att reda ut och försöka skapa samsyn i frågan. Vi välkomnar även att idrottsborgarrådet äntligen tar frågan om vinterfot­boll på allvar och vill se att en särskild strategi arbetas fram för kommande vintrar eftersom även dessa kan bli långa och svåra på våra nordliga breddgrader.

Vi återupprepar nedan vårt förslag till utgångspunkter för staden i frågan om vinterfotboll och ökat idrottsutövande i framtiden:

 • Att ökat idrottsutövande i staden står för en positiv utveckling. Fotboll ska därför (lik­som flera andra sporter) kunna utövas året om. Risken är att stockholmsfotbollen lång­siktigt hamnar på efterkälken om man inte erhåller villkor motsvarande de som erbjuds i övriga kommuner.
 • Att det ökade behov av hallar, planer och andra ytor som ett ökat idrottsutövandet i sta­den skapar ska mötas med ökat underhåll, byggande och investeringar. Ledstjärnan för detta åtagande ska vara att arbeta med ny teknik, klimatsmarta lösningar och en nära di­alog med idrottsrörelsen.
 • Att särskilt ansvara för att (ekonomiskt) svagare idrottsgrupper, såsom till exempel ju­nior- och damfotbollen, erhåller likvärdiga möjligheter som starkare grupper vad gäller tillgången till idrottsytor. Att som i förvaltningens utlåtande peka på att damfotbollen under den gångna vintern inte utnyttjade möjligheten att hyra in sig på snöfria konst­gräsplaner i andra kommuner i länet är inte riktigt, då damlagen vare sig har professio­nella spelare som kan träna på alla tider eller samma ekonomiska möjligheter som herrlagen att köpa tider.

Beslutsgång

Ordföranden ställer de framlagda förslagen mot varandra och idrottsnämnden beslutar enligt

förvaltningens förslag till beslut

Reservation

Vice ordförande Jari Visshed m.fl. (S), Mehdi Oguzsoy (V) och Else Lundin (MP) reserverar sig mot beslutet till förmån för sitt förslag till beslut.

§73 Ombyggnad av duschrum i Högdalens sim- och idrottshall. Förslag till genomförandebeslut.

Dnr: 125-416/2010

BESLUT

Idrottsnämnden beslutar följande:

 1. Nämnden godkänner förslag till genomförandebeslut för ombyggnad av damernas och herrarnas duschrum vid Högdalens sim- och idrottsanläggning till en kostnad om 11,3 mnkr. Kostnaden ryms inom nämndens budget 2010.

 1. Paragrafen förklaras omedelbart justerad.


Ärendet

Idrottsförvaltningen redovisar ett tjänsteutlåtande daterat 2010-05-06.

Högdalens sim- och idrottsanläggnings dam- och herrduschrum (på plan 4) tillhör de delar av anläggningen som i stort sett har varit orörda sedan 1973. Under 2000-talet har idrottsförvalt­ningen renoverat vissa ytskikt och duschar men i dagsläget är duschutrymmena i stort behov av upprustning. Förvaltningen föreslår därför en totalrenovering av dam och herr duschutrymmena på Högdalens sim- och idrottsanläggning omfattande rivningsarbeten, saneringsarbeten, nya tät- och ytskikt, nya bastur och nya duschar. Totalrenoveringen medför även att anläggningen blir energieffektivare och uppfyller stadens mål om tillgänglighet.

Förvaltningens förslag till beslut

Se under rubriken BESLUT.

Framlagda förslag till beslut

Ordföranden yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut.

Vice ordförande Jari Visshed m.fl. (S), Mehdi Oguzsoy (V) och Else Lundin (MP) yrkar bifall till sitt förslag till be­slut enligt föl­jande:

 1. i huvudsak bifalla förvaltningens förslag till beslut
 2. därutöver anföra följande

Vi anser att en antidiskrimineringsklausul alltid ska finnas med när staden genomför upp­handlingar. Avsikten är att förmå leverantörer att vidta åtgärder för att förebygga och mot­verka diskriminering. Utöver detta bör staden fortsätta det viktiga arbetet med att ställa miljökrav vid upphandlingarna. Genom att ställa krav på kollektivavtalsliknande villkor och miljökrav vid stadens upphandlingar kan stadens upphandlingar bli ett kraftfullt redskap för att driva en politik som syftar till ekologisk hållbarhet och en socialt rättvis utveckling

Beslutsgång

Ordföranden ställer de framlagda förslagen mot varandra och idrottsnämnden beslutar enligt

förvaltningens förslag till beslut

Reservation

Vice ordförande Jari Visshed m.fl. (S), Mehdi Oguzsoy (V) och Else Lundin (MP) reserverar sig mot beslutet till förmån för sitt förslag till beslut.

Särskilt uttalande

Hela nämnden lämnar särskilt uttalande enligt följande:

I protokoll nr 2/2009 från Stockholms idrottsnämnds och AB Stockholm Globe Arena sammanträde 20090303 redogörs i § 8 för ”Rundtur och tillgänglighetsgenomgång av Hög­dalens sim och idrottshall”. Där beskrivs under rubrikerna ”Källarplanet” och ”Stora id­rottshallen” trappsteg och nivåskillnader på mellan 10 och 50 centimeter som gör att en rullstolsbunden person inte själv kan ta sig ut genom någon av de tre nödutgångarna. Detta är inte acceptabelt och vi förutsätter, att om detta inte redan åtgärdats, så sker omgående.

§74 Möjligheten att tillskapa idrottsytor i f.d. industrilokaler

Dnr: 017-173/2010, 017-304/2010, 017-912/2009

BESLUT

Idrottsnämnden beslutar följande:

 1. Att i huvudsak bifalla förvaltningens förslag till beslut.

 1. Att därutöver anföra:

Det är glädjande att man hittat lokaler som går att utnyttja för idrottsändamål. Nya hallar kommer många unga stockholmare till del, och har varit ett prioriterat område för oss. Med ett ökat antal hallar är det av vikt att hitta andra lösningar av drift och finansiering, detta för att ha kontroll över kostnadsutvecklingen och bidra till en ut­ökad mångfald.

Förvaltningen får därför i uppdrag att ta kontakt med föreningar för att se om dessa är intresserade av att sköta driften av eventuellt nya hallar. I fallet med Älvsjöhallen bör man skyndsamt undersöka den möjligheten.

Förvaltningen bör även fortsätta samtalen om hallen i Fruängen samt ta upp frågan om föreningsdrift med SOL-flickorna.

Ärendet

Idrottsförvaltningen redovisar ett tjänsteutlåtande daterat 2010-05-07.

Behovet av idrottshallar är dokumenterat stort och redovisades senast för idrottsnämnden i no­vember 2009 i ärende Idrottshallar i Stockholm. I ärendet beskriver förvaltningen hallsituatio­nen och föreslår en ny prioriteringslista för hur fler hallar över tid ska kunna byggas och var de bör placeras. Behovet av hallar relateras i ärendet bland annat till kommande befolkningsut­veckling. Förvaltningen har nu, parallellt med arbetet att planera för att fler fullstora hallar byggs, på uppdrag av idrottsnämnden att inventera eventuella objekt samt undersöka möjlighe­ten att bygga om före detta industrilokaler till idrottshallar.

Förvaltningens förslag till beslut

Idrottsförvaltningen föreslår att idrottsnämnden beslutar:

 1. Som svar på skrivelse från Madeleine Sjöstedt m.fl. (FP), Billy Östh m.fl. (M) och Leif Kroon (KD) åberopas förvaltningens tjänsteutlåtande.

 1. Som svar på skrivelse från Jari Visshed m.fl. (S), Mehdi Oguzsoy (V) och Else Lundin (MP) åberopas förvaltningens tjänsteutlåtande.
 2. Som svar på skrivelse från gymnastikföreningen SOL-flickorna åberopas förvaltningens tjänsteutlåtande.

Framlagda förslag till beslut

Ordföranden Madeleine Sjöstedt m.fl. (FP), Billy Östh m.fl. (M) och Leif Kroon (KD) yrkar bifall till sitt förslag till be­slut. Se under rubriken BESLUT.

Vice ordförande Jari Visshed m.fl. (S) och Mehdi Oguzsoy (V) yrkar bifall till sitt förslag till be­slut enligt föl­jande:

 1. Att ge förvaltningen i uppdrag att gå vidare med möjligheten att tillskapa idrottsytor i de tre beskrivna fallen: Akalla tryckeri, Ericssonhallen i Älvsjö och industrilokalerna i Fruängen
 1. Att därutöver anföra

Vi tackar förvaltningen för denna rapport ser med stort intresse fram emot framtida rappor­tering kring vidare projektering av de utpekade och industrilokalerna och även andra lokaler som kan vara intressanta att förvärva för att omvandla till idrottsytor.

I Stockholm råder idag skriande brist på idrottshallar och i hög utsträckning även andra id­rottsytor. Av de fullstora hallar som staden förfogar över idag går det 61000 stockholmare per hall. Inom den prioriterade målgruppen barn och unga upp till 19 år är motsvarande an­talet individer 6150 per hall. Detta är långt ifrån tillfredsställande uppgifter och långt över snittet i övriga riket.

Tillskapandet av nya hallar måste därför öka. Den politiska majoriteten i Stadshuset har dock tvärtemot behoven skurit ner på idrottsnämndens investeringsbudget från och med 2009 och framåt. Vi socialdemokrater går till val på att skapa 1-2 nya fullstora hallar per år fram till och med 2015. I detta arbete har sannolikt förvärvningen och omvandlingen av lämpliga befintliga lokaler i staden en viktig roll att fylla.

Else Lundin (MP) yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut.

Beslutsgång

Ordföranden ställer de framlagda förslagen mot varandra och idrottsnämnden beslutar enligt ordföranden Madeleine Sjöstedt m.fl. (FP), Billy Östh m.fl. (M) och Leif Kroon (KD) förslag till beslut.

Reservation

Vice ordförande Jari Visshed m.fl. (S) och Mehdi Oguzsoy (V) reserverar sig mot beslutet till förmån för sitt för­slag till beslut.

Else Lundin (MP) reserverar sig mot beslutet till förmån för sitt förslag till beslut.

§75 Långsiktig plan för stadens idrottsverksamhet

Dnr: 410-478/2010

BESLUT

Idrottsnämnden beslutar följande:

 1. Nämnden godkänner för egen del förvaltningens förslag till långsiktig
  plan för stadens idrottsverksamhet.

 2. Förslag till långsiktig plan för idrottsverksamheten överlämnas till kommunfullmäktige.

Ärendet

Idrottsförvaltningen redovisar ett tjänsteutlåtande daterat 2010-05-04.

Kommunfullmäktige angav som en aktivitet i samband med budget för 2009 med inriktning för 2010 och 2011 att idrottsnämnden skulle arbeta fram ett förslag till långsiktig plan för stadens idrottsverksamhet. Stockholms stads långsiktiga och strategiska överväganden för idrottspoliti­ken manifesteras i det idrottspolitiska programmet, antaget senast år 2006 av kommun­fullmäk­tige. Stadsövergripande styrdokument med relevans för stadens idrotts­satsningar är också Vi­sion 2030 och den översiktsplan kommunfullmäktige nyli­gen antagit. Så sent som i november 2009 godkände nämnden ett förslag till ny priorite­ringslista för hall­byggnation. Därutöver fast­ställer idrottsnämnden årligen en investeringsplan för det närmaste året. Ett arbete pågår även för att under 2010 kunna presentera ett förslag till långsiktig under­hållsplan för idrottsnämn­dens anläggningar.

Förvaltningens förslag till beslut

Se under rubriken BESLUT.

Framlagda förslag till beslut

Ordföranden yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut.

Beslutsgång

Idrottsnämnden beslutar enligt förvaltningens förslag till beslut.

Särskilt uttalande

Vice ordförande Jari Visshed m.fl. (S), Mehdi Oguzsoy (V) och Else Lundin (MP) lämnar sär­skilt uttalande enligt följande:

Vi finner förvaltningens förslag till långsiktig plan i huvudsak väl genomarbetad och fram­åtblickande i det att den sätter fingret på viktiga strategiska områden för nämndens roll och framtida arbete. Många viktiga frågor reses såsom barns och ungas ökade fysiska inaktivi­tet, det minskade intresset för föreningsengagemang, ökat behov av stadens samverkan med idrottsrörelsen och skolan, ökat behov av utveckling av anläggningsutbudet med mera.


Det står klart att Stockholms stad och dess idrottsnämnd har en mycket viktig roll att fylla när det gäller att samordna utvecklingen av stadens idrottsliv. För detta krävs ett politiskt ledarskap och medel för att samla idrottens olika aktörer, utveckla motions- och idrottsfor­merna, ta nödvändiga investeringar och över huvud taget bejaka den positiva kraft idrotten för med sig.

Allt detta måste mötas med en ny idrottspolitik som inte styrs av besparingsting för att hantera skattesänkningar utan av framtidens behov inom bredd- och elitidrotten såväl som folkhälsan i staden.

_ _ _