Din position: Hem > Stockholms stad > Idrottsnämnden > Sammanträde 2010-06-08

Sammanträde 2010-06-08

Datum
Klockan
17:00
Plats
Stora kollegiesalen, Stadshuset.

Ärenden med personalrepresentation

1 Fastställande av dagordning

2 Anmälan av justerat protokoll

3 Justering av dagens protokoll

6 Revisionens årsrapport 2009 för idrottsnämnden

7 Förslag till detaljplan för Hornsbergs bussdepå m.m. i stadsdelen Kristineberg, S-Dp 2007-38473-54. Yttrande över remiss från stadsbyggnadskontoret

8 Anläggande av tre konstgräsfotbollsplaner samt byggnation av en ny personalbyggnad m.m. på Hjorthagens idrottsplats. Inriktningsbeslut

9 Ny idrottshall vid Stora Mossen. Inriktningsbeslut

10 Upprustning och anpassning av utökade ytor i Liljeholmshallen. Förslag till genomförandebeslut

11 Byggande av en skatepark söder om kv Microfilmen i stadsdelen Högdalen. Förslag till genomförandebeslut

12 Skuldhantering föreningar

13 Information och övriga frågor

a) utrymningsvägar i Högdalens sim och idrottshall (muntlig föredragning)

b) svar på fråga från IdN i april, vad SISAB/utbildningsförvaltningen gör för att säkerställa att rektorer följer KF-beslut (muntlig föredragning)

Ärenden utan personalrepresentation

14 Upphandling av drift, skötsel och löpande underhåll av utomhusanläggningar i Västerort

15 Ramavtal för Byggprojektledningskonsulter Tilldelningsbeslut

Bilagor till protokoll
Närvaro.pdf (124 kb)

§76 Fastställande av dagordningen

BESLUT

Idrottsnämnden beslutar fastställa dagordningen

§77 Anmälan av justerat protokoll

BESLUT

Idrottsnämnden beslutar godkänna anmälan av protokoll nr 4/2010 från nämndens sammanträde 2010-05-18 som justerats 2010 - 05 - 24.

§78 Justering av dagens protokoll

BESLUT

Ordförande Madeleine Sjöstedt (FP) och vice ordförande Jari Visshed (S) utses att ju­stera dagens protokoll.

§79 Röstgranskning

Ordförande Madeleine Sjöstedt (FP) hälsade Petra Holda välkommen som ny ersättare för moderaterna i nämnden.

Ledamöterna Anders Hellström (M) och Leif Kroon (KD) samt ersättaren Barry Andersson (S) har förhinder att närvara. För Anders Hellström (M) tjänstgör Jakob Pawlak (M) och för Leif Kroon (KD) tjänstgör Björn Begner (M).

§80 Anmälningsärenden

BESLUT

Idrottsnämnden beslutar

Anmälningarna läggs till handlingarna

Anmälan gjordes av:

a) Förteckning över inkomna skrivelser till idrottsnämnden (meddelandelista)

2010-05-07 - 2010-05-27.

b) Anmälan av delegationsbeslut inom idrottsförvaltningens fastighetsavdelning för tiden 2010-04-29 - 2010-05-21.

c) Förvaltningen svar till Konkurrensverket, ”Angående påstått konkurrensproblem - gymverksamhet”

§81 Revisionens årsrapport 2009 för idrottsnämnden

Dnr: 124 - 447 / 2010

BESLUT

Idrottsnämnden beslutar följande:

Som yttrande över revisionens årsrapport överlämnas tjänsteutlåtandet till revisorerna.

Ärendet

Idrottsförvaltningen redovisar ett tjänsteutlåtande daterat 2010-05-07. I årsrapporten redovisas det samlade resultatet av revisionskontorets granskning av idrottsnämndens verksamhet avseende år 2009. Den årliga revisionen omfattar granskningar och bedömningar inom följande områden, nämndens ekonomiska och verksamhetsmässiga resultat, nämndens styrning, uppföljning och kontroll av verksamheten och nämndens bokslut, delårsrapport och räkenskaper. Sammanfattningsvis bedömer revisionskontoret att idrottsnämndens ekonomiska och verksamhetsmässiga resultat för året är tillfredsställande.

Förvaltningens förslag till beslut

Se under rubriken BESLUT.

Framlagda förslag till beslut

Ordföranden yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut.

Beslutsgång

Idrottsnämnden beslutar enligt förvaltningens förslag till beslut.

Särskilt uttalande

Else Lundin (MP) och Mehdi Oguzsoy (V) lämnar sär­skilt uttalande enligt följande:

Vi har tidigare påpekat en avsaknad av miljökrav vid upphandling av maskiner och fordon. Revisionsrapporten belyser detta och menar att detta ska beaktas i nämndens upphandlingsrutiner. Vi vill att förvaltningen arbetar fram upphandlingsrutiner där KF:s miljökrav vid upphandling av entreprenader och tjänster där maskiner och fordon ingår.

Vi vill även att förvaltningen arbetar fram specificerade energisparmål inom ramen för ILS vilket revisionsrapporten påpekar. Det är positivt att en ny anläggning för ridsport kan uppföras, många ungdomar, ofta flickor har ridning som fritidsintresse.

Revisionsrapporten menar att nämnderna måste bli bättre på att följa upp leverantörernas seriositet under pågående avtalsperiod. Vi menar att vid upphandlingar måste det finnas med faktorer som kvalitet, miljö, jämställdhet samt uppföljningsrutiner under pågående avtalsperiod. Vi vill att förvaltningen arbetar fram sådana rutiner.

Det är bekymmersamt att stadens upphandlingspolicy inte bidrar till att även småföretagare deltar i stadens upphandlingar. För att främja konkurrens och ett så bra upphandlingsunderlag som möjligt bör förvaltningen arbeta fram rutiner hur småföretagen bättre ska kunna vara med vid upphandlingar.

§82 Förslag till detaljplan för Hornsbergs bussdepå m.m. i stadsdelen Kristineberg, S-Dp 2007-38473-54. Yttrande över remiss från stadsbyggnadskontoret

Dnr: 311-482/2010

BESLUT

Idrottsnämnden beslutar följande:

Som svar på remissen till stadsbyggnadskontoret åbe­ropas förvaltningens tjänste­utlåtande.

Ärendet

Idrottsförvaltningen redovisar ett tjänsteutlåtande daterat 2010-05-21. Stadsbyggnadskontoret har upprättat ett detaljplaneförslag för området runt Kristine­bergs idrottsplats. Detta för att kunna flytta Hornsbergs bussdepå till ett nytt läge med placering delvis under idrottsplatsen.

Planförslaget innebär bland annat att nuvarande spelplansnivå höjs med cirka 1,5 meter i förhållande till läktarbyggnadens bottenplan och att totalytan för idrottstom­ten minskas.

Förvaltningen kan endast godta förslaget till ny detaljplan under förutsättning att:

- Golvnivån i läktarbyggnadens bottenplan inte kommer lägre än den nya spelplans­nivån samt att exploateringsprojektet för det nya bussgaraget bekostar detta.

- befintlig uppvärmningsyta sydost om idrottsplatsen föreslås i planförslaget att övergå till parkmark. Förvaltningen motsätter sig detta och anser att ytan är viktig för idrottsverksamheten.

- föreslagen ny gräns för idrottsmarken, utefter den södra kortsidan, ska flyttas söderut cirka 5 meter. Detta för att underlätta drift och under­håll av idrottsanläggningen.

Förvaltningens förslag till beslut

Se under rubriken BESLUT.

Framlagda förslag till beslut

Ordföranden yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut.

Vice ordförande Jari Visshed m.fl. (S) och Mehdi Oguzsoy (V) yrkar bifall till sitt förslag till beslut enligt följande:

 1. att godkänna förvaltningens tjänsteutlåtande
 2. att evakueringsytor för damfotbollen, friidrotten och andra sporter på Kristinebergs IP säkerställs innan planen stängs av
 3. att så långt som möjligt korta den tid som Kristinebergs IP nu är avstängd
 4. att därutöver anföra

Det är positivt att Kristinebergs IP kan moderniseras i samband med anläggandet av ny bussdepå i området. Projektet ställer samtidigt stora krav på staden att iordningsställa evakueringsytor för damfotbollen, friidrotten och andra sporter som har verksamhet på planen. Innan dess att planen stängs av för idrottsverksamhet måste evakueringsytorna ovillkorligen vara säkerställda. Det är också viktigt att Kristinebergs verksamheter under evakueringen inte tränger undan andra utövare på de nya ytorna.


Fotbollsverksamheten vid Kristinebergs IP bör lämpligen anvisas till Stadshagens IP. I samband med detta föreslår vi att nuvarande grusplan i Stadshagen ersätts med konstgräs för att kunna ta emot mer fotbollsverksamhet.

Vi anser vidare att den nuvarande uppvärmningsytan sydost om idrottsplatsen ska vara kvar som idrottsmark.

Else Lundin (MP) yrkar bifall till sitt förslag till beslut enligt följande:

 1. Påbörja planarbetet av ny bussdepå, kontor samt bostäder
 2. Fortsätta att pröva andra lösningar än föreslagen placering av depån
 3. Genomföra programsamråd
 4. Ta fram en MKB, miljökonsekvensbeskrivning
 5. Ej dela upp arbetet i tre detaljplaneområden
 6. Därutöver anföra följande

Det behöver tas fram en MKB, miljökonsekvensbeskrivning då det är ett mycket omfattande projekt både ur miljö- och kulturmiljöperspektiv, sammantaget är effekterna av projektet en betydande miljöpåverkan.

Planerna måste också remitteras till stadsdelsnämnd, stadsmuseet samt kulturnämnd, skönhetsrådet och miljöförvaltning samt dess nämnd. Det går inte att arbeta med planering på ett bra sätt om inte viktiga, kunniga instanser hörs rörande sina synpunkter. Självfallet skall arbetet ske med programsamråd då just lokaliseringen är ett grundläggande problem. Därav bör heller ej området delas upp i tre separata delområden och detaljplaner. Fortfarande måste man se till hela omfattningen av området för att finna en lösning på lokaliseringen av bussdepån.

Det måste prövas om inte del av depån kan läggas endera under kontorsområdet eller till en mindre del under bostadsområdet. Även en djupare placering måste prövas igen samt bergrumsplacering under Essingeleden, ljusschakt och avancerad teknik kan lösa dagsljusproblematiken.

Det är inte acceptabelt att Slottsparken skadas och ianspråktas. De biologiska värdena är mycket höga. Barnkonsekvensanalysens slutsatser visar också med all tydlighet att vi måste värna och utveckla de få kvarvarande grönområdena som finns i stadsdelen. Analysens slutsats om att öppna upp bostadskvarter mot parken bör också tillgodoses.

Idrottsplatsen är både viktig och vacker och kulturhistoriskt värdefull. Att höja dess ena sida med upp till 4,5 meter är inte en godtagbar lösning. Parkstråkets siktlinje skärs av totalt genom detta. Det blir en Gaza-mur mitt i den viktiga parken. Det är heller inte bra att idrottsplatsen planeras stängas av under tre års tid.

P-normen måste hållas nere och all byggnation bör utföras så miljömässigt och energieffektivt som möjligt.

Beslutsgång

Ordföranden ställer de framlagda förslagen mot varandra och idrottsnämnden beslutar enligt

förvaltningens förslag till beslut


Reservation

Vice ordförande Jari Visshed m.fl. (S) och Mehdi Oguzsoy (V) reserverar sig mot beslutet till förmån för sitt förslag till beslut

Else Lundin (MP) reserverar sig mot beslutet till förmån för sitt förslag till beslut.

§83 Anläggande av tre konstgräsfotbollsplaner samt byggnation av en ny personalbyggnad m.m. på Hjorthagens idrottsplats. Inriktningsbeslut

Dnr: 412-520/2010

BESLUT

Idrottsnämnden beslutar följande:

 1. Nämnden godkänner för egen del förslag till inriktningsbeslut för att an­lägga tre konstgräsfotbollsplaner samt byggnation av ny personalbyggnad m.m. på Hjorthagens idrottsplats till en kostnad om 45 mnkr, under förutsätt­ning av kommunfullmäktiges beslut enligt nedan.

 1. Nämnden begär att kommunfullmäktige beslutar om inriktning för projek­tet i enlighet med idrottsförvaltningens förslag i detta tjänsteutlåtande.

 1. Nämnden begär att kommunfullmäktige beslutar att beakta behovet av ut­ökad investeringsbudget för idrottsnämnden för åren 2011-2013 med totalt 45 mnkr för finansiering av projektet.

Ärendet

Idrottsförvaltningen redovisar ett tjänsteutlåtande daterat 2010-05-24. Inom stadsdelen Hjort­hagen pågår för närvarande omfattande exploatering av nya bostadsområden m.m. i den så kallade Norra Djurgårdsstaden. För förvaltningens del berörs Hjorthagens idrottsplats i plane­ringen av den nya stadsdelen. Förvalt­ningen har därför upprättat ett upprustnings- och moderni­seringsprogram för idrottsplatsen. Programmet föreslår att befintliga två naturgräsplaner och en grus­plan ersätts med tre konstgräsfotbollsplaner, en 11-manna-, en 7-manna- och en 5-manna plan. Förvaltningen föreslår även att en ny personalbyggnad uppförs och att befintlig omkläd­ningsbyggnad upprustas och moderniseras. Byggstarten planeras ske i november 2011 och med ett färdigställande under våren 2013.

Förvaltningens förslag till beslut

Se under rubriken BESLUT.

Framlagda förslag till beslut

Ordföranden yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut.

Beslutsgång

Idrottsnämnden beslutar enligt förvaltningens förslag till beslut.


Särskilt uttalande

Vice ordförande Jari Visshed m.fl. (S), Mehdi Oguzsoy (V) och Else Lundin (MP) lämnar sär­skilt uttalande enligt följande:

Vi välkomnar varmt att staden och området det växande området Hjorthagen nu förses med tre nya konstgräsplaner. Trängseln på och i stadens planer och hallar är stor och Stockholm behöver en mer offensiv idrottspolitik för att matcha det ökande behovet av idrott och rekreation.

§84 Ny idrottshall vid Stora Mossen. Inriktningsbeslut

Dnr: 412-554/2010

BESLUT

Idrottsnämnden beslutar följande:

 1. Idrottsnämnden godkänner för egen del den föreslagna inriktningen av projektet.

 1. Förvaltningen ges i uppdrag att i nära samarbete med stadsledningskontoret genomföra en funktionsupphandling av en ny idrottshall vid Stora Mossen i enlighet med vad som sägs i detta ärende, förutsatt att projektets inriktning godkänns av kommunfullmäktige enligt nedan.

 1. I det fall upphandlingen utfaller så att staden gör investeringen av en ny idrottshall vid Stora Mossen föreslås att kommunfullmäktige delegerar genom­förandebeslutet till idrottsnämnden, förutsatt att utgiften inte översti­ger 125 miljoner kronor och att funktionsstandarden inte understiger det som sägs i detta ärende.

 1. Idrottsnämnden begär att kommunfullmäktige godkänner inriktningen av projektet.

Ärendet

Idrottsförvaltningen redovisar ett tjänsteutlåtande daterat 2010-05-26. Enligt idrottsnämndens beslut den 24 november 2009 är bygg­nation av idrottshallar vid Stora Mossens IP ett prioriterat projekt för att tillgo­dose stockholmarnas behov av lokaler för idrottsutövande.

Förvaltningen anser att det är av stor vikt att byggandet av två fullstora idrottshal­lar (dubbelidrottshall) på Stora Mossens idrottsplats kommer igång snabbt. Dub­belid­rottshallen är tänkt att ersätta de två fullstora idrottshallar som förvalt­ningen tillfälligt hyr i de så kallade Brommahallarna.

Då det finns ett starkt engagemang i föreningslivet i området för att få till stånd ett hallbygge, och då en kommersiell aktör har visat intresse av att ta ett ansvar för byggande och drift, har idrottsförvaltningen nu arbetat fram ett förslag som bygger på att detta engagemang tas tillvara.

Förvaltningens förslag till beslut

Se under rubriken BESLUT.

Framlagda förslag till beslut

Ordföranden yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut.

Vice ordförande Jari Visshed m.fl. (S), Mehdi Oguzsoy (V) och Else Lundin (MP) yrkar bifall till sitt förslag till beslut enligt följande:

1. att nämnden godkänner förslag till inriktningsbeslut att bygga ny idrottshall vid Stora Mossen i enlighet med vad som sägs i förvaltningens tjänsteutlåtande

2. att nämnden förordar en traditionell upphandlingsform och att staden framtidsvis ska äga hallen

3. att i övrigt anföra följande

Vi välkomnar att staden nu tillskapar två egna fullstora idrottshallar vid Stora Mossen. Trängseln på och i stadens planer och hallar är stor och Stockholm behöver en mer offensiv idrottspolitik för att matcha det ökande behovet av idrott och rekreation.

Vi uppmanar förvaltningen att inom ramen för projektet fokusera på effektiva byggtider och kostnader samt goda förutsättningar för en seriös och långsiktig förvaltning av hallen.

Beslutsgång

Ordföranden ställer de framlagda förslagen mot varandra och idrottsnämnden beslutar enligt

förvaltningens förslag till beslut

Reservation

Vice ordförande Jari Visshed m.fl. (S) Mehdi Oguzsoy (V) och Else Lundin (MP) reserverar sig mot beslutet till förmån för sitt förslag till beslut.

§85 Upprustning och anpassning av utökade ytor i Liljeholmshallen. Förslag till genomförandebeslut

Dnr: 411-541/2010

BESLUT

Idrottsnämnden beslutar följande:

 1. Nämnden godkänner redovisat förslag till genomförandebeslut för upprustning och anpassning av utökade lokalytor i Liljeholmshallen till en beräknad investeringsutgift om 25,0 mnkr.

 1. Nämnden godkänner att åtgärderna utförs av fastighetsägaren under hösten 2010 och våren 2011 enligt de handlingar som tagits fram gemensamt med förvaltningen.

 1. Projektet finansieras med 8,5 mnkr inom nämndens investeringsbudget 2010 medan resterande 16,5 mnkr får inrymmas inom ramen för 2011 års investeringsbudget.

Ärendet

Idrottsförvaltningen redovisar ett tjänsteutlåtande daterat 2010-05-27. Liljeholmshallen är en av idrottsnämndens mest nyttjade idrottshallar. Den hyrs från Fastighets AB L E Lundberg. Totalt uppgår ytan inklusive den utökning på 1 650 kvm som beslutades våren 2009 till 6711 kvm. Detta ärende handlar om upprustning och anpassning av totalt 2410 kvm dvs. också av 760 kvm från tidigare förhyrning.


Idrottsförvaltningen föreslår omfattande åtgärder för att hallen ska fungera väl för sitt avsedda ändamål. Upprustnings- och anpassningsåtgärderna föreslås finansieras inom ramen för investeringsbudgeten 2010 och 2011. Detta blir ekonomiskt mer fördelaktigt för staden jämfört med att låta fastighetsägaren finansiera åtgärderna och lägga dessa som en tillkommande kostnad för hyresgästanpassning på hyran.

Förvaltningens förslag till beslut

Se under rubriken BESLUT.

Framlagda förslag till beslut

Ordföranden yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut.

Vice ordförande Jari Visshed m.fl. (S), Mehdi Oguzsoy (V) och Else Lundin (MP) yrkar bifall till sitt förslag till beslut enligt följande.

 1. Att godkänna förvaltningens förslag till beslut
 2. Att därutöver anföra

Vi välkomnar att staden iordningsställer kompletterande ytor i den populära Liljeholmshallen och att detta kommer såväl föreningslivet som skolorna till del.

Trängseln på och i stadens planer och hallar är stor och Stockholm behöver en mer offensiv idrottspolitik för att matcha det ökande behovet av idrott och rekreation.

Vi anser vidare att en antidiskrimineringsklausul alltid ska finnas med när staden genomför upphandlingar. Avsikten är att förmå leverantörer att vidta åtgärder för att förebygga och motverka diskriminering. Utöver detta bör staden fortsätta det viktiga arbetet med att ställa miljökrav vid upphandlingarna. Genom att ställa sociala krav och miljökrav vid stadens upphandlingar kan stadens upphandlingar bli ett kraftfullt redskap för att driva en politik som syftar till ekologisk hållbarhet och en socialt rättvis utveckling.

Beslutsgång

Ordföranden ställer de framlagda förslagen mot varandra och idrottsnämnden beslutar enligt

förvaltningens förslag till beslut

Reservation

Vice ordförande Jari Visshed m.fl. (S) Mehdi Oguzsoy (V) och Else Lundin (MP) reserverar sig mot beslutet till förmån för sitt förslag till beslut.

§86 Byggande av en skatepark söder om kv Microfilmen i stadsdelen Högdalen. Förslag till genomförandebeslut

Dnr: 312-540/2010

BESLUT

Idrottsnämnden beslutar följande:

 1. Nämnden godkänner redovisat förslag till genomförandebeslut för byggande av en skatepark söder om kv. Mikrofilmen i stadsdelen Högdalen med en beräknad investeringsutgift om 30 mnkr i 2010 års prisnivå inklusive hittills nedlagda kostnader om ca 1 mnkr år 2009.

 1. Förvaltningen får i uppdrag att efter genomförda analyser och nödvändiga åtgärder av befintliga fyllnadsmassor, påbörja anläggande av skateparken så snart erforderliga lov (marklov och bygglov) erhållits och upphandlingar skett.

 1. Förvaltningen får i uppdrag att undersöka möjligheterna till sponsring av projektet.

Ärendet

Idrottsförvaltningen redovisar ett tjänsteutlåtande daterat 2010-05-27. Enligt idrottsnämndens inriktningsbeslut i december 2009 fick förvaltningen i uppdrag att projektera en skatepark i den s.k. Högdalstriangeln i stadsdelen Högdalen. Läget är bra ur kommunikationssynpunkt. Ett designprogram har tagits fram. Programmet innehåller även delar som eventuellt kan inrymmas i en eventuell framtida expansion. Det program som nu är aktuellt för projektet, ska rymmas i den projektbudget på 30 mnkr som anslagits för genomförandet under 2010 och 2011. Förvaltningen kommer även att undersöka vilka sponsringsmöjligheter som kan finnas för projektet.

Förvaltningens förslag till beslut

Se under rubriken BESLUT.

Framlagda förslag till beslut

Ordföranden yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut.

Vice ordförande Jari Visshed m.fl. (S), Mehdi Oguzsoy (V) och Else Lundin (MP) yrkar bifall till sitt förslag till beslut enligt följande.

 1. Att godkänna förvaltningens förslag till beslut
 2. Att därutöver anföra

Efter den borgerliga majoritetens osmidiga hantering av frågan om tillskapandet av skateparken i Högdalen är vi glada att projektet nu äntligen har nått fram till ett genomförandebeslut. Vi förutsätter att förvaltningen fortsätter att hålla en tät dialog med skaterörelsen under byggtiden.

Med det förslag för Högdalstriangeln som nu sätts i verket så realiseras en viktig och attraktiv mötesplats för många olika skatestilar i Stockholm. Dock kan inte visionen om den unika downhill-banan förverkligas på platsen. Vi kommer därför fortsatt att verka för att denna bana kan uppföras på Högdalstoppen eller annan lämplig plats i Stockholm som förordas av skaterörelsen. Ambitionen att utveckla Högdalstopparna ligger fast och förvaltningen bör utreda möjligheten att göra Högdalstopparna till ett attraktivt allaktivitetsområde för nya sporter.

I dagarna har vi också blivit informerade om att longboardbanan på Högdalstoppen är uppgrävd, troligen på grund av ett elarbete. Vi ber förvaltningen att bistå skaterörelsen att upprätta kontakt med ansvariga för arbetet så att longboardbanan snarast kan iordningsställas igen. Det råder högsäsong för denna skatestil och en tävling på platsen är på väg att arrangeras.


Vi anser vidare att en antidiskrimineringsklausul alltid ska finnas med när staden genomför upphandlingar. Avsikten är att förmå leverantörer att vidta åtgärder för att förebygga och motverka diskriminering. Utöver detta bör staden fortsätta det viktiga arbetet med att ställa miljökrav vid upphandlingarna. Genom att ställa sociala krav och miljökrav vid stadens upphandlingar kan stadens upphandlingar bli ett kraftfullt redskap för att driva en politik som syftar till ekologisk hållbarhet och en socialt rättvis utveckling.

Beslutsgång

Ordföranden ställer de framlagda förslagen mot varandra och idrottsnämnden beslutar enligt

förvaltningens förslag till beslut

Reservation

Vice ordförande Jari Visshed m.fl. (S) Mehdi Oguzsoy (V) och Else Lundin (MP) reserverar sig mot beslutet till förmån för sitt förslag till beslut.

Särskilt uttalande

Ordföranden Madeleine Sjöstedt m.fl. (FP) och Billy Östh m.fl. (M) lämnar sär­skilt uttalande enligt följande:

Det är glädjande att projektet nu kommit igång och att ett genomförandebeslut kan fattas. Det lokala engagemanget har på ett bra sätt kanaliserats genom idrottsförvaltningen vilket varit en förutsättning för projektet. Vår förhoppning är att Parken kommer att främja spontanidrott i hela Stockholm. Även om parken till en början inte har tak ser vi gärna att nästa steg i utvecklingen är att göra delar av parken användbara året runt. Det är viktigt att sponsring är en naturlig del av projektet, här torde finnas mycket engagemang att hämta från de hundratals företag som sysslar med brädsport i Sverige. Långsiktigt bör ambitionen också vara att finansiera större delen av driften med sponsring och reklamintäkter. Det är också viktigt att så stor del av investeringspengarna som möjligt går till själva parken, och inte till kringarrangemang.

§87 Skuldhantering föreningar

Dnr: 017-305/2010

BESLUT

Idrottsnämnden beslutar följande:

Som svar på skrivelsen hänvisas till idrottsförvaltningens tjänsteutlåtande.

Ärendet

Idrottsförvaltningen redovisar ett tjänsteutlåtande daterat 2010-05-19. I en skrivelse till idrottsnämnden har Madeleine Sjöstedt m.fl. (FP), Billy Östh m.fl. (M) och Leif Kroon (KD) gett förvaltningen i uppdrag att lämna en redogörelse av föreningarnas skulder till förvaltningen. Förvaltningen har för närvarande avbetalningsplaner med tolv föreningar. Vid årsskiftet 2010/2011 kommer förvaltningen att byta faktureringssystem, från Devis till Agresso. Inför övergången har förvaltningen bland annat arbetat med att ta fram nya rutiner för fakturering och skuldhantering. Rutinerna syftar till att långsiktiga skulder inte ska byggas upp, att administrationen förenklas för såväl förvaltning som förening och att de skapar en tydlighet i vad som gäller.


Förvaltningens förslag till beslut

Se under rubriken BESLUT.

Framlagda förslag till beslut

Ordföranden yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut.

Beslutsgång

Idrottsnämnden beslutar enligt förvaltningens förslag till beslut.

Särskilt uttalande

Vice ordförande Jari Visshed m.fl. (S), Mehdi Oguzsoy (V) och Else Lundin (MP)

Vi välkomnar att förvaltningen byter rutiner och faktureringssystem för att underlätta för föreningarna att inte halka efter med sina betalningar.

Det är samtidigt av stor vikt att idrottsförvaltningen informerar föreningarna om förändringarna samt även fortsättningsvis bevakar frågan och verkar för att föreningar som hamnar i ekonomiska trångmål ges rimliga förutsättningar att komma ikapp ekonomiskt och fortsätta bedriva sin verksamhet.

§88 Information och övriga frågor

BESLUT

Idrottsnämnden tackade för informationen

a) Olof Öhman blivande t.f. förvaltningschef för idrottsförvaltningen presenterade sig för idrottsnämnden och hälsades välkommen av ordföranden. Olof Öhman tillträder tjänsten den 16 augusti 2010.

b) Inger Båvner aktualiserade dels förvaltningens engagemang i Love 2010 på Norrmalmstorg och hälsade alla välkomna till de aktiviteter förvaltningen ansvarar för tillsammans med idrottsföreningar. Programmen på Norrmalmstorg pågår från den 14 juni t.o.m. den 18 juni. Hon presenterade också sommarens aktiviteter vid förvaltningens bassängbad, simhallar och idrottsplatser. Broschyren ”Träna lite här och där i sommar” delades ut.

c) Ingrid Gyllfors redovisade de utrymningsvägar som finns Högdalens sim och idrottshall. Det finns fyra fristående utrymningsvägar varav två är fullt användbara för personer med funktionsnedsättning. En av dessa är nyligen iordningsställd efter påpekande från nämndens handikappråd. Problemet med nivåskillnader vid utrymning direkt från stora salen kvarstår.

d) Kjell Olofsson svarade på fråga från Anders Hellström från aprilnämnden om vad SISAB och utbildningsförvaltningen gör för att säkerställa att rektorer följer KF-beslutet om att skapa tillfälle för idrottsföreningar att övernatta och nyttja skolans lokaler utanför skoltid. Kjell Olofsson redovisade att SISAB i en stor omfattning vara behjälpliga i arbetet. De har bl.a. tagit fram en säkerhetspärm som hjälp vid övernattning. Det finns fortfarande flera rektorer som inte öppnar skolorna för samarbete.

§89 Upphandling av drift, skötsel och löpande underhåll av utomhusanläggningar i Västerort

Dnr: 125-531/2010, 412-163/2010

BESLUT

Ärendet behandlades under sekretess vid slutet möte

Idrottsnämnden beslutar följande:

 1. Nämnden godkänner förslag till förfrågningsunderlag och anbudsinbjudan.

 1. Förvaltningen får i uppdrag att genomföra upphandling av driften av Idrott ute västerort och teckna avtal efter genomförd utvärdering.

 1. Nämnden godkänner tjänstutlåtandet som svar på skrivelse från Driftspoolen AB under bildande

Ärendet

Idrottsförvaltningen redovisar ett tjänsteutlåtande daterat 2010-05-25.

Idrott ute västerort har drivits som intraprenad sedan 1999 efter upphandling i konkurrens. Driften av anläggningarna kommer att handlas upp och prövas under 2010 inför ny avtalsperiod från och med 2011-01-01. Den nuvarande intraprenaden kommer att lämna ett anbud. Däremot kommer förvaltningen inte att lämna eget anbud. Ordinarie budget kommer att fungera som referensbudget.

Förvaltningens förslag till beslut

Se under rubriken BESLUT.

Framlagda förslag om bordläggning

Vice ordförande Jari Visshed m.fl. (S), Mehdi Oguzsoy (V) och Else Lundin (MP) yrkar att ärendet skall bordläggas.

Ordförande föreslår att ärendet skall behandlas vid dagens sammanträde.

Beslutsgång

Ordföranden ställer de framlagda förslagen mot varandra och idrottsnämnden beslutar att ärendet skall behandlas vid dagens sammanträde.

Framlagda förslag till beslut

Ordföranden yrkar därefter bifall till förvaltningens förslag till beslut.

Vice ordförande Jari Visshed m.fl. (S), Mehdi Oguzsoy (V) och Else Lundin (MP) yrkar avslag på förvaltningens förslag till beslut.

Beslutsgång

Ordföranden ställer de framlagda förslagen mot varandra och idrottsnämnden beslutar enligt förvaltningens förslag till beslut.


Reservation

Vice ordförande Jari Visshed m.fl. (S) Mehdi Oguzsoy (V) och Else Lundin (MP) reserverar sig mot beslutet till förmån för sitt förslag till beslut med följande motivering:

Vi reserverar oss mot beslutet om att upphandla drift, skötsel och löpande underhåll av utomhusanläggningar i Västerort. Vår önskan var primärt att skjuta på ärendet och avvakta höstens kommunalval innan beslut fattades i ett så pass omfattande ärende när det fanns olika uppfattningar mellan ”blockgränserna”. Vår avsikt är att avbryta upphandlingen i det fall vi får stockholmarnas förtroende efter höstens kommunalval.

§90 Ramavtal för Byggprojektledningskonsulter Tilldelningsbeslut

Dnr: 125-148/2010

BESLUT

Ärendet behandlades under sekretess vid slutet möte

Idrottsnämnden beslutar följande:

 1. Följande:

1. Projektengagemang AB 556330-2602

2. Temagruppen AB 556105-8131

3. Röda Tråden AB 556501-6671

antas som ramavtalspartners avseende byggprojektledning konsultuppdrag inom investerings- och underhålls programmen under perioden 1 augusti 2010 till och med 31 juli 2012 med möjlighet till ett plus ett års förlängning. Den beräknade volymen för perioden, inkl. optionsår, är 40 mnkr exkl. moms.

 1. Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

Ärendet

Idrottsförvaltningen redovisar ett tjänsteutlåtande daterat 2010-05-27.

Upphandlingen har genomfarts som öppen upphandling enligt lagen om offentlig

upphandling (LOU). I anbudsförfrågan har anbud begärts på timtidsersättningar

för olika tjänstemannaområden. Upphandlingen har annonserats i Opics databas, samt i Tenders Electronic Daily. Sjuttiosex företag har tagit del av anbudshandlingarna. Svar har inkommit från tjugo varav tolv är kvalificerade

Förvaltningens förslag till beslut

Se under rubriken BESLUT.

Framlagda förslag till beslut

Ordföranden yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut.

Beslutsgång

Idrottsnämnden beslutar enligt förvaltningens förslag till beslut.

§91 Konstgräsplan på Södra Ängby. Anmälan av skrivelse från Madeleine Sjöstedt m.fl. (FP), Billy Östh m.fl. (M) och Leif Kroon (KD)

BESLUT

Idrottsnämnden beslöt lämna skrivelsen till förvaltningen för beredning

Skrivelsen

En konstgräsplan på Södra Ängby idrottsplats var planerad att byggas 2010 i den treårsplan som antogs förra året. Konstgräsplanen rymdes dessvärre inte i budgeten för 2010 utan har i förvaltningens planer skjutits fram till 2014-2015. Behovet aven ny fotbollsplan med konstgräs är väldigt stort i området med ett antal livaktiga idrottsföreningar med ett antal hundratal utövare. Förvaltningen ges därför i uppdrag att skapa förutsättningar för att projektet genomförs och färdigställs 2011 och att medel anvisas för detta i budgeten.

§92 Det behövs mer än idrott i idrottspolitiken. Anmälan av skrivelse från Madeleine Sjöstedt m.fl. (FP), Billy Östh m.fl. (M) och Leif Kroon (KD)

BESLUT

Idrottsnämnden beslöt lämna skrivelsen till förvaltningen för beredning

Skrivelsen

Idrottspolitiken står inför den svåra utmaningen att svenska ungdomar rör på sig allt mindre och får allt större problem med övervikt. Engagemanget i idrottsrörelsen för att sätta människor i rörelse är, och kommer under överskådlig tid att vara, den viktigaste kraften i samhället för att förändra detta.

Samarbetet mellan det offentliga och idrottsrörelsen måste alltså förbättras ytterligare, och dessutom finna nya former.

Men idrottsrörelsen kan inte bära hela utmaningen vad gäller stillasittande och övervikt bland ungdomar. Idrottsrörelsen kan inte nå alla, och alla vill inte idrotta. Idrottspolitiken behöver därför nya verktyg och metoder för att även de som inte gillar att idrotta, ska hitta motionsformer som passar dem.

I arbetet med att hitta dessa nya verktyg och metoder har kultur- och idrottsroteln gjort en sammanställning av den idrottsforskning som producerats de senaste åren på Stockholms idrottsförvaltning, och i samband med idrottsutredningen (bilaga 1). Det är problembeskrivningen i sammanställning som är utgångspunkten för det uppdrag som idrottsförvaltningen, kulturförvaltningen och utbildningsförvaltningen får i samband med denna skrivelse.

Forskningssammanställningen och utkastet till skrivelse skickades i mars i år dessutom till alla specialidrottsförbunden inom Riksidrottsförbunden, och till alla specialidrottsdistriktsförbund i Stockholms idrottsförbund, samt till flera andra intressenter inom friskvårdsbranschen i Stockholm, med uppmaningen att inkomma med kommentarer.

Skriftliga svar har sedan dess inkommit från Svenska bågskytteförbundet, Gymnastikförbundet Stockholm - Gotland, Stockholms fotbollförbund, KFUM Central, Narva Boxningsklubb, Frans Schartaus gymnasium, Sats, Stockholms idrottsförbund (efter diskussioner med representanter för ytterligare 15 förbund) (bilaga 2) samt ett 40-tal brev och blogg-kommentarer från enskilda personer.

Idrottsförvaltningen får i uppdrag att tillsammans med idrottsrörelsen och andra strategiska samarbetspartners, återkomma med förslag på åtgärder med målen:

att idrottsrörelsen stärker sin kapacitet att rekrytera ungdomar som vill idrotta, men som inte hittar en idrott eller förening som passar.

att barn och ungdomar som inte vill idrotta, eller som inte vill vara en del av idrottsrörelsens organiserade verksamhet, motionerar mer.

att nya idrottsanläggningar har ett bredare användningsområde än tävlingsidrott, och kan användas för fler typer av motionsaktiviteter.

att dagens anläggningar ska vara bokningsbara för motionsaktiviteter utanför det traditionella idrottslivet.

att idrottsnämndens investerings- och driftsmedel fördelas rättvist efter kön.

att föreningar från olika idrotter samarbetar bättre om tränings- och föreningslokaler.

att idrottsrörelsens möjligheter att ansöka om medel från EU, Arvsfonden, Ungdomsstyrelsen och andra program förstärks.

att idrottsnämndens reglemente tydliggör att målet med idrottspolitiken är att resurserna ska nå alla Stockholms barn och ungdomar som behöver och vill motionera, och inte bara dem som deltar i idrottsrörelsens verksamhet.

Idrottsförvaltningen kan t.ex. återkomma med förslag på följande aktiviteter:

Idrottsförvaltningens investeringsplaner redovisar analyser över hur nya anläggningar kommer att användas utifrån kön, och grupper av fysiskt inaktiva barn och ungdomar.

Idrottsförvaltningen utformar en indikator att använda i årsrapporter och i beslutsunderlag för nya anläggningar, som mäter i vilken mån en anläggning är öppen för spontanidrott eller är bokningsbar för föreningslivet.

Idrottsförvaltningens lokaler för skolämnet idrott och hälsa anpassas även för motionsaktiviteter som inte är en del av det traditionella idrottslivet, t.ex..nycircus, showdans, balett, le parkour, capoeira, skateboard, aerobics, yoga.

Det lokala aktivitetsstödet omformas så att det förstärker incitamenten för föreningar att skapa verksamhet för tonåringar, och samarbeten mellan idrotter och föreningar.

Idrottsförvaltningen, tillsammans med privata aktörer och föreningsliv inom motionslivet och idrottsrörelsen, skapar förutsättningar för en offentlig diskussion om hur staden ska uppnå folkhälsomålen i idrottspolitiken.

Idrottsförvaltningen ska återkomma med information och analyser på följande frågeställningar:

Vilka idrotter har flest barn och ungdomar i kö till sin verksamhet, och vilka är de främsta hindren för att dessa barn och ungdomar ska erbjudas plats i verksamheten?


Vilka anläggningar i den långsiktiga investeringsplanen skulle ge störst resultat vad gäller pojkar och flickors motionerande i Stockholm?

Vilka föreningar och idrotter bedriver idag träningsverksamhet som inte syftar till tävling, och hur kan denna verksamhet marknadsföras bättre gentemot ungdomar som är intresserade av träning men inte tävlingsidrott.

Hur kan idrottsförvaltningens verksamheter förhålla sig till den trend av personlig träning som råder, så att staden kompletterar de fristående friskvårdsaktörerna utbud och inte konkurrerar med verksamheter som finns på marknaden.

Vilka krav på nya anläggningar ovan redovisade frågeställningar kommer att ställa

Kulturförvaltningen får i uppdrag att tillsammans med idrottsförvaltningen återkomma med förslag på åtgärder med målen:

att kulturverksamheter som innehåller motion och rörelse kan boka idrottsförvaltningens anläggningar.

att bättra utnyttja kunskaperna hos de idrottsföreningar som arbetar med integrationsprojekt i kulturförvaltningens integrationsarbete.

Utbildningsförvaltningen får i uppdrag att tillsammans med idrottsförvaltningen återkomma med förslag på åtgärder med målen:

att samarbetsformerna mellan idrottsrörelsen och skolorna vad gäller träningstider, tillgång till träningsredskap och övernattningsmöjligheter förbättras.

att samarbetet mellan skolor, idrottsföreningar och idrottslyftet förstärks vad gäller såväl motionsverksamhet som ledarskapsutbildningar.

§93 Sommarhälsning och tack till Inger Båvner

Ordförande Madeleine Sjöstedt framförde ett stor tack till förvaltningschef Inger Båvner för ett mycket gott samarbete och för den insats hon gjort för idrottsförvaltningen. Dagens sammanträde är Inger Båvner´s sista nämndsammanträde som förvaltningschef och hon slutar sin tjänst som förvaltningschef för idrottsförvaltningen efter sommarens semester.

Ordföranden önskade nämnden en skön sommar och vice ordförande önskade ordföranden detsamma.

_ _ _