Din position: Hem > Stockholms stad > Idrottsnämnden > Sammanträde 2010-08-31

Sammanträde 2010-08-31

Datum
Klockan
17:00
Plats
Stora kollegiesalen, Stadshuset.

1 Fastställande av dagordning

2 Anmälan av justerat protokoll

3 Justering av dagens protokoll

6 Öppna standarder - tillgång till och vidareutnyttjande av offentlig information i elektroniskt format.

7 Revidering av stadens basnyckeltal

Yttrande över remiss från kommunstyrelsen
Omedelbar justering
(utsänt)

8 Revidering av system för intern kontroll

10 Redovisning av uppdrag om möjligheter att tillskapa idrottsytor i före detta industrilokaler

12 2010 års ungdomsledarstipendium

13 Information och övriga frågor

Ärenden utan personalrepresentation

14 Ramavtal för arkitekter med avrop mellan 10 upp till 35 basbelopp

Förslag till tilldelningsbeslut
Sekretess
Omedelbar justering
(utsänt)

15 Ramavtal för byggprojektledningskonsulter: mark

Förslag till tilldelningsbeslut
Sekretess
Omedelbar justering
(utsänt)

16 Ramavtal för byggtekniska arbeten med avrop under 12 basbelopp

Förslag till tilldelningsbeslut
Sekretess
Omedelbar justering
(utsänt)

17 Ramavtal för byggtekniska arbeten med avrop mellan 12 upp till 46 basbelopp - Förslag till tilldelningsbeslut

Sekretess
Omedelbar justering
(utsänt)

18 Ramavtal för eltekniska konsulttjänster med avrop under 7 basbelopp

Förslag till tilldelningsbeslut
Sekretess
Omedelbar justering
(utsänt)

19 Ramavtal för eltekniska arbeten med avrop under 7 basbelopp

Förslag till tilldelningsbeslut
Sekretess
Omedelbar justering
(utsänt)


20 Ramavtal för eltekniska arbeten med avrop mellan 7 upp till 12 basbelopp - Förslag till tilldelningsbeslut

Sekretess
Omedelbar justering
(utsänt)

21 Ramavtal för kyltekniska arbeten med avrop under 5 basbelopp

Förslag till tilldelningsbeslut
Sekretess
Omedelbar justering
(utsänt)

22 Ramavtal för kyltekniska arbeten med avrop mellan 5 upp till 46 basbelopp

Förslag till tilldelningsbeslut
Sekretess
Omedelbar justering
(utsänt)

23 Ramavtal för markanläggningskonsulter

Förslag till tilldelningsbeslut
Sekretess
Omedelbar justering
(utsänt)

24 Ramavtal för mark- och anläggningsarbeten inkl. stängsel och montering med avrop under 12 basbelopp

Förslag till tilldelningsbeslut
Sekretess
Omedelbar justering
(utsänt)

25 Ramavtal för mark- och anläggningsarbeten inkl. stängsel och montering med avrop mellan 12 upp till 46 basbelopp

Förslag till tilldelningsbeslut
Sekretess
Omedelbar justering
(utsänt)

26 Ramavtal för VVS-tekniska konsulter med avrop under 15 basbelopp -

Förslag till tilldelningsbeslut
Sekretess
Omedelbar justering
(utsänt)

27 Ramavtal för arkitekter med avrop under 10 basbelopp

Förslag till tilldelningsbeslut
Sekretess
Omedelbar justering
(utsänt)
Bilagor till protokoll
Närvaro.pdf (122 kb)

§94 Fastställande av dagordningen

BESLUT

Idrottsnämnden beslutar fastställa dagordningen

§95 Anmälan av justerat protokoll

BESLUT

Idrottsnämnden beslutar godkänna anmälan av protokoll nr 5/2010 från nämndens sammanträde 2010-06-08 som justerats 2010 -06-23.

§96 Justering av dagens protokoll

BESLUT

Ordförande Madeleine Sjöstedt (FP) och vice ordförande Jari Visshed (S) utses att ju­stera dagens protokoll.

§97 Röstgranskning

Ledamöterna Anders Hellström (M) och Ariane Bucquet (M) samt ersättarna Björn Begner (M) Barry Andersson (S), Malin Romlin (S), Åsa Hagelstedt (V) och Axel Nekham (MP) har för­hinder att närvara. För Anders Hellström (M) tjänstgör Jakob Pawlack (M) och för Ariane Bucquet (M) tjänstgör Joar Horn (M).

§98 Anmälningsärenden

BESLUT

Idrottsnämnden beslutar

Anmälningarna läggs till handlingarna

Anmälan gjordes av:

a) Förteckning över inkomna skrivelser till idrottsnämnden (meddelandelista)

2010-05-07 - 2010-05-27.

b) Anmälan av delegationsbeslut inom idrottsförvaltningens fastighetsavdelning för tiden 2010-05-22 – 2010-08-13.

c) Anmälan av komplettering av idrottsförvaltningens delegationsordning


d) Konkurrensverkets beslut angående ”Påstått konkurrensproblem - gymverksam­het”

e) Granskningsrapport Enskede Rackethall AB

Revisionsberättelse Sätra Sportklubb

§99 Öppna standarder - tillgång till och vidareutnytt­jande av offentlig information i elektroniskt format.

Yttrande över remiss från kommunstyrelsen

Dnr: 015-575/2010

BESLUT

Idrottsnämnden beslutar följande:

1 Som svar på remissen åberopas förvaltningens tjänsteutlåtande.

2 Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

Ärendet

Idrottsförvaltningen redovisar ett tjänsteutlåtande daterat 2010-08-09. Remissen beskriver hur nationella och internationella direktiv påverkar Stock­holms stad och hur staden med tillämpade regelverk och riktlinjer kan skapa till­gång till kommunala handlingar, internt och externt. Re­missen ger också förslag på hur staden bör förhålla sig till öppna standarder inom IT-området samt öppen programvara. Förvaltningen anser liksom stadsledningskontoret att det är viktigt att staden har ett enhetligt förhållningssätt i frågor om öppna standarder och elektronisk informa­tion.

Förvaltningens förslag till beslut

Se under rubriken BESLUT.

Framlagda förslag till beslut

Ordföranden yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut.

Beslutsgång

Idrottsnämnden beslutar enligt förvaltningens förslag till beslut.

Särskilt uttalande

Vice ordförande Jari Visshed m.fl. (S) Mehdi Oguzsoy (V) och Else Lundin (MP) lämnar sär­skilt uttalande enligt följande:

Det är viktigt att all offentlig verksamhet i ökad utsträckning ska använda öppna stan­darder samt tillgängliggöra egen producerad data. Staden bör arbeta aktivt för detta. Vi vill därför, förutom det som anförs i remissvaret, att staden tar initiativ till framtagandet av en digital plattform för att underlätta att offentligt producerad data och källkod till­gängliggörs. Det är rimligt att ett sådant projekt genomförs av Stadsarkivet. Det bör prövas om en sådan plattform kan rymmas inom e-arkivet.

§100 Revidering av stadens basnyckeltal

Yttrande över remiss från kommunstyrelsen

Dnr: 015-576/2010

BESLUT

Idrottsnämnden beslutar följande:

1. Som svar på remissen åberopas förvaltningens tjänsteutlåtande.

2. Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

Ärendet

Idrottsförvaltningen redovisar ett tjänsteutlåtande daterat 2010-08-13. Förslaget till reviderade basnyckeltal innebär för idrottsnämndens del att fyra av de tidigare fem nyckeltalen förändras till viss del, att nyckeltalet som visar före­ningsstöd till barn och ungdomar i relation till mål­gruppen utgår och att ett nyckel­tal tillkommer som visar antalet föreningsdrivna anläggningar. Idrottsförvaltningen har i huvudsak inget att erinra mot stadsledningskontorets förslag, men kommenterar vissa av de föreslagna förändringarna. Förvaltningen vill också påtala vikten av att tydliga anvisningar finns för hur nyckeltalen ska definieras och beräknas.

Förvaltningens förslag till beslut

Se under rubriken BESLUT.

Framlagda förslag till beslut

Ordföranden yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut.

Vice ordförande Jari Visshed m.fl. (S), Mehdi Oguzsoy (V) och Else Lundin (MP) yrkar bifall till sitt förslag till beslut enligt följande:

Att lämna förslaget utan eget ställningstagande.

Beslutsgång

Ordföranden ställer de framlagda förslagen mot varandra och idrottsnämnden beslutar enligt

förvaltningens förslag till beslut.

Reservation

Vice ordförande Jari Visshed m.fl. (S) Mehdi Oguzsoy (V) och Else Lundin (MP) reserverar sig mot beslutet till förmån för sitt förslag till beslut.

§101 Revidering av system för intern kontroll

Dnr: 127-685/2010

BESLUT

Idrottsnämnden beslutar följande:

Fastställa förslag till reviderat system för intern kontroll för idrottsnämnden.

Ärendet

Idrottsförvaltningen redovisar ett tjänsteutlåtande daterat 2010-08-13. Nämnders ansvar för den interna kontrollen styrs av bl.a. kommunallagen. Därmed ska nämnden se till att verksamheten bedrivs enligt de mål och riktlinjer som fullmäktige har beslutat och följer gällande föreskrifter, samt se till att den interna kontrollen är tillräcklig. Förslaget till system för intern kontroll inne­håller beskrivning av nämndens arbete, organisation och ansvarsfördelning för den interna kontrollen, en blankett för kontrollrapport samt förteckning över kommunövergripande styrdo­kument och idrottsförvaltningens egna viktigare styrdokument, policydokument och riktlinjer.

Förvaltningens förslag till beslut

Se under rubriken BESLUT.

Framlagda förslag till beslut

Ordföranden yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut.

Beslutsgång

Idrottsnämnden beslutar enligt förvaltningens förslag till beslut.

§102 Långsiktig underhållsplan

Dnr: 410-713/2010

BESLUT

Idrottsnämnden beslutar följande:

Nämnden godkänner förvaltningens förslag till långsiktig underhållsplan för idrottsnämndens anläggningar.

Ärendet

Idrottsförvaltningen redovisar ett tjänsteutlåtande daterat 2010-08-19. I samband med 2009 års budget angavs som en av idrottsnämndens aktiviteter att utarbeta en plan för underhållsbehovet hos nämndens anläggningar. Arbetet påbör­ja­des våren 2009 med en lägesavstämning i samband med tertialrapport 2. Aktivi­teten har sedan förtydligats till att gälla en långsiktig underhålls­plan, som ska fun­gera som underlag för kommande års bedömning av förvaltningens budgetbe­hov då det gäller fastighetsunderhållet. Planen ska sträcka sig minst tio år framåt i tiden.

Förvaltningens förslag till beslut

Se under rubriken BESLUT.

Framlagda förslag till beslut

Ordföranden yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut.

Beslutsgång

Idrottsnämnden beslutar enligt förvaltningens förslag till beslut.

Särskilt uttalande

Vice ordförande Jari Visshed m.fl. (S) Mehdi Oguzsoy (V) och Else Lundin (MP) lämnar sär­skilt uttalande enligt följande:

Det är uppenbart att Stockholms stad står inför omfattande behov av underhåll de kom­mande åren. Detta i takt med att många av våra befintliga anläggningar blir äldre samti­digt som mer yta förvärvas och utnyttjandet av ytorna fortsätter öka. Stockholms växande befolkning och det ökade intresset för hälsa och motion måste mötas med en offensiv id­rottspolitik som tar ansvar för stadens anläggningar och inte tillåter kapitalförstörning.

Förvaltningen uppskattar det årliga underhållsbehovet till 65 mnkr inom driftsbudget. Alltså en avsevärd ökning jämfört med vad som har budgeterats under innevarande man­datperiod.

§103 Redovisning av uppdrag om möjligheter att tillskapa idrottsytor i före detta industrilokaler

Dnr: 412-707/2010

BESLUT

Idrottsnämnden beslutar följande:

1. Godkänna redovisningen av uppdrag att finna möjligheter för tillskapande av idrottsytor i före detta industrilokaler

2. Godkänna redovisningen av kontakter med föreningar om deras intresse för att sköta driften av eventuellt nya hallar

Ärendet

Idrottsförvaltningen redovisar ett tjänsteutlåtande daterat 2010-08-16. Idrottsnämnden beslu­tade i maj 2010 att i huvudsak bifalla förvaltningens förslag till beslut i ärende avseende Möj­ligheten att tillskapa idrottsytor i före detta industrilokaler. Nämnden beslöt bl.a. att ge förvalt­ningen i uppdrag att kontakta föreningar om deras intresse för att sköta driften av eventuellt nya hallar. I ärendet pekade förvaltningen bland annat på det lyckosamma arbetet med att tillskapa idrottslokaler i f.d. industrilokaler i Liljeholmen, Liljeholmshallarna. Ett arbete som nu ut­vecklas genom en utvidgning med ytterligare utrymmen för bland annat bordtennis och brott­ning.

Förvaltningens förslag till beslut

Se under rubriken BESLUT.

Framlagda förslag till beslut

Ordföranden yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut.

Vice ordförande Jari Visshed m.fl. (S), Mehdi Oguzsoy (V) och Else Lundin (MP) yrkar bifall till sitt förslag till beslut enligt följande:

 1. Att godkänna redovisningen
 1. Att uppdrag åt förvaltningen att gå vidare i kontakterna med vidtalade fastighetsägare för att möjliggöra en omvandling av de tidigare industrilokalerna till idrottsytor
 2. Att därutöver anföra

Bristen på idrottsytor i Stockholms stad är skriande. Det går 28000 stockholmare per full­stor och stor hall i staden, medräknat även privata hallar. Det är ojämförligt de trångaste förhållandena i landet.

Idén om att ta i anspråk fd idrottslokaler och omvandla dessa till idrottsytor är ett smart, billigt och miljömässigt intressant sätt att snabbt öka tillgången till nya hallar i staden. Vi vill därför se att förvaltningen skyndsamt arbetar vidare med ärendet och att också inve­steringsmedel för att möjliggöra detta tillställs nämnden.

Beslutsgång

Ordföranden ställer de framlagda förslagen mot varandra och idrottsnämnden beslutar enligt

förvaltningens förslag till beslut.

Reservation

Vice ordförande Jari Visshed m.fl. (S) Mehdi Oguzsoy (V) och Else Lundin (MP) reserverar sig mot beslutet till förmån för sitt förslag till beslut.

§104 Månadsrapport per juli 2010

Dnr: 101-1188/2009

BESLUT

Idrottsnämnden beslutar följande:

Uppföljningen av ekonomi och verksamhet godkänns.

Ärendet

Idrottsförvaltningen redovisar ett tjänsteutlåtande daterat 2010-08-19. Förvaltningens månadspro­gnos till och med juli grundar sig på tertialrapport 1, bokförda kostnader t.o.m. juli och kända förändringar. Jämfört med tertialrapport 1 har driftbudgetens intäkts- och kostnads­sida ökats med 8,9 mnkr. Detta motsvarar beslutade omslutningsförändringar i tertialrapport 1. Totalt, exklusive kapitalkostnader, beräknas ett nettounderskott för 2010 om 1,0mnkr. Under­skottet motsvaras av planerad användning av intraprenadens resultatfond. Nämndens nettoinve­steringsbudget uppgår till totalt 274,0 mnkr under 2010 efter budgetjustering med 26,5 mnkr enligt kommunstyrelsens beslut i samband med verksamhetsplanen, och överföring av 2,5 mnkr till Skarpnäcks stadsdelsnämnd i samband med tertialrapport 1.

Förvaltningens förslag till beslut

Se under rubriken BESLUT.

Framlagda förslag till beslut

Ordföranden yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut.

Beslutsgång

Idrottsnämnden beslutar enligt förvaltningens förslag till beslut.

§105 2010 års ungdomsledarstipendium

Dnr: 406-214/2010

BESLUT

Idrottsnämnden beslutar följande:

Godkänna stipendiekommitténs förslag om föreslagna stipendiater.

Ärendet

Stipendiekommittén redovisar ett tjänsteutlåtande daterat 2010-08-20. Idrottsnämnden beslöt vid mötet 2010-03-16 att godkänna förvaltningens förslag om tretton stipendier om vardera 10000 kronor. Tre av stipendierna ska riktas särskilt till ungdomsledare inom handikapprörel­sen. Till Stipendiekommittén utsågs ordförande Madeleine Sjöstedt och ledamot Carin Jahn. Från idrottsförvaltningen deltar Kristina Köhler.

Kommittén föreslår följande stipendiater:

Saleeban Mohamed Ali Shanta IF

Per Östlund Hässelby SK

Thomas Nordahl Östermalms Konståkningsklubb

Caj Fahlström Hammarby IF Bandy

Robert Claesson Sthlms Base- och softbollklubb

Peter Gustavsson Hammarby IF Friidrott

Jenny Bergendahl Rinkeby Boxing Club

Stefan Sundbäck Sätra SK

Anna Skogholm SOL-flickornas GF

Alexandra Fasth Bromma FK, delat stipendium

Alice Ekstrand ” ” ”

Handikappstipendiater

Disa Dackland Älvsjö Scoutkår, delat stipendium

Daniella Blomqvist ” ” ” ”

Katarina Ejergård Doppingen, Halliwickklubben

Tomas Rundqvist IK Södra Judo

Kommittén förslag till beslut

Se under rubriken BESLUT.

Framlagda förslag till beslut

Ordföranden yrkar bifall till kommittén förslag till beslut.

Beslutsgång

Idrottsnämnden beslutar enligt kommittén förslag till beslut.

§106 Information och övriga frågor

BESLUT

Idrottsnämnden tackade för informationen

a) Olof Öhman informerade att förvaltningen avbrutit upphandlingen av driften av Ärvinge­hallen. Förvaltningen kommer att ge en mer utförlig redovisning till kommande id­rottsnämnd.

b) Olof Öhman informerade också om att förvaltningen kommer att uppföra ytterligare en konstgräsplan på Stadshagens IP med anledning av att Kristinebergs IP kommer att byggas om. Nuvarande konstgräsplan kommer att flyttas till grusplanen och en ny konstgräsplan kommer att byggas på den gamla konstgräsytan.

c) Mehdi Oguzsoy (V) frågade om redskapen vid de nya friluftsgymen är för tunga för van­liga motionärer. Förvaltningen svarade att man planerar gymen så att det finns red­skap för olika behov och då självfallet även för de som önskar lättare redskap.

§107 Anmälan av skrivelse från Else Lundin (MP)

BESLUT

Idrottsnämnden beslöt lämna skrivelsen till förvaltningen för beredning

Skrivelsen

På flera håll runt om i Sverige satsas på utomhusgym. I Malmö invigdes ett sådant nu i juni. Men även i stockholmstrakten finns detta, exempelvis i Nackareservatet. Utegym är platser öppna för allmänheten som gör att även de som av olika anledningar inte använder gym eller andra träningsanläggningar får tillgång till effektiv friskvård med ett par olika träningsredskap som alla kan använda. Målgruppen är allt från barn, äldre, par och grup­per. Syftet är att på ett enkelt och roligt sätt uppmuntra till rörelse-, styrke- och kondi­tionsträning, lek och samarbete; helt enkelt ett roligt sätt att förbättra och stärka folkhäl­san – och dessutom gratis att använda för allmänheten.

Träningsutrustningen är ergonomiskt utformad och tålig för utomhusbruk. På varje red­skap (i Malmö sju träningsmaskiner) sitter en skylt om hur man ska göra d v s träna krop­pens viktigaste muskler men även kondition och koordination.

Utomhusgymmet närhet till idrottsplatser kommer med säkerhet att användas av föräldrar samtidigt som deras barn deltar i en idrottsaktivitet, barn som väntar på sin aktivitet, yngre och äldre syskon och kompisar som egentligen bara är där för att titta. Helt enkelt ett ”win-winconcept”.

Miljöpartiet vill att förvaltningen ser över lämpliga platser för utegym i Stockholm, sär­skilt i samband med att idrottsanläggningar byggs eller renoveras, samt till nämnden före­slår en rimlig utbyggnad av, och platser för, utegym i Stockholm.


Ärenden utan personalrepresentation

§108 Ramavtal för arkitekter med avrop mellan 10 upp till 35 basbelopp

Förslag till tilldelningsbeslut

Dnr: 125-388/2010

BESLUT

Ärendet behandlades under sekretess vid slutet möte

Idrottsnämnden beslutar följande:

1. Följande:

1. Cedervall arkitekter AB 556184-5073

2. Aperto arkitekter byggkonsulter AB 556624-7945

3. Tengbomgruppen AB 556329-9113

4. Bjerking AB 556375-5478

5. Jan Lundqvist Arkitekter AB 556495-6430

antas som ramavtalspartners avseende arkitektuppdrag inom investerings- och un­derhållsprogrammen under perioden två år från avtalstecknandet med möjlighet till två års förlängning med ett år i taget (1+1). Den beräknade volymen för perioden, inkl. optionsår, är 12 mnkr exkl. moms.

2. Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

Ärendet

Idrottsförvaltningen redovisar ett tjänsteutlåtande daterat 2010-07-12. Upphandlingen har genomfarts som öppen upphandling enligt lagen om offentlig upphandling (LOU). I anbudsför­frågan har anbud begärts på timtidsersättningar för olika tjänstemannaområden. Upphandlingen har annonserats i Opics databas, samt i Tenders Electronic Daily. Nittiofyra företag har tagit del av anbudshandlingarna. Svar har inkommit från 15 varav 12 är kvalificerade

Förvaltningens förslag till beslut

Se under rubriken BESLUT.

Framlagda förslag till beslut

Ordföranden yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut.

Vice ordförande Jari Visshed m.fl. (S), Mehdi Oguzsoy (V) och Else Lundin (MP) yrkar bifall till sitt förslag till beslut enligt följande:

 1. Att nämnden återremitterar ärendet.
 1. Att nämnden ges möjlighet att ta ställning till förfrågningsunderlaget som är grunden till dagens ramupphandling
 1. Att därutöver anföra följande:


För oss är det en princip att i de fall nämnden skall godkänna ett upphandlingsavtal så ska nämnden också ges möjlighet att ta ställning till förfrågningunderlaget.

Vi anser att sociala krav om kollektivavtalsliknande villkor och antidiskriminerings­klausul alltid ska finnas med när staden genomför upphandlingar. Även miljökrav ska staden ha med vid alla sina upphandlingar. Genom att ställa sociala krav och miljökrav vid sta­dens upphandlingar kan staden medverka till en utveckling som syftar till ökad ekologisk hållbarhet och en rättvisare social utveckling.

Beslutsgång

Ordföranden ställer de framlagda förslagen mot varandra och idrottsnämnden beslutar enligt

förvaltningens förslag till beslut.

Reservation

Vice ordförande Jari Visshed m.fl. (S) Mehdi Oguzsoy (V) och Else Lundin (MP) reserverar sig mot beslutet till förmån för sitt förslag till beslut.

Särskilt uttalande

Else Lundin (MP) lämnar sär­skilt uttalande enligt följande:

Det är med förvåning miljöpartiet noterar att de förfrågningsunderlag på vilket förvalt­ningen grundat tilldelningsbeslut inte bifogats de handlingar som tillsänts nämnden. Detta i sin tur omöjliggör ett korrekt ställningstagande till de föreslagna samarbetspart­ners.

§109 Ramavtal för byggprojektledningskonsulter: mark

Förslag till tilldelningsbeslut

Dnr: 125-147/2010

BESLUT

Ärendet behandlades under sekretess vid slutet möte

Idrottsnämnden beslutar följande:

1. Följande:

1. WSP Sverige AB 556057-4880

2. Tengbomgruppen AB 556329-9113

3. HydraCon Sverige AB 556665-1724

antas som ramavtalspartners avseende konsultuppdrag byggprojektledning mark inom investerings- och underhållsprogrammen under perioden två år från avtals­tecknandet med möjlighet till två års förlängning med ett år i taget (1+1).

Den beräknade volymen för perioden, inkl. optionsår, är 16 mnkr exkl. moms.

2.Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

Ärendet

Idrottsförvaltningen redovisar ett tjänsteutlåtande daterat 2010-07-02. Upphandlingen har genomfarts som öppen upphandling enligt lagen om offentlig upphandling (LOU).


I anbudsför­frågan har anbud begärts på timtidsersättningar för olika tjänstemannaområden. Upphandlingen har annonserats i Opics databas, samt i Tenders Electronic Daily. Femtiosex företag har tagit del av anbudshandlingarna. Svar har inkommit från x varav x är kvalificerade

Förvaltningens förslag till beslut

Se under rubriken BESLUT.

Framlagda förslag till beslut

Ordföranden yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut.

Vice ordförande Jari Visshed m.fl. (S), Mehdi Oguzsoy (V) och Else Lundin (MP) yrkar bifall till sitt förslag till beslut enligt följande:

 1. Att nämnden återremitterar ärendet.

 1. Att nämnden ges möjlighet att ta ställning till förfrågningsunderlaget som är grunden till dagens ramupphandling

 1. Att därutöver anföra följande:

För oss är det en princip att i de fall nämnden skall godkänna ett upphandlingsavtal så ska nämnden också ges möjlighet att ta ställning till förfrågningunderlaget.

Vi anser att sociala krav om kollektivavtalsliknande villkor och antidiskriminerings­klausul alltid ska finnas med när staden genomför upphandlingar. Även miljökrav ska staden ha med vid alla sina upphandlingar. Genom att ställa sociala krav och miljökrav vid sta­dens upphandlingar kan staden medverka till en utveckling som syftar till ökad ekologisk hållbarhet och en rättvisare social utveckling.

Beslutsgång

Ordföranden ställer de framlagda förslagen mot varandra och idrottsnämnden beslutar enligt

förvaltningens förslag till beslut.

Reservation

Vice ordförande Jari Visshed m.fl. (S) Mehdi Oguzsoy (V) och Else Lundin (MP) reserverar sig mot beslutet till förmån för sitt förslag till beslut.

Särskilt uttalande

Else Lundin (MP) lämnar sär­skilt uttalande enligt följande:

Det är med förvåning miljöpartiet noterar att de förfrågningsunderlag på vilket förvalt­ningen grundat tilldelningsbeslut inte bifogats de handlingar som tillsänts nämnden. Detta i sin tur omöjliggör ett korrekt ställningstagande till de föreslagna samarbetspart­ners.

§110 Ramavtal för byggtekniska arbeten med avrop under 12 basbelopp

Förslag till tilldelningsbeslut

Dnr: 125-371/2010

BESLUT

Ärendet behandlades under sekretess vid slutet möte

Idrottsnämnden beslutar följande:

1.Följande:

1. LP bygg & specialsnickeri AB 556541-5097

2. Tumba byggtjänst AB 556440-6414

3. Boetten bygg AB 556503-0029

4. Rydbergs bygg AB 556613-8664

5. P O service, bygg & måleri 763601-8089

antas som ramavtalspartners avseende byggtekniska arbeten inom investerings- och underhållsprogrammen under perioden två år från avtalstecknandet med möj­lighet till två års förlängning med ett år i taget (1+1). Den beräknade volymen för perioden, inkl. optionsår, är 30 mnkr exkl. moms.

2.Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

Ärendet

Idrottsförvaltningen redovisar ett tjänsteutlåtande daterat 2010-07-05.Upphandlingen har genomfarts som öppen upphandling enligt lagen om offentlig upphandling (LOU). I anbudsför­frågan har anbud begärts på timtidsersättningar för olika tjänstemannaområden. Upphandlingen har annonserats i Opics databas, samt i Tenders Electronic Daily. Femtio företag har tagit del av anbudshandlingarna. Svar har inkommit från 16 varav 10 är kvalificerade

Förvaltningens förslag till beslut

Se under rubriken BESLUT.

Framlagda förslag till beslut

Ordföranden yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut.

Vice ordförande Jari Visshed m.fl. (S), Mehdi Oguzsoy (V) och Else Lundin (MP) yrkar bifall till sitt förslag till beslut enligt följande:

 1. Att nämnden återremitterar ärendet.

 1. Att nämnden ges möjlighet att ta ställning till förfrågningsunderlaget som är grunden till dagens ramupphandling

 1. Att därutöver anföra följande:

För oss är det en princip att i de fall nämnden skall godkänna ett upphandlingsavtal så ska nämnden också ges möjlighet att ta ställning till förfrågningunderlaget.

Vi anser att sociala krav om kollektivavtalsliknande villkor och antidiskriminerings­klausul alltid ska finnas med när staden genomför upphandlingar.


Även miljökrav ska staden ha med vid alla sina upphandlingar. Genom att ställa sociala krav och miljökrav vid sta­dens upphandlingar kan staden medverka till en utveckling som syftar till ökad ekologisk hållbarhet och en rättvisare social utveckling.

Beslutsgång

Ordföranden ställer de framlagda förslagen mot varandra och idrottsnämnden beslutar enligt

förvaltningens förslag till beslut.

Reservation

Vice ordförande Jari Visshed m.fl. (S) Mehdi Oguzsoy (V) och Else Lundin (MP) reserverar sig mot beslutet till förmån för sitt förslag till beslut.

Särskilt uttalande

Else Lundin (MP) lämnar sär­skilt uttalande enligt följande:

Det är med förvåning miljöpartiet noterar att de förfrågningsunderlag på vilket förvalt­ningen grundat tilldelningsbeslut inte bifogats de handlingar som tillsänts nämnden. Detta i sin tur omöjliggör ett korrekt ställningstagande till de föreslagna samarbetspart­ners.

§111 Ramavtal för byggtekniska arbeten med avrop mellan 12 upp till 46 basbelopp - Förslag till tilldelningsbeslut

Dnr: 125-463/2010

BESLUT

Ärendet behandlades under sekretess vid slutet möte

Idrottsnämnden beslutar följande:

1. Följande:

1. LP bygg & specialsnickeri AB 556541-5097

2. Mälardrottningen bygg & fastighet AB 556468-7258

2. Boetten bygg AB 556503-0029

4. Tumba byggtjänst AB 556440-6414

5. Rotgruppen AB 556277-2037

antas som ramavtalspartners avseende byggtekniska arbeten inom investerings- och underhållsprogrammen under perioden två år från avtalstecknandet med möj­lighet till två års förlängning med ett år i taget (1+1). Den beräknade volymen för perioden, inkl. optionsår, är 30 mnkr exkl. moms.

2. Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

Ärendet

Idrottsförvaltningen redovisar ett tjänsteutlåtande daterat 2010-07-05. Upphandlingen har genomfarts som öppen upphandling enligt lagen om offentlig upphandling (LOU). I anbudsför­frågan har anbud begärts på timtidsersättningar för olika tjänstemannaområden. Upphandlingen har annonserats i Opics databas, samt i Tenders Electronic Daily. Femtionnio företag har tagit del av anbudshandlingarna. Svar har inkommit från 18 varav 14 är kvalificerade

Förvaltningens förslag till beslut

Se under rubriken BESLUT.

Framlagda förslag till beslut

Ordföranden yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut.

Vice ordförande Jari Visshed m.fl. (S), Mehdi Oguzsoy (V) och Else Lundin (MP) yrkar bifall till sitt förslag till beslut enligt följande:

 1. Att nämnden återremitterar ärendet.

 1. Att nämnden ges möjlighet att ta ställning till förfrågningsunderlaget som är grunden till dagens ramupphandling

 1. Att därutöver anföra följande:

För oss är det en princip att i de fall nämnden skall godkänna ett upphandlingsavtal så ska nämnden också ges möjlighet att ta ställning till förfrågningunderlaget.

Vi anser att sociala krav om kollektivavtalsliknande villkor och antidiskriminerings­klausul alltid ska finnas med när staden genomför upphandlingar. Även miljökrav ska staden ha med vid alla sina upphandlingar. Genom att ställa sociala krav och miljökrav vid sta­dens upphandlingar kan staden medverka till en utveckling som syftar till ökad ekologisk hållbarhet och en rättvisare social utveckling.

Beslutsgång

Ordföranden ställer de framlagda förslagen mot varandra och idrottsnämnden beslutar enligt

förvaltningens förslag till beslut.

Reservation

Vice ordförande Jari Visshed m.fl. (S) Mehdi Oguzsoy (V) och Else Lundin (MP) reserverar sig mot beslutet till förmån för sitt förslag till beslut.

Särskilt uttalande

Else Lundin (MP) lämnar sär­skilt uttalande enligt följande:

Det är med förvåning miljöpartiet noterar att de förfrågningsunderlag på vilket förvalt­ningen grundat tilldelningsbeslut inte bifogats de handlingar som tillsänts nämnden. Detta i sin tur omöjliggör ett korrekt ställningstagande till de föreslagna samarbetspart­ners.

§112 Ramavtal för eltekniska konsulttjänster med avrop under 7 basbelopp

Förslag till tilldelningsbeslut

Dnr: 125-386/2010

BESLUT

Ärendet behandlades under sekretess vid slutet möte

Idrottsnämnden beslutar följande:

1. Följande:

1. K-konsult elmiljö AB 556385-7100

2. Allel elektrokonsult AB 556124-9664

3. HJR projekt el AB 556306-7262

antas som ramavtalspartners avseende eltekniska konsulttjänster inom investerings- och underhållsprogrammen under perioden två år från avtalstecknandet med möj­lighet till två års förlängning med ett år i taget (1+1).

Den beräknade volymen för perioden, inkl. optionsår, är 12 mnkr exkl. moms.

2.Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

Ärendet

Idrottsförvaltningen redovisar ett tjänsteutlåtande daterat 2010-07-26. Upphandlingen har genomfarts som öppen upphandling enligt lagen om offentlig upphandling (LOU). I anbudsför­frågan har anbud begärts på timtidsersättningar för olika tjänstemannaområden. Upphandlingen har annonserats i Opics databas, samt i Tenders Electronic Daily. Fyrtioen företag har tagit del av anbudshandlingarna. Svar har inkommit från 12 varav 11 är kvalificerade

Förvaltningens förslag till beslut

Se under rubriken BESLUT.

Framlagda förslag till beslut

Ordföranden yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut.

Vice ordförande Jari Visshed m.fl. (S), Mehdi Oguzsoy (V) och Else Lundin (MP) yrkar bifall till sitt förslag till beslut enligt följande:

 1. Att nämnden återremitterar ärendet.

 1. Att nämnden ges möjlighet att ta ställning till förfrågningsunderlaget som är grunden till dagens ramupphandling

 1. Att därutöver anföra följande:

För oss är det en princip att i de fall nämnden skall godkänna ett upphandlingsavtal så ska nämnden också ges möjlighet att ta ställning till förfrågningunderlaget.

Vi anser att sociala krav om kollektivavtalsliknande villkor och antidiskriminerings­klausul alltid ska finnas med när staden genomför upphandlingar. Även miljökrav ska staden ha med vid alla sina upphandlingar. Genom att ställa sociala krav och miljökrav vid sta­dens upphandlingar kan staden medverka till en utveckling som syftar till ökad ekologisk hållbarhet och en rättvisare social utveckling.

Beslutsgång

Ordföranden ställer de framlagda förslagen mot varandra och idrottsnämnden beslutar enligt

förvaltningens förslag till beslut

Reservation

Vice ordförande Jari Visshed m.fl. (S) Mehdi Oguzsoy (V) och Else Lundin (MP) reserverar sig mot beslutet till förmån för sitt förslag till beslut.

Särskilt uttalande

Else Lundin (MP) lämnar sär­skilt uttalande enligt följande:

Det är med förvåning miljöpartiet noterar att de förfrågningsunderlag på vilket förvalt­ningen grundat tilldelningsbeslut inte bifogats de handlingar som tillsänts nämnden. Detta i sin tur omöjliggör ett korrekt ställningstagande till de föreslagna samarbetspart­ners.

§113 Ramavtal för eltekniska arbeten med avrop under 7 basbelopp

Förslag till tilldelningsbeslut

Dnr: 125- 377/2010

BESLUT

Ärendet behandlades under sekretess vid slutet möte

Idrottsnämnden beslutar följande:

1. Följande:

1. Örnbergs El & Data AB 556347-0037

2. Stockholms El-team AB 556228-3902

3. Patrick Binned El Comfort AB 556482-2905

4. Elekto Nord AB 556550-2928

5. S.G. Westin Elcenter AB 556114-7785

antas som ramavtalspartners avseende eltekniska arbeten inom investerings- och underhållsprogrammen under perioden två år från avtalstecknandet med möjlighet till två års förlängning med ett år i taget (1+1). Den beräknade volymen för perioden, inkl. optionsår, är 12 mnkr exkl. moms.

2. Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

Ärendet

Idrottsförvaltningen redovisar ett tjänsteutlåtande daterat 2010-07-02. Upphandlingen har genomfarts som öppen upphandling enligt lagen om offentlig upphandling (LOU). I anbudsför­frågan har anbud begärts på timtidsersättningar för olika tjänstemannaområden. Upphandlingen har annonserats i Opics databas, samt i Tenders Electronic Daily. Fyrtiofem företag har tagit del av anbudshandlingarna. Svar har inkommit från 16 varav 14 är kvalificerade

Förvaltningens förslag till beslut

Se under rubriken BESLUT.

Framlagda förslag till beslut

Ordföranden yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut.

Vice ordförande Jari Visshed m.fl. (S), Mehdi Oguzsoy (V) och Else Lundin (MP) yrkar bifall till sitt förslag till beslut enligt följande:

 1. Att nämnden återremitterar ärendet.

 1. Att nämnden ges möjlighet att ta ställning till förfrågningsunderlaget som är grunden till dagens ramupphandling

 1. Att därutöver anföra följande:

För oss är det en princip att i de fall nämnden skall godkänna ett upphandlingsavtal så ska nämnden också ges möjlighet att ta ställning till förfrågningunderlaget.

Vi anser att sociala krav om kollektivavtalsliknande villkor och antidiskriminerings­klausul alltid ska finnas med när staden genomför upphandlingar. Även miljökrav ska staden ha med vid alla sina upphandlingar. Genom att ställa sociala krav och miljökrav vid sta­dens upphandlingar kan staden medverka till en utveckling som syftar till ökad ekologisk hållbarhet och en rättvisare social utveckling.

Beslutsgång

Ordföranden ställer de framlagda förslagen mot varandra och idrottsnämnden beslutar enligt

förvaltningens förslag till beslut

Reservation

Vice ordförande Jari Visshed m.fl. (S) Mehdi Oguzsoy (V) och Else Lundin (MP) reserverar sig mot beslutet till förmån för sitt förslag till beslut.

Särskilt uttalande

Else Lundin (MP) lämnar sär­skilt uttalande enligt följande:

Det är med förvåning miljöpartiet noterar att de förfrågningsunderlag på vilket förvalt­ningen grundat tilldelningsbeslut inte bifogats de handlingar som tillsänts nämnden. Detta i sin tur omöjliggör ett korrekt ställningstagande till de föreslagna samarbetspart­ners.

§114 Ramavtal för eltekniska arbeten med avrop mellan 7 upp till 12 basbelopp – Förslag till tilldelningsbeslut

Dnr: 125-464/2010

BESLUT

Ärendet behandlades under sekretess vid slutet möte

Idrottsnämnden beslutar följande:

1. Följande:

1. Stockholms El-Team AB 556882-3902

2. Patrick Blinned El Comfort AB 556482-2905

3. Elektro Nord AB 556550-2928

4. Odells El-service i Stockholm AB 556469-2431

5. Örnsbergs El-Data AB 556347-0037

antas som ramavtalspartners avseende eltekniska arbeten inom investerings- och underhållsprogrammen under perioden två år från avtalstecknandet med möjlighet till två års förlängning med ett år i taget (1+1). Den beräknade volymen för perioden, inkl. optionsår, är 12 mnkr exkl. moms.

2.Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

Ärendet

Idrottsförvaltningen redovisar ett tjänsteutlåtande daterat 2010-07-06. Upphandlingen har genomfarts som öppen upphandling enligt lagen om offentlig upphandling (LOU). I anbudsför­frågan har anbud begärts på timtidsersättningar för olika tjänstemannaområden. Upphandlingen har annonserats i Opics databas, samt i Tenders Electronic Daily. Femtiotvå företag har tagit del av anbudshandlingarna. Svar har inkommit från 12 varav 11 är kvalificerade

Förvaltningens förslag till beslut

Se under rubriken BESLUT.

Framlagda förslag till beslut

Ordföranden yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut.

Vice ordförande Jari Visshed m.fl. (S), Mehdi Oguzsoy (V) och Else Lundin (MP) yrkar bifall till sitt förslag till beslut enligt följande:

 1. Att nämnden återremitterar ärendet.

 1. Att nämnden ges möjlighet att ta ställning till förfrågningsunderlaget som är grunden till dagens ramupphandling

 1. Att därutöver anföra följande:

För oss är det en princip att i de fall nämnden skall godkänna ett upphandlingsavtal så ska nämnden också ges möjlighet att ta ställning till förfrågningunderlaget.

Vi anser att sociala krav om kollektivavtalsliknande villkor och antidiskriminerings­klausul alltid ska finnas med när staden genomför upphandlingar. Även miljökrav ska staden ha med vid alla sina upphandlingar. Genom att ställa sociala krav och miljökrav vid sta­dens upphandlingar kan staden medverka till en utveckling som syftar till ökad ekologisk hållbarhet och en rättvisare social utveckling.

Beslutsgång

Ordföranden ställer de framlagda förslagen mot varandra och idrottsnämnden beslutar enligt

förvaltningens förslag till beslut.

Reservation

Vice ordförande Jari Visshed m.fl. (S) Mehdi Oguzsoy (V) och Else Lundin (MP) reserverar sig mot beslutet till förmån för sitt förslag till beslut.

Särskilt uttalande

Else Lundin (MP) lämnar sär­skilt uttalande enligt följande:

Det är med förvåning miljöpartiet noterar att de förfrågningsunderlag på vilket förvalt­ningen grundat tilldelningsbeslut inte bifogats de handlingar som tillsänts nämnden. Detta i sin tur omöjliggör ett korrekt ställningstagande till de föreslagna samarbetspart­ners.

§115 Ramavtal för kyltekniska arbeten med avrop under 5 basbelopp

Förslag till tilldelningsbeslut

Dnr: 125-508/2010

BESLUT

Ärendet behandlades under sekretess vid slutet möte

Idrottsnämnden beslutar följande:

1. Följande:

1. YIT Sverige AB 556052-8753

2. Carrier AB 556243-9512

3. Francks kylindustri i Stockholm AB 556461-5705

antas som ramavtalspartners avseende kyltekniska arbeten inom investerings- och underhållsprogrammen under perioden två år från avtalstecknandet med möj­lighet till två års förlängning med ett år i taget (1+1).

Den beräknade volymen för perioden, inkl. optionsår, är 8 mnkr exkl. moms.

2.Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

Ärendet

Idrottsförvaltningen redovisar ett tjänsteutlåtande daterat 2010-07-14. Upphandlingen har genomfarts som öppen upphandling enligt lagen om offentlig upphandling (LOU). I anbudsför­frågan har anbud begärts på timtidsersättningar för olika tjänstemannaområden. Upphandlingen har annonserats i Opics databas, samt i Tenders Electronic Daily. Sex företag har tagit del av anbudshandlingarna. Svar har inkommit från sex varav tre är kvalificerade.

Förvaltningens förslag till beslut

Se under rubriken BESLUT.

Framlagda förslag till beslut

Ordföranden yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut.

Vice ordförande Jari Visshed m.fl. (S), Mehdi Oguzsoy (V) och Else Lundin (MP) yrkar bifall till sitt förslag till beslut enligt följande:

 1. Att nämnden återremitterar ärendet.

 1. Att nämnden ges möjlighet att ta ställning till förfrågningsunderlaget som är grunden till dagens ramupphandling

 1. Att därutöver anföra följande:

För oss är det en princip att i de fall nämnden skall godkänna ett upphandlingsavtal så ska nämnden också ges möjlighet att ta ställning till förfrågningunderlaget.

Vi anser att sociala krav om kollektivavtalsliknande villkor och antidiskriminerings­klausul alltid ska finnas med när staden genomför upphandlingar. Även miljökrav ska staden ha med vid alla sina upphandlingar.


Genom att ställa sociala krav och miljökrav vid sta­dens upphandlingar kan staden medverka till en utveckling som syftar till ökad ekologisk hållbarhet och en rättvisare social utveckling.

Beslutsgång

Ordföranden ställer de framlagda förslagen mot varandra och idrottsnämnden beslutar enligt

förvaltningens förslag till beslut.

Reservation

Vice ordförande Jari Visshed m.fl. (S) Mehdi Oguzsoy (V) och Else Lundin (MP) reserverar sig mot beslutet till förmån för sitt förslag till beslut.

Särskilt uttalande

Else Lundin (MP) lämnar sär­skilt uttalande enligt följande:

Det är med förvåning miljöpartiet noterar att de förfrågningsunderlag på vilket förvalt­ningen grundat tilldelningsbeslut inte bifogats de handlingar som tillsänts nämnden. Detta i sin tur omöjliggör ett korrekt ställningstagande till de föreslagna samarbetspart­ners.

§116 Ramavtal för kyltekniska arbeten med avrop mellan 5 upp till 46 basbelopp

Förslag till tilldelningsbeslut

Dnr: 125-510/2010

BESLUT

Ärendet behandlades under sekretess vid slutet möte

Idrottsnämnden beslutar följande:

1. Följande:

1. YIT Sverige AB 556052-8753

2. Carrier AB 556243-9512

3. Francks kylindustri i Stockholm AB 556461-5705

antas som ramavtalspartners avseende kyltekniska arbeten inom investerings- och underhållsprogrammen under perioden två år från avtalstecknandet med möj­lighet till två års förlängning med ett år i taget (1+1).

Den beräknade volymen för perioden, inkl. optionsår, är 8 mnkr exkl. moms.

2. Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

Ärendet

Idrottsförvaltningen redovisar ett tjänsteutlåtande daterat 2010-07-14. Upphandlingen har genomfarts som öppen upphandling enligt lagen om offentlig upphandling (LOU). I anbudsför­frågan har anbud begärts på timtidsersättningar för olika tjänstemannaområden. Upphandlingen har annonserats i Opics databas, samt i Tenders Electronic Daily. Sex företag har tagit del av anbudshandlingarna. Svar har inkommit från sex varav tre är kvalificerade.


Förvaltningens förslag till beslut

Se under rubriken BESLUT.

Framlagda förslag till beslut

Ordföranden yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut.

Vice ordförande Jari Visshed m.fl. (S), Mehdi Oguzsoy (V) och Else Lundin (MP) yrkar bifall till sitt förslag till beslut enligt följande:

 1. Att nämnden återremitterar ärendet.

 1. Att nämnden ges möjlighet att ta ställning till förfrågningsunderlaget som är grunden till dagens ramupphandling

 1. Att därutöver anföra följande:

För oss är det en princip att i de fall nämnden skall godkänna ett upphandlingsavtal så ska nämnden också ges möjlighet att ta ställning till förfrågningunderlaget.

Vi anser att sociala krav om kollektivavtalsliknande villkor och antidiskriminerings­klausul alltid ska finnas med när staden genomför upphandlingar. Även miljökrav ska staden ha med vid alla sina upphandlingar. Genom att ställa sociala krav och miljökrav vid sta­dens upphandlingar kan staden medverka till en utveckling som syftar till ökad ekologisk hållbarhet och en rättvisare social utveckling.

Beslutsgång

Ordföranden ställer de framlagda förslagen mot varandra och idrottsnämnden beslutar enligt

förvaltningens förslag till beslut.

Reservation

Vice ordförande Jari Visshed m.fl. (S) Mehdi Oguzsoy (V) och Else Lundin (MP) reserverar sig mot beslutet till förmån för sitt förslag till beslut.

Särskilt uttalande

Else Lundin (MP) lämnar sär­skilt uttalande enligt följande:

Det är med förvåning miljöpartiet noterar att de förfrågningsunderlag på vilket förvalt­ningen grundat tilldelningsbeslut inte bifogats de handlingar som tillsänts nämnden. Detta i sin tur omöjliggör ett korrekt ställningstagande till de föreslagna samarbetspart­ners.

§117 Ramavtal för markanläggningskonsulter

Förslag till tilldelningsbeslut

Dnr: 125-145/2010

BESLUT

Ärendet behandlades under sekretess vid slutet möte

Idrottsnämnden beslutar följande:

1. Följande:

1. Cedervall arkitekter AB 556184-5073

2. Tengbomgruppen AB 556329-9113

3. Temagruppen Sverige AB 556105-8131

antas som ramavtalspartners avseende konsultuppdrag, mark och anläggnings­pro­jektering, inom investerings- och underhållsprogrammen under perioden två år från avtalstecknandet med möjlighet till två års förlängning med ett år i taget (1+1). Den beräknade volymen för perioden, inkl. optionsår, är 20 mnkr exkl. moms.

2. Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

Ärendet

Idrottsförvaltningen redovisar ett tjänsteutlåtande daterat 2010-07-07. Upphandlingen har genomfarts som öppen upphandling enligt lagen om offentlig upphandling (LOU). I anbudsför­frågan har anbud begärts på timtidsersättningar för olika tjänstemannaområden. Upphandlingen har annonserats i Opics databas, samt i Tenders Electronic Daily. Sextiosju företag har tagit del av anbudshandlingarna. Svar har inkommit från 18 varav 14 är kvalificerade

Förvaltningens förslag till beslut

Se under rubriken BESLUT.

Framlagda förslag till beslut

Ordföranden yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut.

Vice ordförande Jari Visshed m.fl. (S), Mehdi Oguzsoy (V) och Else Lundin (MP) yrkar bifall till sitt förslag till beslut enligt följande:

 1. Att nämnden återremitterar ärendet.

 1. Att nämnden ges möjlighet att ta ställning till förfrågningsunderlaget som är grunden till dagens ramupphandling

 1. Att därutöver anföra följande:

För oss är det en princip att i de fall nämnden skall godkänna ett upphandlingsavtal så ska nämnden också ges möjlighet att ta ställning till förfrågningunderlaget.

Vi anser att sociala krav om kollektivavtalsliknande villkor och antidiskriminerings­klausul alltid ska finnas med när staden genomför upphandlingar. Även miljökrav ska staden ha med vid alla sina upphandlingar. Genom att ställa sociala krav och miljökrav vid sta­dens upphandlingar kan staden medverka till en utveckling som syftar till ökad ekologisk hållbarhet och en rättvisare social utveckling.

Beslutsgång

Ordföranden ställer de framlagda förslagen mot varandra och idrottsnämnden beslutar enligt

förvaltningens förslag till beslut

Reservation

Vice ordförande Jari Visshed m.fl. (S) Mehdi Oguzsoy (V) och Else Lundin (MP) reserverar sig mot beslutet till förmån för sitt förslag till beslut.

Särskilt uttalande

Else Lundin (MP) lämnar sär­skilt uttalande enligt följande:

Det är med förvåning miljöpartiet noterar att de förfrågningsunderlag på vilket förvalt­ningen grundat tilldelningsbeslut inte bifogats de handlingar som tillsänts nämnden. Detta i sin tur omöjliggör ett korrekt ställningstagande till de föreslagna samarbetspart­ners.

§118 Ramavtal för mark- och anläggningsarbeten inkl. stängsel och monte­ring med avrop under 12 basbelopp

Förslag till tilldelningsbeslut

Dnr: 125-370/2010

BESLUT

Ärendet behandlades under sekretess vid slutet möte

Idrottsnämnden beslutar följande:

1. Följande:

1. Infrastruktur väg & vatten IVV AB 556479-9376

2. Uppsala asfaltsläggningar AB 556483-3654

3. Grävbolaget i Stockholm AB 556206-0920

antas som ramavtalspartners avseende mark- och anläggningsarbeten inkl. stängsel och montering inom investerings- och underhållsprogrammen under perioden två år från avtalstecknandet med möjlighet till två års förlängning med ett år i taget (1+1). Den beräknade volymen för perioden, inkl. optionsår, är 14 mnkr exkl. moms.

 1. Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

Ärendet

Idrottsförvaltningen redovisar ett tjänsteutlåtande daterat 2010-07-05. Upphandlingen har genomfarts som öppen upphandling enligt lagen om offentlig upphandling (LOU). I anbudsför­frågan har anbud begärts på timtidsersättningar för olika tjänstemannaområden. Upphandlingen har annonserats i Opics databas, samt i Tenders Electronic Daily. Fyrtiofyra företag har tagit del av anbudshandlingarna. Svar har inkommit från nio kvalificerade företag.

Förvaltningens förslag till beslut

Se under rubriken BESLUT.

Framlagda förslag till beslut

Ordföranden yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut.

Vice ordförande Jari Visshed m.fl. (S), Mehdi Oguzsoy (V) och Else Lundin (MP) yrkar bifall till sitt förslag till beslut enligt följande:

 1. Att nämnden återremitterar ärendet.

 1. Att nämnden ges möjlighet att ta ställning till förfrågningsunderlaget som är grunden till dagens ramupphandling

 1. Att därutöver anföra följande:

För oss är det en princip att i de fall nämnden skall godkänna ett upphandlingsavtal så ska nämnden också ges möjlighet att ta ställning till förfrågningunderlaget.

Vi anser att sociala krav om kollektivavtalsliknande villkor och antidiskriminerings­klausul alltid ska finnas med när staden genomför upphandlingar. Även miljökrav ska staden ha med vid alla sina upphandlingar. Genom att ställa sociala krav och miljökrav vid sta­dens upphandlingar kan staden medverka till en utveckling som syftar till ökad ekologisk hållbarhet och en rättvisare social utveckling.

Beslutsgång

Ordföranden ställer de framlagda förslagen mot varandra och idrottsnämnden beslutar enligt

förvaltningens förslag till beslut

Reservation

Vice ordförande Jari Visshed m.fl. (S) Mehdi Oguzsoy (V) och Else Lundin (MP) reserverar sig mot beslutet till förmån för sitt förslag till beslut.

Särskilt uttalande

Else Lundin (MP) lämnar sär­skilt uttalande enligt följande:

Det är med förvåning miljöpartiet noterar att de förfrågningsunderlag på vilket förvalt­ningen grundat tilldelningsbeslut inte bifogats de handlingar som tillsänts nämnden. Detta i sin tur omöjliggör ett korrekt ställningstagande till de föreslagna samarbetspart­ners.

§119 Ramavtal för mark- och anläggningsarbeten inkl. stängsel och monte­ring med avrop mellan 12 upp till 46 basbelopp

Förslag till tilldelningsbeslut

Dnr: 125-378/2010

BESLUT

Ärendet behandlades under sekretess vid slutet möte

Idrottsnämnden beslutar följande:

1. Följande:

1. Infrastruktur väg & vatten IVV AB 556479-9376

2. Uppsala asfaltsläggningar AB 556483-3654

3. Grävbolaget i Stockholm AB 556206-0920

4. AB Frijo 556046-8638

5. Stockholm entreprenad AB 556569-4386

antas som ramavtalspartners avseende mark- och anläggningsarbeten inkl. stäng­sel och montering inom investerings- och underhållsprogrammen under perioden två år från avtalstecknandet med möjlighet till två års förlängning med ett år i ta­get (1+1). Den beräknade volymen för perioden, inkl. optionsår, är 14 mnkr exkl. moms.

 1. Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

Ärendet

Idrottsförvaltningen redovisar ett tjänsteutlåtande daterat 2010-07-05. Upphandlingen har genomfarts som öppen upphandling enligt lagen om offentlig upphandling (LOU). I anbudsför­frågan har anbud begärts på timtidsersättningar för olika tjänstemannaområden. Upphandlingen har annonserats i Opics databas, samt i Tenders Electronic Daily. Fyrtiosex företag har tagit del av anbudshandlingarna. Svar har inkommit från tolv kvalificerade företag.

Förvaltningens förslag till beslut

Se under rubriken BESLUT.

Framlagda förslag till beslut

Ordföranden yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut.

Vice ordförande Jari Visshed m.fl. (S), Mehdi Oguzsoy (V) och Else Lundin (MP) yrkar bifall till sitt förslag till beslut enligt följande:

 1. Att nämnden återremitterar ärendet.

 1. Att nämnden ges möjlighet att ta ställning till förfrågningsunderlaget som är grunden till dagens ramupphandling

 1. Att därutöver anföra följande:

För oss är det en princip att i de fall nämnden skall godkänna ett upphandlingsavtal så ska nämnden också ges möjlighet att ta ställning till förfrågningunderlaget.

Vi anser att sociala krav om kollektivavtalsliknande villkor och antidiskriminerings­klausul alltid ska finnas med när staden genomför upphandlingar. Även miljökrav ska staden ha med vid alla sina upphandlingar. Genom att ställa sociala krav och miljökrav vid sta­dens upphandlingar kan staden medverka till en utveckling som syftar till ökad ekologisk hållbarhet och en rättvisare social utveckling.

Beslutsgång

Ordföranden ställer de framlagda förslagen mot varandra och idrottsnämnden beslutar enligt

förvaltningens förslag till beslut

Reservation

Vice ordförande Jari Visshed m.fl. (S) Mehdi Oguzsoy (V) och Else Lundin (MP) reserverar sig mot beslutet till förmån för sitt förslag till beslut.

Särskilt uttalande

Else Lundin (MP) lämnar sär­skilt uttalande enligt följande:

Det är med förvåning miljöpartiet noterar att de förfrågningsunderlag på vilket förvalt­ningen grundat tilldelningsbeslut inte bifogats de handlingar som tillsänts nämnden. Detta i sin tur omöjliggör ett korrekt ställningstagande till de föreslagna samarbetspart­ners.

§120 Ramavtal för VVS-tekniska konsulter med avrop under 15 basbelopp –

Förslag till tilldelningsbeslut

Dnr: 125-144/2010

BESLUT

Ärendet behandlades under sekretess vid slutet möte

Idrottsnämnden beslutar följande:

1. Följande:

1. Jarl Magnus AB 556348-2396

2. Seveko VVS konsult AB 556619-4360

3. JBS hälsokontoller av byggnader AB 556243-1428

antas som ramavtalspartners avseende VVS-tekniska konsultuppdrag inom inve­sterings- och underhållsprogrammen under perioden två år från avtalstecknandet med möjlighet till två års förlängning med ett år i taget (1+1).

Den beräknade volymen för perioden, inkl. optionsår, är 6 mnkr exkl. moms.

 1. Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

Ärendet

Idrottsförvaltningen redovisar ett tjänsteutlåtande daterat 2010-07-02. Upphandlingen har genomfarts som öppen upphandling enligt lagen om offentlig upphandling (LOU). I anbudsför­frågan har anbud begärts på timtidsersättningar för olika tjänstemannaområden. Upphandlingen har annonserats i Opics databas, samt i Tenders Electronic Daily. Sextio företag har tagit del av anbudshandlingarna. Svar har inkommit från sexton varav fjorton är kvalificerade

Förvaltningens förslag till beslut

Se under rubriken BESLUT.

Framlagda förslag till beslut

Ordföranden yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut.

Vice ordförande Jari Visshed m.fl. (S), Mehdi Oguzsoy (V) och Else Lundin (MP) yrkar bifall till sitt förslag till beslut enligt följande:

 1. Att nämnden återremitterar ärendet.

 1. Att nämnden ges möjlighet att ta ställning till förfrågningsunderlaget som är grunden till dagens ramupphandling

 1. Att därutöver anföra följande:

För oss är det en princip att i de fall nämnden skall godkänna ett upphandlingsavtal så ska nämnden också ges möjlighet att ta ställning till förfrågningunderlaget.

Vi anser att sociala krav om kollektivavtalsliknande villkor och antidiskriminerings­klausul alltid ska finnas med när staden genomför upphandlingar. Även miljökrav ska staden ha med vid alla sina upphandlingar.


Genom att ställa sociala krav och miljökrav vid sta­dens upphandlingar kan staden medverka till en utveckling som syftar till ökad ekologisk hållbarhet och en rättvisare social utveckling.

Beslutsgång

Ordföranden ställer de framlagda förslagen mot varandra och idrottsnämnden beslutar enligt

förvaltningens förslag till beslut

Reservation

Vice ordförande Jari Visshed m.fl. (S) Mehdi Oguzsoy (V) och Else Lundin (MP) reserverar sig mot beslutet till förmån för sitt förslag till beslut.

Särskilt uttalande

Else Lundin (MP) lämnar sär­skilt uttalande enligt följande:

Det är med förvåning miljöpartiet noterar att de förfrågningsunderlag på vilket förvalt­ningen grundat tilldelningsbeslut inte bifogats de handlingar som tillsänts nämnden. Detta i sin tur omöjliggör ett korrekt ställningstagande till de föreslagna samarbetspart­ners.

§121 Ramavtal för arkitekter med avrop under 10 basbelopp

Förslag till tilldelningsbeslut

Dnr: 125-384/2010

BESLUT

Ärendet behandlades under sekretess vid slutet möte

Idrottsnämnden beslutar följande:

1. Följande:

1. Cedervall arkitekter AB 556184-5073

2. Aperto arkitekter byggkonsulter AB 556624-7945

3. Zenit Arkitekter AB 556434-2185

antas som ramavtalspartners avseende arkitektuppdrag inom investerings- och underhållsprogrammen under perioden två år från avtalstecknandet med möj­lighet till två års förlängning med ett år i taget (1+1).

Den beräknade volymen för perioden, inkl. optionsår, är 36 mnkr exkl. moms.

2. Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

Ärendet

Idrottsförvaltningen redovisar ett tjänsteutlåtande daterat 2010-07-08. Upphandlingen har genomfarts som öppen upphandling enligt lagen om offentlig upphandling (LOU). I anbudsför­frågan har anbud begärts på timtidsersättningar för olika tjänstemannaområden. Upphandlingen har annonserats i Opics databas, samt i Tenders Electronic Daily. Åttio företag har tagit del av anbudshandlingarna. Svar har inkommit från 13 varav 11 är kvalificerade.


Förvaltningens förslag till beslut

Se under rubriken BESLUT.

Framlagda förslag till beslut

Ordföranden yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut.

Vice ordförande Jari Visshed m.fl. (S), Mehdi Oguzsoy (V) och Else Lundin (MP) yrkar bifall till sitt förslag till beslut enligt följande:

 1. Att nämnden återremitterar ärendet.

 1. Att nämnden ges möjlighet att ta ställning till förfrågningsunderlaget som är grunden till dagens ramupphandling

 1. Att därutöver anföra följande:

För oss är det en princip att i de fall nämnden skall godkänna ett upphandlingsavtal så ska nämnden också ges möjlighet att ta ställning till förfrågningunderlaget.

Vi anser att sociala krav om kollektivavtalsliknande villkor och antidiskriminerings­klausul alltid ska finnas med när staden genomför upphandlingar. Även miljökrav ska staden ha med vid alla sina upphandlingar. Genom att ställa sociala krav och miljökrav vid sta­dens upphandlingar kan staden medverka till en utveckling som syftar till ökad ekologisk hållbarhet och en rättvisare social utveckling.

Beslutsgång

Ordföranden ställer de framlagda förslagen mot varandra och idrottsnämnden beslutar enligt

förvaltningens förslag till beslut

Reservation

Vice ordförande Jari Visshed m.fl. (S) Mehdi Oguzsoy (V) och Else Lundin (MP) reserverar sig mot beslutet till förmån för sitt förslag till beslut.

Särskilt uttalande

Else Lundin (MP) lämnar sär­skilt uttalande enligt följande:

Det är med förvåning miljöpartiet noterar att de förfrågningsunderlag på vilket förvalt­ningen grundat tilldelningsbeslut inte bifogats de handlingar som tillsänts nämnden. Detta i sin tur omöjliggör ett korrekt ställningstagande till de föreslagna samarbetspart­ners.

_ _ _