Din position: Hem > Stockholms stad > Idrottsnämnden > Sammanträde 2011-09-20

Sammanträde 2011-09-20

Datum
Klockan
17:15
Plats
Serviceförvaltningen, Palmfältsvägen 5

Ärenden med personalrepresentation

1 Fastställande av dagordning

2 Anmälan av justerat protokoll

3 Justering av dagens protokoll

6 Nytt idrottspolitiskt program - tidsplan och arbetsprocess

10 Utmaning avseende driften av stadens idrottsplatser

11 Intresseanmälan avseende drift av Liljeholmshallarna

12 2011 års ungdomsledarstipendium

13 Information och övriga frågor

Ärenden utan personalrepresentation

14 Program för konkurrenspräglad dialog inom ramen för LOU. Inför upphandlingen av en dubbelidrottshall på Stora Mossens IP.

Bilagor till protokoll
Närvaro.pdf (143 kb)

§81 Fastställande av dagordningen

BESLUT

Idrottsnämnden beslutar fastställa dagordningen

§82 Anmälan av justerat protokoll

BESLUT

Idrottsnämnden beslutar godkänna anmälan av protokoll nr 6/2011 från nämndens sammanträde 2011-06-14 som justerats 2011-06-20

§83 Justering av dagens protokoll

BESLUT

Ordförande Regina Kevius (M) och vice ordförande Emilia Bjuggren (S) utses att ju­stera dagens proto­koll.

§84 Anmälningsärenden

Idrottsnämnden beslutar följande:

Anmälningarna läggs till handlingarna

Anmälan gjordes av:

a) Förteckning över inkomna skrivelser till idrottsnämnden (meddelandelista)

2011-05-28 – 2011-09-06

b) Årsrapport för Stockholms vattenprogram 2009-2010

c) Stockholm – staden för alla. Tolv år med tillgänglighetsprojektet

d) Granskningsrapport avseende Spånga Tennis- och bordtennisklubb


e) Granskningsrapport avseende Stora Mossen Hockey AB

f) Granskningsrapport Mälarhöjden-Bredäng Hockey

g) Beslut om vidaredelegering

h) SKTF byter namn till Vision

§85 Tertialrapport 2 för idrottsnämnden

Dnr: 102/696/2011

BESLUT

Idrottsnämnden beslutar följande:

1. Prognosen godkänns och överlämnas till kommunstyrelsen.

2. Nämnden begär omslutningsökning med 2,7 mnkr avseende driftbudgeten.

3. Nämnden begär utökning av budgeten med 21,8 mnkr netto.

4. Paragrafen förklaras omdelbart justerad.

Ärendet

Idrottsförvaltningen redovisar ett tjänsteutlåtande daterat 2011-09-16.

Idrottsnämndens verksamhet bedrivs i enlighet med verksamhetsplanen. De avvi­kel­ser som redovisas avser främst prognostiserade intäkter men också indika­torn inköp av förnyelsebart drivmedel under kommunfullmäktiges mål om en håll­bar livsmiljö. För övriga mål, indikatorer och aktiviteter förutser idrottsförvalt­ningen inga avvikelser.

Prognosen för driftbudgeten visar ett beräknat nettounderskott om 24,6 mnkr. I årsprognosen ingår ökade kostnader för lokaler om 19,8 mnkr jämfört med budget. Av ökningen avser
12,1 mnkr kostnader för ridanläggningarna där budgeten föreslås återföras från fastighetsnämn­den. En överskju­tande kostnad om 7,7 mnkr avseende ökade kost­na­der för hyror och övriga lo­kal­kostnader, jämfört med den sammanlagda bud­get för lokaler som avsattes i nämndens verk­samhetsplan 2011, kan inte inrymmas inom nämndens budget. Nämn­den begär budgetjusterin­gar om 21,8 mnkr netto, vilket innebär ett redovisat nettounderskott om 2,8 mnkr efter begärda budgetjusteringar.

Intäkterna för perioden januari-augusti har varit lägre än budgeterat samtidigt som kostnaderna för samma period har varit högre än budgeterat. Detta beror främst på lägre försäljningsintäkter än beräknat för sim- och idrottshallarna, lägre intäkter för planhyror samt högre ener­gi­kostna­der till följd av ett högt elpris.

Förvaltningens förslag till beslut

Idrottsförvaltningen föreslår att idrottsnämnden beslutar:

Se under rubriken BESLUT.

Framlagda förslag till beslut

Ordföranden yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut.

Beslutsgång

Idrottsnämnden beslutar enligt förvaltningens förslag till beslut.

Särskilt uttalande

Emilia Bjuggren m.fl. (S) lämnar sär­skilt uttalande enligt följande:

Besparingarna i alliansens budget för idrottsnämnden pressar nu alltmer förvaltningen till att vända ut och in på sig själva för att klara driften inom de trånga ramarna.

Det var tydligt redan när tertialrapport 1 presenterades att budgetutrymmet var allt för trångt. Ett beräknat nettounderskott om 6,1 mnkr har nu stigit till 24,6. Vi delar, nu liksom då, för­valtningens bedömning att ytterligare besparingar skulle vara direkt kontraproduktiva genom att de då också minskar intäkterna inom nämndens område.

Det enda rimliga i detta läge måste vara att skriva ned intäkterna i prognosen och att låta detta vara en tankeställare i årets budgetarbete. Självklart måste hänsyn tas till inkomstbort­fall från stängda verksamheter.

Vi ser med stor oro på de nedskärningar som man nu genomför. Att senarelägga fastighets­underhåll riskerar att leda till kapitalförstöring som i sig innebär ett betydligt större slöseri av skattemedel.

Vidare anser vi att det är problematiskt att nämnden ska ta den höjda kostnaden för energi­försörjning då den beror på att staden från centralt håll blev försenad i att ta fram avtal för detta.

Vi vill även påpeka att vi ställer oss frågande till om KF:s mål för verksamheten punkt 1.1 ”Företag ska välja etablering i Stockholm framför andra städer i norra Europa” verkligen kan anses uppfyllt. Under året har handbolls-EM hållits i Göteborg och ingen match i da­mernas fotbolls-EM kommer att spelas i Stockholm. För att målet ska anses uppfyllt bör även internationella tävlingar som kan locka investerare hållas i Stockholm. Eftersom inga byggnationer av bollhallar som når upp till internationell standard är inplanerade så väljer Stockholm bort att placera sig som tävlingsstad, både i norra Europa och i Sverige.

Det är också problematiskt att flytten av fastigheter till fastighetsnämnden inte varit kost­nadsneutral för idrottsnämnden, så som var överenskommet.

Mehdi Oguzsoy (V) lämnar sär­skilt uttalande enligt följande:

Denna tertialrapport visar med all tydlighet att idrottsnämndens verksamheter var underbud­geterade från början, vilket vi påpekade i vårt budgetförslag för 2011. Orealistiskt höga för­väntningar på intäktssidan tillsammans med orealistiska energibesparingar och effektivise­ringar visar att det prognostiserade underskottet uppgår till nästan 25 miljoner. Dessa enor­ma negativa avvikelser i budgeten försvårar och hindrar idrottsförvaltningens kort- och lång­siktiga arbete med att sätta stockholmarna i rörelse och främja hälsan hos desamma. Som förvaltningen påpekar i ärendet så finns inget utrymme att ytterligare göra besparingar och nedskärningar utan att det får negativa följder. Det har tyvärr blivit mer regel än undan­tag med högeralliansen vid styret. Vi har vant oss vid att tertialrapporter visar röda siffror. Frå­gan är hur länge högeralliansen tänker dribbla och trixa med budgeten i syfte att dölja de faktiska nedskärningar som främst drabbar de grupper som de säger sig värna och prioritera?

Åsa Jernberg (MP) ansluter sig till Socialdemokraternas särskilda uttalande.

§86 Nytt idrottspolitiskt program – tidsplan och arbetsprocess

Dnr: 402/666/2011

BESLUT

Idrottsnämnden beslutar följande:

Arbetsprocess och tidsplan för att utarbeta ett nytt idrottspolitiskt program
god­känns.

Ärendet

Idrottsförvaltningen redovisar ett tjänsteutlåtande daterat 2011-09-02.

Den 5 september 2011 gav kommunfullmäktige idrottsnämnden i uppdrag att utarbeta ett id­rottspolitiskt program som ersätter det nu gällande från 2006. Kommunfullmäktige menar att det nya programmet, tidssatt till 2013-2017, bland annat ska söka svar på vilka prioriteringar staden bör göra för att få fler barn och ungdomar samt fysiskt inaktiva att börja motionera. Pro­grammet ska även fokusera på samverkansformer mellan stadens förvaltningar och kontor.

Förvaltningen föreslår, i enlighet med kommunfullmäktiges direktiv, att processen med att ta fram ett nytt idrottspolitiskt program sker brett och syftar till en bred samsyn kring tydliga id­rottspolitiska mål. Arbetet, som tar sin utgångspunkt från vision 2030 och kommunfullmäktiges budget, kommer att styras av förvaltningens ledningsgrupp och förvaltningen föreslår att det tillsätts en politisk referensgrupp samt att dialog även förs med föreningslivet och andra funk­tioner i staden. Anknytning till Arena 2012 kommer att ske för att få synpunkter från allmän­heten.

Förvaltningens förslag till beslut

Idrottsförvaltningen föreslår att idrottsnämnden beslutar:

Se under rubriken BESLUT.

Framlagda förslag till beslut

Ordföranden yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut.

Åsa Jernberg (MP) yrkar bifall till sitt förslag till beslut enligt följande:

Att godkänna arbetsprocess och tidsplan för att utarbeta ett nytt idrottspolitiskt program med tillägg om att synpunkter från barn och unga ska inhämtas.

Nämnden anför därutöver följande:

Det är positivt att allmänheten bereds möjlighet att ge sin syn på vad som ska stå i Stock­holms idrottspolitiska program 2013-2017. Det är dock viktigt att särskilt beakta gruppen barn och säkerställa att deras åsikter tas tillvara. I Barnkonventionen fastslås tydligt barns rätt till delaktighet och att göra sin röst hörd.

Att ta del av barns och ungas egna åsikter höjer dessutom kvaliteten i de beslut som fattas. Genom att ge barn möjlighet att påverka det idrottspolitiska programmet kan staden med större säkerhet förvissa sig om att programmet innehåller rätt prioriteringar.

Därtill är det viktigt att i arbetet beakta tidigare genomförda studier om vad unga stockhol­mare har för idrottsönskemål.

Mehdi Oguzsoy (V) ansluter sig till Miljöpartiet de Grönas yrkande.

Beslutsgång

Ordföranden ställer de framlagda förslagen mot varandra och idrottsnämnden beslutar en­ligt

förvaltningens förslag till beslut.

Reservation

Mehdi Oguzsoy (V) och Åsa Jernberg (MP) reserverar sig mot beslutet till för­mån för sitt för­slag till beslut.

Särskilt uttalande

Emilia Bjuggren m.fl. (S) lämnar sär­skilt uttalande enligt följande:

Vi välkomnar initiativet att arbeta fram ett idrottspolitiskt program med ambitionen att nå en bred samsyn kring tydliga idrottspolitiska mål. Vi vill än en gång understryka vikten av att programmet tar sin utgång i folkhälsoperspektivet och att tyngdpunkten ska ligga på att få fysiskt inaktiva samt barn och ungdomar från socioekonomiskt svaga bakgrunder att röra på sig.

Vi vill även poängtera vikten av att idrottsnämnden under den tid då programmet processas fram inte kan ”gå på vänt”. Det är oerhört viktigt att arbetet för att få fler stockholmare ak­tiva fortsätter under tiden parallellt med att det nya programmet skapas. Detsamma gäller självklart för investeringar i om- och nybyggnation av anläggningar.

§87 Överföring av idrottsanläggningar till fastighetsnämnden

Dnr: 411/636/2011

BESLUT

Idrottsnämnden beslutar följande:

1. Idrottsnämnden godkänner för egen del förslag till överenskommelse om principer för internhyressättning.

2. Idrottsnämnden godkänner för egen del inhyrning av ingående idrottsanlägg­ningar per 1 januari 2011.

3. Överföring samt inhyrning av markanläggningar godkännes.

4. Idrottsnämnden godkänner i övrigt idrottsförvaltningens redovisning.

5. Förslag till överenskommelse om principer för internhyressättning samt inhyrning av överförda idrottsanläggningar per 1 januari 2011 överlämnas till kommunstyrel­sen för godkännande.

Ärendet

Idrottsförvaltningen redovisar ett tjänsteutlåtande daterat 2011-09-06.

Kommunfullmäktige fattade i budget 2011 beslut om att överföra idrottsnämndens idrottsan­läggningar till fastighetsnämnden samt att den förändrade organisationen skulle vara slutförd den 30 juni 2011 då samtliga gränsdragningsfrågor skulle vara klargjorda.

Under våren 2011 har idrottsförvaltningen och fastighetskontoret genomfört ett intensivt arbete med att klargöra ansvarsfördelning för underhåll, tillsyn och skötsel för fastigheterna samt med att ta fram gemensamma lösningar, processer och rutiner för den framtida förvaltningen och hanteringen av stadens idrottsanläggningar. Vidare har budgetjusteringar genomförts och un­derlag för internhyressättning tagits fram, överenskommelse om internhyresprinciper och om hantering av uthyrnings- och arrendeavtal har arbetats fram och respektive förvaltnings organi­sation har anpassats till de nya förutsättningarna.

Förvaltningens förslag till beslut

Idrottsförvaltningen föreslår att idrottsnämnden beslutar:

Se under rubriken BESLUT.

Framlagda förslag till beslut

Ordföranden yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut.

Beslutsgång

Idrottsnämnden beslutar enligt förvaltningens förslag till beslut.

Särskilt uttalande

Emilia Bjuggren m.fl. (S) lämnar sär­skilt uttalande enligt följande:

Det är svårt att överblicka alla de konsekvenser överföringen till fastighetsnämnden kommer att innebära. Det är viktigt att idrotts- och föreningslivet hålls skadeslösa och inte på något sätt drabbas negativt av stadens interna ommöbleringar. Vi påpekade redan då verksamhets­planen fastställdes att det finns många oklarheter om vad konsekvenserna av att fastighe­ter­na flyttas från idrotts- till fastighetsnämnden blir bl.a. för nämndens budget. Vi menar att det är oerhört viktigt att löpande utvärdera konsekvenserna av överföringen av fastigheterna till fastighetsnämnden.

Vi ser en risk att det uppstår intressekonflikter kring hur man hanterar olika fastigheter när alla ligger under samma nämnd. Exempelvis föreslog fastighetsnämnden i augusti att an­vända grusplaner som ej nyttjas ändamålsenligt till att bygga tillfälliga bostäder, samtidigt som staden har en stor brist på konstgräsplaner. Självklart måste situationen för de bostads­lösa studenterna lösas omgående, men att ställa barn och ungas behov av lek och god hälsa mot studenternas bostadsbehov är inte en särskilt klok väg. Vid sådana tillfällen får det inte finnas någon tvetydighet kring vem som har rätt att besluta kring vilka idrottsytor som kan avvaras exempelvis.

Åsa Jernberg (MP) lämnar sär­skilt uttalande enligt följande:

Idrottsförvaltningen har tidigare varnat för att löpande underhåll inte kommer att kunna upp­rätthållas, vilket är allvarligt eftersom eftersatt underhåll riskerar att medföra stora kostnader på sikt. Det är ett oansvarigt sätt att hantera stockholmarnas egendomar på.

Det är således viktigt att medel avsätts i idrottsnämndens budget år 2012, som täcker de hy­reshöjningar som krävs för att fastighetskontoret ska kunna satsa på yttre underhåll.

Mehdi Oguzsoy (V) ansluter sig till Socialdemokraternas särskilda uttalande.

§88 Utveckling av Gubbängens sportfält

Dnr: 412/653/2011

BESLUT

Idrottsnämnden beslutar följande:

1. Idrottsnämnden godkänner redovisningen.

2. Ärendet lämnas till Farsta stadsdelnämnd för remiss innan vidare åtgärder tas i ärendet.

Nämnden anför därutöver följande:

Gubbängsfältet engagerar och berör många. Det finns framförallt ett starkt lokalt enga­gemang kring fältet, inte minst från de olika politiska partiernas lokalföreningar, vilka alla har under­strukit vikten av att ha Gubbängsfältet som ett öppet fritidsfält för många olika aktivite­ter.

Det är viktigt för demokratin i Stockholm att invånarna i staden får möjlighet att delta i utvecklingen av staden och det innebär att stadsdelsnämnderna fyller en oerhört viktig funktion genom att fler kan delta i föreberedelserna till beslut och de medborgare som inte är politiskt aktiva kan delta på öppna möten. När staden nu vill göra om fältet från parkmark till idrottsmark är det oerhört viktigt att de boende i området är med från bör­jan i processen. Vi anser därför att det är självklart att ärendet innan några beslut tas remitteras till berörd stadsdelsnämnd.

Ärendet

Idrottsförvaltningen redovisar ett tjänsteutlåtande daterat 2011-08-10.

Under 2009–2011 har Rosenbergs Arkitekter på uppdrag av exploateringskontoret tagit fram ett utvecklingsförslag över Gubbängsfältet med betoning på motion och idrott, men beskriver även en möjlig bostadsbebyggelse. Huvuddragen i Rosenbergs arkitekters förslag gällande fältet, med inriktning på motion och idrott, har stöd från berörda förvaltningar.

Förvaltningen anser att förslaget om utveckling av Gubbängens sportfält stämmer bra överens med idrottsnämndens långsiktiga intentioner att möjliggöra för mer och fler aktiviteter för mo­tion och rekreation. Därutöver innebär förslaget att den befintliga rugbyverksamheten på Årsta sportfält kan flytta över sin verksamhet till Gubbängens sportfält. Förvaltningen föreslår att id­rottsnämnden beslutar att ge förvaltningen i uppdrag att, hos stadsbyggnadskontoret begära en detaljplaneänd­ring för det markområde som idag utgör Gubbängens sportfält från parkmark till idrottsmark. Förändringen är nödvändig för att göra det möjligt att investera i nya natur- och konstgräsplaner.


Förvaltningens förslag till beslut

Idrottsförvaltningen föreslår att idrottsnämnden beslutar:

1. Idrottsnämnden godkänner redovisningen.

2. Förvaltningen får i uppdrag att inlämna begäran till stadsbyggnadskontoret om detaljplane­ändring avseende Gubbängens sportfält från parkmark till idrottsmark.

Framlagda förslag till beslut

Emilia Bjuggren m.fl. (S) yrkar bifall till sitt förslag till beslut.

Mehdi Oguzsoy (V), Åsa Jernberg (MP), ordförande Regina Kevius m.fl. (M), Daniele Fava (FP) och Fredric Ericsson (C) ansluter sig till Socialdemokraternas förslag till beslut.

Beslutsgång

Idrottsnämnden beslutar enligt Emilia Bjuggrens m.fl. (S), Mehdi Oguzsoys (V), Åsa Jernbergs (MP), ordförande Regina Kevius m.fl. (M), Daniele Favas (FP) och Fredric Ericssons (C) för­slag till beslut.

§89 Mindre investeringsprojekt i samarbete med Stockholms idrottsförbund med flera inom ramen för Idrottslyftet

Dnr: 412/654/2011

BESLUT

Idrottsnämnden beslutar följande:

1. Idrottsnämnden godkänner redovisningen.

2. Förvaltningen får i uppdrag att genomföra aktuella projekt.

Ärendet

Idrottsförvaltningen redovisar ett tjänsteutlåtande daterat 2011-08-22.

Under 2012 finns två investeringsprojekt som bygger på samarbete mellan flera parter. De två projekten är anläggande av konstgräs på befintlig 5-manna grusfot­bollsplan invid Hammarby IP och uppförande av en slagtunnel vid baseball- och soft­bollplanen på Skarpnäcks sportfält. Förvalt­ningen är en part av flera för att förverkliga projekten. Andra parter är Riksidrotts­för­bundet – Idrottslyftet, utbild­ningsförvaltningen, Skolfastighetsbola­get i Stockholm AB (SISAB) och före­ningar. Liknande samar­betsprojekt har genom­förts tidigare med lyckat resul­tat. Förvaltningen anser att samtliga angivna projekt är angelägna och torde kunna genomföras under 2012 och föreslår att nämndens kostnader för projekten inryms i 2012 års investerings­bud­get. I budgethanteringen ska särskilt prövas att inrymma erforderliga medel för omkläd­ningsbyggnader vid Ågesta friluftsområde. Vidare föreslås att förvalt­ningen får i uppdrag att teckna avtal med SISAB, utbildnings­för­valtningen och Hammarby IF alliansföreningen om in­vester­ing, drift och sköt­sel av bollplanen vid Hammarby idrottsplats.

Förvaltningens förslag till beslut

Idrottsförvaltningen föreslår att idrottsnämnden beslutar:

Se under rubriken BESLUT.

Framlagda förslag till beslut

Ordföranden yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut.

Beslutsgång

Idrottsnämnden beslutar enligt förvaltningens förslag till beslut.

§90 Utmaning avseende drift av stadens idrottsplatser

Dnr: 412/150/2011

BESLUT

Idrottsnämnden beslutar följande:

1. Idrottsnämnden ger idrottsförvaltningen i uppdrag att inarbeta konkurrensutsätt­ning av driften av Zinkensdamms idrottsplats i nämndens aktivitetsplan.

2. Idrottsnämnden beslutar att inte anta utmaningen avseende stadens övriga idrotts­platser.

Ärendet

Idrottsförvaltningen redovisar ett tjänsteutlåtande daterat 2011-09-01.

Liselotte Lööf AB har i skrivelse till idrottsnämnden den 11 april 2011 framställt om utnytt­jande av utmaningsrätten. Liselotte Lööf AB har framfört önskemål om att få lämna anbud på driften av stadens idrottsplatser med undantag av idrottsplatserna i västerort och med priorite­ring av Zinkensdamms idrottsplats. Förvaltningen är beredd att pröva driften av en enskild id­rottsplats för att därigenom även ge möjlighet för mindre och medelstora företag att delta i upp­handlingen. Erfarenheterna från tidigare konkurrensutsättning av verksamhetsdriften i väs­terort gör att förvaltningen i nuläget inte förordar att driften av idrottsnämndens övriga idrotts­platser konkurrensutsätts i en enskild upphandling.

Förvaltningens förslag till beslut

Idrottsförvaltningen föreslår att idrottsnämnden beslutar:

Se under rubriken BESLUT.

Framlagda förslag till beslut

Ordföranden yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut.

Emilia Bjuggren m.fl. (S) yrkar bifall till sitt förslag till beslut enligt följande:

Idrottsnämnden beslutar att inte anta utmaningen avseende Zinkensdamms idrottsplats eller stadens övriga idrottsplatser

Nämnden anför därutöver följande:

Utmaningsrätten som ger såväl medarbetare som enskilda eller företag rätt att kräva att viss verksamhet ska upphandlas ser vi som en märklig förordning. Om en förening själva vill driva sin anläggning kan det ge föreningen vidare möjligheter att utveckla sin verksamhet, men att ett slumpmässigt aktiebolag ska ha rätt att när som helst utmana stadens befintliga verksamhet har vi svårt att se någon vinst av, utöver aktieägarnas personliga fördelar.

Vi noterar att de utmanande i detta specifika fall inte anger några specifika skäl till sin utma­ning. De uppger ingen vision för med vilken verksamheten skall drivas som kan motivera ett ägarbyte. Vi har därför svårt att se vad ett ägarbyte skulle kunna medföra.

Vi noterar också att förvaltningen i sitt utlåtande redovisar att Liselotte Lööf AB lade ett an­bud på drift, skötsel och underhåll av idrottsplatserna i västerort som lades ut 2010, men då med ett anbud som översteg referensbudgeten för drift i egen regi. Varför vi har svårt att se att läget skulle vara annorlunda mindre än ett år senare.

Vidare vill vi understryka att om upphandling ändå sker är förvaltningens referensbudget oer­hört viktig, eftersom det vore ett rent slöseri med skattemedel att göra en upphandling om det ekonomiskt mest fördelaktiga är att ha driften i egen regi.

Mehdi Oguzsoy (V) yrkar bifall till sitt förslag till beslut enligt följande:

Förvaltningens första beslutssats avslås.

Nämnden anför därutöver följande:

Varje skattekrona skall gå till att främja hälsa, motion och rörelse för stockholmarna och inte som högeralliansen vill till spekulation och upphandlingsbyråkrati som inte genererar vinster för medborgarna. Nyligen stoppade förvaltningen tre liknande upphandlingar i Västerort. Mot bakgrund av det är det väldigt märkligt att man går vidare med den här upphandlingen.

Det finns ingenting som tyder på att det är bra eller motiverar att man delvis privatiserar stock­holmarnas gemensamma idrottsplatser. Privata drifter av idrottsplatser leder inte till effektivitet eller till sänkta kostnader för kommunen och inte heller tillför det ny kompetens i verksamhe­terna. Förvaltningen förtjänar att få direktivet att använda sin kompetens till att främja hälsa och motion hos invånarna och inte leka dåliga affärer.

Beslutsgång

Ordföranden ställer de framlagda förslagen mot varandra och idrottsnämnden beslutar en­ligt

förvaltningens förslag till beslut.

Reservation

Emilia Bjuggren m.fl. (S) reserverar sig mot beslutet till för­mån för sitt förslag till beslut.

Mehdi Oguzsoy (V) reserverar sig mot beslutet till för­mån för sitt förslag till beslut.

Särskilt uttalande

Åsa Jernberg (MP) lämnar sär­skilt uttalande enligt följande:

Konkurrensutsättningar bör enbart genomföras om det finns skäl att anta att de leder till för­bättringar. Driftsformen i sig är inget självändamål.

Vid övervägande av huruvida driften av Zinkensdamms idrottsplats ska konkurrensutsättas är det viktigt att väga in kvalitetsaspekter. Det billigaste alternativet är inte alltid det bästa.

En konkurrensutsättning får inte medför några negativa konsekvenser för idrottsförvaltnin­gens budget eller allmänhetens möjligheter att få tillgång till idrottsplatsen.

§91 Intresseanmälan avseende drift av Liljeholmshallarna

BESLUT

Idrottsnämnden beslutar följande:

1. Som svar på skrivelsen godkänns förvaltningens redovisning.

2. Nämnden uppdrar åt idrottsförvaltningen att inarbeta konkurrensutsättning av driften av Liljeholmshallarna i nämndens aktivitetsplan

Nämnden anför därutöver följande:

Idrottsnämnden ser positivt på den av Djurgårdens idrottsförenings innebandy­före­ning (Djurgården IF/IBF) framförda intresseanmälan – och betraktar den som en ut­maning – avseende drift av Liljeholmshallarna. Idrottsnämndens målsättning är att främja idrott, mo­tion samt hälsa bland stockholmarna i allmänhet och inom priori­te­rade målgrupper i syn­nerhet – barn, ungdomar samt personer med funk­tionsned­sätt­ning.

Djurgårdens IF/IBF bedriver idag såväl herr- som damverksamhet, från ungdoms- till elitnivå. Med förfogandet av en gemensam anläggning skulle Djurgårdens IF/IBF kun­na koncentrera både sin verksamhet och sin administration, vilket vore gynnsamt ur verk­samhetssynpunkt tillika agera befrämjande för de av kommunfullmäktige angivna priori­terade målgrupperna.

Ärendet

Idrottsförvaltningen redovisar ett tjänsteutlåtande daterat 2011-09-01.

Djurgårdens idrottsförenings innebandyförening (Djurgårdens IF/IBF) har till Stock­holms stad anmält intresse att ta över driften av Liljeholmshallarna. Mot bakgrund av det arbete som pågår med ombyggnad och etablering av olika specialidrotter i hallen, och med hänsyn till det stora antal föreningar och skolor som har verksam­het i hallen, förordar idrottsförvaltningen inte i nu­läget vare sig att en enskild förening tar över driftansvaret för Liljeholmshallarna eller att drif­ten av Liljeholmshallarna upphandlas.

Förvaltningens förslag till beslut

Idrottsförvaltningen föreslår att idrottsnämnden beslutar:

Förvaltningens redovisning godkänns som svar på skrivelse från Djurgårdens idrottsföre­nings innebandyförening.

Framlagda förslag till beslut

Ordföranden Regina Kevius m.fl. (M) och Daniele Fava (FP) och Fredric Ericsson (C) yrkar bifall till sitt förslag till beslut. Se under rubriken BESLUT.

Emilia Bjuggren m.fl. (S), Mehdi Oguzsoy (V) och Åsa Jernberg (MP) yrkar bifall till förvalt­ningens förslag till beslut.


Beslutsgång

Ordföranden ställer de framlagda förslagen mot varandra och idrottsnämnden beslutar en­ligt

ordförande Regina Kevius m.fl. (M) och Daniele Fava (FP) och Fredric Ericsson (C) förslag till beslut.

Reservation

Emilia Bjuggren m.fl. (S), Mehdi Oguzsoy (V) och Åsa Jernberg (MP) reserverar sig mot be­slutet till för­mån för förvaltningens förslag till beslut.

§92 2011 års ungdomsledarstipendium

Dnr: 406/198/2011

BESLUT

Idrottsnämnden beslutar följande:

Stipendiekommitténs förslag om 2011 års stipendiater godkänns.

Ärendet

Idrottsförvaltningen redovisar ett tjänsteutlåtande daterat 2011-08-26.

Idrottsnämnden beslöt den 15 mars 2011 godkänna förvaltningens förslag om att för 2011 dela ut tretton stipendier om vardera 10000 kronor. Tre av stipendierna ska riktas särskilt till ungdomsle­dare inom handikapprörelsen. Till ledamöter i stipendie­kom­mittén utsågs Petra Holda och Jennie Hansson Åkerlind. Från förvalt­ningen deltar Kristina Köhler.

Kommittén föreslår följande stipendiater:

Hans Pettersson Bromstens IK

Nesrin Panaw Akropol BBK
Elisabet Karlsson Stockholmspolisens IF Judo
Louise Fredriksson Stockholmspolisens IF Handboll
Joakim Nilzon-Piela Stockholms Roddförening
Jema Ibrahim Verdandi Tensta
Aisraa Al Zwair Al-Rafden Kulturförening
Emma Sunebäck Stockholm Top Gymnastics
Amir Mahmoudi Tensta Kung Fu Akademi
Joel Grandell Hammarby IF Boxning


Handikappstipendiater

Majken Tottenhammar Simbklubben Bojen

Anna-Karin Nordström Stockholms Handikappridklubb

Romel Belcher IK Hepatha

Kommitténs förslag till beslut

Se under rubriken BESLUT.

Framlagda förslag till beslut

Ordföranden yrkar bifall till kommitténs förslag till beslut.

Beslutsgång

Idrottsnämnden beslutar enligt kommitténs förslag till beslut.

§93 Bokning av tider för inomhusträning. Anmälan av skrivelse från Emilia Bjuggren m.fl. (S)

BESLUT

Idrottsnämnden beslutar lämna skrivelsen till förvaltningen för beredning.

Skrivelsen

Efter en fin sommar går vi nu snabbt mot kallare tider och idrottsföreningarna i Stockholm börjar precis som många andra förbereda sig inför en kall och snöig vinter. En av dessa för­beredelser är självklart att boka upp tider för inomhusträning i närmsta idrottshall eller gym­nastiksal.

Ett fotbollslag upptäckte dock att när de skulle boka någon av de närmsta hallarna så var alla vardagstider redan uppbokade av en annan stadsdelsnämnd och laget hänvisades till att leta upp en ledig hall i något annat stadsdelsnämndsområde.

Mot bakgrund av ovanstående vill vi fråga:

Gäller först till kvarn eller finns det någon ordning för vilka som får boka inomhushallarna och hur detta går till?

Hur ska det undvikas att alla lag får åka kors och tvärs över staden för att kunna träna?

Finns det någon konsekvensanalys av hur många ungdomar som riskerar att inte dyka upp på träningen om man måste åka långt för att komma till träningstillfället?

Hur många konstgräsplaner kommer att vara snöfria i vinter?

Kommer tillräckligt många fotbollsplaner vara snöfria för att fotbollslagen inte ska behöva några inomhustider?

§94 Information och övriga frågor

BESLUT

Idrottsnämnden beslutar följande

Idrottsnämnden tackade för informationen

a) Olof Öhman informerade om problem med förseningar av Farstahallarnas renovering. Hallarna kommer att driftsättas i december 2011. En av Farstahallarna har kunnat hållas öppen under hösten samt har en tillfällig lokal, Olympen i Älvsjö, kunnat användas.

b) Idrottsnämnden inbjuds att den 21 november, under eftermiddagen, delta i en rundtur till ett antal av stadens idrottsanläggningar. Det hela avslutas med ett besök på Beckom­berga sim- och idrottshall. En liknande utflykt kommer att arrangeras till våren 2012.


c) Kersti Ruthström och Per Johansson från förvaltningen redovisade för idrottsnämndens stöd till föreningslivet. Redovisningen samt svar från enkät som tidigare gått ut till före­ningarna kommer att skickas ut till nämndens ledamöter och ersättare.

Ärenden utan personalrepresentation

§95 Program för konkurrenspräglad dialog inom ramen för LOU. Inför upphandlingen av en dubbelidrottshall på Stora Mossens IP

Dnr: 125/6322011

BESLUT

Ärendet behandlas under sekretess vid slutet möte.

Idrottsnämnden beslutar följande:

1. Nämnden godkänner det beskrivande dokumentet för hur en upphandling i konkur­renspräglad dialog, inom ramen för LOU, för en dubbelidrottshall på Stora Mossens idrottsplats ska genomföras.

2. Förvaltningen får i uppdrag att inleda processen och löpande informera nämnden om hur dialogen utvecklas.

Ärendet

Idrottsförvaltningen redovisar ett tjänsteutlåtande daterat 2011-09-01.

Idrottsförvaltningen redovisade för idrottsnämnden den 8 juni 2010 i ett förslag till inriktnings­beslut intentionerna för en ny idrottshall vid Stora Mossens idrotts­plats. Idrottsförvaltningen föreslog i ärendet att förvaltningen i nära samarbete med stadsledningskontoret skulle genom­föra en funktionsupphandling (konkurrens­präg­lad dialog) för en ny idrottshall vid Stora Mos­sens IP. I det fall upphandlingen utfaller så att staden gör investeringen av en ny idrottshall fö­reslås att kommunfullmäktige delegerar genomförandebeslutet till idrottsnämnden.

Dialogmodellen ger ett antal intresserade möjligheter att presentera förslag till nya lösningar och samarbetsformer på ett sätt som inte ges vid en traditionell entrepre­nadupphandling. In­lämnade anbudsansökningar utvärderas av beställaren, som bjuder in kvalificerade att delta i en dialog kring hallens utformning, ägande, byg­gande och drift. I denna upphandling är sju måna­der avsatt för dialogfasen. Bygg­start förutses kunna ske i slutet av 2013 eller i början av 2014.

Förvaltningens förslag till beslut

Idrottsförvaltningen föreslår att idrottsnämnden beslutar:

Se under rubriken BESLUT.

Framlagda förslag till beslut

Ordföranden yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut.


Emilia Bjuggren m.fl. (S) yrkar bifall till sitt förslag till beslut enligt följande:

1. Nämnden genomför arbetet med projektering och byggande av en dubbelidrottshall vid Stora Mossen.

2. Förseningar och fördyringar av projektet ska undvikas genom att idrottshallen ska upprät­tas genom en traditionell marknadsupphandling.

Nämnden anför därutöver följande:

Vi välkomnar att staden nu tillskapar två fullstora idrottshallar vid Stora Mossen. Trängseln på stadens idrottshallar är stor och Stockholm behöver en mer offensiv idrottspolitik för att matcha det ökande behovet av idrott och rekreation.

Stadsledningskontoret har tidigare lyft upp flera risker med det föreslagna upplägget. Bland annat framhålls att det oprövade upplägget riskerar att både försena och fördyra upphand­lin­gen. Vidare framhålls behovet av att hålla kostnaderna för hallen nere.

Vidare kan momsfrågan få mycket negativa konsekvenser för projektets kostnader. I det fall hallen ägs och drivs av staden är hallen momsbefriad. Sköts och ägs hallen privat kommer kostnaderna för moms att föras över till staden. Dessa ökade kostnader skulle kosta staden åtskilliga tiotals miljoner kronor, en sådan lösning är för oss oacceptabel.

Inom ramen för projektet bör fokus flyttas från driftsformer till att istället fokusera på effek­tivitet. Kostnadsbesparingar kan ske bland annat genom standardisering, god samordning och kortare byggtider.

För övrigt förefaller det tveksamt att redan i detta skede, när så mycket ännu är oklart gäl­lande utformning, funktion med mera, att delegera genomförandebeslutet till fastighets­nämnden. Rimligen bör sådana här stora investeringar föregås av genomförandebeslut i kommunfullmäktige.

Emilia Bjuggren m.fl. (S) hänvisar därutöver till Socialdemokraternas och Vänsterpartiets ge­mensamma reservation i kommunstyrelsen 2011-01-26, § 26, utl. 2011:12.

Mehdi Oguzsoy (V) yrkar bifall till sitt förslag till beslut enligt följande:

1. En dubbelidrottshall uppförs i enlighet med sedvanlig upphandlingsmetod.

2. Liggande förslag till beslut avslås.

Nämnden anför därutöver följande:

Denna nymodighet att upphandla konkurrenspräglad dialog handlar egentligen om att hö­geralliansen inte har vilja eller intresse att bygga i egen regi. Bygget av dubbelidrottshall kan te sig intressant och lockande, men det finns stor risk att projektet försenas och inte blir av som planerat. Det finns en övertro från högeralliansens sida att privata företag och finansiä­rer skall investera en massa miljoner i kommunala idrottsprojekt utan profit som drivkraft. Om denna nya upphandlingsform blir verklighet är faran stor att detta leder till större kost­nader för kommunen och dess invånare.

Det finns också stor risk att man med denna upphandlingsmetod skapar oklara ansvarsområ­den och onödig byråkrati, krångliga regler och dessutom ineffektivitet i driften. Det är märk­ligt hur moderatledda högeralliansen döljer nedskärningar i investeringsbudgeten med un­

dermåliga och dåliga innovationer. Det står dock helt klart att skattesänkningar som hö­geralliansen har genomfört måste betalas av kommuninvånarna själva i form av högre av­gifter och sämre service. Det är en bluff att lova medborgarna skattesänkningar och samti­digt erbjuda bra kvalitet i kommunala tjänster.

Mehdi Oguzsoy (V) hänvisar därutöver till Socialdemokraternas och Vänsterpartiets gemen­samma reservation i kommunstyrelsen 2011-01-26, § 26, utl. 2011:12.

Beslutsgång

Ordföranden ställer de framlagda förslagen mot varandra och idrottsnämnden beslutar en­ligt

förvaltningens förslag till beslut.

Reservation

Emilia Bjuggren m.fl. (S) reserverar sig mot beslutet till för­mån för sitt förslag till beslut.

Mehdi Oguzsoy (V) reserverar sig mot beslutet till för­mån för sitt förslag till beslut.

§96 Tält på Hjorthagens IP

Dnr: 412/266/2011

BESLUT

Idrottsnämnden beslutar följande:

Nämnden bifaller Djurgårdens IF Fotbollsförenings hemställan.

Nämnden anför därutöver följande:

Idrottsnämnden ser positivt på och välkomnar hemställan från Djurgårdens IF Fot­bollsförening. Idrottsnämnden har noterat att efterfrågan har ökat under vintertid och att fotbollen under senare år har utvecklats till att bli en ”året-runt-idrott”. Bristen på 11-mannaplaner kan medföra att pojkar och flickor anvisas till andra anläggningar runt om i Stockholm.

Djurgårdens IF Fotbollsförening har tillskrivit idrottsnämnden om tillstånd för att årli­gen under vinterperioden november–mars, med egeninsatser och egen ekonomi, sätta upp ett tält över 11-manna konstgräsfotbollsplanen på Hjorthagens IP. Djurgår­den Fotboll åtar sig att svara för driften av hallen/”tältet” inklusive kostnader härför samt för uppsättning och nedtagning av hallen/”tältet”. Två offerter finns från leve­rantörer och investeringen är cirka 6 mnkr inklusive ”värmecentral”. Bygglov finns.

De kritiska moment i samband med uppförande av tältet som idrottsförvaltningens lyf­ter fram i sitt tjänsteutlåtande – fundament för förankring av tältet, en erforderlig vär­mecentral samt tveksamheter kring de tunga fordon som måste framföras på konst­gräsytan vid montering samt demontering av tältet – bör regleras i avtal mellan par­terna.

Ett sådant avtal bör även reglera ansvarsförhållanden samt trygga och säkra stock­holmarnas fortsatta tillgång till anläggningen.

Ärendet

Idrottsförvaltningen redovisar ett tjänsteutlåtande daterat 2011-08-16.

Djurgårdens IF Fotbollförening har tillskrivit idrottsnämnden om tillstånd för att årligen under vinterperioden november-mars, med egeninsatser och egen ekonomi, sätta upp ett tält över den planerade 11-manna konstgräsfotbollsplanen på Hjorthagens IP.

Den nya konstgräsfotbollsplanen är ett led i förvaltningens arbete att rusta upp och modernisera idrottsplatsen. Föreningens ansökan inkom långt efter det att förvaltningen avslutat sin mark­projektering av tre nya konstgräsfotbollsplaner på Hjorthagens IP. Detta innebär att ingenting av förutsättningarna för en dylik anläggning finns med i förvaltningens projektering. För upp­sättandet av ett tillfälligt tält fordras till exempel fundament för förankring av tältet och erfor­derlig värmecentral. Förvaltningen ser också problem med att låta utomstående köra in med tunga fordon på konstgräsytan för montering och demontering av tältet. Hela konstgräsytan måste vid dessa tillfällen täckas med körplåtar.

Förvaltningen anser även att den öppna dalgång som Hjorthagens IP utgör mellan gamla Hjort­hagen och den nya stadsdelen Norra Djurgårdsstaden ska vara fri från höga byggnader.

Förvaltningen föreslår att idrottsnämnden avslår Djurgårdens IF Fotbollförenings ansökan om att årligen under vinterperioden få sätta upp ett tält över 11-manna konstgräsplanen på Hjortha­gens IP.

Förvaltningens förslag till beslut

Idrottsförvaltningen föreslår att idrottsnämnden beslutar:

1. Djurgårdens IF Fotbollsförenings hemställan avslås.

2. Som svar på skrivelsen hänvisas i övrigt till idrottsförvaltningens tjänsteutlåtande.

Framlagda förslag till beslut

Ordföranden Regina Kevius m.fl. (M) och Daniele Fava (FP) och Fredric Ericsson (C) yrkar bifall till sitt förslag till beslut. Se under rubriken BESLUT.

Emilia Bjuggren m.fl. (S) yrkar bifall till sitt förslag till beslut enligt följande:

Idrottsnämnden beslutar att ge förvaltningen i uppdrag att utreda frågan tillsammans med Djurgårdens IF fotbollsförening samt att återkomma till nämnden för beslut.

Nämnden anför därutöver följande:

Det är ett behjärtansvärt initiativ som Djurgårdens IF fotbollsförening tagit när man föreslår att ett tält ska täcka den planerade 11-manna konstgräsplanen på Hjorthagens IP. Det är näs­tan synd att nämnden inte själv gjorde den reflektionen mot bakgrund av vilka svåra tränin­gsförutsättningar som fotbollen haft de senaste två hårda vintrarna.

Dock är det svårt att vid ”sittande bord” avgöra vilka kostnader och svårigheter ett bifall till föreningens ansökan skulle ge. Förvaltningen pekar på ett antal knepigheter i sitt tjänsteut­låtande.

Vi önskar därför att förvaltningen gemensamt med Djurgårdens IF Fotbollsförening utreder frågan för att sedan återkomma till nämnden för beslut.

Mehdi Oguzsoy (V) ansluter sig till Socialdemokraternas yrkande.

Åsa Jernberg (MP) yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut.

Beslutsgång

Ordföranden ställer de framlagda förslagen mot varandra och idrottsnämnden beslutar en­ligt

ordförande Regina Kevius m.fl. (M) och Daniele Fava (FP) och Fredric Ericsson (C) förslag till beslut.

Reservation

Emilia Bjuggren m.fl. (S) och Mehdi Oguzsoy (V) reserverar sig mot beslutet till för­mån för sitt förslag till beslut.

Åsa Jernberg (MP) reserverar sig mot beslutet till för­mån för förvaltningens förslag till beslut.

­­________