Din position: Hem > Stockholms stad > Idrottsnämnden > Sammanträde 2012-08-28

Sammanträde 2012-08-28

Datum
Klockan
17:15
Plats
Bråvallasalen, stadshuset

1 Fastställande av dagordning

2 Anmälan av justerat protokoll

3 Justering av dagens protokoll

6 Fyllnadsval av ledamot till nämndens råd för funktionshinderfrågor

7 Konstgräs på Årstagårdens bollplan. Svar på skrivelse

8 Information och övriga frågor

Ärende utan personalrepresentation

9 Upphandling av tillsyn och skötsel m m av tekniska installationer för vattenrening och badvattenprocess i bad och simhallar. Tilldelningsbeslut. Omedelbar justering Sekretess

Bilagor till protokoll
Närvaro.pdf (140 kb)

§76 Fastställande av dagordningen

BESLUT

Idrottsnämnden beslutar fastställa dagordningen

§77 Anmälan av justerat protokoll

BESLUT

Antecknas att i idrottsnämndens protokoll nr 5/2012 från nämndens sammanträde den 12 juni 2012, som justerats den 14 juni 2012, § 69 och 73, under rubriken Framlagda förslag till beslut skulle stå vice ordföranden, inte enbart ordföranden. Vidare antecknas att Daniel Långström (KD) i sin funktion som ersättare skulle stått med i det särskilda utta­lande som lämnades av Billy Östh m fl (M) och Daniele Fava (FP) under § 67. Efter dessa justeringar godkänner nämnden anmälan av protokollet.

§78 Justering av dagens protokoll

BESLUT

Vice ordförande Emilia Bjuggren (S) och Billy Östh (M) utses att ju­stera dagens proto­koll.

§79 Anmälningsärenden

Idrottsnämnden beslutar

Anmälningarna läggs till handlingarna.

Anmälan gjordes av:

a) Förteckning över inkomna skrivelser till idrottsnämnden (meddelandelista)
2012-05-30 – 2012-08-14

b) Mindre våld för pengarna. Kontorsyttrande över remiss från kommunstyrelsen av remiss av betänkande SOU 2012:23

c) Protokoll från Stockholms idrottsnämnds och Stockholm Globe Arena fastigheter AB:s råd för funktionshinderfrågor 2012-05-29 och 2012-06-19

d) Delegationsbeslut

e) Granskningsrapport Spånga Tennis- och bordtennisklubb

§80 Ansökan om föreningsbidrag

Dnr: 404-499-2012

BESLUT

Idrottsnämnden beslutar följande:

Idrottsnämnden beviljar Årsta AIK Handboll idrottsbonus enligt ansökan.

Ärendet

Idrottsförvaltningen redovisar ett tjänsteutlåtande daterat 2012-08-07.

Årsta AIK handboll har inkommit med en ansökan om idrottsbonus för att tillsammans med Sköndals IK arbeta för att ge ungdomar möjlighet att prova på idrott framför allt på fredag- och lördagkvällar.

Förvaltningen föreslår att idrottsnämnden beviljar föreningen idrottsbonus enligt förvaltningens utlåtande och föreningens ansökan.

Förvaltningens förslag till beslut

Idrottsförvaltningen föreslår att idrottsnämnden beslutar:

Se under rubriken BESLUT

Framlagda förslag till beslut

Vice ordföranden yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut.

Beslutsgång

Idrottsnämnden beslutar enligt förvaltningens förslag till beslut.

Särskilt uttalande

Åsa Jernberg (MP) lämnar särskilt uttalande enligt följande:

Vi ställer oss mycket positiva till Årsta AIK handboll och Sköndals IK:s initiativ att starta drive-in idrott för ungdomar i Skarpnäck och Farsta samt för funktionshindrade i hela Stock­holm. Idrott i så kallad drive-in form har under de senaste åren visat sig vara ett bra sätt att engagera ungdomar att utöva idrott även utanför skola och föreningar. Det är också ett bra sätt att öppna dörrar för fler. Att tillfällena ges under helgkvällar är positivt för ökad gemen­skap och för att ge ungdomar alternativa sätt att umgås även under dessa tider. Verksamhe­ten är också attraktiv utifrån att den tar i anspråk halltider som föreningar i mindre utsträck­ning gör anspråk på.

Vi är också positiva till att föreningarna anordnar särskilda tider för tjejer då utvärderingar av drive-in projekt har visat att det är ett viktigt sätt att få in tjejer även i ordinarie verksam­het.

Emilia Bjuggren m.fl. (S) ansluter sig till Miljöpartiet de grönas särskilda uttalande.

§81 Fyllnadsval av ledamot till nämndens råd för funktionshinderfrågor

Dnr: 407-453-2012

BESLUT

Idrottsnämnden beslutar följande:

Thomas Spogardh, hemmaförening Stockholms Dövas Förening (SDF), väljs som er­sättare för Ludvig Ahlström som ledamot i idrottsnämndens och Stock­holm Globe Arena Fastigheter AB:s gemensamma råd för funktionshin­der­frågor under pågående period 2011-2014.

Ärendet

Idrottsförvaltningen redovisar ett tjänsteutlåtande daterat 2012-07-04.

Under 2012 har rådet sammanträtt med en ledamot kort. Förvaltningen föreslår att nämnden be­slutar att utse den ledamot till nämndens råd för funktionshinderfrågor som HSO Stockholms stad nominerat för resterande pe­riod fram till 2014.

Förvaltningens förslag till beslut

Idrottsförvaltningen föreslår att idrottsnämnden beslutar:

Se under rubriken BESLUT

Framlagda förslag till beslut

Vice ordföranden yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut.

Beslutsgång

Idrottsnämnden beslutar enligt förvaltningens förslag till beslut.

§82 Konstgräs på Årstagårdens bollplan

Svar på skrivelse från Årsta fotbollsförening

Dnr: 412-96-2012

BESLUT

Idrottsnämnden beslutar följande:

Som svar på skrivelsen hänvisas till vad som sägs i idrottsförvaltningens tjänste­utlåtande.

Ärendet

Idrottsförvaltningen redovisar ett tjänsteutlåtande daterat 2012-07-05.

I en skrivelse till idrottsnämnden från Årsta fotbollsförening (Årsta FF) framförs att det inte finns någon konstgräsfotbollsplan i stadsdelen Årsta. Föreningen vill att idrottsnämnden av­sätter erforderliga medel för att konstgräs ska kunna anläggas på Årstagårdens BP.

Behovet av att på sikt bygga om de grusfotbollsplaner som ännu inte försetts med konstgräs är efterfrågat från många föreningar i staden. När detta tidsmässigt kan ske är i dags­läget inte möj­ligt att bedöma. Föreningens önskan om att belägga Årstagårdens bollplan med konstgräs får ställas mot behoven för andra planer och i konkurrens med andra angelägna investeringsprojekt i kommande budgetarbete.

Förvaltningens förslag till beslut

Idrottsförvaltningen föreslår att idrottsnämnden beslutar:

Se under rubriken BESLUT

Framlagda förslag till beslut

Billy Östh m.fl. (M), Daniele Fava (FP) och Fredric Ericsson (C) yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut. Se under rubriken BESLUT.

Emilia Bjuggren m.fl. (S) yrkar bifall till sitt förslag till beslut enligt följande.

1. Förvaltningen får i uppdrag att initiera ett ärende hos fastighetskontoret att lägga konstgräs på Årstagårdens bollplan.

2. Detta förs in i investeringsplanen.

Nämnden anför därutöver följande:

Fotboll är den ojämförligt största idrotten i Stockholm, liksom i hela landet. Var tredje organiserad idrottsaktivitet bland barn och unga i Stockholm utgörs av fotboll. Fotboll är den största idrotten för killar och den största idrotten för tjejer, fotboll är också den största idrotten för barn och ungdomar med invandrarbakgrund. Det gäller både killar och tjejer.

Bristen på fotbollsplaner är ett stort problem. Att lägga konstgräs på naturgräsplaner ökar möjligheten att nyttja planen och att lägga konstgräs på grusplaner ökar glädjen i att nyttja dem. Stockholm bör ersätta alla grusplaner med konstgräs.

Precis som det är självklart att Hammarby IF:s A-lag ska ha konstgräs att träna på så är det självklart att Stockholms barn och unga ska få bästa möjliga förutsättningar att vara fysiskt aktiva. Därför ska konstgräs även läggas på Årstagårdens BP.

Beslutsgång

Vice ordföranden ställer de framlagda förslagen mot varandra och idrottsnämnden beslutar enligt förvaltningens förslag till beslut.

Reservation

Emilia Bjuggren m.fl. (S) reserverar sig mot beslutet till förmån för sitt förslag till beslut.

Särskilt uttalande

Åsa Jernberg (MP) lämnar särskilt uttalande enligt följande:

Vi anser att förvaltningens svar är rimligt men förstår också Årsta FF:s frustration. Rent generellt anser vi att staden ska prioritera breddidrott före elit.

§83 Västbergahallen

Anmälan av skrivelse från Emilia Bjuggren m fl (S)

Dnr 411-555-12

BESLUT

Idrottsnämnden beslutar att lämna skrivelsen till förvaltningen för beredning.

Skrivelsen

I samband med verksamhetsplanen för 2012 beslutade idrottsnämnden att säga upp hyresavtalet för Västbergahallen. Som vi har förstått det berodde detta dels på att idrottsnämndens budget är för snäv och dels på att fastighetsägaren inte skött underhållet av hallen så att hallen inte var i tillräckligt bra skick.

I Stockholm råder idag en stor brist på idrottsytor och efterfrågan på halltider är enormt mycket större än utbudet. I det läget är det mycket problematiskt att många träningstider försvunnit då Västbergahallen inte längre finns med i stadens utbud.

Vi vill uppdra åt förvaltningen att återkomma till nämnden med

- Redovisning av vilka konsekvenser det fått för områdets idrottsföreningar att Väst­bergahallen inte länge finns med i stadens utbud av träningshallar

- Förslag på lämplig ersättning för Västbergahallen

- Förslag på hur man lämpligast kan öka utbudet av träningstider från stadens sida i området.

§84 Information och övriga frågor

BESLUT

Idrottsnämnden beslutar följande

Idrottsnämnden tackade för informationen

a) Olof Öhman informerade om förestående personalförändringar:
- Från och med den 1 oktober 2012 börjar Carina Braun sin anställning i idrotts-
förvaltningen som chef för avdelningen för verksamhetsstöd.
- Den 1 oktober 2012 slutar Marina Högland, chef för driftavdelningen inom idrotts-
förvaltningen. I avvaktan tillsättning av ny avdelningschef blir Robert Sköld till­-
förordnad avdelnings chef. Eventuellt kommer anställningen som chef för driftav-
delningen att annonserar externt.

b) Med anledning av fråga om sophanteringen vid stadens idrottsanläggningar, ställd av Åsa Jernberg (MP) vid föregående nämndsammanträde, redovisade Marina Högland följande:
Frågan om avfallshantering vid anläggningarna kommer att behandlas i det förslag till ny miljöplan för idrottsnämnden som förvaltningen ska presentera för nämnden senare


i höst. Frågan kommer även upp i stadens nya avfallsplan, vilken nu är ute på remiss och ett remissvar kommer att behandlas av idrottsnämnden vid sammanträdet i sep­tember.

Förvaltningen prioriterar att sortera verksamhetsavfall och farligt av­fall, vilket fungerar bra. Det är problem vid en del anläggningar, där soputrymmena är otillräckliga. Kom­primatorer eller kärlpress finns vid en del större anläggningar, vilket innebär mins­kad volym och färre transporter. Vid Eriksdalsbadet prövas nu även kvarn för plast och press för metallburkar. Stockholms stadion och Eriksdalsbadet ska ta fram egna avfalls­planer för 2013 för att se över behovet av ytterligare utveckling och investeringar inom detta område.

c) Kjell Olofsson informerade om aktiviteter i samband med jubileumsfirandet. Under sommaren har Solskensveckan, jubileumsbanketten i stadshuset, seglingar på Riddar­fjärden och Stadionfesten genomförts. Jubileumsmarathon på sträckan Stadion-Sollen­tuna gick av stapeln den 14 juli. I juli genomfördes även regattan i Nynäshamn. Ung­domsaktiviteter genomförda över hela staden har engagerat såväl nämndens anläggnin­gar som idrottsrörelsen. Totalt kommer 23 minnesskyltar över olympiaden 1912 att avtäckas i staden.

I augusti har också DN Youth och DN-galan genomförts liksom OS i Kungsan. Flera SM har genomförts samt Triathlon. Bland kommande aktiviteter kan nämnas 40-års­jubileum för Vällingby sim- och idrottshall, jubileumsuppvisning i gymnastik samt avslutningen av jubileumsåret på Zinken den 12 december.

§85 Upphandling av tillsyn och skötsel m m av tekniska installationer för vattenrening och badvattenprocess i bad och simhallar

Tilldelningsbeslut

Dnr: 125-174-2012

BESLUT

Idrottsnämnden beslutar följande:

1. Idrottsnämnden beslutar att anta anbudet från Roslagens Energi- och Driftteknik AB avseende tillsyn och skötsel m m av tekniska installationer för vattenrening och badvattenprocess i bad och simhallar.

2. Idrottsnämnden ger förvaltningschefen i uppdrag att teckna avtal med Roslagens Energi- och Driftteknik AB.

3. Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

Ärendet

Idrottsförvaltningen redovisar ett tjänsteutlåtande daterat 2012-08-10.

Idrottsnämnden beslutade den 3 april 2012 att ge idrottsförvaltningen i uppdrag att upphandla tillsyn och skötsel av tekniska installationer för vattenrening och badvattenprocess. Förfråg-

ningsunderlag publicerades i Opic den 20 april 2012. Vid anbudstidens utgång den 11 juni 2012 hade fem anbud inkommit. Av godkända anbud har Roslagens Energi- och Driftteknik AB offererat lägsta pris.

Förvaltningens förslag till beslut

Idrottsförvaltningen föreslår att idrottsnämnden beslutar:

Se under rubriken BESLUT

Framlagda förslag till beslut

Vice ordföranden yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut.

Beslutsgång

Idrottsnämnden beslutar enligt förvaltningens förslag till beslut.

________