Din position: Hem > Stockholms stad > Kommunfullmäktige > Sammanträde 2002-01-21

Sammanträde 2002-01-21

Datum
Klockan
16:00
Plats
KOMMUNFULLMÄKTIGE

Tema

Kl. 16.00 behandlas interpellationer. Kl. 17.00-18.00 anordnas en muntlig frågestund då bo Läs mer...rgarråden svarar på ledamöternas frågor. Med början kl. 18.00 behandlas beslutsärenden. I mån av tid fortsättes därefter behandlingen av frågor och interpellationer.


Rotel I: Finansroteln; borgarrådet Carl Cederschiöld
Rotel II: Stadsbyggnadsroteln; borgarrådet Mikael Söderlund
Rotel III: Gatu- och fastighetsroteln; borgarrådet Sten Nordin
Rotel IV: Skolroteln; borgarrådet Jan Björklund
Rotel V: Socialroteln; borgarrådet Kristina Axén Olin
Rotel VI: Äldreomsorgs- och kulturroteln; borgarrådet Birgitta Rydell
Rotel VII: Integrations-, miljö- och idrottsroteln; borgarrådet Alf Samuelsson
Rotel VIII: Stadsmiljöroteln; borgarrådet Stella Fare

2 Nr 2001:19 av Börje Vestlund (s) om allmänflyget. RI

3 Nr 2001:20 av Eva Oivio (s) om behovet av utvärdering och utveck-ling av stadens insatser i förhindrandet av kvinnlig könsstympning. RV

4 Nr 2001:21 av Eva Oivio (s) om förutsättningar för och motsägelse-fullheten hos stadens nuvarande majoritet när det gäller ”ytterligare förbättringar” av Ytterstadssatsningen. RVII

5 Nr 2001:22 av Ann-Marie Strömberg (v) om uppsökande verksam-het bland stadens ”äldre-äldre”. RVI

6 Nr 2001:23 av Ann-Marie Strömberg (v) om nedläggning av Hamn-vikshemmet i Nynäshamn. RV

7 Nr 2001:24 av Ann-Marie Strömberg (v) om försäljning av Hamn-vikshemmet i Nynäshamn. RIII

8 Nr 2001:25 av Annett Öhman Karlsson (s) om tillgång till bollplaner för barnen i stadens närområden. RVII

9 Nr 2001:26 av Eva Oivio (s) om framtiden för Smedshagsskolan och Grimstaskolan och skolplaneringen i Hässelby-Vällingby. RIV

10 Nr 2001:27 av Cecilia Obermüller (mp) om kopparflödet i staden. RVII

11 Nr 2001:28 av Annika Billström (s) om det låga antalet ansökningar om investeringsbidrag (för tillskapandet av nya hyreslägenheter) från Stockholm. RIII

12 Nr 2001:29 av Leif Rönngren (s) om stadens användande av och utgifter för bemannings- och inhyrningspersonal. RIII

13 Nr 2001:30 av Leif Rönngren (s) om den akuta situationen för om-sorgen om funktionshindrade. RV

14 Nr 2001:31 av Malte Sigemalm (s) om Stockholms framtida hamn-verksamhet. RVIII

15 Nr 2001:32 av Malte Sigemalm (s) om Norvik (Nynäshamn). RVIII

16 Nr 2001:33 av Malte Sigemalm (s) om ”tankbilsrally” från Norrkö-ping till Värtan. RVIII

17 Nr 2001:34 av Rebwar Hassan (mp) om framtiden för Eggeby Gård. RI

18 Nr 2001:35 av Erik Nilsson (s) om elevernas mat- och sömnvanor samt föräldrarnas ansvar. RIV

19 Nr 2001:36 av Eva Oivio (s) om Stockholms kommuns tröghet att följa lagen om ungdomstjänst. RV

20 Nr 2001:37 av Ann-Margarethe Livh (v) om hur storstadssatsning-ens medel används. RVII

21 Nr 2001:38 av Eva Oivio (s) om den bekymmersamma undervis-ningssituationen för nyanlända flyktingungdomar samt vuxna i sta-den. RIV

22 Nr 2001:39 av Eva Oivio (s) om upprustning av Spånga station. RII

23 Nr 2001:40 av Ann-Marie Strömberg (v) om Gärdets sjukhem. RVI

24 Nr 2001:41 av Margareta Olofsson (v) om medborgarkontor. RI

25 Nr 2001:42 av Anita Habel (v) om miljöeffekterna av bromerade flamskyddsmedel. RVII

26 Nr 2001:43 av Anita Habel (v) om hemlösa barnfamiljer. RV

27 Nr 2001:44 av Annika Billström (s) om finansborgarrådets syn-punkter på Husbybadets inverkan på antalet besök vid övriga bad i västerort. RI

28 Nr 2001:45 av Leif Rönngren (s) om kostnader för införandet av äldrepeng, kundvalsmodell, valfrihetsrevolution, omsorgspeng, etc. RVI

29 Nr 2001:46 av Leif Rönngren (s) om ökade kostnader för inhyrd personal inom staden. RIII

30 Nr 2001:47 av Barbro Karlsson (s) om Gubbängens medborgarhus. RVII

31 Nr 2001:48 av Eva Oivio (s) om utsläpp av lösningsmedel samt störande fläktbuller från företag inom Bromstens industriområde. RVII

32 Nr 2001:49 av Py Börjeson (s) om kostnader för konkurrensutsätt-ning av stadens idrottsanläggningar. RVII

33 Nr 2002:1 av Margareta Olofsson (v) om stadens snöröjning och vinterväghållning. RIII

37 Anmälan av inkomna skrivelser

38 Bordlagda valärenden

Mem. 2000:17, i vad avser val av en ersättare i stadsdelsnämnd.
Mem. 2001:15, i vad avser val av en nämndeman.
Mem. 2001:16, i vad avser val av en ledamot i stadsdelsnämnd, en ersättare i stadsmuseinämnden, en ersättare i revisorsgrupp 2 och en nämndeman.
Mem. 2001:18, i vad avser val av två ledamöter i stadsdelsnämnder, en suppleant i styrelsen för Stockholms Stadsteater AB och en sup-pleant i styrelsen för Stockholms Hamn AB.
Mem. 2001:19, i vad avser val av en suppleant i styrelsen för stiftel-sen Vetenskapsstaden.
Mem. 2001:20, i vad avser val av en revisor och en revisorssupple-ant hos stiftelsen Stockholm år 2004.
Utl. 2001:155, i vad avser val av två ledamöter, två suppleanter, en lekmannarevisor och en lekmannarevisorssuppleant i Stockholm Convention & Visitors Bureau AB.

39 Utl. 2001:161. Utvärdering av handikappråden. RV

40 Mem. 2002:1. Avsägelser och fyllnadsval m.m.

41 Utl. 2002:1. Namn för gator inom stadsdelen Södra Hammarbyham-nen.

42 Utl. 2002:2. Namn för gata inom stadsdelen Södermalm.

43 Utl. 2002:3. Namn för underjordiskt torg inom stadsdelen Kungs-holmen. Namn för det nya torget under korsningen S:t Eriksga-tan/Fleminggatan. Motion av Jean Anderson (v) (2001:32).

44 Utl. 2002:4. Deltidsförskola, schablon och taxa för år 2002.

45 Utl. 2002:5. Förslag till oförändrade avgifter inom äldreomsorg och omsorg om funktionshindrade.

46 Utl. 2002:6. Hemställan om medel (36 mkr) för upprustning av Råcksta krematorium.

47 Utl. 2002:7. Ombildning av AB Stockholm Globe Arena till ett fas-tighets- och ett evenemangsbolag.

48 Utl. 2001:126. Intern laglighetsprövning av kommunala beslut. Mo-tion av Yildiz Kafkas (mp) (2000:62). RI

49 Utl. 2001:131. Ett nytt sätt att ta fram byggbar mark och ny- och ombyggnation av bostäder. Motion av Eva Oivio (s) (2000:71). RII+III

50 Utl. 2001:140. Ändring i lagen om allmänna helgdagar som innebär att 8 mars – Internationella kvinnodagen – blir allmän helgdag. Mo-tion av Rebwar Hassan (mp) (2001:19). RI

51 Utl. 2001:141. Rätten att ge dispenser för intrång i skyddade områ-den. Motion av Yildiz Kafkas och Viviann Gunnarsson (båda mp) (2001:6). RII

52 Utl. 2001:150. Införande av maxtaxa inom barnomsorgen. Motion av Annika Billström m.fl. (s) (2001:7). RIV

53 Utl. 2001:164. Behov av nödvändiga åtgärder för att förbättra vat-tenvård och ledningsnätsunderhåll. Motion av Margareta Olofsson (v) (2000:66). RI

54 Utl. 2002:8. Bättre rutiner för planering av behovet av skollokaler. Motion av Annica Dominius (c) (1998:88).

55 Utl. 2002:9. Utarbetande av nytt taxesystem för fritidshemmen. Skrivelse till kommunstyrelsen av Michael Arthursson (c). Timtaxa på fritidshemmen. Motion av Annica Dominius (c) (1998:93).

56 Utl 2002:10 Möjlighet för adopterade barn med utländsk bakgrund att läsa sitt ursprungsspråk på liknande sätt som hemspråk i skolan

Dnr: 357/2000

Motion av Christer Öhgren m fl (mp) (2000:15)

57 Utl 2002:11 Införande av en stadsbiograf

Dnr: 1259/1999

Motion av Roger Mogert (s) (1999:53)

§1 Justering

Förste vice ordföranden Barry Andersson (s) och andre vice ordföranden Hans-Göran Olsson (fp) utsågs att jämte ordföranden Axel Wennerholm (m) justera och expediera dagens protokoll. Justeringen kommer att ske måndagen den 28 januari 2002 kl. 15.00.

§2 Närvaro

Närvaro antecknades enligt ----------------------------------------------------- Bilaga 1.

§3 Interpellation om allmänflyget. (nr 2001:19)

Dnr 687/2001

Börje Vestlund (s) hade lämnat in en interpellation om allmänflyget.

Kommunfullmäktige hade den 18 juni 2001 beslutat medgiva att interpellationen fick framställas.

Borgarrådet Cederschiöld hänvisade till utdelat interpellationssvar ------- Bilaga 2.

I debatten yttrade sig Börje Vestlund, borgarrådet Cederschiöld, Per Ohlin och borgarrådet Samuelsson.

§4 Interpellation om behovet av utvärdering och utveckling av stadens insatser i förhindrandet av kvinnlig könsstympning (nr 2001:20)

Dnr 688/2001

Eva Oivio (s) hade lämnat in en interpellation om behovet av utvärdering och utveckling av stadens insatser i förhindrandet av kvinnlig könsstympning.

Kommunfullmäktige hade den 18 juni 2001 beslutat medgiva att interpellationen fick framställas.

Borgarrådet Axén Olin hänvisade till utdelat interpellationssvar ---------- Bilaga 3.

I debatten yttrade sig Eva Oivio, borgarrådet Axén Olin, Eivor Karlsson och Iris Birath.

§5 Interpellation om förutsättningar för och motsägelsefullheten hos stadens nuvarande majoritet när det gäller ”ytterligare förbättringar” av Ytterstadssatsningen (nr 2001:21)

Dnr 689/2001

Eva Oivio (s) hade lämnat in en interpellation om förutsättningar för och motsägelsefullheten hos stadens nuvarande majoritet när det gäller "ytterligare förbättringar" av Ytterstadssatsningen.

Kommunfullmäktige hade den 18 juni 2001 beslutat medgiva att interpellationen fick framställas.

Borgarrådet Samuelsson hänvisade till utdelat interpellationssvar -------- Bilaga 4.

I debatten yttrade sig Eva Oivio, Anita Habel, borgarrådet Samuelsson och Per Sundgren.

§6 Bordlagda interpellationer

Kommunfullmäktige beslöt utan omröstning att åter bordlägga besvarandet av interpellationerna nr 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43 och 44 för år 2001.

§7 Interpellationer

Anmäldes ingivna interpellationer:

 1. av Leif Rönngren (s) om kostnader för införandet av äldrepeng, kundvalsmodell, valfrihetsrevolution, omsorgspeng, etc. (nr 2001:45);
 2. av Leif Rönngren (s) om ökade kostnader för inhyrd personal inom staden (nr 2001:46);
 3. av Barbro Karlsson (s) om Gubbängens medborgarhus (nr 2001:47);
 4. av Eva Oivio (s) om utsläpp av lösningsmedel samt störande fläktbuller från företag inom Bromstens industriområde (nr 2001:48);
 5. av Py Börjeson (s) om kostnader för konkurrensutsättning av stadens idrottsanläggningar (nr 2001:49);
 6. av Margareta Olofsson (v) om stadens snöröjning och vinterväghållning (nr 2002:1).

Kommunfullmäktige beslöt utan omröstning medgiva att interpellationerna fick framställas.

Härefter beslöt kommunfullmäktige utan omröstning att bordlägga besvarandet av dessa interpellationer.

§8 Muntlig frågestund

Fråga nr 1. Beredskap om ny snö faller

Börje Vestlund (s) ställde en fråga om beredskap om ny snö faller.

Kommunfullmäktige beslöt utan omröstning medgiva att frågan fick framställas.

Ordet innehades av Börje Vestlund och borgarrådet Nordin.

 

 

Fråga nr 2. Yttrandefrihet inom konsten

Per Sundgren (v) ställde en fråga om yttrandefrihet inom konsten.

Kommunfullmäktige beslöt utan omröstning medgiva att frågan fick framställas.

Ordet innehades av Per Sundgren och borgarrådet Rydell.

 

 

Fråga nr 3. Snöröjning - barnvagnar

Teres Lindberg (s) ställde en fråga om problem att komma fram med barnvagn på grund av bristfällig snöröjning.

Kommunfullmäktige beslöt utan omröstning medgiva att frågan fick framställas.

Ordet innehades av Teres Lindberg och borgarrådet Nordin.

 

 

Fråga nr 4. Snödumpning

Veronica Ekström (v) ställde en fråga om snödumpningen.

Kommunfullmäktige beslöt utan omröstning medgiva att frågan fick framställas.

Ordet innehades av Veronica Ekström och borgarrådet Nordin.

 

 

Fråga nr 5. Problem för funktionshindrade på grund av snökaoset

Juan Carlos Cebrián (s) ställde en fråga om problem för funktionshindrade på grund av snökaoset.

Kommunfullmäktige beslöt utan omröstning medgiva att frågan fick framställas.

Ordet innehades av Juan Carlos Cebrián och borgarrådet Axén Olin.

 

 

Fråga nr 6. Snöröjning

Ann-Marie Strömberg (v) ställde en fråga om snöröjning.

Kommunfullmäktige beslöt utan omröstning medgiva att frågan fick framställas.

Ordet innehades av Ann-Marie Strömberg och borgarrådet Nordin.

 

 

Fråga nr 7. Eventuellt socialbidrag till personer eller hushåll som på grund av FN-sanktioner inte har tillgång till egna bankmedel i Stockholm

Anita Habel (v) ställde en fråga om eventuellt socialbidrag till personer eller hushåll som på grund av FN-sanktioner inte har tillgång till egna bankmedel i Stockholm.

Kommunfullmäktige beslöt utan omröstning medgiva att frågan fick framställas.

Ordet innehades av Anita Habel och borgarrådet Axén Olin.

 

 

Fråga nr 8. Hemlösa

Iris Birath (v) ställde en fråga om hemlösa.

Kommunfullmäktige beslöt utan omröstning medgiva att frågan fick framställas.

Ordet innehades av Iris Birath och borgarrådet Axén Olin.

 

 

Fråga nr 9. Boende för elöverkänsliga

Anita Habel (v) ställde en fråga om boende för elöverkänsliga.

Kommunfullmäktige beslöt utan omröstning medgiva att frågan fick framställas.

Ordet innehades av Anita Habel och borgarrådet Nordin.

 

 

Sammanträdet ajournerades kl. 17.56 - 18.00.

§9 Upprop

Kl. 18.01 förrättades upprop, varvid närvaro antecknades enligt ---------- Bilaga 1.

§10 Anmälan angående justering

Ordföranden anmälde att till justeringsmän utsetts ordföranden, förste och andre vice ordförandena samt att justeringen kommer att äga rum måndagen den 28 januari 2002 kl. 15.00, vilket kommunfullmäktige godkände.

§11 Anmälda skrivelser

Till kommunfullmäktige hade inkommit följande skrivelser vilka delgivits berörda organ:

Regeringsbeslut

Kulturdepartementet

av den 13 december 2001

Regleringsbrev till myndigheter samt regeringsbeslut om mål, återrapporteringskrav och uppdrag till vissa institutioner för 2002;

Finansdepartementet

av den 20 december 2001

med anledning av KF:s beslut (3/12 2001, § 19, utl. 144) om fördelning av statsbidrag till förebyggande hiv/aidsverksamhet för 2002 (Stockholms kommun 12 469 000 kr);

Länsstyrelsens i Stockholms län beslut

av den 3 december 2001

med anledning av KF:s beslut (19/11 2001, § 19, utl. 139) om valdistriktsindelning och namnändring av valkretsarna inför 2002 års val i Stockholms stad;

Länsrättens i Stockholms län dom

av den 21 december 2001

med anledning av besvär över KF:s beslut (19/3 2001, § 16, utl. 27) om konkurrensupphandling av verksamheter/arbetsprocesser inom individ- och familjeomsorgen (länsrätten upphäver KF:s beslut);

Stockholms läns landstings beslut

av den 11 december 2001

med anledning av KF:s beslut (3/12 2001, § 23, utl. 148) om principöverenskommelse om reglering av pensionsskuld, ansvarsfördelning för Stiftelsen Stockholms Museispårvägar, Stockholm Information Service samt reglering av aktieinnehav i AB Stokab.

§12 Fyllnadsval (mem. 17 för år 2000, mem. 15, 16, 18, 19 och 20 för år 2001 samt utl 2001:155)

Kommunstyrelsens tidigare bordlagda memorial nr 17 för år 2000, nr 15, 16, 18, 19 och 20 för år 2001 samt utl. 2001:155) om fyllnadsval behandlades.

På förslag av förste vice ordföranden beslöt kommunfullmäktige utan omröstning att bordlägga val av en ersättare i stadsdelsnämnden Vantör (mem. 2000:17), en nämndeman (mem. 2001:15), en ersättare i revisorsgrupp 2, en nämndeman (mem. 2001:16), en ledamot i stadsdelsnämnden Spånga-Tensta (mem. 2001:18), en suppleant i styrelsen för Stiftelsen Vetenskapsstaden (mem. 2001:19), en revisor och en revisorssuppleant hos Stiftelsen Stockholm år 2004 (mem. 2001:20), samt en ledamot, en suppleant, en lekmannarevisor och en lekmannarevisorssuppleant i Stockholm Convention & Visitors Bureau AB (utl. 2001:155).

Härefter utsåg kommunfullmäktige utan omröstning

Mem. 2001:16

i stadsdelsnämnden Vantör för tiden till och med år 2002:

till ledamot: Lars Svärd (m);

i stadsmuseinämnden för tiden till och med år 2002:

till ersättare: Marianne Ahlgren (fp);

Mem. 2001:18

i stadsdelsnämnden Farsta för tiden till och med år 2002:

till ledamot: Eva Gottfridsdotter Nilsson (m);

till ersättare: Peter Lindén (m);

i styrelsen för Stockholms Stadsteater AB för tiden till och med ordinarie bolagsstämma år 2003:

till suppleant: Britta Båvner (v);

i styrelsen för Stockholms Hamn AB för tiden till och med ordinarie bolagsstämma år 2003:

till suppleant: Birgit Marklund (s);

Utl. 2001:155

i styrelsen för Stockholm Convention & Visitors Bureau AB för tiden till slutet av den bolagsstämma som följer efter nästa val till kommunfullmäktige:

till ledamot: Peter Sikström (fp);

till suppleant: Christoffer Sjöholm (kd).

§13 Ändring i föredragningsordningen

Kommunfullmäktige beslöt utan omröstning att behandla punkt nr 40 på föredragningslistan före punkt nr 39.

§14 Avsägelser och fyllnadsval m.m. (mem 2002:1; skrivelse 1)

Kommunstyrelsens memorial nr 2002:1 om avsägelser och fyllnadsval m.m. behandlades.

På förslag av förste vice ordföranden beslöt kommunfullmäktige utan omröstning att bordlägga val av en ledamot i stadsdelsnämnden Enskede-Årsta, en ersättare i stadsdelnämnden Hägersten, en ersättare i stadsdelsnämnden Älvsjö, en ersättare i saluhallsstyrelsen och tre nämndemän.

Beslut

Med bifall till kommunstyrelsens förslag i memorialet beslöt kommunfullmäktige utan omröstning att

 1. godkänna avsägelserna från Mia Nikali (s) som ledamot samt Fredrik Malmberg (fp) och Michael Stjernström (kd) som ersättare i kommunfullmäktige och hemställa hos länsstyrelsen om ny sammanräkning
 2. godkänna i memorialet upptagna avsägelser från Mårten Levin (s) - ledamot i stadsdelsnämnden Enskede-Årsta, Mikael Nordstedt (kd) - ersättare i stadsdelsnämnden Hägersten, Else Eriksson (kd) - ledamot i stadsdelsnämnden Skärholmen, Lars Svärd (m) - ersättare i stadsdelsnämnden Skärholmen, Eghbal Partovi (v) - ersättare i stadsdelsnämnden Skärholmen, Per Holm (s) - ersättare i stadsdelsnämnden Älvsjö, Torbjörn Pettersson (fp) ledamot i miljö- och hälsoskyddsnämnden, Fredrik Malmberg (fp) - ledamot i socialtjänstnämnden och Ylva Branting (kd) - ledamot i socialtjänstnämnden och förrätta i memorialet föreslagna val
 3. om till ledamot utses förutvarande ersättare/suppleant utse ersättare/suppleant i den till ledamot utseddes ställe.

Härefter utsåg kommunfullmäktige utan omröstning

i stadsdelsnämnden Skärholmen för tiden till och med år 2002:

till ledamot: Mikael Nordstedt (kd);

till ersättare: Göran Kindvall (m), Jan Jonsson (v);

i socialtjänstnämnden för tiden till och med år 2002:

till ledamöter: Gunilla Reuterskiöld (fp), Kerstin Hobstig (kd);

i miljö- och hälsoskyddsnämnden för tiden till och med år 2002:

till ledamot: Sofia Nerbrand (fp);

till nämndeman för tiden 1 februari - 31 december 2002: Siv Carlsson (kd).

§15 Utvärdering av handikappråden (utl 2001:161)

Dnr 590/2000

Kommunstyrelsens tidigare bordlagda utlåtande nr 2001:161 behandlades. Utlåtandet gäller utvärderingsrapporten "Hur fungerar handikappråden i Stockholm".

Ordet innehades av borgarrådet Axén Olin, Iris Birath, Juan Carlos Cebrián, Eivor Karlsson, borgarrådet Fare, Yngve Klintmalm, Viviann Gunnarsson och Ann-Marie Furumark.

Yrkanden

Under överläggningen hade yrkats

dels bifall till kommunstyrelsens förslag,

dels av Iris Birath (v) bifall till vänsterpartiets reservation i kommunstyrelsen,

dels av Eivor Karlsson (mp) bifall till miljöpartiets ersättaryttrande i kommunstyrelsen.

Beslut

Efter framställda propositioner enligt dessa yrkanden beslöt kommunfullmäktige utan omröstning - i enlighet med kommunstyrelsens förslag - följande.

 1. Utvärderingsrapporten "Hur fungerar handikappråden i Stockholm" godkänns.
 2. Nämnder med handikappråd ges ansvar för att handikapprådens ledamöter erhåller erforderlig information och utbildning för att fullgöra sina uppdrag och att ekonomiska resurser ställs till rådets förfogande härför i enlighet med instruktionerna för nämndanknutna handikappråd och kommunstyrelsens handikappråd.
 3. Nämnder med handikappråd ska ta ansvar för att rådens ledamöter erhåller det stöd som behövs för att kunna delta i sammanträden och ev. arbetsgrupper, vilket innebär tillgång till tolkservice, inläsningstjänst, funktionella sammanträdeslokaler som är utrustade med erforderliga tekniska hjälpmedel.

§16 Namn för gator inom stadsdelen Södra Hammarbyhamnen (utl 2002:1)

Dnr 1643/2001

Kommunstyrelsens utlåtande nr 2002:1 behandlades. Utlåtandet gäller ett förslag till namn för gator inom stadsdelen Södra Hammarbyhamnen.

Beslut

Med bifall till kommunstyrelsens förslag i utlåtandet beslöt kommunfullmäktige utan omröstning följande.

Babordsgatan och Styrbordsgatan fastställs som nya namn för gator inom stadsdelen Södra Hammarbyhamnen.

§17 Namn för gata inom stadsdelen Södermalm (utl 2002:2)

Dnr 1645/2001

Kommunstyrelsens utlåtande nr 2002:2 behandlades. Utlåtandet gäller ett förslag till namn för gata inom stadsdelen Södermalm.

Beslut

Med bifall till kommunstyrelsens förslag i utlåtandet beslöt kommunfullmäktige utan omröstning följande.

Högbergsbacken fastställs som namn för gata inom stadsdelen Södermalm.

§18 Namn för underjordiskt torg inom stadsdelen Kungsholmen. Namn för det nya torget under korsningen S:t Eriksgatan/Fleminggatan (2001:32) (utl 2002:3)

Dnr 1644/2001

Dnr 825/2001

Kommunstyrelsens utlåtande nr 2002:3 behandlades. Utlåtandet gäller ett förslag till namn för det nya torget under korsningen S:t Eriksgatan/Fleminggatan.

Ordet innehades av Jean Anderson och Christer Wennerholm.

Yrkanden

Under överläggningen hade yrkats

dels bifall till kommunstyrelsens förslag,

dels av Jean Anderson (v) bifall till vänsterpartiets reservation i kommunstyrelsen.

Beslut

Efter framställda propositioner enligt dessa yrkanden beslöt kommunfullmäktige utan omröstning - i enlighet med kommunstyrelsens förslag - följande.

 1. Flemingtorget fastställs som nytt namn för underjordiskt torg inom stadsdelen Kungsholmen.
 2. Motion 2001:32 av Jean Anderson (v) besvaras med vad som anförs i utlåtandet.

§19 Deltidsförskola, schablon och taxa för år 2002 (utl 2002:4)

Dnr 1739/2001

Kommunstyrelsens utlåtande nr 2002:4 behandlades. Utlåtandet gäller ett ärende om ändrad schablon och taxa för deltidsförskolan för år 2002.

Beslut

Med bifall till kommunstyrelsens förslag i utlåtandet beslöt kommunfullmäktige utan omröstning följande.

 1. Schablonen för deltidsförskola skall vara 21 000 kr per inskrivet barn under 2002.
 2. Taxan för deltidsförskola under 2002 skall vara 1 % av hushållets avgiftsgrundande månadsinkomst för det första, andra och tredje barnet i hushållet, dock högst 380 kr per månad. Från och med det fjärde barnet i hushållet betalas ingen avgift. Avgift för deltidsförskola debiteras nio månader per år (januari-maj och september-december).
 3. Avdraget som görs från schablonen under 2002 för de enskilda anordnarna skall vara 3 330 kr och justeras på samma sätt som för övriga schabloner inom barnomsorgen.
 4. Den beräknade nettokostnaden om 0,8 mnkr för ökad schablon och minskade taxeintäkter för deltidsförskola får finansieras ur Central medelsreserv: 3. Till kommunstyrelsens förfogande för prestationer i samband med kvartalsrapport 3 för 2002.

§20 Förslag till oförändrade avgifter inom äldreomsorg och omsorg om funktionshindrade (utl 2002:5)

Dnr 1480/2001

Kommunstyrelsens utlåtande nr 2002:5 behandlades. Utlåtandet gäller ett förslag om oförändrade avgifter inom äldreomsorg och omsorg om funktionshindrade.

Beslut

Med bifall till kommunstyrelsens förslag i utlåtandet beslöt kommunfullmäktige utan omröstning att

i avvaktan på nytt avgiftssystem, inte justera de basbeloppsbaserade avgifterna i det nuvarande avgiftssystemet inom äldreomsorg och omsorg om funktionshindrade trots förändrat prisbasbelopp år 2002.

§21 Hemställan om medel (36 mkr) för upprustning av Råcksta krematorium (utl 2002:6)

Dnr 1613/2001

Kommunstyrelsens utlåtande nr 2002:6 behandlades. Utlåtandet gäller en hemställan från kyrkogårdsnämnden om medel för upprustning av Råcksta krematorium.

Beslut

Med bifall till kommunstyrelsens förslag i utlåtandet beslöt kommunfullmäktige utan omröstning följande.

 1. Kyrkogårdsnämndens förslag till upprustning av Råcksta krematorium godkänns inom en total investeringsutgift om 36,0 mnkr under åren 2002 och 2003.
 2. Kyrkogårdsnämnden medges justering av investeringsplanen för år 2002 avseende ökade investeringsutgifter med 32,0 mnkr. Finansieringen sker genom utökat finansieringsbeting under Finansförvaltningen.
 3. Resterande medelsbehov får beaktas vid upprättandet av budget för 2003.

§22 Ombildning av AB Stockholm Globe Arena till ett fastighets- och ett evenemangsbolag (utl 2002:7)

Dnr 1703/2001

Kommunstyrelsens utlåtande nr 2002:7 behandlades. Utlåtandet gäller ett förslag om att ombilda AB Stockholm Globe Arena till ett fastighets- och ett evenemangsbolag.

Ordet innehades av Christopher Ödmann.

Beslut

Med bifall till kommunstyrelsens förslag i utlåtandet beslöt kommunfullmäktige utan omröstning följande.

 1. Förslag till bolagsordning för Stockholm Globe Arena Fastigheter AB godkänns (bilaga 1 till utlåtandet).
 2. Förslag till bolagsordning för AB Stockholm Globe Arena godkänns (bilaga 2 till utlåtandet).
 3. Styrelse och lekmannarevisorer väljs i Stockholm Globe Arena Fastigheter AB för tiden till slutet av den bolagsstämma som följer efter nästa val till kommunfullmäktige enligt följande:
  till ledamot tillika ordförande: Alf Samuelsson (kd)
  till ledamot tillika vice ordförande: Ingemar Josefsson (s)
  till ledamöter: Ingemar Ziegler (m), Ulla-Britt Ling-Vannerus (m), Kersti Py Börjeson (s), Tom Beyer
  till suppleanter: Per Bondelid (m), Billy Östh (m), Erik Wassén (fp), Ulrik Fällman (s), Lena Dahlström (s)
  till lekmannarevisor: Per Holmberg (m)
  till lekmannarevisorssuppleant: Bo Dahlström (s).
 4. Staden avyttrar 270 aktier i AB Stockholm Globe Arena till Stockholms Stadshus AB till bokfört värde samt avstår från tidigare beviljat aktieägartillskott om 2,5 mnkr.

§23 Tillfällig bordläggning

Kommunfullmäktige beslöt utan omröstning att tillfälligt bordlägga behandlingen av kommunstyrelsen utlåtande nr 2001:126.

§24 Motion om ett nytt sätt att ta fram byggbar mark och ny- och ombyggnation av bostäder (2000:71) (utl 2001:131)

Dnr 1298/2000

Kommunstyrelsens tidigare bordlagda utlåtande nr 2001:131 behandlades. Utlåtandet gäller en motion av Eva Oivio (s), i vilken hon föreslagit att gatu- och fastighetsnämnden, stadsbyggnadsnämnden och samtliga stadsdelsnämnder ges i uppdrag att medverka i en omvänd idé- och planeringsprocess för framtagande av byggbar mark.

Ordet innehades av Eva Oivio, Anders Broberg, Ann-Marie Strömberg, borgarrådet Fare, Viviann Gunnarsson, borgarrådet Nordin, Dag Larsson och Inge-Britt Lundin.

Yrkanden

Under överläggningen hade yrkats

dels bifall till kommunstyrelsens förslag,

dels av Eva Oivio (s) bifall till socialdemokraternas reservation i kommunstyrelsen,

dels av Ann-Marie Strömberg (v) bifall till vänsterpartiets reservation i kommunstyrelsen,

dels av Viviann Gunnarsson (mp) bifall till miljöpartiets ersättaryttrande i kommunstyrelsen.

Beslut

Efter framställda propositioner enligt dessa yrkanden beslöt kommunfullmäktige utan omröstning - i enlighet med kommunstyrelsens förslag - att

besvara motion 2000:71 av Eva Oivio (s) med vad som anförs i utlåtandet.

§26 Motion om rätten att ge dispenser för intrång i skyddade områden (2001:6) (utl 2001:141)

Dnr 85/2001

Kommunstyrelsens tidigare bordlagda utlåtande nr 2001:141 behandlades. Utlåtandet gäller en motion av Yildiz Kafkas (mp) och Viviann Gunnarsson (mp), i vilken de föreslagit att rätten att ge dispenser för intrång i skyddade områden flyttas från stadsbyggnadsnämnden till miljö- och hälsoskyddsnämnden.

Ordet innehades av Viviann Gunnarsson, Kerstin Rossipal och Christer Wennerholm.

Yrkanden

Under överläggningen hade yrkats

dels bifall till kommunstyrelsens förslag,

dels av Viviann Gunnarsson (mp) bifall till miljöpartiets reservation i kommunstyrelsen.

Beslut

Efter framställda propositioner enligt dessa yrkanden beslöt kommunfullmäktige utan omröstning - i enlighet med kommunstyrelsens förslag - att

besvara motion 2001:6 av Yildiz Kafkas (mp) och Viviann Gunnarsson (mp) med vad som anförs i utlåtandet.

§27 Bordlagda ärenden

Kommunfullmäktige beslöt utan omröstning att åter bordlägga kommunstyrelsens utlåtanden nr 150 och 164 för år 2001.

 

Ordningsfråga

Ordet innehades av Margareta Hedelius i en ordningsfråga.

 

 

Kommunfullmäktige beslöt även att bordlägga kommunstyrelsens utlåtande nr 2002:8.

§28 Motion om intern laglighetsprövning av kommunala beslut (2000:62) (utl 2001:126)

Dnr 1243/2000

Återupptogs för behandling kommunstyrelsens tidigare under sammanträdet tillfälligt bordlagda utlåtande nr 2001:126. Utlåtandet gäller en motion av Yildiz Kafkas (mp), i vilken hon föreslagit att det tas fram ett system som möjliggör en uppföljning av de av staden fattade beslutens laglighet.

Ordet innehades av Viviann Gunnarsson, borgarråden Cederschiöld och Nilsson samt Margareta Hedelius.

Yrkanden

Under överläggningen hade yrkats

dels bifall till kommunstyrelsens förslag,

dels av Viviann Gunnarsson (mp) bifall till miljöpartiets ersättaryttrande i kommunstyrelsen.

Beslut

Efter framställda propositioner enligt dessa yrkanden beslöt kommunfullmäktige utan omröstning - i enlighet med kommunstyrelsens förslag - att

avslå motion 2000:62 av Yildiz Kafkas (mp).

§29 Bordlagt ärende

Kommunfullmäktige beslöt utan omröstning att åter bordlägga kommunstyrelsens utlåtande nr 2002:9.

§30 Motion om möjlighet för adopterade barn med utländsk bakgrund att läsa sitt ursprungsspråk på liknande sätt som hemspråk i skolan (2000:15) (utl 2002:10)

Dnr 357/2000

Kommunstyrelsens utlåtande nr 2002:10 behandlades. Utlåtandet gäller en motion av Christer Öhgren m.fl. (mp), i vilken de föreslagit att Stockholms stad ger adoptivbarn med utländsk bakgrund möjligheten att välja sitt ursprungslands språk på liknande sätt som hemspråk i skolan.

Ordet innehades av Christer Öhgren och Lotta Edholm.

Beslut

Med bifall till kommunstyrelsens förslag i utlåtandet beslöt kommunfullmäktige utan omröstning att

anse motion 2000:15 av Christer Öhgren m.fl. (mp) besvarad med vad som anförs i utlåtandet.

Särskilt uttalande

Christer Öhgren (mp) med hänvisning till miljöpartiets ersättaryttrande i kommunstyrelsen.

§31 Motion om införande av en stadsbiograf (1999:53) (utl 2002:11)

Dnr 1259/1999

Kommunstyrelsens utlåtande nr 2002:11 behandlades. Utlåtandet gäller en motion av Roger Mogert (s), i vilken han föreslagit att det inrättas en stadsbiograf, exempelvis i f.d. biografen Drakens lokaler samt att staden inleder ett samarbete med befintliga filmföreningar för att bredda filmutbudet i staden.

Ordet innehades av Roger Mogert, Peter Modesta, Per Sundgren, borgarrådet Rydell, Cecilia Gardner Larsson, Eva Louise Erlandsson-Slorach och Bror Stefenson.

Yrkanden

Under överläggningen hade yrkats

dels bifall till kommunstyrelsens förslag,

dels av Roger Mogert (s) bifall till socialdemokraternas reservation i kommunstyrelsen.

Beslut

Efter framställda propositioner enligt dessa yrkanden beslöt kommunfullmäktige utan omröstning - i enlighet med kommunstyrelsens förslag - att

avslå motion 1999:53 av Roger Mogert (s).

§32 Interpellation om uppsökande verksamhet bland stadens ”äldre-äldre” (nr 2001:22)

Dnr 726/2001

Återupptogs tidigare under sammanträdet bordlagd interpellation av Ann-Marie Strömberg (v) om uppsökande verksamhet bland stadens "äldre-äldre".

Kommunfullmäktige hade den 18 juni 2001 beslutat medgiva att interpellationen fick framställas.

 

           Ordningsfråga

Ordet innehades av Börje Vestlund och Ann-Marie Strömberg i en ordningsfråga.

 

 

Borgarrådet Rydell hänvisade till utdelat interpellationssvar -------------- Bilaga 5.

I debatten yttrade sig Ann-Marie Strömberg, Eivor Karlsson, Ann-Marie Furumark, Peter Modesta, borgarrådet Rydell, Bror Stefenson, borgarrådet Rönngren och Louise du Rietz-Svenson.

§33 Interpellation om nedläggning av Hamnvikshemmet i Nynäshamn (nr 2001:23)

Dnr 795/2001

Återupptogs tidigare under sammanträdet bordlagd interpellation av Ann-Marie Strömberg (v) om nedläggning av Hamnvikshemmet i Nynäshamn.

Kommunfullmäktige hade den 18 juni 2001 beslutat medgiva att interpellationen fick framställas.

Borgarrådet Axén Olin hänvisade till utdelat interpellationssvar ---------- Bilaga 6.

I debatten yttrade sig Ann-Marie Strömberg och borgarrådet Axén Olin.

§34 Interpellation om försäljning av Hamnvikshemmet i Nynäshamn (nr 2001:24)

Dnr 796/2001

Återupptogs tidigare under sammanträdet bordlagd interpellation av Ann-Marie Strömberg (v) om försäljning av Hamnvikshemmet i Nynäshamn.

Kommunfullmäktige hade den 18 juni 2001 beslutat medgiva att interpellationen fick framställas.

Borgarrådet Nordin hänvisade till utdelat interpellationssvar -------------- Bilaga 7.

I debatten yttrade sig Ann-Marie Strömberg och borgarrådet Nordin.

§35 Motioner

Under sammanträdet väcktes och inlämnades följande motioner:

 1. av Iris Birath (v) om humanare regler för handikapparkering (nr 2002:1);
 2. av Patricio Rodriguez (v) om införande av Demokrati- och retorikkurs inom gymnasieprogram (nr 2002:2);
 3. av Anita Habel (v) om metod att motverka diskriminering vid arbetskraftsrekrytering i staden (nr 2002:3);
 4. av Ann Mari Engel (v) om sommarpass för barn och ungdomar (nr 2002:4);
 5. av Annika Billström m.fl. (s) om stadens personalpolitiska arbete - förverkliga personalstrategin (nr 2002:5);
 6. av Erik Nilsson (s) om utbildning för alla - ett program för att motverka den sociala snedrekryteringen till högre utbildning (nr 2002:6);
 7. av Erik Nilsson (s) om främjande av elevernas hälsa (nr 2002:7).

Motionerna överlämnades till kommunstyrelsen för beredning.

 

 

Kommunfullmäktige åtskildes kl. 21.40.

 

 

Vid protokollet:

 

 

Yvonne Modén