Din position: Hem > Stockholms stad > Kommunfullmäktige > Sammanträde 2002-03-18

Sammanträde 2002-03-18

Datum
Klockan
16:00
Plats
KOMMUNFULLMÄKTIGE


Kl. 16.00 behandlas interpellationer. Kl. 17.00-18.00 anordnas en muntlig frågestund då Läs mer...borgarråden svarar på ledamöternas frågor. Med början kl. 18.00 behandlas beslutsärenden. I mån av tid fortsättes därefter behandlingen av frågor och interpellationer.


Rotel I: Finansroteln; borgarrådet Carl Cederschiöld
Rotel II: Stadsbyggnadsroteln; borgarrådet Mikael Söderlund
Rotel III: Gatu- och fastighetsroteln; borgarrådet Sten Nordin
Rotel IV: Skolroteln; borgarrådet Jan Björklund
Rotel V: Socialroteln; borgarrådet Kristina Axén Olin
Rotel VI: Äldreomsorgs- och kulturroteln; borgarrådet Birgitta Rydell
Rotel VII: Integrations-, miljö- och idrottsroteln; borgarrådet Alf Samuelsson
Rotel VIII: Stadsmiljöroteln; borgarrådet Stella Fare

2 Nr 2001:25 av Annett Öhman Karlsson (s) om tillgång till bollplaner för barnen i stadens närområden. RVII

3 Nr 2001:26 av Eva Oivio (s) om framtiden för Smedshagsskolan och Grimstaskolan och skolplaneringen i Hässelby-Vällingby. RIV

4 Nr 2001:30 av Leif Rönngren (s) om den akuta situationen för om-sorgen om funktionshindrade. RV

5 Nr 2001:31 av Malte Sigemalm (s) om Stockholms framtida hamn-verksamhet. RVIII

6 Nr 2001:35 av Erik Nilsson (s) om elevernas mat- och sömnvanor samt föräldrarnas ansvar. RIV

7 Nr 2001:37 av Ann-Margarethe Livh (v) om hur storstadssatsning-ens medel används. RVII

8 Nr 2001:38 av Eva Oivio (s) om den bekymmersamma undervis-ningssituationen för nyanlända flyktingungdomar samt vuxna i sta-den. RIV

9 Nr 2001:42 av Anita Habel (v) om miljöeffekterna av bromerade flamskyddsmedel. RVII

10 Nr 2001:43 av Anita Habel (v) om hemlösa barnfamiljer. RV

11 Nr 2001:45 av Leif Rönngren (s) om kostnader för införandet av äldrepeng, kundvalsmodell, valfrihetsrevolution, omsorgspeng, etc. RVI

12 Nr 2001:46 av Leif Rönngren (s) om ökade kostnader för inhyrd personal inom staden. RIII

13 Nr 2001:47 av Barbro Karlsson (s) om Gubbängens medborgarhus. RVII

14 Nr 2001:48 av Eva Oivio (s) om utsläpp av lösningsmedel samt störande fläktbuller från företag inom Bromstens industriområde. RVII

15 Nr 2001:49 av Py Börjeson (s) om kostnader för konkurrensutsätt-ning av stadens idrottsanläggningar. RVII

16 Nr 2002:1 av Margareta Olofsson (v) om stadens snöröjning och vinterväghållning. RIII

17 Nr 2002:2 av Margareta Olofsson (v) om brott mot miljöbalken. RVII

18 Nr 2002:3 av Leif Rönngren (s) om snökaoset under jul och nyår. RIII

19 Nr 2002:4 av Annika Billström (s) om snöröjningen under julhelgen. RIII

20 Nr 2002:5 av Elisabet Lönngren (s) om snödumpning i Riddarfjär-den. RVII

21 Nr 2002:6 av Juan Carlos Cebrián (s) om snöläget i Farsta strand. RIII

22 Nr 2002:7 av Ann-Marie Strömberg (v) om avgäldsbefrielse för friskolor. RIV

23 Nr 2002:8 av Ann-Margarethe Livh (v) om medborgarinflytande vid utformandet av det ”nya” Järvafältet. RII

24 Nr 2002:9 av Leif Rönngren (s) om trångboddheten för gamla på stadens äldreomsorgsverksamheter. RVI

25 Nr 2002:10 av Leif Rönngren (s) om ökningen av missbruket av cannabis. RV

26 Nr 2002:11 av Viviann Gunnarsson (mp) om tippning av smutsig snö i Riddarfjärden. RVII

27 Nr 2002:12 av Annika Billström (s) om konsten att effektivisera klotterbekämpningen och samtidigt respektera barns och ungdomars rätt att fritt delta i det kulturella och konstnärliga livet. RVI

28 Nr 2002:13 av Ann-Marie Strömberg (v) om ungdomsråd – lyssna på ungdomarna i Stockholms stad. RIV

32 Anmälan av inkomna skrivelser

33 Bordlagda valärenden

Mem. 2000:17, i vad avser val av en ersättare i stadsdelsnämnd.
Mem. 2001:15, i vad avser val av en nämndeman.
Mem. 2001:18, i vad avser val av en ledamot i stadsdelsnämnd.
Mem. 2001:19, i vad avser val av en suppleant i styrelsen för stiftel-sen Vetenskapsstaden.
Mem. 2001:20, i vad avser val av en revisor och en revisorssupple-ant hos stiftelsen Stockholm år 2004.
Mem. 2002:1, i vad avser val av två ersättare i stadsdelsnämnder och en ersättare i saluhallsstyrelsen.
Mem. 2002:2, i vad avser val av två ersättare i stadsdelsnämnder, en ledamot i brand- och räddningsnämnden, en ersättare i miljö- och hälsoskyddsnämnden och en revisorssuppleant hos stiftelsen Fredric Eens Minne.

34 Nya valärenden

Mem. 2002:4. Avsägelser och fyllnadsval.
Mem. 2002:5. Val av ledamöter i styrelsen för Dalheimers dona-tionsstiftelse.
Mem. 2002:6. Nominering av ledamöter och suppleanter till styrel-serna för Mässfastigheter AB och Business Arena Stockholm AB.

35 Utl. 2002:19. Hemställan från stadsdelsnämnd Vantör om att driften av Triaden överförs till socialtjänstnämnden.

36 Utl. 2002:20. Överlämnande av socialtjänstnämndens personakter till entreprenören för driften av planeringshemmet Hammarbyback-en.

37 Utl. 2002:21. Förslag om nytt tilläggsavtal till Brommaavtalet.

38 Utl. 2002:22. Namn för ny skola inom stadsdelen Vinsta.

39 Utl. 2002:23. Namn för gata inom stadsdelen Norrmalm.

40 Utl. 2002:24. Förslag till detaljplan för fastigheten Förrådsbacken 1 inom stadsdelen Östermalm, Dp 1997-01844-54.

41 Utl. 2002:25. Förslag till detaljplan för del av Långbro sjukhusom-råde (etapp 1) inom stadsdelen Långbro, Dp 95009 A.

42 Utl. 2002:26. ”Pappis” – en mötesplats för pappor och barn. Motion av Ann-Marie Strömberg (v) (2000:24).

43 Utl. 2002:27. Konsekvenserna för de sämst ställda barnen med an-ledning av det höjda barnbidraget. Motion av Paul Lappalainen m.fl. (mp) (2001:9).

44 Utl. 2002:28. Införande av ett hemlöshetsråd. Motion av Leif Rönn-gren (s) (2001:41).

45 Utl. 2002:29. Byggande av studentbostäder i Rågsved. Motion av Per Sundgren (v) och Py Börjeson (s) (2000:18).

46 Utl. 2002:30. Inrättande av ett kulturhus för ungdomar på Söder-malm. Motion av Erik Nilsson (s) (2000:20).

§1 Justering

Förste vice ordföranden Barry Andersson (s) och andre vice ordföranden Hans-Göran Olsson (fp) utsågs att jämte ordföranden Axel Wennerholm (m) justera och expediera dagens protokoll. Justeringen kommer att ske måndagen den 25 mars 2002 kl. 15.00.

§2 Närvaro

Närvaro antecknades enligt ----------------------------------------------------- Bilaga 1.

§4 Interpellation om miljöeffekterna av bromerade flamskyddsmedel (2001:42)

Dnr 1750/2001

Anita Habel (v) hade lämnat in en interpellation om miljöeffekterna av bromerade flamskyddsmedel.

Kommunfullmäktige hade den 17 december 2001 beslutat medgiva att interpella-tionen fick framställas.

Borgarrådet Samuelsson hänvisade till utdelat interpellationssvar -------- Bilaga 2.

I debatten yttrade sig borgarråden Olofsson och Samuelsson.

§6 Interpellation om stadens snöröjning och vinterväghållning (nr 2002:1)

Dnr 39/2002

Margareta Olofsson (v) hade lämnat in en interpellation om stadens snöröjning och vinterväghållning.

Kommunfullmäktige hade den 21 januari 2002 beslutat medgiva att interpella-tionen fick framställas.

Borgarrådet Nordin hänvisade till utdelat interpellationssvar -------------- Bilaga 3.

I debatten yttrade sig borgarråden Olofsson och Nordin, Ann-Marie Strömberg, Hans Hagberg, Yildiz Kafkas, Per Sundgren och Viviann Gunnarsson.

§7 Bordlagda interpellationer

Kommunfullmäktige beslöt utan omröstning att åter bordlägga besvarandet av interpellationerna nr 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 och 10 för år 2002.

§8 Interpellation om tippning av smutsig snö i Riddarfjärden (nr 2002:11)

Dnr 429/2002

Viviann Gunnarsson (mp) hade lämnat in en interpellation om tippning av smutsig snö i Riddarfjärden.

Kommunfullmäktige hade den 18 februari 2002 beslutat medgiva att interpella-tionen fick framställas.

Borgarrådet Samuelsson hänvisade till utdelat interpellationssvar -------- Bilaga 4.

I debatten yttrade sig Viviann Gunnarsson samt borgarråden Samuelsson, Nordin och Fare.

§9 Interpellationer

Anmäldes ingivna interpellationer:

  1. av Annika Billström (s) om konsten att effektivisera klotterbekämpningen och samtidigt respektera barns och ungdomars rätt att fritt delta i det kulturella och konstnärliga livet (nr 2002:12);
  2. av Ann-Marie Strömberg (v) om ungdomsråd - lyssna på ungdomarna i Stockholms stad (nr 2002:13).

Kommunfullmäktige beslöt utan omröstning medgiva att interpellationerna fick framställas.

Härefter beslöt kommunfullmäktige utan omröstning att bordlägga besvarandet av dessa interpellationer.

§10 Muntlig frågestund

Fråga nr 1. Fotbollens villkor i Stockholm

Carin Jahn (s) ställde en fråga om fotbollens villkor i Stockholm.

Kommunfullmäktige beslöt utan omröstning medgiva att frågan fick framställas.

Ordet innehades av Carin Jahn och borgarrådet Samuelsson.

 

 

Fråga nr 2. Gruppbostäder

Ann-Marie Strömberg (v) ställde en fråga om gruppbostäder.

Kommunfullmäktige beslöt utan omröstning medgiva att frågan fick framställas.

Ordet innehades av Ann-Marie Strömberg och borgarrådet Axén Olin.

 

 

Fråga nr 3. Nyrenoverade lägenheter lämnas till blockuthyrning för företagslägenheter

Viviann Gunnarsson (mp) ställde en fråga om nyrenoverade lägenheter som lämnas till blockuthyrning för företagslägenheter istället för att lämnas till bostadsförmedlingen.

Kommunfullmäktige beslöt utan omröstning medgiva att frågan fick framställas.

Ordet innehades av Viviann Gunnarsson och borgarrådet Nordin.

 

 

Fråga nr 4. Skolornas ekonomiska förutsättningar

Borgarrådet Nilsson (s) ställde en fråga om skolornas ekonomiska förutsättningar.

Kommunfullmäktige beslöt utan omröstning medgiva att frågan fick framställas.

Ordet innehades av borgarråden Nilsson och Björklund.

 

 

Fråga nr 5. Tillgång till talpedagoger för barn med särskilda behov

Inger Stark (v) ställde en fråga om tillgång till talpedagoger för barn med särskilda behov.

Kommunfullmäktige beslöt utan omröstning medgiva att frågan fick framställas.

Ordet innehades av Inger Stark och borgarrådet Björklund.

 

 

Fråga nr 6. Behovsprövningen av kolloplatser

Eva Oivio (s) ställde en fråga om behovsprövningen av kolloplatser.

Kommunfullmäktige beslöt utan omröstning medgiva att frågan fick framställas.

Ordet innehades av Eva Oivio och borgarrådet Samuelsson.

 

 

Fråga nr 7. Meddelar- och yttrandefrihet vid stadsbyggnadskontoret

Conny Nilsson (s) ställde en fråga om meddelar- och yttrandefrihet vid stadsbyggnadskontoret.

Kommunfullmäktige beslöt utan omröstning medgiva att frågan fick framställas.

Ordet innehades av Conny Nilsson och borgarrådet Söderlund.

 

 

Fråga nr 8. Förturer till bostad

Ann-Marie Strömberg (v) ställde en fråga om förturer till bostad.

Kommunfullmäktige beslöt utan omröstning medgiva att frågan fick framställas.

Ordet innehades av Ann-Marie Strömberg och borgarrådet Nordin.

§11 Interpellation om framtiden för Smedshagsskolan och Grimstaskolan och skolplaneringen i Hässelby-Vällingby (nr 2001:26)

Dnr 848/2001

Återupptogs tidigare under sammanträdet bordlagd interpellation av Eva Oivio (s) om framtiden för Smedshagsskolan och Grimstaskolan och skolplaneringen i Hässelby-Vällingby.

Kommunfullmäktige hade den 3 september 2001 beslutat medgiva att interpellationen fick framställas.

Borgarrådet Björklund hänvisade till utdelat interpellationssvar ---------- Bilaga 5.

I debatten yttrade sig Eva Oivio, Patricio Rodriguez och borgarrådet Björklund.

§12 Upprop

Kl. 18.06 förrättades upprop, varvid närvaro antecknades enligt ---------- Bilaga 1.

§13 Anmälan angående justering

Ordföranden anmälde att till justeringsmän utsetts ordföranden, förste och andre vice ordförandena samt att justeringen kommer att äga rum måndagen den 25 mars 2002 kl. 15.00, vilket kommunfullmäktige godkände.

§14 Anmälda skrivelser

Anmäldes att inga skrivelser inkommit till kommunfullmäktige.

§15 Fyllnadsval (mem. 17 för år 2000, mem. 15, 18, 19 och 20 för år 2001, mem 1 och 2 för år 2002)

Kommunstyrelsens tidigare bordlagda memorial nr 17 för år 2000, nr 15, 18, 19 och 20 för år 2001 samt nr 1 och 2 för år 2002 om fyllnadsval behandlades.

På förslag av förste vice ordföranden beslöt kommunfullmäktige utan omröstning att bordlägga val av en nämndeman (mem. 2001:15), en ledamot i stadsdelsnämnden Spånga-Tensta (mem. 2001:18), en suppleant i styrelsen för Stiftelsen Vetenskapsstaden (mem. 2001:19), en revisor och en revisorssuppleant hos Stiftelsen Stockholm år 2004 (mem. 2001:20), en ersättare i stadsdelsnämnden Älvsjö, en ersättare i saluhallsstyrelsen (mem. 2002:1), en ledamot i brand- och räddningsnämnden, en revisorssuppleant hos Stiftelsen Fredric Eens Minne (mem. 2002:2).

Härefter utsåg kommunfullmäktige utan omröstning

Mem. 2000:17

i stadsdelsnämnden Vantör för tiden till och med år 2002:

till ersättare: Susanne Sjöblom (m);

Mem. 2002:1

i stadsdelsnämnden Hägersten för tiden till och med år 2002:

till ersättare: Mats Reimbertsson (kd);

Mem. 2002:2

i stadsdelsnämnden Bromma för tiden till och med år 2002:

till ersättare: Sayyed Nabavi (s);

i stadsdelsnämnden Vantör för tiden till och med år 2002:

till ersättare: Michael Hultman (fp);

i miljö- och hälsoskyddsnämnden för tiden till och med år 2002:

till ersättare: Regina Kevius (m).

§16 Avsägelser och fyllnadsval (mem. 2002:4)

Kommunstyrelsens memorial nr 2002:4 om avsägelser och fyllnadsval behandlades.

På förslag av förste vice ordföranden beslöt kommunfullmäktige utan omröstning att bordlägga val av en ersättare i stadsdelsnämnden Maria-Gamla stan, en ledamot i stadsdelsnämnden Vantör, en ersättare i kulturnämnden, en ledamot i socialtjänstnämnden, en suppleant i styrelsen för AB Svenska Bostäder, en suppleant i styrelsen för AB Stockholmshem, en ledamot i styrelsen för Keflavik Fastighets AB.

Beslut

Med bifall till kommunstyrelsens förslag i memorialet beslöt kommunfullmäktige utan omröstning att

  1. godkänna i memorialet upptagna avsägelser från Karin Gustafsson (s) - ersättare i stadsdelsnämnden Maria-Gamla stan, Lars Ahlqvist (mp) – ledamot i stadsdelsnämnden Vantör, Jenny Lindahl Persson (v) - ersättare i kulturnämnden samt suppleant i styrelsen för AB Svenska Bostäder, Inger Stark (v) – ledamot i socialtjänstnämnden, Pia Skott (kd) – ledamot i utbildningsnämnden, Roger Mogert (s) – ersättare i utbildningsnämnden, Björn Wickström (m) – suppleant i styrelsen för AB Stockholmshem, Jan-Åke Henriksson – ledamot i styrelsen för Keflavik Fastighets AB
  1. om till ledamot utses förutvarande ersättare/suppleant utse ersättare/suppleant i den till ledamot utseddes ställe.

Härefter utsåg kommunfullmäktige utan omröstning

i utbildningsnämnden för tiden till och med år 2002:

till ledamot: Jonas Vikman (kd);

till ersättare: Anna Forsell (s);

till nämndemän för tiden 1 april 2002 - 31 december 2002: Johan Nilsson (m), Adrienne Sörbom (v), Marianne Svensson (kd), Bo Ekvall (s), Ingrid Dorle Andersson (s).

Bilagor
2002:4 (10 kb)

§17 Val av ledamöter i styrelsen för Dalheimers donationsstiftelse (mem. 2002:5)

Kommunstyrelsens memorial nr 2002:5 om val av ledamöter i styrelsen för Dalheimers donationsstiftelse behandlades.

Beslut

Med bifall till kommunstyrelsens förslag i memorialet beslöt kommunfullmäktige utan omröstning att utse

i styrelsen för Dalheimers donationsstiftelse för tiden 21 mars 2002 - 20 mars 2006:

till ledamöter: Margaretha Swanström (m), Kate Ekroth (s).

Bilagor
2002:5 (7 kb)

§18 Nominering av ledamöter och suppleanter till styrelserna för Mässfastigheter AB och Business Arena Stockholm AB (mem. 2002:6)

Kommunstyrelsens memorial nr 2002:6 om nominering av ledamöter och suppleanter till styrelserna för Mässfastigheter AB och Business Arena Stockholm AB behandlades.

Beslut

Med bifall till kommunstyrelsens förslag i memorialet beslöt kommunfullmäktige utan omröstning att nominera

till styrelsen för Mässfastigheter AB för tiden från ordinarie bolagsstämma 2002 till och med ordinarie bolagsstämma 2003:

till ledamot tillika ordförande: Sten Nordin (m);

till ledamöter: Mats Hulth (s), Axel Wennerholm (m), Barry Andersson (s), Lennart Rydberg (fp);

till suppleanter: Agneta Rehnvall (m), Majvi Andersson (s);

till styrelsen för Business Arena Stockholm AB (BAS) för tiden från ordinarie bolagsstämma 2002 till och med ordinarie bolagsstämma 2003:

till ledamot tillika ordförande: Carl Cederschiöld (m);

till ledamöter: Rolf Könberg (m), Ulla Ericson (m), Annika Billström (s), Elisabeth Brandt-Ygeman (s);

till suppleanter: Lotta Edholm (fp), Claes-Göran Jacobson (v).

Bilagor
2002:6 (8 kb)

§19 Hemställan från stadsdelsnämnd Vantör om att driften av Triaden överförs till socialtjänstnämnden (utl 2002:19)

Dnr 1494/2001

Kommunstyrelsens utlåtande nr 2002:19 behandlades. Utlåtandet gäller en hemställan från stadsdelsnämnd Vantör om att driften av Triaden överförs till socialtjänstnämnden.

Ordet innehades av borgarrådet Axén Olin, Per Sundgren, Eivor Karlsson, Catharina Tarras-Wahlberg och Kristina Alvendal.

Yrkanden

Under överläggningen hade yrkats

dels bifall till kommunstyrelsens förslag,

dels av Per Sundgren (v) bifall till vänsterpartiets reservation i kommunstyrelsen.

Beslut

Efter framställda propositioner enligt dessa yrkanden beslöt kommunfullmäktige utan omröstning - i enlighet med kommunstyrelsens förslag - följande.

  1. Verksamheten vid Triaden överförs från Vantörs stadsdelsnämnd till socialtjänstnämnden den 1 april 2002.
  2. Socialtjänstnämnden får återkomma i samband med kvartalsrapporter om eventuellt medelsbehov. Finansieringen sker genom reserverade medel för hemlösa i Central medelsreserv: 2. Till kommunstyrelsens förfogande.

§20 Överlämnande av socialtjänstnämndens personakter till entreprenören för driften av planeringshemmet Hammarbyback-en (utl 2002:20)

Dnr 727/2002

Kommunstyrelsens utlåtande nr 2002:20 behandlades. Utlåtandet gäller ett förslag om överlämnande av socialtjänstnämndens personakter till entreprenören för driften av planeringshemmet Hammarbybacken.

Ordet innehades av borgarrådet Axén Olin och Veronica Ekström.

Beslut

Med bifall till kommunstyrelsens förslag i utlåtandet beslöt kommunfullmäktige utan omröstning följande.

Med stöd av 3 § lag (1994:1383) om överlämnande av allmänna handlingar till andra organ än myndigheter för förvaring föreskriver kommunfullmäktige att i ärendet angivna handlingar får överlämnas till entreprenören för driften av planeringshemmet Hammarbybacken och förvaras där till den 1 januari 2003. Handlingarna skall därefter återlämnas till socialtjänstnämnden.

§21 Förslag om nytt tilläggsavtal till Brommaavtalet (utl 2002:21)

Dnr 918/2001

Kommunstyrelsens utlåtande nr 2002:21 behandlades. Utlåtandet gäller ett förslag om nytt tilläggsavtal till Brommaavtalet.

Ordet innehades av borgarrådet Cederschiöld, Börje Vestlund, borgarrådet Björklund, Anders Broberg, borgarrådet Fare, Cecilia Obermüller, borgarrådet Olofsson, Lars Furehed, Christopher Ödmann och Peter Modesta.

Yrkanden

Under överläggningen hade yrkats

dels bifall till kommunstyrelsens förslag,

dels av Börje Vestlund (s) att avslå förslaget om nytt tilläggsavtal,

dels av borgarrådet Olofsson (v) att avslå förslaget om nytt tilläggsavtal,

dels av Cecilia Obermüller (mp) i första hand att ärendet återremitteras och i andra hand att avslå förslaget om nytt tilläggsavtal.

Propositionsordning

Ordföranden tog först upp återremissyrkandet. Vid propositioner på bifall till eller avslag på detta yrkande beslöt kommunfullmäktige utan omröstning att avslå detta.

Härefter tog ordföranden upp kommunstyrelsens förslag varemot ställdes Börje Vestlunds (s), borgarrådet Olofssons (v) och Cecilia Obermüllers (mp) respektive yrkande på avslag. Vid propositioner på dessa yrkanden förklarade sig ordföranden finna propositionen på bifall till kommunstyrelsens förslag vara med övervägande ja besvarad.

Då votering begärdes verkställdes sådan över följande, dessförinnan föreslagna och godkända voteringsproposition:

Den som vill bifalla kommunstyrelsens förslag röstar ja,

den som inte vill det röstar nej.

Vinner nej, har kommunfullmäktige beslutat avslå förslaget.

Omröstningen utföll med 53 ja och 46 nej. Såsom voteringslista nr 1 utvisar röstades ja av --------------------------------------------------------------------------- Bilaga 6.

Kommunfullmäktige hade alltså beslutat att bifalla kommunstyrelsens förslag.

Beslut

Kommunfullmäktige hade alltså – i enlighet med kommunstyrelsens förslag – beslutat följande.

Föreliggande förslag om tilläggsavtal till gällande markupplåtelseavtal mellan staden och staten godkännes.

Röstförklaring avgavs av kristdemokraterna.

§22 Namn för ny skola inom stadsdelen Vinsta (utl 2002:22)

Dnr 349/2002

Kommunstyrelsens utlåtande nr 2002:22 behandlades. Utlåtandet gäller ett förslag till namn för ny skola inom stadsdelen Vinsta.

Beslut

Med bifall till kommunstyrelsens förslag i utlåtandet beslöt kommunfullmäktige utan omröstning följande.

Vinstagårdsskolan fastställs som namn för ny skola i Vinsta.

§23 Utl. 2002:23. Namn för gata inom stadsdelen Norrmalm.

Dnr 351/2002

Kommunstyrelsens utlåtande nr 2002:23 behandlades. Utlåtandet gäller ett förslag till namn för gata inom stadsdelen Norrmalm.

Beslut

Med bifall till kommunstyrelsens förslag i utlåtandet beslöt kommunfullmäktige utan omröstning följande.

Oxtorgsgången utgår som namn för gata inom stadsdelen Norrmalm.

§24 Förslag till detaljplan för fastigheten Förrådsbacken 1 inom stadsdelen Östermalm, Dp 1997-01844-54 (utl 2002:24)

Dnr 1885/2001

Kommunstyrelsens utlåtande nr 2002:24 behandlades. Utlåtandet gäller ett förslag till detaljplan för fastigheten Förrådsbacken 1 inom stadsdelen Östermalm.

Ordet innehades av borgarrådet Söderlund, Cecilia Obermüller och borgarrådet Fare.

Yrkanden

Under överläggningen hade yrkats

dels bifall till kommunstyrelsens förslag,

dels av Cecilia Obermüller (mp) bifall till miljöpartiets ersättaryttrande i kommunstyrelsen.

Beslut

Efter framställda propositioner enligt dessa yrkanden beslöt kommunfullmäktige utan omröstning - i enlighet med kommunstyrelsens förslag - att

anta förslag till detaljplan för fastigheten Förrådsbacken 1 inom stadsdelen Östermalm, Dp 1997-01844-54.

§25 Förslag till detaljplan för del av Långbro sjukhusom-råde (etapp 1) inom stadsdelen Långbro, Dp 95009 A (utl 2002:25)

Dnr 352/2002

Kommunstyrelsens utlåtande nr 2002:25 behandlades. Utlåtandet gäller ett förslag till detaljplan för del av Långbro sjukhusområde (etapp 1) inom stadsdelen Långbro.

Ordet innehades av borgarrådet Söderlund, Dag Larsson, Dick Urban Vestbro, borgarrådet Fare, Cecilia Obermüller, Mats Sahlin, Kerstin Rossipal, Berthold Gustavsson, Peter Modesta, Ann-Marie Furumark och Eva Louise Erlandsson-Slorach.

Yrkanden

Under överläggningen hade yrkats

dels bifall till kommunstyrelsens förslag,

dels av Dick Urban Vestbro (v) bifall till vänsterpartiets reservation i kommunstyrelsen innebärande bland annat återremiss och med följande tillägg: Befintlig bebyggelse i området uppvisar stor splittring när det gäller byggnadstyp, hushöjd och formspråk. Det hade därför varit naturligt att låta tillkommande byggnader få en sammanhållande roll. Så har dock inte blivit fallet. Tvärtom har ytterligare hustyper tillkommit (konventionella punkthus, vinklade punkthus, lamellhus, bågformade byggnader), vilket bidrar till ytterligare splittring. Ärendet remitteras även för att rätta till denna brist.

dels av Cecilia Obermüller (mp) bifall till miljöpartiets ersättaryttrande i kommunstyrelsen innebärande återremiss.

Propositionsordning

Ordföranden tog först upp återremissyrkandet. Vid propositioner på bifall till eller avslag på detta yrkande beslöt kommunfullmäktige utan omröstning att avslå detta.

Härefter beslöt kommunfullmäktige utan omröstning att bifalla kommunstyrelsens förslag.

Beslut

Kommunfullmäktige hade alltså – i enlighet med kommunstyrelsens förslag – beslutat att

anta förslag till detaljplan för del av Långbro sjukhusområde (etapp 1) inom stadsdelen Långbro, Dp 95009 A.

§26 Motion om ”Pappis” – en mötesplats för pappor och barn. Motion av Ann-Marie Strömberg (v) (2000:24) (utl 2002:26)

Dnr 483/2000

Kommunstyrelsens utlåtande nr 2002:26 behandlades. Utlåtandet gäller en motion av Ann-Marie Strömberg (v), i vilken hon föreslagit att "pappis" ska vara en verksamhet inom öppna förskolan där umgängesföräldrar kan umgås med sina barn i närvaro av kompetent personal samt vara en plats där överlämnande av barn mellan föräldrarna kan ske utan konflikt.

Ordet innehades av Ann-Marie Strömberg och borgarrådet Axén Olin.

Yrkanden

Under överläggningen hade yrkats

dels bifall till kommunstyrelsens förslag,

dels av Ann-Marie Strömberg (v) bifall till vänsterpartiets reservation i kommunstyrelsen.

Beslut

Efter framställda propositioner enligt dessa yrkanden beslöt kommunfullmäktige utan omröstning - i enlighet med kommunstyrelsens förslag - att

anse motion 2000:24 om "Pappis" - en mötesplats för pappor och barn av Ann-Marie Strömberg (v) besvarad med vad som anförs i utlåtandet.

§27 Motion om konsekvenserna för de sämst ställda barnen med an-ledning av det höjda barnbidraget. Motion av Paul Lappalainen m.fl. (mp) (2001:9) (utl 2002:27)

Dnr 88/2001

Kommunstyrelsens utlåtande nr 2002:27 behandlades. Utlåtandet gäller en motion av Paul Lappalainen m.fl. (mp) om konsekvenserna för de sämst ställda barnen med anledning av det höjda barnbidraget.

Ordet innehades av Paul Lappalainen, borgarrådet Axén Olin, Jean Anderson, Catharina Tarras-Wahlberg och Ann-Marie Strömberg.

Yrkanden

Under överläggningen hade yrkats

dels bifall till kommunstyrelsens förslag,

dels av Jean Anderson (v) bifall till vänsterpartiets reservation i kommunstyrelsen,

dels av Paul Lappalainen (mp) bifall till miljöpartiets ersättaryttrande i kommunstyrelsen.

Beslut

Efter framställda propositioner enligt dessa yrkanden beslöt kommunfullmäktige utan omröstning - i enlighet med kommunstyrelsens förslag - att

avslå motion 2001:9 av Paul Lappalainen m.fl. (mp).

§28 Bordlagda ärenden

Kommunfullmäktige beslöt utan omröstning att bordlägga kommunstyrelsens utlåtanden nr 28, 29 och 30 för år 2002.

§29 Motion

Under sammanträdet väcktes och inlämnades följande motion:

av Yildiz Kafkas (mp) och Cecilia Obermüller (mp) om revidering av översiktsplan -99 (nr 2002:19).

Motionen överlämnades till kommunstyrelsen för beredning.

 

 

Kommunfullmäktige åtskildes kl. 22.10.

 

 

Vid protokollet:

 

 

Yvonne Modén