Din position: Hem > Stockholms stad > Kommunfullmäktige > Sammanträde 2002-05-13

Sammanträde 2002-05-13

Datum
Klockan
16:00
Plats
KOMMUNFULLMÄKTIGE

Tema

Kl. 16.00 behandlas interpellationer. Kl. 17.00-18.00 anordnas en muntlig frågestund då bo Läs mer...rgarråden svarar på ledamöternas frågor. Med början kl. 18.00 behandlas beslutsärenden. I mån av tid fortsättes därefter behandlingen av frågor och interpellationer.


Rotel I: Finansroteln; borgarrådet Carl Cederschiöld
Rotel II: Stadsbyggnadsroteln; borgarrådet Mikael Söderlund
Rotel III: Gatu- och fastighetsroteln; borgarrådet Sten Nordin
Rotel IV: Skolroteln; borgarrådet Jan Björklund
Rotel V: Socialroteln; borgarrådet Kristina Axén Olin
Rotel VI: Äldreomsorgs- och kulturroteln; borgarrådet Birgitta Rydell
Rotel VII: Integrations-, miljö- och idrottsroteln; borgarrådet Alf Samuelsson
Rotel VIII: Stadsmiljöroteln; borgarrådet Stella Fare

2 Nr 2001:37 av Ann-Margarethe Livh (v) om hur storstadssatsning-ens medel används. RVII

3 Nr 2001:38 av Eva Oivio (s) om den bekymmersamma undervis-ningssituationen för nyanlända flyktingungdomar samt vuxna i sta-den. RIV

4 Nr 2001:43 av Anita Habel (v) om hemlösa barnfamiljer. RV

5 Nr 2001:46 av Leif Rönngren (s) om ökade kostnader för inhyrd personal inom staden. RIII

6 Nr 2001:47 av Barbro Karlsson (s) om Gubbängens medborgarhus. RVII

7 Nr 2001:48 av Eva Oivio (s) om utsläpp av lösningsmedel samt störande fläktbuller från företag inom Bromstens industriområde. RVII

8 Nr 2001:49 av Py Börjeson (s) om kostnader för konkurrensutsätt-ning av stadens idrottsanläggningar. RVII

9 Nr 2002:2 av Margareta Olofsson (v) om brott mot miljöbalken. RVII

10 Nr 2002:3 av Leif Rönngren (s) om snökaoset under jul och nyår. RIII

11 Nr 2002:4 av Annika Billström (s) om snöröjningen under julhelgen. RIII

12 Nr 2002:5 av Elisabet Lönngren (s) om snödumpning i Riddarfjär-den. RVII

13 Nr 2002:6 av Juan Carlos Cebrián (s) om snöläget i Farsta strand. RIII

14 Nr 2002:7 av Ann-Marie Strömberg (v) om avgäldsbefrielse för friskolor. RIV

15 Nr 2002:8 av Ann-Margarethe Livh (v) om medborgarinflytande vid utformandet av det ”nya” Järvafältet. RII

16 Nr 2002:9 av Leif Rönngren (s) om trångboddheten för gamla på stadens äldreomsorgsverksamheter. RVI

17 Nr 2002:10 av Leif Rönngren (s) om ökningen av missbruket av cannabis. RV

18 Nr 2002:12 av Annika Billström (s) om konsten att effektivisera klotterbekämpningen och samtidigt respektera barns och ungdomars rätt att fritt delta i det kulturella och konstnärliga livet. RVI

19 Nr 2002:13 av Ann-Marie Strömberg (v) om ungdomsråd – lyssna på ungdomarna i Stockholms stad. RIV

20 Nr 2002:14 av Yildiz Kafkas (mp) om höga partikel- och kvävedi-oxidhalter. RVII

21 Nr 2002:15 av Ann-Marie Furumark (s) om hur många som har nyttjat möjligheten att välja vårdutförare inom hemtjänsten. RVI

22 Nr 2002:16 av Carin Jahn (s) om försöks- och träningslägenheter. RV

23 Nr 2002:17 av Eva-Louise Erlandsson-Slorach (s) om konkurrensut-sättningen av socialtjänsten. RV

24 Nr 2002:18 av Cecilia Obermüller (mp) om ansökan om medel för energirådgivning. RI

25 Nr 2002:19 av Anita Habel (v) om långtidssjukskrivningar bland stadens anställda. RIII

29 Anmälan av inkomna skrivelser

30 Utl. 2002:49. Förslag till nytt avgiftssystem för omsorgen om funk-tionshindrade.

31 Utl. 2002:50. Uppföljning av Stockholms stads inriktningsmål. Jäm-förelse av utvecklingen i Stockholm, Göteborg och Malmö 1997-2001.

32 Utl. 2002:51. Ändring av regler för ekonomisk förvaltning – resul-tatöverföring mellan åren.

33 Utl. 2002:52. Namn för allmän plats inom stadsdelen Hjorthagen.

34 Utl. 2002:53. Namn för gator inom stadsdelen Lilla Essingen.

35 Utl. 2002:54. Namn för bro inom stadsdelen Södra Hammarbyham-nen.

36 Utl. 2002:55. Namn för ramp inom stadsdelen Vasastaden.

37 Utl. 2002:56. Namn för gata inom Stiftelsen Stora Sköndal.

38 Utl. 2002:57. Namn för lokalgata inom stadsdelen Enskededalen.

39 Utl. 2002:46. SFI-elevers möjlighet att deltaga i visning av Stadshu-set. Motion av Juan Carlos Cebrián (s) (2000:59). RIV

40 Utl. 2002:47. Kampanj för att rekrytera kontaktpersoner m.m. Mo-tion av Juan Carlos Cebrián (s) (2001:18). RV

41 Utl. 2002:48. Handlingsplan för Akallas utveckling. Motion av Ha-mid Mosavi-Porasl (v) (2001:30). RIII

42 Utl. 2002:58. Anbudsförfarande vid offentlig upphandling. Motion av Roger Mogert (s) (2001:24).

§1 Justering

Förste vice ordföranden Barry Andersson (s) (t.o.m. § 24) och Erik Nilsson (s) (fr.o.m. § 25) samt andre vice ordföranden Hans-Göran Olsson (fp) utsågs att jämte ordföranden Axel Wennerholm (m) justera och expediera dagens protokoll. Justeringen kommer att ske tisdagen den 21 maj 2002 kl. 15.00.

§2 Närvaro

Närvaro antecknades enligt ----------------------------------------------------- Bilaga 1.

§4 Interpellation om ökade kostnader för inhyrd personal inom staden (nr 2001:46)

Dnr 1844/2001

Leif Rönngren (s) hade lämnat in en interpellation om ökade kostnader för inhyrd personal inom staden.

Kommunfullmäktige hade den 21 januari 2002 beslutat medgiva att interpella-tionen fick framställas.

Borgarrådet Nordin hänvisade till utdelat interpellationssvar -------------- Bilaga 2.

I debatten yttrade sig borgarråden Rönngren och Nordin, Ann-Marie Strömberg samt Ann-Marie Furumark.

§5 Interpellation om den bekymmersamma undervisningssituationen för nyanlända flyktingungdomar samt vuxna i sta-den (nr 2001:38)

Dnr 1626/2001

Återupptogs tidigare under sammanträdet bordlagd interpellation av Eva Oivio (s) om den bekymmersamma undervisningssituationen för nyanlända flyktingung-domar samt vuxna i staden.

Kommunfullmäktige hade den 3 december 2001 beslutat medgiva att interpella-tionen fick framställas.

Borgarrådet Björklund hänvisade till utdelat interpellationssvar ---------- Bilaga 3.

I debatten yttrade sig Eva Oivio, borgarråden Björklund och Olofsson samt Hardy Hedman.

§7 Interpellation om snökaoset under jul och nyår (nr 2002:3)

Dnr 235/2002

Leif Rönngren (s) hade lämnat in en interpellation om snökaoset under jul och nyår.

Kommunfullmäktige hade den 4 februari 2002 beslutat medgiva att interpella-tionen fick framställas.

Borgarrådet Nordin hänvisade till utdelat interpellationssvar -------------- Bilaga 4.

I debatten yttrade sig borgarrådet Rönngren, Per Bolund, borgarrådet Nordin och Ann-Marie Strömberg.

§8 Bordlagda interpellationer

Kommunfullmäktige beslöt utan omröstning att åter bordlägga besvarandet av interpellationerna nr  4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 och 19 för år 2002.

§9 Muntlig frågestund

Fråga nr 1. Öppna förskolan för adoptivbarn

Borgarrådet Rönngren (s) ställde en fråga om öppna förskolan för adoptivbarn.

Kommunfullmäktige beslöt utan omröstning medgiva att frågan fick framställas.

Ordet innehades av borgarråden Rönngren och Axén Olin.

 

 

Fråga nr 2. Daglig sysselsättning för psykiskt funktionshindrade

Ann-Marie Strömberg (v) ställde en fråga om daglig sysselsättning för psykiskt funktionshindrade.

Kommunfullmäktige beslöt utan omröstning medgiva att frågan fick framställas.

Ordet innehades av Ann-Marie Strömberg och borgarrådet Axén Olin.

 

 

Fråga nr 3. Bilfri dag (Charter 2002) den 22 september 2002

Per Bolund (mp) ställde en fråga om bilfri dag (Charter 2002) den 22 september 2002.

Kommunfullmäktige beslöt utan omröstning medgiva att frågan fick framställas.

Ordet innehades av Per Bolund och borgarrådet Nordin.

 

 

Fråga nr 4. Förhållandena på Brommaplans dagcenter

Juan Carlos Cebrián (s) ställde en fråga om förhållandena på Brommaplans dagcenter.

Kommunfullmäktige beslöt utan omröstning medgiva att frågan fick framställas.

Ordet innehades av Juan Carlos Cebrián och borgarrådet Axén Olin.

 

 

Fråga nr 5. Förberedelseklasser

Patricio Rodriguez (v) ställde en fråga om förberedelseklasser.

Kommunfullmäktige beslöt utan omröstning medgiva att frågan fick framställas.

Ordet innehades av Patricio Rodriguez och borgarrådet Björklund.

 

 

Fråga nr 6. Användning av avsatta medel för räddning av Forsån

Inger Stark (v) ställde en fråga om användning av avsatta medel för räddning av Forsån.

Kommunfullmäktige beslöt utan omröstning medgiva att frågan fick framställas.

Ordet innehades av Inger Stark och borgarrådet Nordin.

 

 

Sammanträdet ajournerades kl. 17.55 - 18.00.

§10 Upprop

Kl. 18.02 förrättades upprop, varvid närvaro antecknades enligt ---------- Bilaga 1.

§11 Anmälan angående justering

Ordföranden anmälde att till justeringsmän utsetts ordföranden, förste vice ordföranden (t.o.m. § 24), andre vice ordföranden och Erik Nilsson (s) (fr.o.m. § 25) samt att justeringen kommer att äga rum tisdagen den 21 maj 2002 kl. 15.00, vilket kommunfullmäktige godkände.

§12 Anmälda skrivelser

Till kommunfullmäktige hade inkommit följande skrivelser vilka delgivits berörda organ:

Kammarrättens i Stockholm beslut

av den 25 april 2002

med anledning av för sent inkommet överklagande i mål om laglighetsprövning enligt kommunallagen (1991:900) samt ansökan om återställande av försutten tid.

Regeringsbeslut

Miljödepartementet

av den 3 maj 2002

med anledning av besvär över KF:s beslut (2001-11-05 § 15, utl. 133) om att anta detaljplan för område vid kv. Fyrspannet inom stadsdelen Södermalm.

§13 Förslag till nytt avgiftssystem för omsorgen om funktionshindrade (utl 2002:49)

Dnr 726/2002

Kommunstyrelsens utlåtande nr 2002:49 behandlades. Utlåtandet gäller ett förslag till nytt avgiftssystem för omsorgen om funktionshindrade.

Ordet innehades av borgarråden Axén Olin och Rönngren, Veronica Ekström och Eivor Karlsson.

 

 

Yrkanden

Under överläggningen hade yrkats

dels bifall till kommunstyrelsens förslag,

dels av Eivor Karlsson (mp) bifall till miljöpartiets ersättaryttrande i kommunstyrelsen innebärande återremiss.

Propositionsordning

Ordföranden tog först upp återremissyrkandet. Vid propositioner på bifall till eller avslag på detta yrkande beslöt kommunfullmäktige utan omröstning att avslå detta.

Härefter beslöt kommunfullmäktige utan omröstning att bifalla kommunstyrelsens förslag.

Beslut

Kommunfullmäktige hade alltså beslutat följande.

Socialtjänstnämndens förslag till nytt avgiftssystem för omsorg om funktionshindrade godkänns.

§14 Tillfällig bordläggning

Kommunfullmäktige beslöt utan omröstning att tillfälligt bordlägga behandlingen av kommunstyrelsens utlåtanden nr 50 och 51 för år 2002.

§15 Namn för allmän plats inom stadsdelen Hjorthagen (utl 2002:52)

Dnr 824/2000

Kommunstyrelsens utlåtande nr 2002:52 behandlades. Utlåtandet gäller ett förslag till namn för allmän plats inom stadsdelen Hjorthagen.

Beslut

Med bifall till kommunstyrelsens förslag i utlåtandet beslöt kommunfullmäktige utan omröstning följande.

Motalaparken fastställs som namn för allmän plats inom stadsdelen Hjorthagen.

§16 Namn för gator inom stadsdelen Lilla Essingen (utl 2002:53)

Dnr 1103/2001

Kommunstyrelsens utlåtande nr 2002:53 behandlades. Utlåtandet gäller ett förslag till namn för gator inom stadsdelen Lilla Essingen.

Beslut

Med bifall till kommunstyrelsens förslag i utlåtandet beslöt kommunfullmäktige utan omröstning följande.

Patentgatan fastställs som nytt namn för gata inom stadsdelen Lilla Essingen och Luxbacken utgår som namn för gata inom stadsdelen Lilla Essingen.

§17 Namn för bro inom stadsdelen Södra Hammarbyhamnen (utl 2002:54)

Dnr 697/2002

Kommunstyrelsens utlåtande nr 2002:54 behandlades. Utlåtandet gäller ett förslag till namn för bro inom stadsdelen Södra Hammarbyhamnen.

Beslut

Med bifall till kommunstyrelsens förslag i utlåtandet beslöt kommunfullmäktige utan omröstning följande.

Sicklauddsbron fastställs som namn för bro inom stadsdelen Södra Hammarbyhamnen.

§18 Namn för ramp inom stadsdelen Vasastaden (utl 2002:55)

Dnr 972/2002

Kommunstyrelsens utlåtande nr 2002:55 behandlades. Utlåtandet gäller ett förslag till namn för ramp inom stadsdelen Vasastaden.

Beslut

Med bifall till kommunstyrelsens förslag i utlåtandet beslöt kommunfullmäktige utan omröstning följande.

Karlbergsrampen fastställs som namn för ramp inom stadsdelen Vasastaden.

§19 Namn för gata inom Stiftelsen Stora Sköndal (utl 2002:56)

Dnr 974/2002

Kommunstyrelsens utlåtande nr 2002:56 behandlades. Utlåtandet gäller ett förslag till namn för gata inom Stiftelsen Stora Sköndal.

Beslut

Med bifall till kommunstyrelsens förslag i utlåtandet beslöt kommunfullmäktige utan omröstning följande.

Oscar Blomstrands Väg fastställs som namn för gata inom Stiftelsen Stora Sköndal.

§20 Namn för lokalgata inom stadsdelen Enskededalen (utl 2002:57)

Dnr 975/2002

Kommunstyrelsens utlåtande nr 2002:57 behandlades. Utlåtandet gäller ett förslag till namn för lokalgata inom stadsdelen Enskededalen.

Ordet innehades av Viviann Gunnarsson, borgarrådet Söderlund och Ann-Marie Furumark.

Yrkanden

Under överläggningen hade yrkats

dels bifall till kommunstyrelsens förslag,

dels av Viviann Gunnarsson (mp) bifall till miljöpartiets ersättaryttrande i kommunstyrelsen innebärande återremiss.

Propositionsordning

Ordföranden tog först upp återremissyrkandet. Vid propositioner på bifall till eller avslag på detta yrkande beslöt kommunfullmäktige utan omröstning att avslå detta.

Härefter beslöt kommunfullmäktige utan omröstning att bifalla kommunstyrelsens förslag.

Beslut

Kommunfullmäktige hade alltså beslutat följande.

Hembyggarstigen fastställs som namn för lokalgata inom stadsdelen Enskededalen.

§21 Motion om SFI-elevers möjlighet att deltaga i visning av Stadshuset (2000:59) (utl 2002:46)

Dnr 1202/2000

Kommunstyrelsens tidigare bordlagda utlåtande nr 2002:46 behandlades. Utlåtandet gäller en motion av Juan Carlos Cebrián (s), i vilken han föreslagit att utbildningsförvaltningen köper visningar av Stadshuset i syfte att erbjuda SFI-elever möjlighet att deltaga i studiebesök i Stadshuset.

Ordet innehades av Juan Carlos Cebrián.

Beslut

Med bifall till kommunstyrelsens förslag i utlåtandet beslöt kommunfullmäktige utan omröstning att

anse motion 2000:59 av Juan Carlos Cebrián (s) besvarad med vad som anförs i utlåtandet.

§22 Motion om kampanj för att rekrytera kontaktpersoner m.m (2001:18) (utl 2002:47)

Dnr 243/2001

Kommunstyrelsens tidigare bordlagda utlåtande nr 2002:47 behandlades. Utlåtandet gäller en motion av Juan Carlos Cebrián (s), i vilken han föreslagit en kampanj för att rekrytera kontaktpersoner m.m.

Ordet innehades av Juan Carlos Cebrián, Catarina Agrell, Jean Anderson, borgarrådet Axén Olin, Margareth Melin, Eivor Karlsson och Ylva Branting.

Yrkanden

Under överläggningen hade yrkats

dels bifall till kommunstyrelsens förslag,

dels av Juan Carlos Cebrián (s), Jean Anderson (v) och Eivor Karlsson (mp) bifall till socialdemokraternas, vänsterpartiets och miljöpartiets gemensamma reservation/ersättaryttrande i kommunstyrelsen.

Beslut

Efter framställda propositioner enligt dessa yrkanden beslöt kommunfullmäktige utan omröstning - i enlighet med kommunstyrelsens förslag - följande.

Motion 2001:18 av Juan Carlos Cebrián (s) om en kampanj för att rekrytera kontaktpersoner anses besvarad med vad som anförts i utlåtandet.

§23 Motion om handlingsplan för Akallas utveckling (2001:30) (utl 2002:48)

Dnr 823/2001

Kommunstyrelsens tidigare bordlagda utlåtande nr 2002:48 behandlades. Utlåtandet gäller en motion av Hamid Mosavi-Porasl (v), i vilken han föreslagit en handlingsplan för Akallas utveckling.

Ordet innehades av borgarrådet Nordin, Börje Vestlund, Inge-Britt Lundin, Ann-Margarethe Livh, Rolf Könberg, Rebwar Hassan och Hardy Hedman.

Yrkanden

Under överläggningen hade yrkats

dels bifall till kommunstyrelsens förslag,

dels av Börje Vestlund (s) bifall till socialdemokraternas reservation i kommunstyrelsen,

dels av Ann-Margarethe Livh (v) bifall till vänsterpartiets reservation i kommunstyrelsen,

dels av Rebwar Hassan (mp) bifall till miljöpartiets ersättaryttrande i kommunstyrelsen.

Beslut

Efter framställda propositioner enligt dessa yrkanden beslöt kommunfullmäktige utan omröstning - i enlighet med kommunstyrelsens förslag - att

anse motion 2001:30 av Hamid Mosavi-Porasl (v) besvarad med vad som anförs i utlåtandet.

§24 Uppföljning av Stockholms stads inriktningsmål. Jämförelse av utvecklingen i Stockholm, Göteborg och Malmö 1997-2001 (utl 2002:50)

Dnr 798/2002

Återupptogs för behandling kommunstyrelsens tidigare under sammanträdet tillfälligt bordlagda utlåtande nr 2002:50. Utlåtandet gäller ett förslag om uppföljning av Stockholms stads inriktningsmål. Jämförelse av utvecklingen i Stockholm, Göteborg och Malmö 1997 - 2001.

Ordet innehades av borgarråden Cederschiöld och Nilsson, Anders Broberg, borgarråden Olofsson och Björklund, Viviann Gunnarsson, borgarrådet Fare, Hardy Hedman, Godfrey Etyang, Peter Modesta samt borgarråden Axén Olin och Rönngren.

Yrkanden

Under överläggningen hade yrkats

dels bifall till kommunstyrelsens förslag,

dels av borgarrådet Nilsson (s) bifall till socialdemokraternas reservation i kommunstyrelsen innebärande återremiss,

dels av borgarrådet Olofsson (v) bifall till vänsterpartiets reservation i kommunstyrelsen innebärande återremiss.

Propositionsordning

Ordföranden tog först upp återremissyrkandet. Vid propositioner på bifall till eller avslag på detta yrkande beslöt kommunfullmäktige utan omröstning att avslå detta.

Härefter beslöt kommunfullmäktige utan omröstning att bifalla kommunstyrelsens förslag.

Beslut

Kommunfullmäktige hade alltså beslutat följande.

Stadsledningskontorets rapport angående uppföljning av stadens övergripande inriktningsmål, genom jämförelse med Göteborg och Malmö, åren 1997 - 2001 godkänns.

§25 Ändring av regler för ekonomisk förvaltning – resultatöverföring mellan åren (utl 2002:51)

Dnr 1100/2002

Återupptogs för behandling kommunstyrelsens tidigare under sammanträdet tillfälligt bordlagda utlåtande nr 2002:51. Utlåtandet gäller ett förslag till ändring av regler för ekonomisk förvaltning - resultatöverföring mellan åren.

Ordet innehades av borgarrådet Nilsson, Viviann Gunnarsson, borgarråden Olofsson och Cederschiöld, Thomas Fürth, Kerstin Rossipal och Ann Mari Engel.

Yrkanden

Under överläggningen hade yrkats

dels bifall till kommunstyrelsens förslag,

dels av borgarråden Nilsson (s) och Olofsson (v) bifall till socialdemokraternas och vänsterpartiets gemensamma reservation i kommunstyrelsen innebärande åter-

remiss,

dels av Viviann Gunnarsson (mp) bifall till miljöpartiets ersättaryttrande i kommunstyrelsen innebärande återremiss.

Propositionsordning

Ordföranden tog först upp återremissyrkandet. Vid propositioner på bifall till eller avslag på detta yrkande beslöt kommunfullmäktige utan omröstning att avslå detta.

Härefter beslöt kommunfullmäktige utan omröstning att bifalla kommunstyrelsens förslag.

Beslut

Kommunfullmäktige hade alltså beslutat följande.

  1. Förslaget till ändring av Regler för ekonomisk förvaltning – resultatöverföring mellan åren – godkänns. De nya reglerna skall gälla från verksamhetsåret 2002.
  2. Ingen överföring av resultatenheternas ackumulerade underskott skall ske från år 2001 till 2002.
  3. Resultatenheter som har redovisat överskott i bokslut för år 2001 får disponera dessa under 2002. Finansiering sker i bokslut för 2002.

§26 Motion om anbudsförfarande vid offentlig upphandling (2001:24) (utl 2002:58)

Dnr 678/2001

Kommunstyrelsens utlåtande nr 2002:58 behandlades. Utlåtandet gäller en motion av Roger Mogert (s), i vilken han bl.a. föreslagit att kollektivavtalsbärande fackföreningar skall ha rätt att delta i utformandet av och yttra sig över underlaget vid offentliga upphandlingar.

Ordet innehades av Roger Mogert, Paul Lappalainen samt borgarråden Olofsson, Rönngren och Cederschiöld.

Yrkande

I ärendet hade yrkats

av borgarråden Cederschiöld (m), Rönngren (s) och Olofsson (v) att ärendet bordläggs.

Beslut

Kommunfullmäktige beslöt utan omröstning att bordlägga ärendet.

§27 Interpellation om trångboddheten för gamla på stadens äldreomsorgsverksamheter (nr 2002:9)

Dnr 423/2002

Återupptogs tidigare under sammanträdet bordlagd interpellation av Leif Rönngren (s) om trångboddheten för gamla på stadens äldreomsorgsverksamheter.

Kommunfullmäktige hade den 18 februari 2002 beslutat medgiva att interpella-tionen fick framställas.

Borgarrådet Rydell hänvisade till utdelat interpellationssvar -------------- Bilaga 5.

I debatten yttrade sig borgarråden Rönngren och Rydell, Eivor Karlsson, Ann-Marie Strömberg, Ann-Marie Furumark och Bror Stefenson.

§28 Motioner

Under sammanträdet väcktes och inlämnades följande motioner:

  1. av Inger Stark (v) och Veronica Ekström (v) om rätten för unga kvinnor med utländsk bakgrund att själva få välja sina liv (nr 2002:29);
  2. av Jean Anderson (v) om handikappanpassning av stadens idrotts- och evenemangsanläggningar (nr 2002:30).

Motionerna överlämnades till kommunstyrelsen för beredning.

 

 

Kommunfullmäktige åtskildes kl. 22.22.

 

 

Vid protokollet:

 

 

Jan Hult