Din position: Hem > Stockholms stad > Kommunfullmäktige > Sammanträde 2002-05-27

Sammanträde 2002-05-27

Datum
Klockan
16:00
Plats
KOMMUNFULLMÄKTIGE


Kl. 16.00 behandlas interpellationer. Kl. 17.00-18.00 anordnas en muntlig frågestund då Läs mer...borgarråden svarar på ledamöternas frågor. Med början kl. 18.00 behandlas beslutsärenden. I mån av tid fortsättes därefter behandlingen av frågor och interpellationer.


Rotel I: Finansroteln; borgarrådet Carl Cederschiöld
Rotel II: Stadsbyggnadsroteln; borgarrådet Mikael Söderlund
Rotel III: Gatu- och fastighetsroteln; borgarrådet Sten Nordin
Rotel IV: Skolroteln; borgarrådet Jan Björklund
Rotel V: Socialroteln; borgarrådet Kristina Axén Olin
Rotel VI: Äldreomsorgs- och kulturroteln; borgarrådet Birgitta Rydell
Rotel VII: Integrations-, miljö- och idrottsroteln; borgarrådet Alf Samuelsson
Rotel VIII: Stadsmiljöroteln; borgarrådet Stella Fare

2 Nr 2001:37 av Ann-Margarethe Livh (v) om hur storstadssatsning-ens medel används. RVII

3 Nr 2001:43 av Anita Habel (v) om hemlösa barnfamiljer. RV

4 Nr 2001:47 av Barbro Karlsson (s) om Gubbängens medborgarhus. RVII

5 Nr 2001:48 av Eva Oivio (s) om utsläpp av lösningsmedel samt störande fläktbuller från företag inom Bromstens industriområde. RVII

6 Nr 2001:49 av Py Börjeson (s) om kostnader för konkurrensutsätt-ning av stadens idrottsanläggningar. RVII

7 Nr 2002:2 av Margareta Olofsson (v) om brott mot miljöbalken. RVII

8 Nr 2002:4 av Annika Billström (s) om snöröjningen under julhelgen. RIII

9 Nr 2002:5 av Elisabet Lönngren (s) om snödumpning i Riddarfjär-den. RVII

10 Nr 2002:6 av Juan Carlos Cebrián (s) om snöläget i Farsta strand. RIII

11 Nr 2002:7 av Ann-Marie Strömberg (v) om avgäldsbefrielse för friskolor. RIV

12 Nr 2002:8 av Ann-Margarethe Livh (v) om medborgarinflytande vid utformandet av det ”nya” Järvafältet. RII

13 Nr 2002:10 av Leif Rönngren (s) om ökningen av missbruket av cannabis. RV

14 Nr 2002:12 av Annika Billström (s) om konsten att effektivisera klotterbekämpningen och samtidigt respektera barns och ungdomars rätt att fritt delta i det kulturella och konstnärliga livet. RVI

15 Nr 2002:13 av Ann-Marie Strömberg (v) om ungdomsråd – lyssna på ungdomarna i Stockholms stad. RIV

16 Nr 2002:14 av Yildiz Kafkas (mp) om höga partikel- och kvävedi-oxidhalter. RVII

17 Nr 2002:15 av Ann-Marie Furumark (s) om hur många som har nyttjat möjligheten att välja vårdutförare inom hemtjänsten. RVI

18 Nr 2002:16 av Carin Jahn (s) om försöks- och träningslägenheter. RV

19 Nr 2002:17 av Eva-Louise Erlandsson-Slorach (s) om konkurrensut-sättningen av socialtjänsten. RV

20 Nr 2002:18 av Cecilia Obermüller (mp) om ansökan om medel för energirådgivning. RI

21 Nr 2002:19 av Anita Habel (v) om långtidssjukskrivningar bland stadens anställda. RIII

22 Nr 2002:20 av Per Bolund (mp) om en bilfri dag 22 september 2002. RIII

23 Nr 2002:21 av Leif Rönngren (s) om den svåra situationen inom äldreomsorgen. RVI

24 Nr 2002:22 av Leif Rönngren (s) om nollvision för hemlösheten. RV

25 Nr 2002:23 av Viviann Gunnarsson (mp) om meningsfull sysselsätt-ning för personer med funktionshinder. RV

29 Anmälan av inkomna skrivelser

30 Bordlagda valärenden

Mem. 2001:15, i vad avser val av en nämndeman.
Mem. 2001:19, i vad avser val av en suppleant i styrelsen för stiftel-sen Vetenskapsstaden.
Mem. 2001:20, i vad avser val av en revisor och en revisorssupple-ant hos stiftelsen Stockholm år 2004.
Mem. 2002:2, i vad avser val av en revisorssuppleant hos stiftelsen Fredric Eens Minne.
Mem. 2002:4, i vad avser val av en ersättare i stadsdelsnämnd.
Mem. 2002:7, i vad avser val av en ersättare i socialtjänstnämnden, en revisor och en revisorssuppleant hos stiftelsen Barnens Dag samt två nämndemän.

31 Mem. 2002:8. Avsägelser och fyllnadsval.

32 Utl. 59/02. Revisionsberättelser över de kommunala nämndernas verksamhet för år 2001 jämte granskningsrapporter avseende bola-gen (bih. 2002:4).

34 Utl. 61/02. Medgivande till ändrad bolagsordning för AB Stokab.

35 Utl. 62/02. Stadsdelsnämndernas tillämpning av bygglovstaxa.

36 Utl. 63/02. Namn för parker inom stadsdelen Långbro.

37 Utl. 64/02. Försäljning av fastigheterna Landbyska Verket 4 och 11 på Östermalm.

38 Utl. 65/02. Försäljning av samtliga aktier i Fastighets AB Bangårds-posten. Villkorat av kommunfullmäktiges godkännande senast 31 augusti 2002.

39 Utl. 66/02. Avtal avseende förvärv av Miljöinfocenter, lokalt re-ningsverk samt biogaslager inom Hammarby Sjöstad. Villkorat av kommunfullmäktiges godkännande senast 1 juni 2002.

40 Utl. 67/02. Ramavtal för lokaler för grundskola, förskoleklass och skolbarnsomsorg. Villkorat av kommunfullmäktiges godkännande senast 1 juni 2002.

41 Utl. 2002:58. Anbudsförfarande vid offentlig upphandling. Motion av Roger Mogert (s) (2001:24). RI

42 Utl. 68/02. Byggande av spårväg till Västra Kungsholmen. Motion av Cecilia Obermüller m.fl. (mp) (2000:72).

§1 Justering

Förste vice ordföranden Barry Andersson (s) och andre vice ordföranden Hans-Göran Olsson (fp) utsågs att jämte ordföranden Axel Wennerholm (m) justera och expediera dagens protokoll. Justeringen kommer att ske måndagen den 3 juni 2002 kl. 15.00.

§2 Närvaro

Närvaro antecknades enligt ----------------------------------------------------- Bilaga 1.

§4 Tillfällig bordläggning

Kommunfullmäktige beslöt utan omröstning att tillfälligt bordlägga besvarandet av interpellation nr 2002:8.

 

 

Sammanträdet ajournerades kl. 16.05 - 16.15.

§5 Interpellation om medborgarinflytande vid utformandet av det ”nya” Järvafältet (nr 2002:8)

Dnr 422/2002

Återupptogs tidigare under sammanträdet tillfälligt bordlagd interpellation av

Ann-Margarethe Livh (v) om medborgarinflytande vid utformandet av det "nya" Järvafältet.

Kommunfullmäktige hade den 18 februari 2002 beslutat medgiva att interpella-tionen fick framställas.

Borgarrådet Söderlund hänvisade till utdelat interpellationssvar ---------- Bilaga 2.

I debatten yttrade sig Ann-Margarethe Livh, borgarrådet Söderlund, Hardy Hedman, Ann-Marie Strömberg och Bror Stefenson.

§6 Bordlagda interpellationer

Kommunfullmäktige beslöt utan omröstning att åter bordlägga besvarandet av interpellationerna nr 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 och 19 för år 2002.

§7 Interpellationer

Anmäldes ingivna interpellationer:

 1. av Per Bolund (mp) om en bilfri dag 22 september 2002 (nr 2002:20);
 2. av Leif Rönngren (s) om den svåra situationen inom äldreomsorgen (nr 2002:21);
 3. av Leif Rönngren (s) om nollvision för hemlösheten (nr 2002:22);
 4. av Viviann Gunnarsson (mp) om meningsfull sysselsättning för personer med funktionshinder (nr 2002:23).

Kommunfullmäktige beslöt utan omröstning medgiva att interpellationerna fick framställas.

Härefter beslöt kommunfullmäktige utan omröstning att bordlägga besvarandet av dessa interpellationer.

 

 

Sammanträdet ajournerades kl. 16.40 - 17.00.

§8 Muntlig frågestund

Fråga nr 1. Budgethållning

Borgarrådet Billström (s) ställde en fråga om budgethållning.

Kommunfullmäktige beslöt utan omröstning medgiva att frågan fick framställas.

Ordet innehades av borgarråden Billström och Cederschiöld.

 

 

Fråga nr 2. Stockholmsprovet

Patricio Rodriguez (v) ställde en fråga om Stockholmsprovet.

Kommunfullmäktige beslöt utan omröstning medgiva att frågan fick framställas.

Ordet innehades av Patricio Rodriguez och borgarrådet Björklund.

 

 

Fråga nr 3. Öppna centrala nämndmöten

Christopher Ödmann (mp) ställde en fråga om öppna centrala nämndmöten.

Kommunfullmäktige beslöt utan omröstning medgiva att frågan fick framställas.

Ordet innehades av Christopher Ödmann och borgarrådet Cederschiöld.

 

 

Fråga nr 4. Norra länken

Börje Vestlund (s) ställde en fråga om Norra länken.

Kommunfullmäktige beslöt utan omröstning medgiva att frågan fick framställas.

Ordet innehades av Börje Vestlund och borgarrådet Nordin.

 

 

Fråga nr 5. Bollplan vid Nybohovsskolan

Ann-Marie Strömberg (v) ställde en fråga om bollplan vid Nybohovsskolan.

Kommunfullmäktige beslöt utan omröstning medgiva att frågan fick framställas.

Ordet innehades av Ann-Marie Strömberg och borgarrådet Nordin.

 

 

Fråga nr 6. Vägverkets vägran att betala tillsynsavgifter

Yildiz Kafkas (mp) ställde en fråga om Vägverkets vägran att betala tillsynsavgifter.

Kommunfullmäktige beslöt utan omröstning medgiva att frågan fick framställas.

Ordet innehades av Yildiz Kafkas och borgarrådet Nordin.

 

Fråga nr 7. Konflikt mellan gång- och cykelbanor ur tillgänglighetsperspektiv

Juan Carlos Cebrián (s) ställde en fråga om konflikt mellan gång- och cykelbanor ur tillgänglighetsperspektiv.

Kommunfullmäktige beslöt utan omröstning medgiva att frågan fick framställas.

Ordet innehades av Juan Carlos Cebrián och borgarrådet Nordin.

 

 

Fråga nr 8. Personalpolitik

Borgarrådet Olofsson (v) ställde en fråga om personalpolitik.

Kommunfullmäktige beslöt utan omröstning medgiva att frågan fick framställas.

Ordet innehades av borgarråden Olofsson och Nordin.

 

 

Fråga nr 9. Elevrepresentanter på utbildningsnämndens möten

Christopher Ödmann (mp) ställde en fråga om elevrepresentanter på utbildningsnämndens möten.

Kommunfullmäktige beslöt utan omröstning medgiva att frågan fick framställas.

Ordet innehades av Christopher Ödmann och borgarrådet Björklund.

 

 

Fråga nr 10. Bullerstörningar från tvärspårvägen i Hammarby Sjöstad

Yildiz Kafkas (mp) ställde en fråga om bullerstörningar från tvärspårvägen i Hammarby Sjöstad.

Kommunfullmäktige beslöt utan omröstning medgiva att frågan fick framställas.

Ordet innehades av Yildiz Kafkas och borgarrådet Nordin.

 

 

Sammanträdet ajournerades kl. 17.58 - 18.00.

§9 Upprop

Kl. 18.03 förrättades upprop, varvid närvaro antecknades enligt ---------- Bilaga 1.

§10 Anmälan angående justering

Ordföranden anmälde att till justeringsmän utsetts ordföranden, förste och andre vice ordförandena samt att justeringen kommer att äga rum måndagen den 3 juni 2002 kl. 15.00, vilket kommunfullmäktige godkände.

§11 Anmälda skrivelser

Till kommunfullmäktige hade inkommit följande skrivelser vilka delgivits berörda organ:

Regeringsbeslut

Miljödepartementet

av den 18 april 2002

med anledning av överklagande över stadsbyggnadsnämndens beslut

(2001-08-16) att anta detaljplan för Lindarna 9 m.m. inom stadsdelen Äppelviken, Stockholms kommun.

Länsrättens i Stockholms län beslut

av den 7 maj 2002

med anledning av besvär över KF:s beslut (2002-04-08, § 13) om principer vid försäljning av sommargårdar inklusive redovisning till donationsfonder; nu fråga om inhibition.

§12 Fyllnadsval (mem. 15, 19 och 20 för år 2001, mem. 2, 4 och 7 för år 2002)

Kommunstyrelsens tidigare bordlagda memorial nr 15, 19 och 20 för år 2001 samt nr 2, 4 och 7 för år 2002 om fyllnadsval behandlades.

På förslag av förste vice ordföranden beslöt kommunfullmäktige utan omröstning att bordlägga val av en nämndeman (mem. 2001:15), en revisor och en revisorssuppleant hos Stiftelsen Stockholm år 2004 (mem. 2001:20), en revisorssuppleant hos Stiftelsen Fredric Eens Minne (mem. 2002:2) och en revisor hos Stiftelsen Barnens Dag (mem 2002:7).

Val av en suppleant i styrelsen för Stiftelsen Vetenskapsstaden (mem. 2001:19) utgår.

Härefter utsåg kommunfullmäktige utan omröstning

Mem. 2002:4

i stadsdelsnämnden Vantör för tiden till och med år 2002:

till ersättare: Åsa Öckerman (mp);

Mem. 2002:7

i socialtjänstnämnden för tiden till och med år 2002:

till ersättare: Jamie Bolling (mp);

till nämndemän för tiden 1 juni 2002 - 31 december 2002: Liselotte Fylking (m), Karin Liljegren (m), Helena Markusson (v).

§13 Avsägelser och fyllnadsval (mem 2002:8)

Kommunstyrelsens memorial nr 2002:8 om avsägelser och fyllnadsval behandlades.

På förslag av förste vice ordföranden beslöt kommunfullmäktige utan omröstning att bordlägga val av en ersättare i stadsdelsnämnden Maria-Gamla stan, en ersättare i stadsdelsnämnden Spånga-Tensta, en revisor hos SMÅA AB och fyra nämndemän.

Beslut

Med bifall till kommunstyrelsens förslag i memorialet beslöt kommunfullmäktige utan omröstning att

 1. godkänna i memorialet upptagna avsägelser från Henry Väljä (mp) - ledamot i stadsdelsnämnden Liljeholmen, Johanna Strandh (fp) - ersättare i stadsdelsnämnden Maria-Gamla stan, Clara Averbo (v) - ersättare i stadsdelsnämnden Spånga-Tensta, Bertil Fredriksson (kd) - suppleant i styrelsen för AB Stockholmshem, Carl-Olof Carlsson - revisor hos SMÅA AB
 2. om till ledamot utses förutvarande ersättare/suppleant utse ersättare/suppleant i den till ledamot utseddes ställe.

Härefter utsåg kommunfullmäktige utan omröstning

i stadsdelsnämnden Liljeholmen för tiden till och med år 2002:

till ledamot: Magnus Jarnling (mp);

i styrelsen för AB Stockholmshem för tiden till och med ordinarie bolagsstämma år 2003:

till suppleant: Ulrika Berglund (kd);

till nämndeman för tiden 1 juni 2002 - 31 december 2002: Rune Falgert (mp).

§14 Revisionsberättelser över de kommunala nämndernas verksamhet för år 2001 jämte granskningsrapporter avseende bolagen (bih. 2002:4) (utl 2002:59)

Dnr 1326/2002

Kommunstyrelsens utlåtande nr 2002:59 behandlades. Utlåtandet gäller revisionsberättelser över de kommunala nämndernas verksamhet för år 2001 jämte granskningsrapporter avseende bolagen.

Ordet innehades av Yildiz Kafkas.

Beslut

Kommunfullmäktige beslöt utan omröstning att

 1. bevilja kommunstyrelsen samt av kommunfullmäktige eller kommunstyrelsen tillsatta kommittéer, beredningar och delegationer ansvarsfrihet för 2001 års verksamhet,
 2. bevilja valnämnden ansvarsfrihet för 2001 års verksamhet,
 3. bevilja revisorskollegiets administrativa förvaltning ansvarsfrihet för 2001 års verksamhet,
 4. bevilja näringslivsnämnden ansvarsfrihet för 2001 års verksamhet,
 5. bevilja saluhallsstyrelsen ansvarsfrihet för 2001 års verksamhet,
 6. bevilja Kista stadsdelsnämnd ansvarsfrihet för 2001 års verksamhet,
 7. bevilja Rinkeby stadsdelsnämnd ansvarsfrihet för 2001 års verksamhet,
 8. bevilja Spånga-Tensta stadsdelsnämnd ansvarsfrihet för 2001 års verksamhet,
 9. bevilja Hässelby-Vällingby stadsdelsnämnd ansvarsfrihet för 2001 års verksamhet,
 10. bevilja Bromma stadsdelsnämnd ansvarsfrihet för 2001 års verksamhet,
 11. bevilja Kungsholmens stadsdelsnämnd ansvarsfrihet för 2001 års verksamhet,
 12. bevilja Norrmalms stadsdelsnämnd ansvarsfrihet för 2001 års verksamhet,
 13. bevilja Östermalms stadsdelsnämnd ansvarsfrihet för 2001 års verksamhet,
 14. bevilja Maria-Gamla stans stadsdelsnämnd ansvarsfrihet för 2001 års verksamhet,
 15. bevilja Katarina-Sofia stadsdelsnämnd ansvarsfrihet för 2001 års verksamhet,
 16. bevilja Enskede-Årsta stadsdelsnämnd ansvarsfrihet för 2001 års verksamhet,
 17. bevilja Skarpnäcks stadsdelsnämnd ansvarsfrihet för 2001 års verksamhet,
 18. bevilja Farsta stadsdelsnämnd ansvarsfrihet för 2001 års verksamhet,
 19. bevilja Vantörs stadsdelsnämnd ansvarsfrihet för 2001 års verksamhet,
 20. bevilja Älvsjö stadsdelsnämnd ansvarsfrihet för 2001 års verksamhet,
 21. bevilja Liljeholmens stadsdelsnämnd ansvarsfrihet för 2001 års verksamhet,
 22. bevilja Hägerstens stadsdelsnämnd ansvarsfrihet för 2001 års verksamhet,
 23. bevilja Skärholmens stadsdelsnämnd ansvarsfrihet för 2001 års verksamhet,
 24. bevilja stadsbyggnadsnämnden inklusive utrednings- och statistikkontoret ansvarsfrihet för 2001 års verksamhet,
 25. bevilja renhållningsnämnden ansvarsfrihet för 2001 års verksamhet,
 26. bevilja gatu- och fastighetsnämnden ansvarsfrihet för 2001 års verksamhet,
 27. bevilja utbildningsnämnden ansvarsfrihet för 2001 års verksamhet,
 28. bevilja socialtjänstnämnden ansvarsfrihet för 2001 års verksamhet,
 29. bevilja överförmyndarnämnden ansvarsfrihet för 2001 års verksamhet,
 30. bevilja kulturnämnden (inklusive stadsarkivet) ansvarsfrihet för 2001 års verksamhet,
 31. bevilja miljö- och hälsoskyddsnämnden ansvarsfrihet för 2001 års verksamhet,
 32. bevilja idrottsnämnden ansvarsfrihet för 2001 års verksamhet,
 33. bevilja integrationsnämnden ansvarsfrihet för 2001 års verksamhet,
 34. bevilja kyrkogårdsnämnden ansvarsfrihet för 2001 års verksamhet,
 35. bevilja brand- och räddningsnämnden ansvarsfrihet för 2001 års verksamhet,
 36. bevilja stadsmuseinämnden ansvarsfrihet för 2001 års verksamhet,
 37. bevilja skönhetsrådet ansvarsfrihet för 2001 års verksamhet.

§15 Stockholms stads årsredovisning för 2001 (utl 2002:60)

Dnr 1370/2002

Kommunstyrelsens utlåtande nr 2002:60 behandlades. Utlåtandet gäller Stockholms stads årsredovisning för 2001.

Ordet innehades av borgarråden Cederschiöld och Nilsson, Viviann Gunnarsson, borgarrådet Olofsson och Bror Stefenson.

Beslut

Med bifall till kommunstyrelsens förslag i utlåtandet beslöt kommunfullmäktige utan omröstning följande.

 1. Stockholms stads årsredovisning för 2001 godkänns.
 2. Avvikande redovisningsprinciper som redovisas i årsredovisningen godkänns.
 3. Disposition under eget kapital om 73,0 mnkr avseende Stockholms stads 750-årsjubileum samt vinterväghållning godkänns.
 4. Gatu- och fastighetsnämndens slutredovisning av projekt Husbybadet godkänns.
 5. Nämndernas redovisning av kommunfullmäktiges uppdrag under 2001 godkänns.
 6. Nämndernas redovisning av nyckeltal för 2001 godkänns.


Särskilda uttalanden

Borgarrådet Nilsson (s) med hänvisning till socialdemokraternas särskilda uttalande i kommunstyrelsen.

Borgarrådet Olofsson (v) med hänvisning till vänsterpartiets särskilda uttalande i kommunstyrelsen.

Viviann Gunnarsson (mp) med hänvisning till miljöpartiets särskilda uttalande i kommunstyrelsen.

§16 Medgivande till ändrad bolagsordning för AB Stokab (utl 2002:61)

Dnr 1151/2002

Kommunstyrelsens utlåtande nr 2002:61 behandlades. Utlåtandet gäller AB Stokabs begäran om ändrad bolagsordning.

Beslut

Med bifall till kommunstyrelsens förslag i utlåtandet beslöt kommunfullmäktige utan omröstning följande.

AB Stokabs begäran om ändrad bolagsordning godkännes i enlighet med utlåtandet.

§17 Stadsdelsnämndernas tillämpning av bygglovstaxa (utl 2002:62)

Dnr 1400/2002

Kommunstyrelsens utlåtande nr 2002:62 behandlades. Utlåtandet gäller ett förslag om tillämpning av stadsdelsnämndernas bygglovstaxa.

Beslut

Med bifall till kommunstyrelsens förslag i utlåtandet beslöt kommunfullmäktige utan omröstning följande.

Stadsdelsnämnderna skall i ärenden angående bygglov ta ut avgift enligt den taxa som gäller för stadsbyggnadsnämndens verksamhet.

§18 Namn för parker inom stadsdelen Långbro (utl 2002:63)

Dnr 1278/2002

Kommunstyrelsens utlåtande nr 2002:63 behandlades. Utlåtandet gäller ett förslag till namn för parker i Långbro.

Ordet innehades av Peter Modesta.

Beslut

Med bifall till kommunstyrelsens förslag i utlåtandet med rättelse av namnet Vivelparken beslöt kommunfullmäktige utan omröstning följande.

Långbroparken, Långbrogårdsparken och Vivelparken fastställs som namn för parker inom stadsdelen Långbro och namnet Långbro Park utgår.

§19 Försäljning av fastigheterna Landbyska Verket 4 och 11 på Östermalm (utl 2002:64)

Dnr 698/2002

Kommunstyrelsens utlåtande nr 2002:64 behandlades. Utlåtandet gäller ett förslag om försäljning av fastigheterna Landbyska Verket 4 och 11 på Östermalm.

Ordet innehades av Viviann Gunnarsson, Ann-Marie Strömberg, borgarrådet Nordin, Börje Vestlund och Inge-Britt Lundin.

Yrkanden

Under överläggningen hade yrkats

dels bifall till kommunstyrelsens förslag,

dels av Ann-Marie Strömberg (v) bifall till vänsterpartiets reservation i kommunstyrelsen,

dels av Viviann Gunnarsson (mp) bifall till miljöpartiets reservation i kommunstyrelsen.

Beslut

Efter framställda propositioner enligt dessa yrkanden beslöt kommunfullmäktige utan omröstning - i enlighet med kommunstyrelsens förslag - följande.

Försäljning av fastigheten Landbyska Verket 4 till köpeskillingen 75 mnkr samt försäljningen av fastigheten Landbyska Verket 11 till köpeskillingen 110 mnkr, enligt respektive köpeavtal, godkänns. Köpare är Norges Hus AB.

§20 Försäljning av samtliga aktier i Fastighets AB Bangårds-posten. Villkorat av kommunfullmäktiges godkännande senast 31 augusti 2002 (utl 2002:65)

Dnr 938/2002

Kommunstyrelsens utlåtande nr 2002:65 behandlades. Utlåtandet gäller ett förslag om försäljning av samtliga aktier i Fastighets AB Bangårdsposten.

Ordet innehades av borgarrådet Nordin.

Beslut

Kommunfullmäktige beslöt utan omröstning att bordlägga ärendet.

§21 Avtal avseende förvärv av Miljöinfocenter, lokalt re-ningsverk samt biogaslager inom Hammarby Sjöstad. Villkorat av kommunfullmäktiges godkännande senast 1 juni 2002 (utl 2002:66)

Dnr 1337/2002

Kommunstyrelsens utlåtande nr 2002:66 behandlades. Utlåtandet gäller ett förslag till avtal avseende förvärv av Miljöinfocenter, lokalt reningsverk samt biogaslager inom Hammarby Sjöstad.

Beslut

Med bifall till kommunstyrelsens förslag i utlåtandet beslöt kommunfullmäktige utan omröstning följande.

 1. Bilagda förslag till avtal mellan Stockholm Vatten AB och gatu- och fastighetsnämnden avseende förvärv av miljöinfocenter, lokalt reningsverk samt biogaslager godkännes.
 2. Gatu- och fastighetsnämnden medges ökade investeringsutgifter med 58 mnkr för förvärv enligt ovan samt ökade investeringsinkomster avseende LIP-bidrag med 20,5 mnkr för år 2002. Finansiering av investeringsutgiften sker genom ökat finansieringsbeting under finansförvaltningen.

§22 Ramavtal för lokaler för grundskola, förskoleklass och skolbarnsomsorg. Villkorat av kommunfullmäktiges godkännande senast 1 juni 2002 (utl 2002:67)

Dnr 725/2002

Kommunstyrelsens utlåtande nr 2002:67 behandlades. Utlåtandet gäller ett förslag till ramavtal för lokaler för grundskola, förskoleklass och skolbarnsomsorg.

Ordet innehades av Christopher Ödmann och borgarrådet Nordin.

Yrkanden

Under överläggningen hade yrkats

dels bifall till kommunstyrelsens förslag,

dels av Christopher Ödmann (mp) bifall till miljöpartiets reservation i kommunstyrelsen.

Beslut

Efter framställda propositioner enligt dessa yrkanden beslöt kommunfullmäktige utan omröstning - i enlighet med kommunstyrelsens förslag - följande.

Ramavtal för lokaler för grundskola, förskoleklass och skolbarnsomsorg godkänns.

§23 Motion om anbudsförfarande vid offentlig upphandling (2001:24) (utl 2002:58)

Dnr 678/2001

Kommunstyrelsens tidigare bordlagda utlåtande nr 2002:58 behandlades. Utlåtandet gäller en motion av Roger Mogert (s), i vilken han bl.a. föreslagit att kollektivavtalsbärande fackföreningar skall ha rätt att delta i utformandet av och yttra sig över underlaget vid offentliga upphandlingar.

Ordet innehades av Roger Mogert, borgarrådet Cederschiöld, Paul Lappalainen samt borgarråden Olofsson och Nilsson.

Yrkanden

Under överläggningen hade yrkats

dels bifall till kommunstyrelsens förslag,

dels av borgarrådet Cederschiöld (m) att ärendet återremitteras,

dels av borgarråden Nilsson (s) och Olofsson (v) i första hand återremiss och i andra hand bifall till socialdemokraternas och vänsterpartiets gemensamma reservation i kommunstyrelsen,

dels av Paul Lappalainen (mp) att ärendet återremitteras och bifall till miljöpartiets ersättaryttrande i kommunstyrelsen.

Propositionsordning

Ordföranden tog först upp återremissyrkandet. Vid propositioner på bifall till eller avslag på detta yrkande beslöt kommunfullmäktige utan omröstning att bifalla detta.

Beslut

Kommunfullmäktige hade alltså beslutat att återremittera ärendet.

§24 Motion om byggande av spårväg till Västra Kungsholmen (2000:72) (utl 2002:68)

Dnr 1299/2000

Kommunstyrelsens utlåtande nr 2002:68 behandlades. Utlåtandet gäller en motion av Cecilia Obermüller m.fl. (mp) i vilken de föreslagit att berörda förvaltningar ges i uppdrag att tillsammans med SL utreda byggandet av en spårväg mellan Fridhemsplansområdet och Västra Kungsholmen samt utreda möjligheten att sammanbinda denna linje med en till Centralen förlängd Djurgårdslinje.

Ordningsfråga

Ordet innehades av Christopher Ödmann i en ordningsfråga.

Yrkande

av Christopher Ödmann (mp) att ärendet bordläggs.

Propositionsordning

Ordföranden tog upp Christopher Ödmanns (mp) bordläggningsyrkande. Vid propositioner på bifall till eller avslag på detta yrkande beslöt kommunfullmäktige utan omröstning att avslå detta.

Vidare yttrade sig Rebwar Hassan, borgarrådet Nordin, Ann-Marie Strömberg, Viviann Gunnarsson, Börje Vestlund, Inge-Britt Lundin, Cecilia Obermüller, Lilian Falkbäck och Barry Andersson.

Yrkanden

Under överläggningen hade yrkats

dels bifall till kommunstyrelsens förslag,

dels av Ann-Marie Strömberg (v) bifall till vänsterpartiets reservation i kommunstyrelsen,

dels av Rebwar Hassan (mp) bifall till miljöpartiets reservation i kommunstyrelsen.

Beslut

Efter framställda propositioner enligt dessa yrkanden beslöt kommunfullmäktige utan omröstning - i enlighet med kommunstyrelsens förslag - att

anse motion 2000:72 av Cecilia Obermüller m.fl. (mp) om byggande av spårväg till Västra Kungsholmen besvarad med vad som anförs i utlåtandet.

§25 Interpellation om snöröjningen under julhelgen (nr 2002:4)

Dnr 236/2002

Återupptogs tidigare under sammanträdet bordlagd interpellation av Annika Billström (s) om snöröjningen under julhelgen.

Kommunfullmäktige hade den 4 februari 2002 beslutat medgiva att interpella-tionen fick framställas.

Borgarrådet Nordin hänvisade till utdelat interpellationssvar -------------- Bilaga 3.

I debatten yttrade sig borgarråden Billström och Nordin.

§26 Interpellation om snöläget i Farsta strand (nr 2002:6)

Dnr 238/2002

Återupptogs tidigare under sammanträdet bordlagd interpellation av Juan Carlos Cebrián (s) om snöläget i Farsta strand.

Kommunfullmäktige hade den 4 februari 2002 beslutat medgiva att interpella-tionen fick framställas.

Borgarrådet Nordin hänvisade till utdelat interpellationssvar -------------- Bilaga 4.

I debatten yttrade sig Juan Carlos Cebrián, borgarrådet Nordin, Börje Vestlund och Ann-Marie Strömberg.

§27 Interpellation om ansökan om medel för energirådgivning (nr 2002:18)

Dnr 1094/2002

Återupptogs tidigare under sammanträdet bordlagd interpellation av Cecilia Obermüller (mp) om ansökan om medel för energirådgivning.

Kommunfullmäktige hade den 8 april 2002 beslutat medgiva att interpellationen fick framställas.

Borgarrådet Cederschiöld hänvisade till utdelat interpellationssvar ------- Bilaga 5.

I debatten yttrade sig Cecilia Obermüller och borgarrådet Cederschiöld.

§28 Motioner

Under sammanträdet väcktes och inlämnades följande motioner:

 1. av Viviann Gunnarsson (mp) och Christopher Ödmann (mp) om gröna skolgårdar (nr 2002:31);
 2. av Rebwar Hassan (mp) och Paul Lappalainen (mp) om fristående center mot rasism och diskriminering (nr 2002:32);
 3. av Paul Lappalainen (mp) om internationellt äldreboende med dagcenter m.m. (nr 2002:33).

 

Motionerna överlämnades till kommunstyrelsen för beredning.

 

 

Kommunfullmäktige åtskildes kl. 20.46.

 

 

Vid protokollet:

 

 

Yvonne Modén