Din position: Hem > Stockholms stad > Kommunfullmäktige > Sammanträde 2002-06-10

Sammanträde 2002-06-10

Datum
Klockan
16:00
Plats
KOMMUNFULLMÄKTIGE


Kl. 16.00 behandlas interpellationer. Kl. 17.00-18.00 anordnas en muntlig frågestund då Läs mer...borgarråden svarar på ledamöternas frågor. Med början kl. 18.00 behandlas beslutsärenden. I mån av tid fortsättes därefter behandlingen av frågor och interpellationer.


Rotel I: Finansroteln; borgarrådet Carl Cederschiöld
Rotel II: Stadsbyggnadsroteln; borgarrådet Mikael Söderlund
Rotel III: Gatu- och fastighetsroteln; borgarrådet Sten Nordin
Rotel IV: Skolroteln; borgarrådet Jan Björklund
Rotel V: Socialroteln; borgarrådet Kristina Axén Olin
Rotel VI: Äldreomsorgs- och kulturroteln; borgarrådet Birgitta Rydell
Rotel VII: Integrations-, miljö- och idrottsroteln; borgarrådet Alf Samuelsson
Rotel VIII: Stadsmiljöroteln; borgarrådet Stella Fare

2 Nr 2001:37 av Ann-Margarethe Livh (v) om hur storstadssatsning-ens medel används. RVII

3 Nr 2001:43 av Anita Habel (v) om hemlösa barnfamiljer. RV

4 Nr 2001:47 av Barbro Karlsson (s) om Gubbängens medborgarhus. RVII

5 Nr 2001:48 av Eva Oivio (s) om utsläpp av lösningsmedel samt störande fläktbuller från företag inom Bromstens industriområde. RVII

6 Nr 2001:49 av Py Börjeson (s) om kostnader för konkurrensutsätt-ning av stadens idrottsanläggningar. RVII

7 Nr 2002:2 av Margareta Olofsson (v) om brott mot miljöbalken. RVII

8 Nr 2002:5 av Elisabet Lönngren (s) om snödumpning i Riddarfjär-den. RVII

9 Nr 2002:7 av Ann-Marie Strömberg (v) om avgäldsbefrielse för friskolor. RIV

10 Nr 2002:10 av Leif Rönngren (s) om ökningen av missbruket av cannabis. RV

11 Nr 2002:12 av Annika Billström (s) om konsten att effektivisera klotterbekämpningen och samtidigt respektera barns och ungdomars rätt att fritt delta i det kulturella och konstnärliga livet. RVI

12 Nr 2002:13 av Ann-Marie Strömberg (v) om ungdomsråd – lyssna på ungdomarna i Stockholms stad. RIV

13 Nr 2002:14 av Yildiz Kafkas (mp) om höga partikel- och kvävedi-oxidhalter. RVII

14 Nr 2002:15 av Ann-Marie Furumark (s) om hur många som har nyttjat möjligheten att välja vårdutförare inom hemtjänsten. RVI

15 Nr 2002:16 av Carin Jahn (s) om försöks- och träningslägenheter. RV

16 Nr 2002:17 av Eva-Louise Erlandsson-Slorach (s) om konkurrensut-sättningen av socialtjänsten. RV

17 Nr 2002:19 av Anita Habel (v) om långtidssjukskrivningar bland stadens anställda. RIII

18 Nr 2002:20 av Per Bolund (mp) om en bilfri dag 22 september 2002. RIII

19 Nr 2002:21 av Leif Rönngren (s) om den svåra situationen inom äldreomsorgen. RVI

20 Nr 2002:22 av Leif Rönngren (s) om nollvision för hemlösheten. RV

21 Nr 2002:23 av Viviann Gunnarsson (mp) om meningsfull sysselsätt-ning för personer med funktionshinder. RV

25 Anmälan av inkomna skrivelser

26 Utl. 65/02. Försäljning av samtliga aktier i Fastighets AB Bangårds-posten. Villkorat av kommunfullmäktiges godkännande senast 31 augusti 2002. RIII

27 Mem. 2002:9. Fyllnadsval av borgarråd med föredragningsskyldig-het från och med den 1 juli till och med den 20 oktober 2002.

28 Utl. 2002:69. Grundskoleundervisning för nyanlända flyktingelever.

29 Utl. 2002:70. Överenskommelse om att skapa en gemensam gymna-sieregion i Stockholms län.

30 Utl. 2002:71. Genomförande av en stockholmsskolornas idrottscup. Motion av Adem Tütüncü (s) (2000:28). Behovet av att stimulera barns och ungdomars idrottande i samverkan med skolan. Motion av Py Börjeson m.fl. (s) (2000:33).

31 Utl. 2002:72. Förändringar i stödet till stadens samlingslokaler. Mo-tion av Annika Billström (s) och Py Börjeson (s) (2001:44).

§1 Justering

Förste vice ordföranden Barry Andersson (s) och andre vice ordföranden Hans-Göran Olsson (fp) utsågs att jämte ordföranden Axel Wennerholm (m) justera och expediera dagens protokoll. Justeringen kommer att ske måndagen den 17 juni 2002 kl. 15.00.

§2 Närvaro

Närvaro antecknades enligt ----------------------------------------------------- Bilaga 1.

§3 Interpellation om hur storstadssatsning-ens medel används (nr 2001:37)

Dnr 1612/2001

Ann-Margarethe Livh (v) hade lämnat in en interpellation om hur storstadssatsningens medel används.

Kommunfullmäktige hade den 3 december 2001 beslutat medgiva att interpella-tionen fick framställas.

Borgarrådet Samuelsson hänvisade till utdelat interpellationssvar -------- Bilaga 2.

I debatten yttrade sig Ann-Margarethe Livh, borgarrådet Samuelsson, Hardy Hedman, Per Sundgren, Rebwar Hassan och Ann-Marie Strömberg.

§5 Interpellation om Gubbängens medborgarhus (nr 2001:47)

Dnr 1845/2001

Barbro Karlsson (s) hade lämnat in en interpellation om Gubbängens medborgarhus.

Kommunfullmäktige hade den 21 januari 2002 beslutat medgiva att interpella-tionen fick framställas.

Borgarrådet Samuelsson hänvisade till utdelat interpellationssvar -------- Bilaga 3.

I debatten yttrade sig Barbro Karlsson, borgarrådet Samuelsson, Joen Lagerberg, Ann-Marie Strömberg, Py Börjeson, Bror Stefenson, Peter Modesta, Juan Carlos Cebrián och Hardy Hedman.

§6 Bordlagd interpellation

Kommunfullmäktige beslöt utan omröstning att åter bordlägga besvarandet av interpellation nr 2001:48.

§7 Interpellation om kostnader för konkurrensutsätt-ning av stadens idrottsanläggningar (nr 2001:49)

Dnr 1847/2001

Py Börjeson (s) hade lämnat in en interpellation om kostnader för konkurrensutsättning av stadens idrottsanläggningar.

Kommunfullmäktige hade den 21 januari 2002 beslutat medgiva att interpella-tionen fick framställas.

Borgarrådet Samuelsson hänvisade till utdelat interpellationssvar -------- Bilaga 4.

I debatten yttrade sig Py Börjeson, Majken Wennberg, Anders Broberg, Christopher Ödmann, borgarrådet Samuelsson, Ann-Marie Furumark, Ann-Marie Strömberg och Juan Carlos Cebrián.

§8 Bordlagda interpellationer

Kommunfullmäktige beslöt utan omröstning att åter bordlägga besvarandet av interpellationerna nr 2, 5, 7, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 20, 21, 22 och 23 för år 2002.

§9 Muntlig frågestund

Fråga nr 1. Omvandling till bostadsrätter

Borgarrådet Billström (s) ställde en fråga om omvandling till bostadsrätter.

Kommunfullmäktige beslöt utan omröstning medgiva att frågan fick framställas.

Ordet innehades av borgarråden Billström och Nordin.

 

 

Fråga nr 2. Avfallsplanen

Borgarrådet Olofsson (v) ställde en fråga om avfallsplanen.

Kommunfullmäktige beslöt utan omröstning medgiva att frågan fick framställas.

Ordet innehades av borgarråden Olofsson och Söderlund.

 

Fråga nr 3. Avfallsplanen och renhållningsordningen

Yildiz Kafkas (mp) ställde en fråga om avfallsplanen och renhållningsordningen.

Kommunfullmäktige beslöt utan omröstning medgiva att frågan fick framställas.

Ordet innehades av Yildiz Kafkas och borgarrådet Söderlund.

 

 

Fråga nr 4. Kollo

Annett Öhman-Karlsson (s) ställde en fråga om kollo.

Kommunfullmäktige beslöt utan omröstning medgiva att frågan fick framställas.

Ordet innehades av Annett Öhman-Karlsson och borgarrådet Samuelsson.

 

 

Fråga nr 5. Stockholms Hamnentreprenad AB:s framtid

Patricio Rodriguez (v) ställde en fråga om Stockholms Hamnentreprenad AB:s framtid.

Kommunfullmäktige beslöt utan omröstning medgiva att frågan fick framställas.

Ordet innehades av Patricio Rodriguez och borgarrådet Nordin.

 

 

Fråga nr 6. Sortering av avfall

Viviann Gunnarsson (mp) ställde en fråga om sortering av avfall.

Kommunfullmäktige beslöt utan omröstning medgiva att frågan fick framställas.

Ordet innehades av Viviann Gunnarsson och borgarrådet Söderlund.

 

 

Fråga nr 7. Uppsägning och upphandling av verksamhet som bedrivs på av staden förhyrd mark, t.ex. "Årstagolfen"

Py Börjeson (s) ställde en fråga om uppsägning och upphandling av verksamhet som bedrivs på av staden förhyrd mark, t.ex. "Årstagolfen".

Kommunfullmäktige beslöt utan omröstning medgiva att frågan fick framställas.

Ordet innehades av Py Börjeson och borgarrådet Cederschiöld.

Fråga nr 8. Resistent TBC

Ann-Marie Strömberg (v) ställde en fråga om resistent TBC.

Kommunfullmäktige beslöt utan omröstning medgiva att frågan fick framställas.

Ordet innehades av Ann-Marie Strömberg och borgarrådet Axén Olin.

§10 Upprop

Kl. 18.04 förrättades upprop, varvid närvaro antecknades enligt ---------- Bilaga 1.

§11 Anmälan angående justering

Ordföranden anmälde att till justeringsmän utsetts ordföranden, förste och andre vice ordförandena samt att justeringen kommer att äga rum måndagen den 17 juni 2002 kl. 15.00, vilket kommunfullmäktige godkände.

§12 Anmälda skrivelser

Till kommunfullmäktige hade inkommit följande skrivelser vilka delgivits berörda organ:

Regeringsbeslut

Miljödepartementet

av den 16 maj 2002

med anledning av överklagande i fråga om detaljplan för fastigheten Rosen-busken 22 inom stadsdelen Norrmalm.

Näringsdepartementet

av den 25 april 2002

med anledning av godkännande av avtal mellan staten och Stockholms kommun om revidering av lokalt utvecklingsavtal, m.m.

§13 Försäljning av samtliga aktier i Fastighets AB Bangårds-posten. Villkorat av kommunfullmäktiges godkännande senast 31 augusti 2002 (utl 2002:65)

Dnr 938/2002

Kommunstyrelsens tidigare bordlagda utlåtande nr 2002:65 behandlades. Utlåtandet gäller ett förslag om försäljning av samtliga aktier i Fastighets AB Bangårdsposten. Anmäldes att sidan 1265 i utlåtandet ersatts av en ny sida med ändrade slutdatum för parternas godkännande av aktieöverlåtelseavtalet.

Ordet innehades av borgarrådet Nordin, Svante Linusson, Ann-Marie Strömberg, Börje Vestlund, Per Bolund, Inge-Britt Lundin och borgarrådet Fare.

Yrkanden

Under överläggningen hade yrkats

dels bifall till kommunstyrelsens förslag,

dels av Per Bolund (mp) bifall till miljöpartiets reservation i kommunstyrelsen.

Beslut

Efter framställda propositioner enligt dessa yrkanden beslöt kommunfullmäktige utan omröstning - i enlighet med kommunstyrelsens förslag - följande.

 1. Avtal om försäljning av samtliga aktier i Fastighets AB Bangårdsposten till Cliffstone Investment Inc. godkänns. Köpeskillingen beräknas på tillträdesdagen med utgångspunkt från ett överenskommet fastighetsvärde på 720 mnkr som justeras enligt aktieöverlåtelseavtalet, bilaga 1 till utlåtandet.
 2. Exploateringsavtal, bilaga 2 till utlåtandet, mellan staden och Fastighets AB Bangårdsposten godkänns. Exploateringsavtalet innehåller försäljning av del av fastigheten Norrmalm 4:41 för en köpeskilling om 1 000 kr.
 3. Stadsbyggnadsnämnden ges i uppdrag att utvidga detaljplaneområdet för hotell- och konferensanläggningen vid Klarabergsviadukten att även inkludera den del av Norrmalm 4:41 som exploateringsavtalet avser.

Särskilt uttalande

Ann-Marie Strömberg (v) med hänvisning till vänsterpartiets särskilda uttalande i kommunstyrelsen.

§14 Fyllnadsval av borgarråd med föredragningsskyldig-het från och med den 1 juli till och med den 20 oktober 2002 (mem 2002:9)

Kommunstyrelsens memorial nr 2002:9 behandlades. Memorialet gäller fyllnadsval av borgarråd med föredragningsskyldighet från och med den 1 juli till och med den 20 oktober 2002.

Ordet innehades av borgarråden Cederschiöld och Samuelsson.

Beslut

Med bifall till kommunstyrelsens förslag i memorialet beslöt kommunfullmäktige utan omröstning att godkänna borgarrådet Samuelssons (kd) avsägelse som borgarråd med föredragningsskyldighet.

På förslag av borgarrådet Cederschiöld utsåg kommunfullmäktige utan omröstning

till borgarråd med föredragningsskyldighet för tiden från och med den 1 juli till och med den 20 oktober 2002: Ewa Samuelsson (kd).

Antecknades att Alf Samuelsson (kd) ej deltagit i överläggning och beslut på grund av jäv.

§15 Grundskoleundervisning för nyanlända flyktingelever (2002:69)

Dnr 1334/2000

Kommunstyrelsens utlåtande nr 2002:69 behandlades. Utlåtandet gäller ett förslag om grundskoleundervisning för nyanlända flyktingelever.

Ordet innehades av borgarråden Björklund och Nilsson, Patricio Rodriguez, Christopher Ödmann, Thomas Fürth, Eva Oivio, Hardy Hedman och borgarrådet Olofsson.

Yrkanden

Under överläggningen hade yrkats

dels bifall till kommunstyrelsens förslag,

dels av borgarråden Cederschiöld (m), Björklund (fp) och Fare (sp) samt Hardy Hedman (kd) bifall till följande:

att kommunfullmäktige beslutar att

 1. utbildningsnämnden får i uppdrag att utreda frågan om fler stadsdelsnämnder bör behålla ansvaret för flyktingundervisningen
 2. anföra följande:
  Vi finner att fler stadsdelsnämnder har tillräckligt underlag och kompetens för att fortsätta bedriva grundskoleundervisning av hög kvalitet för nyanlända flyktingelever. Som exempel kan nämnas stadsdelsnämnden Vantör. Utbildningsnämnden bör därför utreda om ytterligare stadsdelsnämnder utöver de föreslagna, däribland Vantör, bör behålla ansvaret för undervisningen av flyktingelever.

dels av borgarrådet Nilsson (s) bifall till socialdemokraternas reservation i kommunstyrelsen innebärande återremiss,

dels av borgarrådet Olofsson (v) bifall till vänsterpartiets reservation i kommunstyrelsen,

dels av Christopher Ödmann (mp) bifall till miljöpartiets ersättaryttrande i kommunstyrelsen.

Propositionsordning

Ordföranden tog först upp återremissyrkandet. Vid propositioner på bifall till eller avslag på detta yrkande beslöt kommunfullmäktige utan omröstning att avslå detta.

Härefter tog ordföranden upp kommunstyrelsens förslag inklusive borgarråden Cederschiölds (m), Björklunds (fp) och Fares (sp) samt Hardy Hedmans (kd) gemensamma tilläggsyrkande varemot ställdes borgarrådet Olofssons (v) och Christopher Ödmanns (mp) respektive yrkanden. Vid propositioner på dessa yrkanden beslöt kommunfullmäktige utan omröstning att bifalla kommunstyrelsens förslag inklusive tilläggsyrkandet.

Beslut

Kommunfullmäktige hade alltså beslutat följande.

 1. Ansvaret för grundskoleundervisning för nyanlända flyktingelever överförs från stadsdelsnämnderna till utbildningsnämnden från den 1 januari 2003 i enlighet med stadsledningskontorets förslag. Dock skall ansvaret ligga kvar för denna verksamhet inom stadsdelsnämnderna Kista, Spånga-Tensta, Skärholmen och Rinkeby.
 2. Utbildningsnämnden tilldelas medel för dessa elever enligt resursfördelningssystemet.
 3. Kommunstyrelsen ges i uppdrag att ta fram förslag till ändringar i stadsdelsnämndernas och utbildningsnämndens reglementen.
 1. Utbildningsnämnden får i uppdrag att utreda frågan om fler stadsdelsnämnder bör behålla ansvaret för flyktingundervisningen.
 2. Anföra följande: Vi finner att fler stadsdelsnämnder har tillräckligt underlag och kompetens för att fortsätta bedriva grundskoleundervisning av hög kvalitet för nyanlända flyktingelever. Som exempel kan nämnas stadsdelsnämnden Vantör. Utbildningsnämnden bör därför utreda om ytterligare stadsdelsnämnder utöver de föreslagna, däribland Vantör, bör behålla ansvaret för undervisningen av flyktingelever.

§16 Överenskommelse om att skapa en gemensam gymnasieregion i Stockholms län (utl 2002:70)

Dnr 1911/2001

Kommunstyrelsens utlåtande nr 2002:70 behandlades. Utlåtandet gäller ett förslag till överenskommelse om att skapa en gemensam gymnasieregion i Stockholms län.

Ordet innehades av borgarråden Björklund, Olofsson och Nilsson samt Christopher Ödmann.

Beslut

Ärendet utgår.

§17 Motion om genomförande av en stockholmsskolornas idrottscup (2000:28). Motion om behovet av att stimulera barns och ungdomars idrottande i samverkan med skolan (2000:33) (utl 2002:71)

Dnr 487/2000, 599/2000

Kommunstyrelsens utlåtande nr 2002:71 behandlades. Utlåtandet gäller dels en motion av Adem Tütüncü (s) i vilken han föreslagit att kommunfullmäktige ska besluta att uppdra åt stadsdelsnämnderna och utbildningsnämnden att i samarbete med idrottsnämnden verka för att genomföra en idrottscup i Stockholms skolor, dels en motion av Py Börjeson m.fl. (s) i vilken de bland annat föreslagit att kommunfullmäktige ska uppdra åt stadsdelsnämnderna och utbildningsnämnden att verka för att stadens grund- och gymnasieskolor uppmuntrar elevernas idrottsutövande.

Ordet innehades av Py Börjeson, Svante Linusson, Christopher Ödmann, Hardy Hedman och Lotta Edholm.

Beslut

Kommunfullmäktige beslöt utan omröstning att bordlägga ärendet.

§18 Motion om förändringar i stödet till stadens samlingslokaler (2001:44) (utl 2002:72)

Dnr 1112/2001

Kommunstyrelsens utlåtande nr 2002:72 behandlades. Utlåtandet gäller en motion av Annika Billström (s) och Py Börjeson (s) i vilken de föreslagit att kommunstyrelsen ges i uppdrag att utreda förändringar i stödet till stadens samlingslokaler. Motionärerna vill öka antalet samlingslokaler samt kan tänka sig att öka det kommunala stödet till samlingslokaler, då det anses viktigt att föreningar och olika intressegrupper skall ha möjlighet att hyra billiga samlingslokaler.

Ordet innehades av Py Börjeson, Christopher Ödmann, Bror Stefenson, Caroline Silverudd Lundbom, Majken Wennberg, Godfrey Etyang, Hardy Hedman, Eva Louise Erlandsson-Slorach, Iris Birath, borgarrådet Olofsson, Malte Sigemalm och borgarrådet Cederschiöld.

Yrkanden

Under överläggningen hade yrkats

dels bifall till kommunstyrelsens förslag,

dels av Py Börjeson (s) bifall till socialdemokraternas reservation i kommunstyrelsen,

dels av Majken Wennberg (v) bifall till vänsterpartiets reservation i kommunstyrelsen,

dels av Christopher Ödmann (mp) bifall till miljöpartiets ersättaryttrande i kommunstyrelsen.

Beslut

Efter framställda propositioner enligt dessa yrkanden beslöt kommunfullmäktige utan omröstning - i enlighet med kommunstyrelsens förslag - att

motion 2001:44 av Annika Billström (s) och Py Börjeson (s) om förändringar i stödet till stadens samlingslokaler anses besvarad med vad som anförs i stadsledningskontorets och idrottsnämndens tjänsteutlåtanden.

§19 Interpellation om snödumpning i Riddarfjärden (nr 2002:5)

Dnr 237/2002

Återupptogs tidigare under sammanträdet bordlagd interpellation av Elisabet Lönngren (s) om snödumpning i Riddarfjärden.

Kommunfullmäktige hade den 4 februari 2002 beslutat medgiva att interpella-tionen fick framställas.

Borgarrådet Samuelsson hänvisade till utdelat interpellationssvar -------- Bilaga 5.

I debatten yttrade sig Elisabet Lönngren, Per Bolund, borgarråden Samuelsson, Fare och Olofsson, Börje Vestlund och Bror Stefenson.

§20 Interpellation om konsten att effektivisera klotterbekämpningen och samtidigt respektera barns och ungdomars rätt att fritt delta i det kulturella och konstnärliga livet (nr 2002:12)

Dnr 635/2002

Återupptogs tidigare under sammanträdet bordlagd interpellation av Annika Billström (s) om konsten att effektivisera klotterbekämpningen och samtidigt respektera barns och ungdomars rätt att fritt delta i det kulturella och konstnärliga livet.

Kommunfullmäktige hade den 18 mars 2002 beslutat medgiva att interpellationen fick framställas.

Borgarrådet Rydell hänvisade till utdelat interpellationssvar -------------- Bilaga 6.

I debatten yttrade sig borgarråden Billström och Rydell, Christopher Ödmann, Per Sundgren, Eva Louise Erlandsson-Slorach, Annett Öhman-Karlsson, Eva Oivio och Hardy Hedman.

§21 Interpellation om hur många som har nyttjat möjligheten att välja vårdutförare inom hemtjänsten (nr 2002:15)

Dnr 1091/2002

Återupptogs tidigare under sammanträdet bordlagd interpellation av Ann-Marie Furumark (s) om hur många som har nyttjat möjligheten att välja vårdutförare inom hemtjänsten.

Kommunfullmäktige hade den 8 april 2002 beslutat medgiva att interpellationen fick framställas.

Borgarrådet Rydell hänvisade till utdelat interpellationssvar -------------- Bilaga 7.

I debatten yttrade sig Ann-Marie Furumark, Ann-Marie Strömberg och borgarrådet Rydell.

§22 Motioner

Under sammanträdet väcktes och inlämnades följande motioner:

 1. av Viviann Gunnarsson (mp) om rätten att välja komplementär behandling (nr 2002:35);
 2. av Per Ohlin (v) om en omläggning av Arlandatrafiken (nr 2002:36);
 3. av Per Ohlin (v) om spår till östra Södermalm (nr 2002:37)
 4. av Svante Linusson (sp) om uppförande av minnesmonument över trafikens offer (nr 2002:38).

Motionerna överlämnades till kommunstyrelsen för beredning.

 

 

Kommunfullmäktige åtskildes kl. 22.15.

 

 

Vid protokollet:

 

 

Yvonne Modén