Din position: Hem > Stockholms stad > Kommunfullmäktige > Sammanträde 2002-06-17

Sammanträde 2002-06-17

Datum
Klockan
16:00
Plats
KOMMUNFULLMÄKTIGE


Eventuellt bordlagda ärenden från sammanträdet den 10 juni lämnas på tilläggslista.

K Läs mer...l. 12.00 behandlas interpellationer. Kl. 13.00-14.00 anordnas en muntlig frågestund då borgarråden svarar på ledamöternas frågor. Med början kl. 14.00 behandlas beslutsärenden. I mån av tid fortsättes därefter behandlingen av frågor och interpellationer.

Rotel I: Finansroteln; borgarrådet Carl Cederschiöld
Rotel II: Stadsbyggnadsroteln; borgarrådet Mikael Söderlund
Rotel III: Gatu- och fastighetsroteln; borgarrådet Sten Nordin
Rotel IV: Skolroteln; borgarrådet Jan Björklund
Rotel V: Socialroteln; borgarrådet Kristina Axén Olin
Rotel VI: Äldreomsorgs- och kulturroteln; borgarrådet Birgitta Rydell
Rotel VII: Integrations-, miljö- och idrottsroteln; borgarrådet Alf Samuelsson


5 Anmälan av inkomna skrivelser

6 Bordlagda valärenden

Mem. 2001:15, i vad avser val av en nämndeman.
Mem. 2001:20, i vad avser val av en revisor och en revisorssupple-ant hos stiftelsen Stockholm år 2004.
Mem. 2002:2, i vad avser val av en revisorssuppleant hos stiftelsen Fredric Eens Minne.
Mem. 2002:7, i vad avser val av en revisor hos stiftelsen Barnens Dag.
Mem. 2002:8, i vad avser val av två ersättare i stadsdelsnämnder, en revisor hos SMÅA AB och fyra nämndemän.

7 Mem. 2002:10. Avsägelser och fyllnadsval.

8 Utl. 2002:73. Ändring av antalet borgarråd med föredragningsskyl-dighet respektive borgarråd utan föredragningsskyldighet.

9 Utl. 2002:74. Redovisning av motioner, inlämnade före den 1 juli 2001, som inte behandlats av kommunstyrelsen.

10 Utl. 2002:75. Strategisk inriktning för Stockholms stads nämnder och bolagsstyrelser åren 2003-2005.

11 Utl. 2002:76. Förskoleplan för Stockholms stad.

12 Utl. 2002:77. Tidigareläggning av schablonhöjning inom förskole-verksamheten, kompensation för maxtaxan och extra medel för ut-bildningsinsatser inom förskoleverksamheten.

13 Utl. 2002:78. En bättre barnomsorg. Motion av Annica Dominius (c) (1998:92). Förskolan – första steget i det livslånga lärandet. Motion av Annika Billström m.fl. (s) (1999:21).

14 Nr 2001:43 av Anita Habel (v) om hemlösa barnfamiljer. RV

15 Nr 2001:48 av Eva Oivio (s) om utsläpp av lösningsmedel samt störande fläktbuller från företag inom Bromstens industriområde. RVII

16 Nr 2002:2 av Margareta Olofsson (v) om brott mot miljöbalken. RVII

17 Nr 2002:7 av Ann-Marie Strömberg (v) om avgäldsbefrielse för friskolor. RIV

18 Nr 2002:10 av Leif Rönngren (s) om ökningen av missbruket av cannabis. RV

19 Nr 2002:13 av Ann-Marie Strömberg (v) om ungdomsråd – lyssna på ungdomarna i Stockholms stad. RIV

20 Nr 2002:14 av Yildiz Kafkas (mp) om höga partikel- och kvävedi-oxidhalter. RVII

21 Nr 2002:16 av Carin Jahn (s) om försöks- och träningslägenheter. RV

22 Nr 2002:17 av Eva-Louise Erlandsson-Slorach (s) om konkurrensut-sättningen av socialtjänsten. RV

23 Nr 2002:19 av Anita Habel (v) om långtidssjukskrivningar bland stadens anställda. RIII

24 Nr 2002:20 av Per Bolund (mp) om en bilfri dag 22 september 2002. RIII

25 Nr 2002:21 av Leif Rönngren (s) om den svåra situationen inom äldreomsorgen. RVI

26 Nr 2002:22 av Leif Rönngren (s) om nollvision för hemlösheten. RV

27 Nr 2002:23 av Viviann Gunnarsson (mp) om meningsfull sysselsätt-ning för personer med funktionshinder. RV

28 Utl. 2002:71. Genomförande av en stockholmsskolornas idrottscup. Motion av Adem Tütüncü (s) (2000:28). Behovet av att stimulera barns och ungdomars idrottande i samverkan med skolan. Motion av Py Börjeson m.fl. (s) (2000:33). RIV+VII

§1 Justering

Förste vice ordföranden Barry Andersson (s) och andre vice ordföranden Hans-Göran Olsson (fp) utsågs att jämte ordföranden Axel Wennerholm (m) justera och expediera dagens protokoll. Justeringen kommer att ske måndagen den 1 juli 2002 kl. 15.00.

§2 Närvaro

Närvaro antecknades enligt ----------------------------------------------------- Bilaga 1.

§5 Interpellation om brott mot miljöbalken (nr 2002:2)

Dnr 191/2002

Margareta Olofsson (v) hade lämnat in en interpellation om brott mot miljöbalken.

Kommunfullmäktige hade den 4 februari 2002 beslutat medgiva att interpella-tionen fick framställas.

Borgarrådet Samuelsson hänvisade till utdelat interpellationssvar -------- Bilaga 2.

I debatten yttrade sig borgarråden Olofsson och Samuelsson, Yildiz Kafkas och Bror Stefenson.

§7 Interpellation om höga partikel- och kvävedi-oxidhalter (nr 2002:14)

Dnr 1090/2002

Yildiz Kafkas (mp) hade lämnat in en interpellation om höga partikel- och kvävedioxidhalter.

Kommunfullmäktige hade den 8 april 2002 beslutat medgiva att interpellationen fick framställas.

Borgarrådet Samuelsson hänvisade till utdelat interpellationssvar -------- Bilaga 3.

I debatten yttrade sig Yildiz Kafkas, borgarråden Samuelsson och Olofsson, Hardy Hedman samt Viviann Gunnarsson.

§8 Bordlagda interpellationer

Kommunfullmäktige beslöt utan omröstning att åter bordlägga besvarandet av interpellationerna nr 16, 17, 19, 20, 21, 22 och 23 för år 2002.

 

 

Sammanträdet ajournerades kl. 12.52 - 13.00.

§9 Muntlig frågestund

Fråga nr 1. Järvareservatet

Yildiz Kafkas (mp) ställde en fråga om Järvareservatet.

Kommunfullmäktige beslöt utan omröstning medgiva att frågan fick framställas.

Ordet innehades av Yildiz Kafkas och borgarrådet Söderlund.

 

 

Fråga nr 2. Personalpolitiken på Brommaplans dagcenter

Juan Carlos Cebrián (s) ställde en fråga om personalpolitiken på Brommaplans dagcenter.

Kommunfullmäktige beslöt utan omröstning medgiva att frågan fick framställas.

Ordet innehades av Juan Carlos Cebrián och borgarrådet Nordin.

 

 

Fråga nr 3. Sommarpass

Ann Mari Engel (v) ställde en fråga om sommarpass.

Kommunfullmäktige beslöt utan omröstning medgiva att frågan fick framställas.

Ordet innehades av Ann Mari Engel och borgarrådet Samuelsson.

Fråga nr 4. Agenda 21-arbetet i Stockholm

Viviann Gunnarsson (mp) ställde en fråga om Agenda 21-arbetet i Stockholm.

Kommunfullmäktige beslöt utan omröstning medgiva att frågan fick framställas.

Ordet innehades av Viviann Gunnarsson och borgarrådet Samuelsson.

 

 

Fråga nr 5. Böter för skolk

Patricio Rodriguez (v) ställde en fråga om böter för skolk.

Kommunfullmäktige beslöt utan omröstning medgiva att frågan fick framställas.

Ordet innehades av Patricio Rodriguez och borgarrådet Björklund.

 

 

Fråga nr 6. Försäljning av stadens torp

Anita Habel (v) ställde en fråga om försäljning av stadens torp.

Kommunfullmäktige beslöt utan omröstning medgiva att frågan fick framställas.

Ordet innehades av Anita Habel och borgarrådet Nordin.

 

 

Fråga nr 7. Birka Energi

Borgarrådet Olofsson (v) ställde en fråga om Birka Energi.

Kommunfullmäktige beslöt utan omröstning medgiva att frågan fick framställas.

Ordet innehades av borgarråden Olofsson och Cederschiöld.

 

 

Fråga nr 8. Evenemanget "Midsommar Latino"

Ann-Margarethe Livh (v) ställde en fråga om evenemanget "Midsommar Latino".

Kommunfullmäktige beslöt utan omröstning medgiva att frågan fick framställas.

Ordet innehades av Ann-Margarethe Livh och borgarrådet Rydell.

 

 

Fråga nr 9. Inventering av bevarandevärda grönområden

Yildiz Kafkas (mp) ställde en fråga om inventering av bevarandevärda grönområden.

Kommunfullmäktige beslöt utan omröstning medgiva att frågan fick framställas.

Ordet innehades av Yildiz Kafkas och borgarrådet Söderlund.

 

 

Fråga nr 10. Tidplan för avfallsplanen

Juan Carlos Cebrián (s) ställde en fråga om tidplan för avfallsplanen.

Kommunfullmäktige beslöt utan omröstning medgiva att frågan fick framställas.

Ordet innehades av Juan Carlos Cebrián och borgarrådet Söderlund.

 

 

Fråga nr 11. Fördelningen av bidrag till barn i behov av särskilt stöd

Peter Modesta (mp) ställde en fråga om fördelningen av bidrag till barn i behov av särskilt stöd.

Kommunfullmäktige beslöt utan omröstning medgiva att frågan fick framställas.

Ordet innehades av Peter Modesta och borgarrådet Björklund.

§10 Upprop

Kl. 14.01 förrättades upprop, varvid närvaro antecknades enligt ---------- Bilaga 1.

§11 Anmälan angående justering

Ordföranden anmälde att till justeringsmän utsetts ordföranden, förste och andre vice ordförandena samt att justeringen kommer att äga rum måndagen den 1 juli 2002 kl. 15.00, vilket kommunfullmäktige godkände.

§13 Anmälda skrivelser

Anmäldes att inga skrivelser inkommit till kommunfullmäktige.

§14 Fyllnadsval (mem. 15 och 20 för år 2001, mem. 2, 7 och 8 för år 2002)

Kommunstyrelsens tidigare bordlagda memorial nr 15 och 20 för år 2001 samt nr 2, 7 och 8 för år 2002 om fyllnadsval behandlades.

På förslag av förste vice ordföranden beslöt kommunfullmäktige utan omröstning att bordlägga val av en nämndeman (mem. 2001:15), en revisor och en revisorssuppleant hos Stiftelsen Stockholm år 2004 (mem. 2001:20), en revisorssuppleant hos Stiftelsen Fredric Eens Minne (mem. 2002:2), en ersättare i stadsdelsnämnden Maria-Gamla stan, en ersättare i stadsdelsnämnden Spånga-Tensta, en revisor hos SMÅA AB och tre nämndemän (mem. 2002:8).

Härefter utsåg kommunfullmäktige utan omröstning

Mem. 2002:7

hos Stiftelsen Barnens Dag för tiden till och med år 2002:

till revisor: Inger Birgersson;

till nämndeman för tiden 1 juli - 31 december 2002: Renate Josefsberg (kd).

Bilagor
2002:7 (10 kb)

§15 Avsägelser och fyllnadsval (mem 2002:10)

Kommunstyrelsens memorial nr 2002:10 om avsägelser och fyllnadsval behandlades.

På förslag av förste vice ordföranden beslöt kommunfullmäktige utan omröstning att bordlägga val av en ledamot i stadsdelsnämnden Spånga-Tensta, en ledamot i miljö- och hälsoskyddsnämnden och en suppleant i styrelsen för AB Stockholms-hem.

Beslut

Med bifall till kommunstyrelsens förslag i memorialet beslöt kommunfullmäktige utan omröstning att

godkänna i memorialet upptagna avsägelser från Sirkka-Liisa Hedström (v) - ledamot i stadsdelsnämnden Spånga-Tensta, Sofia Nerbrand (fp) - ledamot i miljö- och hälsoskyddsnämnden, Göran Sundwall (sp) - suppleant i styrelsen för AB Stockholmshem.

§16 Ändring av antalet borgarråd med föredragningsskyl-dighet respektive borgarråd utan föredragningsskyldighet (utl 2002:73)

Dnr 1871/2002

Kommunstyrelsens utlåtande nr 2002:73 behandlades. Utlåtandet gäller ett förslag om ändring av antalet borgarråd med föredragningsskyldighet respektive borgarråd utan föredragningsskyldighet.

Beslut

Med bifall till kommunstyrelsens förslag i utlåtandet beslöt kommunfullmäktige utan omröstning följande.

 1. Antalet borgarråd med föredragningsskyldighet minskas från åtta till sju under tiden 17 juni - 20 oktober 2002.
 2. Antalet borgarråd utan föredragningsskyldighet ökas från fyra till fem under tiden 17 juni - 20 oktober 2002.

I anledning därav övergår borgarrådet Stella Fare (sp) från att vara borgarråd med föredragningsskyldighet till att vara borgarråd utan föredragningsskyldighet.

§17 Redovisning av motioner, inlämnade före den 1 juli 2001, som inte behandlats av kommunstyrelsen (utl 2002:74)

Dnr 1640/2002

Kommunstyrelsens utlåtande nr 2002:74 behandlades. Utlåtandet gäller ett ärende om redovisning av motioner, inlämnade före den 1 juli 2001, som inte behandlats av kommunstyrelsen.

Ordet innehades av Ann-Marie Strömberg, Viviann Gunnarsson och Per Ohlin.

Beslut

Med bifall till kommunstyrelsens förslag i utlåtandet beslöt kommunfullmäktige utan omröstning följande.

Redovisningen av motioner, inlämnade före den 1 juli 2001, som inte behandlats av kommunstyrelsen godkänns.

Särskilt uttalande

Ann-Marie Strömberg (v) med hänvisning till vänsterpartiets särskilda uttalande i kommunstyrelsen.

§18 Strategisk inriktning för Stockholms stads nämnder och bolagsstyrelser åren 2003-2005 (utl 2002:75)

Dnr 1734/2002

Kommunstyrelsens utlåtande nr 2002:75 behandlades. Utlåtandet gäller ett förslag till strategisk inriktning för Stockholms stads nämnder och bolagsstyrelser åren 2003-2005.

Ordet innehades av borgarråden Cederschiöld, Billström, Olofsson och Björklund, Hardy Hedman, Viviann Gunnarsson, borgarråden Fare, Rydell, Rönngren, Axén Olin, Söderlund och Nilsson, Börje Vestlund, borgarrådet Nordin, Christopher Ödmann, Catharina Tarras-Wahlberg, Per Bolund, Bo Bladholm, Kristina Alvendal, Bror Stefenson, Claes-Göran Jacobson, Rebwar Hassan, Cecilia Obermüller, Anita Habel, Karin Gustafsson, Ann-Margarethe Livh, Patricio Rodriguez, Ann Mari Engel, Joen Lagerberg, Ann-Marie Furumark, Lovisa Morén, Ann-Marie Strömberg, Dag Larsson, Hans Hagberg, Eva Louise Erlandsson-Slorach och Anders Broberg.

Ordningsfråga

Ordet innehades av borgarrådet Olofsson i en ordningsfråga.

Yrkanden

Under överläggningen hade yrkats

dels bifall till kommunstyrelsens förslag,

dels av borgarrådet Björklund (fp) och Anders Broberg (kd) bifall till att-sats nr 6 i borgarrådet Fares (sp) yrkande enligt nedan,

dels av borgarrådet Billström (s) bifall till socialdemokraternas reservation i kommunstyrelsen,

dels av borgarrådet Olofsson (v) bifall till vänsterpartiets reservation i kommunstyrelsen med ändring i att-satserna nr 1 och 2 enligt följande: 1. all utförsäljning av hyresrätter i innerstaden stoppas omedelbart; 2. all utförsäljning av hyresrätter i ytterstaden stoppas,

dels av Viviann Gunnarsson (mp) bifall till miljöpartiets ersättaryttrande i kommunstyrelsen,

dels av borgarrådet Fare (sp) bifall till följande:

att kommunfullmäktige beslutar att

 1. Norra länken bör byggas snarast i sträckningen Cedersdalsgatan
 2. Österleden utgår ur översiktsplanen
 3. trängselavgifter införs för att förbättra framkomligheten i trafiken
 4. antalet parkeringsvakter bör återgå till 1998 års nivå
 5. utförsäljningen av hyresrätter i innerstaden upphör
 6. stadsdelsnämnderna ska vara kvar.

Propositionsordning

Ordföranden tog först upp den reviderade att-satsen nr 1 i vänsterpartiets reservation i kommunstyrelsen. Vid propositioner på bifall till eller avslag på detta yrkande förklarade sig ordföranden finna propositionen på avslag vara med övervägande ja besvarad.

Då votering begärdes verkställdes sådan över följande, dessförinnan föreslagna och godkända voteringsproposition:

Den som vill avslå att-sats nr 1 röstar ja,

den som inte vill det röstar nej.

Vinner nej, har kommunfullmäktige beslutat bifalla att-sats nr 1.

Omröstningen utföll med 52 ja och 13 nej. Såsom voteringslista nr 1 utvisar röstades ja av --------------------------------------------------------------------------- Bilaga 4.

Kommunfullmäktige hade härmed beslutat att avslå att-sats nr 1.

Härefter tog ordföranden upp den reviderade att-satsen nr 2 i vänsterpartiets reservation i kommunstyrelsen. Vid propositioner på bifall till eller avslag på detta yrkande beslöt kommunfullmäktige utan omröstning att avslå detta.

Härefter tog ordföranden upp att-sats nr 3 i vänsterpartiets reservation i kommunstyrelsen. Vid propositioner på bifall till eller avslag på detta yrkande beslöt kommunfullmäktige utan omröstning att avslå detta.

Härefter tog ordföranden upp den likalydande att-satsen nr 4 i vänsterpartiets reservation i kommunstyrelsen och nr 3 i borgarrådet Fares (sp) yrkande. Vid propositioner på bifall till eller avslag på detta yrkande beslöt kommunfullmäktige utan omröstning att avslå detta.

Härefter tog ordföranden upp att-sats nr 5 i vänsterpartiets reservation i kommunstyrelsen. Vid propositioner på bifall till eller avslag på detta yrkande beslöt kommunfullmäktige utan omröstning att avslå detta.

Härefter tog ordföranden upp att-sats nr 1 i borgarrådet Fares (sp) yrkande. Vid propositioner på bifall till eller avslag på detta yrkande beslöt kommunfullmäktige utan omröstning att avslå detta.

Härefter tog ordföranden upp att-sats nr 2 i borgarrådet Fares (sp) yrkande. Vid propositioner på bifall till eller avslag på detta yrkande förklarade sig ordföranden finna propositionen på avslag vara med övervägande ja besvarad.

Då votering begärdes verkställdes sådan över följande, dessförinnan föreslagna och godkända voteringsproposition:

Den som vill avslå att-sats nr 2 röstar ja,

den som inte vill det röstar nej.

Vinner nej, har kommunfullmäktige beslutat bifalla att-sats nr 2.

Omröstningen utföll med 49 ja och 16 nej. Såsom voteringslista nr 2 utvisar röstades ja av --------------------------------------------------------------------------- Bilaga 5.

Kommunfullmäktige hade härmed beslutat att avslå att-sats nr 2.

Härefter tog ordföranden upp att-sats nr 4 i borgarrådet Fares (sp) yrkande. Vid propositioner på bifall till eller avslag på detta yrkande förklarade sig ordföranden finna propositionen på avslag vara med övervägande ja besvarad.

Då votering begärdes verkställdes sådan över följande, dessförinnan föreslagna och godkända voteringsproposition:

Den som vill avslå att-sats nr 4 röstar ja,

den som inte vill det röstar nej.

Vinner nej, har kommunfullmäktige beslutat bifalla att-sats nr 4.

Omröstningen utföll med 49 ja och 16 nej. Såsom voteringslista nr 3 utvisar röstades ja av --------------------------------------------------------------------------- Bilaga 6.

Kommunfullmäktige hade härmed beslutat att avslå att-sats nr 4.

Härefter tog ordföranden upp att-sats nr 5 i borgarrådet Fares (sp) yrkande. Vid propositioner på bifall till eller avslag på detta yrkande förklarade sig ordföranden finna propositionen på avslag vara med övervägande ja besvarad.

Då votering begärdes verkställdes sådan över följande, dessförinnan föreslagna och godkända voteringsproposition:

Den som vill avslå att-sats nr 5 röstar ja,

den som inte vill det röstar nej.

Vinner nej, har kommunfullmäktige beslutat bifalla att-sats nr 5.

Omröstningen utföll med 49 ja och 16 nej. Såsom voteringslista nr 4 utvisar röstades ja av --------------------------------------------------------------------------- Bilaga 7.

Kommunfullmäktige hade härmed beslutat att avslå att-sats nr 5.

Härefter tog ordföranden upp att-sats nr 6 i borgarrådet Fares (sp) yrkande. Vid propositioner på bifall till eller avslag på detta yrkande beslöt kommunfullmäktige utan omröstning att bifalla detta.

Slutligen tog ordföranden upp kommunstyrelsens förslag varemot ställdes borgarrådet Billströms (s) och Viviann Gunnarssons (mp) respektive yrkanden samt borgarrådet Olofssons (v) yrkande i övrigt. Vid propositioner på dessa yrkanden beslöt kommunfullmäktige utan omröstning att bifalla kommunstyrelsen förslag.

Beslut

Kommunfullmäktige hade alltså beslutat följande.

 1. Strategisk inriktning för stadens nämnder och bolagsstyrelser godkänns.
 2. Stadsdelsnämnderna ska vara kvar.

Röstförklaring avgavs av Viviann Gunnarsson (mp) enligt följande: Miljöpartiet röstar på sitt eget förslag i sin helhet till strategisk inriktning för Stockholms stads nämnder och bolagsstyrelser 2003-2005 och avstår från omröstning på vänsterpartiets och stockholmspartiets tilläggsyrkanden. Miljöpartiets inriktning omfattar sedan länge områden som nu stockholmspartiet tagit ut och lagt fram förslag till att-satser på, dock ej att Norra länken ska byggas.

§19 Ändring i föredragningsordningen

Kommunfullmäktige beslöt utan omröstning att punkterna nr 11, 12 och 13 på föredragningslistan skulle sambehandlas.

§20 Förskoleplan för Stockholms stad (utl 2002:76)

Dnr 914/2001

Tidigareläggning av schablonhöjning inom förskoleverksamheten, kompensation för maxtaxan och extra medel för utbildningsinsatser inom förskoleverksamheten (utl. 2002:77)

Dnr 1657/2002

Motion om en bättre barnomsorg (1998:92)

Motion om förskolan - första steget i det livslånga lärandet (1999:21) (utl. 2002:78)

Dnr 1280/1998, 662/1999

Kommunstyrelsens utlåtanden nr 76, 77 och 78 för år 2002 behandlades. Utlåtandena gäller dels ett förslag till förskoleplan för Stockholms stad, dels ett ärende om tidigareläggning av schablonhöjning inom förskoleverksamheten, kompensation för maxtaxan och extra medel för utbildningsinsatser inom förskoleverksamheten samt en motion av Annica Dominius (c) om en bättre barnomsorg och en motion av Annika Billström m.fl. (s) om förskolan - första steget i det livslånga lärandet.

Ordet innehades av borgarråden Björklund och Nilsson, Kristina Alvendal och Lovisa Morén.

Ordningsfråga

Ordet innehades av borgarrådet Björklund i en ordningsfråga.

Utlåtande 2002:76 och 2002:78

Beslut

Kommunfullmäktige beslöt utan omröstning att bordlägga kommunstyrelsens utlåtanden nr 76 och 78 för år 2002.

Utlåtande 2002:77

Vidare yttrade sig borgarrådet Olofsson och Christopher Ödmann.

Yrkanden

Under överläggningen hade yrkats

dels bifall till kommunstyrelsens förslag,

dels av borgarråden Cederschiöld (m) och Björklund (fp), Hardy Hedman (kd) och borgarrådet Fare (sp) bifall till följande tilläggsyrkande:

att kommunfullmäktige beslutar att
uppdra åt kommunstyrelsen att utreda och återkomma med förslag till att fakturera regeringen för de merkostnader som maxtaxan har inneburit och som inte har kompenserats av staten,

dels av borgarrådet Olofsson (v) bifall till vänsterpartiets reservation i kommunstyrelsen.

Propositionsordning

Ordföranden tog först upp kommunstyrelsens förslag varemot ställdes borgarrådet Olofssons (v) yrkande. Vid propositioner på dessa yrkanden beslöt kommunfullmäktige utan omröstning att bifalla kommunstyrelsens förslag.

Härefter tog ordföranden upp tilläggsyrkandet. Vid propositioner på bifall till eller avslag på detta yrkande beslöt kommunfullmäktige utan omröstning att bifalla detta.

Ordningsfråga

Ordet innehades av borgarrådet Nilsson, Christopher Ödmann samt borgarråden Björklund och Olofsson i en ordningsfråga.

Beslut

Kommunfullmäktige hade alltså beslutat följande.

 1. Schablonen till förskoleverksamhet höjs från den 1 januari 2002 enligt stadsledningskontorets tjänsteutlåtande, med motsvarande 59,7 mnkr.
 2. Schablonen för deltidsförskola höjs från den 1 januari 2002 med motsvarande 0,2 mnkr (150 tkr).
 3. Finansiering sker ur Central medelsreserv: 3. Till kommunstyrelsens förfogande för prestationsförändringar i 2002 års budget. Fördelning av medlen till berörda nämnder sker i samband med kvartalsrapport 3/2002.
 4. Uppdra åt kommunstyrelsen att utreda och återkomma med förslag till att fakturera regeringen för de merkostnader som maxtaxan har inneburit och som inte har kompenserats av staten.

§21 Begäran om extra sammanträde

Kommunfullmäktige återupptog den under sammanträdet tidigare tillfälligt bordlagda frågan om ett extra sammanträde.

Ordföranden konstaterade att erforderligt antal ledamöter begärt extra sammanträde med kommunfullmäktige och meddelade att ett extra sammanträde kommer att äga rum måndagen den 26 augusti 2002 kl. 18.00.

§22 Bordlagt ärende

Kommunfullmäktige beslöt utan omröstning att åter bordlägga kommunstyrelsens utlåtande nr 2002:71.

§23 Motioner

Under sammanträdet väcktes och inlämnades följande motioner:

 1. av Margareta Olofsson m.fl. (v) om stöd till unga HBT-personer (Homo, Bi och Transpersoner) (nr 2002:40);
 2. av Per Ohlin (v) om inrättande av ett oberoende godstrafikkontor (nr 2002:41);
 3. av Maria Hassan (s) om inrättande av idrottsutrustningsförråd för grund- och gymnasieelever (nr 2002:42).

Motionerna överlämnades till kommunstyrelsen för beredning.

§24 Sommarhälsning

Ordföranden tillönskade fullmäktiges ledamöter och ersättare, borgarråden och tjänstemännen en trevlig sommar.

Förste vice ordföranden önskade på kommunfullmäktiges vägnar ordföranden detsamma.

 

 

Kommunfullmäktige åtskildes kl. 19.45.

 

 

Vid protokollet:

 

 

Jan Hult