Din position: Hem > Stockholms stad > Kommunfullmäktige > Sammanträde 2002-09-02

Sammanträde 2002-09-02

Datum
Klockan
16:00
Plats
KOMMUNFULLMÄKTIGE


Eventuellt bordlagda ärenden från sammanträdet den 26 augusti lämnas på tilläggslista.
Läs mer...
Kl. 16.00 behandlas interpellationer. Kl. 17.00-18.00 anordnas en muntlig frågestund då borgarråden svarar på ledamöternas frågor. Med början kl. 18.00 behandlas beslutsärenden. I mån av tid fortsättes därefter behandlingen av frågor och interpellationer.


Rotel I: Finansroteln; borgarrådet Carl Cederschiöld
Rotel II: Stadsbyggnadsroteln; borgarrådet Mikael Söderlund
Rotel III: Gatu- och fastighetsroteln; borgarrådet Sten Nordin
Rotel IV: Skolroteln; borgarrådet Jan Björklund
Rotel V: Socialroteln; borgarrådet Kristina Axén Olin
Rotel VI: Äldreomsorgs- och kulturroteln; borgarrådet Birgitta Rydell
Rotel VII: Integrations-, miljö- och idrottsroteln; borgarrådet Ewa Samuelsson

2 Nr 2001:43 av Anita Habel (v) om hemlösa barnfamiljer. RV

3 Nr 2001:48 av Eva Oivio (s) om utsläpp av lösningsmedel samt störande fläktbuller från företag inom Bromstens industriområde. RVII

4 Nr 2002:7 av Ann-Marie Strömberg (v) om avgäldsbefrielse för friskolor. RIV

5 Nr 2002:10 av Leif Rönngren (s) om ökningen av missbruket av cannabis. RV

6 Nr 2002:13 av Ann-Marie Strömberg (v) om ungdomsråd – lyssna på ungdomarna i Stockholms stad. RIV

7 Nr 2002:16 av Carin Jahn (s) om försöks- och träningslägenheter. RV

8 Nr 2002:17 av Eva-Louise Erlandsson-Slorach (s) om konkurrensut-sättningen av socialtjänsten. RV

9 Nr 2002:19 av Anita Habel (v) om långtidssjukskrivningar bland stadens anställda. RIII

10 Nr 2002:20 av Per Bolund (mp) om en bilfri dag 22 september 2002. RIII

11 Nr 2002:21 av Leif Rönngren (s) om den svåra situationen inom äldreomsorgen. RVI

12 Nr 2002:22 av Leif Rönngren (s) om nollvision för hemlösheten. RV

13 Nr 2002:23 av Viviann Gunnarsson (mp) om meningsfull sysselsätt-ning för personer med funktionshinder. RV

14 Nr 2002:24 av Yildiz Kafkas (mp) om icke-diskriminerande anställ-ningsförfarande. RVII

15 Nr 2002:25 av Leif Rönngren (s) om långtidssjukskrivningar. RIII

16 Nr 2002:26 av Leif Rönngren (s) om socialbidragstagandet i staden. RV

17 Nr 2002:27 av Maria Hassan (s) om socialtjänstens möjligheter att nå personer med svåra psykiska besvär och missbruk. RV

18 Nr 2002:28 av Margareta Olofsson (v) om yttrandefrihet för stadens anställda. RIII

22 Anmälan av inkomna skrivelser

23 Bordlagda valärenden

Mem. 2001:15, i vad avser val av en nämndeman.
Mem. 2001:20, i vad avser val av en revisor och en revisorssupple-ant hos stiftelsen Stockholm år 2004.
Mem. 2002:2, i vad avser val av en revisorssuppleant hos stiftelsen Fredric Eens Minne.
Mem. 2002:8, i vad avser val av två ersättare i stadsdelsnämnder, en revisor hos SMÅA AB och tre nämndemän.
Mem. 2002:10, i vad avser val av en ledamot i stadsdelsnämnd, en ledamot i miljö- och hälsoskyddsnämnden och en suppleant i styrel-sen för AB Stockholmshem.

24 Utl. 2002:76. Förskoleplan för Stockholms stad. RIV

25 Mem. 2002:12. Avsägelser och fyllnadsval.

26 Utl. 2002:81. Namn för gator inom stadsdelen Långbro.

27 Utl. 2002:82. Förslag till detaljplan för del av Norra Djurgården 1:48 m.m. inom stadsdelen Norra Djurgården, Dp 1997-01066-54.

28 Utl. 2002:83. Förslag till överenskommelse mellan kommunerna om samarbete vid flyttning mellan kommuner vad gäller äldre personer med behov av särskilt boende.

29 Utl. 2002:84. Ansökan från Birka Nät AB om tillåtlighet enligt 17 kap. miljöbalken avseende 220 kV-ledning inom Nationalstadspar-ken Ulriksdal-Haga-Brunnsviken-Djurgården. Remiss från miljöde-partementet.

30 Utl. 2002:85. Förslag till ”Vision för Söderort” och förslag till in-riktning för genomförande av visionen.

31 Utl. 2002:86. Bildande av stiftelsen Stockholm International Water Institute (SIWI).

32 Utl. 2002:87. Iordningställande av vind i hus 15, fastigheten Johan-neshov 1:1 inom Slakthusområdet.

33 Utl. 2002:88. Synpunkter på nuvarande utjämnings- och statsbi-dragssystem för kommuner och landsting.

34 Utl. 2002:71. Genomförande av en stockholmsskolornas idrottscup. Motion av Adem Tütüncü (s) (2000:28). Behovet av att stimulera barns och ungdomars idrottande i samverkan med skolan. Motion av Py Börjeson m.fl. (s) (2000:33). RIV+VII

35 Utl. 2002:78. En bättre barnomsorg. Motion av Annica Dominius (c) (1998:92). Förskolan – första steget i det livslånga lärandet. Motion av Annika Billström m.fl. (s) (1999:21). RIV

36 Utl. 2002:89. Utökat elevinflytande. Motion av Sabina Bossi m.fl. (mp) (2000:8).

37 Utl. 2002:90. Etablerande av högskola i Farsta, Skärholmen, Väl-lingby och Tensta. Motion av Roger Mogert (s) (2000:68).

38 Utl. 2002:91. Utökning av antalet poströstningslokaler för att un-derlätta valdeltagandet. Motion av Juan Carlos Cebrián (s) (2002:11).

39 Nr 2002:29 av Ann-Marie Strömberg (v) om bristfällig skötsel av badplatser. RVII

40 Nr 2002:30 av Viviann Gunnarsson (mp) om heminstruktörer. RV

41 Nr 2002:31 av Viviann Gunnarsson (mp) om hälsovådligt utsläpp i Mälaren. RVII

42 Utl. 2002:79. Överenskommelse med Vägverket om finansiering av Norra Länken.

Villkorat av kommunfullmäktiges godkännande senast 15 september 2002. Påbörjad projektering och slutförhandling om finansiering av Norra Länken. Skrivelse av Annika Billström (s). RIII

§1 Justering

Förste vice ordföranden Barry Andersson (s) och andre vice ordföranden Hans-Göran Olsson (fp) utsågs att jämte ordföranden Axel Wennerholm (m) justera och expediera dagens protokoll. Justeringen kommer att ske måndagen den 9 september 2002 kl. 15.00.

§2 Närvaro

Närvaro antecknades enligt ----------------------------------------------------- Bilaga 1.

§3 Interpellation om hemlösa barnfamiljer (nr 2001:43)

Dnr 1757/2001

Anita Habel (v) hade lämnat in en interpellation om hemlösa barnfamiljer.

Kommunfullmäktige hade den 17 december 2001 beslutat medgiva att interpellationen fick framställas.

Borgarrådet Axén Olin hänvisade till utdelat interpellationssvar ---------- Bilaga 2.

I debatten yttrade sig Anita Habel, borgarrådet Axén Olin, Veronica Ekström, Margareth Melin, Viviann Gunnarsson, Joen Lagerberg, Ann-Marie Strömberg, Hardy Hedman och Ann Mari Engel.

§4 Bordlagda interpellationer

Kommunfullmäktige beslöt utan omröstning att åter bordlägga besvarandet av interpellationerna nr 48 för år 2001 samt nr 7, 10, 13, 16, 17, 19, 20, 21, 22 och 23 för år 2002.

§6 Interpellationer

Anmäldes ingivna interpellationer:

 1. av Yildiz Kafkas (mp) om icke-diskriminerande anställningsförfarande (nr 2002:24);
 2. av Leif Rönngren (s) om långtidssjukskrivningar (nr 2002:25);
 3. av Leif Rönngren (s) om socialbidragstagandet i staden (nr 2002:26);
 4. av Maria Hassan (s) om socialtjänstens möjligheter att nå personer med svåra psykiska besvär och missbruk (nr 2002:27);
 5. av Margareta Olofsson (v) om yttrandefrihet för stadens anställda (nr 2002:28);
 6. av Ann-Marie Strömberg (v) om bristfällig skötsel av badplatser (nr 2002:29);
 7. av Viviann Gunnarsson (mp) om heminstruktörer (nr 2002:30);
 8. av Viviann Gunnarsson (mp) om hälsovådligt utsläpp i Mälaren (nr 2002:31).

Kommunfullmäktige beslöt utan omröstning medgiva att interpellationerna fick framställas.

Härefter beslöt kommunfullmäktige utan omröstning att bordlägga besvarandet av dessa interpellationer.

 

 

Sammanträdet ajournerades kl. 16.45 - 17.00.

§7 Muntlig frågestund

Ordningsfråga

Ordet innehades av Ann-Marie Strömberg och borgarrådet Nordin i en ordningsfråga.

Fråga nr 1. Kommer kommunen att medverka till att det genomförs aktiviteter den 22 september inom den internationella kampanjen "En bilfri dag"

Viviann Gunnarsson (mp) ställde en fråga om kommunen kommer att medverka till att det genomförs aktiviteter den 22 september inom den internationella kampanjen "En bilfri dag".

Kommunfullmäktige beslöt utan omröstning medgiva att frågan fick framställas.

Ordet innehades av Viviann Gunnarsson och borgarrådet Nordin.

 

 

Fråga nr 2. Akallavägens breddning

Dick Urban Vestbro (v) ställde en fråga om Akallavägens breddning.

Kommunfullmäktige beslöt utan omröstning medgiva att frågan fick framställas.

Ordet innehades av Dick Urban Vestbro och borgarrådet Nordin.

Fråga nr 3. Kommer gatu- och fastighetskontoret att minska antalet papperskorgar på grund av den ökade mängden hushållssopor i dem

Viviann Gunnarsson (mp) ställde en fråga om gatu- och fastighetskontoret kommer att minska antalet papperskorgar på grund av den ökade mängden hushållssopor i dem.

Kommunfullmäktige beslöt utan omröstning medgiva att frågan fick framställas.

Ordet innehades av Viviann Gunnarsson och borgarrådet Nordin.

 

 

Fråga nr 4. Yrkesförarnas situation

Börje Vestlund (s) ställde en fråga om yrkesförarnas situation.

Kommunfullmäktige beslöt utan omröstning medgiva att frågan fick framställas.

Ordet innehades av Börje Vestlund och borgarrådet Nordin.

 

 

Fråga nr 5. Lärarförsörjningen

Patricio Rodriguez (v) ställde en fråga om rapporten över lärarförsörjningen.

Kommunfullmäktige beslöt utan omröstning medgiva att frågan fick framställas.

Ordet innehades av Patricio Rodriguez och borgarrådet Björklund.

 

 

Fråga nr 6. Råttinvasionen i staden

Teres Lindberg (s) ställde en fråga om råttinvasionen i staden.

Kommunfullmäktige beslöt utan omröstning medgiva att frågan fick framställas.

Ordet innehades av Teres Lindberg och borgarrådet Nordin.

 

 

Fråga nr 7. Besparingar inom förskolan

Ann-Marie Strömberg (v) ställde en fråga om besparingar inom förskolan.

Kommunfullmäktige beslöt utan omröstning medgiva att frågan fick framställas.

Ordet innehades av Ann-Marie Strömberg och borgarrådet Björklund.

Fråga nr 8. Besparingsåtgärder inom socialtjänsten

Ann-Marie Strömberg (v) ställde en fråga om besparingsåtgärder inom hemtjänsten.

Kommunfullmäktige beslöt utan omröstning medgiva att frågan fick framställas.

Ordet innehades av Ann-Marie Strömberg och borgarrådet Axén Olin.

 

 

Fråga nr 9. Besparingsåtgärder inom äldreomsorgen

Ann-Marie Strömberg (v) ställde en fråga om besparingsåtgärder inom äldreomsorgen.

Kommunfullmäktige beslöt utan omröstning medgiva att frågan fick framställas.

Ordet innehades av Ann-Marie Strömberg och borgarrådet Rydell.

§8 Upprop

Kl. 18.03 förrättades upprop, varvid närvaro antecknades enligt ---------- Bilaga 1.

§9 Anmälan angående justering

Ordföranden anmälde att till justeringsmän utsetts ordföranden, förste och andre vice ordförandena samt att justeringen kommer att äga rum måndagen den 9 september 2002 kl. 15.00, vilket kommunfullmäktige godkände.

§10 Anmälda skrivelser

Till kommunfullmäktige hade inkommit följande skrivelser vilka delgivits berörda organ:

Kammarrättens i Stockholm beslut

av den 12 juni 2002

Dnr 661-81/2000

med anledning av besvär över KF:s beslut den 19 juni 2000, § 31, om att ändra i stadsbyggnadsnämndens reglemente ifråga om att anta detaljplaner och områdesbestämmelser, nu fråga om prövningstillstånd.

Regeringsrättens beslut

av den 15 juli 2002

Dnr 009-2294/2002

med anledning av avvisning av överklagande som kommit in för sent samt begäran om återställande av försutten tid (KF:s beslut den 18 februari 2002, § 20, överlåtelse av fastigheten Ladugårdsgärde 1:48 m.m.)

Länsrättens i Stockholms län beslut

av den 25 juli 2002

Dnr 323-1288/2001

med anledning av laglighetsprövning enligt kommunallagen (191:900) avseende inhibition (KF:s beslut den 8 april 2002, § 13, principer vid försäljning av sommargårdar inklusive redovisning till donationsfonderna)

Regeringsbeslut

av den 22 augusti 2002

Dnr 311-794/2000

med anledning av överklagande i fråga om detaljplan för del av Åkeshov 1:1 inom stadsdelarna Nockebyhov och Åkeshov (KF:s beslut den 22 januari 2001, § 23)

Länsrättens i Stockholms län dom

av den 26 augusti 2002

Dnr 023-93/2002, 004-1535/2001

med anledning av överklagande av överenskommelse mellan Stockholms stad AB, Fortum Power and Heat AB och Fortum Oyj inklusive upprättat ramavtal, aktieöverlåtelse samt konsortialavtal liksom de transaktioner som omfattas av ramavtalet och underavtalen godkänns. (KF:s beslut den 17 december 2001, § 21).

§11 Ändring i föredragningsordningen

Kommunfullmäktige beslöt utan omröstning att behandla punkterna nr 25 och 42 efter punkt nr 23.

§12 Fyllnadsval (mem. 15 och 20 för år 2001, mem. 2, 8 och 10 för år 2002)

Kommunstyrelsens tidigare bordlagda memorial nr 15 och 20 för år 2001 samt nr 2, 8 och 10 för år 2002 om fyllnadsval behandlades.

På förslag av förste vice ordföranden beslöt kommunfullmäktige utan omröstning att bordlägga val av en nämndeman (mem. 2001:15), en revisor och en revisorssuppleant hos Stiftelsen Stockholm år 2004 (mem. 2001:20), en revisorssuppleant hos Stiftelsen Fredric Eens Minne (mem. 2002:2), en ersättare i stadsdelsnämnden Spånga-Tensta, en revisor hos SMÅA AB, tre nämndemän (mem. 2002:8), en ledamot i stadsdelsnämnden Spånga-Tensta och en ledamot i miljö- och hälsoskyddsnämnden (mem. 2002:10).

Härefter utsåg kommunfullmäktige utan omröstning

Mem. 2002:8

i stadsdelsnämnden Maria-Gamla stan för tiden till och med år 2002:

till ersättare: Solveig Staffas (fp);

Mem. 2002:10

i styrelsen för AB Stockholmshem för tiden till och med ordinarie bolagsstämma år 2003:

till suppleant: Jan Bodell (sp).

§13 Avsägelser och fyllnadsval (mem. 2002:12; skrivelse 2)

Kommunstyrelsens memorial nr 2002:12 om avsägelser och fyllnadsval behandlades.

På förslag av förste vice ordföranden beslöt kommunfullmäktige utan omröstning att bordlägga val av en ersättare i stadsdelsnämnden Enskede-Årsta, en ledamot i styrelsen för Dalheimers donationsstiftelse och en revisorssuppleant hos Stiftelsen Barnens Dag.

Beslut

Med bifall till kommunstyrelsens förslag i memorialet beslöt kommunfullmäktige utan omröstning att

 1. godkänna avsägelsen från Johan Jakobsson (fp) som ersättare i kommunfullmäktige och hemställa hos länsstyrelsen om ny sammanräkning
 2. godkänna i memorialet upptagna avsägelser från Ulrica Gardstedt (v) - ledamot i stadsdelsnämnden Bromma, Thomas Gumbricht (m) - ledamot i miljö- och hälsoskyddsnämnden, Alf T Samuelsson (kd) - ledamot i styrelsen för Stockholms Stadshus AB, Kate Ekroth (s) - ledamot i styrelsen för Dalheimers donationsstiftelse, Ove Edlund (m) - ersättare i revisorsgrupp 4, Ingemar Nilsson - revisorssuppleant hos Stiftelsen Barnens Dag och förrätta i memorialet föreslagna val
 3. om till ledamot utses förutvarande ersättare/suppleant utse ersättare/suppleant i den till ledamot utseddes ställe.

Härefter utsåg kommunfullmäktige utan omröstning

i stadsdelsnämnden Bromma för tiden till och med år 2002:

till ledamot: Linus Kyrklund (v);

i miljö- och hälsoskyddsnämnden för tiden till och med år 2002:

till ledamot: Sofia Arkelsten (m);

till ersättare: Johan Steenhoff-Eriksen (m);

i styrelsen för Stockholms Stadshus AB för tiden till och med ordinarie bolagsstämma år 2003:

till ledamot: Ewa Samuelsson (kd);

i revisorsgrupp 4 för tiden till och med år 2002:

till ersättare: Laila Nygren (m).

Bilagor
2002:12 (9 kb)

§14 Överenskommelse med Vägverket om finansiering av Norra Länken

Villkorat av kommunfullmäktiges godkännande senast 15 september 2002

Påbörjad projektering och slutförhandling om finansiering av Norra länken

Skrivelse av Annika Billström (s) (utl. 2002:79)

Dnr 1957/2002, 256/2002

Kommunstyrelsens tidigare bordlagda utlåtande nr 2002:79 behandlades. Den del av utlåtandet som kommunfullmäktige ska behandla gäller överenskommelse med Vägverket om finansiering av Norra länken.

Ordet innehades av borgarråden Nordin, Billström, Björklund och Olofsson, Per Bolund, Svante Linusson, Hardy Hedman, Börje Vestlund, Dick Urban Vestbro, Anders Broberg, Viviann Gunnarsson, Ann-Marie Strömberg, Christopher Ödmann och Cecilia Obermüller.

Yrkanden

Under överläggningen hade yrkats

dels bifall till kommunstyrelsens förslag,

dels av Dick Urban Vestbro (v) bifall till vänsterpartiets reservation i kommunstyrelsen innebärande återremiss,

dels av Per Bolund (mp) bifall till miljöpartiets reservation i kommunstyrelsen,

dels av Svante Linusson (sp) bifall till stockholmspartiets reservation i kommunstyrelsen innebärande återremiss.

Propositionsordning

Ordföranden tog först upp återremissyrkandet. Vid propositioner på bifall till eller avslag på detta yrkande beslöt kommunfullmäktige utan omröstning att avslå detta.

Härefter tog ordföranden upp kommunstyrelsens förslag varemot ställdes Per Bolunds (mp) yrkande. Vid propositioner på dessa yrkanden förklarade sig ordföranden finna propositionen på bifall till kommunstyrelsens förslag vara med övervägande ja besvarad.

Då votering begärdes verkställdes sådan över följande, dessförinnan föreslagna och godkända voteringsproposition:

Den som vill bifalla kommunstyrelsens förslag röstar ja,

den som inte vill det röstar nej.

Vinner nej, har kommunfullmäktige beslutat bifalla Per Bolunds (mp) förslag.

Omröstningen utföll med 71 ja och 6 nej. Såsom voteringslista nr 1 utvisar röstades ja av --------------------------------------------------------------------------- Bilaga 3.

Kommunfullmäktige hade alltså beslutat att bifalla kommunstyrelsens förslag.

Beslut

Kommunfullmäktige hade alltså – i enlighet med kommunstyrelsens förslag – beslutat följande.

Överenskommelse med Vägverket om projekt Norra länken och dess finansiering, bilaga 2 till utlåtandet, godkänns. Finansiering får beaktas i samband med upprättande av budget 2003 samt flerårsplan för 2004-2005.

Särskilda uttalanden

Borgarråden Nordin (m) och Björklund (fp) samt Anders Broberg (kd):
Återuppta planeringen av Österleden i enlighet med Stockholmsberedningens förslag och med beaktande av resultaten från en parallell utarbetad miljökonsekvensbeskrivning.

Socialdemokraterna hänvisade till sitt särskilda uttalande i kommunstyrelsen till vilket moderata samlingspartiet, folkpartiet liberalerna och kristdemokraterna anslöt sig.

§15 Förskoleplan för Stockholms stad (2002:76)

Dnr 914/2001

Ärendet utgår.

Ordningsfråga

Ordet innehades av borgarråden Björklund och Nilsson, Christopher Ödmann, borgarråden Olofsson och Cederschiöld samt Hardy Hedman i en ordningsfråga.

§16 Namn för gator inom stadsdelen Långbro (utl 2002:81)

Dnr 1654/2002

Kommunstyrelsens utlåtande nr 2002:81 behandlades. Utlåtandet gäller ett förslag till namn för gator inom stadsdelen Långbro.

Beslut

Med bifall till kommunstyrelsens förslag i utlåtandet beslöt kommunfullmäktige utan omröstning följande.

Bergtallsvägen, Blågransvägen, Kavelbrovägen och Långbrokungens Väg fastställs som nya namn för gator inom stadsdelen Långbro.

§17 Förslag till detaljplan för del av Norra Djurgården 1:48 m.m. inom stadsdelen Norra Djurgården, Dp 1997-01066-54 (2002:82)

Dnr 1610/2002

Kommunstyrelsens utlåtande nr 2002:82 behandlades. Utlåtandet gäller ett förslag till detaljplan för del av Norra Djurgården 1:48 m.m. inom stadsdelen Norra Djurgården, Dp 1997-01066-54.

Ordet innehades av Dick Urban Vestbro, Cecilia Obermüller, borgarråden Fare och Söderlund samt Hardy Hedman.

Beslut

Med bifall till kommunstyrelsens förslag i utlåtandet beslöt kommunfullmäktige utan omröstning att

anta förslag till detaljplan för del av Norra Djurgården 1:48 m.m. inom stadsdelen Norra Djurgården, Dp 1997-01066-54.

§18 Förslag till överenskommelse mellan kommunerna om samarbete vid flyttning mellan kommuner vad gäller äldre personer med behov av särskilt boende (utl 2002:83)

Dnr 1052/2002

Kommunstyrelsens utlåtande nr 2002:83 behandlades. Utlåtandet gäller ett förslag till överenskommelse mellan kommunerna om samarbete vid flyttning mellan kommuner vad gäller äldre personer med behov av särskilt boende.

Ordet innehades av Peter Modesta samt borgarråden Rönngren och Rydell.

Beslut

Med bifall till kommunstyrelsens förslag i utlåtandet beslöt kommunfullmäktige utan omröstning följande.

 1. Regional överenskommelse (bilaga till utlåtandet) om förlängt betalningsansvar för äldre personer vid flyttning till särskilda boendeformer i annan kommun inom Stockholms län godkänns.
 2. Överenskommelsen skall gälla från den 1 juli 2002.

§19 Ansökan från Birka Nät AB om tillåtlighet enligt 17 kap. miljöbalken avseende 220 kV-ledning inom Nationalstadspar-ken Ulriksdal-Haga-Brunnsviken-Djurgården. Remiss från miljöde-partementet

Remisstid 19 juni 2002 (utl. 2002:84; skrivelse 3)

Dnr 1376/2002

Kommunstyrelsens utlåtande nr 2002:84 behandlades. Utlåtandet gäller en remiss från Miljödepartementet av Birka Nät AB:s ansökan om tillåtlighet enligt 17 kap. miljöbalken avseende 220 kV-ledning inom nationalstadsparken Ulriksdal-Haga-Brunnsviken-Djurgården. Ny sida anmäldes och utdelades ---------------- Bilaga 4.

Ordet innehades av borgarrådet Samuelsson och Yildiz Kafkas.

Yrkanden

Under överläggningen hade yrkats

dels bifall till kommunstyrelsens förslag,

dels av Yildiz Kafkas (mp) att ärendet återremitteras.

Propositionsordning

Ordföranden tog först upp återremissyrkandet. Vid propositioner på bifall till eller avslag på detta yrkande beslöt kommunfullmäktige utan omröstning att avslå detta.

Härefter beslöt kommunfullmäktige utan omröstning att bifalla kommunstyrelsens förslag.

Beslut

Kommunfullmäktige hade alltså – i enlighet med kommunstyrelsens förslag – beslutat att

tillstyrka remissen från Miljödepartementet, angående Birka Nät AB:s ansökan om tillstånd enligt miljöbalken avseende 220 kV-ledning inom Nationalstadsparken Ulriksdal-Haga-Brunnsviken-Djurgården, med vad som anförs i utlåtandet.

§20 Förslag till ”Vision för Söderort” och förslag till in-riktning för genomförande av visionen (utl 2002:85)

Dnr 1869/2001

Kommunstyrelsens utlåtande nr 2002:85 behandlades. Utlåtandet gäller ett förslag till "Vision för Söderort" och förslag till inriktning för genomförande av visionen.

Ordet innehades av borgarrådet Cederschiöld, Börje Vestlund, Viviann Gunnarsson, Hardy Hedman, Ann-Marie Strömberg, Mats Sahlin, Cecilia Obermüller, Lilian Falkbäck, borgarrådet Fare, Peter Modesta och Kerstin Rossipal.

Yrkanden

Under överläggningen hade yrkats

dels bifall till kommunstyrelsens förslag,

dels av Börje Vestlund (s) bifall till socialdemokraternas reservation i kommunstyrelsen,

dels av Ann-Marie Strömberg (v) bifall till vänsterpartiets reservation i kommunstyrelsen,

dels av Viviann Gunnarsson (mp) bifall till miljöpartiets reservation i kommunstyrelsen.

Beslut

Efter framställda propositioner enligt dessa yrkanden beslöt kommunfullmäktige utan omröstning - i enlighet med kommunstyrelsens förslag - följande.

 1. Förslaget till "Vision för Söderort" godkänns.
 2. Förslaget till inriktning för genomförandet av visionen som presenteras i stadsledningskontorets tjänsteutlåtande av den 18 december 2001 godkänns.
 3. Stadsbyggnadsnämnden, gatu- och fastighetsnämnden, näringslivsnämnden, utbildningsnämnden, integrationsnämnden, kulturnämnden, miljö- och hälsoskyddsnämnden, Enskede-Årsta stadsdelsnämnd, Farsta stadsdelsnämnd, Hägerstens stadsdelsnämnd, Liljeholmens stadsdelsnämnd, Skarpnäcks stadsdelsnämnd, Skärholmens stadsdelsnämnd, Vantörs stadsdelsnämnd, Älvsjö stadsdelsnämnd ges följande uppdrag.

3.1   Inom respektive ansvarsområde med högsta prioritet och samordnat arbeta med genomförandet  av       "Vision för Söderort".

3.2   I kvartalsrapporter och verksamhetsberättelser redovisa resultaten från genomförandet av visionen.

     4.    Stockholms Stadshus AB uppmanas att med högsta prioritet och samordnat arbeta med genomförandet av                 "Vision för Söderort" i koncernen.    

     5.    Kommunstyrelsen ges i uppdrag att samordna arbetet med genomförandet av visionen inom staden och                      gentemot externa aktörer.

Särskilt uttalande

Borgarrådet Fare (sp) med hänvisning till stockholmspartiets särskilda uttalande i kommunstyrelsen.

§21 Bildande av stiftelsen Stockholm International Water Institute (SIWI) (utl 2002:86)

Dnr 1207/2002

Kommunstyrelsens utlåtande nr 2002:86 behandlades. Utlåtandet gäller ett förslag till bildande av Stiftelsen Stockholm International Water Institute (SIWI).

Ordet innehades av borgarrådet Cederschiöld, Viviann Gunnarsson, Bror Stefenson, Cecilia Obermüller och Yildiz Kafkas.

Beslut

Med bifall till kommunstyrelsens förslag i utlåtandet beslöt kommunfullmäktige utan omröstning följande.

 1. Ett permanent internationellt vatteninstitut, Stiftelsen Stockholm International Water Institute (SIWI), bildas i enlighet med till stadsledningskontorets tjänsteutlåtande fogat förslag till stadgar och i övrigt enligt vad som framgår av i tjänsteutlåtandet redovisat förslag.
 2. Stockholms stad som en av stiftarna till SIWI-stiftelsen bidrar med 0,5 mnkr som stiftelsekapital.
 3. Stiftelsen Stockholm Water Foundation (SWF) medges ett engångsbelopp om 0,5 mnkr för att SWF tillsammans med SIWI-stiftelsen skall kunna bilda SIWI AB.
 4. För SIWI:s operativa verksamhet medges ett engångsbelopp om 60 mnkr.
 5. Stadens insats enligt ovan villkoras med att även staten går in som stiftare samt förbinder sig att bidra med medel för verksamhetens fortbestånd.
 6. Kommunstyrelsen bemyndigas att tillsammans med regeringen upprätta stiftelseurkund, utse ledamöter och i övrigt ombesörja ombildningen av SIWI-interim.
 7. Finansiering av bidragen om totalt 61 mnkr får regleras i samband med bokslut för Stockholms stad 2002 och redovisas under finansförvaltningen.

§22 Iordningställande av vind i hus 15, fastigheten Johan-neshov 1:1 inom Slakthusområdet (utl 2002:87)

Dnr 1965/2002

Kommunstyrelsens utlåtande nr 2002:87 behandlades. Utlåtandet gäller ett ärende om iordningställande av vind i hus 15, fastigheten Johanneshov 1:1 inom Slakthusområdet.

Beslut

Med bifall till kommunstyrelsens förslag i utlåtandet beslöt kommunfullmäktige utan omröstning följande.

 1. Saluhallsstyrelsen får genomföra iordningställande av vind i hus 15 på fastigheten Johanneshov 1:1 inom Slakthusområdet till en investeringsutgift om 29 mnkr.
 2. Saluhallsstyrelsen beviljas utökad investeringsplan för år 2002 med 20 mnkr.

§23 Utl. 2002:88. Synpunkter på nuvarande utjämnings- och statsbi-dragssystem för kommuner och landsting.

Dnr 2208/2002

Kommunstyrelsens utlåtande nr 2002:88 behandlades. Utlåtandet gäller ett ärende med synpunkter på nuvarande utjämnings- och statsbidragssystem för kommuner och landsting.

Ordet innehades av borgarråden Billström, Cederschiöld och Olofsson samt Anders Broberg.

Yrkanden

Under överläggningen hade yrkats att ärendet skulle bordläggas.

Beslut

Kommunfullmäktige beslöt utan omröstning att bordlägga ärendet.

§24 Bordlagda ärenden

Kommunfullmäktige beslöt utan omröstning att åter bordlägga kommunstyrelsens utlåtanden nr 71 och 78 för år 2002.

Kommunfullmäktige beslöt även att bordlägga kommunstyrelsens utlåtanden nr 89, 90 och 91 för år 2002.

 

 

Kommunfullmäktige åtskildes kl. 22.45.

 

 

Vid protokollet:

 

 

Yvonne Modén