Din position: Hem > Stockholms stad > Kommunfullmäktige > Sammanträde 2002-10-21

Sammanträde 2002-10-21

Datum
Klockan
16:00
Plats
KOMMUNFULLMÄKTIGE

3 Utl 99/02 Val av ordförande, förste vice ordförande och andre vice ordförande i kommunfullmäktige för tiden 21 oktober 2002 - 14 oktober 2006

4 Utl 100/02 Val av borgarråd samt ordförande i borgarrådsberedningen för tiden 21 oktober 2002 - 15 oktober 2006

5 Utl 101/02 Val av kommunstyrelse samt ordförande och vice ordförande i kommunstyrelsen

6 Utl 102/02 Val av kommunfullmäktiges valberedning för tiden 21 oktober 2002 - 14 oktober 2006

7 Utl 103/02 Förslag om sammanträdesdagar för kommunstyrelsen och kommunfullmäktige för tiden 21 oktober 2002 - 31 december 2003

§1 Särskild ordförande

Sammanträdet öppnades jämlikt föreskrift i 2 § arbetsordningen av Berthold Gustavsson (m) som därefter ledde förhandlingarna intill dess val av ordförande ägt rum.

§2 Inledningsanförande

Ordet innehades av ålderspresidenten Berthold Gustavsson (m) som i ett anförande hälsade fullmäktige välkomna till det nya tjänstgöringsårets första sammanträde.

§3 Anmälan av nya kommunfullmäktige

Anmäldes från länsstyrelsen i Stockholms län inkommet protokoll fört vid slutlig röstsammanräkning för kommunfullmäktigevalet den 15 september 2002.

§4 Upprop

Kl. 18.13 förrättades upprop, varvid närvaro antecknades enligt ---------- Bilaga 1.

§5 Val av ordförande, förste vice ordförande och andre vice ordförande i kommunfullmäktige för tiden 21 oktober 2002 - 14 oktober 2006 (utl 2002:99)

Dnr 2912/2002

Kommunstyrelsens utlåtande nr 2002:99 behandlades. Utlåtandet gäller val av ordförande, förste vice ordförande och andre vice ordförande i kommunfullmäktige för tiden 21 oktober 2002 - 14 oktober 2006.

Beslut

Med bifall till kommunstyrelsens förslag i utlåtandet beslöt kommunfullmäktige utan omröstning att utse en ordförande samt en förste och en andre vice ordförande i kommunfullmäktige för tiden 21 oktober 2002 - 14 oktober 2006.

På förslag av Annika Billström (s) beslöt kommunfullmäktige utan omröstning att utse

till kommunfullmäktiges ordförande: Barry Andersson (s).

Berthold Gustavsson (m) överlämnade ordförandeklubban till Barry Andersson (s), som tackade kommunfullmäktige för förtroendet och sedan intog ordförandeplatsen.

På förslag av Berthold Gustavsson (m) utsåg kommunfullmäktige härefter utan omröstning

till kommunfullmäktiges förste vice ordförande: Bo Bladholm (m).

På förslag av Margareta Olofsson (v) utsåg kommunfullmäktige härefter utan omröstning

till kommunfullmäktiges andre vice ordförande: Claes-Göran Jacobson (v).

Denna paragraf förklarades omedelbart justerad.

§6 Justering

Förste vice ordföranden Bo Bladholm (m) och andre vice ordföranden Claes-Göran Jacobson (v) utsågs att jämte ordföranden Barry Andersson (s) justera och expediera dagens protokoll. Justeringen kommer att ske måndagen den 28 oktober 2002 kl. 15.00.

§7 Val av borgarråd samt ordförande i borgarrådsberedningen för tiden 21 oktober 2002 - 15 oktober 2006 (utl 2002:100)

Dnr 2913/2002

Kommunstyrelsens utlåtande nr 2002:100 behandlades. Utlåtandet gäller val av borgarråd samt ordförande i borgarrådsberedningen för tiden 21 oktober 2002 -15 oktober 2006.

Beslut

Med bifall till kommunstyrelsens förslag i utlåtandet beslöt kommunfullmäktige utan omröstning att för tiden 21 oktober 2002 - 15 oktober 2006

 1. bestämma antalet borgarråd med föredragningsskyldighet och antalet borgarråd utan föredragningsskyldighet och förrätta val för tiden 21 oktober 2002 -15 oktober 2006,
 2. utse ett av borgarråden att under angivna tjänstgöringstid såsom ordförande leda borgarrådsberedningens arbete.

Kommunfullmäktige beslöt utan omröstning att utse

åtta borgarråd med föredragningsskyldighet för tiden 21 oktober 2002 -15 oktober 2006 enligt följande:

Annika Billström (s), Kersti Py Börjeson (s), Viviann Gunnarsson (mp), Teres Lindberg (s), Roger Mogert (s), Erik Nilsson (s), Margareta Olofsson (v) och Leif Rönngren (s);

fyra borgarråd utan föredragningsskyldighet för tiden 21 oktober 2002 -15 oktober 2006 enligt följande:

Kristina Axén Olin (m), Jan Björklund (fp), Sten Nordin (m) och Mikael Söderlund (m).

Härefter beslöt kommunfullmäktige utan omröstning att till ordförande i borgarrådsberedningen utse borgarrådet Billström (s).

Denna paragraf förklarades omedelbart justerad.

§8 Val av kommunstyrelse samt ordförande och vice ordförande i kommunstyrelsen (utl 2002:101)

Dnr 2914/2002

Kommunstyrelsens utlåtande nr 2002:101 behandlades. Utlåtandet gäller val av kommunstyrelse samt ordförande och vice ordförande i kommunstyrelsen.

Beslut

Med bifall till kommunstyrelsens förslag i utlåtandet beslöt kommunfullmäktige utan omröstning att

 1. utse ledamöter och ersättare i kommunstyrelsen för tiden 21 oktober 2002 intill det sammanträde då val av styrelse förrättas nästa gång, d.v.s. den 16 oktober 2006
 2. bestämma den ordning i vilken ersättarna skall inkallas till tjänstgöring vid ordinarie ledamöters frånvaro
 3. bland kommunstyrelsens ledamöter utse ordförande och vice ordförande i styrelsen för ovan angiven tid.

Kommunfullmäktige beslöt utan omröstning att bordlägga val av en ledamot och en ersättare i kommunstyrelsen.

Härefter utsåg kommunfullmäktige utan omröstning

i kommunstyrelsen för tiden 21 oktober 2002 intill det sammanträde då val av styrelse förrättas nästa gång, d.v.s. den 16 oktober 2006:

till ledamöter: Kristina Axén Olin (m), Annika Billström (s), Elisabeth Brandt Ygeman (s), Lotta Edholm (fp), Ann-Margarethe Livh (v), Sten Nordin (m), Ewa Samuelsson (kd), Malte Sigemalm (s), Daniel Suhonen (s), Mikael Söderlund (m), Ann-Katrin Åslund (fp) och Christopher Ödmann (mp);

till ersättare: Kristina Alvendal (m), Hasan Dölek (s), Ulla Ericson (m), Ulf Fridebäck (fp), Karin Gustafsson (s), Rolf Könberg (m), Peter Lundén-Welden (m), Margareta Olofsson (v), Madeleine Sjöstedt (fp), Mirja Särkiniemi (s), Catharina Tarras-Wahlberg (s) och Jari Visshed (s);

till ordförande: Annika Billström (s);

till förste vice ordförande: Kristina Axén Olin (m);

till andre vice ordförande: Ann-Margarethe Livh (v).

Vidare beslöt kommunfullmäktige att vid hinder för ledamot att närvara vid sammanträde med kommunstyrelsen skall gälla följande ordning för ersättarnas inträde till tjänstgöring:

för ledamot tillhörande nedanstående parti

inträder ersättarna i nedan angiven partiordning

m

m, fp, kd, mp, s, v

fp

fp, kd, m, mp, s, v

kd

kd, m, fp, mp, s, v

s

s, v, mp, kd, fp, m

v

v, s, mp, fp, kd, m

mp

mp, v, s, kd, fp, m

Om det finns mer än en ersättare från samma parti, inträder de i den ordning de upptagits i valprotokoll.

Denna paragraf förklarades omedelbart justerad.

§9 Meddelande om kommunstyrelsesammanträde

Ordföranden meddelade att kommunstyrelsen skulle sammanträda i Stora Kollegiesalen direkt efter kommunfullmäktiges sammanträde.

§10 Val av kommunfullmäktiges valberedning för tiden 21 oktober 2002 - 14 oktober 2006 (utl 2002:102)

Dnr 2915/2002

Kommunstyrelsens utlåtande nr 2002:102 behandlades. Utlåtandet gäller val av kommunfullmäktiges valberedning för tiden 21 oktober 2002 - 14 oktober 2006.

Beslut

Med bifall till kommunstyrelsens förslag i utlåtandet beslöt kommunfullmäktige utan omröstning att

 1. utse nio ledamöter och nio ersättare i kommunfullmäktiges valberedning för tiden 21 oktober 2002 - 14 oktober 2006
 2. utse ordförande och vice ordförande i beredningen för samma tid
 3. bestämma den ordning i vilken ersättarna skall inkallas till tjänstgöring vid ordinarie ledamöters frånvaro.

Kommunfullmäktige beslöt utan omröstning att bordlägga val av två ersättare i kommunfullmäktiges valberedning.

Härefter utsåg kommunfullmäktige utan omröstning

i valberedningen för tiden 21 oktober 2002 - 14 oktober 2006:

till ledamöter: Bo Bladholm (m), Elisabeth Brandt Ygeman (s), Karin Hanqvist (s), Kjell B Johansson (v), Else Lundin (mp), Mats G Nilsson (m), Manlio Palocci (s), Kerstin Rossipal (kd) och Caroline Silverudd Lundbom (fp);

till ersättare: Siv Bergvall (v), Berthold Gustavsson (m), Kerstin Gustavsson (m), Fredrik Lann (mp), Anna Starbrink (fp), Håkan Wallén (s) och Karin Wanngård (s);

till ordförande: Elisabeth Brandt Ygeman (s);

till vice ordförande: Bo Bladholm (m).

Vid hinder för ledamot att närvara vid sammanträdet skall gälla följande för ersättarnas inträde till tjänstgöring:

för ledamot tillhörande nedanstående parti

inträder ersättare i nedan angiven partiordning

m

m, fp, kd, mp, s, v,

fp

fp, kd, m, mp, s, v

kd

kd, m, fp, mp, s, v

s

s, v, mp, kd, fp, m

v

v, s, mp, fp, kd, m

mp

mp, v, s, kd, fp, m

Om det finns mer än en ersättare från samma parti, inträder de i den ordning de upptagits i valprotokoll.

§11 Förslag om sammanträdesdagar för kommunstyrelsen och kommunfullmäktige för tiden 21 oktober 2002 - 31 december 2003 (utl 2002:103)

Dnr 2916/2002

Kommunstyrelsens utlåtande nr 2002:103 behandlades. Utlåtandet gäller förslag om sammanträdesdagar för kommunstyrelsen och kommunfullmäktige för tiden 21 oktober 2002 - 31 december 2003.

Beslut

Med bifall till kommunstyrelsens förslag i utlåtandet beslöt kommunfullmäktige utan omröstning att fastställa den i utlåtandet angivna ordningen för kommunfullmäktiges sammanträden för tiden 21 oktober 2002 - 31 december 2003.

§12 Motioner

Under sammanträdet väcktes och inlämnades följande motioner:

 1. av Kristina Axén Olin m.fl. (m) om folkomröstning om biltullar (nr 2002:56);
 2. av Jan Björklund m.fl. (fp) om folkomröstning om biltullar (nr 2002:57);
 3. av Ann-Marie Strömberg (v) om funktionshindrade elevers rätt till skolgång på lika villkor (nr 2002:58).

Motionerna överlämnades till kommunstyrelsen för beredning.

 

 

Kommunfullmäktige åtskildes kl. 18.23.

 

 

Vid protokollet:

 

 

Yvonne Modén