Din position: Hem > Stockholms stad > Kommunfullmäktige > Sammanträde 2002-11-04

Sammanträde 2002-11-04

Datum
Klockan
16:00
Plats
KOMMUNFULLMÄKTIGE

Tema

Kl. 16.00 behandlas interpellationer. Kl. 17.00-18.00 anordnas en muntlig frågestund då bo Läs mer...rgarråden svarar på ledamöternas frågor. Med början kl. 18.00 behandlas beslutsärenden. I mån av tid fortsättes därefter behandlingen av frågor och interpellationer.


Rotel I: Finansroteln; borgarrådet Annika Billström
Rotel II: Stadsbyggnads- och idrottsroteln; borgarrådet Kersti Py Börjeson
Rotel III: Gatu- och fastighetsroteln; borgarrådet Roger Mogert
Rotel IV: Skol- och kulturroteln; borgarrådet Erik Nilsson
Rotel V: Personal- och demokratiroteln; borgarrådet Leif Rönngren
Rotel VI: Arbetsmarknads- och integrationsroteln; borgarrådet Teres Lindberg
Rotel VII: Socialroteln; borgarrådet Margareta Olofsson
Rotel VIII: Miljöroteln; borgarrådet Viviann Gunnarsson

2 Nr 2002:7 av Ann-Marie Strömberg (v) om avgäldsbefrielse för friskolor. RIV

3 Nr 2002:13 av Ann-Marie Strömberg (v) om ungdomsråd – lyssna på ungdomarna i Stockholms stad. RI

4 Nr 2002:19 av Anita Habel (v) om långtidssjukskrivningar bland stadens anställda. RV

5 Nr 2002:20 av Per Bolund (mp) om en bilfri dag 22 september 2002. RIII

6 Nr 2002:22 av Leif Rönngren (s) om nollvision för hemlösheten. RVII

7 Nr 2002:25 av Leif Rönngren (s) om långtidssjukskrivningar. RV

8 Nr 2002:26 av Leif Rönngren (s) om socialbidragstagandet i staden. RVII

9 Nr 2002:27 av Maria Hassan (s) om socialtjänstens möjligheter att nå personer med svåra psykiska besvär och missbruk. RVII

10 Nr 2002:28 av Margareta Olofsson (v) om yttrandefrihet för stadens anställda. RV

11 Nr 2002:29 av Ann-Marie Strömberg (v) om bristfällig skötsel av badplatser. RI

12 Nr 2002:30 av Viviann Gunnarsson (mp) om heminstruktörer. RVII

13 Nr 2002:31 av Viviann Gunnarsson (mp) om hälsovådligt utsläpp i Mälaren. RVIII

17 Anmälan av inkomna skrivelser

18 Bordlagda valärenden

Mem. 2001:15, i vad avser val av en nämndeman.
Mem. 2001:20, i vad avser val av en revisor och en revisorssupple-ant hos stiftelsen Stockholm år 2004.
Mem. 2002:2, i vad avser val av en revisorssuppleant hos stiftelsen Fredric Eens Minne.
Mem. 2002:8, i vad avser val av en ersättare i stadsdelsnämnd, en revisor hos SMÅA AB och tre nämndemän.
Mem. 2002:10, i vad avser val av en ledamot i stadsdelsnämnd och en ledamot i miljö- och hälsoskyddsnämnden.
Mem. 2002:12, i vad avser val av en ersättare i stadsdelsnämnd, en ledamot i styrelsen för Dalheimers donationsstiftelse och en revi-sorssuppleant hos stiftelsen Barnens Dag.
Mem. 2002:13, i vad avser val av fem nämndemän.
Utl. 2002:101, i vad avser val av en ledamot och en ersättare i kom-munstyrelsen.
Utl. 2002:102, i vad avser val av två ersättare i kommunfullmäktiges valberedning.

19 Nya valärenden

Mem. 2002:15. Avsägelser och fyllnadsval.
Mem. 2002:16. Avsägelser och fyllnadsval av ordförande och vice ordförande m.fl. i stadsdelsnämnder, facknämnder och vissa bolags-styrelser.

20 Utl. 2002:104. Arvode för uppdrag som ordförande i idrottsnämn-den.

21 Utl. 2002:105. Förlängning av arvodering av deltidsarvoderade för-troendevalda.

22 Utl. 2002:106. Avtal avseende stabilisering av grundvattennivån under riksbyggnaderna på Helgeandsholmen. Villkorat av kommun-fullmäktiges godkännande senast 4 november 2002.

23 Utl. 2002:71. Genomförande av en stockholmsskolornas idrottscup. Motion av Adem Tütüncü (s) (2000:28). Behovet av att stimulera barns och ungdomars idrottande i samverkan med skolan. Motion av Py Börjeson m.fl. (s) (2000:33). RII+IV

24 Utl. 2002:78. En bättre barnomsorg. Motion av Annica Dominius (c) (1998:92). Förskolan – första steget i det livslånga lärandet. Motion av Annika Billström m.fl. (s) (1999:21). RIV

25 Utl. 2002:89. Utökat elevinflytande. Motion av Sabina Bossi m.fl. (mp) (2000:8). RIV

26 Utl. 2002:90. Etablerande av högskola i Farsta, Skärholmen, Väl-lingby och Tensta. Motion av Roger Mogert (s) (2000:68). RIV

27 Utl. 2002:98. Ungdomsparlamentets motion angående hemlöshets-politiken. Motion av Annika Billström m.fl. (s) (2001:90). Förbätt-ringar för hemlösa. Motion av Christopher Ödmann (mp) (2001:83). RVII

§1 Justering

Förste vice ordföranden Bo Bladholm (m) och andre vice ordföranden Claes-Göran Jacobson (v) utsågs att jämte ordföranden Barry Andersson (s) justera och expediera dagens protokoll. Justeringen kommer att ske måndagen den 11 november 2002 kl. 15.00.

§2 Närvaro

Närvaro antecknades enligt ----------------------------------------------------- Bilaga 1.

§6 Bordlagd interpellation

Kommunfullmäktige beslöt utan omröstning att åter bordlägga besvarandet av interpellation nr 2002:27.

§7 Avskrivna interpellationer

Dnr 2077/2002, 2480/2002

Margareta Olofsson (v) hade återkallat interpellation nr 2002:28 om yttrandefrihet för stadens anställda.

Ann-Marie Strömberg (v) hade återkallat interpellation nr 2002:29 om bristfällig skötsel av badplatser.

Kommunfullmäktige beslöt utan omröstning att avskriva interpellationerna från vidare handläggning.

§8 Bordlagda interpellationer

Kommunfullmäktige beslöt utan omröstning att åter bordlägga besvarandet av interpellationerna nr 30 och 31 för år 2002.

 

 

Sammanträdet ajournerades kl. 16.05 - 17.00.

§9 Muntlig frågestund

Fråga nr 1. "Skatteskrapan"

Borgarrådet Söderlund (m) ställde en fråga om "Skatteskrapan".

Kommunfullmäktige beslöt utan omröstning medgiva att frågan fick framställas.

Ordet innehades av borgarråden Söderlund och Billström.

 

 

Fråga nr 2. Folkomröstning om trängselavgifter

Borgarrådet Björklund (fp) ställde en fråga om folkomröstning om trängselavgifter.

Kommunfullmäktige beslöt utan omröstning medgiva att frågan fick framställas.

Ordet innehades av borgarråden Björklund och Billström.

 

Fråga nr 3. Mänskliga rättigheter

Hardy Hedman (kd) ställde en fråga om mänskliga rättigheter.

Kommunfullmäktige beslöt utan omröstning medgiva att frågan fick framställas.

Ordet innehades av Hardy Hedman och borgarrådet Lindberg.

 

 

Fråga nr 4. Antalet nya lägenheter i innerstaden om staden köper färdiga hus

Borgarrådet Nordin (m) ställde en fråga om antalet nya lägenheter i innerstaden om staden köper färdiga hus.

Kommunfullmäktige beslöt utan omröstning medgiva att frågan fick framställas.

Ordet innehades av borgarråden Nordin och Mogert.

 

 

Fråga nr 5. Intagningen till gymnasieskolan

Fredrik Malm (fp) ställde en fråga om intagningen till gymnasieskolan.

Kommunfullmäktige beslöt utan omröstning medgiva att frågan fick framställas.

Ordet innehades av Fredrik Malm och borgarrådet Nilsson.

 

 

Fråga nr 6. Årsta golf

Ewa Samuelsson (kd) ställde en fråga om Årsta golf.

Kommunfullmäktige beslöt utan omröstning medgiva att frågan fick framställas.

Ordet innehades av Ewa Samuelsson och borgarrådet Börjeson.

 

 

Fråga nr 7. Etableringen av lågprisbutiker

Ulf Fridebäck (fp) ställde en fråga om etableringen av lågprisbutiker.

Kommunfullmäktige beslöt utan omröstning medgiva att frågan fick framställas.

Ordet innehades av Ulf Fridebäck och borgarrådet Mogert.

 

Fråga nr 8. Bostadsbolagens framtida bestånd

Inge-Britt Lundin (fp) ställde en fråga om bostadsbolagens framtida bestånd.

Kommunfullmäktige beslöt utan omröstning medgiva att frågan fick framställas.

Ordet innehades av Inge-Britt Lundin och borgarrådet Billström.

 

 

Fråga nr 9. Valfrihet i äldreomsorgen

Desirée Pethrus-Engström (kd) ställde en fråga om valfrihet i äldreomsorgen.

Kommunfullmäktige beslöt utan omröstning medgiva att frågan fick framställas.

Ordet innehades av Desirée Pethrus-Engström och borgarrådet Olofsson.

 

 

Fråga nr 10. Skolpeng till fristående skolor

Kristina Alvendal (m) ställde en fråga om skolpeng till fristående skolor.

Kommunfullmäktige beslöt utan omröstning medgiva att frågan fick framställas.

Ordet innehades av Kristina Alvendal och borgarrådet Nilsson.

§10 Upprop

Kl. 18.07 förrättades upprop, varvid närvaro antecknades enligt ---------- Bilaga 1.

§11 Anmälan angående justering

Ordföranden anmälde att till justeringsmän utsetts ordföranden, förste och andre vice ordförandena samt att justeringen kommer att äga rum måndagen den 11 november 2002 kl. 15.00, vilket kommunfullmäktige godkände.

§12 Anmälda skrivelser

Anmäldes att inga skrivelser inkommit till kommunfullmäktige.

§13 Fyllnadsval (mem. 15 och 20 för år 2001, men 2, 8, 10, 12 och 13 för år 2002)

Kommunstyrelsens tidigare bordlagda memorial nr 15 och 20 för år 2001 samt nr 2, 8, 10, 12 och 13 för år 2002 om fyllnadsval behandlades.

På förslag av förste vice ordföranden beslöt kommunfullmäktige utan omröstning att bordlägga val av en nämndeman (mem. 2001:15), en revisor och en revisorssuppleant hos Stiftelsen Stockholm år 2004 (mem. 2001:20), en revisorssuppleant hos Stiftelsen Fredric Eens Minne (mem. 2002:2), en ersättare i stadsdelsnämnden Spånga-Tensta, en revisor hos SMÅA AB, tre nämndemän (mem. 2002:8), en ledamot i stadsdelsnämnden Spånga-Tensta, en ledamot i miljö- och hälsoskyddsnämnden (mem. 2002:10), en ersättare i stadsdelsnämnden Enskede-Årsta, en ledamot i styrelsen för Dalheimers donationsstiftelse, en revisorssuppleant hos Stiftelsen Barnens Dag (mem. 2002:12) samt fem nämndemän (mem. 2002:13).

§14 Val av en ledamot och en ersättare i kommunstyrelsen (utl. 2002:101)

Dnr 2914/2002

Kommunstyrelsens utlåtande nr 2002:101 behandlades. Utlåtandet gäller tidigare bordlagt val av en ledamot och en ersättare i kommunstyrelsen.

Kommunfullmäktige beslöt utan omröstning att bordlägga val av en ersättare i kommunstyrelsen.

På förslag av borgarrådet Billström (s) utsåg kommunfullmäktige härefter utan omröstning

i kommunstyrelsen för tiden intill det sammanträde då val av styrelse förrättas nästa gång, d.v.s. den 16 oktober 2006:

till ledamot: Leif Rönngren (s).

§15 Val av två ersättare i kommunfullmäktiges valberedning (utl. 2002:102)

Dnr 2915/2002

Kommunstyrelsens utlåtande nr 2002:102 behandlades. Utlåtandet gäller tidigare bordlagt val av två ersättare i kommunfullmäktiges valberedning.

Kommunfullmäktige utan omröstning att bordlägga val av två ersättare i kommunfullmäktiges valberedning.

§16 Avsägelser och fyllnadsval (mem. 2002:15; skrivelse 4)

Kommunstyrelsens memorial nr 2002:15 om avsägelser och fyllnadsval behandlades.

På förslag av förste vice ordföranden beslöt kommunfullmäktige utan omröstning att bordlägga val av en ledamot i stadsdelsnämnden Kungsholmen, en ledamot i brand- och räddningsnämnden, en ledamot i stadsmuseinämnden, en suppleant i styrelsen för Stockholms Stadshus AB, en suppleant i styrelsen för Stockholms Hamn AB, en ledamot i Rådet till skydd för Stockholms skönhet, en ledamot och en ordförande i Kommittén för stockholmsforskning och ett ombud till Svenska kommunförbundets kongress.

Beslut

Med bifall till kommunstyrelsens förslag i memorialet beslöt kommunfullmäktige utan omröstning att

 1. godkänna avsägelserna från Per Sundgren (v) och Inger Nordlander (s) som ledamot respektive ersättare i kommunfullmäktige och hemställa hos länsstyrelsen om ny sammanräkning
 2. godkänna i memorialet upptagna avsägelser från Jan Carlson (sp) - ledamot tillika ordförande i Kungsholmens stadsdelsnämnd, Carl Cederschiöld (m) - ordförande i näringslivsnämnden samt ordförande i styrelsen för Stockholms Stadshus AB, Stella Fare (sp) - ledamot tillika ordförande i brand- och räddningsnämnden, ledamot tillika ordförande i stadsmuseinämnden, ledamot tillika ordförande i styrelsen för Stockholms Hamn AB, ledamot i styrelsen för AB Svenska Bostäder, ledamot i skönhetsrådet, ledamot tillika ordförande i Kommittén för stockholmsforskning samt ombud till Svenska kommunförbundets kongress och förrätta i memorialet föreslagna val
 3. om till ledamot utses förutvarande ersättare/suppleant utse ersättare/suppleant i den till ledamot utseddes ställe.

Härefter utsåg kommunfullmäktige utan omröstning

i stadsdelsnämnden Kungsholmen för tiden till och med år 2002:

till ordförande: Jari Visshed (s);

i brand- och räddningsnämnden för tiden till och med år 2002:

till ordförande: Lars Furehed (s);

i näringslivsnämnden för tiden till och med år 2002:

till ordförande: Elisabeth Brandt Ygeman (s);

i stadsmuseinämnden för tiden till och med år 2002:

till ordförande: Eva-Louise Erlandsson Slorach (s);

i styrelsen för Stockholms Stadshus AB för tiden till och med ordinarie bolagsstämma år 2003:

till ordförande: Annika Billström (s);

till ledamot: Leif Rönngren (s);

i styrelsen för Stockholms Hamn AB för tiden till och med ordinarie bolagsstämma år 2003:

till ordförande: Malte Sigemalm (s);

till ledamot: Olle Burell (s);

i styrelsen för AB Svenska Bostäder för tiden till och med ordinarie bolagsstämma år 2003:

till ledamot: Roger Mogert (s).

Bilagor
2002:15 (9 kb)

§17 Avsägelser och fyllnadsval av ordförande och vice ordförande m fl i stadsdelsnämnder, facknämnder och vissa bolagsstyrelser (mem. 2002:16)

Kommunstyrelsens memorial nr 2002:16 om avsägelser och fyllnadsval av ordförande och vice ordförande m.fl. i stadsdelsnämnder, facknämnder och vissa bolagsstyrelser behandlades.

På förslag av förste vice ordföranden beslöt kommunfullmäktige utan omröstning att bordlägga val av en vice ordförande i stadsdelsnämnden Kungsholmen, en vice ordförande i brand och räddningsnämnden, en vice ordförande i stadsmuseinämnden, en ersättare i utbildningsnämnden, en vice ordförande i styrelsen för Centrum Kompaniet i Stockholm AB, och en vice ordförande i styrelsen för Stockholms Hamn AB.

Beslut

Med bifall till kommunstyrelsens förslag i memorialet beslöt kommunfullmäktige utan omröstning att

 1. godkänna avsägelserna från Yvonne Fernell-Ingelström (m) - ordförande i stadsdelsnämnden Bromma,
  Lillemor Samuelsson (v) - vice ordförande i stadsdelsnämnden Bromma,
  Ulla-Britt Ling-Vannerus (m) - ordförande i stadsdelsnämnden Enskede-Årsta
  Rolf Brattström (v) - vice ordförande i stadsdelsnämnden Enskede-Årsta
  Birgitta Holm (m) - ordförande i stadsdelsnämnden Farsta
  Tomas Rudin (s) - vice ordförande i stadsdelsnämnden Farsta
  Esbjörn Eriksson (m) - ordförande i stadsdelsnämnden Hägersten
  Ann-Marie Furumark (s) - vice ordförande i stadsdelsnämnden Hägersten
  Hans-Owe Dorfh (m) - ordförande i stadsdelsnämnden Hässelby-Vällingby
  Berit Kruse (s) - vice ordförande i stadsdelsnämnden Hässelby-Vällingby
  Margareta Björk (m) - ordförande i stadsdelsnämnden Katarina-Sofia
  Ann Mari Engel (v) - vice ordförande i stadsdelsnämnden Katarina-Sofia
  Fredrik Wallén (kd) - ordförande i stadsdelsnämnden Kista
  Mirja Särkiniemi (s) - vice ordförande i stadsdelsnämnden Kista
  Jari Visshed (s) - vice ordförande i stadsdelsnämnden Kungsholmen
  Magnus Hellström (m) - ordförande i stadsdelsnämnden Liljeholmen
  Ann-Marie Strömberg (v) - vice ordförande i stadsdelsnämnden Liljeholmen
  Joakim Larsson (m) - ordförande i stadsdelsnämnden Maria-Gamla stan
  Tove Frimodt (s) - vice ordförande i stadsdelsnämnden Maria-Gamla stan
  Håkan Tenelius (fp) - ordförande i stadsdelsnämnden Norrmalm
  Jan Valeskog (s) - vice ordförande i stadsdelsnämnden Norrmalm
  Karl-Axel Boström (m) - ordförande i stadsdelsnämnden Rinkeby
  Abebe Hailu (s) - vice ordförande i stadsdelsnämnden Rinkeby
  Billy Östh (m) - ordförande i stadsdelsnämnden Skarpnäck
  Lena-Maj Hellman-Anding (mp) - vice ordförande i stadsdelsnämnden Skarpnäck
  Christina Elffors Sjödin (m) - ordförande i stadsdelsnämnden Skärholmen
  Giatropoulos Theodossiou (s) - vice ordförande i stadsdelsnämnden Skärholmen
  Ann-Katrin Åslund (fp) - ordförande i stadsdelsnämnden Spånga-Tensta
  Abdo Goriya (s) - vice ordförande i stadsdelsnämnden Spånga-Tensta
  Kristina Alvendal (m) - ordförande i stadsdelsnämnden Vantör
  Per Sundgren (v) - vice ordförande i stadsdelsnämnden Vantör
  Karl Bern (fp) - ordförande i stadsdelsnämnden Älvsjö
  Kåre Gustafsson (s) - vice ordförande i stadsdelsnämnden Älvsjö
  Lillemor Lindberg (m) - ordförande i stadsdelsnämnden Östermalm
  Birgit Marklund (s) - vice ordförande i stadsdelsnämnden Östermalm
  Sten Nordin (m) - ordförande i gatu- och fastighetsnämnden
  Roger Mogert (s) - vice ordförande i gatu- och fastighetsnämnden
  Alf T Samuelsson (kd) - ordförande i idrottsnämnden
  Kersti Py Börjeson (s) - vice ordförande i idrottsnämnden
  Hardy Hedman (kd) - ordförande i integrationsnämnden
  Py Börjeson (s) - ledamot tillika vice ordförande i integrationsnämnden
  Birgitta Rydell (fp) - ordförande i kulturnämnden
  Eva-Louise Erlandsson Slorach (s) - vice ordförande i kulturnämnden
  Bror Stefenson (kd) - ordförande i kyrkogårdsnämnden
  Barbro Karlsson (s) - vice ordförande i kyrkogårdsnämnden
  Ewa Samuelsson (kd) - ordförande i miljö- och hälsoskyddsnämnden
  Margareta Olofsson (v) - vice ordförande i miljö- och hälsoskyddsnämnden
  Elisabeth Brandt Ygeman (s) - vice ordförande i näringslivsnämnden
  Ulla Ericson (m) - ordförande i renhållningsnämnden
  Dick Urban Vestbro (v) - vice ordförande i renhållningsnämnden
  Peter Lundén-Welden (m) - ordförande i saluhallsstyrelsen

  Lilian Falkbäck (s) - vice ordförande i saluhallsstyrelsen
  Kristina Axén Olin (m) - ordförande i socialtjänstnämnden
  Catharina Tarras-Wahlberg (s) - vice ordförande i socialtjänstnämnden
  Mikael Söderlund (m) - ordförande i stadsbyggnadsnämnden
  Kersti Py Börjeson (s) - vice ordförande i stadsbyggnadsnämnden
  Eva-Louise Erlandsson Slorach (s) - vice ordförande i stadsmuseinämnden
  Jan Björklund (fp) - ordförande i utbildningsnämnden
  Erik Nilsson (s) - vice ordförande i utbildningsnämnden
  Annika Billström (s) - vice ordförande i styrelsen för Stockholms Stadshus AB
  Rolf Könberg (m) - ordförande i styrelsen för AB Svenska Bostäder
  Dag Larsson (s) - vice ordförande i styrelsen för AB Svenska Bostäder
  Björn Ljung (fp) - ordförande i styrelsen för AB Familjebostäder
  Barry Andersson (s) - vice ordförande i styrelsen för AB Familjebostäder
  Kristina Alvendal (m) - ordförande i styrelsen för AB Stockholmshem
  Börje Vestlund (s) - vice ordförande i styrelsen för AB Stockholmshem
  Tord Bergstedt (m) - ordförande i styrelsen för Stockholms Stads Bostadsförmedling AB
  Anita Habel (v) - vice ordförande i styrelsen för Stockholms Stads Bostadsförmedling AB
  Bo Bladholm (m) - ordförande i styrelsen för Centrum Kompaniet i Stockholm AB
  Carin Jahn (s) - vice ordförande i styrelsen för Centrum Kompaniet i Stockholm AB
  Lennart Rydberg (fp) - ordförande i styrelsen för Skolfastigheter i Stockholm AB (SISAB)
  Hans Kilsved (s) - vice ordförande i styrelsen för Skolfastigheter i Stockholm AB (SISAB)
  Malte Sigemalm (s) - vice ordförande i styrelsen för Stockholms Hamn AB
  Lillemor Lindberg (m) - ordförande i styrelsen för Stockholm Vatten AB
  Elisabet Lönngren (s) - vice ordförande i styrelsen för Stockholm Vatten AB
  Sten Nordin (m) - ordförande i styrelsen för Stockholms Stads Parkerings AB
  Karin Wanngård (s) - vice ordförande i styrelsen för Stockholms Stads Parkerings AB
  Alf T Samuelsson (kd) - ordförande i styrelsen för Stockholm Globe Arena Fastigheter AB
  Ingemar Josefsson (s) - vice ordförande i styrelsen för Stockholm Globe Arena Fastigheter AB
  Anders Broberg (kd) - ordförande i styrelsen för AB Stokab
  Conny Nilsson (s) - vice ordförande i styrelsen för AB Stokab
  Marie Vallée (m) - ledamot i stadsbyggnadsnämnden
  Bo Bladholm (m) - ledamot i gatu-och fastighetsnämnden
  Anders Hellström (m) - ledamot i miljö- och hälsoskyddsnämnden
  Lena Adelsohn Liljeroth (m) - ledamot i socialtjänstnämnden
  Håkan Wallensten (m) - ledamot i utbildningsnämnden
  Tord Bergstedt (m) - ledamot i Stockholms Stadshus AB
  Christer Wennerholm (m) - ledamot i Stockholms Hamn AB
  Joen Lagerberg (m) - ledamot i AB Familjebostäder
  Mats G Nilsson (m) - ledamot i AB Stockholmshem
 2. om till ledamot utses förutvarande ersättare/suppleant utse ersättare/suppleant i den till ledamot utseddes ställe.

Härefter utsåg kommunfullmäktige utan omröstning

i stadsdelsnämnden Bromma för tiden till och med år 2002:

till ordförande: Lillemor Samuelsson (v);

till vice ordförande: Yvonne Fernell-Ingelström (m);

i stadsdelsnämnden Enskede-Årsta för tiden till och med år 2002:

till ordförande: Rolf Brattström (v);

till vice ordförande: Ulla-Britt Ling-Vannerus (m);

i stadsdelsnämnden Farsta för tiden till och med år 2002:

till ordförande: Tomas Rudin (s);

till vice ordförande: Birgitta Holm (m);

i stadsdelsnämnden Hägersten för tiden till och med år 2002:

till ordförande: Ann-Marie Furumark (s);

till vice ordförande: Esbjörn Eriksson (m);

i stadsdelsnämnden Hässelby-Vällingby för tiden till och med år 2002:

till ordförande: Berit Kruse (s);

till vice ordförande: Hans-Owe Dorfh (m);

i stadsdelsnämnden Katarina-Sofia för tiden till och med år 2002:

till ordförande: Ann Mari Engel (v);

till vice ordförande: Margareta Björk (m);

i stadsdelsnämnden Kista för tiden till och med år 2002:

till ordförande: Mirja Särkiniemi (s);

till vice ordförande: Fredrik Wallén (kd);

i stadsdelsnämnden Liljeholmen för tiden till och med år 2002:

till ordförande: Ann-Marie Strömberg (v);

till vice ordförande: Magnus Hellström (m);

i stadsdelsnämnden Maria-Gamla stan för tiden till och med år 2002:

till ordförande: Tove Frimodt (s);

till vice ordförande: Joakim Larsson (m);

i stadsdelsnämnden Norrmalm för tiden till och med år 2002:

till ordförande: Jan Valeskog (s);

till vice ordförande: Håkan Tenelius (fp);

i stadsdelsnämnden Rinkeby för tiden till och med år 2002:

till ordförande: Abebe Hailu (s);

till vice ordförande: Karl-Axel Boström (m);

i stadsdelsnämnden Skarpnäck för tiden till och med år 2002:

till ordförande: Lena-Maj Hellman-Anding (mp);

till vice ordförande: Billy Östh (m);

i stadsdelsnämnden Skärholmen för tiden till och med år 2002:

till ordförande: Giatropoulos Theodossiou (s);

till vice ordförande: Christina Elffors Sjödin (m);

i stadsdelsnämnden Spånga-Tensta för tiden till och med år 2002:

till ordförande: Abdo Goriya (s);

till vice ordförande: Ann-Katrin Åslund (fp);

i stadsdelsnämnden Vantör för tiden till och med år 2002:

till ordförande: Per Sundgren (v);

till vice ordförande: Kristina Alvendal (m);

i stadsdelsnämnden Älvsjö för tiden till och med år 2002:

till ordförande: Kåre Gustafsson (s);

till vice ordförande: Karl Bern (fp);

i stadsdelsnämnden Östermalm för tiden till och med år 2002:

till ordförande: Birgit Marklund (s);

till vice ordförande: Lillemor Lindberg (m);

i gatu- och fastighetsnämnden för tiden till och med år 2002:

till ledamot tillika ordförande: Roger Mogert (s);

till vice ordförande: Sten Nordin (m);

i idrottsnämnden för tiden till och med år 2002:

till ordförande: Kersti Py Börjeson (s);

till vice ordförande: Alf T Samuelsson (kd);

i integrationsnämnden för tiden till och med år 2002:

till ledamot tillika ordförande: Teres Lindberg (s);

till vice ordförande: Hardy Hedman (kd);

i kulturnämnden för tiden till och med år 2002:

till ordförande: Eva-Louise Erlandsson Slorach (s);

till vice ordförande: Birgitta Rydell (fp);

i kyrkogårdsnämnden för tiden till och med år 2002:

till ordförande: Barbro Karlsson (s);

till vice ordförande: Bror Stefenson (kd);

i miljö- och hälsoskyddsnämnden för tiden till och med år 2002:

till ledamot tillika ordförande: Viviann Gunnarsson (mp);

till vice ordförande: Ewa Samuelsson (kd);

i näringslivsnämnden för tiden till och med år 2002:

till vice ordförande: Carl Cederschiöld (m);

i renhållningsnämnden för tiden till och med år 2002:

till ordförande: Dick Urban Vestbro (v);

till vice ordförande: Ulla Ericson (m);

i saluhallsstyrelsen för tiden till och med år 2002:

till ordförande: Lilian Falkbäck (s);

till vice ordförande: Peter Lundén-Welden (m);

i socialtjänstnämnden för tiden till och med år 2002:

till ledamot tillika ordförande: Margareta Olofsson (v);

till vice ordförande: Kristina Axén Olin (m);

i stadsbyggnadsnämnden för tiden till och med år 2002:

till ledamot tillika ordförande: Kersti Py Börjeson (s);

till vice ordförande: Mikael Söderlund (m);

i utbildningsnämnden för tiden till och med år 2002:

till ordförande: Erik Nilsson (s);

till vice ordförande: Jan Björklund (fp);

till ledamot: Gerd Granlund (s);

i styrelsen för Stockholms Stadshus AB för tiden till och med ordinarie bolagsstämma år 2003:

till vice ordförande: Carl Cederschiöld (m);

i styrelsen för AB Svenska Bostäder för tiden till och med ordinarie bolagsstämma år 2003:

till ordförande: Roger Mogert (s);

till vice ordförande: Rolf Könberg (m);

i styrelsen för AB Familjebostäder för tiden till och med ordinarie bolagsstämma år 2003:

till ledamot tillika ordförande: Kersti Py Börjeson (s);

till vice ordförande: Björn Ljung (fp);

i styrelsen för AB Stockholmshem för tiden till och med ordinarie bolagsstämma år 2003:

till ledamot tillika ordförande: Leif Rönngren (s);

till vice ordförande: Kristina Alvendal (m);

i styrelsen för Stockholms Stads Bostadsförmedling AB för tiden till och med ordinarie bolagsstämma år 2003:

till ordförande: Anita Habel (v);

till vice ordförande: Tord Bergstedt (m);

i styrelsen för Centrum Kompaniet i Stockholm AB för tiden till och med ordinarie bolagsstämma år 2003:

till ordförande: Carin Jahn (s);

i styrelsen för Skolfastigheter i Stockholm AB (SISAB) för tiden till och med ordinarie bolagsstämma år 2003:

till ordförande: Hans Kilsved (s);

till vice ordförande: Lennart Rydberg (fp);

i styrelsen för Stockholm Vatten AB för tiden till och med ordinarie bolagsstämma år 2003:

till ordförande: Elisabet Lönngren (s);

till vice ordförande: Lillemor Lindberg (m);

i styrelsen för Stockholms Stads Parkerings AB för tiden till och med ordinarie bolagsstämma år 2003:

till ordförande: Karin Wanngård (s);

till vice ordförande: Sten Nordin (m);

i styrelsen för Stockholm Globe Arena Fastigheter AB för tiden till och med ordinarie bolagsstämma år 2003:

till ordförande: Ingemar Josefsson (s);

till vice ordförande: Alf T Samuelsson (kd);

i styrelsen för AB Stokab för tiden till och med ordinarie bolagsstämma år 2003:

till ordförande: Conny Nilsson (s);

till vice ordförande: Anders Broberg (kd).

§18 Arvode för uppdrag som ordförande i idrottsnämn-den (utl 2002:104)

Dnr 2927/2002

Kommunstyrelsens utlåtande nr 2002:104 behandlades. Utlåtandet gäller ett ärende om arvode för uppdrag som ordförande i idrottsnämnden.

Beslut

Med bifall till kommunstyrelsens förslag i utlåtandet beslöt kommunfullmäktige utan omröstning följande.

Årsarvodet för 2002 till ordförande i idrottsnämnden som ej är borgarråd fastställs till 59 300 kronor.

Det antecknades att Ewa Samuelsson (kd) ej deltagit i överläggning och beslut på grund av jäv.

§19 Förlängning av arvodering av deltidsarvoderade för-troendevalda (utl 2002:105)

Dnr 3103/2002

Kommunstyrelsens utlåtande nr 2002:105 behandlades. Utlåtandet gäller ett ärende om förlängning av arvodering av deltidsarvoderade förtroendevalda.

Beslut

Med bifall till kommunstyrelsens förslag i utlåtandet beslöt kommunfullmäktige utan omröstning följande.

Arvodering av vissa förtroendevalda förlängs längst till den 31 december 2002 i enlighet med utlåtandet.

Det antecknades att Kristina Alvendal (m), Lotta Edholm (fp) och Hardy Hedman (kd) ej deltagit i överläggning och beslut på grund av jäv.

§20 Avtal avseende stabilisering av grundvattennivån under riksbyggnaderna på Helgeandsholmen. Villkorat av kommun-fullmäktiges godkännande senast 4 november 2002 (utl 2002:106)

Dnr 2703/2002

Kommunstyrelsens utlåtande nr 2002:106 behandlades. Utlåtandet gäller ett ärende om avtal avseende stabilisering av grundvattennivån under riksbyggnaderna på Helgeandsholmen.

Beslut

Med bifall till kommunstyrelsens förslag i utlåtandet beslöt kommunfullmäktige utan omröstning följande.

Förslag till avtal mellan staten och gatu- och fastighetsnämnden avseende riksbyggnaderna på Helgeandsholmen godkännes.

§21 Bordlagda ärenden

Kommunfullmäktige beslöt utan omröstning att åter bordlägga kommunstyrelsens utlåtanden nr 71, 78, 89, 90 och 98 för år 2002.

 

 

Kommunfullmäktige åtskildes kl. 18.10.

 

 

Vid protokollet:

 

 

Yvonne Modén