Din position: Hem > Stockholms stad > Kommunfullmäktige > Sammanträde 2002-11-30

Sammanträde 2002-11-30

Datum
Klockan
16:00
Plats
KOMMUNFULLMÄKTIGE


Rotel I: Finansroteln; borgarrådet Annika Billström
Rotel II: Stadsbyggnads- och idrott Läs mer...sroteln; borgarrådet Kersti Py Börjeson
Rotel III: Gatu- och fastighetsroteln; borgarrådet Roger Mogert
Rotel IV: Skol- och kulturroteln; borgarrådet Erik Nilsson
Rotel V: Personal- och demokratiroteln; borgarrådet Leif Rönngren
Rotel VI: Arbetsmarknads- och integrationsroteln; borgarrådet Teres
Lindberg
Rotel VII: Socialroteln; borgarrådet Margareta Olofsson
Rotel VIII: Miljöroteln; borgarrådet Viviann Gunnarsson

§1 Upprop

Kl. 10.02 förrättades upprop, varvid närvaro antecknades enligt ---------- Bilaga 1.

§2 Justering

Förste vice ordföranden Bo Bladholm (m) och andre vice ordföranden Claes-Göran Jacobson (v) utsågs att jämte ordföranden Barry Andersson (s) justera och expediera dagens protokoll. Justeringen kommer att ske måndagen den 2 december 2002 kl. 15.00.

§3 Fastställande av skattesats för år 2003 (utl 2002:108)

Dnr 3224/2002

Kommunstyrelsens tidigare bordlagda utlåtande nr 2002:108 behandlades. Utlåtandet gäller fastställande av skattesats för år 2003.

Ordet innehades av borgarråden Billström och Axén Olin.

Ordningsfråga

Ordet innehades av borgarrådet Björklund i en ordningsfråga.

Vidare yttrade sig borgarrådet Björklund, Ewa Samuelsson, Christopher Ödmann, borgarrådet Olofsson, Christer Wennerholm, borgarrådet Nilsson, Lotta Edholm, Christer Öhgren, Rolf Könberg, Tord Bergstedt, Peter Cederholm, borgarrådet Söderlund, Ann-Katrin Åslund, Ann-Margarethe Livh, Kristina Alvendal, Ann-Mari Engel, Fredrik Wallén, Peter Lundén-Welden, Madeleine Sjöstedt, Jan Valeskog, Ann-Marie Strömberg, Ulla Ericson, Monika Lindh, Kerstin Gustavsson, borgarrådet Lindberg, Berthold Gustavsson, Billy Östh, Inger Stark, Birgit Marklund, Henrik Wallgren, Björn Ljung och borgarrådet Nordin.

Ordningsfråga

Ordet innehades av Ewa Samuelsson i en ordningsfråga.

Yrkanden

Under överläggningen hade yrkats

dels bifall till kommunstyrelsens förslag,

dels av borgarråden Axén Olin (m) och Björklund (fp) samt Ewa Samuelsson (kd) bifall till ett gemensamt förslag om oförändrad skatt.

Propositionsordning

Ordföranden tog upp kommunstyrelsens förslag varemot ställdes borgarråden Axén Olins (m) och Björklunds (fp) samt Ewa Samuelssons (kd) gemensamma förslag om oförändrad skatt. Vid propositioner på dessa yrkanden förklarade sig ordföranden finna propositionen på bifall till kommunstyrelsens förslag vara med övervägande ja besvarad.

Då votering begärdes verkställdes sådan över följande, dessförinnan föreslagna och godkända voteringsproposition:

Den som vill bifalla kommunstyrelsens förslag röstar ja,

den som inte vill det röstar nej.

Vinner nej, har kommunfullmäktige beslutat bifalla borgarråden Axén Olins (m) och Björklunds (fp) samt Ewa Samuelssons (kd) gemensamma förslag.

Omröstningen utföll med 50 ja och 47 nej. Såsom voteringslista nr 1 utvisar röstades ja av --------------------------------------------------------------------------- Bilaga 2.

Kommunfullmäktige hade härmed beslutat att bifalla kommunstyrelsens förslag.

Beslut

Kommunfullmäktige hade alltså – i enlighet med kommunstyrelsens förslag – beslutat följande.

1. Kommunal inkomstskatt utdebiteras med kronor 18:08 per skattekrona för att fylla stadens uttaxeringsbehov för år 2003.

2. Begravningsavgift utdebiteras med kronor 0:07 per skattekrona för år 2003.

Röstförklaring och reservation avgavs av

borgarrådet Axén Olin (m) på moderata samlingspartiets vägnar,

borgarrådet Björklund (fp) på folkpartiet liberalernas vägnar,

Ewa Samuelsson (kd) på kristdemokraternas vägnar.

Särskilt uttalande

Ewa Samuelsson (kd) med instämmande av borgarråden Axén Olin (m) och Björklund (fp:

Kristdemokraterna anser att de intäkter som majoritetens skattehöjning beräknas ge skall fonderas tills anklagelserna om valfusk har utretts och eventuellt nyval genomförts.

 

 

Kommunfullmäktige åtskildes kl. 13.40.

 

 

Vid protokollet:

 

 

Yvonne Modén