Din position: Hem > Stockholms stad > Kommunfullmäktige > Sammanträde 2002-12-05

Sammanträde 2002-12-05

Datum
Klockan
16:00
Plats
KOMMUNFULLMÄKTIGE


Sammanträdet fortsätter fredagen den 6 december med början kl. 10.00.


Rotel I: Fina Läs mer...nsroteln; borgarrådet Annika Billström
Rotel II: Stadsbyggnads- och idrottsroteln; borgarrådet Kersti Py Börjeson
Rotel III: Gatu- och fastighetsroteln; borgarrådet Roger Mogert
Rotel IV: Skol- och kulturroteln; borgarrådet Erik Nilsson
Rotel V: Personal- och demokratiroteln; borgarrådet Leif Rönngren
Rotel VI: Arbetsmarknads- och integrationsroteln; borgarrådet Teres
Lindberg
Rotel VII: Socialroteln; borgarrådet Margareta Olofsson
Rotel VIII: Miljöroteln; borgarrådet Viviann Gunnarsson

3 Förslag till budget 2003 för Stockholms stad och inriktning för 2004 och 2005 samt utvecklingsdirektiv 2003-2005 för koncernen Stockholms Stadshus AB

§3 Upprop

Kl. 10.04 förrättades upprop, varvid närvaro antecknades enligt --------- Bilaga 1.

§4 Justering

Förste vice ordföranden Bo Bladholm (m) och andre vice ordföranden Claes-Göran Jacobson (v) utsågs att jämte ordföranden Barry Andersson (s) justera och expediera dagens protokoll. Justeringen kommer att ske torsdagen den 19 december 2002 kl. 15.00.

§5 Förslag till budget 2003 för Stockholms stad och inriktning för 2004 och 2005 samt utvecklingsdirektiv 2003-2005 för koncernen Stockholms Stadshus AB (budgetutl.)

Kommunfullmäktige behandlade kommunstyrelsens utlåtande med förslag till budget 2003 för Stockholms stad och inriktning för 2004 och 2005 samt utvecklingsdirektiv 2003-2005 för koncernen Stockholms Stadshus AB.

På förslag av ordföranden beslöt kommunfullmäktige utan omröstning att överläggningen inledningsvis fick röra sig om budgetutlåtandet i dess helhet, därefter behandlas budgeten nämnd för nämnd och avslutas med avsnittet Finansförvaltning m.m. Beträffande stadsdelsnämnderna behandlas varje verksamhetsområde för sig.

Härefter beslöt kommunfullmäktige att besluten skulle anses preliminära till dess budgeten i sin helhet är behandlad.

Inledning

Ordet innehades av borgarråden Billström, Axén Olin, Björklund, Olofsson och Gunnarsson samt Ewa Samuelsson.

Under överläggningen hade yrkats

dels av borgarråden Billström (s), Olofsson (v) och Gunnarsson (mp) bifall till kommunstyrelsens förslag samt vissa justeringar som redovisas i propositionsordningen under tillämpliga budgettitlar,

dels av borgarrådet Axén Olin (m) bifall till moderata samlingspartiets reservation i kommunstyrelsen med vissa justeringar som redovisas i propositionsordningen under tillämpliga budgettitlar,

dels av borgarrådet Björklund (fp) bifall till folkpartiet liberalernas reservation i kommunstyrelsen med vissa justeringar som redovisas i propositionsordningen under tillämpliga budgettitlar,

dels av Ewa Samuelsson (kd) bifall till kristdemokraternas reservation i kommunstyrelsen med vissa justeringar som redovisas i propositionsordningen under tillämpliga budgettitlar.

 

 

R I FINANSROTELN

Näringslivsnämnden, Stockholms Stadshus AB, S:t Erik Försäkrings AB

Punkt 5-7)

Näringslivsnämnden

Ordet innehades av borgarråden Billström och Söderlund, Lotta Edholm, Torsten Sandgren, Christopher Ödmann, Anders Broberg, Karl Bern, Elisabeth Brandt Ygeman, Åsa Romson och borgarrådet Björklund.

Stockholms Stadshus AB, S:t Erik Försäkrings AB

Ordet innehades av borgarråden Billström, Axén Olin, Björklund, Olofsson och Gunnarsson, Hardy Hedman, Anders Broberg, borgarrådet Nilsson, Åsa Romson och Sebastian Cederschiöld.

Kommunfullmäktige beslöt utan omröstning att tillfälligt bordlägga behandlingen av Näringslivsnämnden, Stockholms Stadshus AB och S:t Erik Försäkrings AB.

 

 

R VIII MILJÖROTELN

Miljö- och hälsoskyddsnämnden, Renhållningsnämnden, Stockholm Vatten AB, Brand- och räddningsnämnden, Kyrkogårdsnämnden

Punkt 28-32)

Miljö- och hälsoskyddsnämnden, Renhållningsnämnden, Stockholm Vatten AB

Ordet innehades av borgarrådet Gunnarsson, Jan Valeskog, Magnus Hellström, Björn Ljung, Hanna Zetterberg, Ewa Samuelsson, Yvonne Fernell Ingelström, Rolf Lindell, Berthold Gustavsson, Ulla Ericson, borgarrådet Olofsson, Lilian Falkbäck, Cecilia Obermüller, Rebwar Hassan och Per Bolund.

Brand- och räddningsnämnden, Kyrkogårdsnämnden

Ordet innehades av borgarrådet Gunnarsson, Karin Gustafsson och Abebe Hailu.

 

Miljö- och hälsoskyddsnämnden

Punkt 28)

Propositionsordning

Kommunstyrelsens förslag i tillämpliga delar ställdes mot övriga yrkanden enligt följande.

 

Nr 1. Miljö- och hälsoskyddsnämnden överförs till ny nämnd - Miljö- och stadsbyggnadsnämnden.
Minskade kostnader m 127,3 mnkr.
Minskade intäkter m 34,7 mnkr.

Kommunstyrelsens förslag bifölls utan omröstning.

Nr 2. Minskade kostnader - ej ökad satsning på Agenda 21 m.m.
m+fp 10,0 mnkr, kd 3,0 mnkr.

Kommunstyrelsens förslag bifölls utan omröstning.

Nr 3. Ökade kostnader – reformer
m 10,0 mnkr.

Kommunstyrelsens förslag bifölls utan omröstning.

Nr 4. Minskade kostnader – reformer
fp 5,0 mnkr.

Kommunstyrelsens förslag bifölls utan omröstning.

Nr 5. Minskade kostnader – miljöbilar
fp 2,0 mnkr.

Kommunstyrelsens förslag bifölls utan omröstning.

Nr 6. Ökade kostnader – miljötillsyn
kd 2,0 mnkr.

Kommunstyrelsens förslag bifölls utan omröstning.

Nr 7. Minskade kostnader – verksamheten
kd 7,0 mnkr.

Kommunstyrelsens förslag bifölls utan omröstning.

Härefter upptogs tilläggsyrkandena enligt följande.

Nr 1. Avslå att Stockholms stad skall bli en ekokommun.

m+fp+kd.

Vid propositioner på bifall till eller avslag på detta yrkande beslöt kommunfullmäktige utan omröstning att avslå förslaget.

Nr 2. Kommunstyrelsen ges i uppdrag att uppvakta regeringen till att ta ett större ansvar för marksaneringen.

m+fp+kd.

Vid propositioner på bifall till eller avslag på detta yrkande beslöt kommunfullmäktige utan omröstning att avslå förslaget.

Nr 3. Miljö- och hälsoskyddsnämnden uppmanas att planera för en ökad självförsörjningsgrad.

fp+kd.

Vid propositioner på bifall till eller avslag på detta yrkande beslöt kommunfullmäktige utan omröstning att avslå förslaget.

Nr 4. Uttala att ett körkort för livsmedelshantering införs.

fp+kd.

Vid propositioner på bifall till eller avslag på detta yrkande beslöt kommunfullmäktige utan omröstning att bifalla förslaget.

Nr 5. Avslå förslaget att miljö- och hälsoskyddsnämnden skall ha ett samordningsansvar för stadens lokala Agenda 21-arbete.

fp+kd.

Vid propositioner på bifall till eller avslag på detta yrkande beslöt kommunfullmäktige utan omröstning att avslå förslaget.

Nr 6. Staden antar målet att inom fem år skall 5 % miljöbilar finnas i Stockholms stad.

kd.

Häremot ställdes följande förslag.

Miljö- och hälsoskyddsnämnden ges i uppdrag att arbeta fram nya mål för miljöbilarnas andel av det totala antalet bilar i Stockholm.

s+v+mp.

Vid propositioner på dessa yrkanden beslöt kommunfullmäktige utan omröstning att bifalla socialdemokraternas, vänsterpartiets och miljöpartiets gemensamma förslag.

Härefter godkände kommunfullmäktige utan omröstning kommunstyrelsens förslag i övrigt under denna punkt.

Beslut

Kommunfullmäktige hade alltså beslutat att

 • uttala att ett körkort för livsmedelshantering införs
 • miljö- och hälsoskyddsnämnden ges i uppdrag att arbeta fram nya mål för miljöbilarnas andel av det totala antalet bilar i Stockholm
 • i övrigt bifalla kommunstyrelsens förslag.

 

 

Renhållningsnämnden

Punkt 29)

Propositionsordning

Följande tilläggsyrkanden upptogs.

Nr 1. Uttala att det skall skapas ett system för att hantera kompostering av det organiska avfallet. Allt avfall från växt- och djurliv bör i möjligaste mån komposteras.

m+fp+kd.

Vid propositioner på bifall till eller avslag på detta yrkande beslöt kommunfullmäktige utan omröstning att avslå förslaget.

Nr 2. Renhållningsnämnden ges i uppdrag att införa ett system med uppsamlingsfordon för farligt avfall.

m+fp+kd.

Vid propositioner på bifall till eller avslag på detta yrkande beslöt kommunfullmäktige utan omröstning att avslå förslaget.

Nr 3. Renhållningsnämnden uppmanas att skapa ett system för dem som inte är bilburna att kunna lämna sitt avfall till återvinningscentraler.

m+fp+kd.

Häremot ställdes följande förslag.

Renhållningsnämnden skall utöka möjligheterna för dem som inte är bilburna att kunna lämna avfall för återvinning.

s+v+mp.

Vid propositioner på dessa yrkanden beslöt kommunfullmäktige utan omröstning att bifalla socialdemokraternas, vänsterpartiets och miljöpartiets gemensamma förslag.

Nr 4. Fler återvinningscentraler skall anordnas.

kd.

Vid propositioner på bifall till eller avslag på detta yrkande beslöt kommunfullmäktige utan omröstning att avslå förslaget.

Nr 5. Renhållningsnämnden och utbildningsnämnden uppmanas att ta fram ett förslag som gör det möjligt för stadens skolor och förskolor att lämna sorterat avfall avgiftsfritt.

kd.

Häremot ställdes följande förslag.

Renhållningsnämnden skall tillsammans med stadsdelsnämnderna och utbildningsnämnden ta fram ett förslag som gör det möjligt för stadens skolor och förskolor att lämna sorterat avfall avgiftsfritt.

s+v+mp.

Vid propositioner på dessa yrkanden beslöt kommunfullmäktige utan omröstning att bifalla socialdemokraternas, vänsterpartiets och miljöpartiets gemensamma förslag.

Härefter godkände kommunfullmäktige utan omröstning kommunstyrelsens förslag i övrigt under denna punkt.

Beslut

Kommunfullmäktige hade alltså beslutat att

 • renhållningsnämnden skall utöka möjligheterna för dem som inte är bilburna att kunna lämna avfall för återvinning
 • renhållningsnämnden skall tillsammans med stadsdelsnämnderna och utbildningsnämnden ta fram ett förslag som gör det möjligt för stadens skolor och förskolor att lämna sorterat avfall avgiftsfritt
 • i övrigt bifalla kommunstyrelsens förslag.

Röstförklaring avgavs av socialdemokraterna, vänsterpartiet och miljöpartiet enligt följande.
Vi har avslagit att-satserna nr 2 och 4 med hänvisning till vårt budgetförslag.

 

 

Stockholm Vatten AB

Punkt 32)

Propositionsordning

Följande tilläggsyrkande upptogs.

Nr 1. Uttala att biogasen i första hand bör användas inom trafiksektorn.

kd.

Häremot ställdes följande förslag.

Biogas har ett antal bra användningsområden. Det pågår redan ett arbete med att undersöka system för att utöka användandet av biogas inom kollektivtrafiken.

s+v+mp.

Vid propositioner på dessa yrkanden beslöt kommunfullmäktige utan omröstning att bifalla socialdemokraternas, vänsterpartiets och miljöpartiets gemensamma förslag.

Härefter godkände kommunfullmäktige utan omröstning kommunstyrelsens förslag i övrigt under denna punkt.

Beslut

Kommunfullmäktige hade alltså beslutat att

 • biogas har ett antal bra användningsområden. Det pågår redan ett arbete med att undersöka system för att utöka användandet av biogas inom kollektivtrafiken
 • i övrigt bifalla kommunstyrelsens förslag.

 

 

Brand- och räddningsnämnden

Punkt 30)

Beslut

Kommunfullmäktige beslöt utan omröstning att

 • bifalla kommunstyrelsens förslag.

 

 

Kyrkogårdsnämnden

Punkt 31)

Beslut

Kommunfullmäktige beslöt utan omröstning att

 • bifalla kommunstyrelsens förslag.

 

 

R II STADSBYGGNADS- OCH IDROTTSROTELN

Stadsbyggnadsnämnden: stadsbyggnadskontoret och utrednings- och statistikkontoret (USK), Idrottsnämnden, Stockholm Globe Arena Fastigheter AB, Stockholm Visitors Board AB

Punkt 8-11)

Stadsbyggnadsnämnden

Ordet innehades av borgarrådet Börjeson, Kristina Alvendal, Lotta Edholm, Torsten Sandgren, Cecilia Obermüller, Fredrik Wallén, Per Bolund, Maria Hannäs, Katariina Güven, Tomas Agenberg, Åsa Romson, Carin Jahn och Malte Sigemalm.

Idrottsnämnden, Stockholm Globe Arena Fastigheter AB, Stockholm Visitors Board AB

Ordet innehades av Py Börjeson, Mats G Nilsson, Caroline Silverudd Lundbom, Maria Hannäs, Peter Nilsson, Ewa Samuelsson, Louise Modig Hall, Mehdi Oguzsoy, Fredrik Wallén och Manlio Palocci.

Kommunfullmäktige beslöt utan omröstning att tillfälligt bordlägga behandlingen av Stadsbyggnadsnämnden: stadsbyggnadskontoret och utrednings- och statistikkontoret (USK), Idrottsnämnden, Stockholm Globe Arena Fastigheter AB och Stockholm Visitors Board AB.

 

 

Sammanträdet ajournerades kl. 17.30 - 18.30 för middagsuppehåll.

 

 

R III GATU- OCH FASTIGHETSROTELN

Gatu- och fastighetsnämnden inkl. fastighetsförvaltningen, Stockholms Stads Parkerings AB, Stockholms Hamn AB, Stadsdelsnämnderna: Fysisk verksamhet, AB Svenska Bostäder, AB Familjebostäder, AB Stockholmshem, Centrum Kompaniet i Stockholm AB

Punkt 4, 12-16)

Gatu- och fastighetsnämnden trafik

Ordet innehades av borgarråden Mogert, Nordin och Björklund, Ann-Marie Strömberg, Per Bolund, Anders Broberg, Inge-Britt Lundin, Malte Sigemalm, Olle Burell, Jari Visshed, Madeleine Sjöstedt, borgarrådet Billström, Karin Wanngård, Ewa Samuelsson, Åsa Romson, borgarrådet Gunnarsson, Ulla Ericson, Torsten Sandgren, Patricio Rodriguez och Birgit Marklund.

Gatu- och fastighetsnämnden bostäder

Ordet innehades av borgarråden Mogert och Nordin, Ulf Fridebäck, Veronica Ekström, Åsa Romson, Anders Broberg, Martina Lind, Per Bolund, Maria Hannäs, Björn Ljung, Cecilia Obermüller, Rolf Könberg, Ann-Marie Strömberg, Johanna Nilsson, Kristina Alvendal, Ann Mari Engel, Daniel Suhonen, Hardy Hedman, Emilia Hagberg, Ingvar Snees, Oskar Levin, Magnus Hellström och Ewa Samuelsson.

Kommunfullmäktige beslöt utan omröstning att tillfälligt bordlägga behandlingen av Gatu- och fastighetsnämnden inkl. fastighetsförvaltningen, Stockholms Stads Parkerings AB, Stockholms Hamn AB, Stadsdelsnämnderna: Fysisk verksamhet, AB Svenska Bostäder, AB Familjebostäder, AB Stockholmshem och Centrum Kompaniet i Stockholm AB.

 

 

R VI ARBETSMARKNADS- OCH INTEGRATIONSROTELN

Integrationsnämnden, Stadsdelsnämnderna: Arbetsmarknadsåtgärder, Saluhallsstyrelsen, Stockholms Stads Bostadsförmedling AB, AB Stokab

Punkt 4, 22-25)

Integrationsnämnden, Stadsdelsnämnderna: Arbetsmarknadsåtgärder

Ordet innehades av borgarråden Lindberg och Axén Olin, Fredrik Malm, Ann-Margarethe Livh, Rebwar Hassan, Hardy Hedman, Petter Odmark, Godfrey Etyang, Eva Oivio, Olle Burell, Anita Habel, Christer Öhgren, Ewa Samuelsson, Veronica Ekström och Abebe Hailu.

Kommunfullmäktige beslöt utan omröstning att tillfälligt bordlägga behandlingen av Integrationsnämnden, Stadsdelsnämnderna: Arbetsmarknadsåtgärder.

Saluhallsstyrelsen, Stockholms Stads Bostadsförmedling AB, AB Stokab

Ordet innehades av Tord Bergstedt, borgarrådet Lindberg, Karin Wanngård, Peter Lundén-Welden, Håkan Wahlén, Sebastian Cederschiöld, borgarrådet Björklund, Anders Broberg, Caroline Kling, Malte Sigemalm, Anita Habel, Ewa Samuelsson och Hardy Hedman.

 

 

Saluhallsstyrelsen

Punkt 23)

Propositionsordning

Kommunstyrelsens förslag i tillämpliga delar ställdes mot övriga yrkanden enligt följande.

Nr 1. Saluhallsstyrelsen överförs till ny nämnd: Näringslivs- och integrationsnämnden.
Minskade kostnader m 89,6 mnkr.
Minskade intäkter m 137,0 mnkr.
Minskade utgifter m 65,0 mnkr.

Kommunstyrelsens förslag bifölls utan omröstning.

Härefter godkände kommunfullmäktige utan omröstning kommunstyrelsens förslag i övrigt under denna punkt.

Beslut

Kommunfullmäktige hade alltså beslutat att

 • bifalla kommunstyrelsens förslag.

 

Stockholms Stads Bostadsförmedling AB

Punkt 24)

Beslut

Kommunfullmäktige beslöt utan omröstning att

 • bifalla kommunstyrelsens förslag.

 

 

AB Stokab

Punkt 25)

Beslut

Kommunfullmäktige beslöt utan omröstning att

 • bifalla kommunstyrelsens förslag.

 

 

R I FINANSROTELN

Näringslivsnämnden, Stockholms Stadshus AB, S:t Erik Försäkrings AB

Punkt 5-7)

Den under sammanträdet tidigare tillfälligt bordlagda behandlingen av Näringslivsnämnden, Stockholms Stadshus AB och S:t Erik Försäkrings AB återupptogs.

 

 

Näringslivsnämnden

Punkt 5)

Propositionsordning

Kommunstyrelsens förslag i tillämpliga delar ställdes mot övriga yrkanden enligt följande.

Nr 1. Näringslivsnämnden överförs till ny nämnd: Näringslivs- och integrationsnämnden.
Minskade kostnader m 65,4 mnkr.
Minskade intäkter m 10,0 mnkr.

Kommunstyrelsens förslag bifölls utan omröstning.

Nr 2. Minskade kostnader - reformer under näringslivsnämnden
m+fp+kd 10,0 mnkr.

Kommunstyrelsens förslag bifölls utan omröstning.

Nr 3. Ökade kostnader - satsning på besöksnäringen
m 10,0 mnkr.

Kommunstyrelsens förslag bifölls utan omröstning.

Nr 4. Minskade kostnader – rationalisering
fp 10,0 mnkr.

Kommunstyrelsens förslag bifölls utan omröstning.

Nr 5. Ökade kostnader – miljöcentrum
kd 3,0 mnkr.

Kommunstyrelsens förslag bifölls utan omröstning.

Nr 6. Minskade kostnader - samgående näringslivsnämnden och integrationsnämnden
kd 3,0 mnkr.

Kommunstyrelsens förslag bifölls utan omröstning.

Härefter upptogs tilläggsyrkandena enligt följande.

Nr 1. Staden skall fortsätta och intensifiera satsningen på Stockholm som besöks-, kongress- och etableringsort både i Sverige och utomlands.

m+fp+kd.

Vid propositioner på bifall till eller avslag på detta yrkande beslöt kommunfullmäktige utan omröstning att avslå förslaget.

 

Nr 2. Inleda ett särskilt småföretagarprojekt i syfte att underlätta för småföretagare.

m+fp+kd.

Vid propositioner på bifall till eller avslag på detta yrkande beslöt kommunfullmäktige utan omröstning att avslå förslaget.

 

Nr 3. Staden skall verka för ett bra näringslivsklimat som underlättar för nya företag att etablera sig i staden.

m+fp+kd.

Vid propositioner på bifall till eller avslag på detta yrkande beslöt kommunfullmäktige utan omröstning att avslå förslaget.

 

Nr 4. Staden skall verka för Stockholms unika ställning som ledande inom det nya moderna näringslivet – TIME sektorn, IT och bioteknik – fortsätter och förstärks.

m+fp+kd.

Vid propositioner på bifall till eller avslag på detta yrkande beslöt kommunfullmäktige utan omröstning att avslå förslaget.

 

Nr 5. Utarbeta en marknadsplan för stadens internationella marknadsföring.

m+kd.

Vid propositioner på bifall till eller avslag på detta yrkande beslöt kommunfullmäktige utan omröstning att avslå förslaget.

Nr 6. Lägga ned S:t Petersburgskontoret.

fp+kd.

Vid propositioner på bifall till eller avslag på detta yrkande förklarade sig ordföranden finna propositionen på avslag vara med övervägande ja besvarad.

Då votering begärdes verkställdes sådan över följande, dessförinnan föreslagna och godkända voteringsproposition:

Den som vill avslå folkpartiet liberalernas och kristdemokraternas gemensamma förslag i denna del röstar ja,

den som inte vill det röstar nej.

Vinner nej, har kommunfullmäktige beslutat bifalla förslaget.

Omröstningen utföll med 52 ja och 22 nej. Såsom voteringslista nr 1 utvisar röstades ja av ------------------------------------------------------------------------- Bilaga 2.

Kommunfullmäktige hade alltså beslutat att avslå förslaget.

Nr 7. Ett miljöcentrum inrättas.

kd.

Vid propositioner på bifall till eller avslag på detta yrkande förklarade sig ordföranden finna propositionen på avslag vara med övervägande ja besvarad.

Då votering begärdes verkställdes sådan över följande, dessförinnan föreslagna och godkända voteringsproposition:

Den som vill avslå kristdemokraternas förslag i denna del röstar ja,

den som inte vill det röstar nej.

Vinner nej, har kommunfullmäktige beslutat bifalla förslaget.

Omröstningen utföll med 56 ja och 5 nej. Såsom voteringslista nr 2 utvisar röstades ja av ------------------------------------------------------------------------- Bilaga 3.

Kommunfullmäktige hade alltså beslutat att avslå förslaget.

Härefter godkände kommunfullmäktige utan omröstning kommunstyrelsens förslag i övrigt under denna punkt.

Beslut

Kommunfullmäktige hade alltså beslutat att

 • bifalla kommunstyrelsens förslag.

Röstförklaring avgavs av socialdemokraterna, vänsterpartiet och miljöpartiet enligt följande.
Vi har avslagit att-satserna nr 1, 2 och 3 med hänvisning till vårt budgetförslag.
Vi har avslagit att-sats nr 7 med hänvisning till att ett ärende om ett miljöcentrum är under beredning.

 

 

Stockholms Stadshus AB

Punkt 6)

Ordet innehades av borgarråden Björklund och Gunnarsson.

Propositionsordning

Följande tilläggsyrkanden upptogs.

Nr 1. Kommunstyrelsen ges i uppdrag och Stockholms Stadshus AB uppmanas att undersöka hur behovet av koncernbidrag skall kunna minska.

m+fp+kd.

Vid propositioner på bifall till eller avslag på detta yrkande beslöt kommunfullmäktige utan omröstning att avslå förslaget.

Nr 2. Stockholms Stadshus AB uppmanas att uppmana Stockholm Vatten AB att undersöka möjligheterna att samverka med landstinget för att få avsättning för biogasen.

m+fp+kd.

Vid propositioner på bifall till eller avslag på detta yrkande beslöt kommunfullmäktige utan omröstning att avslå förslaget.

Nr 3. Inleda en försäljning av AB Stockholmshem.

m+fp.

Vid propositioner på bifall till eller avslag på detta yrkande beslöt kommunfullmäktige utan omröstning att avslå förslaget.

Nr 4. Inleda en försäljning av AB Stokab.

m+fp.

Vid propositioner på bifall till eller avslag på detta yrkande beslöt kommunfullmäktige utan omröstning att avslå förslaget.

Nr 5. Inleda en försäljning av Centrum Kompaniet i Stockholm AB.

m+fp.

Vid propositioner på bifall till eller avslag på detta yrkande beslöt kommunfullmäktige utan omröstning att avslå förslaget.

Nr 6. Inleda en försäljning av Stockholm Globe Arena Fastigheter AB.

m+fp.

Vid propositioner på bifall till eller avslag på detta yrkande beslöt kommunfullmäktige utan omröstning att avslå förslaget.

Nr 7. Parkab Övervakning AB skall säljas under 2003.

m+fp.

Vid propositioner på bifall till eller avslag på detta yrkande beslöt kommunfullmäktige utan omröstning att avslå förslaget.

Nr 8. Sälja stadens innehav i Mässfastigheter i Stockholm AB.

fp.

Vid propositioner på bifall till eller avslag på detta yrkande beslöt kommunfullmäktige utan omröstning att avslå förslaget.

Nr 9. Sälja Stockholm Globe Arena Fastigheter AB.

fp.

Vid propositioner på bifall till eller avslag på detta yrkande beslöt kommunfullmäktige utan omröstning att avslå förslaget.

Nr 10. Stockholms Stadshus AB uppmanas att uppmana AB Familjebostäder, AB Stockholmshem, AB Svenska Bostäder, Centrum Kompaniet i Stockholm AB och Skolfastigheter i Stockholm AB, SISAB att medverka i Ytterstadens förnyelse till en total kostnad om 2 mdkr under fyra år.

kd.

Vid propositioner på bifall till eller avslag på detta yrkande beslöt kommunfullmäktige utan omröstning att avslå förslaget.

Nr 11. Stockholms Stadshus AB uppmanas att uppmana Stockholms Stadsteater AB att medverka i Kulturskolans verksamhet till en omfattning av 25 mnkr.

kd.

Vid propositioner på bifall till eller avslag på detta yrkande beslöt kommunfullmäktige utan omröstning att avslå förslaget.

Nr 12. Stockholms Stadshus AB uppmanas att uppmana Stockholms Stads Bostadsförmedling AB att införa en särskild köordning för barnfamiljer.

kd.

Vid propositioner på bifall till eller avslag på detta yrkande beslöt kommunfullmäktige utan omröstning att avslå förslaget.

Nr 13. Nytt yrkande. Uppdra åt kommunstyrelsen att återkomma med förslag till kommunfullmäktige om att bolagsstämmor i de bolag som staden direkt eller indirekt helt äger skall ha bolagsstämma som är offentliga och öppna för allmänheten och äga rum i samband med kommunfullmäktige.

m+fp+kd.

Vid propositioner på bifall till eller avslag på detta yrkande förklarade sig ordföranden finna propositionen på avslag vara med övervägande ja besvarad.

Då votering begärdes verkställdes sådan över följande, dessförinnan föreslagna och godkända voteringsproposition:

Den som vill avslå moderata samlingspartiets, folkpartiet liberalernas och kristdemokraternas gemensamma förslag i denna del röstar ja,

den som inte vill det röstar nej.

Vinner nej, har kommunfullmäktige beslutat bifalla förslaget.

Omröstningen utföll med 50 ja och 48 nej. Såsom voteringslista nr 3 utvisar röstades ja av ------------------------------------------------------------------------- Bilaga 4.

Kommunfullmäktige hade alltså beslutat att avslå förslaget.

Härefter godkände kommunfullmäktige utan omröstning kommunstyrelsens förslag i övrigt under denna punkt.

Beslut

Kommunfullmäktige hade alltså beslutat att

 • bifalla kommunstyrelsens förslag.

Röstförklaring avgavs av socialdemokraterna, vänsterpartiet och miljöpartiet enligt följande.
Vi har avslagit att-sats nr 12 med hänvisning till vårt budgetförslag.
Vi har avslagit att-sats nr 13 med hänvisning till att frågan om offentliga bolagsstämmor i kommunfullmäktige för stadens bolag är intressant, men har inte beretts inför budgetfullmäktige. Vi avser att återkomma i frågan i ett särskilt ärende.

 

 

S:t Erik Försäkrings AB

Punkt 7)

Beslut

Kommunfullmäktige beslöt utan omröstning att

 • bifalla kommunstyrelsens förslag.

 

 

R II STADSBYGGNADS- OCH IDROTTSROTELN

Stadsbyggnadsnämnden: stadsbyggnadskontoret och utrednings- och statistikkontoret (USK), Idrottsnämnden, Stockholm Globe Arena Fastigheter AB , Stockholm Visitors Board AB

Punkt 8-11)

Den under sammanträdet tidigare tillfälligt bordlagda behandlingen av Stadsbyggnadsnämnden: stadsbyggnadskontoret och utrednings- och statistikkontoret (USK), Idrottsnämnden, Stockholm Globe Arena Fastigheter AB, Stockholm Visitors Board AB återupptogs.

 

 

Stadsbyggnadsnämnden: stadsbyggnadskontoret och utrednings- och statistikkontoret (USK)

Punkt 8)

Ordet innehades av Torsten Sandgren.

Propositionsordning

Kommunstyrelsens förslag i tillämpliga delar ställdes mot övriga yrkanden enligt följande.

Stadsbyggnadskontoret

Nr 1. Stadsbyggnadsnämnden: stadsbyggnadskontoret överförs till ny nämnd: Miljö- och stadsbyggnadsnämnden.
Minskade kostnader m 248,3 mnkr.
Minskade intäkter m 54,2 mnkr.

Kommunstyrelsens förslag bifölls utan omröstning.

Nr 2. Ökade kostnader - fler planhandläggare
m 5,0 mnkr.

Kommunstyrelsens förslag bifölls utan omröstning.

Nr 3. Minskade kostnader - inga ospecificerade tjänster inom stadsbyggnadsnämnden
m 2,0 mnkr.

Kommunstyrelsens förslag bifölls utan omröstning.

Nr 4. Minskade kostnader - ej nya tjänster
fp+kd 7,0 mnkr.

Kommunstyrelsens förslag bifölls utan omröstning.

Nr 5. Minskade kostnader – verksamheten
kd 15,0 mnkr.

Kommunstyrelsens förslag bifölls utan omröstning.

Utrednings- och statistikkontoret

Nr 6. Stadsbyggnadsnämnden: utrednings- och statistikkontoret överförs till ny nämnd: Miljö- och stadsbyggnadsnämnden.
Minskade kostnader m 2,5 mnkr.

Kommunstyrelsens förslag bifölls utan omröstning.

Härefter upptogs tilläggsyrkandena enligt följande.

Nr 1. Staden skall uppvakta regeringen i syfte att förenkla regelverket för byggande och boende.

m+fp+kd.

Vid propositioner på bifall till eller avslag på detta yrkande förklarade sig ordföranden finna propositionen på avslag vara med övervägande ja besvarad.

Då votering begärdes verkställdes sådan över följande, dessförinnan föreslagna och godkända voteringsproposition:

Den som vill avslå moderata samlingspartiets, folkpartiet liberalernas och kristdemokraternas gemensamma förslag i denna del röstar ja,

den som inte vill det röstar nej.

Vinner nej, har kommunfullmäktige beslutat bifalla förslaget.

Omröstningen utföll med 51 ja och 48 nej. Såsom voteringslista nr 4 utvisar röstades ja av ------------------------------------------------------------------------- Bilaga 5.

Kommunfullmäktige hade alltså beslutat att avslå förslaget.

Nr 2. Staden skall uppvakta regeringen i syfte att få till stånd en tredimensionell fastighetsbildning.

m+fp+kd.

Vid propositioner på bifall till eller avslag på detta yrkande förklarade sig ordföranden finna propositionen på avslag vara med övervägande ja besvarad.

Då votering begärdes verkställdes sådan över följande, dessförinnan föreslagna och godkända voteringsproposition:

Den som vill avslå moderata samlingspartiets, folkpartiet liberalernas och kristdemokraternas gemensamma förslag i denna del röstar ja,

den som inte vill det röstar nej.

Vinner nej, har kommunfullmäktige beslutat bifalla förslaget.

Omröstningen utföll med 50 ja och 48 nej. Såsom voteringslista nr 5 utvisar röstades ja av ------------------------------------------------------------------------- Bilaga 6.

Kommunfullmäktige hade alltså beslutat att avslå förslaget.

Nr 3. Stadsbyggnadsnämnden uppmanas att ta tillvara den resurs som oinredda vindar utgör.

m+fp+kd.

Vid propositioner på bifall till eller avslag på detta yrkande beslöt kommunfullmäktige utan omröstning att avslå förslaget.

Nr 4. Stadsbyggnadsnämnden uppmanas att ha en öppen inställning till inglasningar av balkonger.

m+fp+kd.

Vid propositioner på bifall till eller avslag på detta yrkande beslöt kommunfullmäktige utan omröstning att avslå förslaget.

Nr 5. Stadsbyggnadsnämnden uppmanas att inleda en försäljning av utrednings- och statistikkontoret (USK).

m+fp.

Vid propositioner på bifall till eller avslag på detta yrkande beslöt kommunfullmäktige utan omröstning att avslå förslaget.

Nr 6. Anta principer för ökat bostadsbyggande i enlighet med bilaga till moderaternas budgetförslag "En politik för ökat bostadsbyggande" (avser här stadsbyggnadsnämnden).

m.

Vid propositioner på bifall till eller avslag på detta yrkande beslöt kommunfullmäktige utan omröstning att avslå förslaget.

Nr 7. Ställa sig bakom arbetet med nya bostadsprojekt i enlighet med bilaga till moderaternas budgetförslag "En politik för ökat bostadsbyggande" (avser här stadsbyggnadsnämnden).

m.

Vid propositioner på bifall till eller avslag på detta yrkande beslöt kommunfullmäktige utan omröstning att avslå förslaget.

Nr 8. Uttala att hela Värtan görs till en hållbar stadsdel med samma höga miljöambition som i Hammarby Sjöstad.

kd.

Häremot ställdes följande förslag:

Kunskaper och arbetssätt i miljöfrågor från projektet i Hammarby Sjöstad ska utnyttjas när man tillskapar ny bebyggelse.

s+v+mp.

Vid propositioner på dessa yrkanden förklarade sig ordföranden finna propositionen på bifall till socialdemokraternas, vänsterpartiets och miljöpartiets gemensamma förslag vara med övervägande ja besvarad.

Då votering begärdes verkställdes sådan över följande, dessförinnan föreslagna och godkända voteringsproposition:

Den som vill bifalla socialdemokraternas, vänsterpartiets och miljöpartiets gemensamma förslag i denna del röstar ja,

den som inte vill det röstar nej.

Vinner nej, har kommunfullmäktige beslutat bifalla kristdemokraternas förslag.

Omröstningen utföll med 94 ja och 5 nej. Såsom voteringslista nr 6 utvisar röstades ja av --------------------------------------------------------------------------- Bilaga 7.

Kommunfullmäktige hade alltså beslutat att bifalla socialdemokraternas, vänsterpartiets och miljöpartiets gemensamma förslag i denna del.

Nr 9. Ge stadsbyggnadsnämnden, miljö- och hälsoskyddsnämnden, gatu- och fastighetsnämnden och Stockholms Stadshus AB i uppgift att ta fram ett miljöprogram för Värtan Sjöstad med mål för planprocessen, byggprocessen samt drift och förvaltning.

kd.

Häremot ställdes följande förslag.

Kunskaper och arbetssätt i miljöfrågor från projektet i Hammarby Sjöstad ska utnyttjas när man tillskapar ny bebyggelse.

s+v+mp.

Vid propositioner på dessa yrkanden beslöt kommunfullmäktige utan omröstning att bifalla socialdemokraternas, vänsterpartiets och miljöpartiets gemensamma förslag.

Härefter godkände kommunfullmäktige utan omröstning kommunstyrelsens förslag i övrigt under denna punkt.

Beslut

Kommunfullmäktige hade alltså beslutat att

 • kunskaper och arbetssätt i miljöfrågor från projektet i Hammarby Sjöstad ska utnyttjas när man tillskapar ny bebyggelse
 • i övrigt bifalla kommunstyrelsens förslag.

Röstförklaring avgavs av socialdemokraterna, vänsterpartiet och miljöpartiet enligt följande.
Vi har avslagit att-sats nr 3 med hänvisning till vårt budgetförslag.

 

 

Idrottsnämnden

Punkt 9)

Propositionsordning

Kommunstyrelsens förslag i tillämpliga delar ställdes mot övriga yrkanden enligt följande.

Nr 1. Idrottsnämnden överförs till ny nämnd: Idrotts- och kulturnämnden.

Minskade kostnader m 459,3 mnkr.
Minskade intäkter m 139,0 mnkr.

Kommunstyrelsens förslag bifölls utan omröstning.

Nr 2. Minskade kostnader - reformer under idrottsnämnden utgår
m+fp+kd 30,0 mnkr.

Kommunstyrelsens förslag bifölls utan omröstning.

Nr 3. Minskade kostnader - lönekompensation inom idrottsnämnden finns under Central medelsreserv
m 5,4 mnkr.

Kommunstyrelsens förslag bifölls utan omröstning.

Nr 4. Minskade kostnader – Fryshuset
fp 0,8 mnkr.

Kommunstyrelsens förslag bifölls utan omröstning.

Nr 5. Ökade kostnader/intäkter för samlingslokaler, ej överfört till kulturnämnden.
Kostnader fp 14,0 mnkr.
Intäkter fp 1,8 mnkr.

Kommunstyrelsens förslag bifölls utan omröstning.

Nr 6. Ökade kostnader - uppföljning av barn- och ungdomsverksamhet, ej överfört till kulturnämnden
fp 0,3 mnkr.

Kommunstyrelsens förslag bifölls utan omröstning.

Nr 7. Ökade kostnader - uppföljning av sommarkolloverksamheten, ej överfört till kulturnämnden
fp 0,6 mnkr.

Kommunstyrelsens förslag bifölls utan omröstning.

Nr 8. Minskade kostnader – löneökningar
fp+kd 5,4 mnkr.

Kommunstyrelsens förslag bifölls utan omröstning.

Nr 9. Idrottsnämnden överförs till ny nämnd: Idrotts- och kulturnämnden.
Minskade utgifter m 199,4 mnkr.
Minskade inkomster m 8,4 mnkr.

Kommunstyrelsens förslag bifölls utan omröstning.

Härefter upptogs tilläggsyrkandena enligt följande.

Nr 1. Nämnden skall göra en översyn av olika former av verksamhets- och projektstöd.

m+fp+kd.

Vid propositioner på bifall till eller avslag på detta yrkande beslöt kommunfullmäktige utan omröstning att avslå förslaget.

Nr 2. Staden skall fortsätta prioritera barn-, ungdoms- och handikappidrotten. Ett särskilt fokus på tjejidrotten är nödvändig.

m+fp+kd.

Vid propositioner på bifall till eller avslag på detta yrkande beslöt kommunfullmäktige utan omröstning att avslå förslaget.

Nr 3. Nämnden skall söka samverkan med föreningsliv och näringsliv i syfte att engagera fler i underhållet och upprustningen av idrottsanläggningar.

m+fp+kd.

Vid propositioner på bifall till eller avslag på detta yrkande beslöt kommunfullmäktige utan omröstning att avslå förslaget.

Nr 4. Nämnden ges i uppdrag att utöka andelen sponsring i sin verksamhet.

m+fp+kd.

Vid propositioner på bifall till eller avslag på detta yrkande beslöt kommunfullmäktige utan omröstning att avslå förslaget.

Nr 5. Nämnden skall främst inrikta sin verksamhet på fritidsverksamheter inom idrott samt kultur och bibliotek för barn och ungdom samt funktionshindrade (avser här idrottsnämnden).

m.

Vid propositioner på bifall till eller avslag på detta yrkande beslöt kommunfullmäktige utan omröstning att avslå förslaget.

Härefter godkände kommunfullmäktige utan omröstning kommunstyrelsens förslag i övrigt under denna punkt.

Beslut

Kommunfullmäktige hade alltså beslutat att

 • bifalla kommunstyrelsens förslag.

Röstförklaring avgavs av socialdemokraterna, vänsterpartiet och miljöpartiet enligt följande.
Vi har avslagit att-satserna nr 2 och 5 med hänvisning till vårt budgetförslag.

 

 

Stockholm Globe Arena Fastigheter AB

Punkt 10)

Beslut

Kommunfullmäktige beslöt utan omröstning att

 • bifalla kommunstyrelsens förslag.

 

 

Stockholm Visitors Board AB

Punkt 11)

Propositionsordning

Följande tilläggsyrkande upptogs.

Nr 1. Samarbetet med näringslivet skall utvecklas och intensifieras.

m+fp+kd.

Vid propositioner på bifall till eller avslag på detta yrkande beslöt kommunfullmäktige utan omröstning att avslå förslaget.

Härefter godkände kommunfullmäktige utan omröstning kommunstyrelsens förslag i övrigt under denna punkt.

Beslut

Kommunfullmäktige hade alltså beslutat att

 • bifalla kommunstyrelsens förslag.

 

 

R III GATU- OCH FASTIGHETSROTELN

Gatu- och fastighetsnämnden inkl. fastighetsförvaltningen, Stockholms Stads Parkerings AB, Stockholms Hamn AB, Stadsdelsnämnderna: Fysisk verksamhet, AB Svenska Bostäder, AB Familjebostäder, AB Stockholmshem, Centrum Kompaniet i Stockholm AB

Punkt 4, 12-16)

Den under sammanträdet tidigare tillfälligt bordlagda behandlingen av Gatu- och fastighetsnämnden inkl. fastighetsförvaltningen, Stockholms Stads Parkerings AB, Stockholms Hamn AB, Stadsdelsnämnderna: Fysisk verksamhet, AB Svenska Bostäder, AB Familjebostäder, AB Stockholmshem och Centrum Kompaniet i Stockholm AB återupptogs.

Ordet innehades av borgarrådet Nordin, Birgitta Holm, Åsa Romson och borgarrådet Gunnarsson.

 

 

Gatu- och fastighetsnämnden inkl. fastighetsförvaltningen

Punkt 14)

Gatu- och fastighetsnämnden

Propositionsordning

Kommunstyrelsens förslag i tillämpliga delar ställdes mot övriga yrkanden enligt följande.

Nr 1. Den fysiska verksamheten i stadsdelsnämnderna överförs till gatu- och fastighetsnämnden.
Ökade kostnader m 321,3 mnkr.
Ökade intäkter m 21,9 mnkr.

Kommunstyrelsens förslag bifölls utan omröstning.

Nr 2. Minskade kostnader – rationaliseringskrav
m 50,0 mnkr, fp 30,5 mnkr, kd 20,0 mnkr.

Kommunstyrelsens förslag bifölls utan omröstning.

Nr 3. Ökade kostnader - utökade resurser för gatuunderhåll
m 10,0 mnkr.

Kommunstyrelsens förslag bifölls utan omröstning.

Nr 4. Ökade kostnader - utökade resurser för parkskötsel

m 10,0 mnkr

(behandlas under SDN, fysisk verksamhet)

Nr 5. Ökade kostnader - utökade resurser för eftersatt underhåll
m 50,0 mnkr.

Kommunstyrelsens förslag bifölls utan omröstning.

Nr 6. Minskade kostnader - reformer för teknisk verksamhet utgår

m 25,0 mnkr

(behandlas under SDN, fysisk verksamhet)

Nr 7. Minskade intäkter - ingen höjning av parkeringsintäkterna
m+fp 30,0 mnkr.

Kommunstyrelsens förslag bifölls utan omröstning.

Nr 8. Ökade kostnader/intäkter - enklare upplåtelser överfört från stadsdelsnämnderna.
Ökade kostnader kd 3,2 mnkr.
Ökade intäkter kd 21,0 mnkr.

Kommunstyrelsens förslag bifölls utan omröstning.

Nr 9. Ökade kostnader – sjöbussar
kd 1,0 mnkr.

Kommunstyrelsens förslag bifölls utan omröstning.

Nr 10. Ökade inkomster
m+fp 1 500,0 mnkr, kd 1 000,0 mnkr.

Kommunstyrelsens förslag bifölls utan omröstning.

Gatu- och fastighetsnämnden: fastighetsförvaltningen

Nr 11. Minskade kostnader
kd 20,0 mnkr.

Kommunstyrelsens förslag bifölls utan omröstning.

Härefter upptogs tilläggsyrkandena enligt följande.

Nr 1. Uppmana gatu- och fastighetsnämnden att utöka och förbättra arbetet med att anordna trygghetsskapande belysning i parker och på gångvägar.

m+fp+kd.

Vid propositioner på bifall till eller avslag på detta yrkande beslöt kommunfullmäktige utan omröstning att avslå förslaget.

Nr 2. Gatu- och fastighetsnämnden skall intensifiera arbetet med Förbifart Stockholm i syfte att få trafikinvesteringen tidigarelagd.

m+fp+kd.

Vid propositioner på bifall till eller avslag på detta yrkande beslöt kommunfullmäktige utan omröstning att avslå förslaget.

Nr 3. Erbjudandet till småhusägare att friköpa sin tomträttsmark skall kvarstå.

m+fp+kd.

Häremot ställdes följande förslag.

I avvaktan på en ny policy för friköp av småhustomträttsmark skall stadens nuvarande erbjudande gälla.

s+v+mp.

Vid propositioner på dessa yrkanden beslöt kommunfullmäktige utan omröstning att bifalla socialdemokraternas, vänsterpartiets och miljöpartiets gemensamma förslag.

Nr 4. Gatu- och fastighetsnämnden skall försöka samla andra fastighetsägare och Storstockholms Lokaltrafik i ett gemensamt arbete mot klotter och annan vandalisering.

m+fp+kd.

Vid propositioner på bifall till eller avslag på detta yrkande beslöt kommunfullmäktige utan omröstning att avslå förslaget.

Nr 5. Gatu- och fastighetsnämnden skall inrätta ett journummer där allmänheten kan anmäla klotter och annan vandalisering.

m+fp+kd.

Vid propositioner på bifall till eller avslag på detta yrkande beslöt kommunfullmäktige utan omröstning att avslå förslaget.

Nr 6. Gatu- och fastighetsnämnden skall reservera en miljon kronor för investeringar till sjöbussar, t.ex. bryggor.

m+fp+kd.

Vid propositioner på bifall till eller avslag på detta yrkande förklarade sig ordföranden finna propositionen på avslag vara med övervägande ja besvarad.

Då votering begärdes verkställdes sådan över följande, dessförinnan föreslagna och godkända voteringsproposition:

Den som vill avslå moderata samlingspartiets, folkpartiet liberalernas och kristdemokraternas gemensamma förslag i denna del röstar ja,

den som inte vill det röstar nej.

Vinner nej, har kommunfullmäktige beslutat bifalla förslaget.

Omröstningen utföll med 50 ja och 48 nej. Såsom voteringslista nr 7 utvisar röstades ja av ------------------------------------------------------------------------- Bilaga 8.

Kommunfullmäktige hade alltså beslutat att avslå förslaget.

Nr 7. En folkomröstning skall genomföras innan trängselavgifter införs i Stockholm.

m+fp+kd.

Vid propositioner på bifall till eller avslag på detta yrkande förklarade sig ordföranden finna propositionen på avslag vara med övervägande ja besvarad.

Då votering begärdes verkställdes sådan över följande, dessförinnan föreslagna och godkända voteringsproposition:

Den som vill avslå moderata samlingspartiets, folkpartiet liberalernas och kristdemokraternas gemensamma förslag i denna del röstar ja,

den som inte vill det röstar nej.

Vinner nej, har kommunfullmäktige beslutat bifalla förslaget.

Omröstningen utföll med 51 ja och 48 nej. Såsom voteringslista nr 8 utvisar röstades ja av ------------------------------------------------------------------------- Bilaga 9.

Kommunfullmäktige hade alltså beslutat att avslå förslaget.

Nr 8. Klarastrandsleden byggs ut till fyra filer i en lösning där vattenspegeln skonas.

m+fp+kd.

Vid propositioner på bifall till eller avslag på detta yrkande beslöt kommunfullmäktige utan omröstning att avslå förslaget.

Nr 9. Staden skall bygga minst 20 000 nya bostäder under mandatperioden.

m+fp+kd.

Vid propositioner på bifall till eller avslag på detta yrkande beslöt kommunfullmäktige utan omröstning att avslå förslaget.

Nr 10. Stadens samtliga nämnder får i uppdrag att kartlägga brister i tillgängligheten för funktionshindrade samt att utveckla planer för att åtgärda problemen.

m+fp+kd.

Vid propositioner på bifall till eller avslag på detta yrkande beslöt kommunfullmäktige utan omröstning att avslå förslaget.

Nr 11. Införa den avgiftsfria parkering för miljöbilar under år 2003, enligt den miljöbilsdefinition som gatu- och fastighetsnämnden tidigare beslutat om.

m+fp+kd.

Häremot ställdes följande förslag:

Avgiftsfri parkering för miljöbilar ska införas under år 2003.

s+v+mp.

Vid propositioner på dessa yrkanden förklarade sig ordföranden finna propositionen på bifall till socialdemokraternas, vänsterpartiets och miljöpartiets gemensamma förslag vara med övervägande ja besvarad.

Då votering begärdes verkställdes sådan över följande, dessförinnan föreslagna och godkända voteringsproposition:

Den som vill bifalla socialdemokraternas, vänsterpartiets och miljöpartiets gemensamma förslag i denna del röstar ja,

den som inte vill det röstar nej.

Vinner nej, har kommunfullmäktige beslutat bifalla moderata samlingspartiets, folkpartiet liberalernas och kristdemokraternas gemensamma förslag.

Omröstningen utföll med 51 ja och 48 nej. Såsom voteringslista nr 9 utvisar röstades ja av -------------------------------------------------------------------------- Bilaga 10.

Kommunfullmäktige hade alltså beslutat att bifalla socialdemokraternas, vänsterpartiets och miljöpartiets gemensamma förslag i denna del.

Nr 12. Staden skall uppvakta regeringen i syfte att avskaffa fastighetsskatten.

m+fp+kd.

Vid propositioner på bifall till eller avslag på detta yrkande beslöt kommunfullmäktige utan omröstning att avslå förslaget.

Nr 13. Staden skall uppvakta regeringen i syfte att sänka fastighetsskatten omgående.

m+fp+kd.

Vid propositioner på bifall till eller avslag på detta yrkande förklarade sig ordföranden finna propositionen på avslag vara med övervägande ja besvarad.

Då votering begärdes verkställdes sådan över följande, dessförinnan föreslagna och godkända voteringsproposition:

Den som vill avslå moderata samlingspartiets, folkpartiet liberalernas och kristdemokraternas gemensamma förslag i denna del röstar ja,

den som inte vill det röstar nej.

Vinner nej, har kommunfullmäktige beslutat bifalla förslaget.

Omröstningen utföll med 51 ja och 48 nej. Såsom voteringslista nr 10 utvisar röstades ja av ------------------------------------------------------------------------ Bilaga 11.

Kommunfullmäktige hade alltså beslutat att avslå förslaget.

Nr 14. Staden skall uppvakta regeringen i syfte att sänka byggmomsen.

m+fp+kd.

Vid propositioner på bifall till eller avslag på detta yrkande beslöt kommunfullmäktige utan omröstning att avslå förslaget.

Nr 15. Inte någon form av trängselavgifter skall införas i Stockholms stad.

m+fp.

Vid propositioner på bifall till eller avslag på detta yrkande beslöt kommunfullmäktige utan omröstning att avslå förslaget.

Nr 16. En fortsatt utbyggnad av en komplett ringled runt stan skall genomföras.

m+fp.

Vid propositioner på bifall till eller avslag på detta yrkande förklarade sig ordföranden finna propositionen på avslag vara med övervägande ja besvarad.

Då votering begärdes verkställdes sådan över följande, dessförinnan föreslagna och godkända voteringsproposition:

Den som vill avslå moderata samlingspartiets och folkpartiet liberalernas gemensamma förslag i denna del röstar ja,

den som inte vill det röstar nej.

Vinner nej, har kommunfullmäktige beslutat bifalla förslaget.

Omröstningen utföll med 51 ja och 43 nej. Såsom voteringslista nr 11 utvisar röstades ja av ------------------------------------------------------------------------ Bilaga 12.

Kommunfullmäktige hade alltså beslutat att avslå förslaget.

Nr 17. Kommunfullmäktige ställer sig positiv till ett ökat inslag av höghus i nya bostadsområden i Stockholm.

m+fp.

Vid propositioner på bifall till eller avslag på detta yrkande beslöt kommunfullmäktige utan omröstning att avslå förslaget.

Nr 18. Inleda detaljplanearbetet med Österleden under mandatperioden.

m+fp.

Vid propositioner på bifall till eller avslag på detta yrkande beslöt kommunfullmäktige utan omröstning att avslå förslaget.

Nr 19. Gatu- och fastighetsnämnden ges i uppdrag att tillåta kameraövervakning av brottsbelastade offentliga platser.

m+kd.

Vid propositioner på bifall till eller avslag på detta yrkande beslöt kommunfullmäktige utan omröstning att avslå förslaget.

Nr 20. Anta principer för ökat bostadsbyggande i enlighet med bilaga till moderaternas budgetförslag "En politik för ökat bostadsbyggande" (avser här gatu- och fastighetsnämnden).

m.

Vid propositioner på bifall till eller avslag på detta yrkande beslöt kommunfullmäktige utan omröstning att avslå förslaget.

Nr 21. Ställa sig bakom arbetet med nya bostadsprojekt i enlighet med bilaga till moderaternas budgetförslag "En politik för ökat bostadsbyggande" (avser här gatu- och fastighetsnämnden).

m.

Vid propositioner på bifall till eller avslag på detta yrkande beslöt kommunfullmäktige utan omröstning att avslå förslaget.

Nr 22. Inleda ett trafiksäkerhetsarbete med tonvikt på barn och ungdomars trafiksäkerhet i enlighet med moderaternas förslag.

m+kd.

Vid propositioner på bifall till eller avslag på detta yrkande beslöt kommunfullmäktige utan omröstning att avslå förslaget.

Nr 23. Undersöka möjligheterna att anordna en parkeringsficka för taximiljöbilar utanför Stockholms Centralstation.

kd.

Vid propositioner på bifall till eller avslag på detta yrkande beslöt kommunfullmäktige utan omröstning att bifalla förslaget.

Härefter godkände kommunfullmäktige utan omröstning kommunstyrelsens förslag i övrigt under denna punkt.

Beslut

Kommunfullmäktige hade alltså beslutat att

 • i avvaktan på en ny policy för friköp av småhustomträttsmark skall stadens nuvarande erbjudande gälla
 • avgiftsfri parkering för miljöbilar ska införas under år 2003
 • undersöka möjligheterna att anordna en parkeringsficka för taximiljöbilar utanför Stockholms Centralstation
 • i övrigt bifalla kommunstyrelsens förslag.

Röstförklaring avgavs av socialdemokraterna, vänsterpartiet och miljöpartiet enligt följande.
Vi har avslagit att-satserna nr 6 och 8 med hänvisning till vårt budgetförslag.

 

 

Stockholms Stads Parkerings AB

Punkt 15)

Beslut

Kommunfullmäktige beslöt utan omröstning att

 • bifalla kommunstyrelsens förslag.

 

 

Stockholms Hamn AB

Punkt 16)

Beslut

Kommunfullmäktige beslöt utan omröstning att

 • bifalla kommunstyrelsens förslag.

 

 

Stadsdelsnämnderna: Fysisk verksamhet

Punkt 4)

Propositionsordning

Kommunstyrelsens förslag i tillämpliga delar ställdes mot övriga yrkanden enligt följande.

Nr 1. Fysisk verksamhet överförs till gatu- och fastighetsnämnden.
Minskade kostnader m 321,3 mnkr.
Minskade intäkter m 21,9 mnkr.

Kommunstyrelsens förslag bifölls utan omröstning.

Nr 2. Ökade kostnader - utökade resurser för parkskötsel
m 10,0 mnkr.

Kommunstyrelsens förslag bifölls utan omröstning.

Nr 3. Minskade kostnader – reformer
m+fp 25,0 mnkr, kd 15,0 mnkr.

Kommunstyrelsens förslag bifölls utan omröstning.

Nr 4. Minskade kostnader/intäkter - ej överföring av enklare upplåtelser från gatu- och fastighetsnämnden.
Kostnader kd 9,8 mnkr.
Intäkter kd 21,9 mnkr.

Kommunstyrelsens förslag bifölls utan omröstning.

Nr 5. Ökade kostnader - Agenda 21 m.m. överfört från miljö- och hälsoskyddsnämnden
kd 3,0 mnkr.

Kommunstyrelsens förslag bifölls utan omröstning.

Härefter upptogs tilläggsyrkandena enligt följande.

Nr 1. Gatu- och fastighetsnämnden skall upprätta beredskapsplaner för extremt kraftiga snöfall.

m+fp+kd.

Vid propositioner på bifall till eller avslag på detta yrkande beslöt kommunfullmäktige utan omröstning att avslå förslaget.

Nr 2. Uttala att kommunala graffitiskolor och -väggar har visat sig vara goda inspirationskällor för ökad skadegörelse och skall därför inte arrangeras.

m+fp.

Vid propositioner på bifall till eller avslag på detta yrkande beslöt kommunfullmäktige utan omröstning att avslå förslaget.

Nr 3. Ansvaret för snöröjningen och renhållningen i innerstan övertas av gatu- och fastighetsnämnden.

m+fp.

Vid propositioner på bifall till eller avslag på detta yrkande beslöt kommunfullmäktige utan omröstning att avslå förslaget.

Nr 4. Gatu- och fastighetsnämnden skall upprätta underhållsplaner för stadens parker.

m.

Vid propositioner på bifall till eller avslag på detta yrkande beslöt kommunfullmäktige utan omröstning att avslå förslaget.

Härefter godkände kommunfullmäktige utan omröstning kommunstyrelsens förslag i övrigt under detta avsnitt.

Beslut

Kommunfullmäktige hade alltså beslutat att

 • bifalla kommunstyrelsens förslag.

 

 

AB Svenska Bostäder, AB Familjebostäder och AB Stockholmshem

Punkt 13)

Propositionsordning

Följande tilläggsyrkanden upptogs.

Nr 1. Uttala att de tre bostadsbolagen bör bygga minst 2 000 bostäder varje år.

m+fp+kd.

Vid propositioner på bifall till eller avslag på detta yrkande beslöt kommunfullmäktige utan omröstning att avslå förslaget.

Nr 2. Avslå förslaget att utreda ett kommunalt byggföretag.

m+fp+kd.

Vid propositioner på bifall till eller avslag på detta yrkande beslöt kommunfullmäktige utan omröstning att avslå förslaget.

Nr 3. Nytt yrkande. Bostadsbolagen – genom Stockholms Stadshus AB – uppmanas att erbjuda sina hyresgäster ombildning till bostadsrätt i miljonprogramsområden.

m+fp+kd.

Vid propositioner på bifall till eller avslag på detta yrkande förklarade sig ordföranden finna propositionen på avslag vara med övervägande ja besvarad.

Då votering begärdes verkställdes sådan över följande, dessförinnan föreslagna och godkända voteringsproposition:

Den som vill avslå moderata samlingspartiets, folkpartiet liberalernas och kristdemokraternas gemensamma förslag i denna del röstar ja,

den som inte vill det röstar nej.

Vinner nej, har kommunfullmäktige beslutat bifalla förslaget.

Omröstningen utföll med 51 ja och 48 nej. Såsom voteringslista nr 12 utvisar röstades ja av ------------------------------------------------------------------------ Bilaga 13.

Kommunfullmäktige hade alltså beslutat att avslå förslaget.

Nr 4. Bostadsbolagen – genom Stockholms Stadshus AB – uppmanas att sälja hyreshus i de områden, där allmännyttan är en dominerande aktör samt öka antalet försöks- och träningslägenheter.

m+fp+kd.

Vid propositioner på bifall till eller avslag på detta yrkande beslöt kommunfullmäktige utan omröstning att avslå förslaget.

Nr 5. Bostadsbolagen – genom Stockholms Stadshus AB – uppmanas att erbjudandet till boende i de kommunala bostadsbolagen att friköpa sina bostäder skall kvarstå.

m+fp.

Vid propositioner på bifall till eller avslag på detta yrkande beslöt kommunfullmäktige utan omröstning att avslå förslaget.

Härefter godkände kommunfullmäktige utan omröstning kommunstyrelsens förslag i övrigt under denna punkt.

Beslut

Kommunfullmäktige hade alltså beslutat att

 • bifalla kommunstyrelsens förslag.

Röstförklaring avgavs av socialdemokraterna, vänsterpartiet och miljöpartiet enligt följande.
Vi har avslagit att-sats nr 1 med hänvisning till vårt budgetförslag.

 

 

Centrum Kompaniet i Stockholm AB

Punkt 14)

Beslut

Kommunfullmäktige beslöt utan omröstning att

 • bifalla kommunstyrelsens förslag.

 

 

R VI ARBETSMARKNADS- OCH INTEGRATIONSROTELN

Integrationsnämnden, Stadsdelsnämnderna: Arbetsmarknadsåtgärder, Saluhallsstyrelsen, Stockholms Stads Bostadsförmedling AB, AB Stokab

Punkt 4, 22-25)

Den under sammanträdet tidigare tillfälligt bordlagda behandlingen av Integrationsnämnden, Stadsdelsnämnderna: Arbetsmarknadsåtgärder återupptogs.

 

 

Integrationsnämnden

Punkt 22)

Propositionsordning

Kommunstyrelsens förslag i tillämpliga delar ställdes mot övriga yrkanden enligt följande.

Nr 1. Integrationsnämnden förs över till ny nämnd: Näringslivs- och integrationsnämnden.
Minskade kostnader m 165,8 mnkr.
Minskade intäkter m 249,0 mnkr.

Kommunstyrelsens förslag bifölls utan omröstning.

Nr 2. Minskade kostnader – administration
kd 2,0 mnkr.

Kommunstyrelsens förslag bifölls utan omröstning.

Nr 3. Ökade kostnader - arbete i stället för bidrag, överfört från socialtjänstnämnden
kd 5,0 mnkr.

Kommunstyrelsens förslag bifölls utan omröstning.

Härefter upptogs tilläggsyrkandena enligt följande.

Nr 1. Kommunstyrelsen ges i uppdrag att göra en översyn av introduktionsersättningen för flyktingar.

m+fp+kd.

Vid propositioner på bifall till eller avslag på detta yrkande beslöt kommunfullmäktige utan omröstning att avslå förslaget.

Nr 2. Staden skall uppvakta regeringen om att införa ett regionalt flyktingmottagande.

m+fp+kd.

Vid propositioner på bifall till eller avslag på detta yrkande beslöt kommunfullmäktige utan omröstning att avslå förslaget.

Nr 3. Uttala sitt stöd för en fortsatt prioritering av att arbeta för mänskliga rättigheter och mot diskriminering i enlighet med det reviderade integrationsprogrammet.

m+fp+kd.

Vid propositioner på bifall till eller avslag på detta yrkande beslöt kommunfullmäktige utan omröstning att avslå förslaget.

Nr 4. Nämnden får i uppdrag att utveckla arbetet för "Jobb istället för bidrag" för att öka antalet förvärvsarbetande.

m+fp+kd.

Vid propositioner på bifall till eller avslag på detta yrkande beslöt kommunfullmäktige utan omröstning att avslå förslaget.

Nr 5. Staden skall på sikt verka för att hela stadens introduktionsprogram för flyktingar baseras på ett pengsystem där SFI är en del av introduktionen.

m+kd.

Vid propositioner på bifall till eller avslag på detta yrkande beslöt kommunfullmäktige utan omröstning att avslå förslaget.

Nr 6. Kommunstyrelsen ges i uppdrag att bilda en samrådsgrupp med företrädare för de nationella minoriteterna för att tillsammans med kommunstyrelsen utforma en minoritetspolicy.

kd.

Vid propositioner på bifall till eller avslag på detta yrkande beslöt kommunfullmäktige utan omröstning att avslå förslaget.

Härefter godkände kommunfullmäktige utan omröstning kommunstyrelsens förslag i övrigt under denna punkt.

Beslut

Kommunfullmäktige hade alltså beslutat att

 • bifalla kommunstyrelsens förslag.

Röstförklaring avgavs av socialdemokraterna, vänsterpartiet och miljöpartiet enligt följande.
Vi har avslagit att-satserna nr 1, 3 och 4 med hänvisning till vårt budgetförslag.
Vi har avslagit att-sats nr 6 med hänvisning till att ärendet om en kommunal minoritetspolicy är under beredning.

 

 

Stadsdelsnämnderna: Arbetsmarknadsåtgärder

Punkt 4)

Propositionsordning

Kommunstyrelsens förslag i tillämpliga delar ställdes mot övriga yrkanden enligt följande.

Nr 1. Arbetsmarknadsåtgärder överförs till näringslivs- och integrationsnämnden (ny nämnd).
Minskade kostnader m 100,8 mnkr.
Minskade intäkter m 33,7 mnkr.

Kommunstyrelsens förslag bifölls utan omröstning.

Nr 2. Ökade kostnader för arbete i stället för bidrag
kd 10,0 mnkr.

Kommunstyrelsens förslag bifölls utan omröstning.

Härefter upptogs följande tilläggsyrkande.

Nr 1. Staden skall intensifiera samarbetet med näringsliv och bemanningsföretag för att komma tillrätta med långtidsarbetslösheten.

m+fp+kd.

Vid propositioner på bifall till eller avslag på detta yrkande beslöt kommunfullmäktige utan omröstning att avslå förslaget.

Härefter godkände kommunfullmäktige utan omröstning kommunstyrelsens förslag i övrigt under detta avsnitt.

Beslut

Kommunfullmäktige hade alltså beslutat att

 • bifalla kommunstyrelsens förslag.

 

 

Kommunfullmäktige beslöt utan omröstning att uppskjuta den fortsatta behandlingen av budgetutlåtandet till fortsatt sammanträde fredagen den 6 december 2002 kl. 10.00.

 

 

Kommunfullmäktige åtskildes kl. 01.15.

 

 

Vid protokollet:

 

 

Yvonne Modén