Din position: Hem > Stockholms stad > Kommunfullmäktige > Sammanträde 2002-12-16

Sammanträde 2002-12-16

Datum
Klockan
16:00
Plats
KOMMUNFULLMÄKTIGE


Kl. 15.00-16.00 anordnas en muntlig frågestund då borgarråden svarar på ledamöternas frå Läs mer...gor. Med början kl. 16.00 behandlas beslutsärenden.


Rotel I: Finansroteln; borgarrådet Annika Billström
Rotel II: Stadsbyggnads- och idrottsroteln; borgarrådet Kersti Py Börjeson
Rotel III: Gatu- och fastighetsroteln; borgarrådet Roger Mogert
Rotel IV: Skol- och kulturroteln; borgarrådet Erik Nilsson
Rotel V: Personal- och demokratiroteln; borgarrådet Leif Rönngren
Rotel VI: Arbetsmarknads- och integrationsroteln; borgarrådet Teres
Lindberg
Rotel VII: Socialroteln; borgarrådet Margareta Olofsson
Rotel VIII: Miljöroteln; borgarrådet Viviann Gunnarsson

5 Anmälan av inkomna skrivelser

6 Bordlagda valärenden

Mem. 2001:15, i vad avser val av en nämndeman.
Mem. 2001:20, i vad avser val av en revisor och en revisorssupple-ant hos stiftelsen Stockholm år 2004.
Mem. 2002:2, i vad avser val av en revisorssuppleant hos stiftelsen Fredric Eens Minne.
Mem. 2002:8, i vad avser val av en ersättare i stadsdelsnämnd, en revisor hos SMÅA AB och tre nämndemän.
Mem. 2002:10, i vad avser val av en ledamot i stadsdelsnämnd och en ledamot i miljö- och hälsoskyddsnämnden.
Mem. 2002:12, i vad avser val av en ersättare i stadsdelsnämnd, en ledamot i styrelsen för Dalheimers donationsstiftelse och en revi-sorssuppleant hos stiftelsen Barnens Dag.
Mem. 2002:13, i vad avser val av fem nämndemän.
Mem. 2002:15, i vad avser val av en ledamot i stadsdelsnämnd, en ledamot i brand- och räddningsnämnden, en ledamot i stadsmusei-nämnden, en suppleant i styrelsen för Stockholms Stadshus AB, en suppleant i styrelsen för Stockholms Hamn AB, en ledamot i rådet till skydd för Stockholms skönhet, ordförande och en ledamot i kommittén för stockholmsforskning och ett ombud till Svenska kommunförbundets kongress.
Mem. 2002:16, i vad avser val vice ordförande i brand- och rädd-ningsnämnden, vice ordförande i stadsmuseinämnden, en ersättare i utbildningsnämnden, vice ordförande i styrelsen för CentrumKom-paniet i Stockholm AB och vice ordförande i styrelsen för Stock-holms Hamn AB.
Mem. 2002:17, i vad avser val av en ersättare i kommunstyrelsen.
Mem. 2002:18, i vad avser nominering av tio vigselförrätta-re/registreringsförrättare.
Mem. 2002:20, i vad avser val av sju ledamöter och sju ersättare i Mälardalsrådet.
Utl. 2002:101, i vad avser val av en ersättare i kommunstyrelsen.
Utl. 2002:102, i vad avser val av två ersättare i kommunfullmäktiges valberedning.

7 Nya valärenden

Mem. 2002:22. Val av revisorer hos kommunala nämnder.
Mem. 2002:23. Val av revisorer och revisorssuppleanter hos stiftel-ser m.m.
Mem. 2002:24. Val av ledamöter och ersättare i nämnder.
Mem. 2002:25. Val av ledamöter och suppleanter i stiftelser.
Mem. 2002:26. Val av nämndemän.
Mem. 2002:27. Val av övervakningsnämnd.
Mem. 2002:28. Val av gode män enligt fastighetsbildningslagen.
Mem. 2002:29. Val av ledamot och ersättare i Föreningen för Bal-tiskt-Nordiskt kulturutbyte.
Mem. 2002:30. Val av ledamöter och ersättare i Stor-Stockholms Energiberedning.
Mem. 2002:31. Val av ombud och ersättare till Stockholms och Uppsala Läns Luftförbunds ideella förenings årsmöte.
Mem. 2002:32. Val av ledamöter och suppleanter i Rådet till skydd för Stockholms skönhet.
Mem. 2002:33. Avsägelser och fyllnadsval av ordförande och vice ordförande i AB Stockholm Globe Arena.
Mem. 2002:34. Val av ombud och ersättare till förbundsmöten i Kommunförbundet Stockholms län, KSL.

8 Utl. 2002:109. Hästskogången, godkännande av principöverens-kommelse och genomförandebeslut m.m. Villkorat av kommunfull-mäktiges godkännande senast 31 december 2002.

9 Utl. 2002:110. Genomförandebeslut av detaljplanen för kv. Kölnan i Hammarby Sjöstad. Villkorat av kommunfullmäktiges godkännande senast 31 december 2002.

10 Utl. 2002:111. Genomförandebeslut för kv. Forsen, Hammarby Sjö-stad. Villkorat av kommunfullmäktiges godkännande senast 31 de-cember 2002.

11 Utl. 2002:112. Allmän förskola, intagnings- och kvargåenderegler för plats i stadens förskoleverksamhet och skolbarnsomsorg, till-lämpningsföreskrifter för barnomsorgstaxan.

12 Utl. 2002:113. Erbjudande till stadens anställda om lån av hemdato-rer.

13 Utl. 2002:114. Förslag till ändringar i riktlinjerna för kommunalt bostadsbidrag för handikappade, KBH.

14 Utl. 2002:115. Stadens riktlinjer för tobakstillsyn.

15 Utl. 2002:116. Partistöd år 2003 till stockholmspartiet.

16 Utl. 2002:117. Centralupphandling av nytt IT-system som stöd för stadens verksamhet inom förskola och grundskola.

17 Utl. 2002:118. Redovisning av motioner, inlämnade före den 1 janu-ari 2002, som inte behandlats av kommunstyrelsen.

18 Utl. 2002:119. Ändring av stadgar för Stiftelsen Stockholms Musei-spårvägar.

19 Utl. 2002:120. Ombildning av Kommunförbundet Stockholms län (KSL) från ideell förening till kommunalförbund.

20 Utl. 2002:121. Ändring av reglementet för miljö- och hälsoskydds-nämnden.

21 Utl. 2002:122. Förslag till taxa för hushållsavfall och därmed jäm-förligt avfall inklusive taxa för skrymmande hushållsavfall m.m. samt slam och latrin att gälla från och med den 1 januari 2003.

22 Utl. 2002:71. Genomförande av en stockholmsskolornas idrottscup. Motion av Adem Tütüncü (s) (2000:28). Behovet av att stimulera barns och ungdomars idrottande i samverkan med skolan. Motion av Py Börjeson m.fl. (s) (2000:33). RII+IV

23 Nr 2002:20 av Per Bolund (mp) om en bilfri dag 22 september 2002. RIII

§1 Justering

Förste vice ordföranden Bo Bladholm (m) och andre vice ordföranden Claes-Göran Jacobson (v) utsågs att jämte ordföranden Barry Andersson (s) justera och expediera dagens protokoll. Justeringen kommer att ske fredagen den 20 december 2002 kl. 15.00.

§2 Närvaro

Närvaro antecknades enligt ----------------------------------------------------- Bilaga 1.

§3 Muntlig frågestund

Fråga nr 1. Bostäder

Lotta Edholm (fp) ställde en fråga om bostäder.

Kommunfullmäktige beslöt utan omröstning medgiva att frågan fick framställas.

Ordet innehades av Lotta Edholm och borgarrådet Billström.

 

 

Fråga nr 2. Bostäder i Värtan

Borgarrådet Söderlund (m) ställde en fråga om bostäder i Värtan.

Kommunfullmäktige beslöt utan omröstning medgiva att frågan fick framställas.

Ordet innehades av borgarråden Söderlund och Börjeson.

 

 

Fråga nr 3. Valdeltagandet

Fredrik Malm (fp) ställde en fråga om valdeltagandet.

Kommunfullmäktige beslöt utan omröstning medgiva att frågan fick framställas.

Ordet innehades av Fredrik Malm och borgarrådet Rönngren.

 

 

Fråga nr 4. Brytande av avtal

Ewa Samuelsson (kd) ställde en fråga om brytande av avtal.

Kommunfullmäktige beslöt utan omröstning medgiva att frågan fick framställas.

Ordet innehades av Ewa Samuelsson och borgarrådet Billström.

 

 

Fråga nr 5. Parkeringsförbudszonen i Rinkeby.

Rolf Könberg (m) ställde en fråga om parkeringsförbudszonen i Rinkeby.

Kommunfullmäktige beslöt utan omröstning medgiva att frågan fick framställas.

Ordet innehades av Rolf Könberg och borgarrådet Mogert.

Fråga nr 6. Rivningar i kvarteret Svea Artilleri

Peter Lundén-Welden (m) ställde en fråga om rivningar i kvarteret Svea Artilleri.

Kommunfullmäktige beslöt utan omröstning medgiva att frågan fick framställas.

Ordet innehades av Peter Lundén-Welden och borgarrådet Börjeson.

 

 

Fråga nr 7. Sjukfrånvaro

Malin Strid (fp) ställde en fråga om sjukfrånvaro.

Kommunfullmäktige beslöt utan omröstning medgiva att frågan fick framställas.

Ordet innehades av Malin Strid och borgarrådet Rönngren.

 

 

Fråga nr 8. Romska lärarassistenter

Hardy Hedman (kd) ställde en fråga om romska lärarassistenter.

Kommunfullmäktige beslöt utan omröstning medgiva att frågan fick framställas.

Ordet innehades av Hardy Hedman och borgarrådet Nilsson.

 

 

Fråga nr 9. Cykelbanor på Folkungagatan

Margareta Björk (m) ställde en fråga om cykelbanor på Folkungagatan.

Kommunfullmäktige beslöt utan omröstning medgiva att frågan fick framställas.

Ordet innehades av Margareta Björk och borgarrådet Mogert.

 

 

Sammanträdet ajournerades kl. 15.40 - 16.00.

§4 Upprop

Kl. 16.02 förrättades upprop, varvid närvaro antecknades enligt ---------- Bilaga 1.

§5 Anmälan angående justering

Ordföranden anmälde att till justeringsmän utsetts ordföranden, förste och andre vice ordförandena samt att justeringen kommer att äga rum fredagen den 20 december 2002 kl. 15.00, vilket kommunfullmäktige godkände.

§6 Anmälda skrivelser

Anmäldes att inga skrivelser inkommit till kommunfullmäktige.

§7 Ändring i föredragningsordningen

Kommunfullmäktige beslöt utan omröstning att behandla punkt nr 20 på dagordningen före punkt nr 6.

§8 Ändring av reglementet för miljö- och hälsoskydds-nämnden (utl 2002:121)

Dnr 3583/2002

Kommunstyrelsens utlåtande nr 2002:121 behandlades. Utlåtandet gäller ett ärende om ändring av reglementet för miljö- och hälsoskyddsnämnden.

Beslut

Med bifall till kommunstyrelsens förslag i utlåtandet beslöt kommunfullmäktige utan omröstning följande.

Reglementet för miljö- och hälsoskyddsnämnden ändras så att nämnden utökas till 13 ledamöter samt 13 ersättare.

§9 Fyllnadsval (mem 15 och 20 för 2001, men 2, 8, 10, 12, 13, 15 och 16 för år 2002)

Kommunstyrelsens tidigare bordlagda memorial nr 15 och 20 för år 2001 samt nr 2, 8, 10, 12, 13, 15 och 16 för år 2002 om fyllnadsval behandlades.

På förslag av förste vice ordföranden beslöt kommunfullmäktige utan omröstning att bordlägga val av en revisor hos SMÅA AB (mem. 2002:8), en ledamot i styrelsen för Dalheimers donationsstiftelse (mem. 2002:12), en suppleant i styrelsen för Stockholms Stadshus AB, en suppleant i styrelsen för Stockholms Hamn AB, ett ombud till Svenska kommunförbundets kongress (mem. 2002:15) och en vice ordförande i styrelsen för Centrum Kompaniet i Stockholm AB (mem. 2002:16).

Val av en nämndeman (mem. 2001:15), en revisor och en revisorssuppleant hos Stiftelsen Stockholm år 2004 (mem. 2001:20), en revisorssuppleant hos Stiftelsen Fredric Eens Minne (mem. 2002:2), en ersättare i stadsdelsnämnden Spånga-Tensta, tre nämndemän (mem. 2002:8), en ledamot i stadsdelsnämnden Spånga-Tensta, en ledamot i miljö- och hälsoskyddsnämnden (mem. 2002:10), en ersättare i stadsdelsnämnden Enskede-Årsta (mem. 2002:12), fem nämndemän (mem. 2002:13), en ledamot i brand- och räddningsnämnden, en ledamot i stadsmuseinämnden, en ledamot i Rådet till skydd för Stockholms skönhet (mem. 2002:15), en vice ordförande i brand- och räddningsnämnden, en vice ordförande i stadsmuseinämnden och en ersättare i utbildningsnämnden (mem. 2002:16) utgår.

Härefter utsåg kommunfullmäktige utan omröstning

Mem. 2002:12

hos Stiftelsen Barnens Dag för tiden till och med år 2002:

till revisorssuppleant: Anne-Marie Björkvall;

Mem. 2002:15

i stadsdelsnämnden Kungsholmen för tiden från den 4 november till och med den 31 december 2002:

till ledamot: Jan Carlson (sp);

Mem. 2002:16

i styrelsen för Stockholms Hamn AB för tiden till och med ordinarie bolagsstämma år 2003:

till vice ordförande: Ulla Ericson (m),

§10 Val av en ersättare i kommunstyrelsen (mem 2002:17)

Kommunstyrelsens tidigare bordlagda memorial nr 2002:17 om vissa fyllnadsval behandlades.

På förslag av förste vice ordföranden beslöt kommunfullmäktige utan omröstning att bordlägga val av en ersättare i kommunstyrelsen.

Bilagor
2002:17 (7 kb)

§11 Förslag till länsstyrelsen om vigselförrättare/registreringsförrättare (mem 2002:18; skrivelse 6)

Kommunstyrelsens tidigare bordlagda memorial nr 2002:18 om förslag till länsstyrelsen om vigselförrättare/registreringsförrättare behandlades.

Beslut

Med bifall till kommunstyrelsens förslag i memorialet beslöt kommunfullmäktige utan omröstning att

till vigsel/registreringsförrättare för åren 2003 - 2006 nominera:

Barry Andersson (s), Anita Hökby (s), Börje Vestlund (s), Margarita Pulido (s), Claes-Göran Jacobson (v), Ewa Larsson (mp), Bo Bladholm (m), Ebba von Scheéle (m), Inger Koch (m) och Axel Wennerholm (m).

Bilagor
2002:18 (7 kb)

§12 Val av ledamöter och ersättare i Mälardalsrådet (mem 2002:20)

Kommunstyrelsens tidigare bordlagda memorial nr 2002:20 om vissa fyllnadsval behandlades.

Beslut

Med bifall till kommunstyrelsens förslag i memorialet beslöt kommunfullmäktige utan omröstning att utse

i Mälardalsrådet för tiden till och med den 14 oktober 2006:

till ledamöter: Leif Rönngren (s), Teres Lindberg (s), Roger Mogert (s), Pekka Koskenvoima (mp), Margareta Olofsson (v), Sten Nordin (m), Carl-Erik Skårman (m);

till ersättare: Kersti Py Börjeson (s), Erik Nilsson (s), Maria Bosdotter (s), Patricio Rodriguez (v), Gertrud Brorsson (mp), Inger Koch (m), Peter Cederholm (m).

Bilagor
2002:20 (6 kb)

§13 Val av en ersättare i kommunstyrelsen (utl 2002:101)

Dnr 2914/2002

Kommunstyrelsens utlåtande nr 2002:101 behandlades. Utlåtandet gäller tidigare bordlagt val av en ersättare i kommunstyrelsen.

Beslut

Med bifall till kommunstyrelsens förslag i utlåtandet beslöt kommunfullmäktige utan omröstning att utse

i kommunstyrelsen för tiden intill det sammanträde då val av styrelse förrättas nästa gång, d.v.s. den 16 oktober 2006:

till ersättare: Christer Öhgren (mp).

§14 Val av två ersättare i kommunfullmäktiges valberedning (utl 2002:102)

Dnr 2915/2002

Kommunstyrelsens utlåtande nr 2002:102 behandlades. Utlåtandet gäller tidigare bordlagt val av två ersättare i kommunfullmäktiges valberedning.

På förslag av förste vice ordföranden beslöt kommunfullmäktige utan omröstning att bordlägga val av en ersättare.

Beslut

Med bifall till kommunstyrelsens förslag i utlåtandet beslöt kommunfullmäktige härefter utan omröstning att utse

i kommunfullmäktiges valberedning för tiden till och med den 14 oktober 2006:

till ersättare: Kerstin Rossipal (kd).

§15 Val av revisor hos kommunala nämnder (mem 2002:22)

Kommunstyrelsens memorial nr 2002:22 behandlades. Memorialet gäller val av revisorer hos kommunala nämnder.

Beslut

Med bifall till kommunstyrelsens förslag i memorialet beslöt kommunfullmäktige utan omröstning att

 1. fastställa indelning av stadens verksamhet i fyra revisionsområden i enlighet med angivet förslag,
 2. fastställa senaste tidpunkter då nämnds verksamhetsberättelse för åren 2003-2006 skall avlämnas för revision,
 3. utse fem revisorer, bland dem en ordförande och en vice ordförande, samt fem revisorsersättare för vart och ett av de fyra revisionsområdena för åren 2003 - 2006,
 4. utse fem personer - däribland de sålunda utsedda ordförandena i revisorsgrupperna - och fem ersättare i revisorskollegiet för åren 2003-2006,
 5. utse en ordförande och en vice ordförande i kollegiet,
 6. fastställa den ordning i vilken ersättarna i revisorskollegiet skall inkallas till tjänstgöring,
 7. utse tre revisorer, bland dem en ordförande, samt tre revisorsersättare för granskning av revisorskollegiets administrativa förvaltning för åren 2003-2006.

På förslag av förste vice ordföranden beslöt kommunfullmäktige utan omröstning att bordlägga val av två ledamöter och fem ersättare enligt --------------- Bilaga 2.

I enlighet med valberedningens framlagda förslag - med den ändring som anmälts - utsåg kommunfullmäktige härefter utan omröstning revisorer och revisorsersättare hos kommunala nämnder samt bestämde inträdesordningen för revisorsersättarna enligt ------------------------------------------------------------------------- Bilaga 2.

§16 Val av revisorer och revisorssuppleanter hos stiftelser m m (mem 2002:23)

Kommunstyrelsens memorial nr 2002:23 behandlades. Memorialet gäller val av revisorer och revisorssuppleanter hos stiftelser m.m.

Beslut

Med bifall till kommunstyrelsens förslag i memorialet beslöt kommunfullmäktige utan omröstning

1 att utse

  1. en revisor och en revisorssuppleant hos Stiftelsen Stockholm Information Service för år 2003,
  2. två revisorer och två revisorssuppleanter hos Stiftelsen Karin och Ernst August Bångs Minne för år 2003,
  3. två revisorer och två revisorssuppleanter hos Stiftelsen Barnens Dag för år 2003,
  4. en revisor och en revisorssuppleant hos Stiftelsen för gamla trotjänarinnor för år 2003,
  5. två revisorer och två revisorssuppleanter hos Stiftelsen Fredric Eens Minne för år 2003,
  6. två revisorer hos Stiftelsen Konung Oscar I:s Minne för år 2003,
  7. två revisorer och två revisorssuppleanter hos Stiftelsen Wilhelm
   Govenii Minne för år 2003,
  8. två revisorer och två revisorssuppleanter hos Stiftelsen Stockholms Sjöfartshotell för år 2003,
  9. två revisorer och två revisorssuppleanter hos Stiftelsen Hotellhem i Stockholm för år 2003,
  10. en revisor och en revisorssuppleant hos Stiftelsen Stockholm år 2004 för år 2003,
  11. en revisor hos Skärgårdsstiftelsen i Stockholms län för år 2003,
  12. en revisor hos Stiftelsen Skapande Människa för år 2003,
  13. en revisor och en revisorssuppleant hos Stiftelsen Stockholms läns äldrecentrum för åren 2003-2006.

Val av revisor och revisorssuppleant hos Stiftelsen Stockholm Information Service utgår.

På förslag av förste vice ordföranden beslöt kommunfullmäktige utan omröstning att bordlägga val av nio revisorer och nio revisorssuppleanter enligt ---- Bilaga 3.

I enlighet med valberedningens framlagda förslag utsåg kommunfullmäktige härefter utan omröstning revisorer och revisorssuppleanter hos stiftelser m.m. enligt ---------------------------------------------------------------------------------------- Bilaga 3.

§17 Val av ledamöter och ersättare i nåmnder (mem 2002:24)

Kommunstyrelsens memorial nr 2002:24 behandlades. Memorialet gäller val av ledamöter och ersättare i nämnder.

Beslut

Med bifall till kommunstyrelsens förslag i memorialet beslöt kommunfullmäktige utan omröstning

1 att utse

  1. fem ledamöter, bland dem en ordförande och en vice ordförande, och fem ersättare i valnämnden för år 2003,
  2. elva ledamöter, bland dem en ordförande, en vice ordförande, och elva ersättare i stadsdelsnämnderna Rinkeby och Älvsjö, tretton ledamöter, bland dem en ordförande och en vice ordförande, och tretton ersättare i stadsdelsnämnderna Bromma, Enskede-Årsta, Farsta, Hägersten, Hässelby-Vällingby, Katarina-Sofia, Kista, Kungsholmen, Liljeholmen, Maria-Gamla stan, Norrmalm, Skarpnäck, Skärholmen, Spånga-Tensta, Vantör och Östermalm för år 2003,
  3. fem ledamöter, bland dem en ordförande och en vice ordförande, och fem ersättare i saluhallsstyrelsen för år 2003,
  4. tretton ledamöter, bland dem en ordförande och en vice ordförande, och tretton ersättare i näringslivsnämnden för år 2003,
  5. tretton ledamöter, bland dem en ordförande och en vice ordförande, och tretton ersättare i stadsbyggnadsnämnden för år 2003,
  6. sju ledamöter, bland dem en ordförande och en vice ordförande och sju ersättare i renhållningsnämnden för år 2003,
  7. tretton ledamöter, bland dem en ordförande och en vice ordförande, och tretton ersättare i gatu- och fastighetsnämnden för år 2003,
  8. tretton ledamöter, bland dem en ordförande och en vice ordförande, och tretton ersättare i utbildningsnämnden för år 2003,
  9. tretton ledamöter, bland dem en ordförande och en vice ordförande, och tretton ersättare i socialtjänstnämnden för år 2003,
  10. fem ledamöter, bland dem en ordförande och en vice ordförande, och fem ersättare i överförmyndarnämnden för åren 2003 - 2006,
  11. elva ledamöter, bland dem en ordförande och en vice ordförande, och elva ersättare i kulturnämnden för år 2003,
  12. tretton ledamöter, bland dem en ordförande och en vice ordförande, och tretton ersättare i miljö- och hälsoskyddsnämnden för år 2003,
  13. elva ledamöter, bland dem en ordförande och en vice ordförande, och elva ersättare i idrottsnämnden för år 2003,
  14. sju ledamöter, bland dem en ordförande och en vice ordförande, och sju ersättare i integrationsnämnden för år 2003,
  15. sju ledamöter, bland dem en ordförande och en vice ordförande, och sju ersättare i kyrkogårdsnämnden för år 2003,
  16. nio ledamöter, bland dem en ordförande och en vice ordförande, och nio ersättare i brand- och räddningsnämnden för år 2003,
  17. fem ledamöter, bland dem en ordförande och en vice ordförande, och fem ersättare i stadsmuseinämnden för år 2003,
 1. att i samband med föreslagna val av ersättare bestämma den ordning i vilken ersättarna skall inträda till tjänstgöring.

På förslag av förste vice ordföranden beslöt kommunfullmäktige utan omröstning att bordlägga val av en ledamot och en ersättare i stadsdelsnämnden Rinkeby, två ersättare i stadsdelsnämnden Liljeholmen, en ersättare i stadsdelsnämnden Vantör, en ersättare i stadsbyggnadsnämnden, en ersättare i miljö- och hälsoskyddsnämnden, en ersättare i integrationsnämnden.

I enlighet med valberedningens framlagda förslag - med den ändring som anmälts - utsåg kommunfullmäktige härefter utan omröstning ledamöter och ersättare i ovannämnda nämnder och styrelser samt bestämde inträdesordningen för ersättarna enligt ------------------------------------------------------------------------- Bilaga 4.

§18 Val av ledamöter och suppleanter i stiftelsen (mem 2002:25)

Kommunstyrelsens memorial nr 2002:25 behandlades. Memorialet gäller val av ledamöter och suppleanter i stiftelser.

Beslut

Med bifall till kommunstyrelsens förslag i memorialet beslöt kommunfullmäktige utan omröstning

1 att utse

  1. en ledamot i styrelsen för Stockholms Konserthusstiftelse för år 2003,
  2. en ledamot och en suppleant i styrelsen för Stiftelsen Fredric Eens minne för åren 2003-2005,
  3. en ledamot i styrelsen för C F Lundströms stiftelse för åren 2003-2006,
  4. fem ledamöter och fem suppleanter i styrelsen för Stiftelsen Stockholm Information Service för åren 2003-2006,
  5. två ledamöter i styrelsen för stiftelsen Karin och Ernst August Bångs minne för åren 2003-2006,
  6. tre ledamöter och tre suppleanter i Stiftelsen Stockholms läns äldrecentrum för åren 2003-2006,
  7. fem ledamöter och tre suppleanter i styrelsen för Stiftelsen Hotellhem i Stockholm för år 2003,
  8. sju ledamöter och tre suppleanter i styrelsen för stiftelsen Stockholm Water Foundation för år 2003,
  9. fyra ledamöter och fyra suppleanter i styrelsen för Skärgårdsstiftelsen för Stockholms län för åren 2003-2006.
 1. att i samband med ovan föreslagna val av suppleanter bestämma den ordning i vilken suppleanterna skall inträda till tjänstgöring.

På förslag av förste vice ordföranden beslöt kommunfullmäktige utan omröstning att bordlägga val av en ledamot i styrelsen för C F Lundströms Stiftelse, två ledamöter och två suppleanter i styrelsen för Stiftelsen Stockholms läns äldrecentrum, en ledamot i styrelsen för Stiftelsen Hotellhem i Stockholm.

Val av fem ledamöter och fem suppleanter i styrelsen för Stiftelsen Stockholm Information Service utgår.

I enlighet med valberedningens framlagda förslag - med den ändring som anmälts - utsåg kommunfullmäktige härefter utan omröstning ledamöter och suppleanter i ovannämnda stiftelser samt bestämde inträdesordningen för suppleanterna enligt ---------------------------------------------------------------------------------------- Bilaga 5.

§19 Val av nämndemän (mem 2002:26)

Kommunstyrelsens memorial nr 2002:26 om val av nämndemän behandlades.

Beslut

I enlighet med kommunstyrelsens förslag i memorialet beslöt kommunfullmäktige utan omröstning att välja 606 nämndemän för åren 2003 - 2006.

Med bifall till valberedningens förslag - med den ändring som anmälts - utsåg kommunfullmäktige härefter utan omröstning

till nämndemän för åren 2003 - 2006 ----------------------------------------- Bilaga 6.

Val av 57 nämndemän bordlades ---------------------------------------------- Bilaga 6.

§20 Val av Stockholms centrums första övervakningsnämnd (mem 2002:27)

Kommunstyrelsens memorial nr 2002:27 behandlades. Memorialet gäller val av Stockholms centrums första övervakningsnämnd.

Beslut

Med bifall till kommunstyrelsens förslag i memorialet beslöt kommunfullmäktige utan omröstning att utse

i Stockholms centrums första övervakningsnämnd för åren 2003-2006:

till ledamöter: Staffan Svärd (s), Solveig Hietala (s), Klas Weidestam (m);

till ersättare: Hella Parbo (s), Birger Albrechtsson (mp), Didar Samaletdin (fp).

Inträdesordning för ersättarna

för ledamot tillhörande nedanstående parti

inträder ersättare i nedan angiven partiordning

m

m, fp, kd, mp, s, v,

fp

fp, kd, m, mp, s, v

kd

kd, m, fp, mp, s, v

s

s, v, mp, kd, fp, m

v

v, s, mp, fp, kd, m

mp

mp, v, s, kd, fp, m

Om det finns mer än en ersättare från samma parti, inträder de i den ordning de upptagits i valprotokoll.

Bilagor
2002:27 (7 kb)

§21 Val av gode män enligt fastighetsbildningslagen (mem 2002:28)

Kommunstyrelsens memorial nr 2002:28 om val av gode män enligt fastighetsbildningslagen behandlades.

På förslag av förste vice ordföranden beslöt kommunfullmäktige utan omröstning att bordlägga val av en god man enligt fastighetsbildningslagen.

Beslut

Med bifall till kommunstyrelsens förslag i memorialet beslöt kommunfullmäktige utan omröstning att utse

till gode män enligt fastighetsbildningslagen för perioden 2003-2006: Bo Holmberg (s), Stina Andersson (s), Rolf Johansson (s), Stig Åström (m).

Bilagor
2002:28 (7 kb)

§22 Val av ledamot och suppleant i Föreningen för Baltiskt-Nordiskt kulturutbyte (mem 2002:29)

Kommunstyrelsens memorial nr 2002:29 om val av ledamot och suppleant i Föreningen för Baltiskt-Nordiskt kulturutbyte behandlades.

På förslag av förste vice ordföranden beslöt kommunfullmäktige utan omröstning att bordlägga val av en suppleant.

Beslut

Med bifall till kommunstyrelsens förslag i memorialet beslöt kommunfullmäktige härefter utan omröstning att utse

i Föreningen för Baltiskt-Nordiskt kulturutbyte för år 2003:

till ledamot: Göran Eriksson (s).

Bilagor
2002:29 (6 kb)

§23 Val av ledamöter och ersättare i Stor-Stockholms Energiberedning (mem 2002:30)

§24 Val av ombud och ersättare till Stockholms och Uppsala Läns Luftvårdsförbunds ideella förenings årsmöte (mem 2002:31)

Kommunstyrelsens memorial nr 2002:31 om val av ombud och ersättare till Stockholms och Uppsala Läns Luftvårdförbunds ideella förenings årsmöte behandlades.

Beslut

Med bifall till kommunstyrelsens förslag i memorialet beslöt kommunfullmäktige utan omröstning att utse

till Stockholms och Uppsala Läns Luftvårdsförbunds ideella förenings årsmöte för perioden 2003-2006:

till ombud: Lilian Falkbäck (s);

till ersättare: Magnus Hellström (m).

Bilagor
2002:31 (6 kb)

§25 Val av ledamöter i Rådet till skydd för Stockholms skönhet (mem 2002:32)

Kommunstyrelsens memorial nr 2002:32 om val av ledamöter i Rådet till skydd för Stockholms skönhet behandlades.

Beslut

Med bifall till kommunstyrelsens förslag i memorialet beslöt kommunfullmäktige utan omröstning att utse

i Rådet till skydd för Stockholms skönhet för åren 2003-2006:

till ledamöter: Anita Frosterus Jonsson (s), Göran Holmberg (s), Ewa Larsson (mp), Lillemor Lindberg (m), Tommy Östmar, Bo Larsson, Hans Henrik Brummer, Kerstin Westerlund, Ulf Sporrong, Maria Wedel, Fredrik von Feilitzen, Desirée Edmar.

§26 Avsägelser och fyllnadsval av ordförande och vice ordförande i AB Stockholm Globe Arena (mem 2002:33)

Kommunstyrelsens memorial nr 2002:33 om avsägelser och fyllnadsval av ordförande och vice ordförande i AB Stockholm Globe Arena behandlades.

Beslut

Med bifall till kommunstyrelsens förslag i memorialet beslöt kommunfullmäktige utan omröstning att

 1. godkänna i memorialet upptagna avsägelser från Alf T Samuelsson (kd) - ordförande i styrelsen för AB Stockholm Globe Arena och Ingemar Josefsson (s) - vice ordförande i styrelsen för AB Stockholm Globe Arena och förrätta i memorialet föreslagna val
 2. om till ledamot utses förutvarande suppleant utse suppleant i den till ledamot utseddes ställe.

Härefter utsåg kommunfullmäktige utan omröstning

i styrelsen för AB Stockholm Globe Arena för tiden till och med ordinarie bolagsstämma år 2003:

till ordförande: Barry Andersson (s);

till vice ordförande: Alf T Samuelsson (kd).

Bilagor
2002:33 (8 kb)

§27 Val av ombud och ersättare till förbundsmöten i Kommunförbundet Stockholms län, KSL (mem 2002:34)

På förslag av förste vice ordföranden beslöt kommunfullmäktige utan omröstning att bordlägga val av 53 ombud och 53 ersättare till Kommunförbundet Stockholms läns förbundsmöten för åren 2003-2006.

Bilagor
2002:34 (8 kb)

§28 Tillfällig bordläggning

Kommunfullmäktige beslöt utan omröstning att tillfälligt bordlägga behandlingen av utlåtande nr 109, 110 och 111 för år 2002.

§29 Allmän förskola, intagnings- och kvargåenderegler för plats i stadens förskoleverksamhet och skolbarnsomsorg, till-lämpningsföreskrifter för barnomsorgstaxan (utl 2002:112)

Dnr 3441/2002

Kommunstyrelsens utlåtande nr 2002:112 behandlades. Utlåtandet gäller ett ärende om allmän förskola, intagnings- och kvargåenderegler för plats i stadens förskoleverksamhet och skolbarnsomsorg, tillämpningsföreskrifter för barnomsorgstaxan.

Ordet innehades av borgarråden Nilsson och Söderlund, Inger Stark, Ewa Samuelsson, Christopher Ödmann, Helen Jäderlund Eckardt och Birgitta Holm.

Yrkanden

Under överläggningen hade yrkats

dels bifall till kommunstyrelsens förslag,

dels av borgarrådet Söderlund (m) bifall till moderata samlingspartiets reservation i kommunstyrelsen,

dels av Helen Jäderlund Eckardt (fp) bifall till folkpartiet liberalernas reservation i kommunstyrelsen.

Beslut

Efter framställda propositioner enligt dessa yrkanden beslöt kommunfullmäktige utan omröstning - i enlighet med kommunstyrelsens förslag - följande.

 1. Gemensamma regler m.m. för allmän förskola godkänns.
 2. Intagnings- och kvargåenderegler för plats i stadens förskoleverksamhet och skolbarnsomsorg ändras i enlighet med stadsledningskontorets förslag, bilaga 1 till utlåtandet.
 3. Tillämpningsföreskrifter för barnomsorgstaxan ändras i enlighet med stadsledningskontorets förslag, bilaga 2 till utlåtandet.
 4. Ändringarna träder i kraft den 1 januari år 2003.

Särskilt uttalande

Ewa Samuelsson (kd) med hänvisning till kristdemokraternas särskilda uttalande i kommunstyrelsen.

§30 Hästskogången, godkännande av principöverens-kommelse och genomförandebeslut m.m. Villkorat av kommunfull-mäktiges godkännande senast 31 december 2002 (utl 2002:109)

Dnr 2593/2002

Återupptogs för behandling kommunstyrelsens tidigare under sammanträdet tillfälligt bordlagda utlåtande nr 2002:109. Utlåtandet gäller ett ärende om Hästskogången, godkännande av principöverenskommelse och genomförandebeslut m.m.

Ordet innehades av Åsa Romson, Hardy Hedman, Ulf Fridebäck, borgarråden Mogert, Gunnarsson och Nordin samt Ann-Marie Strömberg.

Yrkanden

Under överläggningen hade yrkats

dels bifall till kommunstyrelsens förslag,

dels av Åsa Romson (mp) bifall till miljöpartiets reservation i kommunstyrelsen.

Propositionsordning

Ordföranden tog först upp kommunstyrelsens förslag. Kommunfullmäktige beslöt utan omröstning att bifalla kommunstyrelsens förslag.

Härefter tog ordföranden upp Åsa Romsons (mp) yrkande. Vid propositioner på bifall till eller avslag på detta yrkande beslöt kommunfullmäktige utan omröstning att avslå detta.

Beslut

Kommunfullmäktige hade alltså - i enlighet med kommunstyrelsens förslag - beslutat följande.

 1. Principöverenskommelse mellan staden, AMF Pension, Vasakronan AB, AP Fastigheter samt Nordiska Kompaniet AB avseende upprustning av Hästskogången samt omvandling av gången till gemensamhetsanläggning, godkänns.
 2. Överenskommelse med AMF Pension avseende utbyggnad inom fastigheterna Trollhättan 29 och 30 m.m. godkänns.
 3. Gatu- och fastighetsnämnden medges rätt att justera § 7 i överenskommelsen med AMF Pension avseende reglering av tomträttsavgäld för del av Skansen 23, på sätt att överenskommen engångsersättning för området skall beaktas vid debitering och betalning av tomträttsavgälden och inte vid framtida omprövning av avgäld för fastigheten Trollhättan 29.
 4. Genomförande av upprustning av Hästskogången med investeringsutgift om 87 mnkr godkänns. Finansiering sker via gatu- och fastighetsnämndens investeringsplan för 2003 med flerårsberäkningar.

§31 Genomförandebeslut av detaljplanen för kv. Kölnan i Hammarby Sjöstad. Villkorat av kommunfullmäktiges godkännande senast 31 december 2002 (utl. 2002:110)

Dnr 2812/2002

Återupptogs för behandling kommunstyrelsens tidigare under sammanträdet tillfälligt bordlagda utlåtande nr 2002:110. Utlåtandet gäller ett ärende om genomförandebeslut av detaljplanen för kv. Kölnan i Hammarby Sjöstad.

Ordet innehades av Margareta Björk, Ann Mari Engel, Ulf Fridebäck och Cecilia Obermüller.

Beslut

Med bifall till kommunstyrelsens förslag i utlåtandet beslöt kommunfullmäktige utan omröstning följande.

 1. Genomförande av detaljplan för kvarteret Kölnan i Hammarby Sjöstad godkänns.
 2. Genomförandet medför investeringsutgift med 240 mnkr och investeringsinkomst med 22 mnkr. Finansiering sker via gatu- och fastighetsnämndens investeringsplan för 2003 med flerårsberäkningar för 2004-2005 samt beaktas vid upprättande av investeringsplan för 2004 med flerårsberäkningar för 2005-2006.

§32 Genomförandebeslut för kv. Forsen, Hammarby Sjö-stad. Villkorat av kommunfullmäktiges godkännande senast 31 de-cember 2002 (utl 2002:111)

Dnr 3134/2002

Återupptogs för behandling kommunstyrelsens tidigare under sammanträdet tillfälligt bordlagda utlåtande nr 2002:111. Utlåtandet gäller ett ärende om genomförandebeslut för kv. Forsen, Hammarby Sjöstad.

Beslut

Med bifall till kommunstyrelsens förslag i utlåtandet beslöt kommunfullmäktige utan omröstning följande.

Genomförande av detaljplanen för kvarteret Forsen i Hammarby Sjöstad godkänns. Finansiering sker i samband med budget 2003.

§33 Erbjudande till stadens anställda om lån av hemdato-rer (utl 2002:113)

Dnr 1525/2001

Kommunstyrelsens utlåtande nr 2002:113 behandlades. Utlåtandet gäller ett ärende om erbjudande till stadens anställda om lån av hemdatorer.

Beslut

Med bifall till kommunstyrelsens förslag i utlåtandet beslöt kommunfullmäktige utan omröstning följande.

 1. Upphandling av hemdatorer för utlåning till stadens tillsvidareanställda skall ske i form av centralupphandling.
 2. Upphandling av hemdatorer skall omfatta datorer, administration, finansiering och försäkring.

Kommunstyrelsen ges i uppdrag att genomföra upphandlingen, fatta beslut om leverantör av hemdatorer samt att efter avslutad upphandling teckna avtal med denne samt fastställa villkoren för utlåningen till de anställda.

§34 Förslag till ändringar i riktlinjerna för kommunalt bostadsbidrag för handikappade, KBH (utl. 2002:114)

Dnr 1147/2002

Kommunstyrelsens utlåtande nr 2002:114 behandlades. Utlåtandet gäller ett ärende om förslag till ändringar i riktlinjerna för kommunalt bostadsbidrag för handikappade, KBH.

Ordet innehades av Peter Lundén-Welden, Ann-Katrin Åslund och borgarrådet Olofsson.

Yrkanden

Under överläggningen hade yrkats

dels bifall till kommunstyrelsens förslag,

dels av Peter Lundén-Welden (m) och Ann-Katrin Åslund (fp) bifall till moderata samlingspartiets, folkpartiet liberalernas och kristdemokraternas gemensamma reservation i kommunstyrelsen.

Beslut

Efter framställda propositioner enligt dessa yrkanden beslöt kommunfullmäktige utan omröstning - i enlighet med kommunstyrelsens förslag - följande.

 1. Socialtjänstnämndens förslag till ändring av riktlinjer för kommunalt bostadsbidrag för handikappade, KBH, godkänns i enlighet med vad borgarrådet anför, att gälla fr.o.m. den 1 januari 2003.
 2. Socialtjänstnämnden ges i uppdrag att utarbeta tillämpningsanvisningar för handläggning av KBH samt informera om dessa.

§35 Stadens riktlinjer för tobakstillsyn (utl 2002:115)

Dnr 2143/2002

Kommunstyrelsens utlåtande nr 2002:115 behandlades. Utlåtandet gäller ett ärende om stadens riktlinjer för tobakstillsyn.

Ordet innehades av Peter Lundén-Welden, borgarrådet Olofsson, Ann-Katrin Åslund och Ewa Samuelsson.

Yrkanden

Under överläggningen hade yrkats

dels bifall till kommunstyrelsens förslag,

dels av Peter Lundén-Welden (m) bifall till moderata samlingspartiets reservation i kommunstyrelsen.

Beslut

Efter framställda propositioner enligt dessa yrkanden beslöt kommunfullmäktige utan omröstning - i enlighet med kommunstyrelsens förslag - följande.

 1. Den lokala tillsynen över tobaksförsäljning vid restauranger med serveringstillstånd delegeras till socialtjänstnämnden fr.o.m. den 1 januari 2003.
 2. Den lokala tillsynen över tobaksförsäljningen med undantag för restauranger med serveringstillstånd delegeras till stadsdelsnämnderna fr.o.m. den 1 januari 2003.
 3. Socialtjänstnämnden får ansvar för att bereda beslutsunderlag om viten och förelägganden enligt tobakslagen för beslut i respektive stadsdelsnämnd med undantag för restauranger med serveringstillstånd.
 4. Beslut enligt tobakslagen som rör restauranger med serveringstillstånd delegeras till socialtjänstnämnden.
 5. En avgift på 800 kronor per försäljningsställe som vill sälja tobaksvaror där tillsynsavgift för folköl inte debiteras och 500 kronor per försäljningsställe där tillsynsavgift för folköl debiteras fastställs fr.o.m. den 1 januari 2003.

§36 Partistöd år 2003 till stockholmspartiet (utl 2002:116)

Dnr 2851/2002

Kommunstyrelsens utlåtande nr 2002:116 behandlades. Utlåtandet gäller ett ärende om partistöd år 2003 till stockholmspartiet.

Beslut

Med bifall till kommunstyrelsens förslag i utlåtandet beslöt kommunfullmäktige utan omröstning följande

Partistöd till stockholmspartiet med 611.217 kr för år 2003 medges. Medlen finansieras inom Kommunfullmäktiges m.m. budget för 2003.

§37 Centralupphandling av nytt IT-system som stöd för stadens verksamhet inom förskola och grundskola (utl 2002:117)

Dnr 2850/2002

Kommunstyrelsens utlåtande nr 2002:117 behandlades. Utlåtandet gäller ett ärende om centralupphandling av nytt IT-system som stöd för stadens verksamhet inom förskola och grundskola.

Beslut

Med bifall till kommunstyrelsens förslag i utlåtandet beslöt kommunfullmäktige utan omröstning följande.

 1. Upphandling av nytt IT-system som stöd för stadens verksamhet inom förskola och grundskola skall genomföras som centralupphandling.
 2. Upphandlingen skall omfatta införande, anpassning och nyttjande av gemensamt standardsystem för grundskola och förskoleverksamhet inklusive tjänster för installation, utbildning och vidareutveckling.
 3. Kommunstyrelsen ges i uppdrag att genomföra upphandlingen, fatta beslut om leverantör samt att efter avslutad upphandling teckna avtal med denne.

§38 Redovisning av motioner, inlämnade före den 1 janu-ari 2002, som inte behandlats av kommunstyrelsen (utl 2002:118)

Kommunstyrelsens utlåtande nr 2002:118 behandlades. Utlåtandet gäller ett ärende om redovisning av motioner, inlämnade före den 1 januari 2002, som inte behandlats av kommunstyrelsen.

Beslut

Med bifall till kommunstyrelsens förslag i utlåtandet beslöt kommunfullmäktige utan omröstning följande.

Redovisningen av motioner, inlämnade före den 1 januari 2002, som inte behandlats av kommunstyrelsen godkänns.

§39 Ändring av stadgar för Stiftelsen Stockholms Musei-spårvägar (utl 2002:119)

Dnr 1794/2002

Kommunstyrelsens utlåtande nr 2002:119 behandlades. Utlåtandet gäller ett ärende om ändring av stadgar för Stiftelsen Stockholms Museispårvägar.

Beslut

Med bifall till kommunstyrelsens förslag i utlåtandet beslöt kommunfullmäktige utan omröstning följande.

Ändring av §§ 4, 10, 13, 14 och 15 i stadgar för Stiftelsen Stockholms Museispårvägar godkänns.

§40 Ombildning av Kommunförbundet Stockholms län (KSL) från ideell förening till kommunalförbund (utl. 2002:120)

Dnr 1174/2002

Kommunstyrelsens utlåtande nr 2002:120 behandlades. Utlåtandet gäller ärende om ombildning av Kommunförbundet Stockholms län (KSL) från ideell förening till kommunalförbund.

Ordet innehades av borgarråden Billström och Nordin, Göran Holmström, Rolf Könberg, borgarråden Gunnarsson, Olofsson och Björklund.

Yrkanden

Under överläggningen hade yrkats

dels bifall till kommunstyrelsens förslag,

dels av borgarråden Olofsson (v) och Gunnarsson (mp) bifall till vänsterpartiets och miljöpartiets gemensamma reservation i kommunstyrelsen,

dels av borgarrådet Nordin (m) bifall till moderata samlingspartiets reservation i kommunstyrelsen,

dels av borgarrådet Björklund (fp) bifall till folkpartiet liberalernas reservation i kommunstyrelsen,

dels av Göran Holmström (kd) bifall till kristdemokraternas reservation i kommunstyrelsen.

Beslut

Efter framställda propositioner enligt dessa yrkanden beslöt kommunfullmäktige utan omröstning - i enlighet med kommunstyrelsens förslag - följande.

Hemställan från KSL om att ombilda till kommunalförbund godkänns inte.

§41 Förslag till taxa för hushållsavfall och därmed jäm-förligt avfall inklusive taxa för skrymmande hushållsavfall m.m. samt slam och latrin att gälla från och med den 1 januari 2003 (utl 2002:122)

Dnr 3188/2002

Kommunstyrelsens utlåtande nr 2002:122 behandlades. Utlåtandet gäller ett förslag till taxa för hushållsavfall och därmed jämförligt avfall inklusive taxa för skrymmande hushållsavfall m.m. samt slam och latrin att gälla från och med den 1 januari 2003.

Beslut

Ärendet utgår.

§42 Motion om genomförande av en stockholmsskolornas idrottscup. (2002:28) Motion om behovet av att stimulera barns och ungdomars idrottande i samverkan med skolan (2000:33) (utl 2002:71)

Dnr 487/2000, 599/2000

Kommunstyrelsens tidigare bordlagda utlåtande nr 2002:71 behandlades. Utlåtandet gäller dels en motion av Adem Tütüncü (s) i vilken han föreslagit att kommunfullmäktige ska besluta att uppdra åt stadsdelsnämnderna och utbildningsnämnden att i samarbete med idrottsnämnden verka för att genomföra en idrottscup i Stockholms skolor, dels en motion av Py Börjeson m.fl. (s) i vilken de bland annat föreslagit att kommunfullmäktige ska uppdra åt stadsdelsnämnderna och utbildningsnämnden att verka för att stadens grund- och gymnasieskolor uppmuntrar elevernas idrottsutövande.

Beslut

Ärendet utgår.

§43 Avskriven interpellation

Dnr 1618/2002

Per Bolund (mp) hade återkallat interpellation nr 2002:20 om en bilfri dag 22 september 2002.

Kommunfullmäktige beslöt utan omröstning att avskriva interpellationen från vidare handläggning.

§44 Julhälsning

Ordföranden tillönskade fullmäktiges ledamöter och ersättare, borgarråden och tjänstemännen en god jul och ett gott nytt år.

Borgarrådet Olofsson önskade ordföranden detsamma.

§45 Motioner

Under sammanträdet väcktes och inlämnades följande motioner:

 1. av Anders Broberg (kd) och Hardy Hedman (kd) om medborgarkontor på internet (nr 2002:60);
 2. av Torsten Sandgren (v) om inrättandet av självförvaltningsorgan för allmänna kommunala verksamheter inom staden (nr 2002:61);
 3. av Maria Hannäs (v) om kombinerad idrottshall och badanläggning mellan Bagarmossen och Skarpnäck (nr 2002:62);
 4. av Ann-Margarethe Livh m.fl. (v) om möjlighet för borgarråd att själv välja hur lönen ska fördelas inom ramen för partiets resurser (nr 2002:63).

Motionerna överlämnades till kommunstyrelsen för beredning.

 

 

Kommunfullmäktige åtskildes kl. 18.45.

 

 

Vid protokollet:

 

 

Yvonne Modén