Din position: Hem > Stockholms stad > Kommunfullmäktige > Sammanträde 2003-03-03

Sammanträde 2003-03-03

Datum
Klockan
16:00
Plats
KOMMUNFULLMÄKTIGE

Tema

Kl. 16.00 behandlas interpellationer. Kl. 17.00-18.00 anordnas en muntlig frågestund då bo Läs mer...rgarråden svarar på ledamöternas frågor. Med början kl. 18.00 behandlas beslutsärenden. I mån av tid fortsättes därefter behandlingen av frågor och interpellationer.


Rotel I: Finansroteln; borgarrådet Annika Billström
Rotel II: Stadsbyggnads- och idrottsroteln; borgarrådet Kersti Py Börjeson
Rotel III: Gatu- och fastighetsroteln; borgarrådet Roger Mogert
Rotel IV: Skol- och kulturroteln; borgarrådet Erik Nilsson
Rotel V: Personal- och demokratiroteln; borgarrådet Leif Rönngren
Rotel VI: Arbetsmarknads- och integrationsroteln; borgarrådet Teres Lindberg
Rotel VII: Socialroteln; borgarrådet Margareta Olofsson
Rotel VIII: Miljöroteln; borgarrådet Viviann Gunnarsson

2 Nr 2002:32 av Rolf Könberg (m) om hotad demokrati. RV

3 Nr 2003:1 av Kristina Axén Olin (m) om ökad segregation. RVI

4 Nr 2003:2 av Kristina Axén Olin (m) om skattechocken. RI

5 Nr 2003:3 av Sten Nordin (m) om trängselavgifter. RIII

6 Nr 2003:4 av Kristina Axén Olin (m) om skattetrycket och skattesy-stemet. RI

7 Nr 2003:5 av Mikael Söderlund (m) om ersättning till fristående gymnasier. RIV

8 Nr 2003:6 av Mikael Söderlund (m) om bebyggelse i Värtan. RII

9 Nr 2003:7 av Kristina Axén Olin (m) om skatteutjämningen. RI

10 Nr 2003:8 av Henrik Wallgren (m) om ”Billigare eller dyrare att bygga och bo med lägre skatt?”. RI

11 Nr 2003:9 av Sten Nordin (m) och Förbifart Stockholm. RIII

12 Nr 2003:10 av Ewa Samuelsson (kd) om barnens och ungdomarnas situation vid skolgårdarna. RIV

13 Nr 2003:11 av Peter Lundén-Welden (m) om upphandlingar inom socialtjänsten. RVII

14 Nr 2003:12 av Kristina Axén Olin (m) om sprututbytesprogrammet. RVII

15 Nr 2003:13 av Ewa Samuelsson (kd) om tak på barngrupper i för-skolan. RIV

19 Anmälan av inkomna skrivelser

20 Utl. 2003:16. Namn för tunnlar, Norra Länken och Södra Länken.

21 Utl. 2003:17. Namn för tunnel inom Norra Djurgården.

22 Utl. 2003:18. Förslag till detaljplan för kv. Bärnstenssmycket m.m. inom stadsdelen Norra Ängby, Dp 2001-13484-54.

23 Utl. 2003:19. Stadens arbete för att minska bidragsberoendet – lä-gesrapport. Socialbidragsutvecklingen i Stockholms stad 1997-2001.

Dnr: 325-2873/2002, 320-729/2002

24 Utl. 2003:20. Partistöd till centerpartiet i Stockholm – anhållan om retroaktiv utbetalning.

25 Utl. 2003:21. Förslag med anledning av lagändringar som rör bl.a. ekonomiska ersättningar till förtroendevalda.

26 Utl. 2003:9. Användning av miljövänliga däck. Motion av Malte Sigemalm (s) (2001:17). RVIII

27 Nr 2003:14 av Sten Nordin (m) om kringfartsleder under mandatpe-rioden. RI

28 Nr 2003:15 av Sten Nordin (m) om trängselavgifter som ytterligare skatt. RI

29 Nr 2003:16 av Sten Nordin (m) om stadens snöröjning. RIII

30 Nr 2003:17 av Kristina Axén Olin (m) om folkomröstning med an-ledning av trängselavgifter. RI

31 Nr 2003:18 av Mikael Söderlund (m) om avsaknad av kontakt med SL. RI

32 Nr 2003:19 av Kristina Alvendal (m) om socioekonomiska effekter i samband med trängselavgifter. RI

33 Nr 2003:20 av Mikael Söderlund (m) om Akallaskolans framtid. RIV

§1 Justering

Förste vice ordföranden Bo Bladholm (m) och andre vice ordföranden Claes-Göran Jacobson (v) utsågs att jämte ordföranden Barry Andersson (s) justera och expediera dagens protokoll. Justeringen kommer att ske måndagen den 10 mars 2003 kl. 15.00.

§2 Närvaro

Närvaro antecknades enligt ----------------------------------------------------- Bilaga 1.

§3 Interpellation om hotad demokrati (nr 2002:32)

Dnr 016-3779/2002

Rolf Könberg (m) hade lämnat in en interpellation om hotad demokrati.

Kommunfullmäktige hade den 20 januari 2003 beslutat medgiva att interpella-tionen fick framställas.

Borgarrådet Rönngren hänvisade till utdelat interpellationssvar ----------- Bilaga 2.

I debatten yttrade sig Rolf Könberg, borgarrådet Rönngren, Ann-Marie Strömberg, Göran Holmström och Christer Öhgren.

§4 Tillfällig bordläggning

Kommunfullmäktige beslöt utan omröstning att tillfälligt bordlägga besvarandet av interpellationerna nr 1 och 2 för år 2003.

§6 Interpellation om bebyggelse i Värtan (nr 2003:6)

Dnr 319-122/2003

Mikael Söderlund (m) hade lämnat in en interpellation om bebyggelse i Värtan.

Kommunfullmäktige hade den 20 januari 2003 beslutat medgiva att interpella-tionen fick framställas.

Borgarrådet Börjeson hänvisade till utdelat interpellationssvar ------------ Bilaga 3.

I debatten yttrade sig borgarrådet Söderlund, Lotta Edholm, Ewa Samuelsson, Torsten Sandgren, borgarrådet Börjeson, Anders Broberg samt borgarråden Björklund och Mogert.

§7 Bordlagda interpellationer

Kommunfullmäktige beslöt utan omröstning att åter bordlägga besvarandet av interpellationerna nr 7, 8, 9 och 10 för år 2003.

§8 Ändring i föredragningsordningen

Kommunfullmäktige beslöt utan omröstning att behandla punkterna nr 27-33 på föredragningslistan före punkt nr 16.

§9 Interpellationer

Anmäldes ingivna interpellationer:

 1. av Peter Lundén-Welden (m) om upphandlingar inom socialtjänsten (nr 2003:11);
 2. av Kristina Axén Olin (m) om sprututbytesprogrammet (nr 2003:12);
 3. av Ewa Samuelsson (kd) om tak på barngrupper i förskolan (nr 2003:13);
 4. av Sten Nordin (m) om kringfartsleder under mandatperioden (nr 2003:14);
 5. av Sten Nordin (m) om trängselavgifter som ytterligare skatt (nr 2003:15);
 6. av Sten Nordin (m) om stadens snöröjning (nr 2003:16);
 7. av Kristina Axén Olin (m) om folkomröstning med anledning av trängselavgifter (nr 2003:17);
 8. av Mikael Söderlund (m) om avsaknad av kontakt med SL (nr 2003:18);
 9. av Kristina Alvendal (m) om socioekonomiska effekter i samband med trängselavgifter (nr 2003:19);
 10. av Mikael Söderlund (m) om Akallaskolans framtid (nr 2003:20).

Kommunfullmäktige beslöt utan omröstning medgiva att interpellationerna fick framställas.

Härefter beslöt kommunfullmäktige utan omröstning att bordlägga besvarandet av dessa interpellationer.

§10 Muntlig frågestund

Fråga nr 1. Utjämningsskatten

Ewa Samuelsson (kd) ställde en fråga om utjämningsskatten.

Kommunfullmäktige beslöt utan omröstning medgiva att frågan fick framställas.

Ordet innehades av Ewa Samuelsson och borgarrådet Billström.

 

 

Fråga nr 2. Trafiksituationen runt Kista Galleri

Rolf Könberg (m) ställde en fråga om trafiksituationen runt Kista Galleri.

Kommunfullmäktige beslöt utan omröstning medgiva att frågan fick framställas.

Ordet innehades av Rolf Könberg och borgarrådet Mogert.

 

 

Fråga nr 3. Klotter

Ann-Katrin Åslund (fp) ställde en fråga om klotter.

Kommunfullmäktige beslöt utan omröstning medgiva att frågan fick framställas.

Ordet innehades av Ann-Katrin Åslund och borgarrådet Nilsson.

 

 

Fråga nr 4. Bredbandsutbyggnad till hushållen i ytterstaden

Anders Broberg (kd) ställde en fråga om bredbandsutbyggnad till hushållen i ytterstaden.

Kommunfullmäktige beslöt utan omröstning medgiva att frågan fick framställas.

Ordet innehades av Anders Broberg och borgarrådet Lindberg.

 

 

Fråga nr 5. Barngrupper

Borgarrådet Söderlund (m) ställde en fråga om barngrupper.

Kommunfullmäktige beslöt utan omröstning medgiva att frågan fick framställas.

Ordet innehades av borgarråden Söderlund och Nilsson.

 

 

Fråga nr 6. Försörjningsstöd

Madeleine Sjöstedt (fp) ställde en fråga om försörjningsstöd.

Kommunfullmäktige beslöt utan omröstning medgiva att frågan fick framställas.

Ordet innehades av Madeleine Sjöstedt och borgarrådet Olofsson.

 

 

Fråga nr 7. Lågprishandelsetablering

Borgarrådet Nordin (m) ställde en fråga om lågprishandelsetablering.

Kommunfullmäktige beslöt utan omröstning medgiva att frågan fick framställas.

Ordet innehades av borgarråden Nordin och Mogert.

 

 

Fråga nr 8. Biltullar

Borgarrådet Björklund (fp) ställde en fråga om biltullar.

Kommunfullmäktige beslöt utan omröstning medgiva att frågan fick framställas.

Ordet innehades av borgarråden Björklund och Billström.

§11 Upprop

Kl. 18.04 förrättades upprop, varvid närvaro antecknades enligt ---------- Bilaga 1.

§12 Anmälan angående justering

Ordföranden anmälde att till justeringsmän utsetts ordföranden, förste och andre vice ordförandena samt att justeringen kommer att äga rum måndagen den 10 mars 2003 kl. 15.00, vilket kommunfullmäktige godkände.

§13 Anmäld skrivelse

Till kommunfullmäktige hade inkommit följande skrivelse vilken delgivits berörda organ:

Regeringsbeslut

av den 27 februari 2003

Dnr 311-1886/2001

Beslut (27 februari) med anledning av besvär över kommunfullmäktiges beslut (18 februari 2002 § 22) avseende beslut att anta detaljplan för område vid kv. Ormen (Södermalm 7:84 m.m.) inom stadsdelen Södermalm (Regeringen avslår överklagandena).

§14 Namn för tunnlar, Norra länken och Södra länken (utl. 2003:16)

Dnr 324-1196/1998

Kommunstyrelsens utlåtande nr 2003:16 behandlades. Utlåtandet gäller ett ärende om namn för tunnlar, Norra länken och Södra länken.

Beslut

Med bifall till kommunstyrelsens förslag i utlåtandet beslöt kommunfullmäktige utan omröstning att

fastställa de i utlåtandet föreslagna namnen som nya namn för tunnlar i Norra länken och Södra länken.

§15 Namn för tunnel inom Norra Djurgården (utl. 2003:17)

Dnr 312-1875/2002

Kommunstyrelsens utlåtande nr 2003:17 behandlades. Utlåtandet gäller ett ärende om namn för tunnel inom Norra Djurgården.

Beslut

Med bifall till kommunstyrelsens förslag i utlåtandet beslöt kommunfullmäktige utan omröstning att

fastställa Albanotunneln som nytt namn för tunnel inom Norra Djurgården.

Bilagor
2003:17 (9 kb)

§16 Förslag till detaljplan för kv. Bärnstenssmycket m.m. inom stadsdelen Norra Ängby, Dp 2001-13484-54 (utl. 2003:18)

Dnr 311-3712/2002

Kommunstyrelsens utlåtande nr 2003:18 behandlades. Utlåtandet gäller ett ärende om förslag till detaljplan för kv. Bärnstenssmycket m.m. inom stadsdelen Norra Ängby, Dp 2001-13484-54.

Ordet innehades av borgarrådet Börjeson, Kristina Alvendal, Anders Broberg, Cecilia Obermüller och Maria Hannäs.

Beslut

Med bifall till kommunstyrelsens förslag i utlåtandet beslöt kommunfullmäktige utan omröstning att

anta förslag till detaljplan för kv. Bärnstenssmycket m.m. inom stadsdelen Norra Ängby, Dp 2001-13484-54.

§17 Stadens arbete för att minska bidragsberoendet - lägesrapport. Socialbidragsutvecklingen i Stockholms stad 1997-2001 (utl. 2003:19)

Dnr 325-2873/2002, 320-729/2002

Kommunstyrelsens utlåtande nr 2003:19 behandlades. Den del av utlåtandet som kommunfullmäktige ska behandla gäller en lägesrapport om stadens arbete för att minska bidragsberoendet.

Ordet innehades av borgarrådet Axén Olin, Ann-Katrin Åslund, Hardy Hedman, Peter Lundén-Welden, borgarrådet Olofsson, Christer Öhgren, Karin Rågsjö, Monika Lindh, Abit Dundar, Malin Strid, borgarrådet Lindberg, Ann-Marie Strömberg och Henrik Wallgren.

Yrkanden

Under överläggningen hade yrkats

dels bifall till kommunstyrelsens förslag,

dels av Peter Lundén-Welden (m) bifall till moderata samlingspartiets reservation i kommunstyrelsen,

dels av Ann-Katrin Åslund (fp) bifall till folkpartiet liberalernas reservation i kommunstyrelsen.

Beslut

Efter framställda propositioner enligt dessa yrkanden beslöt kommunfullmäktige utan omröstning - i enlighet med kommunstyrelsens förslag - följande.

Lägesrapporten från socialtjänstnämnden och integrationsnämnden läggs till handlingarna.

§18 Partistöd till centerpartiet i Stockholm - anhållan om retroaktiv utbetalning (utl. 2003:20)

Dnr 019-3762/2002

Kommunstyrelsens utlåtande nr 2003:20 behandlades. Utlåtandet gäller ett ärende om partistöd till centerpartiet i Stockholm - anhållan om retroaktiv utbetalning.

Beslut

Med bifall till kommunstyrelsens förslag i utlåtandet beslöt kommunfullmäktige utan omröstning följande.

Anhållan av utbetalning av partistöd till centerpartiet avslås.

Bilagor
2003:20 (9 kb)

§19 Förslag med anledning av lagändringar som rör bl.a. ekonomiska ersätt-ningar till förtroendevalda (utl. 2003:21)

Dnr 019-3846/2002

Kommunstyrelsens utlåtande nr 2003:21 behandlades. Utlåtandet gäller ett ärende om förslag med anledning av lagändringar som rör bl.a. ekonomiska ersättningar till förtroendevalda.

Ordet innehades av Maria Hannäs.

Beslut

Med bifall till kommunstyrelsens förslag i utlåtandet beslöt kommunfullmäktige utan omröstning följande.

Ändrade anvisningar avseende ekonomiska ersättningar till förtroendevalda för inkomstbortfall/kostnader i samband med skiftarbete, barntillsyn, tillsyn av närstående vårdbehövande, förlorad pensionsförmån samt för resekostnader avseende funktionshindrade förtroendevalda godkänns fr.o.m. den 1 januari 2003.

§20 Bordlagt ärende

Kommunfullmäktige beslöt utan omröstning att åter bordlägga kommunstyrelsens utlåtande nr 2003:9.

§21 Interpellation om ökad segregation (nr 2003:1)

Dnr 332-117/2003

Återupptogs tidigare under sammanträdet tillfälligt bordlagd interpellation av Kristina Axén Olin (m) om ökad segregation.

Kommunfullmäktige hade den 20 januari 2003 beslutat medgiva att interpella-tionen fick framställas.

Borgarrådet Lindberg hänvisade till utdelat interpellationssvar ----------- Bilaga 4.

I debatten yttrade sig borgarråden Axén Olin och Lindberg, Ann-Margarethe Livh, Christer Öhgren, Henrik Wallgren, Hardy Hedman, Berthold Gustavsson, borgarrådet Billström, Peter Adler och borgarrådet Olofsson.

§22 Interpellation om skattechocken (nr 2003:2)

Dnr 109-118/2003

Återupptogs tidigare under sammanträdet tillfälligt bordlagd interpellation av Kristina Axén Olin (m) om skattechocken.

Kommunfullmäktige hade den 20 januari 2003 beslutat medgiva att interpella-tionen fick framställas.

Borgarrådet Billström hänvisade till utdelat interpellationssvar ----------- Bilaga 5.

I debatten yttrade sig borgarråden Axén Olin och Billström, Ewa Samuelsson, Henrik Wallgren, borgarrådet Olofsson, Christer Öhgren och Peter Lundén-Welden.

§23 Motioner

Under sammanträdet väcktes och inlämnades följande motioner:

 1. av Ewa Samuelsson (kd) och Fredrik Wallén (kd) om upprättande av en stadsvaktsorganisation (nr 2003:5);
 2. av Jan Björklund m.fl. (fp) om fler lektorer i gymnasieskolan (nr 2003:6);
 3. av Jan Björklund m.fl. (fp) om "Ge invandrare makten över sin utbildning - inför SFI-peng" (nr 2003:7);
 4. av Birgitta Rydell (fp) om "Stoppa klottret! - genomför klotterkommissionens förslag" (nr 2003:8).

Motionerna överlämnades till kommunstyrelsen för beredning.

 

 

Kommunfullmäktige åtskildes kl. 21.04.

 

 

Vid protokollet:

 

 

Anette Otteborn