Din position: Hem > Stockholms stad > Kommunfullmäktige > Sammanträde 2003-04-07

Sammanträde 2003-04-07

Datum
Klockan
16:00
Plats
KOMMUNFULLMÄKTIGE

Tema

Kl. 16.00 behandlas interpellationer. Kl. 17.00-18.00 anordnas en muntlig frågestund då bo Läs mer...rgarråden svarar på ledamöternas frågor. Med början kl. 18.00 behandlas beslutsärenden. I mån av tid fortsättes därefter behandlingen av frågor och interpellationer.


Rotel I: Finansroteln; borgarrådet Annika Billström
Rotel II: Stadsbyggnads- och idrottsroteln; borgarrådet Kersti Py Börjeson
Rotel III: Gatu- och fastighetsroteln; borgarrådet Roger Mogert
Rotel IV: Skol- och kulturroteln; borgarrådet Erik Nilsson
Rotel V: Personal- och demokratiroteln; borgarrådet Leif Rönngren
Rotel VI: Arbetsmarknads- och integrationsroteln; borgarrådet Teres Lindberg
Rotel VII: Socialroteln; borgarrådet Margareta Olofsson
Rotel VIII: Miljöroteln; borgarrådet Viviann Gunnarsson

2 Nr 2003:3 av Sten Nordin (m) om trängselavgifter. RIII

3 Nr 2003:4 av Kristina Axén Olin (m) om skattetrycket och skattesy-stemet. RI

4 Nr 2003:5 av Mikael Söderlund (m) om ersättning till fristående gymnasier. RIV

5 Nr 2003:7 av Kristina Axén Olin (m) om skatteutjämningen. RI

6 Nr 2003:8 av Henrik Wallgren (m) om ”Billigare eller dyrare att bygga och bo med lägre skatt?”. RI

7 Nr 2003:10 av Ewa Samuelsson (kd) om barnens och ungdomarnas situation vid skolgårdarna. RIV

8 Nr 2003:11 av Peter Lundén-Welden (m) om upphandlingar inom socialtjänsten. RVII

9 Nr 2003:12 av Kristina Axén Olin (m) om sprututbytesprogrammet. RVII

10 Nr 2003:13 av Ewa Samuelsson (kd) om tak på barngrupper i för-skolan. RIV

11 Nr 2003:14 av Sten Nordin (m) om kringfartsleder under mandatpe-rioden. RI

12 Nr 2003:15 av Sten Nordin (m) om trängselavgifter som ytterligare skatt. RI

13 Nr 2003:17 av Kristina Axén Olin (m) om folkomröstning med an-ledning av trängselavgifter. RI

14 Nr 2003:18 av Mikael Söderlund (m) om avsaknad av kontakt med SL. RI

15 Nr 2003:19 av Kristina Alvendal (m) om socioekonomiska effekter i samband med trängselavgifter. RI

16 Nr 2003:21 av Lotta Edholm (fp) om bostäder i Värtan. RII

17 Nr 2003:22 av Ann-Katrin Åslund (fp) om klotter. RIV

18 Nr 2003:23 av Ann-Katrin Åslund (fp) om behovet av äldreboenden. RVII

19 Nr 2003:24 av Ann-Katrin Åslund (fp) om det minskade stödet till anhörigvård. RVII

20 Nr 2003:25 av Jan Björklund (fp) om skriftliga omdömen i grund-skolan. RIV

21 Nr 2003:26 av Jan Björklund (fp) om särskilda undervisningsgrup-per för högpresterande. RIV

22 Nr 2003:27 av Jan Björklund (fp) om biltullarnas effekter på segre-gationen. RI

23 Nr 2003:29 av Malin Strid (fp) om åtgärder mot valfusk. RV

24 Nr 2003:30 av Fredrik Wallén (kd) om inrättandet av en krisled-ningsnämnd. RI

25 Nr 2003:31 av Anders Broberg (kd) om situationen för boende och näringsidkare vid S:t Eriksplan. RIII

26 Nr 2003:32 av Margareta Björk (m) om kundvalsmodellen för delar av äldreomsorgen och omsorgen av funktionshindrade. RVII

27 Nr 2003:33 av Ewa Samuelsson (kd) om upphandling inom social-tjänsten m.m. RVII

28 Nr 2003:34 av Birgitta Holm (m) om barnen och förskolan. RIV

29 Nr 2003:35 av Anders Broberg (kd) om olaglig affischering i Vasastan. RIII

30 Nr 2003:36 av Kristina Axén Olin (m) om kostnader för sjukskriv-ningarna. RI

31 Nr 2003:37 av Sten Nordin (m) om avsaknad av information från majoriteten avseende försök med trängselavgifter. RI

35 Anmälan av inkomna skrivelser

36 Utl. 2003:24. Företagsplats Stockholm – uppföljning av Stockholms stads program till stöd för näringslivets utveckling på 2000-talet.

37 Utl. 2003:25. Framtidsutredningen – om stadens befolkning, syssel-sättning och ekonomiska utveckling på tio och trettio års sikt.

38 Utl. 2003:26. Centralupphandling av drift av IT-system.

39 Utl. 2003:27. Centralupphandling av transporttjänster.

40 Utl. 2003:28. Inrättande av krisledningsnämnd. Konsekvenser för stadens krisledning med anledning av ny lagstiftning.

41 Utl. 2003:29. Kompetensutveckling inom äldreomsorgen. Förslag till inriktning för år 2003. Rätten att välja komplementär behandling. Motion av Viviann Gunnarsson (mp) (2002:35).

42 Utl. 2003:30. Inrättande av Stockholmselevernas pedagogiska pris. Motion av Erik Nilsson (s) (2001:56).

43 Utl. 2003:31. Humanare regler för handikapparkering. Motion av Iris Birath (v) (2002:1).

44 Nr 2003:38 av Anders Broberg (kd) om diskriminering av barnfa-miljer på Stockholmsmässan. RIV

45 Nr 2003:39 av Anders Broberg (kd) om förskolan Kastanjebacken i Sabbatsbergsområdet. RIV

46 Nr 2003:40 av Anders Broberg (kd) om stockholmarnas betalnings-vilja för hyresrätter. RIII

47 Nr 2003:41 av Berthold Gustavsson (m) om befarad skattehöjning. RI

§1 Justering

Förste vice ordföranden Bo Bladholm (m) och andre vice ordföranden Claes-Göran Jacobson (v) utsågs att jämte ordföranden Barry Andersson (s) justera och expediera dagens protokoll. Justeringen kommer att ske måndagen den 14 april 2003 kl. 15.00.

§2 Närvaro

Närvaro antecknades enligt ----------------------------------------------------- Bilaga 1.

§3 Bordlagd interpellation

Kommunfullmäktige beslöt utan omröstning att åter bordlägga besvarandet av interpellation nr 3 för år 2003.

§4 Interpellation om skattetrycket och skattesystemet (nr 2003:4)

Dnr 109-120/2003

Kristina Axén Olin (m) hade lämnat in en interpellation om skattetrycket och skattesystemet.

Kommunfullmäktige hade den 20 januari 2003 beslutat medgiva att interpellationen fick framställas.

Borgarrådet Billström hänvisade till utdelat interpellationssvar ----------- Bilaga 2.

I debatten yttrade sig borgarråden Axén Olin och Billström, Lotta Edholm, Hardy Hedman och borgarrådet Olofsson.

§6 Interpellation om upphandlingar inom socialtjänsten (nr 2003:11)

Dnr 325-516/2003

Peter Lundén-Welden (m) hade lämnat in en interpellation om upphandlingar inom socialtjänsten.

Kommunfullmäktige hade den 3 mars 2003 beslutat medgiva att interpellationen fick framställas.

Borgarrådet Olofsson hänvisade till utdelat interpellationssvar ------------ Bilaga 3.

I debatten yttrade sig Peter Lundén-Welden, borgarrådet Olofsson, Ann-Katrin Åslund och Ewa Samuelsson.

§7 Interpellation om sprututbytesprogrammet (nr 2003:12)

Dnr 325-517/2003

Kristina Axén Olin (m) hade lämnat in en interpellation om sprututbytesprogrammet.

Kommunfullmäktige hade den 3 mars 2003 beslutat medgiva att interpellationen fick framställas.

Borgarrådet Olofsson hänvisade till utdelat interpellationssvar ------------ Bilaga 4.

I ärendet yttrade sig borgarrådet Axén Olin.

§8 Interpellation om tak på barngrupper i förskolan (nr 2003:13)

Dnr 321-592/2003

Ewa Samuelsson (kd) hade lämnat in en interpellation om tak på barngrupper i förskolan.

Kommunfullmäktige hade den 3 mars 2003 beslutat medgiva att interpellationen fick framställas.

Borgarrådet Nilsson hänvisade till utdelat interpellationssvar ------------- Bilaga 5.

I debatten yttrade sig Ewa Samuelsson, borgarråden Nilsson och Söderlund, Lotta Edholm, Inger Stark, Birgitta Holm, Christopher Ödmann, Hardy Hedman och borgarrådet Börjeson.

§9 Ändring i föredragsordningen

Kommunfullmäktige beslöt utan omröstning att behandla punkterna nr 44-47 på föredragningslistan före punkt nr 32.

§10 Interpellationer

Anmäldes ingivna interpellationer:

 1. av Anders Broberg (kd) om diskriminering av barnfamiljer på Stockholmsmässan (nr 2003:38);
 2. av Anders Broberg (kd) om förskolan Kastanjebacken i Sabbatsbergsområdet (nr 2003:39);
 3. av Anders Broberg (kd) om stockholmarnas betalningsvilja för hyresrätter (nr 2003:40);
 4. av Berthold Gustavsson (m) om befarad skattehöjning (nr 2003:41).

Kommunfullmäktige beslöt utan omröstning medgiva att interpellationerna fick framställas.

Härefter beslöt kommunfullmäktige utan omröstning att bordlägga besvarandet av dessa interpellationer.

§11 Muntlig frågestund

Fråga nr 1. Uteserveringar

Borgarrådet Nordin (m) ställde en fråga om uteserveringar.

Kommunfullmäktige beslöt utan omröstning medgiva att frågan fick framställas.

Ordet innehades av borgarråden Nordin och Billström.

 

 

Fråga nr 2. 3G-master

Lotta Edholm (fp) ställde en fråga om 3G-master.

Kommunfullmäktige beslöt utan omröstning medgiva att frågan fick framställas.

Ordet innehades av Lotta Edholm och borgarrådet Börjeson.

 

 

Fråga nr 3. Äldreomsorgsberedningen

Ewa Samuelsson (kd) ställde en fråga om äldreomsorgsberedningen.

Kommunfullmäktige beslöt utan omröstning medgiva att frågan fick framställas.

Ordet innehades av Ewa Samuelsson och borgarrådet Nilsson.

 

 

 

Fråga nr 4. Stängning av Familjehemmet på Södermalm

Berthold Gustavsson (m) ställde en fråga om stängning av Familjehemmet på Södermalm.

Kommunfullmäktige beslöt utan omröstning medgiva att frågan fick framställas.

Ordet innehades av Berthold Gustavsson och borgarrådet Billström.

 

 

Fråga nr 5. Familjehuset

Ann-Katrin Åslund (fp) ställde en fråga om Familjehuset.

Kommunfullmäktige beslöt utan omröstning medgiva att frågan fick framställas.

Ordet innehades av Ann-Katrin Åslund och borgarrådet Olofsson.

 

 

Fråga nr 6. Ökat antal barn i barngrupperna

Helena Bonnier (m) ställde en fråga om ökat antal barn i barngrupperna.

Kommunfullmäktige beslöt utan omröstning medgiva att frågan fick framställas.

Ordet innehades av Helena Bonnier och borgarrådet Nilsson.

§12 Upprop

Kl. 18.07 förrättades upprop, varvid närvaro antecknades enligt ---------- Bilaga 1.

§13 Anmälan angående justering

Ordföranden anmälde att till justeringsmän utsetts ordföranden, förste och andre vice ordförandena samt att justeringen kommer att äga rum måndagen den 14 april 2003 kl. 15.00, vilket kommunfullmäktige godkände.

§14 Anmäld skrivelse

Till kommunfullmäktige hade inkommit följande skrivelse vilken delgivits berörda organ:

Kammarrättens i Stockholm protokoll

av den 25 februari 2003

Dnr 102-968/2001

med anledning av besvär över KF:s beslut (14 och 15 juni) om budget för 2002

(Kammarrätten meddelar inte prövningstillstånd)

§15 Avskrivna motioner

Dnr 414-1310/2001, 342-1632/2001, 324-1745/2001

 1. Erik Nilsson (s) hade återkallat motion nr 2001:57 om skilda världar - ett utbytesprogram för elever och lärare inom Stockholms skolor.
 2. Teres Lindberg (s) hade återkallat motion nr 2001:67 om kikare vid toppen av Katarinahissen m.fl. offentliga utsiktsplatser.
 3. Roger Mogert (s) hade återkallat motion nr 2001:76 om namngivning av park- och gångvägar.

Kommunfullmäktige beslöt utan omröstning att avskriva motionerna från vidare handläggning.

§16 Ordningsfråga

Ordet innehades av borgarråden Söderlund och Nilsson i en ordningsfråga.

§17 Företagsplats Stockholm - uppföljning av Stockholms stads program till stöd för näringslivets utveckling på 2000-talet (utl. 2003:24)

Dnr 305-1822/2002

Kommunstyrelsens utlåtande nr 2003:24 behandlades. Utlåtandet gäller ett ärende om företagsplats Stockholm - uppföljning av Stockholms stads program till stöd för näringslivets utveckling på 2000-talet.

Ordet innehades av borgarrådet Billström, Petter Odmark, borgarrådet Söderlund, Elisabeth Brandt Ygeman, Christopher Ödmann, Kristina Alvendal, Torsten Sandgren, Ewa Samuelsson, Rolf Könberg, Anders Broberg, Hardy Hedman och Karl Bern.

Yrkanden

Under överläggningen hade yrkats

dels bifall till kommunstyrelsens förslag,

dels av borgarrådet Söderlund (m) och Petter Odmark (fp) bifall till moderata samlingspartiets och folkpartiet liberalernas gemensamma reservation i kommunstyrelsen,

dels av Hardy Hedman (kd) bifall till kristdemokraternas reservation i kommunstyrelsen.

Beslut

Efter framställda propositioner enligt dessa yrkanden beslöt kommunfullmäktige utan omröstning - i enlighet med kommunstyrelsens förslag - följande

 1. Redovisningen av näringslivsnämndens uppföljning av Företagsplats Stockholm godkänns.

Kommunfullmäktige återkommer i samband med budgeten för 2004 med direktiv till näringslivsnämnden för framtagandet av ett nytt näringslivspolitiskt program.

§18 Framtidsutredningen - om stadens befolkning, sysselsättning och ekonomiska utveckling på tio och trettio års sikt (utl. 2003:25)

Dnr 129-232/2003

Kommunstyrelsens utlåtande nr 2003:25 behandlades. Den del av utlåtandet som kommunfullmäktige ska behandla gäller en anmälan av kommunstyrelsens rapport "Framtidsutredningen - om stadens befolkning, sysselsättning och ekonomiska utveckling på tio och trettio års sikt".

Ordet innehades av borgarrådet Billström, Lotta Edholm, borgarrådet Axén Olin, Åsa Romson, borgarrådet Söderlund, Ann-Margarethe Livh, Ewa Samuelsson, borgarrådet Nilsson, Ulla Ericsson, borgarrådet Gunnarsson, Ann-Katrin Åslund, Ann-Marie Strömberg, Henrik Wallgren, Hardy Hedman, Björn Ljung, Jan Valeskog och Inge-Britt Lundin.

 

Yrkanden

Under överläggningen hade yrkats

dels bifall till kommunstyrelsens förslag,

dels av borgarrådet Axén Olin (m) bifall till moderata samlingspartiets reservation i kommunstyrelsen,

dels av Lotta Edholm (fp) bifall till folkpartiet liberalernas reservation i kommunstyrelsen,

dels av Ewa Samuelsson (kd) bifall till kristdemokraternas reservation i kommunstyrelsen.

Propositionsordning

Ordföranden tog först upp den likalydande att-satsen nr 2 i borgarrådet Axén Olins (m), Lotta Edholms (fp) och Ewa Samuelssons (kd) respektive yrkanden. Vid propositioner på bifall till eller avslag på detta yrkande förklarade sig ordföranden finna propositionen på avslag med övervägande ja besvarad.

Då votering begärdes verkställdes sådan över följande, dessförinnan föreslagna och godkända voteringsproposition:

Den som vill avslå att-sats nr 2 röstar ja,

den som inte vill det röstar nej.

Vinner nej, har kommunfullmäktige beslutat bifalla att-sats nr 2.

Omröstningen utföll med 47 ja och 45 nej. Såsom voteringslista nr 1 utvisar röstades ja av --------------------------------------------------------------------------- Bilaga 6 (finns ej elektronisk).

Kommunfullmäktige hade härmed beslutat avslå att-sats nr 2.

Härefter tog ordföranden upp kommunstyrelsens förslag varemot ställdes borgarrådet Axén Olins (m), Lotta Edholms (fp) och Ewa Samuelssons (kd) respektive yrkanden utom att-sats nr 2. Vid propositioner på dessa yrkanden beslöt kommunfullmäktige utan omröstning att bifalla kommunstyrelsens förslag.

Beslut

Kommunfullmäktige hade alltså - i enlighet med kommunstyrelsens förslag – beslutat följande

Anmälan av kommunstyrelsens rapport "Framtidsutredningen – om stadens befolkning, sysselsättning och ekonomiska utveckling på tio och trettio års sikt" godkänns.

§19 Centralupphandling av drift av IT-system (utl. 2003:26)

Dnr 125-537/2003

Kommunstyrelsens utlåtande nr 2003:26 behandlades. Utlåtandet gäller ett ärende om centralupphandling av drift av IT-system.

Beslut

Med bifall till kommunstyrelsens förslag i utlåtandet beslöt kommunfullmäktige utan omröstning följande.

 1. Upphandling av drift av IT-system genomförs som centralupphandling.
 2. Kommunstyrelsen ges i uppdrag att för stadens förvaltningar och bolag teckna avtal efter avslutad upphandling för drift av IT-system.

Kommunstyrelsen ges i uppdrag att efter avslutad upphandling fatta beslut om förändringar, kompletteringar eller tillägg till det avtal som tecknas med antagen leverantör.

§20 Centralupphandling av transporttjänster (utl. 2003:27)

Dnr 125-896/2003

Kommunstyrelsens utlåtande nr 2003:27 behandlades. Utlåtandet gäller ett ärende om centralupphandling av transporttjänster.

Beslut

Med bifall till kommunstyrelsens förslag i utlåtandet beslöt kommunfullmäktige utan omröstning följande.

Kommunstyrelsen får i uppdrag att genomföra centralupphandling av transporttjänster, samt samordna genomförandet med Stockholms läns landsting.

§21 Inrättande av krisledningsnämnd

Konsekvenser för stadens krisledning med anledning av ny lagstiftning (utl. 2003:28)

Dnr 021-594/2003

Kommunstyrelsens utlåtande nr 2003:28 behandlades. Utlåtandet gäller ett ärende om inrättande av krisledningsnämnd samt konsekvenser för stadens krisledning med anledning av ny lagstiftning.

Ordet innehades av borgarrådet Gunnarsson och Anders Broberg.

Beslut

Med bifall till kommunstyrelsens förslag i utlåtandet beslöt kommunfullmäktige utan omröstning följande.

 1. Stadens krisledningsnämnd skall utgöras av kommunstyrelsen.
 2. Ändringar av kommunstyrelsens reglemente vidtas enligt förslag i bilaga 1
  till utlåtandet.

§22 Kompetensutveckling inom äldreomsorgen

Förslag till inriktning för år 2003

Dnr 231-36/2003

Motion om rätten att välja komplementär behandling (2002:35) (utl. 2003:29)

Dnr 327-1933/2002

Kommunstyrelsens utlåtande nr 2003:29 behandlades. Den del av utlåtandet som kommunfullmäktige ska behandla gäller en motion av Viviann Gunnarsson (mp) om rätten att välja komplementär behandling.

Ordet innehades av borgarrådet Gunnarsson, Margareta Björk, Heléne Jäderlund Eckardt, Ewa Samuelsson, Inga Näslund, Ann-Marie Strömberg och Louise du Rietz-Svenson.

Yrkanden

Under överläggningen hade yrkats

dels bifall till kommunstyrelsens förslag,

dels av Margareta Björk (m), Heléne Jäderlund Eckardt (fp) och Ewa Samuelsson (kd) bifall till moderata samlingspartiets, folkpartiet liberalernas och kristdemokraternas gemensamma reservation i kommunstyrelsen.

Beslut

Efter framställda propositioner enligt dessa yrkanden beslöt kommunfullmäktige utan omröstning - i enlighet med kommunstyrelsens förslag - följande.

 1. Kommunstyrelsen ges i uppdrag att undersöka möjligheterna att även erbjuda kompetensutveckling i alternativ/komplementär behandling inom ramen för kompetensutvecklingsprogrammet för 2003.
 2. Därmed anses motion 2002:35 av Viviann Gunnarsson (mp) besvarad.

§23 Bordlagda ärenden

Kommunfullmäktige beslöt att bordlägga kommunstyrelsens utlåtanden nr 30 och 31 för år 2003.

§24 Avskriven interpellation

Dnr 011-815/2003

Malin Strid (fp) hade återkallat interpellation nr 2003:29 om åtgärder mot valfusk.

Kommunfullmäktige beslöt utan omröstning att avskriva interpellationen från vidare handläggning.

§25 Bordlagda interpellationer

Kommunfullmäktige beslöt utan omröstning att åter bordlägga besvarandet av interpellationerna nr 14, 15, 17, 18, 19, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36 och 37 för år 2003.

 

 

 

Kommunfullmäktige åtskildes kl. 22.00.

 

 

Vid protokollet:

 

 

Anette Otteborn