Din position: Hem > Stockholms stad > Kommunfullmäktige > Sammanträde 2003-06-16

Sammanträde 2003-06-16

Datum
Klockan
16:00
Plats
KOMMUNFULLMÄKTIGE


Rotel I: Finansroteln; Borgarrådet Annika Billström
Rotel II: Stadsbyggnads- och idrott Läs mer...sroteln; borgarrådet Kersti Py Börjesson
Rotel III: Gatu- och fastighetsroteln; borgarrådet Roger Mogert
Rotel IV: Skol- och kulturroteln; borgarrådet Erik Nilsson
Rotel V: Personal- och demokratiroteln; borgarrådet Leif Rönngren
Roten VI: Arbetsmarknads- och integrationsroteln; borgarrådet Teres Lindberg
Rotel VII: Socialroteln; borgarrådet Margareta Olofsson
Rotel VIII: Miljöroteln; borgarrådet Viviann Gunnarsson

3 Budget 2004 för Stockholms stad och inriktning för 2005 och 2006 samt utvecklingsdirektiv 2004-2006 för koncernen Stockholms Stadshus AB.

Bilagor
AB Stokab (77 kb) Bilaga 1 (330 kb) Bilaga 2, projektbeskr (140 kb) Bilaga 3 (199 kb) Bilaga 4 (550 kb) Bilaga 5a (263 kb) Bilaga 5b (213 kb) Bilaga 6 (196 kb) Bostadsbolagen (144 kb) Brand- och räddningsnämnden (136 kb) Central medelsreserv (100 kb) Centrum Kompaniet i Stockholm AB (84 kb) Finansförvaltning (275 kb) Folkpartiet liberalerna, tabeller (270 kb) Folkpartiet liberalernas förslag (1 079 kb) Gatu- och fastighetsnämnden (242 kb) Idrottsnämnden (135 kb) Inegrationsnämnden (119 kb) Inledning (427 kb) Kommunfullmäktige (419 kb) Konsumentnämnden (100 kb) Kristdemokraterna tabeller (272 kb) Kristdemokraternas förslag (979 kb) Kulturnämnden (160 kb) Miljö- och hälsoskyddsnämnden (176 kb) Moderata samlingpartiets förslag (2 230 kb) Moderata samlingspartiet, tabeller (321 kb) Näringslivsnämnden (140 kb) Renhållningsnämnden (144 kb) Revisorskollegiet (104 kb) S:t Eriks Försäkring AB (86 kb) Saluhallsstyrelsen (139 kb) Sammanställning av tabeller (164 kb) Skolfastigheter i Stockholm AB (83 kb) Socialtjänstnämnden (188 kb) Socialtjänstnämnden (188 kb) Stadsbyggnadsnämnden (169 kb) Stadsdelsnämnderna (702 kb) Stadsdelsnämnderna, tabeller (178 kb) Stadsmuseinämnden (105 kb) Stockholm Globe Arena (85 kb) Stockholm Vatten AB (81 kb) Stockholm Visitors Board AB (81 kb) Stockholms Hamn AB (88 kb) Stockholms Stads Bostadsförmedling (77 kb) Stockholms Stads Parkering AB (86 kb) Stockholms Stadsteater AB (80 kb) Stockhoms Stadshus AB (98 kb) Utbildningsnämnden (289 kb) Valnämnden (99 kb) Överförmyndarnämnden (102 kb)

§1 Upprop

Kl. 10.01 förrättades upprop, varvid närvaro antecknades enligt ---------- Bilaga 1.

§2 Justering

Förste vice ordföranden Bo Bladholm (m) och andre vice ordföranden Claes-Göran Jacobson (v) utsågs att jämte ordföranden Barry Andersson (s) justera och expediera dagens protokoll. Justeringen kommer att ske måndagen den 30 juni 2003 kl. 15.00.

§3 Budget 2004 för Stockholms stad och inriktning för 2005 och 2006 samt utvecklingsdirektiv 2004-2006 för koncernen Stockholms Stadshus AB.

Kommunfullmäktige behandlade kommunstyrelsens utlåtande med förslag till budget 2004 för Stockholms stad och inriktning för 2005 och 2006 samt utvecklingsdirektiv 2004-2006 för koncernen Stockholms Stadshus AB.

På förslag av ordföranden beslöt kommunfullmäktige utan omröstning att överläggningen inledningsvis fick röra sig om budgetutlåtandet i dess helhet, därefter behandlas budgeten nämnd för nämnd och avslutas med avsnittet Finansförvaltning m.m. Beträffande stadsdelsnämnderna behandlas varje verksamhetsområde för sig.

Härefter beslöt kommunfullmäktige att besluten skulle anses preliminära till dess budgeten i sin helhet är behandlad.

Inledning

Ordet innehades av borgarråden Billström, Axén Olin, Björklund, Olofsson och Gunnarsson samt Ewa Samuelsson.

Under överläggningen hade yrkats

dels av borgarråden Billström (s), Olofsson (v) och Gunnarsson (mp) bifall till kommunstyrelsens förslag samt vissa justeringar som redovisas i propositionsordningen under tillämpliga budgettitlar,

dels av borgarrådet Axén Olin (m) bifall till moderata samlingspartiets reservation i kommunstyrelsen med vissa justeringar som redovisas i propositionsordningen under tillämpliga budgettitlar,

dels av borgarrådet Björklund (fp) bifall till folkpartiet liberalernas reservation i kommunstyrelsen med vissa justeringar som redovisas i propositionsordningen under tillämpliga budgettitlar,

dels av Ewa Samuelsson (kd) bifall till kristdemokraternas reservation i kommunstyrelsen med vissa justeringar som redovisas i propositionsordningen under tillämpliga budgettitlar.

UTOM ROTELINDELNINGEN

Kommunfullmäktige m.m., Revisorskollegiet, Valnämnden

Punkt 1-3)

Ordet innehades av Hardy Hedman, Ann-Katrin Åslund, Ann-Margarethe Livh, borgarråden Billström, Gunnarsson, Axén Olin, Björklund och Olofsson.

 

 

Kommunfullmäktige m.m.

Punkt 1)

Propositionsordning

Kommunstyrelsens förslag i tillämpliga delar ställdes mot övriga yrkanden enligt följande.

Kommunfullmäktige, Kommunstyrelsen

Nr 1. Minskade kostnader - Byråkratirationaliseringskrav på grund av Skatteutjämningen om 1,5 %
m 0,1 mnkr.

Kommunstyrelsens förslag bifölls utan omröstning.

Stadsledningskontoret

Nr 2. Minskade kostnader - feriearbete för ungdom utgår
m, fp och kd 10,0 mnkr.

Kommunstyrelsens förslag bifölls utan omröstning.

Nr 3. Minskade kostnader - arvoden och bidrag till de politiska partierna
m 20,0 mnkr.

Kommunstyrelsens förslag bifölls utan omröstning.

Nr 4. Minskade kostnader - rationalisering stadsledningskontoret inklusive ej arbete med Biltullar
m 40,0 mnkr.

Kommunstyrelsens förslag bifölls utan omröstning.

Nr 5. Minskade kostnader - Byråkratirationaliseringskrav på grund av Skatteutjämningen om 1,5 %
m 11,8 mnkr.

Kommunstyrelsens förslag bifölls utan omröstning.

Nr 6. Minskade kostnader - arbetsmarknads- och integrationsberedningen återförs till integrationsnämnden
kd 16,5 mnkr.

Kommunstyrelsens förslag bifölls utan omröstning.

Nr 7. Näringslivsnämnden överförd till Kommunfullmäktige m.m.:
fp ökade kostnader 53,0 mnkr och intäkter 10,0 mnkr.

Kommunstyrelsens förslag bifölls utan omröstning.

Nr 8. Minskade kostnader - näringslivsnämnden genom rationalisering
fp 35,0 mnkr.

Kommunstyrelsens förslag bifölls utan omröstning.

Nr 9. Integrationsnämnden överförd till Kommunfullmäktige m.m.:
fp ökade kostnader 138,7 mnkr och intäkter 236,0 mnkr.

Kommunstyrelsens förslag bifölls utan omröstning.

Nr 10. Minskade kostnader - ej inrätta en arbetsmarknads- och integrationsberedning samt demokratiberedning
fp 6,5 mnkr.

Kommunstyrelsens förslag bifölls utan omröstning.

Nr 11. Minskade kostnader - sammanslagning av nämnder (behandlas här, men redovisas budgetmässigt under resultatbudgeten)

fp 40,0 mnkr.

Kommunstyrelsens förslag bifölls utan omröstning.

Nr 12. Ökade kostnader för anslag till S:t Lukasstiftelsen, överfört från socialtjänstnämnden
kd 1,0 mnkr.

Kommunstyrelsens förslag bifölls utan omröstning.

Nr 13. Minskade kostnader för verksamheten
kd 11,2 mnkr.

Kommunstyrelsens förslag bifölls utan omröstning.

Nr 14. Minskade kostnader för beredningar
kd 2,0 mnkr.

Kommunstyrelsens förslag bifölls utan omröstning.

Äldreomsorg

Nr 15. Minskade kostnader - äldreomsorg överförs till Äldreomsorgsnämnden
m 18,2 mnkr.

Kommunstyrelsens förslag bifölls utan omröstning.

Ersättningar till utomstående organisationer och föreningar

Nr 16. Ökade kostnader - satsning på besöksnäringen Stockholm Visitors Board AB
m 10,0 mnkr.

Kommunstyrelsens förslag bifölls utan omröstning.

Nr 17. Minskade kostnader - bidrag till S:t Petersburgskontoret
fp och kd 1,0 mnkr.

Kommunstyrelsens förslag bifölls utan omröstning.

Nr 18. Minskade kostnader - bidrag till Stockholm Visitors Board AB
fp 15,0 mnkr och kd 5,0 mnkr.

Kommunstyrelsens förslag bifölls utan omröstning.

Nr 19. Minskade kostnader för stöd till Handelshögskolan
kd 1,0 mnkr.

Kommunstyrelsens förslag bifölls utan omröstning.

Nr 20. Minskade kostnader - Business Arena Stockholm (BAS), överförd till integrations- och näringslivsnämnden
kd 7,5 mnkr.

Kommunstyrelsens förslag bifölls utan omröstning.

Härefter upptogs tilläggsyrkandena enligt följande.

Nr 1. Avslå medel till Kompetensfonden och Miljöfonden.

m+fp+kd.

Vid propositioner på bifall till eller avslag på detta yrkande beslöt kommunfullmäktige utan omröstning att avslå förslaget.

Nr 2. Kommunstyrelsen ges i uppdrag att utreda möjligheterna att erbjuda personal att med avdrag kunna spara i en pensionsförsäkring.

m+fp+kd.

Vid propositioner på bifall till eller avslag på detta yrkande beslöt kommunfullmäktige utan omröstning att avslå förslaget.

Nr 3. Kommunstyrelsen uppmanas att dels informera stadens invånare och dels uppvakta statsmakten om att stockholmarna genom skatteutjämningssystemet betalar över 5 000 kr var per år till andra kommuner.

m+fp+kd.

Vid propositioner på bifall till eller avslag på detta yrkande beslöt kommunfullmäktige utan omröstning att avslå förslaget.

 

 

Ordningsfråga

Ordet innehades av borgarråden Björklund (fp), Billström (s) och Gunnarsson (mp) i en ordningsfråga angående ej utdelade motyrkanden från majoriteten.

 

 

Sammanträdet ajournerades kl. 11.35 - 11.40.

 

Nr 4. Kommunstyrelsen uppmanas att uppvakta statsmakten om det orimliga i att den statliga maxtaxan inom förskolan vältrar över kostnader på kommunerna.

m+fp+kd.

Vid propositioner på bifall till eller avslag på detta yrkande beslöt kommunfullmäktige utan omröstning att avslå förslaget.

Nr 5. Kommunstyrelsen uppmanas att erbjudandet till stadens personal om att spara i kompetenskonto utvidgas till samtliga förvaltningar.

m+fp+kd.

Vid propositioner på bifall till eller avslag på detta yrkande beslöt kommunfullmäktige utan omröstning att avslå förslaget.

Nr 6. All verksamhet utom myndighetsutövning och strategiska ledningsfunktioner skall upphandlas i konkurrens eller erbjudas medborgarna genom kundvalssystem.

m+fp.

Vid propositioner på bifall till eller avslag på detta yrkande beslöt kommunfullmäktige utan omröstning att avslå förslaget.

Nr 7. Ett avknoppningskansli inrättas som ges i uppgift att hjälpa de entreprenörer som önskar knoppa av verksamhet.

m+fp.

Vid propositioner på bifall till eller avslag på detta yrkande beslöt kommunfullmäktige utan omröstning att avslå förslaget.

Nr 8. Kommunstyrelsen ges i uppdrag att inrätta en regelförenklingskommission SIMPLEX STOCKHOLM där företrädare för det lokala näringslivet, tillsammans med företrädare för staden, ser över stadens regler och avgifter i syfte att göra Stockholm till Sveriges mest företagarevänliga kommun.

m.

Vid propositioner på bifall till eller avslag på detta yrkande beslöt kommunfullmäktige utan omröstning att avslå förslaget.

Nr 9. I samband med bokslutet 2003 reservera medel, 100 mnkr, för kompetensutveckling av personalen inom äldreomsorgen.

kd.

Vid propositioner på bifall till eller avslag på detta yrkande beslöt kommunfullmäktige utan omröstning att avslå förslaget.

Nr 10. Möjliggöra upphandling i konkurrens av verksamheter och tjänster i staden.

kd.

Vid propositioner på bifall till eller avslag på detta yrkande beslöt kommunfullmäktige utan omröstning att avslå förslaget.

Härefter godkände kommunfullmäktige utan omröstning kommunstyrelsens förslag i övrigt under denna punkt.

Beslut

Kommunfullmäktige hade alltså beslutat att

 • bifalla kommunstyrelsens förslag.

Röstförklaring avgavs av socialdemokraterna, vänsterpartiet och miljöpartiet enligt följande.
Vi har avslagit att-satserna nr 5, 8, 9 och 10 med hänvisning till kommunstyrelsens förslag till budget 2004.

 

 

Revisorskollegiet

Punkt 2)

Propositionsordning

Kommunstyrelsens förslag i tillämpliga delar ställdes mot övriga yrkanden enligt följande.

Nr 1. Minskade kostnader - Byråkratirationaliseringskrav på grund av Skatteutjämningen om 1,5 %

m 0,4 mnkr.

Kommunstyrelsens förslag bifölls utan omröstning.

Härefter godkände kommunfullmäktige utan omröstning kommunstyrelsens förslag i övrigt under denna punkt.

Beslut

Kommunfullmäktige hade alltså beslutat att

 • bifalla kommunstyrelsens förslag.

 

 

Valnämnden

Punkt 3)

Propositionsordning

Kommunstyrelsens förslag i tillämpliga delar ställdes mot övriga yrkanden enligt följande.

Nr 1. Minskade kostnader - Byråkratirationaliseringskrav på grund av Skatteutjämningen om 1,5 %

m 0,1 mnkr.

Kommunstyrelsens förslag bifölls utan omröstning.

Härefter godkände kommunfullmäktige utan omröstning kommunstyrelsens förslag i övrigt under denna punkt.

Beslut

Kommunfullmäktige hade alltså beslutat att

 • bifalla kommunstyrelsens förslag.

 

 

Stadsdelsnämnderna: Övergripande

Punkt 4)

Ordet innehades av borgarråden Billström, Axén Olin, Björklund och Nilsson, Anders Broberg, Göran Holmström, Christer Öhgren, Ann-Marie Strömberg, Ewa Samuelsson, Ann-Margarethe Livh, Carin Jahn, Monika Lindh, Inge-Britt Lundin, Ann-Katrin Åslund, Godfrey Etyang, Birgit Marklund, Peter Lundén-Welden, Margareta Björk och Ann Mari Engel.

Kommunfullmäktige beslöt utan omröstning att tillfälligt bordlägga behandlingen av Stadsdelsnämnderna: Övergripande.

 

 

R V PERSONAL- OCH DEMOKRATIROTELN

Övergripande personal- och demokratifrågor

Ordet innehades av borgarrådet Rönngren, Rolf Könberg, Lotta Edholm, Ann-Margarethe Livh, Christopher Ödmann, Ewa Samuelsson, Peter Lundén-Welden, Malin Strid, Anders Broberg, Karin Gustafsson, Hasan Dölek, Inger Stark, Mirja Särkiniemi, Maria Hannäs och Monika Lindh.

Kommunfullmäktige beslöt utan omröstning att tillfälligt bordlägga behandlingen av övergripande personal- och demokratifrågor.

 

 

R IV SKOL- OCH KULTURROTELN

Stadsdelsnämnderna: Verksamhet för barn och ungdom, Förskoleverksamhet, Skolbarnsomsorg, Skola, Barn med behov av särskilt stöd, Utbildningsnämnden, Skolfastigheter i Stockholm AB (SISAB), Stadsdelsnämnderna: Kultur- och föreningsverksamhet, Kulturnämnden: kulturförvaltningen och stadsarkivet, Stadsmuseinämnden, Stockholms Stadsteater AB

Punkt 4, 17-21)

Verksamhet för barn och ungdom, Förskoleverksamhet, Skolbarnsomsorg

Ordet innehades av borgarråden Nilsson och Söderlund, Lotta Edholm, Inger Stark, Emilia Hagberg, Nina Ekelund, Karin Rågsjö, Berit Kruse, Helen Jäderlund Eckardt, Ann-Marie Strömberg, Jari Visshed och Ewa Samuelsson.

Skola, Barn med behov av särskilt stöd, Utbildningsnämnden, Skolfastigheter i Stockholm AB (SISAB)

Ordet innehades av borgarråden Nilsson, Söderlund och Björklund, Mujde Rashid, Emilia Hagberg, Hardy Hedman, Regina Kevius, Johanna Nilsson, Fredrik Malm, Christopher Ödmann, Karin Gustafsson, Rebwar Hassan, Inger Stark, Ewa Samuelsson, Tove Frimodt, Lotta Edholm, Yvonne Fernell-Ingelström och Helen Jäderlund Eckardt.

Kultur- och föreningsverksamhet, Kulturnämnden: kulturförvaltningen och stadsarkivet, Stadsmuseinämnden, Stockholms Stadsteater AB

Ordet innehades av borgarrådet Nilsson, Cecilia Brinck, Birgitta Rydell, Ann Mari Engel, Peter Nilsson, Ewa Samuelsson, Daniel Suhonen, Eva-Louise Erlandsson Slorach, Madeleine Sjöstedt, och borgarrådet Söderlund.

Kommunfullmäktige beslöt utan omröstning att tillfälligt bordlägga behandlingen av Stadsdelsnämnderna: Verksamhet för barn och ungdom, Förskoleverksamhet, Skolbarnsomsorg, Skola, Barn med behov av särskilt stöd, Utbildningsnämnden, Skolfastigheter i Stockholm AB (SISAB), Stadsdelsnämnderna: Kultur- och föreningsverksamhet, Kulturnämnden: kulturförvaltningen och stadsarkivet, Stadsmuseinämnden och Stockholms Stadsteater AB.

 

 

R VII SOCIALROTELN

Stadsdelsnämnderna: Omsorg om funktionshindrade, Individ- och familjeomsorg, Ekonomiskt bistånd, Socialtjänstnämnden, Överförmyndarnämnden, Stadsdelsnämnderna: Äldreomsorg

Punkt 4, 26-27)

Stadsdelsnämnderna: Omsorg om funktionshindrade, Individ- och familjeomsorg, Ekonomiskt bistånd, Socialtjänstnämnden, Överförmyndarnämnden

Ordet innehades av borgarrådet Olofsson, Monika Lindh, Peter Lundén-Welden, Ann-Katrin Åslund, Christer Öhgren, Desirée Pethrus Engström, Karin Rågsjö, Godfrey Etyang, Malin Strid, Kerstin Gustavsson, Annika Stude, Christopher Ödmann, Inger Stark, Jari Visshed, Didar Samaletdin, Lotta Gravenius, Inga-Lill Persson, Nina Ekelund, Lilian Falkbäck, Joakim Larsson, Abebe Hailu, Annett Öhman Karlsson och Inga Näslund.

Äldreomsorg

Ordet innehades av borgarrådet Olofsson, Monika Lindh, Margareta Björk, Helen Jäderlund Eckardt, Christer Öhgren, Ewa Samuelsson, Anna Starbrink, Desirée Pethrus Engström, Birgitta Holm, Daniel Suhonen, Reine Meyer-Strömberg, Godfrey Etyang, Ann-Marie Strömberg, Birgitta Rydell, Christopher Ödmann, Lilian Falkbäck och Ann-Katrin Åslund.

Kommunfullmäktige beslöt utan omröstning att tillfälligt bordlägga behandlingen av Stadsdelsnämnderna: Omsorg om funktionshindrade, Individ- och familjeomsorg, Ekonomiskt bistånd, Socialtjänstnämnden, Överförmyndarnämnden och Stadsdelsnämnderna: Äldreomsorg.

 

 

Stadsdelsnämnderna: Övergripande

Punkt 4)

Den under sammanträdet tidigare tillfälligt bordlagda behandlingen av Stadsdelsnämnderna: Övergripande återupptogs.

Ordet innehades av Margareta Björk, Ann Mari Engel och borgarrådet Billström.

Propositionsordning

Kommunstyrelsens förslag i tillämpliga delar ställdes mot övriga yrkanden enligt följande.

Nr 1. Minskade kostnader - sammanslagning av stadsdelsnämnder (behandlas här, men redovisas budgetmässigt under resultatbudgeten)
fp 110,0 mnkr.

Kommunstyrelsens förslag bifölls utan omröstning.

Nr 2. Minskade kostnader - nedläggning av medborgarkontor (behandlas här, men redovisas budgetmässigt under resultatbudgeten)
fp 20,0 mnkr.

Kommunstyrelsens förslag bifölls utan omröstning.

Nr 3. Minskade kostnader - sammanslagning av Rinkeby och Kista stadsdelsnämnder
kd 10,0 mnkr.

Kommunstyrelsens förslag bifölls utan omröstning.

Nr 4. Minskade lokalkostnader genom effektivisering och bättre samordning för stadsdelsnämnderna
kd 60,0 mnkr.

Kommunstyrelsens förslag bifölls utan omröstning.

Härefter godkände kommunfullmäktige utan omröstning kommunstyrelsens förslag i övrigt under denna punkt.

Beslut

Kommunfullmäktige hade alltså beslutat att

 • bifalla kommunstyrelsens förslag.

 

 

R V PERSONAL- OCH DEMOKRATIROTELN

Övergripande personal- och demokratifrågor

Den under sammanträdet tidigare tillfälligt bordlagda behandlingen av övergripande personal- och demokratifrågor återupptogs.

Kommunfullmäktige beslöt utan omröstning att avstå från vidare debatt.

 

R IV SKOL- OCH KULTURROTELN

Stadsdelsnämnderna: Verksamhet för barn och ungdom, Förskoleverksamhet, Skolbarnsomsorg, Skola, Barn med behov av särskilt stöd, Utbildningsnämnden, Skolfastigheter i Stockholm AB (SISAB), Stadsdelsnämnderna: Kultur- och föreningsverksamhet, Kulturnämnden: kulturförvaltningen och stadsarkivet, Stadsmuseinämnden, Stockholms Stadsteater AB

Punkt 4, 17-21)

Den under sammanträdet tidigare tillfälligt bordlagda behandlingen av Stadsdelsnämnderna: Verksamhet för barn och ungdom, Förskoleverksamhet, Skolbarnsomsorg, Skola, Barn med behov av särskilt stöd, Utbildningsnämnden, Skolfastigheter i Stockholm AB (SISAB), Stadsdelsnämnderna: Kultur- och föreningsverksamhet, Kulturnämnden: kulturförvaltningen och stadsarkivet, Stadsmuseinämnden och Stockholms Stadsteater AB återupptogs.

Ordet innehades av borgarråden Nilsson och Axén Olin, Ewa Samuelsson och borgarrådet Björklund.

Verksamhet för barn och ungdom

Propositionsordning

Kommunstyrelsens förslag i tillämpliga delar ställdes mot övriga yrkanden enligt följande.

Nr 1. Verksamheten för barn och ungdom överförs till ny nämnd: idrotts - och kulturnämnden
m minskade kostnader 488,2 mnkr.

Kommunstyrelsens förslag bifölls utan omröstning.

Nr 2. Minskade kostnader - differentierad taxa för sommarkollo samt ej kommunala ungdomscaféer m.m.
fp 15,0 mnkr.

Kommunstyrelsens förslag bifölls utan omröstning.

Nr 3. Minskade kostnader – verksamheten
kd 30,0 mnkr.

Kommunstyrelsens förslag bifölls utan omröstning.

Nr 4. Ökade kostnader - satsning på öppen förskola
kd 12,0 mnkr.

Kommunstyrelsens förslag bifölls utan omröstning.

Nr 5. Ökade kostnader - ungdomens hus i västerort, projektbidrag
kd 4,0 mnkr.

Kommunstyrelsens förslag bifölls utan omröstning.

Nr 6. Ökade kostnader - satsning på parklek
kd 9,0 mnkr.

Kommunstyrelsens förslag bifölls utan omröstning.

Nr 7. Mellanstadieverksamhet

kd ökade kostnader 2,0 mnkr och intäkter 2,3 mnkr.

Kommunstyrelsens förslag bifölls utan omröstning.

Härefter upptogs tilläggsyrkandena enligt följande.

Nr 1. Kommunstyrelsen ges i uppdrag att utreda hur en ungdomsverksamhet liknande Fryshuset kan startas väster om staden.

kd.

Vid propositioner på bifall till eller avslag på detta yrkande beslöt kommunfullmäktige utan omröstning att avslå förslaget.

Nr 2. Uttala att öppen förskola skall finnas i alla stadsdelar.

kd.

Vid propositioner på bifall till eller avslag på detta yrkande beslöt kommunfullmäktige utan omröstning att avslå förslaget.

Härefter godkände kommunfullmäktige utan omröstning kommunstyrelsens förslag i övrigt under detta avsnitt.

Beslut

Kommunfullmäktige hade alltså beslutat att

 • bifalla kommunstyrelsens förslag.

Röstförklaring avgavs av socialdemokraterna, vänsterpartiet och miljöpartiet enligt följande.
Vi har avslagit att-satserna nr 1 och 2 med hänvisning till kommunstyrelsens förslag till budget 2004.

 

 

Pedagogisk verksamhet: Förskoleverksamhet

Propositionsordning

Kommunstyrelsens förslag i tillämpliga delar ställdes mot övriga yrkanden enligt följande.

Nr 1. Förskoleverksamheten överförs till utbildningsnämnden
m minskade kostnader 2 335,0 mnkr och intäkter 161,7 mnkr.

Kommunstyrelsens förslag bifölls utan omröstning.

Nr 2. Ökade intäkter - ej avgiftsfri månad
m 14,2 mnkr, fp och kd 14,2 mnkr.

(m behandlas här, men redovisas budgetmässigt under utbildningsnämnden).
Kommunstyrelsens förslag bifölls utan omröstning.

Nr 3. Ökade kostnader - höjd dagisschablon
fp 20,8 mnkr.

Kommunstyrelsens förslag bifölls utan omröstning.

Nr 4. Ökade kostnader – familjedaghem
kd 10,0 mnkr.

Kommunstyrelsens förslag bifölls utan omröstning.

Nr 5. Ökade kostnader - minskade barngrupper
kd 100,8 mnkr.

Kommunstyrelsens förslag bifölls utan omröstning.

Härefter upptogs tilläggsyrkandena enligt följande.

Nr 1. Kommunstyrelsen ges i uppdrag att verka för att lagstiftningen ändras så att kommunerna får generell rätt att fördela sina egna subventioner till barnomsorg på ett sådant sätt att det utifrån föräldrarnas önskemål kan komma alla barnfamiljer till del.

m+kd.

Vid propositioner på bifall till eller avslag på detta yrkande beslöt kommunfullmäktige utan omröstning att avslå förslaget.

Nr 2. Staden skall införa en förskole-/skolbarnsomsorgspeng som är densamma som förskole-/skolbarnsomsorgsschablonen, vilken skall fördelas direkt till de enskilda förskolorna – kommunala såväl som fristående (avser här förskoleverksamhet).

m.

Vid propositioner på bifall till eller avslag på detta yrkande beslöt kommunfullmäktige utan omröstning att avslå förslaget.

Nr 3. Ett rekommenderat maxtak för barngrupperna i förskolan skall införas.

fp+kd.

Vid propositioner på bifall till eller avslag på detta yrkande beslöt kommunfullmäktige utan omröstning att avslå förslaget.

Nr 4. Ett system med förskolepeng, dvs. en öronmärkt andel av schablonen som går direkt till den enskilda förskolan, skall vara slutgiltigt infört fr.o.m. 1 januari 2004.

fp+kd.

Vid propositioner på bifall till eller avslag på detta yrkande beslöt kommunfullmäktige utan omröstning att avslå förslaget.

Nr 5. Uttala att ett tak sätts för storleken på barngrupperna i förskolan. Taket skall vara 13-14 barn per småbarnsgrupp och 17-18 barn per syskongrupp.

kd.

Vid propositioner på bifall till eller avslag på detta yrkande beslöt kommunfullmäktige utan omröstning att avslå förslaget.

Nr 6. Stadsdelsnämnderna och utbildningsnämnden ges i uppdrag att genomföra en informationssatsning för att rekrytera fler dagbarnvårdare (behandlas här).

kd.

Häremot ställdes följande förslag:

Kommunfullmäktige uttalar att mot bakgrund av att efterfrågan på dagbarnvårdare varierar i staden avgör respektive stadsdelsnämnd när arbetet med att rekrytera dagbarnvårdare ska intensifieras.

s+v+mp.

Vid propositioner på dessa yrkanden beslöt kommunfullmäktige utan omröstning att bifalla socialdemokraternas, vänsterpartiets och miljöpartiets gemensamma förslag.

Nr 7. Utbildningsnämnden och kommunstyrelsen ges i uppdrag att arbeta fram fler taxenivåer inom maxtaxan (behandlas här).

kd.

Vid propositioner på bifall till eller avslag på detta yrkande beslöt kommunfullmäktige utan omröstning att avslå förslaget.

Nr 8. Nytt yrkande. Staden följer effekterna av reformen inom förskolans område (maxtaxan och införandet av allmän förskola för 4-5 åringar) och begär inom ramen för kommunförbundets arbete att full kompensation utgår från staten till kommunerna.

s+v+mp.

Vid propositioner på bifall till eller avslag på detta yrkande beslöt kommunfullmäktige utan omröstning att bifalla förslaget.

Härefter godkände kommunfullmäktige utan omröstning kommunstyrelsens förslag i övrigt under detta avsnitt.

Beslut

Kommunfullmäktige hade alltså beslutat att

 • kommunfullmäktige uttalar att mot bakgrund av att efterfrågan på dagbarnvårdare varierar i staden avgör respektive stadsdelsnämnd när arbetet med att rekrytera dagbarnvårdare ska intensifieras
 • staden följer effekterna av reformen inom förskolans område (maxtaxan och införandet av allmän förskola för 4-5 åringar) och begär inom ramen för kommunförbundets arbete att full kompensation utgår från staten till kommunerna
 • i övrigt bifalla kommunstyrelsens förslag.

 

Pedagogisk verksamhet: Skolbarnsomsorg

Propositionsordning

Kommunstyrelsens förslag i tillämpliga delar ställdes mot övriga yrkanden enligt följande.

Nr 1. Skolbarnsomsorgsverksamheten överförs till utbildningsnämnden
m minskade kostnader 846,3 mnkr och intäkter 131,6 mnkr.

Kommunstyrelsens förslag bifölls utan omröstning.

Härefter upptogs tilläggsyrkandena enligt följande.

Nr 1. Staden skall införa en förskole-/skolbarnsomsorgspeng som är densamma som förskole-/skolbarnsomsorgsschablonen, vilken skall fördelas direkt till de enskilda förskolorna – kommunala såväl som fristående (avser här skolbarnsomsorg).

m.

Vid propositioner på bifall till eller avslag på detta yrkande beslöt kommunfullmäktige utan omröstning att avslå förslaget.

Nr 2. Pengar till skolbarnsomsorgen skall öronmärkas till verksamheten och gå direkt till skolenheten.

fp.

Vid propositioner på bifall till eller avslag på detta yrkande beslöt kommunfullmäktige utan omröstning att avslå förslaget.

Härefter godkände kommunfullmäktige utan omröstning kommunstyrelsens förslag i övrigt under detta avsnitt.

Beslut

Kommunfullmäktige hade alltså beslutat att

 • bifalla kommunstyrelsens förslag.

 

 

Pedagogisk verksamhet: Skola

Propositionsordning

Kommunstyrelsens förslag i tillämpliga delar ställdes mot övriga yrkanden enligt följande.

Nr 1. Grundskoleverksamheten överförs till utbildningsnämnden
m minskade kostnader 4 524,6 mnkr.

Kommunstyrelsens förslag bifölls utan omröstning.

Nr 2. Ökade kostnader - höjning av skolschablon
fp 38,1 mnkr.

Kommunstyrelsens förslag bifölls utan omröstning.

Härefter upptogs tilläggsyrkandena enligt följande.

Nr 1. Staden skall tillse att varje skola skall ha tydliga åtaganden för trygghet vilka även skall utgöra en kvalitetsgaranti till eleverna/föräldrarna (avser här grundskola).

m+fp+kd.

Vid propositioner på bifall till eller avslag på detta yrkande beslöt kommunfullmäktige utan omröstning att avslå förslaget.

Nr 2. Staden skall tillse att alla föräldrar med barn i grundskolan skall få ta del av skriftliga omdömen om elevens kunskapsutveckling om inte föräldern tackar nej (avser här kommunala grundskolor).

m+fp.

Vid propositioner på bifall till eller avslag på detta yrkande beslöt kommunfullmäktige utan omröstning att avslå förslaget.

Nr 3. Grundskolan lyfts ut ur stadsdelsnämndernas ansvarsområde.

m+fp.

Vid propositioner på bifall till eller avslag på detta yrkande beslöt kommunfullmäktige utan omröstning att avslå förslaget.

Nr 4. Staden skall införa en skolpeng som är densamma som skolschablonen, vilken skall fördelas direkt till de enskilda skolorna – kommunala såväl som fristående (avser här kommunala grundskolor).

m.

Vid propositioner på bifall till eller avslag på detta yrkande beslöt kommunfullmäktige utan omröstning att avslå förslaget.

Nr 5. Alla pengar i skolschablonen som inte är lokalschablon, administration eller rektors lön skall gå direkt till skolan.

m.

Vid propositioner på bifall till eller avslag på detta yrkande beslöt kommunfullmäktige utan omröstning att avslå förslaget.

Härefter godkände kommunfullmäktige utan omröstning kommunstyrelsens förslag i övrigt under detta avsnitt.

Beslut

Kommunfullmäktige hade alltså beslutat att

 • bifalla kommunstyrelsens förslag.

 

 

Barn med behov av särskilt stöd

Propositionsordning

Kommunstyrelsens förslag i tillämpliga delar ställdes mot övriga yrkanden enligt följande.

Nr 1. Verksamheten för barn med behov av särskilt stöd överförs till utbildningsnämnden
m minskade kostnader 658,1 mnkr.

Kommunstyrelsens förslag bifölls utan omröstning.

Nr 2. Ökade kostnader för verksamheten

kd 5,0 mnkr.

Kommunstyrelsens förslag bifölls utan omröstning.

Nr 3. Minskade kostnader för ökat barnantal - reserveras i central medelsreserv och regleras i tertialrapport 2/2004
kd 3,0 mnkr.

Kommunstyrelsens förslag bifölls utan omröstning.

Härefter godkände kommunfullmäktige utan omröstning kommunstyrelsens förslag i övrigt under detta avsnitt.

Beslut

Kommunfullmäktige hade alltså beslutat att

 • bifalla kommunstyrelsens förslag.

 

 

Utbildningsnämnden

Punkt 17)

Propositionsordning

Kommunstyrelsens förslag i tillämpliga delar ställdes mot övriga yrkanden enligt följande.

Nr 1. Förskoleverksamheten i stadsdelsnämnderna överförs till utbildningsnämnden

m ökade kostnader 2 335,0 mnkr och intäkter 161,7 mnkr.

Kommunstyrelsens förslag bifölls utan omröstning.

Nr 2. Skolbarnsomsorgsverksamheten i stadsdelsnämnderna överförs till utbildningsnämnden

m ökade kostnader 846,3 mnkr och intäkter 131,6 mnkr.

Kommunstyrelsens förslag bifölls utan omröstning.

Nr 3. Grundskoleverksamheten i stadsdelsnämnderna överförs till utbildningsnämnden
m ökade kostnader 4 524,6 mnkr.

Kommunstyrelsens förslag bifölls utan omröstning.

Nr 4. Verksamheten för barn med behov av särskilt stöd i stadsdelsnämnderna överförs till utbildningsnämnden
m ökade kostnader 658,1 mnkr.

Kommunstyrelsens förslag bifölls utan omröstning.

Nr 5. Minskade kostnader – nämndsammanslagning
m 83,6 mnkr.

Kommunstyrelsens förslag bifölls utan omröstning.

Nr 6. Minskade kostnader - Byråkratirationaliseringskrav på grund av Skatteutjämningen om 1,5 %
m 193,1 mnkr.

Kommunstyrelsens förslag bifölls utan omröstning.

Nr 7. Minskade kostnader - avgiftsfri månad för enskild förskoleverksamhet utgår
m, fp och kd 7,3 mnkr.

Kommunstyrelsens förslag bifölls utan omröstning.

Nr 8. Minskade kostnader - ej SL-kort för gymnasieelever
m, fp och kd 10,0 mnkr.

Kommunstyrelsens förslag bifölls utan omröstning.

Nr 9. Ökade kostnader - extra satsning på barn med behov av särskilt stöd, enskilt driven barnomsorg och fristående grundskolor
m 1,5 mnkr.

Kommunstyrelsens förslag bifölls utan omröstning.

Nr 10. Ökade kostnader - extra satsning på barn med behov av särskilt stöd
m 8,5 mnkr.

Kommunstyrelsens förslag bifölls utan omröstning.

Nr 11. Minskade kostnader - ej ökad volym inom vuxenutbildningen
fp 14,1 mnkr.

Kommunstyrelsens förslag bifölls utan omröstning.

Nr 12. Ökade kostnader - höjd skolpeng fristående grundskola
fp 6,7 mnkr.

Kommunstyrelsens förslag bifölls utan omröstning.

Nr 13. Ökade kostnader - kompensation för sänkta lokalkostnader för kommunal grundskola
fp 11,6 mnkr.

Kommunstyrelsens förslag bifölls utan omröstning.

Nr 14. Ökade kostnader - höjd schablon för gymnasieskolan
fp 20,0 mnkr.

Kommunstyrelsens förslag bifölls utan omröstning.

Nr 15. Ökade kostnader - kompensation för sänkta lokalkostnader för kommunal gymnasieskola
fp och kd 6,4 mnkr.

Kommunstyrelsens förslag bifölls utan omröstning.

Nr 16. Ökade kostnader - höjd schablon, enskild förskoleverksamhet
fp 10,2 mnkr.

Kommunstyrelsens förslag bifölls utan omröstning.

Nr 17. Ökade kostnader - ökade resurser till särskolan

fp 12,0 mnkr.

Kommunstyrelsens förslag bifölls utan omröstning.

Nr 18. Ökade kostnader - minskade barngrupper, enskild förskola
kd 49,2 mnkr.

Kommunstyrelsens förslag bifölls utan omröstning.

Nr 19. Ökade kostnader - fristående gymnasieskola
kd 11,6 mnkr.

Kommunstyrelsens förslag bifölls utan omröstning.

Härefter upptogs tilläggsyrkandena enligt följande.

Nr 1. Staden skall verka för att en gemensam gymnasieregion snarast införs i Stockholms län.

m+fp+kd.

Vid propositioner på bifall till eller avslag på detta yrkande beslöt kommunfullmäktige utan omröstning att avslå förslaget.

Nr 2. Staden skall ge samma ekonomiska villkor till kommunala som fristående gymnasieskolor.

Häremot ställdes följande förslag:

Staden skall beräkna ersättningen till fristående gymnasieskolor i enlighet med lagstiftningen och likvärdiga ekonomiska villkor skall gälla.

s+v+mp.

Vid propositioner på dessa yrkanden beslöt kommunfullmäktige utan omröstning att bifalla socialdemokraternas, vänsterpartiets och miljöpartiets gemensamma förslag.

Nr 3. Stockholms stad skall införa valfrihet inom vuxenutbildningen genom en SFI-peng och en komvux-peng.

m+fp+kd.

Vid propositioner på bifall till eller avslag på detta yrkande beslöt kommunfullmäktige utan omröstning att avslå förslaget.

Nr 4. Stockholms stad skall verka för att höja läraryrkets status genom fler lektorat och högre lärarlöner.

m+fp+kd.

Vid propositioner på bifall till eller avslag på detta yrkande beslöt kommunfullmäktige utan omröstning att avslå förslaget.

Nr 5. Stockholms stad skall uppvakta regeringen med krav på att skollagen skall ändras så att mobbare kan flyttas.

m+fp+kd.

Vid propositioner på bifall till eller avslag på detta yrkande beslöt kommunfullmäktige utan omröstning att avslå förslaget.

Nr 6. Utforma ett "kontrakt" om ansvars- och rättighetsfördelningen mellan elever, föräldrar/vårdnadshavare och skola.

m+fp+kd.

Vid propositioner på bifall till eller avslag på detta yrkande beslöt kommunfullmäktige utan omröstning att avslå förslaget.

Nr 7. Kommunstyrelsen ges i uppdrag att anställningar av rektorer skall ske genom tidsbegränsade förordnanden.

m+fp+kd.

Vid propositioner på bifall till eller avslag på detta yrkande beslöt kommunfullmäktige utan omröstning att avslå förslaget.

Nr 8. Kommunstyrelsen ges i uppdrag att utreda formerna för inrättandet av ett oberoende institut för kvalitetsgranskning av Stockholms skolor.

m+fp+kd.

Vid propositioner på bifall till eller avslag på detta yrkande beslöt kommunfullmäktige utan omröstning att avslå förslaget.

Nr 9. Kommunstyrelsen ges i uppdrag att utreda formerna för inrättandet av flexibel skolstart i Stockholms stads skolor.

m+fp+kd.

Häremot ställdes följande förslag:

Kommunfullmäktige uttalar att frågan om flexibel skolstart är intressant, men innehåller en rad frågor som närmare bör belysas innan staden slutligen kan ta ställning till om en försöksverksamhet skall genomföras i Stockholm.

s+v+mp.

Vid propositioner på dessa yrkanden beslöt kommunfullmäktige utan omröstning att bifalla socialdemokraternas, vänsterpartiets och miljöpartiets gemensamma förslag.

Nr 10. Staden skall verka för att öka andelen fristående verksamheter inom skolområdet i staden.

m+fp.

Vid propositioner på bifall till eller avslag på detta yrkande beslöt kommunfullmäktige utan omröstning att avslå förslaget.

Nr 11. Staden skall införa en förskole-/skolbarnsomsorgspeng som är densamma som förskole-/skolbarnsomsorgsschablonen, vilken skall fördelas direkt till de enskilda förskolorna – kommunala såväl som fristående (avser här enskilt driven förskoleverksamhet/skolbarnsomsorg).

m.

Vid propositioner på bifall till eller avslag på detta yrkande beslöt kommunfullmäktige utan omröstning att avslå förslaget.

Nr 12. Staden skall införa en skolpeng som är densamma som skolschablonen, vilken skall fördelas direkt till de enskilda skolorna – kommunala såväl som fristående (avser här fristående skolor).

m.

Vid propositioner på bifall till eller avslag på detta yrkande beslöt kommunfullmäktige utan omröstning att avslå förslaget.

Nr 13. Staden skall uppvakta regeringen angående dispens för att de skolor som vill skall få ge betyg från första klass.

m.

Vid propositioner på bifall till eller avslag på detta yrkande beslöt kommunfullmäktige utan omröstning att avslå förslaget.

Nr 14. Utbildningsnämnden ges i uppdrag att uttala att pröva ämnesundervisning på modersmål i några Stockholmsskolor.

kd.

Vid propositioner på bifall till eller avslag på detta yrkande beslöt kommunfullmäktige utan omröstning att avslå förslaget.

Nr 15. Utbildningsnämnden ges i uppdrag att i samarbete med näringslivet utöka antalet lärlingsprogram.

kd.

Vid propositioner på bifall till eller avslag på detta yrkande beslöt kommunfullmäktige utan omröstning att avslå förslaget.

Härefter godkände kommunfullmäktige utan omröstning kommunstyrelsens förslag i övrigt under denna punkt.

Beslut

Kommunfullmäktige hade alltså beslutat att

 • staden skall beräkna ersättningen till fristående gymnasieskolor i enlighet med lagstiftningen och likvärdiga ekonomiska villkor skall gälla
 • kommunfullmäktige uttalar att frågan om flexibel skolstart är intressant, men innehåller en rad frågor som närmare bör belysas innan staden slutligen kan ta ställning till om en försöksverksamhet skall genomföras i Stockholm
 • i övrigt bifalla kommunstyrelsens förslag.

Röstförklaring avgavs av socialdemokraterna, vänsterpartiet och miljöpartiet enligt följande.
Vi har avslagit att-satserna nr 1, 14 och 15 med hänvisning till kommunstyrelsens förslag till budget 2004.

 

 

Skolfastigheter i Stockholm AB (SISAB)

Punkt 21)

Härefter upptogs följande tilläggsyrkande.

Nr 1. Kommunstyrelsen ges i uppdrag att utreda formerna för ett avvecklande av SISAB.

m.

Vid propositioner på bifall till eller avslag på detta yrkande beslöt kommunfullmäktige utan omröstning att avslå förslaget.

Härefter godkände kommunfullmäktige utan omröstning kommunstyrelsens förslag i övrigt under denna punkt.

Beslut

Kommunfullmäktige hade alltså beslutat att

 • bifalla kommunstyrelsens förslag.

 

 

Kultur- och föreningsverksamhet

Ordet innehades av Ewa Samuelsson, Daniel Suhonen, borgarrådet Nilsson, Eva-Louise Erlandsson Slorach och Hardy Hedman.

Propositionsordning

Kommunstyrelsens förslag i tillämpliga delar ställdes mot övriga yrkanden enligt följande.

Nr 1. Minskade kostnader

m 5,0 mnkr, fp 20,0 mnkr och kd 5,0 mnkr.

(m) konsumentvägledning (behandlas här, men redovisas budgetmässigt under ny nämnd: miljö- och stadsbyggnadsnämnden).

(fp) minskad kommunal konsumentupplysning m.m.

(kd) konsumentvägledning.

Kommunstyrelsens förslag bifölls utan omröstning.

Nr 2. Kultur- och föreningsverksamheten överförs till ny nämnd: idrotts- och kulturnämnden
m minskade kostnader 50,7 mnkr.

Kommunstyrelsens förslag bifölls utan omröstning.

Nr 3. Ökade kostnader - 4H och hemgårdar (KÖV), överfört från kulturnämnden

fp och kd 10,0 mnkr.

Kommunstyrelsens förslag bifölls utan omröstning.

Nr 4. Ökade kostnader - stadsdelsbiblioteken, överfört från kulturnämnden
kd 120,0 mnkr.

Kommunstyrelsens förslag bifölls utan omröstning.

Nr 5. Samlingslokaler överfört från kulturnämnden
kd ökade kostnader 19,0 mnkr och intäkter 1,8 mnkr.

Kommunstyrelsens förslag bifölls utan omröstning.

Nr 6. Ökade kostnader – 4H
kd 2,0 mnkr.

Kommunstyrelsens förslag bifölls utan omröstning.

Nr 7. Minskade kostnader, opreciserade reformer 2003

kd 25,0 mnkr.

Kommunstyrelsens förslag bifölls utan omröstning.

Härefter upptogs följande tilläggsyrkande.

Nr 1. Stadens hemgårdar och 4H-gårdar skall bli s.k. kommunövergripande verksamheter.

m+fp+kd.

Vid propositioner på bifall till eller avslag på detta yrkande beslöt kommunfullmäktige utan omröstning att avslå förslaget.

Härefter godkände kommunfullmäktige utan omröstning kommunstyrelsens förslag i övrigt under detta avsnitt.

Beslut

Kommunfullmäktige hade alltså beslutat att

 • bifalla kommunstyrelsens förslag.

Röstförklaring avgavs av socialdemokraterna, vänsterpartiet och miljöpartiet enligt följande.
Vi har avslagit att-sats nr 1 med hänvisning till kommunstyrelsens förslag till budget 2004.

 

 

Kulturnämnden: kulturförvaltningen och stadsarkivet

Punkt 18)

Propositionsordning

Kommunstyrelsens förslag i tillämpliga delar ställdes mot övriga yrkanden enligt följande.

Kulturförvaltningen

Nr 1. Kulturnämnden: kulturförvaltningen överförs till ny nämnd: idrotts- och kulturnämnden

m minskade kostnader 678,1 mnkr och intäkter 75,2 mnkr.

Kommunstyrelsens förslag bifölls utan omröstning.

Nr 2. Stadsmuseinämnden överförs till kulturnämnden

fp och kd ökade kostnader 76,0 mnkr och intäkter 14,2 mnkr.

Kommunstyrelsens förslag bifölls utan omröstning.

Nr 3. Ökade kostnader - satsning på bibliotek, kulturskola, det fria kulturlivet m.m.
fp 25,5 mnkr.

Kommunstyrelsens förslag bifölls utan omröstning.

Nr 4. Minskade kostnader/intäkter - samlingslokaler, ansvaret förs tillbaka till idrottsnämnden

fp minskade kostnader 24,0 mnkr och intäkter 1,8 mnkr.

Kommunstyrelsens förslag bifölls utan omröstning.

Nr 5. Minskade kostnader - 4H och hemgårdar, ansvaret förs tillbaka till stadsdelsnämnderna
fp och kd 10,0 mnkr.

Kommunstyrelsens förslag bifölls utan omröstning.

Nr 6. Ökade intäkter – sponsring
fp 1,0 mnkr.

Kommunstyrelsens förslag bifölls utan omröstning.

Nr 7. Minskade kostnader - kulturskolan som stadsteatern ersätter
kd 25,0 mnkr.

Kommunstyrelsens förslag bifölls utan omröstning.

Nr 8. Minskade kostnader – hyror
kd 1,7 mnkr.

Kommunstyrelsens förslag bifölls utan omröstning.

Nr 9. Minskade kostnader/intäkter - samlingslokaler, överfört till stadsdelsnämnderna, kultur- och föreningsverksamhet

kd minskade kostnader 19,0 mnkr och intäkter 1,8 mnkr.

Kommunstyrelsens förslag bifölls utan omröstning.

Nr 10. Minskade kostnader - stadsdelsbiblioteken, överfört till stadsdelsnämnderna, kultur- och föreningsverksamhet
kd 120,0 mnkr.

Kommunstyrelsens förslag bifölls utan omröstning.

Nr 11. Minskade kostnader – verksamheten
kd 9,0 mnkr.

Kommunstyrelsens förslag bifölls utan omröstning.

Nr 12. Minskade kostnader - samgående mellan kultur- och stadsmuseinämnden
kd 5,0 mnkr.

Kommunstyrelsens förslag bifölls utan omröstning.

Nr 13. Kulturnämnden överförs till ny nämnd: idrotts- och kulturnämnden

m minskade utgifter 6,5 mnkr.

Kommunstyrelsens förslag bifölls utan omröstning.

Stadsarkivet

Nr 14. Kulturnämnden: stadsarkivet överförs till ny nämnd: idrotts- och kulturnämnden

m minskade kostnader 59,1 mnkr och intäkter 17,7 mnkr.

Kommunstyrelsens förslag bifölls utan omröstning.

Härefter upptogs tilläggsyrkandena enligt följande.

Nr 1. Utreda förutsättningarna för att inrätta ett Vikingamuseum i Stockholm.

m+fp.

Vid propositioner på bifall till eller avslag på detta yrkande beslöt kommunfullmäktige utan omröstning att avslå förslaget.

Nr 2. Nämnden ges i uppdrag att utöka andelen sponsring i sin verksamhet (avser här kulturnämnden).

m+kd.

Vid propositioner på bifall till eller avslag på detta yrkande beslöt kommunfullmäktige utan omröstning att avslå förslaget.

Nr 3. Nämnden skall utreda hur kulturstödet kan minska i syfte att minska skattebetalarnas kostnader.

m.

Vid propositioner på bifall till eller avslag på detta yrkande beslöt kommunfullmäktige utan omröstning att avslå förslaget.

Nr 4. Nämnden skall utreda hur ateljéstödet kan avvecklas och ersättas med utökat konstinköp.

m.

Vid propositioner på bifall till eller avslag på detta yrkande beslöt kommunfullmäktige utan omröstning att avslå förslaget.

Nr 5. Kulturnämnden får i uppdrag att utreda kostnaderna och förutsättningarna i övrigt för införandet av fritt inträde till stadens samtliga museer och konsthallar.

fp.

Vid propositioner på bifall till eller avslag på detta yrkande beslöt kommunfullmäktige utan omröstning att avslå förslaget.

Röstförklaring avgavs av socialdemokraterna, vänsterpartiet och miljöpartiet enligt följande.
I budgeten för 2003 fick Stockholms Stadsmuseum uppdraget att utreda kostnader för och övriga konsekvenser av införandet av fri entré vid Stockholms Stadsmuseum och Medeltidsmuseum. Uppdraget är slutfört.

Nr 6. Kulturnämnden får i uppdrag att tillsammans med andra berörda nämnder fortsätta arbetet för att utveckla stadsbibliotekets lokaler och bl.a. förbereda för en arkitekttävling.

fp.

Vid propositioner på bifall till eller avslag på detta yrkande beslöt kommunfullmäktige utan omröstning att avslå förslaget.

Nr 7. Kulturnämnden uppmanas att i samarbete med stadsdelsnämnderna stärka kulturen inom stadens äldrevård.

kd.

Vid propositioner på bifall till eller avslag på detta yrkande beslöt kommunfullmäktige utan omröstning att avslå förslaget.

Förslag till ny nämnd

Idrotts- och kulturnämnden

Nr 1. (Behandlas under idrottsnämnden).

Nr 2. Kulturnämnden: kulturförvaltningen överförs till ny nämnd: idrotts- och kulturnämnden

m ökade kostnader 678,1 mnkr och intäkter 75,2 mnkr.

Kommunstyrelsens förslag bifölls utan omröstning.

Nr 3. Kulturnämnden: stadsarkivet överförs till ny nämnd: idrotts- och kulturnämnden

m ökade kostnader 59,1 mnkr och intäkter 17,7 mnkr.

Kommunstyrelsens förslag bifölls utan omröstning.

Nr 4. Stadsmuseinämnden överförs till ny nämnd: idrotts- och kulturnämnden

m ökade kostnader 76,0 mnkr och intäkter 14,2 mnkr.

Kommunstyrelsens förslag bifölls utan omröstning.

Nr 5. SDN: Kultur- och föreningsverksamhet överförs till idrotts- och kulturnämnden

m ökade kostnader 50,7 mnkr.

Kommunstyrelsens förslag bifölls utan omröstning.

Nr 6. SDN: Verksamhet för barn och ungdom överförs till idrotts- och kulturnämnden

m ökade kostnader 488,2 mnkr.

Kommunstyrelsens förslag bifölls utan omröstning.

Nr 7. Minskade kostnader – samlingslokaler
m 15,0 mnkr.

Kommunstyrelsens förslag bifölls utan omröstning.

Nr 8. Minskade kostnader - ateljéstöd
m 10,1 mnkr.

Kommunstyrelsens förslag bifölls utan omröstning.

Nr 9. Minskade kostnader - bidrag för folkbildning
m 15,0 mnkr.

Kommunstyrelsens förslag bifölls utan omröstning.

Nr 10. Minskade kostnader - verksamhets- och projektstöd
m 13,7 mnkr.

Kommunstyrelsens förslag bifölls utan omröstning.

Nr 11. Ökade intäkter – Kulturhuset
m 5,0 mnkr.

Kommunstyrelsens förslag bifölls utan omröstning.

Nr 12. Ökade kostnader – bibliotekssatsning
m 10,0 mnkr.

Kommunstyrelsens förslag bifölls utan omröstning.

Nr 13. Minskade kostnader – nämndsammanslagning
m 18,0 mnkr.

Kommunstyrelsens förslag bifölls utan omröstning.

Nr 14. Minskade kostnader - Byråkratirationaliseringskrav på grund av Skatteutjämningen om 1,5 %
m 26,2 mnkr.

Kommunstyrelsens förslag bifölls utan omröstning.

Nr 15. (Behandlas under idrottsnämnden).

Nr 16. Kulturnämnden: kulturförvaltningen överförs till ny nämnd:

idrotts- och kulturnämnden

m ökade utgifter 6,5 mnkr.

Kommunstyrelsens förslag bifölls utan omröstning.

Nr 17. (Behandlas under idrottsnämnden).

Härefter godkände kommunfullmäktige utan omröstning kommunstyrelsens förslag i övrigt under denna punkt.

Beslut

Kommunfullmäktige hade alltså beslutat att

 • bifalla kommunstyrelsens förslag.

Röstförklaring avgavs av socialdemokraterna, vänsterpartiet och miljöpartiet enligt följande.
Vi har avslagit att-satserna nr 6 och 7 med hänvisning till kommunstyrelsens förslag till budget 2004.

 

 

Stadsmuseinämnden

Punkt 19)

Propositionsordning

Kommunstyrelsens förslag i tillämpliga delar ställdes mot övriga yrkanden enligt följande.

Nr 1. Stadsmuseinämnden överförs till ny nämnd: idrotts- och kulturnämnden

m minskade kostnader 76,0 mnkr och intäkter 14,2 mnkr.

Kommunstyrelsens förslag bifölls utan omröstning.

Nr 2. Stadsmuseinämnden överförs till kulturnämnden

fp och kd minskade kostnader 76,0 mnkr och intäkter 14,2 mnkr.

Kommunstyrelsens förslag bifölls utan omröstning.

Härefter upptogs följande tilläggsyrkande.

Nr 1. Stadsmuseinämndens verksamhet överförs till kulturnämnden, som inrättar ett utskott eller delegation för dessa frågor.

kd.

Vid propositioner på bifall till eller avslag på detta yrkande beslöt kommunfullmäktige utan omröstning att avslå förslaget.

Härefter godkände kommunfullmäktige utan omröstning kommunstyrelsens förslag i övrigt under denna punkt.

Beslut

Kommunfullmäktige hade alltså beslutat att

 • bifalla kommunstyrelsens förslag.

 

 

Stockholms Stadsteater AB

Punkt 20)

Propositionsordning

Följande tilläggsyrkande upptogs.

Nr 1. Stockholms Stadsteater AB skall göra en översyn av biljettpriserna i syfte att differentiera priserna mer.

m+kd.

Vid propositioner på bifall till eller avslag på detta yrkande beslöt kommunfullmäktige utan omröstning att avslå förslaget.

Härefter godkände kommunfullmäktige utan omröstning kommunstyrelsens förslag i övrigt under denna punkt.

Beslut

Kommunfullmäktige hade alltså beslutat att

 • bifalla kommunstyrelsens förslag.

 

 

R VII SOCIALROTELN

Stadsdelsnämnderna: Omsorg om funktionshindrade, Individ- och familjeomsorg, Ekonomiskt bistånd, Socialtjänstnämnden, Överförmyndarnämnden, Stadsdelsnämnderna: Äldreomsorg

Punkt 4, 26-27)

Den under sammanträdet tidigare tillfälligt bordlagda behandlingen av Stadsdelsnämnderna: Omsorg om funktionshindrade, Individ- och familjeomsorg, Ekonomiskt bistånd, Socialtjänstnämnden, Överförmyndarnämnden och Stadsdelsnämnderna: Äldreomsorg återupptogs.

 

 

Omsorg om funktionshindrade

Propositionsordning

Kommunstyrelsens förslag i tillämpliga delar ställdes mot övriga yrkanden enligt följande.

Nr 1. Omsorg om funktionshindrade överförs till socialnämnden
m minskade kostnader 1 631,3 mnkr och intäkter 0,2 mnkr.

Kommunstyrelsens förslag bifölls utan omröstning.

Nr 2. Ökade kostnader - omsorg om funktionshindrade
fp 10,0 mnkr.

Kommunstyrelsens förslag bifölls utan omröstning.

Härefter upptogs tilläggsyrkandena enligt följande.

Nr 1. Kommunstyrelsen skall förelägga kommunfullmäktige ett särskilt ärende om inrättande av kundvalssystem inom de särskilda boendeformerna inom äldreomsorgen och omsorgen om de funktionshindrade (avser här omsorg om funktionshindrade).

m+fp+kd.

Vid propositioner på bifall till eller avslag på detta yrkande beslöt kommunfullmäktige utan omröstning att avslå förslaget.

Nr 2. Uttala att kundvalsmodellen inom hemtjänst, avlösarservice och ledsagarservice skall behållas.

m+fp+kd.

Vid propositioner på bifall till eller avslag på detta yrkande beslöt kommunfullmäktige utan omröstning att avslå förslaget.

Nr 3. Uttala att bristerna på ledsagare, personlig assistent, avlösare och kontaktpersoner skall åtgärdas.

m+fp+kd.

Vid propositioner på bifall till eller avslag på detta yrkande beslöt kommunfullmäktige utan omröstning att avslå förslaget.

Härefter godkände kommunfullmäktige utan omröstning kommunstyrelsens förslag i övrigt under detta avsnitt.

Beslut

Kommunfullmäktige hade alltså beslutat att

 • bifalla kommunstyrelsens förslag.

Röstförklaring avgavs av socialdemokraterna, vänsterpartiet och miljöpartiet enligt följande.
Vi har avslagit att-satserna nr 2 och 3 med hänvisning till kommunstyrelsens förslag till budget 2004.

 

Individ- och familjeomsorg

Propositionsordning

Kommunstyrelsens förslag i tillämpliga delar ställdes mot övriga yrkanden enligt följande.

Nr 1. Minskade kostnader - Byråkratirationaliseringskrav på grund av Skatteutjämningen om 1,5 %
m 22,0 mnkr.

Kommunstyrelsens förslag bifölls utan omröstning.

Nr 2. Ökade kostnader – ungdomar
kd 5,0 mnkr.

Kommunstyrelsens förslag bifölls utan omröstning.

Nr 3. Ökade kostnader - drogförebyggande verksamhet
kd 5,0 mnkr.

Kommunstyrelsens förslag bifölls utan omröstning.

Nr 4. Minskade kostnader – verksamheten
kd 10,0 mnkr.

Kommunstyrelsens förslag bifölls utan omröstning.

Härefter upptogs tilläggsyrkandena enligt följande.

Nr 1. Myndighetsutövning skall alltid skötas av det offentliga, men arbetet med att hjälpa människor ut ur bidragsberoende, hemlöshet och missbruk kan med fördel utföras av andra.

m+fp+kd.

Häremot ställdes följande förslag:

Frivilligorganisationerna utgör en länk till social gemenskap för människor som hamnat utanför det sociala nätverket. Därigenom utgör de ett mycket viktigt komplement till staden. Staden har dock alltid det yttersta ansvaret.

s+v+mp.

Vid propositioner på dessa yrkanden beslöt kommunfullmäktige utan omröstning att bifalla socialdemokraternas, vänsterpartiets och miljöpartiets gemensamma förslag.

Nr 2. Staden skall uppvakta regeringen för att få till stånd en lagstiftning som tydliggör psykiskt funktionshindrades rättigheter.

fp.

Vid propositioner på bifall till eller avslag på detta yrkande beslöt kommunfullmäktige utan omröstning att avslå förslaget.

Härefter godkände kommunfullmäktige utan omröstning kommunstyrelsens förslag i övrigt under detta avsnitt.

Beslut

Kommunfullmäktige hade alltså beslutat att

 • frivilligorganisationerna utgör en länk till social gemenskap för människor som hamnat utanför det sociala nätverket. Därigenom utgör de ett mycket viktigt komplement till staden. Staden har dock alltid det yttersta ansvaret
 • i övrigt bifalla kommunstyrelsens förslag.

 

 

Ekonomiskt bistånd

Propositionsordning

Kommunstyrelsens förslag i tillämpliga delar ställdes mot övriga yrkanden enligt följande.

Nr 1. Minskade kostnader - ej automatiskt SL-kort
m, fp och kd 20,0 mnkr.

Kommunstyrelsens förslag bifölls utan omröstning.

Nr 2. Minskade kostnader – försörjningsstöd
m 100,0 mnkr, fp 90,0 mnkr och kd 55,0 mnkr.

(m) genom jobbgaranti m.m.

(fp) fortsatt satsning på arbete i stället för bidrag

Kommunstyrelsens förslag bifölls utan omröstning.

Härefter upptogs tilläggsyrkandena enligt följande.

Nr 1. Möjligheten att direktupphandla tjänster av bemanningsföretag och andra intressenter i arbetet för att minska bidragsberoendet skall utnyttjas.

m+fp+kd.

Vid propositioner på bifall till eller avslag på detta yrkande beslöt kommunfullmäktige utan omröstning att avslå förslaget.

Nr 2. Nämnderna skall prioritera arbetet med att nå stadens målsättning om att kraftigt minska socialbidragsberoendet.

m+fp+kd.

Vid propositioner på bifall till eller avslag på detta yrkande beslöt kommunfullmäktige utan omröstning att avslå förslaget.

Nr 3. Staden skall införa en jobbgaranti i hela Stockholm, där alla som idag är socialbidragsberoende ges en snabb och individuell bedömning och, i de fall det är arbetsbrist som är orsaken till socialbidragsberoendet, garanteras arbete inom fem dagar.

m+fp+kd.

Vid propositioner på bifall till eller avslag på detta yrkande beslöt kommunfullmäktige utan omröstning att avslå förslaget.

Härefter godkände kommunfullmäktige utan omröstning kommunstyrelsens förslag i övrigt under detta avsnitt.

Beslut

Kommunfullmäktige hade alltså beslutat att

 • bifalla kommunstyrelsens förslag.

Röstförklaring avgavs av socialdemokraterna, vänsterpartiet och miljöpartiet enligt följande.
Vi har avslagit att-sats nr 2 med hänvisning till kommunstyrelsens förslag till budget 2004.

 

 

Socialtjänstnämnden

Punkt 26)

Propositionsordning

Kommunstyrelsens förslag i tillämpliga delar ställdes mot övriga yrkanden enligt följande.

Nr 1. SDN: Omsorg om funktionshindrade överförs till socialnämnden

m ökade kostnader 1 631,3 mnkr och intäkter 0,2 mnkr.

Kommunstyrelsens förslag bifölls utan omröstning.

Nr 2. Minskade kostnader – nämndsammanslagning
m 27,6 mnkr.

Kommunstyrelsens förslag bifölls utan omröstning.

Nr 3. Ökade kostnader - satsning på de hemlösa, återinförande av Tak-över-huvudet-garantin
m 10,0 mnkr.

Kommunstyrelsens förslag bifölls utan omröstning.

Nr 4. Minskade kostnader - Byråkratirationaliseringskrav på grund av Skatteutjämningen om 1,5 %
m 41,3 mnkr.

Kommunstyrelsens förslag bifölls utan omröstning.

Nr 5. Ökade kostnader - ökade resurser till frivilligorganisationerna och hemlösa m.m.
fp 15,6 mnkr.

Kommunstyrelsens förslag bifölls utan omröstning.

Nr 6. Ökade kostnader - projekt mot klotter
fp 5,0 mnkr.

Kommunstyrelsens förslag bifölls utan omröstning.

Nr 7. Ökade kostnader - insatser mot trafficking
fp 2,0 mnkr.

Kommunstyrelsens förslag bifölls utan omröstning.

Nr 8. Minskade kostnader - "Arbete istället för bidrag", överfört till integrationsnämnden
kd 5,0 mnkr.

Kommunstyrelsens förslag bifölls utan omröstning.

Nr 9. Ökade kostnader – familjerådgivning
kd 5,0 mnkr.

Kommunstyrelsens förslag bifölls utan omröstning.

Nr 10. Minskade kostnader - anslag till S:t Lukasstiftelsen, överförs till Kommunfullmäktige m.m.
kd 1,0 mnkr.

Kommunstyrelsens förslag bifölls utan omröstning.

Härefter upptogs tilläggsyrkandena enligt följande.

Nr 1. Satsningen på att bygga ut boendeformerna för de hemlösa skall fortsätta med inriktningen att skapa fler trappstegsboenden och långtidsboenden.

m+fp+kd.

Vid propositioner på bifall till eller avslag på detta yrkande beslöt kommunfullmäktige utan omröstning att avslå förslaget.

Nr 2. "Tak-över-huvudet-garantin" skall återinrättas och utvecklas genom att utvidga de mer långvariga boendeformerna, bl.a. genom ett närmare samarbete med frivilligorganisationerna.

m+fp+kd.

Vid propositioner på bifall till eller avslag på detta yrkande beslöt kommunfullmäktige utan omröstning att avslå förslaget.

Nr 3. Vidareutveckla tak-över-huvudet-garantin genom införandet av en stödgaranti. Den skall vara individuellt utformad och innefatta stöd och behandling mot missbruk/psykisk ohälsa samt stöd att gå vidare i ett trappstegsboende.

m+fp+kd.

Vid propositioner på bifall till eller avslag på detta yrkande beslöt kommunfullmäktige utan omröstning att avslå förslaget.

Nr 4. Kommunstyrelsen ges i uppdrag att utreda ett förslag till vårdgaranti för missbrukare och hur ett valfrihetssystem inom missbruksvården kan införas.

m+fp+kd.

Vid propositioner på bifall till eller avslag på detta yrkande beslöt kommunfullmäktige utan omröstning att avslå förslaget.

Nr 5. Stadens engagemang i Maria Ungdom skall bevaras och utvecklas.

m+fp+kd.

Vid propositioner på bifall till eller avslag på detta yrkande beslöt kommunfullmäktige utan omröstning att avslå förslaget.

Nr 6. Staden bör uppvakta statsmakten för att införa avdragsrätt för bidrag till frivilligorganisationer.

m+fp+kd.

Vid propositioner på bifall till eller avslag på detta yrkande beslöt kommunfullmäktige utan omröstning att avslå förslaget.

Nr 7. Samarbetet med landstinget skall utvecklas och särskilda gemensamma utskott inrättas på de områden där det är nödvändigt för att säkerställa att ingen hamnar mellan de två huvudmännen.

m+fp+kd.

Vid propositioner på bifall till eller avslag på detta yrkande beslöt kommunfullmäktige utan omröstning att avslå förslaget.

Nr 8. Socialtjänstnämnden och gatu- och fastighetsnämnden får i uppdrag att starta ett projekt mot klotter inom ett geografiskt avgränsat område enligt klotterkommissionens förslag med dels sociala insatser, dels snabb sanering.

m+fp+kd.

Vid propositioner på bifall till eller avslag på detta yrkande beslöt kommunfullmäktige utan omröstning att avslå förslaget.

Nr 9. Socialtjänstnämnden får i uppdrag att utarbeta riktlinjer för samverkan mellan polis, socialtjänst och andra aktörer för att hjälpa personer som utsatts för trafficking.

m+fp+kd.

Vid propositioner på bifall till eller avslag på detta yrkande beslöt kommunfullmäktige utan omröstning att avslå förslaget.

Röstförklaring avgavs av socialdemokraterna, vänsterpartiet och miljöpartiet enligt följande.
Vi hänvisar till det pågående samarbetsprojektet i Stockholm vars huvudmål är att utveckla och implementera en handlingsplan för samordnad hantering av fall av människohandel.

Nr 10. Socialtjänstnämnden ges i uppdrag att utreda en med frivilligorganisationerna gemensam reception för hemlösa centralt i Stockholm.

m+kd.

Vid propositioner på bifall till eller avslag på detta yrkande beslöt kommunfullmäktige utan omröstning att avslå förslaget.

Nr 11. Öppettiderna skall krogarna själva styra, men kontrollen av att lagar och förordningar följs skall skärpas. Krogar som inte följer reglerna skall förlora sina tillstånd.

m.

Vid propositioner på bifall till eller avslag på detta yrkande beslöt kommunfullmäktige utan omröstning att avslå förslaget.

Nr 12. Kommunstyrelsen (stadsledningskontoret) får i uppdrag att utreda inrättandet av välfärdsinspektörer.

fp.

Vid propositioner på bifall till eller avslag på detta yrkande beslöt kommunfullmäktige utan omröstning att avslå förslaget.

Härefter godkände kommunfullmäktige utan omröstning kommunstyrelsens förslag i övrigt under denna punkt.

Beslut

Kommunfullmäktige hade alltså beslutat att

 • bifalla kommunstyrelsens förslag.

Röstförklaring avgavs av socialdemokraterna, vänsterpartiet och miljöpartiet enligt följande.
Vi har avslagit att-satserna nr 1, 2, 5 och 8 med hänvisning till kommunstyrelsens förslag till budget 2004.

 

 

Överförmyndarnämnden

Punkt 27)

Propositionsordning

Kommunstyrelsens förslag i tillämpliga delar ställdes mot övriga yrkanden enligt följande.

Nr 1. Minskade kostnader - Byråkratirationaliseringskrav på grund av Skatteutjämningen om 1,5 %
m 0,4 mnkr.

Kommunstyrelsens förslag bifölls utan omröstning.

Nr 2. Minskade kostnader – verksamheten
kd 1,0 mnkr.

Kommunstyrelsens förslag bifölls utan omröstning.

Härefter godkände kommunfullmäktige utan omröstning kommunstyrelsens förslag i övrigt under denna punkt.

Beslut

Kommunfullmäktige hade alltså beslutat att

 • bifalla kommunstyrelsens förslag.

 

 

Äldreomsorg

Ordet innehades av Birgitta Holm.

Propositionsordning

Kommunstyrelsens förslag i tillämpliga delar ställdes mot övriga yrkanden enligt följande.

Nr 1. Äldreomsorgen överförs till ny nämnd: äldreomsorgsnämnden
m minskade kostnader 6 100,8 mnkr och intäkter 114,9 mnkr.

Kommunstyrelsens förslag bifölls utan omröstning.

Nr 2. Ökade kostnader - stöd till anhöriga, demensvård och rehabilitering
fp 30,0 mnkr.

Kommunstyrelsens förslag bifölls utan omröstning.

Nr 3. Ökade kostnader - kompetensutveckling av personal
fp 15,0 mnkr och kd 20,0 mnkr.

Kommunstyrelsens förslag bifölls utan omröstning.

Nr 4. Ökade kostnader – hemtjänst
fp 10,0 mnkr och kd 20,0 mnkr.

Kommunstyrelsens förslag bifölls utan omröstning.

Nr 5. Ökade kostnader - trivsammare vardag, särskilt boende
kd 10,0 mnkr.

Kommunstyrelsens förslag bifölls utan omröstning.

Nr 6. Ökade kostnader – anhöriga
kd 15,0 mnkr.

Kommunstyrelsens förslag bifölls utan omröstning.

Nr 7. Ökade kostnader - anhörigstöd och frivilliginsatser
kd 10,0 mnkr.

Kommunstyrelsens förslag bifölls utan omröstning.

Härefter upptogs tilläggsyrkandena enligt följande.

Nr 1. Kommunstyrelsen skall förelägga kommunfullmäktige ett särskilt ärende om inrättande av kundvalssystem inom de särskilda boendeformerna inom äldreomsorgen och omsorgen om de funktionshindrade (avser här äldreomsorg).

m+fp+kd.

Vid propositioner på bifall till eller avslag på detta yrkande beslöt kommunfullmäktige utan omröstning att avslå förslaget.

Nr 2. Staden skall uppvakta regeringen med krav på att fler utbildningsplatser för sjuksköterskor inrättas snarast för att klara de framtida behoven.

m+fp+kd.

Häremot ställdes följande förslag:

Uttala att antalet platser på sjuksköterskeutbildningen i Mälardalen behöver utökas för att möta de framtida behoven.

s+v+mp.

Vid propositioner på dessa yrkanden beslöt kommunfullmäktige utan omröstning att bifalla socialdemokraternas, vänsterpartiets och miljöpartiets gemensamma förslag.

Nr 3. Staden bör utarbeta ett program för demensvården i staden, där såväl den drabbade själv som de anhörigas situation belyses.

m+fp+kd.

Vid propositioner på bifall till eller avslag på detta yrkande beslöt kommunfullmäktige utan omröstning att avslå förslaget.

Nr 4. Införa en övergripande trygghetsgaranti som inkluderar dels en vårdgaranti med betoning på tillgänglighet, dels en värdighetsgaranti med betoning på bemötande och omvårdnad och dels en boende- och hjälpmedelsgaranti där rätten till stöd och service ingår.

m+fp+kd.

Vid propositioner på bifall till eller avslag på detta yrkande beslöt kommunfullmäktige utan omröstning att avslå förslaget.

Nr 5. Utbilda demensteam som kan höja kompetensen inom detta område samt utbilda biståndsbedömare i demenssjukdomar.

m+fp+kd.

Vid propositioner på bifall till eller avslag på detta yrkande beslöt kommunfullmäktige utan omröstning att avslå förslaget.

Nr 6. Kommunstyrelsen ges i uppdrag att utreda möjligheten att låta den äldre mer fritt kunna avgöra vilka tjänster hemtjänsten skall utföra.

m+fp+kd.

Vid propositioner på bifall till eller avslag på detta yrkande beslöt kommunfullmäktige utan omröstning att avslå förslaget.

Nr 7. Kommunstyrelsen ges i uppdrag att utveckla möjligheten att arbeta i kompletta vårdteam inom äldreomsorgen.

m+fp+kd.

Vid propositioner på bifall till eller avslag på detta yrkande beslöt kommunfullmäktige utan omröstning att avslå förslaget.

Nr 8. Kommunstyrelsen ges i uppdrag att undersöka möjligheterna att erbjuda nattvård för att ge avlastning för den som vårdar anhörig.

m+fp+kd.

Vid propositioner på bifall till eller avslag på detta yrkande beslöt kommunfullmäktige utan omröstning att avslå förslaget.

Nr 9. Nytt yrkande. Att kommunfullmäktige i bilaga 2:8 fastställer ersättningsnivåerna år 2004 för hemtjänst i ordinärt boende, avlösning och ledsagning även till de kommunala utförarna och att även kommunens avdragsrätt för moms framgår.

m+fp+kd.

Vid propositioner på bifall till eller avslag på detta yrkande beslöt kommunfullmäktige utan omröstning att avslå förslaget.

Ny nämnd

Äldreomsorgsnämnden

Nr 1. (Behandlas ej här).

Nr 2. Ökade kostnader - överförs från Kommunfullmäktige m.m. Äldreomsorg
m 18,2 mnkr.

Kommunstyrelsens förslag bifölls utan omröstning.

Nr 3. Minskade kostnader – nämndsammanslagning
m 6,1 mnkr.

Kommunstyrelsens förslag bifölls utan omröstning.

Nr 4. Minskade kostnader - Byråkratirationaliseringskrav på grund av Skatteutjämningen om 1,5 %
m 91,7 mnkr.

Kommunstyrelsens förslag bifölls utan omröstning.

Härefter godkände kommunfullmäktige utan omröstning kommunstyrelsens förslag i övrigt under detta avsnitt.

Beslut

Kommunfullmäktige hade alltså beslutat att

 • uttala att antalet platser på sjuksköterskeutbildningen i Mälardalen behöver utökas för att möta de framtida behoven
 • i övrigt bifalla kommunstyrelsens förslag.

Röstförklaring avgavs av socialdemokraterna, vänsterpartiet och miljöpartiet enligt följande.
Vi har avslagit att-satserna nr 3 och 6 med hänvisning till kommunstyrelsens förslag till budget 2004.

 

 

Kommunfullmäktige beslöt utan omröstning att uppskjuta den fortsatta behandlingen av budgetutlåtandet till fortsatt sammanträde tisdagen den 17 juni 2003 kl. 10.00.

 

 

Kommunfullmäktige åtskildes kl. 00.55.

 

 

Vid protokollet:

 

 

Anette Otteborn