Din position: Hem > Stockholms stad > Kommunfullmäktige > Sammanträde 2003-09-08

Sammanträde 2003-09-08

Datum
Klockan
16:00
Plats
KOMMUNFULLMÄKTIGE


Kl. 16.00 behandlas interpellationer. Kl. 17.00-18.00 anordnas en muntlig frågestund då Läs mer...borgarråden svarar på ledamöternas frågor. Med början kl. 18.00 behandlas beslutsärenden. I mån av tid fortsättes därefter behandlingen av frågor och interpellationer.

Rotel I: Finansroteln; Borgarrådet Annika Billström
Rotel II: Stadsbyggnads- och idrottsroteln; borgarrådet Kersti Py Börjesson
Rotel III: Gatu- och fastighetsroteln; borgarrådet Roger Mogert
Rotel IV: Skol- och kulturroteln; borgarrådet Erik Nilsson
Rotel V: Personal- och demokratiroteln; borgarrådet Leif Rönngren
Roten VI: Arbetsmarknads- och integrationsroteln; borgarrådet Teres Lindberg
Rotel VII: Socialroteln; borgarrådet Margareta Olofsson
Rotel VIII: Miljöroteln; borgarrådet Viviann Gunnarsson

2 Nr 2003:3 av Sten Nordin (m) om trängselavgifter. RIII

3 Nr 2003:8 av Henrik Wallgren (m) om "Billigare eller dyrare att bygga och bo med lägre skatt?". RI

4 Nr 2003:15 av Sten Nordin (m) om trängselavgifter som ytterligare skatt. RI

5 Nr 2003:18 av Mikael Söderlund (m) om avsaknad av kontakt med SL. RI

6 Nr 2003:33 av Ewa Samuelsson (kd) om upphandling inom social-tjänsten m.m. RVII

7 Nr 2003:34 av Birgitta Holm (m) om barnen och förskolan. RIV

8 Nr 2003:35 av Anders Broberg (kd) om olaglig affischering i Vasa-stan. RIII

9 Nr 2003:36 av Kristina Axén Olin (m) om kostnader för sjukskriv-ningarna. RI

10 Nr 2003:37 av Sten Nordin (m) om avsaknad av information från majoriteten avseende försök med trängselavgifter. RI

11 Nr 2003:38 av Anders Broberg (kd) om diskriminering av barnfa-miljer på Stockholmsmässan. RIV

12 Nr 2003:39 av Anders Broberg (kd) om förskolan Kastanjebacken i Sabbatsbergsområdet. RIV

13 Nr 2003:40 av Anders Broberg (kd) om stockholmarnas betalnings-vilja för hyresrätter. RIII

14 Nr 2003:41 av Berthold Gustavsson (m) om befarad skattehöjning. RI

15 Nr 2003:42 av Désirée Pethrus Engström (kd) om förbättring av situationen för de schizofrena. RVII

16 Nr 2003:43 av Ewa Samuelsson (kd) om miljöbelastningen vid tipp-ning av snömassor i bl.a. Riddarfjärden. RVIII

17 Nr 2003:44 av Hardy Hedman (kd) om Bromma flygplats. RI

18 Nr 2003:45 av Birgitta Rydell (fp) om arkitekttävling om nytt stads-bibliotek. RIV

19 Nr 2003:46 av Ann-Katrin Åslund (fp) om trafficking. RVII

20 Nr 2003:47 av Lotta Edholm (fp) om de övergripande principerna för hyressättningen. RIII

21 Nr 2003:48 av Lotta Edholm (fp) om Svenska Bostäders köp av fastigheten Tantogatan 27. RIII

22 Nr 2003:49 av Anders Broberg (kd) om frågor med anledning av Stockholms stads program till stöd för näringslivets utveckling på 2000-talet. RI

23 Nr 2003:50 av Berthold Gustavsson (m) om vilka konsekvenser skolors ändrade upptagningsområde får på integrationen. RIV

24 Nr 2003:51 av Magnus Hellström (m) om ”Är funktionshindrade satta på undantag i det rödgröna Stockholm?”. RVII

25 Nr 2003:52 av Mikael Söderlund (m) om tryggheten för företagare. RI

26 Nr 2003:53 av Mikael Söderlund (m) om upphandlingar och nyfö-retagandet i Stockholm. RI

27 Nr 2003:54 av Mikael Söderlund (m) om tillväxten och skatterna. RI

28 Nr 2003:55 av Mikael Söderlund (m) om avgifter, böter och tillväx-ten i Stockholm. RI

29 Nr 2003:56 av Mikael Söderlund (m) om tillväxten och biltullarna. RI

30 Nr 2003:57 av Mikael Söderlund (m) om tillväxten och Bromma. RI

31 Nr 2003:58 av Mikael Söderlund (m) om eurons betydelse för Stockholms tillväxt. RI

32 Nr 2003:59 av Mikael Söderlund (m) om tillväxten och infrastruktu-ren. RI

33 Nr 2003:60 Jan Björklund (fp) om bristen på förskollärare i Stock-holm. RIV

34 Nr 2003:61 av Jan Björklund (fp) om socialdemokraternas förskole-plundring. RIV

35 Nr 2003:62 av Helen Jäderlund Eckardt (fp) om arbetskraftsinvand-ring till bristyrken. RVI

36 Nr 2003:63 av Magnus Hellström (m) om stadsdelsnämnderna har blivit oviktiga för den lokala demokratin. RI

37 Nr 2003:64 av Magnus Hellström (m) om miljö- och hälsoskydds-nämnden är oviktig för miljöfrågor. RVIII

38 Nr 2003:65 av Regina Kevius (m) om överreglerade detaljplaner – ett hot mot bostadsbyggandet. RIII

39 Nr 2003:66 av Lotta Edholm (fp) om särskolans framtid. RIV

40 Nr 2003:67 av Ann-Katrin Åslund (fp) om besparingar inom social-psykiatrin. RVII

41 Nr 2003:68 av Ann-Katrin Åslund (fp) om centralisering av hemin-struktörerna. RVII

42 Nr 2003:69 av Anders Broberg (kd) om socialdemokraternas 81:a vallöfte om klottersanering. RIII

43 Nr 2003:70 av Rolf Könberg (m) om borgarrådet Olofssons inbju-dan till bostadspolitiskt möte. RIII

44 Nr 2003:71 av Rolf Könberg (m) om inbjudan till möte från privat-personen/borgarrådet Margareta Olofsson. RVII

48 Anmälan av inkomna skrivelser

49 Bordlagda valärenden

Mem. 2002:23, i vad avser val av en revisorssuppleant hos stiftelsen Fredric Eens Minne.
Mem. 2003:9, i vad avser val av en revisorssuppleant hos Handels-högskolan.
Mem. 2003:10, i vad avser val av en nämndeman.
Mem. 2003:11, i vad avser val av en ledamot i stadsdelsnämnd och en nämndeman.
Mem. 2003:14, i vad avser val av en ersättare till Svenska Kommun-förbundets kongress.
Mem. 2003:15, i vad avser val av vice ordförande i stadsdelsnämnd (dokument saknas).
Mem. 2003:16, i vad avser val av en ledamot och tre ersättare i kon-sumentnämnden (dokument saknas).

50 Nya valärenden

Mem. 2003:17. Avsägelser och fyllnadsval (dokument saknas).
Mem. 2003:18. Val av ledamot och suppleant i direktionen för Han-delshögskolan i Stockholm (dokument saknas).

51 Utl. 2003:66. Lägesrapport Kista Science City, samt finansiering och genomförande av bebyggelse och utbyggnad av gatunät Kista Gård m.m.

52 Utl. 2003:67. Utbyggnad av Lindhagensgatan, genomförandebeslut. Från gatu- och fastighetsnämnden.

53 Utl. 2003:68. Genomförandebeslut för Sjöstadsporten i Hammarby Sjöstad. Hemställan från gatu- och fastighetsnämnden.

54 Utl. 2003:69. Principöverenskommelse om genomförande av Danvikslösen. Hemställan från gatu- och fastighetsnämnden.

55 Utl. 2003:70. Fri entré vid stadens museer. Redovisning av uppdrag att utreda kostnader och konsekvenser av införandet av fri entré på stadens museer.

56 Utl. 2003:71. Ytterstadssatsningens årsrapport – investeringar år 2001 och planer år 2002. Utvärdering av Ytterstadssatsningen 2001-2002. Ytterstadssatsningens årsrapport för år 2002.

Dnr: 319-1969/2002, 339-3740/2002, 339-1701/2003

57 Utl. 2003:72. Riktlinjer för satsningen på Stadsdelsförnyelse – för ökad delaktighet och en långsiktigt positiv utveckling i Stockholms ytterstad. Ytterstadens förnyelse. Framställan från integrations-nämnden.

58 Utl. 2003:73. Förslag till renhållningsordning med avfallsplan 2002-2005 för Stockholms kommun.

59 Utl. 2003:74. Inrättande av ett miljöcentrum.

60 Utl. 2003:75. Arvodering av vissa förtroendevalda.

61 Utl. 2003:76. Fastställelse av arvoden för förtroendevalda i konsu-mentnämnden och i kommunstyrelsens nya beredningar.

62 Utl. 2003:77. Ändrad arvodering av stadens revisorer. Förslag från kommunfullmäktiges presidium.

63 Utl. 2003:78. Frånträdande av stadens förvaltningsuppdrag – Stock-holms Industriverksstyrelses stiftelse.

64 Utl. 2003:79. Avveckling av Stor-Stockholms Energiaktiebolag (Sto-seb).

65 Utl. 2003:80. Kommunal borgen avseende uppförande av klubbhus vid Stureby bollplan. Ansökan från Stureby SK.

66 Utl. 2003:81. Förlängd borgensförbindelse till Hammarby IF.

67 Utl. 2003:82. Central upphandling av el.

68 Utl. 2003:83. Upprustning av fullriggaren af Chapman, inriktnings-beslut.

69 Utl. 2003:65. Åtgärder för en förbättrad simkunnighet bland barn och ungdomar. Motion av Eva Oivio och Lars-Åke Henriksson (båda s) (2000:6). Simkunnighetsundersökning. Skrivelse av Christopher Ödmann m.fl. (mp). RIV

70 Utl. 2003:84. Elsäkerhet på dagis och fritids. Motion av Ann-Marie Strömberg (v) (2001:10). Förbättring av elsäkerheten i Stockholms stads lokaler. Motion av Conny Nilsson (s) (2001:16).

Dnr: 322-154/2001, 322-160/2001

71 Utl. 2003:85. Bättre framkomlighet för ”blåbussarna”. Motion av Ann-Marie Strömberg (v) (2001:66).

72 Utl. 2003:86. Internationellt äldreboende med dagcenter m.m. Mo-tion av Paul Lappalainen (mp) (2002:33).

§1 Justering

Förste vice ordföranden Bo Bladholm (m) och andre vice ordföranden Claes-Göran Jacobson (v) utsågs att jämte ordföranden Barry Andersson (s) justera och expediera dagens protokoll. Justeringen kommer att ske måndagen den 15 september 2003 kl. 15.00.

§2 Närvaro

Närvaro antecknades enligt ----------------------------------------------------- Bilaga 1.

§4 Interpellation om upphandling inom socialtjänsten m.m. (nr 2003:33)

Dnr 325-893/2003

Ewa Samuelsson (kd) hade lämnat in en interpellation om upphandling inom socialtjänsten m.m..

Kommunfullmäktige hade den 17 mars 2003 beslutat medgiva att interpellationen fick framställas.

Borgarrådet Olofsson hänvisade till utdelat interpellationssvar ------------ Bilaga 2.

I debatten yttrade sig Ewa Samuelsson och borgarrådet Olofsson.

§5 Bordlagda interpellationer

Kommunfullmäktige beslöt utan omröstning att åter bordlägga besvarandet av interpellationerna nr 34, 35 och 36 för år 2003.

§6 Interpellation om avsaknad av information från majoriteten avseende försök med trängselavgifter (nr 2003:37)

Dnr 314-942/2003

Sten Nordin (m) hade lämnat in en interpellation om avsaknad av information från majoriteten avseende försök med trängselavgifter.

Kommunfullmäktige hade den 17 mars 2003 beslutat medgiva att interpellationen fick framställas.

Borgarrådet Billström hänvisade till utdelat interpellationssvar ----------- Bilaga 3.

I debatten yttrade sig borgarråden Nordin och Billström.

§7 Interpellation om diskriminering av barnfamiljer på Stockholmsmässan (nr 2003:38)

Dnr 222-1127/2003

Anders Broberg (kd) hade lämnat in en interpellation om diskriminering av barnfamiljer på Stockholmsmässan.

Kommunfullmäktige hade den 7 april 2003 beslutat medgiva att interpellationen fick framställas.

Borgarrådet Nilsson hänvisade till utdelat interpellationssvar ------------- Bilaga 4.

I debatten yttrade sig Anders Broberg och borgarrådet Nilsson.

§8 Interpellation om förskolan Kastanjebacken i Sabbatsbergsområdet (nr 2003:39)

Dnr 321-1235/2003

Anders Broberg (kd) hade lämnat in en interpellation om förskolan Kastanjebacken i Sabbatsbergsområdet.

Kommunfullmäktige hade den 7 april 2003 beslutat medgiva att interpellationen fick framställas.

Borgarrådet Nilsson hänvisade till utdelat interpellationssvar ------------- Bilaga 5.

I debatten yttrade sig Anders Broberg och borgarrådet Nilsson.

§9 Bordlagd interpellation

Kommunfullmäktige beslöt utan omröstning att åter bordlägga besvarandet av interpellation nr 2003:40.

§10 Interpellation om befarad skattehöjning (nr 2003:41)

Dnr 129-1244/2003

Berthold Gustavsson (m) hade lämnat in en interpellation om befarad skattehöjning.

Kommunfullmäktige hade den 7 april 2003 beslutat medgiva att interpellationen fick framställas.

Borgarrådet Billström hänvisade till utdelat interpellationssvar ----------- Bilaga 6.

I debatten yttrade sig Berthold Gustavsson, borgarrådet Billström, Åsa Romson, borgarrådet Björklund och Ann-Margarethe Livh.

§11 Borldagda interpellationer

Kommunfullmäktige beslöt utan omröstning att åter bordlägga besvarandet av interpellationerna nr 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67 och 68 för år 2003.

§12 Interpellationer

Anmäldes ingivna interpellationer:

 1. av Anders Broberg (kd) om socialdemokraternas 81:a vallöfte om klottersanering (nr 2003:69);
 2. av Rolf Könberg (m) om borgarrådet Olofssons inbjudan till bostadspolitiskt möte (nr 2003:70).

Kommunfullmäktige beslöt utan omröstning medgiva att interpellationerna fick framställas.

Härefter beslöt kommunfullmäktige utan omröstning att bordlägga besvarandet av dessa interpellationer.

§13 Tillfälligt bordläggning

Kommunfullmäktige beslöt utan omröstning att tillfälligt bordlägga besvarandet av interpellation nr 2003:71.

§14 Muntlig frågestund

Fråga nr 1. Den ekonomiska krisen i stadsdelarna

Borgarrådet Nordin (m) ställde en fråga om den ekonomiska krisen i stadsdelarna.

Kommunfullmäktige beslöt utan omröstning medgiva att frågan fick framställas.

Ordet innehades av borgarråden Nordin och Billström.

 

 

Fråga nr 2. Vallöftet om bostadsbyggande

Borgarrådet Björklund (fp) ställde en fråga om vallöftet om bostadsbyggande.

Kommunfullmäktige beslöt utan omröstning medgiva att frågan fick framställas.

Ordet innehades av borgarråden Björklund och Billström.

 

 

Fråga nr 3. Förbättring för miljöbilar

Ewa Samuelsson (kd) ställde en fråga om förbättring för miljöbilar.

Kommunfullmäktige beslöt utan omröstning medgiva att frågan fick framställas.

Ordet innehades av Ewa Samuelsson och borgarrådet Mogert.

 

 

Fråga nr 4. Rättsliga trakasserier av försäljare av graffitifärg

Åsa Romson (mp) ställde en fråga om rättsliga trakasserier av försäljare av graffitifärg.

Kommunfullmäktige beslöt utan omröstning medgiva att frågan fick framställas.

Ordet innehades av Åsa Romson och borgarrådet Mogert.

 

 

Fråga nr 5. Bidrag till frivilligorganisationer för arbetshandikappade

Johanna Westin (m) ställde en fråga om bidrag till frivilligorganisationer för arbetshandikappade

Kommunfullmäktige beslöt utan omröstning medgiva att frågan fick framställas.

Ordet innehades av Johanna Westin och borgarrådet Olofsson.

 

 

Fråga nr 6. Bostäder

Lotta Edholm (fp) ställde en fråga om bostäder.

Kommunfullmäktige beslöt utan omröstning medgiva att frågan fick framställas.

Ordet innehades av Lotta Edholm och borgarrådet Börjeson.

 

 

Fråga nr 7. Minskningen av barngrupperna

Göran Holmström (kd) ställde en fråga om minskningen av barngrupperna.

Kommunfullmäktige beslöt utan omröstning medgiva att frågan fick framställas.

Ordet innehades av Göran Holmström och borgarrådet Nilsson.

 

 

Fråga nr 8. Hastighetsbegränsning

Helena Bonnier (m) ställde en fråga om hastighetsbegränsning.

Kommunfullmäktige beslöt utan omröstning medgiva att frågan fick framställas.

Ordet innehades av Helena Bonnier och borgarrådet Mogert.

 

 

Fråga nr 9. Lågprisvaruhus

Malin Strid (fp) ställde en fråga om lågprisvaruhus.

Kommunfullmäktige beslöt utan omröstning medgiva att frågan fick framställas.

Ordet innehades av Malin Strid och borgarrådet Börjeson.

 

 

Fråga nr 10. Barngrupper

Ann-Katrin Åslund (fp) ställde en fråga om barngrupper.

Kommunfullmäktige beslöt utan omröstning medgiva att frågan fick framställas.

Ordet innehades av Ann-Katrin Åslund och borgarrådet Nilsson.

 

 

Fråga nr 11. Chefstillsättning

Borgarrådet Björklund (fp) ställde en fråga om chefstillsättning.

Kommunfullmäktige beslöt utan omröstning medgiva att frågan fick framställas.

Ordet innehades av borgarråden Björklund och Billström.

§15 Upprop

Kl. 18.02 förrättades upprop, varvid närvaro antecknades enligt ---------- Bilaga 1.

§16 Anmälan angående justering

Ordföranden anmälde att till justeringsmän utsetts ordföranden, förste och andre vice ordförandena samt att justeringen kommer att äga rum måndagen den 15 september 2003 kl. 15.00, vilket kommunfullmäktige godkände.

§17 Interpellation

Återupptogs tidigare under sammanträdet tillfälligt bordlagd interpellation av Rolf Könberg (m) om inbjudan till möte från privatpersonen/borgarrådet Margareta Olofsson (nr 2003:71).

Kommunfullmäktige beslöt utan omröstning att interpellationen inte fick framställas därför att den inte avser borgarrådet Olofssons ansvarsområde.

 

§18 Anmälda skrivelser

Till kommunfullmäktige hade inkommit följande skrivelser vilka delgivits berörda organ:

 

 

Regeringsbeslut

Miljödepartementet

av den 12 juni 2003

Dnr 311-1885/2001

Beslut med anledning av överklagande i fråga om detaljplan (kommunfullmäktiges beslut den 18 mars 2002) för fastigheten Förrådsbacken 1. Regeringen avslår överklagandena.

Utbildningsdepartementet

av den 18 juni 2003

Dnr 322-1657/2002

Begäran om kompensation för merkostnader i samband med införandet av maxtaxa inom barnomsorgen. Regeringen vidtar ingen åtgärd med anledning av framställningen.

Länsrätten i Stockholms Län beslut

av den 30 juni 2003

Dnr 302-2250/2002

Beslut med anledning av besvär över kommunfullmäktiges beslut (19 maj 2003, § 20) avseende LIP-projektet. Länsrätten avslår överklagandet.

av den 3 juli 2003

Dnr 309-1313/2003

Beslut med anledning av besvär över kommunfullmäktiges beslut (2 juni 2003, § 18) avseende försök med miljöavgifter. Länsrätten avslår yrkandet om inhibition.

av den 4 juli 2003

Dnr 309-1313/2003

Beslut med anledning av besvär över kommunfullmäktiges beslut (2 juni 2003, § 18) avseende försök med miljöavgifter. Länsrätten avslår yrkandet om inhibition.

av den 22 augusti 2003

Dnr 314-256/2002, 314-1957/2002

Beslut med anledning av besvär över kommunfullmäktiges beslut (2 september 2002, § 14) avseende Norra länken. Länsrätten avslår överklagandena.

Kammarrättens i Stockholm protokoll

av den 18 juni 2003

Dnr 023-93/2002

Beslut med anledning av besvär över kommunfullmäktiges beslut (17 december 2001, § 21, utl. 151) om överlåtelse av aktier i Birka Energi AB. Kammarrätten meddelar inte prövningstillstånd. Länsrättens avgörande står fast.

§19 Avskrivna motioner

Dnr 3-1044/2000, 412-1307/2001

 1. Erik Nilsson (s) hade återkallat motion nr 2000:52 om bullermiljön i Ekhagen och Lappkärrsberget.
 2. Erik Nilsson (s) hade återkallat motion nr 2001:55 om obligatoriska elevutvärderingar i grundskola och gymnasium.

Kommunfullmäktige beslöt utan omröstning att avskriva motionerna från vidare handläggning.

§20 Fyllnadsval (mem. 23 för år 2002, mem. 9, 10, 11, 14, 15 och 16 för år 2003)

Kommunstyrelsens tidigare bordlagda memorial nr 23 för år 2002 samt nr  9, 10, 11, 14, 15 och 16 för år 2003 om fyllnadsval behandlades.

På förslag av förste vice ordföranden beslöt kommunfullmäktige utan omröstning att bordlägga val av en revisorssuppleant hos Stiftelsen Fredric Eens Minne (mem. 2002:23), en revisorssuppleant hos Handelshögskolan (mem. 2003:9), en nämndeman (mem. 2003:11), en ledamot i Rådet till skydd för Stockholms skönhet (mem. 2003:14), en ersättare i konsumentnämnden (mem. 2003:16).

Härefter utsåg kommunfullmäktige utan omröstning

Mem. 2003:10

till nämndeman för tiden 1 oktober 2003 - 31 december 2006: Pär Hommerberg (fp);

Mem. 2003:11

i stadsdelsnämnden Skärholmen för tiden till och med år 2003:

till ledamot: Ulf Colliander (m);

Mem. 2003:14

till Svenska Kommunförbundets kongress för perioden fram till nästa ordinarie kongress:

till ersättare: Tove Frimodt (s);

Mem. 2003:15

i stadsdelsnämnden Hässelby-Vällingby för tiden till och med år 2003:

till vice ordförande: Dennis Brinkeback (kd);

Mem. 2003:16

i konsumentnämnden för tiden till och med år 2003:

till ledamot: David Samuelsson (s);

till ersättare: Lennart Pöppel (s), Monica Rosén (kd).

§21 Avsägelser och fyllnadsval (mem. 2003:17; skrivelse 8)

Kommunstyrelsens memorial nr 2003:17 om avsägelser och fyllnadsval behandlades.

På förslag av förste vice ordföranden beslöt kommunfullmäktige utan omröstning att bordlägga val av en ersättare i stadsdelsnämnden Älvsjö, en ersättare i utbildningsnämnden, en ersättare i saluhallsstyrelsen, fem nämndemän.

Beslut

Med bifall till kommunstyrelsens förslag i memorialet beslöt kommunfullmäktige utan omröstning att

 1. godkänna i memorialet upptagna avsägelser från Olle Burell (s) – ledamot i kommunfullmäktige samt Johanna Strandh (fp) – ersättare i kommunfullmäktige och hemställa hos länsstyrelsen om ny sammanräkning med anledning av de uppkomna vakanserna
 2. godkänna i memorialet upptagna avsägelser från Emelie Roxby (v) – ersättare i Älvsjö stadsdelsnämnd, Madeleine Sjöstedt (fp) – ledamot i gatu- och fastighetsnämnden, Johanna Strandh (fp) – ersättare i utbildningsnämnden, Pontus Karlsson (kd) – ersättare i saluhallsförvaltningen, Conny Nilsson (s) – ordförande i AB Stokab, Håkan Wahlén (s) – ledamot i AB Stokab, Ulla Johansson (s) – suppleant i AB Stokab, Anders Broberg (kd) – ledamot i AB Stokab
 3. om till ledamot utses förutvarande ersättare/suppleant utse ersättare/suppleant i den till ledamot utseddes ställe.

Härefter utsåg kommunfullmäktige utan omröstning

i gatu- och fastighetsnämnden för tiden till och med år 2003:

till ledamot: Martina Lind (fp);

till ersättare: Susanne Hobohm (fp);

i AB Stokab för tiden till och med ordinarie bolagsstämma år 2007:

till ordförande: Sven Hulterström (s);

till ledamöter: Catharina Tarras-Wahlberg (s), Peter Dobers (kd);

till suppleant: Börje Berglund (s);

till nämndemän för tiden 1 oktober 2003 - 31 december 2006: Mia Päärni (s), Killeke Iroegbou (s), Jan Johnsson (s), Farhoud Lindfors (s), Helena Söderlind (s).

§22 Val av ledamot och suppleant i direktionen för Handelshögskolan i Stockholm (mem. 2003:18)

Kommunstyrelsens memorial nr 2003:18 om val av ledamot och suppleant i direktionen för Handelshögskolan i Stockholm behandlades.

På förslag av förste vice ordföranden beslöt kommunfullmäktige utan omröstning att bordlägga val av en ledamot i direktionen för Handelshögskolan.

Beslut

Med bifall till kommunstyrelsens förslag i memorialet beslöt kommunfullmäktige utan omröstning att utse

i direktionen för Handelshögskolan i Stockholm för tiden till och med den 30 juni 2007:

till suppleant: Michael Storåkers (m).

§23 Lägesrapport Kista Science City, samt finansiering och genomförande av bebyggelse och utbyggnad av gatunät Kista Gård m.m. (utl. 2003:66)

Dnr 302-464/2002

Kommunstyrelsens utlåtande nr 2003:66 behandlades. Utlåtandet gäller ett ärende om lägesrapport Kista Science City, samt finansiering och genomförande av bebyggelse och utbyggnad av gatunät Kista Gård m.m.

Ordet innehades av borgarrådet Mogert, Rolf Könberg, Cecilia Obermüller, Hardy Hedman, Ulf Fridebäck, Anders Broberg, Christer Öhgren, Ann-Marie Strömberg och borgarrådet Nordin.

Beslut

Med bifall till kommunstyrelsens förslag i utlåtandet beslöt kommunfullmäktige utan omröstning följande.

 1. Lägesredovisning av Kista Science City godkänns.
 2. Förslag till inriktning för gatustruktur och finansiering för Kista Gård m.m. inom Kista arbetsområde godkänns.

§24 Utbyggnad av Lindhagensgatan, genomförandebeslut. Hemställan från gatu- och fastighetsnämnden (utl. 2003:67)

Dnr 302-858/2003

Kommunstyrelsens utlåtande nr 2003:67 behandlades. Utlåtandet gäller en hemställan från gatu- och fastighetsnämnden om utbyggnad av Lindhagensgatan.

Ny sida anmäldes och utdelades ------------------------------------------------ Bilaga 7.

Ordet innehades av Ulf Fridebäck, borgarrådet Nordin, Cecilia Obermüller och borgarrådet Mogert.

Yrkanden

Under överläggningen hade yrkats

dels bifall till kommunstyrelsens förslag,

dels av Cecilia Obermüller (mp) bifall till miljöpartiets reservation i kommunstyrelsen.

Beslut

Efter framställda propositioner enligt dessa yrkanden beslöt kommunfullmäktige utan omröstning - i enlighet med kommunstyrelsens förslag - följande.

 1. Genomförandet av utbyggnad av Lindhagensgatan med investeringsutgift om 91 mnkr och investeringsinkomst om 40 mnkr godkänns.
 2. Finansiering sker genom gatu- och fastighetsnämndens investeringsplan för år 2003 och 2004 med inriktning för 2005 och 2006 samt får vidare beaktas i kommande investeringsplaner.

§25 Genomförandebeslut för Sjöstadsporten i Hammarby Sjöstad

Hemställan från gatu- och fastighetsnämnden (utl. 2003:68)

Dnr 311-1415/2003

Kommunstyrelsens utlåtande nr 2003:68 behandlades. Utlåtandet gäller en hemställan från gatu- och fastighetsnämnden om genomförandebeslut för Sjöstadsporten i Hammarby Sjöstad.

Ordet innehades av Ulf Fridebäck och borgarrådet Mogert.

Yrkanden

Under överläggningen hade yrkats

dels bifall till kommunstyrelsens förslag,

dels av Ulf Fridebäck (fp) bifall till moderata samlingspartiets, folkpartiet liberalernas och kristdemokraternas gemensamma reservation i kommunstyrelsen innebärande bland annat återremiss.

Propositionsordning

Ordföranden tog först upp återremissyrkandet. Vid propositioner på bifall till eller avslag på detta yrkande beslöt kommunfullmäktige utan omröstning att avslå detta.

Härefter beslöt kommunfullmäktige utan omröstning att bifalla kommunstyrelsens förslag.

Beslut

Kommunfullmäktige hade alltså beslutat följande.

 1. Genomförande av Sjöstadsporten i Hammarby Sjöstad med investeringsutgift om 291 mnkr och investeringsinkomst om 67 mnkr godkänns.
 2. Finansiering sker via gatu- och fastighetsnämndens investeringsplan för 2003 och 2004 med flerårsberäkningar.

Denna paragraf förklarades omedelbart justerad.

§26 Principöverenskommelse om genomförande av Danvikslösen

Hemställan från gatu- och fastighetsnämnden (utl. 2003:69)

Dnr 319-1657/2003

Kommunstyrelsens utlåtande nr 2003:69 behandlades. Utlåtandet gäller en hemställan från gatu- och fastighetsnämnden av principöverenskommelse om genomförande av Danvikslösen.

Ordet innehades av borgarråden Mogert och Nordin, Ulf Fridebäck, Cecilia Obermüller och Stellan Hamrin.

Beslut

Med bifall till kommunstyrelsens förslag i utlåtandet beslöt kommunfullmäktige utan omröstning följande.

Principöverenskommelse om genomförande av Danvikslösen godkänns.

§27 Fri entré vid stadens museer

Redovisning av uppdrag att utreda kostnader och konsekvenser av införandet av fri entré vid stadens museer (utl. 2003:70)

Dnr 328-1416/2003

Kommunstyrelsens utlåtande nr 2003:70 behandlades. Utlåtandet gäller en redovisning av uppdrag att utreda kostnader och konsekvenser av införandet av fri entré vid stadens museer.

Ordet innehades av borgarrådet Nilsson, Cecilia Brink, Ann Mari Engel, Eva-Louise Erlandsson Slorach, Birgitta Rydell, Ewa Samuelsson, borgarrådet Nordin och Hardy Hedman.

Beslut

Med bifall till kommunstyrelsens förslag i utlåtandet beslöt kommunfullmäktige utan omröstning följande.

Uppdraget om att utreda kostnader och övriga konsekvenser av införandet av fri entré vid stadens museer anses slutfört.

§28 Ytterstadssatsningens årsrapport - investeringar år 2001 och planer år 2002

Dnr 319-1969/2002

Utvärdering av Ytterstadssatsningen 2001-2002

Dnr 339-3740/2002

Ytterstadssatsningens årsrapport för år 2002 (utl. 2003:71)

Dnr 339-1701/2003

Kommunstyrelsens utlåtande nr 2003:71 behandlades. Utlåtandet gäller dels ett ärende om Ytterstadssatsningens årsrapport - investeringar år 2001 och planer år 2002, dels ett ärende om utvärdering av Ytterstadssatsningen 2001-2002 samt ett ärende om Ytterstadssatsningens årsrapport för år 2002.

 

Ordet innehades av Rebwar Hassan, Ann-Katrin Åslund, Ann-Margarethe Livh, Godfrey Etyang, borgarrådet Lindberg och Hardy Hedman.

Beslut

Med bifall till kommunstyrelsens förslag i utlåtandet beslöt kommunfullmäktige utan omröstning följande

 1. Årsrapporter för Ytterstadssatsningen avseende 2001 och 2002 godkänns.
 2. Utvärdering av Ytterstadssatsningen 2001-2002, bilaga 2 till utlåtandet, läggs till handlingarna.

§29 Riktlinjer för satsningen på Stadsdelsförnyelse - för ökad delaktighet och en långsiktigt positiv utveckling i Stockholms ytterstad

Dnr 339-1179/2003

Ytterstadens förnyelse

Framställan från Integrationsnämnden (utl. 2003:72)

Dnr 300-2385/2002

Kommunstyrelsens utlåtande nr 2003:72 behandlades. Utlåtandet gäller dels ett ärende om riktlinjer för satsningen på Stadsdelsförnyelse - för ökad delaktighet och en långsiktigt positiv utveckling i Stockholms ytterstad, samt en framställan från Integrationsnämnden om Ytterstadens förnyelse.

Ordet innehades av borgarrådet Lindberg, Rolf Könberg, Hardy Hedman, Ann-Katrin Åslund, Ann-Margarethe Livh, Christer Öhgren, Godfrey Etyang, Rebwar Hassan, Torsten Sandgren, Daniel Suhonen, Kerstin Gustavsson och Joakim Larsson.

Ordningsfråga

Ordet innehades av Berthold Gustavsson (m) i en ordningsfråga angående möjligheten att angripa en ledamot som anmält sig som närvarande, inte finns i salen men inte är utkvittad. Ordföranden konstaterade att personen måste anses "närvarande".

Vidare yttrade sig Lotta Edholm.

Ordningsfråga

Ordet innehades av Björn Ljung (fp) i en ordningsfråga om diskussion av skolor/friskolor under punkten och om presidiets styrning och roll av debatten.

Vidare yttrade sig Björn Ljung.

Yrkanden

Under överläggningen hade yrkats

dels bifall till kommunstyrelsens förslag,

dels av Rolf Könberg (m) bifall till moderata samlingspartiets reservation i kommunstyrelsen,

dels av Ann-Katrin Åslund (fp) bifall till folkpartiet liberalernas reservation i kommunstyrelsen,

dels av Hardy Hedman (kd) bifall till kristdemokraternas reservation i kommunstyrelsen.

Beslut

Efter framställda propositioner enligt dessa yrkanden beslöt kommunfullmäktige utan omröstning - i enlighet med kommunstyrelsens förslag - följande.

 1. Satsningen på Stadsdelsförnyelse omfattar stadsdelsnämnderna Enskede-Årsta, Farsta, Hässelby-Vällingby, Kista, Rinkeby, Skarpnäck, Skärholmen, Spånga-Tensta och Vantör, gatu- och fastighetsnämnden, idrottsnämnden, integrationsnämnden, kulturnämnden, miljö- och hälsoskyddsnämnden, näringslivsnämnden, stadsbyggnadsnämnden, stadsmuseinämnden och utbildningsnämnden samt de kommunala bolagen AB Svenska Bostäder, AB Familjebostäder, AB Stockholmshem, Centrum Kompaniet i Stockholm AB, Skolfastigheter i Stockholm AB och Stockholms Stadsteater AB. Dessa medverkar i Stadsdelsförnyelse i enlighet med de uppdrag som anges i riktlinjerna och i övrigt i enlighet med utlåtandet.
 2. Riktlinjer för Stadsdelsförnyelse fastställs i enlighet med bilaga 5 i utlåtandet.
 3. Stadens andel av Stadsdelsförnyelse, totalt 300 mnkr under perioden 2003-2006, finansieras av beräknade realisationsvinster vid försäljning av anläggningstillgångar. Gatu- och fastighetsnämndens försäljningsbeting utökas med 75 mnkr för år 2003.
 4. Berörda stadsdelsnämnder ges ekonomiskt planeringsutrymme avseende stadens del av Stadsdelsförnyelse i enlighet med bilaga 6 i utlåtandet.
 5. Styrelsen för Stockholms Stadshus AB uppmanas att med utgångspunkt från riktlinjerna besluta hur bolagssektorns andel av finansieringen av Stadsdelsförnyelse ska fördelas mellan de fastighetsförvaltande bolagen. Styrelsen anmodas därutöver uppmana respektive styrelse i de fastighetsförvaltande bolagen att med utgångspunkt från riktlinjerna besluta hur respektive bolags andel av satsningen ska fördelas mellan de stadsdelsnämndsområden som ingår i Stadsdelsförnyelse.
 6. Kommunstyrelsen får i uppdrag att i samverkan med styrelsen för Stockholms Stadshus AB utreda frågan om en vidareutveckling av de kommunala bolagens medverkan i Stadsdelsförnyelse och i arbetet med ytterstadens förnyelse. I samband med detta beaktas de frågeställningar kring vissa gränsdragningar, nedskrivningsbehov och avkastningskrav som tas upp i utlåtandet.

§30 Förslag till renhållningsordning med avfallsplan 2002-2005 för Stockholms kommun (utl. 2003:73)

Dnr 303-1630/2003

Kommunstyrelsens utlåtande nr 2003:73 behandlades. Utlåtandet gäller ett ärende om förslag till renhållningsordning med avfallsplan 2002-2005 för Stockholms kommun.

Ordet innehades av Lotta Edholm, Anders Hellström och borgarrådet Gunnarsson.

Yrkanden

I ärendet hade yrkats

av Lotta Edholm (fp) och Anders Hellström (m) att kommunfullmäktige beslutar följande:

 1. Förslaget till renhållningsordning med avfallsplan 2002-2005 för Stockholms kommun återremitteras till kommunstyrelsen för vidare utredning av lagligheten i att ålägga fastighetsägarna sorteringsansvar för hushållssopor, så som föreslås i § 12 i den föreslagna renhållningsordningen. Återremissen sker i enlighet med kommunallagens Kap 5. 36 §.
 2. Samt därutöver anföra följande:
  Den föreslagna renhållningsordningen med avfallsplan innebär bland annat att man skapar ett nytt fastighetsnära källsorteringssystem. Enligt förslaget åläggs fastighetsägare att sortera ut de olika avfallslagen. Det här är en tydlig förändring som innebär att hushållens ansvar för sorteringen flyttas över till fastighetsägarna. Fastighetsägare är enligt miljöbalken inte ansvariga för hushållens avfall.
  Förslaget till renhållningsordning innebär att en ny skyldighet för fastighetsägarna skapas utan att detta har föregåtts av en lagändring. Enligt regeringens egen proposition -"Ett samhälle med giftfria och resurssnåla kretslopp" (prop. 2002/03:117) - krävs en lagändring för att ställa nya krav på ägare av befintliga fastigheter (däremot tycks det vara möjligt vad gäller nya byggnader).
  Eftersom det är oklart om förslaget är i linje med lagstiftningen anser vi att förslaget måste återremitteras för vidare beredning.

Propositionsordning

Ordföranden tog upp Lotta Edholms (fp) och Anders Hellströms (m) gemensamma återremissyrkande. Vid propositioner på bifall till eller avslag på detta yrkande fann ordföranden att kravet för minoritetsåterremiss var uppfyllt. Kommunfullmäktige hade härmed beslutat att återremittera ärendet.

Beslut

Kommunfullmäktige hade alltså beslutat att återremittera ärendet.

§32 Arvodering av vissa förtroendevalda (utl. 2003:75)

Dnr 019-2564/2003

Kommunstyrelsens utlåtande nr 2003:75 behandlades. Utlåtandet gäller ett ärende om arvodering av vissa förtroendevalda.

Beslut

Med bifall till kommunstyrelsens förslag i utlåtandet beslöt kommunfullmäktige utan omröstning följande.

Arvode utges till Maria Hannäs (25%) och Inger Stark (25%) i enlighet med utlåtandet.

Det antecknades att Maria Hannäs (v) och Inger Stark (v) ej deltagit i överläggning och beslut på grund av jäv.

Bilagor
2003:75 (8 kb)

§33 Fastställelse av arvoden för förtroendevalda i konsumentnämnden och i kommunstyrelsens nya beredningar (utl. 2003:76)

Dnr 019-1626/2003

Kommunstyrelsens utlåtande nr 2003:76 behandlades. Utlåtandet gäller ett ärende om fastställelse av arvoden för förtroendevalda i konsumentnämnden och i kommunstyrelsens nya beredningar.

Ordet innehades av Anders Broberg, borgarrådet Billström, Caroline Silverudd-Lundbom, borgarrådet Gunnarsson, Ann-Katrin Åslund, Sofia Arkelsten, Ann-Margarethe Livh och Christopher Ödmann.

Yrkanden

Under överläggningen hade yrkats

dels bifall till kommunstyrelsens förslag,

dels av Sofia Arkelsten (m), Caroline Silverudd-Lundbom (fp) och Anders Broberg (kd) bifall till moderata samlingspartiets, folkpartiet liberalernas och kristdemokraternas gemensamma reservation i kommunstyrelsen.

Beslut

Efter framställda propositioner enligt dessa yrkanden beslöt kommunfullmäktige utan omröstning - i enlighet med kommunstyrelsens förslag - följande.

Kommunfullmäktige fastställer i föreliggande ärende föreslagna årsarvodesbelopp för förtroendevalda i konsumentnämnden samt i kommunstyrelsens demokratiberedning respektive arbetsmarknads- och integrationsberedning.

§34 Ändrad arvodering av stadens revisorer

Förslag från kommunfullmäktiges presidium (utl. 2003:77)Dnr 019-1702/2003

Kommunstyrelsens utlåtande nr 2003:77 behandlades. Utlåtandet gäller ett förslag från kommunfullmäktiges presidium om ändrad arvodering av stadens revisorer.

Beslut

Med bifall till kommunstyrelsens förslag i utlåtandet beslöt kommunfullmäktige utan omröstning följande.

 1. Årsarvoden för förtroendeuppdrag i revisorskollegiet och som kommunala revisorer ingående i revisorsgrupper fastställs att gälla från och med år 2003 i enlighet med föredragande borgarrådets förslag.
 2. Kommunfullmäktige rekommenderar bolagsstämmorna i stadens bolag att från och med räkenskapsåret 2004 arvodera lekmannarevisorerna enligt i utlåtandet redovisat förslag.

§36 Central upphandling av el (utl. 2003:82)

Dnr 125-1516/2003

 

Kommunstyrelsens utlåtande nr 2003:82 behandlades. Utlåtandet gäller ett ärende om att kommande upphandling av el genomförs i form en central upphandling.

Beslut

Med bifall till kommunstyrelsens förslag i utlåtandet beslöt kommunfullmäktige utan omröstning följande.

Kommunstyrelsen genomför central upphandling av el.

§37 Bordlagt ärende

Kommunfullmäktige beslöt utan omröstning att bordlägga kommunstyrelsens utlåtande nr 2003:83.

§38 Bordlagda ärenden

Kommunfullmäktige beslöt utan omröstning att åter bordlägga kommunstyrelsens utlåtande nr 2003:65.

Kommunfullmäktige beslöt även att bordlägga kommunstyrelsens utlåtanden nr 84, 85, 86, 87 och 88 för år 2003.

§39 Motioner

Under tiden 18 juni – 8 september 2003 väcktes och inlämnades följande motioner:

 1. av Ann-Katrin Åslund (fp) och Helen Jäderlund Eckardt (fp) om utarbetande av ett dokument som tillvaratar den enskilda individens intressen i äldreomsorg (nr 2003:18);
 2. av Ann-Katrin Åslund (fp) och Helen Jäderlund Eckardt (fp) om förutsättningarna för förebyggande hembesök hos personer över 80 år utan hemtjänst (nr 2003:19).

Motionerna överlämnades till kommunstyrelsen för beredning.

 

 

Kommunfullmäktige åtskildes kl. 22.14

 

 

Vid protokollet:

 

 

Anette Otteborn