Din position: Hem > Stockholms stad > Kommunfullmäktige > Sammanträde 2003-09-22

Sammanträde 2003-09-22

Datum
Klockan
16:00
Plats
KOMMUNFULLMÄKTIGE

Tema

Kl. 16.00 behandlas interpellationer. Kl. 17.00-18.00 anordnas en muntlig frågestund då bo Läs mer...rgarråden svarar på ledamöternas frågor. Med början kl. 18.00 behandlas beslutsärenden. I mån av tid fortsättes därefter behandlingen av frågor och interpellationer.


Rotel I: Finansroteln; borgarrådet Annika Billström
Rotel II: Stadsbyggnads- och idrottsroteln; borgarrådet Kersti Py Börjeson
Rotel III: Gatu- och fastighetsroteln; borgarrådet Roger Mogert
Rotel IV: Skol- och kulturroteln; borgarrådet Erik Nilsson
Rotel V: Personal- och demokratiroteln; borgarrådet Leif Rönngren
Rotel VI: Arbetsmarknads- och integrationsroteln; borgarrådet Teres Lindberg
Rotel VII: Socialroteln; borgarrådet Margareta Olofsson
Rotel VIII: Miljöroteln; borgarrådet Viviann Gunnarsson

2 Nr 2003:3 av Sten Nordin (m) om trängselavgifter. RIII

3 Nr 2003:8 av Henrik Wallgren (m) om ”Billigare eller dyrare att bygga och bo med lägre skatt?”. RI

4 Nr 2003:15 av Sten Nordin (m) om trängselavgifter som ytterligare skatt. RI

5 Nr 2003:18 av Mikael Söderlund (m) om avsaknad av kontakt med SL. RI

6 Nr 2003:34 av Birgitta Holm (m) om barnen och förskolan. RIV

7 Nr 2003:35 av Anders Broberg (kd) om olaglig affischering i Vasa-stan. RIII

8 Nr 2003:36 av Kristina Axén Olin (m) om kostnader för sjukskriv-ningarna. RI

9 Nr 2003:40 av Anders Broberg (kd) om stockholmarnas betalnings-vilja för hyresrätter. RIII

10 Nr 2003:42 av Désirée Pethrus Engström (kd) om förbättring av situationen för de schizofrena. RVII

11 Nr 2003:43 av Ewa Samuelsson (kd) om miljöbelastningen vid tipp-ning av snömassor i bl.a. Riddarfjärden. RVIII

12 Nr 2003:44 av Hardy Hedman (kd) om Bromma flygplats. RI

13 Nr 2003:45 av Birgitta Rydell (fp) om arkitekttävling om nytt stads-bibliotek. RIV

14 Nr 2003:46 av Ann-Katrin Åslund (fp) om trafficking. RVII

15 Nr 2003:47 av Lotta Edholm (fp) om de övergripande principerna för hyressättningen. RIII

16 Nr 2003:48 av Lotta Edholm (fp) om Svenska Bostäders köp av fastigheten Tantogatan 27. RIII

17 Nr 2003:49 av Anders Broberg (kd) om frågor med anledning av Stockholms stads program till stöd för näringslivets utveckling på

18 Nr 2003:50 av Berthold Gustavsson (m) om vilka konsekvenser skolors ändrade upptagningsområde får på integrationen. RIV

19 Nr 2003:51 av Magnus Hellström (m) om ”Är funktionshindrade satta på undantag i det rödgröna Stockholm?”. RVII

20 Nr 2003:52 av Mikael Söderlund (m) om tryggheten för företagare. RI

21 Nr 2003:53 av Mikael Söderlund (m) om upphandlingar och nyfö-retagandet i Stockholm. RI

22 Nr 2003:54 av Mikael Söderlund (m) om tillväxten och skatterna. RI

23 Nr 2003:55 av Mikael Söderlund (m) om avgifter, böter och tillväx-ten i Stockholm. RI

24 Nr 2003:56 av Mikael Söderlund (m) om tillväxten och biltullarna. RI

25 Nr 2003:57 av Mikael Söderlund (m) om tillväxten och Bromma. RI

26 Nr 2003:58 av Mikael Söderlund (m) om eurons betydelse för Stockholms tillväxt. RI

27 Nr 2003:59 av Mikael Söderlund (m) om tillväxten och infrastruktu-ren. RI

28 Nr 2003:60 Jan Björklund (fp) om bristen på förskollärare i Stock-holm. RIV

29 Nr 2003:61 av Jan Björklund (fp) om socialdemokraternas förskole-plundring. RIV

30 Nr 2003:62 av Helen Jäderlund Eckardt (fp) om arbetskraftsinvand-ring till bristyrken. RVI

31 Nr 2003:63 av Magnus Hellström (m) om stadsdelsnämnderna har blivit oviktiga för den lokala demokratin. RI

32 Nr 2003:64 av Magnus Hellström (m) om miljö- och hälsoskydds-nämnden är oviktig för miljöfrågor. RVIII

33 Nr 2003:65 av Regina Kevius (m) om överreglerade detaljplaner – ett hot mot bostadsbyggandet. RIII

34 Nr 2003:66 av Lotta Edholm (fp) om särskolans framtid. RIV

35 Nr 2003:67 av Ann-Katrin Åslund (fp) om besparingar inom social-psykiatrin. RVII

36 Nr 2003:68 av Ann-Katrin Åslund (fp) om centralisering av hemin-struktörerna. RVII

37 Nr 2003:69 av Anders Broberg (kd) om socialdemokraternas 81:a vallöfte om klottersanering. RIII

38 Nr 2003:70 av Rolf Könberg (m) om borgarrådet Olofssons inbju-dan till bostadspolitiskt möte. RIII

39 Nr 2003:72 av Ann-Katrin Åslund (fp) om multiresistenta stafylo-kocker (MRSA). RVII

40 Nr 2003:73 av Ann-Katrin Åslund (fp) om det ökande socialbi-dragsberoendet i Stockholm. RVII

41 Nr 2003:74 av Nina Ekelund (kd) om familjerådgivning. RVII

42 Nr 2003:75 av Sten Nordin (m) om bostadsbyggande. RIII

46 Anmälan av inkomna skrivelser

47 Bordlagda valärenden

Mem. 2002:23, i vad avser val av en revisorssuppleant hos stiftelsen Fredric Eens Minne.
Mem. 2003:9, i vad avser val av en revisorssuppleant hos Handels-högskolan.
Mem. 2003:11, i vad avser val av en nämndeman.
Mem. 2003:14, i vad avser val av en ledamot i Rådet till skydd för Stockholms skönhet.
Mem. 2003:16, i vad avser val av en ersättare i konsumentnämnden.
Mem. 2003:17, i vad avser val av en ersättare i stadsdelsnämnd, en ersättare i utbildningsnämnden, en ersättare i saluhallsstyrelsen och fem nämndemän.
Mem. 2003:18, i vad avser val av en ledamot till Handelshögskolan.

48 Utl. 2003:74. Inrättande av ett miljöcentrum. RVIII+I

49 Utl. 2003:78. Frånträdande av stadens förvaltningsuppdrag – Stock-holms Industriverksstyrelses stiftelse. RI

50 Utl. 2003:79. Avveckling av Stor-Stockholms Energiaktiebolag (Sto-seb). RI

51 Utl. 2003:80. Kommunal borgen avseende uppförande av klubbhus vid Stureby bollplan. Ansökan från Stureby SK. RI

52 Utl. 2003:81. Förlängd borgensförbindelse till Hammarby IF. RI

53 Utl. 2003:83. Upprustning av fullriggaren af Chapman, inriktnings-beslut. RI

54 Mem. 2003:19. Avsägelser och fyllnadsval m.m.

55 Utl. 2003:89. Ansökan att arrangera evenemanget Tall Ships´ Races i Stockholm 2007.

56 Utl. 2003:90. Hemställan om att nyckeltalen omarbetas. Norrmalms stadsdelsnämnd.

57 Utl. 2003:91. Namn för gata inom stadsdelen Grimsta.

58 Utl. 2003:92. Namn för gator inom stadsdelen Södra Hammarby-hamnen.

59 Utl. 2003:65. Åtgärder för en förbättrad simkunnighet bland barn och ungdomar. Motion av Eva Oivio och Lars-Åke Henriksson (båda s) (2000:6). Simkunnighetsundersökning. Skrivelse av Christopher Ödmann m.fl. (mp). RIV

60 Utl. 2003:84. Elsäkerhet på dagis och fritids. Motion av Ann-Marie Strömberg (v) (2001:10). Förbättring av elsäkerheten i Stockholms stads lokaler. Motion av Conny Nilsson (s) (2001:16). RIII

61 Utl. 2003:85. Bättre framkomlighet för ”blåbussarna”. Motion av Ann-Marie Strömberg (v) (2001:66). RIII

62 Utl. 2003:86. Internationellt äldreboende med dagcenter m.m. Mo-tion av Paul Lappalainen (mp) (2002:33). RVII

63 Utl. 2003:87. Effektiv användning av biogas ur miljösynpunkt. Mo-tion av Hans-Göran Olsson (fp) och Carl-Erik Skårman (m) (1997:97). RVIII

64 Utl. 2003:88. Långsiktiga klimatmål för Stockholm. Motion av Per Bolund (mp) (2002:21). RVIII

65 Utl. 2003:93. Genomförande av en informationskampanj med inrikt-ningen ”en stad tillgänglig för alla – överallt”. Motion av Ann-Marie Strömberg (v) (2001:64).

66 Utl. 2003:94. Namngivande av skattepengar efter statsminist-rar/statsråd. Motion av Birgitta Holm (m) (2003:12).

67 Utl. 2003:95. Digital uppföljningskarta och samordning av informa-tion för en miljövänligare stadsplanering. Motion av Yildiz Kafkas m.fl. (mp) (2001:34).

68 Utl. 2003:96. Överförande av ytterstadens kulturbyggnader till AB Stadsholmen. Motion av Eva Oivio (s) (2001:43).

§1 Justering

Förste vice ordföranden Bo Bladholm (m) och andre vice ordföranden Claes-Göran Jacobson (v) utsågs att jämte ordföranden Barry Andersson (s) justera och expediera dagens protokoll. Justeringen kommer att ske måndagen den 29 september 2003 kl. 15.00.

§2 Närvaro

Närvaro antecknades enligt ----------------------------------------------------- Bilaga 1.

§4 Interpellation om barnen och förskolan (nr 2003:34)

Dnr 321-912/2003

Birgitta Holm (m) hade lämnat in en interpellation om barnen och förskolan.

Kommunfullmäktige hade den 17 mars 2003 beslutat medgiva att interpellationen fick framställas.

Borgarrådet Nilsson hänvisade till utdelat interpellationssvar ------------- Bilaga 2.

I debatten yttrade sig Birgitta Holm, borgarrådet Nilsson, Inger Stark, Christopher Ödmann, Ewa Samuelsson, Lotta Edholm, Margareta Björk och Annika Stude.

§6 Interpellation om miljöbelastningen vid tippning av snömassor i bl.a. Riddarfjärden (nr 2003:43)

Dnr 303-1289/2003

Ewa Samuelsson (kd) hade lämnat in en interpellation om miljöbelastningen vid tippning av snömassor i bl.a. Riddarfjärden.

Kommunfullmäktige hade den 28 april 2003 beslutat medgiva att interpellationen fick framställas.

Borgarrådet Gunnarsson hänvisade till utdelat interpellationssvar -------- Bilaga 3.

I debatten yttrade sig Ewa Samuelsson och borgarrådet Gunnarsson.

§7 Bordlagda interpellationer

Kommunfullmäktige beslöt utan omröstning att åter bordlägga besvarandet av interpellationerna nr 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69 och 70 för år 2003.

§8 Interpellationer

Anmäldes ingivna interpellationer:

 1. av Ann-Katrin Åslund (fp) om multiresistenta stafylokocker (MRSA) (nr 2003:72);
 2. av Ann-Katrin Åslund (fp) om det ökande socialbidragsberoendet i Stockholm (nr 2003:73);
 3. av Nina Ekelund (kd) om familjerådgivning (nr 2003:74);
 4. av Sten Nordin (m) om bostadsbyggande (nr 2003:75).

Kommunfullmäktige beslöt utan omröstning medgiva att interpellationerna fick framställas.

Härefter beslöt kommunfullmäktige utan omröstning att bordlägga besvarandet av dessa interpellationer.

 

 

Sammanträdet ajournerades kl. 16.55 - 17.00.

§9 Muntlig frågestund

Fråga nr 1. Demokrati

Borgarrådet Axén Olin (m) ställde en fråga om demokrati.

Kommunfullmäktige beslöt utan omröstning medgiva att frågan fick framställas.

Ordet innehades av borgarråden Axén Olin och Billström.

 

 

Fråga nr 2. Biltullar

Lotta Edholm (fp) ställde en fråga om biltullar.

Kommunfullmäktige beslöt utan omröstning medgiva att frågan fick framställas.

Ordet innehades av Lotta Edholm och borgarrådet Billström.

 

 

Fråga nr 3. Prioriteringar i stadsdelsnämndernas budgetar med anledning av underskotten

Margareta Björk (m) ställde en fråga om prioriteringar i stadsdelsnämndernas budgetar med anledning av underskotten.

Kommunfullmäktige beslöt utan omröstning medgiva att frågan fick framställas.

Ordet innehades av Margareta Björk och borgarrådet Billström.

 

 

Fråga nr 4. Besparingar

Malin Strid (fp) ställde en fråga om besparingar.

Kommunfullmäktige beslöt utan omröstning medgiva att frågan fick framställas.

Ordet innehades av Malin Strid och borgarrådet Billström.

 

 

Fråga nr 5. Folkomröstningar

Borgarrådet Björklund (fp) ställde en fråga om folkomröstningar.

Kommunfullmäktige beslöt utan omröstning medgiva att frågan fick framställas.

Ordet innehades av borgarråden Björklund och Rönngren.

 

 

Fråga nr 6. Konsekvenserna för Stockholm av resultatet i folkomröstningen om euron

Borgarrådet Söderlund (m) ställde en fråga om konsekvenserna för Stockholm av resultatet i folkomröstningen om euron.

Kommunfullmäktige beslöt utan omröstning medgiva att frågan fick framställas.

Ordet innehades av borgarråden Söderlund och Billström.

 

 

Fråga nr 7. Ändrad skolorganisation i Tensta

Ann-Katrin Åslund (fp) ställde en fråga om ändrad skolorganisation i Tensta.

Kommunfullmäktige beslöt utan omröstning medgiva att frågan fick framställas.

Ordet innehades av Ann-Katrin Åslund och borgarrådet Nilsson.

 

 

Fråga nr 8. De 99 vallöftena

Peter Lundén-Welden (m) ställde en fråga om de 99 vallöftena.

Kommunfullmäktige beslöt utan omröstning medgiva att frågan fick framställas.

Ordet innehades av Peter Lundén-Welden och borgarrådet Billström.

 

 

Fråga nr 9. Vallöfte nr 51 - Brottsligheten i Stockholm skall minska

Ulf Fridebäck (fp) ställde en fråga om vallöfte nr 51 - Brottsligheten i Stockholm skall minska.

Kommunfullmäktige beslöt utan omröstning medgiva att frågan fick framställas.

Ordet innehades av Ulf Fridebäck och borgarrådet Billström.

§10 Minnesord

Ordföranden höll ett kort minnestal över avlidna utrikesministern Anna Lindh.

Minnesorden avslutades med en stunds tystnad.

§11 Upprop

Kl. 18.04 förrättades upprop, varvid närvaro antecknades enligt ---------- Bilaga 1.

§12 Anmälan angående justering

Ordföranden anmälde att till justeringsmän utsetts ordföranden, förste och andre vice ordförandena samt att justeringen kommer att äga rum måndagen den 29 september 2003 kl. 15.00, vilket kommunfullmäktige godkände.

§13 Anmälda skrivelser

Anmäldes att inga skrivelser inkommit till kommunfullmäktige.

§14 Avskrivna motioner

Dnr 322-227/2002, 322-424/2002

 1. Ann Mari Engel (v) hade återkallat motion nr 2002:4 om sommarpass för barn och ungdomar.
 2. Iris Birath m.fl. (v) hade återkallat motion nr 2002:12 om minskning av barngrupperna för att höja förskolans kvalitet.

Kommunfullmäktige beslöt utan omröstning att avskriva motionerna från vidare handläggning.

§15 Fyllnadsval (mem 23 för år 2002, men 9, 11, 14, 16, 17 och 18 för år 2003)

Kommunstyrelsens tidigare bordlagda memorial nr 23 för år 2002 samt nr  9, 11, 14, 16, 17 och 18 för år 2003 om fyllnadsval behandlades.

På förslag av förste vice ordföranden beslöt kommunfullmäktige utan omröstning att bordlägga val av en revisorssuppleant hos Stiftelsen Fredric Eens Minne (mem. 2002:23), en revisorssuppleant hos Handelshögskolan (mem. 2003:9), en nämndeman (mem. 2003:11), en ledamot i Rådet till skydd för Stockholms skönhet (mem. 2003:14), en ersättare i konsumentnämnden (mem. 2003:16), en ersättare i stadsdelsnämnden Älvsjö, en ersättare i utbildningsnämnden, fyra nämndemän (mem. 2003:17), en ledamot i Handelshögskolan (mem. 2003:18).

Härefter utsåg kommunfullmäktige utan omröstning

Mem. 2003:17

i saluhallsstyrelsen för tiden till och med år 2003:

till ersättare: Sven Påfvels (kd);

till nämndeman för tiden 1 oktober 2003 - 31 december 2006: Gösta Löör (m).

§16 Ändring i föredragningsordningen

Kommunfullmäktige beslöt utan omröstning att behandla punkt nr 54 på föredragningslistan före punkt nr 48.

§17 Avsägelser och fyllnadsval (mem 2003:19)

Kommunstyrelsens memorial nr 2003:19 om avsägelser och fyllnadsval behandlades.

På förslag av förste vice ordföranden beslöt kommunfullmäktige utan omröstning att bordlägga val av en ersättare i socialtjänstnämnden, tre nämndemän, en ersättare i stadsdelsnämnden Vantör och en lekmannarevisorssuppleant hos Centrum Kompaniet i Stockholm AB.

Beslut

Med bifall till kommunstyrelsens förslag i memorialet beslöt kommunfullmäktige utan omröstning att

godkänna i memorialet upptagen avsägelse från Maria Rankka (m) – ersättare i socialtjänstnämnden.

§18 Inrättande av ett miljöcentrum (utl 2003:74)

Dnr 303-2119/2002

Kommunstyrelsens tidigare bordlagda utlåtande nr 2003:74 behandlades. Utlåtandet gäller ett ärende om inrättande av ett miljöcentrum.

Ordet innehades av borgarrådet Gunnarsson, Björn Ljung, Ewa Samuelsson, Magnus Hellström, Jan Valeskog och Stellan Hamrin.

Yrkanden

Under överläggningen hade yrkats

dels bifall till kommunstyrelsens förslag,

dels av Magnus Hellström (m), Björn Ljung (kd) och Ewa Samuelsson (kd) bifall till moderata samlingspartiets, folkpartiet liberalernas och kristdemokraternas gemensamma reservation i kommunstyrelsen.

Beslut

Efter framställda propositioner enligt dessa yrkanden beslöt kommunfullmäktige utan omröstning - i enlighet med kommunstyrelsens förslag - att

inrätta ett miljöcentrum inom näringslivsnämndens ordinarie verksamhet och godkänna verksamhetsinriktningen.

§19 Frånträdande av stadens förvaltningsuppdrag – Stockholms Industriverksstyrelses stiftelse (utl. 2003:78)

Dnr 149-1580/2003

Kommunstyrelsens tidigare bordlagda utlåtande nr 2003:78 behandlades. Utlåtandet gäller ett ärende om att godkänna att Stockholms stad frånträder uppdraget som förvaltare av Stockholms Industriverksstyrelses stiftelse till förmån för Veteranföreningen Stockholm Energi.

Beslut

Med bifall till kommunstyrelsens förslag i utlåtandet beslöt kommunfullmäktige utan omröstning att

godkänna att Stockholms stad frånträder uppdraget som förvaltare av Stockholms Industriverksstyrelses stiftelse till förmån för Veteranföreningen Stockholm Energi.

§20 Avveckling av Stor-Stockholms Energiaktiebolag (Stoseb) (utl 2003:79)

Dnr 023-3590/2002

Kommunstyrelsens tidigare bordlagda utlåtande nr 2003:79 behandlades. Utlåtandet gäller ett ärende om avveckling av Stor-Stockholms Energiaktiebolag (Stoseb).

Beslut

Med bifall till kommunstyrelsens förslag i utlåtandet beslöt kommunfullmäktige utan omröstning följande.

 1. Konfirmera att Stor-Stockholms Energiberednings beslut av den 3 april 2000 om att Stosebverksamheten senast från utgången av 2002 skall inordnas i annat regionalt organ med kommunerna som huvudmän varvid Stor-Stockholms Energiaktiebolag avvecklas.
 2. Förslag till ändring i konsortialavtalets § 14 (enligt bilaga till utlåtandet) godkänns.

§21 Kommunal borgen avseende uppförande av klubbhus vid Stureby bollplan. Ansökan från Stureby SK (utl 2003:80)

Dnr 132-50/2003

Kommunstyrelsens tidigare bordlagda utlåtande nr 2003:80 behandlades. Utlåtandet gäller en ansökan från Stureby SK om kommunal borgen avseende uppförande av klubbhus vid Stureby bollplan.

Ordet innehades av Ewa Samuelsson, borgarrådet Billström och Caroline Silverudd-Lundbom.

Yrkanden

Under överläggningen hade yrkats

dels bifall till kommunstyrelsens förslag,

dels av Ewa Samuelsson (kd) bifall till kristdemokraternas reservation i kommunstyrelsen.

Beslut

Efter framställda propositioner enligt dessa yrkanden beslöt kommunfullmäktige utan omröstning - i enlighet med kommunstyrelsens förslag - följande.

Begäran om kommunal borgen om högst 600 tkr för Stureby SK avseende uppförande av klubbhus vid Stureby bollplan avslås.

§22 Förlängd borgensförbindelse till Hammarby IF (utl 2003:81)

Dnr 132-202/2003

Kommunstyrelsens tidigare bordlagda utlåtande nr 2003:81 behandlades. Utlåtandet gäller ett ärende om förlängd borgensförbindelse till Hammarby IF.

Beslut

Med bifall till kommunstyrelsens förslag i utlåtandet beslöt kommunfullmäktige utan omröstning följande.

Borgensförbindelse till Hammarby IF förlängs, dock längst till den 31 oktober år 2012 och till ett belopp om högst 2,5 mnkr.

§23 Upprustning av fullriggaren af Chapman, inriktningsbeslut (utl 2003:83)

Dnr 328-3303/2002

Kommunstyrelsens tidigare bordlagda utlåtande nr 2003:83 behandlades. Utlåtandet gäller ett ärende om upprustning av fullriggaren af Chapman.

Ordet innehades av borgarråden Billström och Axén Olin.

Beslut

Med bifall till kommunstyrelsens förslag i utlåtandet beslöt kommunfullmäktige utan omröstning följande.

Idrottsnämndens förslag till fortsatt projektering angående fullriggaren af Chapman godkänns.

§24 Ansökan att arrangera evenemanget Tall Ships´ Races i Stockholm 2007 (utl 2003:89)

Dnr 005-2521/2003

Kommunstyrelsens utlåtande nr 2003:89 behandlades. Utlåtandet gäller en ansökan om att vara med och arrangera evenemanget Tall Ships´ Races i Stockholm år  2007.

Ordet innehades av Catharina Tarras-Wahlberg, Patricio Rodriguez och Cecilia Obermüller.

Beslut

Med bifall till kommunstyrelsens förslag i utlåtandet beslöt kommunfullmäktige utan omröstning följande.

 1. Stockholms stad ansöker om att få vara en av värdstäderna för Tall Ships´ Races 2007.
 2. Stockholms Stadshus AB anmodas att, vid erhållet värdskap, finna lämpliga finansieringslösningar för evenemanget.

§25 Hemställan om att nyckeltalen omarbetas. Norrmalms stadsdelsnämnd (utl 2003:90)

Dnr 119-1334/2003

Kommunstyrelsens utlåtande nr 2003:90 behandlades. Utlåtandet gäller en hemställan från Norrmalms stadsdelsnämnd att nyckeltalen omarbetas.

Beslut

Med bifall till kommunstyrelsens förslag i utlåtandet beslöt kommunfullmäktige utan omröstning följande.

Hemställan från Norrmalms stadsdelsnämnd om att nyckeltalen omarbetas får anses besvarad med hänvisning till vad som anförts i utlåtandet.

§26 Namn för gata inom stadsdelen Grimsta (utl 2003:91)

Dnr 312-1885/2003

Kommunstyrelsens utlåtande nr 2003:91 behandlades. Utlåtandet gäller ett ärende om namn för gata inom stadsdelen Grimsta.

Beslut

Med bifall till kommunstyrelsens förslag i utlåtandet beslöt kommunfullmäktige utan omröstning att

fastställa Stugängsvägen som nytt namn för gata inom stadsdelen Grimsta.

§27 Namn för gator inom stadsdelen Södra Hammarbyhamnen (utl 2003:92).

Kommunstyrelsens utlåtande nr 2003:92 behandlades. Utlåtandet gäller ett ärende om namn för gator inom stadsdelen Södra Hammarbyhamnen.

Beslut

Med bifall till kommunstyrelsens förslag i utlåtandet beslöt kommunfullmäktige utan omröstning att

fastställa de i utlåtandet föreslagna namnen som nya namn för gator inom stadsdelen Södra Hammarbyhamnen.

§28 Motion om åtgärder för en förbättrad simkunnighet bland barn och ungdomar (2000:6)

Dnr 410-139/2000

Simkunnighetsundersökning

Skrivelse av Christopher Ödmann m.fl. (mp) (utl. 2003:65)

Dnr 419-616/1999

Kommunstyrelsens tidigare bordlagda utlåtande nr 2003:65 behandlades. Den del av utlåtandet som kommunfullmäktige ska behandla gäller en motion av Eva Oivio (s) och Lars-Åke Henriksson (s) i vilken de föreslår att en undersökning görs angående simkunnigheten bland såväl grundskoleelever som gymnasieelever.

Ordet innehades av Eva Oivio och Christopher Ödmann.

Beslut

Med bifall till kommunstyrelsens förslag i utlåtandet beslöt kommunfullmäktige utan omröstning följande.

 1. Utbildningsnämnden får i uppdrag att i uppföljning av grundskolans mål även följa upp elevers simkunnighet.
 2. Utbildningsnämnden får i uppdrag att vid uppföljning av gymnasieskolans mål även följa upp elevers simkunnighet samt vidta de åtgärder som krävs för att alla elever i gymnasieskolan kan simma och hantera nödsituationer vid vatten.
 3. Motion 2000:6 av Eva Oivio (s) och Lars-Åke Henriksson (s) anses besvarad med vad som anförs i utlåtandet.
Bilagor
2000:6 (19 kb)

§30 Motion om effektiv användning av biogas ur miljösynpunkt (1997:97) (utl 2003:87)

Dnr 333-1689/1997

Kommunstyrelsens tidigare bordlagda utlåtande nr 2003:87 behandlades. Utlåtandet gäller en motion av Hans-Göran Olsson (fp) och Carl-Erik Skårman (m) i vilken de föreslår att staden gör ett strategiskt vägval när det gäller biogasutnyttjandet, så att den inte förbrukas vid uppvärmning, utan prioriteras till sådan användning där den gör störst miljönytta.

Ordet innehades av borgarrådet Gunnarsson, Björn Ljung, Stellan Hamrin, Rebwar Hassan och Margareta Åkerberg.

Beslut

Med bifall till kommunstyrelsens förslag i utlåtandet beslöt kommunfullmäktige utan omröstning följande.

Motion 1997:97 av Hans-Göran Olsson (fp) och Carl-Erik Skårman (m) anses besvarad med vad som anförs i utlåtandet.

§31 Bordlagda ärenden

Kommunfullmäktige beslöt utan omröstning att åter bordlägga kommunstyrelsens utlåtande nr 88 för år 2003.

Kommunfullmäktige beslöt även att bordlägga kommunstyrelsens utlåtande nr 93 för år 2003.

§32 Motion om namngivande av skattepengar efter statsministrar/statsråd (2003:12) (utl 2003:94)

Dnr 109-1500/2003

Kommunstyrelsens utlåtande nr 2003:94 behandlades. Utlåtandet gäller en motion av Birgitta Holm (m) i vilken hon föreslår att Stockholms stad i fortsättningen inte använder stadsrådsnamn när "man pratar om pengar som tillförs kommunen utan benämner dem med just vad de är nämligen våra skattepengar".

Ordet innehades av Birgitta Holm och borgarrådet Billström.

Yrkanden

Under överläggningen hade yrkats

dels bifall till kommunstyrelsens förslag,

dels av Birgitta Holm (m) bifall till moderata samlingspartiets, folkpartiet liberalernas och kristdemokraternas gemensamma reservation i kommunstyrelsen.

Beslut

Efter framställda propositioner enligt dessa yrkanden beslöt kommunfullmäktige utan omröstning - i enlighet med kommunstyrelsens förslag - följande.

Motion 2003:12 av Birgitta Holm (m) om namngivande av skattepengar efter statsministrar/statsråd får anses besvarad med vad som anförs i stadsledningskontorets tjänsteutlåtande.

§33 Motion om digital uppföljningskarta och samordning av information för en miljövänligare stadsplanering (2001:34) (utl 2003:95)

Dnr 310-827/2001

Kommunstyrelsens utlåtande nr 2003:95 behandlades. Utlåtandet gäller en motion av Yildiz Kafkas m.fl. (mp) i vilken de föreslår digital uppföljningskarta och samordning av information för en miljövänligare stadsplanering.

Ordet innehades av Cecilia Obermüller och borgarrådet Börjeson.

Beslut

Med bifall till kommunstyrelsens förslag i utlåtandet beslöt kommunfullmäktige utan omröstning följande.

Motion 2001:34 av Yildiz Kafkas m.fl. (mp) anses besvarad med vad föredragande borgarråd anför i utlåtandet.

§34 Bordlagt ärende

Kommunfullmäktige beslöt utan omröstning att bordlägga kommunstyrelsens utlåtande nr 2003:96.

§35 Motioner

Under tiden 9 september – 22 september 2003 väcktes och inlämnades följande motioner:

 1. av Ulla Hamilton (m) om tydliggörande av sambanden kring vad som skapar välfärd (nr 2003:20);
 2. av Sten Nordin (m) om folkomröstning om införande av biltullar (nr 2003:21);
 3. av Jan Björklund m.fl. (fp) om biltullar (nr 2003:22).

Motionerna överlämnades till kommunstyrelsen för beredning.

 

 

Kommunfullmäktige åtskildes kl. 19.35.

 

 

Vid protokollet:

 

Anette Otteborn