Din position: Hem > Stockholms stad > Kommunfullmäktige > Sammanträde 2003-12-01

Sammanträde 2003-12-01

Datum
Klockan
16:00
Plats
KOMMUNFULLMÄKTIGE

Tema

Kl. 16.00 behandlas interpellationer. Kl. 17.00-18.00 anordnas en muntlig frågestund då bo Läs mer...rgarråden svarar på ledamöternas frågor. Med början kl. 18.00 behandlas beslutsärenden. I mån av tid fortsättes därefter behandlingen av frågor och interpellationer.


Rotel I: Finansroteln; borgarrådet Annika Billström
Rotel II: Stadsbyggnads- och idrottsroteln; borgarrådet Kersti Py Börjeson
Rotel III: Gatu- och fastighetsroteln; borgarrådet Roger Mogert
Rotel IV: Skol- och kulturroteln; borgarrådet Erik Nilsson
Rotel V: Personal- och demokratiroteln; borgarrådet Leif Rönngren
Rotel VI: Arbetsmarknads- och integrationsroteln; borgarrådet Teres Lindberg
Rotel VII: Socialroteln; borgarrådet Margareta Olofsson
Rotel VIII: Miljöroteln; borgarrådet Viviann Gunnarsson

2 Nr 2003:36 av Kristina Axén Olin (m) om kostnader för sjukskriv-ningarna. RV

3 Nr 2003:40 av Anders Broberg (kd) om stockholmarnas betalnings-vilja för hyresrätter. RIII

4 Nr 2003:44 av Hardy Hedman (kd) om Bromma flygplats. RIII

5 Nr 2003:52 av Mikael Söderlund (m) om tryggheten för företagare. RI

6 Nr 2003:53 av Mikael Söderlund (m) om upphandlingar och nyfö-retagandet i Stockholm. RI

7 Nr 2003:54 av Mikael Söderlund (m) om tillväxten och skatterna. RI

8 Nr 2003:55 av Mikael Söderlund (m) om avgifter, böter och tillväx-ten i Stockholm. RIII

9 Nr 2003:57 av Mikael Söderlund (m) om tillväxten och Bromma. RIII

10 Nr 2003:58 av Mikael Söderlund (m) om eurons betydelse för Stockholms tillväxt. RI

11 Nr 2003:59 av Mikael Söderlund (m) om tillväxten och infrastruktu-ren. RIII

12 Nr 2003:62 av Helen Jäderlund Eckardt (fp) om arbetskraftsinvand-ring till bristyrken. RVI

13 Nr 2003:63 av Magnus Hellström (m) om stadsdelsnämnderna har blivit oviktiga för den lokala demokratin. RIII

14 Nr 2003:64 av Magnus Hellström (m) om miljö- och hälsoskydds-nämnden är oviktig för miljöfrågor. RVIII

15 Nr 2003:66 av Lotta Edholm (fp) om särskolans framtid. RIV

16 Nr 2003:67 av Ann-Katrin Åslund (fp) om besparingar inom social-psykiatrin. RVII

17 Nr 2003:68 av Ann-Katrin Åslund (fp) om centralisering av hemin-struktörerna. RVII

18 Nr 2003:69 av Anders Broberg (kd) om socialdemokraternas 81:a vallöfte om klottersanering. RIII

19 Nr 2003:70 av Rolf Könberg (m) om borgarrådet Olofssons inbju-dan till bostadspolitiskt möte. RIII

20 Nr 2003:72 av Ann-Katrin Åslund (fp) om multiresistenta stafylo-kocker (MRSA). RVII

21 Nr 2003:73 av Ann-Katrin Åslund (fp) om det ökande socialbi-dragsberoendet i Stockholm. RVII

22 Nr 2003:74 av Nina Ekelund (kd) om familjerådgivning. RVII

23 Nr 2003:75 av Sten Nordin (m) om bostadsbyggande. RIII

24 Nr 2003:76 av Ulla Hamilton (m) om nej till eurons effekter för Stockholm. RI

25 Nr 2003:77 av Regina Kevius (m) om nya naturreservat som hindrar bostadsbyggandet. RII

26 Nr 2003:78 av Rolf Könberg (m) om SFI-peng och integration. RIV

27 Nr 2003:79 av Kerstin Gustavsson (m) om nedläggningshotet mot Livstycket. RIV

28 Nr 2003:80 av Rolf Könberg (m) om upphandlingar och inflytande. RIV

29 Nr 2003:81 av Birgitta Holm (m) om planerna på en ny nationalare-na. RII

30 Nr 2003:82 av Kristina Axén Olin (m) om skatteutjämningen. RI

31 Nr 2003:83 av Peter Lundén-Welden (m) om insatser för de hemlö-sa/psykiskt sjuka. RVII

32 Nr 2003:84 av Margareta Björk (m) om kompetensfonden och pri-vata entreprenörer inom äldreomsorgen. RV

33 Nr 2003:85 av Sten Nordin (m) om biltullarnas påverkan på krans-kommunerna. RIII

34 Nr 2003:86 av Kristina Axén Olin (m) om skyltning om biltullar. RIII

35 Nr 2003:87 av Ewa Samuelsson (kd) om Projekt Supporter. RII

36 Nr 2003:88 av Ewa Samuelsson (kd) om bullernivån i stadens för-skolor. RIV

37 Nr 2003:89 av Birgitta Rydell (fp) om tryggad framtid för Tensta konsthall. RIV

38 Nr 2003:90 av Ann-Katrin Åslund (fp) om biståndsbedömning i äldreomsorgen. RVII

39 Nr 2003:91 av Hardy Hedman (kd) om internationella kontakter. RI

40 Nr 2003:92 av Johanna Westin (m) om sexualundervisning. RIV

41 Nr 2003:93 av Kristina Axén Olin (m) om skattechockens konse-kvenser. RI

42 Nr 2003:94 av Helen Jäderlund Eckardt (fp) om äldres hälsa och framtida behov av äldreomsorg. RVII

43 Nr 2003:95 av Jan Björklund (fp) om AB Stokab. RVI

44 Nr 2003:96 av Cecilia Brinck (m) om problemen kring Högdalstop-pen. RVII

48 Anmälan av inkomna skrivelser

49 Bordlagda valärenden

Mem. 2002:23, i vad avser val av en revisorssuppleant hos stiftelsen Fredric Eens Minne.
Mem. 2003:9, i vad avser val av en revisorssuppleant hos Handels-högskolan.
Mem. 2003:11, i vad avser val av en nämndeman.
Mem. 2003:14, i vad avser val av en ledamot i Rådet till skydd för Stockholms skönhet.
Mem. 2003:17, i vad avser val av två nämndemän.
Mem. 2003:19, i vad avser val av en nämndeman.
Mem. 2003:20, i vad avser val av en ledamot och en ersättare i stadsdelsnämnder och en ersättare i näringslivsnämnden.
Mem. 2003:21, i vad avser val av en ersättare i Kommunförbundet Stockholms län, KSL, och två nämndemän.

50 Nya valärenden

Mem. 2003:25. Avsägelser och fyllnadsval m.m.
Mem. 2003:22. Val av revisorer och revisorssuppleanter hos stiftel-ser m.m.
Mem. 2003:23. Val av ledamöter och ersättare i nämnder.
Mem. 2003:24. Val av ledamöter och suppleanter i stiftelser m.m.

51 Utl. 2003:139. Mottagande av donation från Vera Svensson till Frans Schartaus gymnasium.

52 Utl. 2003:140. Förslag till tillägg till detaljplan för del av fastigheten Hamnvakten 7 inom stadsdelen Södermalm, Dp 2001-14583-54.

53 Utl. 2003:118. Stärkt ungdomskultur i staden. Motion av Christo-pher Ödmann (mp) (2001:82). RIV

54 Utl. 2003:123. Införande av demokrati- och retorikkurs inom gym-nasieprogram. Motion av Patricio Rodriguez (v) (2002:2). RIV

55 Utl. 2003:124. Öronmärkning av förskolans ekonomiska resurser samt tillsättande av kriskommission för förskolan. Motion av Jan Björklund och Lotta Edholm (båda fp) (2003:1). Kriskommission för förskolan. Skrivelse av Mikael Söderlund (m). RIV

56 Utl. 2003:125. Införande av redovisning av skolk även i högstadie-elevernas betyg. Motion av Jan Björklund och Lotta Edholm (båda fp) (2003:2). RIV

57 Utl. 2003:132. Inrättande av skollokaler i Mariehäll i Bromma. Mo-tion av Hans Peters (c) (1997:84). RIV

58 Utl. 2003:133. Åtgärder för att förbättra valsäkerheten vid allmänna val i Stockholm i anledning av det konstaterade socialdemokratiska valfusket. Motion av Kristina Axén Olin och Rolf Könberg (båda m) (2002:59). RV

59 Utl. 2003:134. Erbjudande till stadens anställda att pensionsspara genom löneavstående/löneväxling. Motion av Ewa Samuelsson (kd) (2003:3). RV

60 Utl. 2003:135. Resursfördelningen till äldreomsorgen och äldreom-sorg för äldre med särskilda behov. Motion av Ann-Marie Strömberg (v) (2001:3). RVII

61 Utl. 2003:136. Möjligheten för näringslivet att kunna bidra till en renare och vackrare stad. Motion av Susanne Leinsköld (s) (2002:43). RI

62 Utl. 2003:137. SIMPLEX STOCKHOLM – förenkla Stockholms regelverk. Motion av Mikael Söderlund (m) (2003:16). RI

63 Utl. 2003:138. Revidering av översiktsplan –99. Motion av Yildiz Kafkas och Cecilia Obermüller (båda mp) (2002:19). RII

64 Utl. 2003:141. Försök med kulturkuponger. Motion av Göran Dahl-strand (s) (2000:58).

65 Utl. 2003:142. Ett ”Bunkefloprojekt” – schemalagd motion i Stock-holms grund- och gymnasieskolor. Motion av Ann-Marie Strömberg (v) (2001:47).

66 Utl. 2003:143. Försök med direktval till stadsdelsnämnderna. Mo-tion av Svante Linusson (sp) (2002:53).

67 Utl. 2003:144. Handikappanpassning av stadens idrotts- och evene-mangsanläggningar. Motion av Jean Anderson (v) (2002:30).

68 Utl. 2003:145. Ettusen nya lägenheter under 50 m2 i hyresrätt – ”Bygg lägenheter för oss unga”. Motion av Karin Wanngård (s) (2001:46).

69 Nr 2003:97 av Rolf Könberg (m) om Svenska Bostäders utvärdering av Skatteskrapan. RIII

70 Nr 2003:98 av Mikael Söderlund (m) om barnomsorgsgarantin och ökade barngrupper i förskolan. RIV

71 Nr 2003:99 av Mikael Söderlund (m) om insatser mot den skenande ungdomsarbetslösheten. RVI

§1 Justering

Förste vice ordföranden Bo Bladholm (m) och andre vice ordföranden Claes-Göran Jacobson (v) utsågs att jämte ordföranden Barry Andersson (s) justera och expediera dagens protokoll. Justeringen kommer att ske måndagen den 8 december 2003 kl. 15.00.

§2 Närvaro

Närvaro antecknades enligt ----------------------------------------------------- Bilaga 1.

§4 Interpellation om tryggheten för företagare (nr 2003:52)

Dnr 009-1728/2003

Mikael Söderlund (m) hade lämnat in en interpellation om tryggheten för företagare.

Kommunfullmäktige hade den 19 maj 2003 beslutat medgiva att interpellationen fick framställas.

Borgarrådet Billström hänvisade till utdelat interpellationssvar ----------- Bilaga 2.

I debatten yttrade sig borgarråden Söderlund och Billström, Torsten Sandgren samt borgarrådet Axén Olin.

§5 Interpellation om upphandlingar och nyföretagandet i Stockholm. (nr 2003:53)

Dnr 125-1729/2003

Mikael Söderlund (m) hade lämnat in en interpellation om upphandlingar och nyföretagandet i Stockholm.

Kommunfullmäktige hade den 19 maj 2003 beslutat medgiva att interpellationen fick framställas.

Borgarrådet Billström hänvisade till utdelat interpellationssvar ----------- Bilaga 3.

I debatten yttrade sig borgarråden Söderlund och Billström, Torsten Sandgren och Margareta Björk.

§6 Interpellation om tillväxten och skatterna (nr 2003:54)

Dnr 109-1730/2003

Mikael Söderlund (m) hade lämnat in en interpellation om tillväxten och skatterna.

Kommunfullmäktige hade den 19 maj 2003 beslutat medgiva att interpellationen fick framställas.

Borgarrådet Billström hänvisade till utdelat interpellationssvar ----------- Bilaga 4.

I debatten yttrade sig borgarråden Söderlund och Billström, Ann-Margarethe Livh, Torsten Sandgren, borgarråden Björklund, Axén Olin och Nilsson samt Hardy Hedman.

§7 Bordlagda interpellationer

Kommunfullmäktige beslöt utan omröstning att åter bordlägga besvarandet av interpellationerna nr 55, 57, 58, 59, 62, 63, 64, 66, 67, 68, 69, 70, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92 och 93 för år 2003.

§8 Ändring i föredragningsordningen

Kommunfullmäktige beslöt utan omröstning att behandla punkterna nr 69, 70 och 71 på föredragningslistan före punkt nr 45.

§9 Interpellationer

Anmäldes ingivna interpellationer:

 1. av Helen Jäderlund Eckardt (fp) om äldres hälsa och framtida behov av äldreomsorg (nr 2003:94);
 2. av Jan Björklund (fp) om AB Stokab (nr 2003:95);
 3. av Cecilia Brinck (m) om problemen kring Högdalstoppen (nr 2003:96);
 4. av Rolf Könberg (m) om Svenska Bostäders utvärdering av Skatteskrapan (nr 2003:97);
 5. av Mikael Söderlund (m) om barnomsorgsgarantin och ökade barngrupper i förskolan (nr 2003:98);
 6. av Mikael Söderlund (m) om insatser mot den skenande ungdomsarbetslösheten (nr 2003:99).

Kommunfullmäktige beslöt utan omröstning medgiva att interpellationerna fick framställas.

Härefter beslöt kommunfullmäktige utan omröstning att bordlägga besvarandet av dessa interpellationer.

§10 Muntlig frågestund

Fråga nr 1. Nedläggning av Spånga Gymnasium

Borgarrådet Björklund (fp) ställde en fråga om nedläggning av Spånga Gymnasium.

Kommunfullmäktige beslöt utan omröstning medgiva att frågan fick framställas.

Ordet innehades av borgarråden Björklund och Nilsson.

 

 

Fråga nr 2. Inlägg i Dagens Nyheter om att Livstycket ej skall stängas

Borgarrådet Söderlund (m) ställde en fråga om inlägg i Dagens Nyheter om att Livstycket ej skall stängas.

Kommunfullmäktige beslöt utan omröstning medgiva att frågan fick framställas.

Ordet innehades av borgarråden Söderlund och Nilsson.

 

 

Fråga nr 3. Pengar till stadsdelarna

Ewa Samuelsson (kd) ställde en fråga om pengar till stadsdelarna.

Kommunfullmäktige beslöt utan omröstning medgiva att frågan fick framställas.

Ordet innehades av Ewa Samuelsson och borgarrådet Olofsson.

§11 Upprop

Kl. 18.07 förrättades upprop, varvid närvaro antecknades enligt ---------- Bilaga 1.

§12 Anmälan angående justering

Ordföranden anmälde att till justeringsmän utsetts ordföranden, förste och andre vice ordförandena samt att justeringen kommer att äga rum måndagen den 8 december 2003 kl. 15.00, vilket kommunfullmäktige godkände.

§13 Anmälda skrivelser

Till kommunfullmäktige hade inkommit följande skrivelser vilka delgivits berörda organ:

Länsrättens i Stockholms län beslut

Dnr 302-2250/2002

Beslut (17 november) med anledning av besvär över kommunfullmäktiges beslut (19 maj) avseende LIP-projekten Gasverkstomten, Klara sjö, Hammarby Sjöstad och f.d. kvarteret Lyftkranen. Länsrätten avslår överklagandet.

Dnr 303-3188/2002

Beslut (21 november) med anledning av besvär över kommunfullmäktiges beslut (20 januari) avseende taxa för hushållsavfall m.m. Länsrätten avslår överklagandet.

§14 Fyllnadsval (mem. 23 för år 2002, mem. 9, 11, 14, 17, 19, 20 och 21 för år 2003)

Kommunstyrelsens tidigare bordlagda memorial nr 23 för år 2002 samt nr  9, 11, 14, 17, 19, 20 och 21 för år 2003 om fyllnadsval behandlades.

På förslag av förste vice ordföranden beslöt kommunfullmäktige utan omröstning att bordlägga val av en revisorssuppleant hos Stiftelsen Fredric Eens Minne (mem. 2002:23), en revisorssuppleant hos Handelshögskolan (mem. 2003:9), en ledamot i Rådet till skydd för Stockholms skönhet (mem. 2003:14), en ledamot i stadsdelsnämnden Vantör, en ersättare i stadsdelsnämnden Skärholmen, en ersättare i näringslivsnämnden (mem. 2003:20) och en nämndeman (mem. 2003:21).

Härefter utsåg kommunfullmäktige utan omröstning

Mem. 2003:11

till nämndeman för tiden 1 januari 2004 - 31 december 2006: Lars-Ove Gavelin (fp);

Mem. 2003:17

till nämndemän för tiden 1 januari 2004 - 31 december 2006: Owe Ladin (fp), Gerd C Augustsson (fp);

Mem. 2003:19

till nämndeman för tiden 1 januari 2004 - 31 december 2006: Ann-Charlotte Zaar (fp);

Mem. 2003:21

i Kommunförbundet Stockholms län, KSL, för tiden till och med år 2006: Karin Rågsjö (v);

till nämndeman för tiden 1 januari 2004 - 31 december 2006: Lovisa Larsson (s).

§15 Avsägelser och fyllnadsval m.m. (mem. 2003:25)

Kommunstyrelsens memorial nr 2003:25 om avsägelser och fyllnadsval m.m. behandlades.

På förslag av förste vice ordföranden beslöt kommunfullmäktige utan omröstning att bordlägga val av en ledamot i Rådet till skydd för Stockholms skönhet.

Beslut

Med bifall till kommunstyrelsens förslag i memorialet beslöt kommunfullmäktige utan omröstning att

 1. godkänna i memorialet upptagna avsägelser från Mats G. Nilsson (m) – ledamot i idrottsnämnden, Maria Wedel - ledamot i Rådet till skydd för Stockholms skönhet och förrätta i memorialet föreslagna val
 2. om till ledamot utses förutvarande ersättare/suppleant utse ersättare/suppleant i den till ledamot utseddes ställe.

Härefter utsåg kommunfullmäktige utan omröstning

i idrottsnämnden för tiden till och med år 2003:

till ledamot: Malin Werner (m);

till ersättare: Roberta Alenius (m).

Bilagor
2003:25 (8 kb)

§16 Val av revisorer och revisorssuppleanter hos stiftelser m.m. (mem. 2003:22)

Kommunstyrelsens memorial nr 2003:22 behandlades. Memorialet gäller val av revisorer och revisorssuppleanter hos stiftelser m.m.

Beslut

Med bifall till kommunstyrelsens förslag i memorialet beslöt kommunfullmäktige utan omröstning

1. att utse

  1. en revisor hos Anna Johansson-Visborgs Stiftelse för åren 2004-2007,
  2. två revisorer och två revisorssuppleanter hos Stiftelsen Barnens Dag för år 2004,
  3. två revisorer och två revisorssuppleanter hos Stiftelsen Fredric Eens Minne för år 2004,
  4. två revisorer och två revisorssuppleanter hos Stiftelsen Hotellhem i Stockholm för år 2004,
  5. två revisorer och två revisorssuppleanter hos Stiftelsen Stockholms Sjöfartshotell för år 2004,
  6. en revisor och en revisorssuppleant hos Stiftelsen för gamla trotjänarinnor för år 2004,
  7. två revisorer och två revisorssuppleanter hos Stiftelsen Karin och Ernst August Bångs Minne för år 2004,
  8. två revisorer hos Stiftelsen Konung Oscar I:s Minne för år 2004,
  9. en revisor hos Skärgårdsstiftelsen i Stockholms län för år 2004,
  10. en revisor hos Stockholms stads arbetstagares understödsstiftelse för åren 2004-2005,
  11. två revisorer och två revisorssuppleanter hos Stiftelsen Wilhelm
   Govenii Minne för år 2004.

På förslag av förste vice ordföranden beslöt kommunfullmäktige utan omröstning att bordlägga val av en revisorssuppleant hos Stiftelsen Fredric Eeens Minne och en lekmannarevisorssuppleant hos Stiftelsen Wilhelm Govenii Minne.

I enlighet med valberedningens framlagda förslag utsåg kommunfullmäktige härefter utan omröstning revisorer och revisorssuppleanter hos stiftelser m.m. enligt ---------------------------------------------------------------------------------------- Bilaga 5.

§17 Val av ledamöter och ersättare i nämnder (mem. 2003:23)

Kommunstyrelsens memorial nr 2003:23 behandlades. Memorialet gäller val av ledamöter och ersättare i nämnder.

Beslut

Med bifall till kommunstyrelsens förslag i memorialet beslöt kommunfullmäktige utan omröstning

1. att utse

  1. fem ledamöter, bland dem en ordförande och en vice ordförande och fem ersättare i valnämnden för år 2004,
  2. elva ledamöter, bland dem en ordförande, en vice ordförande, och elva ersättare i stadsdelsnämnderna Rinkeby och Älvsjö, tretton ledamöter, bland dem en ordförande och en vice ordförande, och tretton ersättare i stadsdelsnämnderna Bromma, Enskede-Årsta, Farsta, Hägersten, Hässelby-Vällingby, Katarina-Sofia, Kista, Kungsholmen, Liljeholmen, Maria-Gamla stan, Norrmalm, Skarpnäck, Skärholmen, Spånga-Tensta, Vantör och Östermalm för år 2004,
  3. tretton ledamöter, bland dem en ordförande och en vice ordförande, och tretton ersättare i näringslivsnämnden för år 2004,
  4. tretton ledamöter, bland dem en ordförande och en vice ordförande, och tretton ersättare i stadsbyggnadsnämnden för år 2004,
  5. tretton ledamöter, bland dem en ordförande och en vice ordförande, och tretton ersättare i gatu- och fastighetsnämnden för år 2004,
  6. tretton ledamöter, bland dem en ordförande och en vice ordförande, och tretton ersättare i utbildningsnämnden för år 2004,
  7. tretton ledamöter, bland dem en ordförande och en vice ordförande, och tretton ersättare i socialtjänstnämnden för år 2004,
  8. elva ledamöter, bland dem en ordförande och en vice ordförande, och elva ersättare i kulturnämnden för år 2004,
  9. sju ledamöter, bland dem en ordförande och en vice ordförande och sju ersättare i renhållningsnämnden för år 2004,
  10. sju ledamöter, bland dem en ordförande och en vice ordförande, och sju ersättare i integrationsnämnden för år 2004,
  11. elva ledamöter, bland dem en ordförande och en vice ordförande, och elva ersättare i idrottsnämnden för år 2004,
  12. sju ledamöter, bland dem en ordförande och en vice ordförande, och sju ersättare i kyrkogårdsnämnden för år 2004,
  13. nio ledamöter, bland dem en ordförande och en vice ordförande, och nio ersättare i brand- och räddningsnämnden för år 2004,
  14. fem ledamöter, bland dem en ordförande och en vice ordförande, och fem ersättare i stadsmuseinämnden för år 2004,
  15. tretton ledamöter, bland dem en ordförande och en vice ordförande, och tretton ersättare i miljö- och hälsoskyddsnämnden för år 2004,
  16. fem ledamöter, bland dem en ordförande och en vice ordförande, och fem ersättare i saluhallsstyrelsen för år 2004,
  17. elva ledamöter, bland dem en ordförande och en vice ordförande, och elva ersättare i konsumentnämnden för år 2004,

2.             att i samband med föreslagna val av ersättare bestämma den ordning i vilken ersättarna skall inträda  till                    tjänstgöring.

På förslag av förste vice ordföranden beslöt kommunfullmäktige utan omröstning att bordlägga val av en ledamot och en ersättare i stadsdelsnämnden Rinkeby, en vice ordförande och tre ersättare i stadsdelsnämnden Hässelby-Vällingby, en ersättare i stadsdelsnämnden Kungsholmen, en ledamot i stadsdelsnämnden Liljeholmen, en ledamot i stadsdelsnämnden Norrmalm, två ledamöter och två ersättare i stadsdelsnämnden Skarpnäck, två ersättare i stadsdelsnämnden Skärholmen, en ledamot och en ersättare i stadsdelsnämnden Vantör, en ersättare i stadsdelsnämnden Östermalm och två ersättare i näringslivsnämnden.

I enlighet med valberedningens framlagda förslag - med den ändring som anmälts - utsåg kommunfullmäktige härefter utan omröstning ledamöter och ersättare i ovannämnda nämnder och styrelser samt bestämde inträdesordningen för ersättarna enligt ------------------------------------------------------------------------- Bilaga 6.

§18 Val av ledamöter och suppleanter i stiftelser m.m. (mem. 2003:24)

Kommunstyrelsens memorial nr 2003:24 behandlades. Memorialet gäller val av ledamöter och suppleanter i stiftelser m.m.

Beslut

Med bifall till kommunstyrelsens förslag i memorialet beslöt kommunfullmäktige utan omröstning

1. att utse

1.1 en ledamot i styrelsen för Stockholms Konserthusstiftelse för år 2004,

1.2 två ledamöter i styrelsen för Anna Johansson-Visborgs stiftelse för tiden från 2004 års till 2007 års ordinarie sammanträde,

1.3 fem ledamöter och tre suppleanter i styrelsen för Stiftelsen Hotellhem i Stockholm för år 2004,

1.4 sju ledamöter och tre suppleanter i styrelsen för Stiftelsen Stockholm Water Foundation för år 2004,

1.5 en ledamot och en suppleant i styrelsen för Stiftelsen Teknikhöjden - KTH för åren 2004 - 2006,

1.6 två ledamöter och två personliga suppleanter i styrelsen för Stiftelsen Stockholm Water Festival för åren 2004-2005,

 1. att i samband med ovan föreslagna val av suppleanter bestämma den ordning i vilken suppleanterna skall inträda till tjänstgöring.

På förslag av förste vice ordföranden beslöt kommunfullmäktige utan omröstning att bordlägga val av en ledamot i styrelsen för Stockholms Konserthusstiftelse, två ledamöter i styrelsen för Anna Johansson-Visborgs stiftelse och en suppleant i styrelsen för Stiftelsen Hotellhem i Stockholm.

I enlighet med valberedningens framlagda förslag utsåg kommunfullmäktige härefter utan omröstning ledamöter och suppleanter i ovannämnda stiftelser samt bestämde inträdesordningen för suppleanterna enligt ----------------------- Bilaga 7.

§19 Mottagande av donation från Vera Svensson till Frans Schartaus gymnasium (utl 2003:19)

Dnr 149-1692/2003

Kommunstyrelsens utlåtande nr 2003:139 behandlades. Utlåtandet gäller ett ärende om mottagande av donation från Vera Svensson till Frans Schartaus gymnasium.

Beslut

Med bifall till kommunstyrelsens förslag i utlåtandet beslöt kommunfullmäktige utan omröstning följande.

 1. Mottagandet av donationen från Vera Svensson erkänns och staden ikläder sig ansvaret som förvaltare.
 2. Bankmedlen överförs till Stockholms stads internbank som ges i uppdrag att förvalta donationsmedlen såsom en särskild stiftelse, benämnd Vera Svenssons stipendiestiftelse.
 3. Stiftelsens avkastning skall användas i enlighet med testamentet för elever vid Frans Schartaus gymnasium.

§20 Förslag till tillägg till detaljplan för del av fastigheten Hamnvakten 7 inom stadsdelen Södermalm, Dp 2001-14583-54 (utl 2003:140)

Dnr 311-2941/2003

Kommunstyrelsens utlåtande nr 2003:140 behandlades. Utlåtandet gäller ett ärende om förslag till tillägg till detaljplan för del av fastigheten Hamnvakten 7 inom stadsdelen Södermalm, Dp 2001-14583-54.

Ordet innehades av borgarrådet Börjeson, Margareta Björk, Ann Mari Engel, Torsten Sandgren, Cecilia Obermüller och Joakim Larsson.

Beslut

Med bifall till kommunstyrelsens förslag i utlåtandet beslöt kommunfullmäktige utan omröstning följande.

Tillägget till detaljplan för del av fastigheten Hamnvakten 7 inom stadsdelen Södermalm, Dp 2001-14583-54 antas.

§21 Motion om stärkt ungdomskultur i staden (2001:82) (utl 2003:118)

Dnr 415-1806/2001

Kommunstyrelsens tidigare bordlagda utlåtande nr 2003:118 behandlades. Utlåtandet gäller en motion av Christopher Ödmann (mp) i vilken han föreslår bl.a. att kommunfullmäktige bör besluta att öka subventionerna till ungdomars kultur- och fritidsaktiviteter, nuvarande fritidsgårdar upprustas och att inte fler läggs ner samt att ungdomar skall vara med vid utformning av ungdomskultur och ungdomars fritid.

Ordet innehades av Christopher Ödmann, borgarrådet Nilsson, Cecilia Brinck och Ewa Samuelsson.

Beslut

Med bifall till kommunstyrelsens förslag i utlåtandet beslöt kommunfullmäktige utan omröstning följande.

Motion 2001:82 av Christopher Ödmann (mp) anses besvarad med vad som anförs i utlåtandet.

§22 Motion om införande av demokrati- och retorikkurs inom gymnasieprogram (2002:2) (utl 2003:123)

Dnr 323-225/2002

Kommunstyrelsens tidigare bordlagda utlåtande nr 2003:123 behandlades. Utlåtandet gäller en motion av Patricio Rodriguez (v) i vilken han föreslår att kommunfullmäktige skall utreda möjligheten att inom gymnasieskolan inrätta en kurs om demokrati och retorik.

Ordet innehades av Patricio Rodriguez, Rolf Könberg, borgarrådet Nilsson, Hardy Hedman, Christopher Ödmann och Ewa Samuelsson.

Yrkanden

Under överläggningen hade yrkats

dels bifall till kommunstyrelsens förslag,

dels av Rolf Könberg (m) bifall till moderata samlingspartiets, folkpartiet liberalernas och kristdemokraternas gemensamma reservation i kommunstyrelsen.

Beslut

Efter framställda propositioner enligt dessa yrkanden beslöt kommunfullmäktige utan omröstning - i enlighet med kommunstyrelsens förslag - följande.

 1. Utbildningsnämnden uppmanas att undersöka om det är någon av gymnasieskolorna som är intresserade av att starta en demokrati- och retorikkurs.
 2. Motion 2002:2 av Patricio Rodriguez (v) anses besvarad med vad som anförs i utlåtandet.

§23 Motion om öronmärkning av förskolans ekonomiska resurser samt tillsättande av kriskommission för förskolan (2003:1). Kriskommission för förskolan. Skrivelse av Mikael Söderlund (m) (utl 2003:124)

Dnr 322-437/2003

Dnr 322-419/2003

Kommunstyrelsens tidigare bordlagda utlåtande nr 2003:124 behandlades. Den del av utlåtandet som kommunfullmäktige ska behandla gäller en motion av Jan Björklund (fp) och Lotta Edholm (fp) i vilken de föreslår att kommunfullmäktige skall öronmärka stadsdelsnämndernas resurser för barnomsorg, att förskolepeng skall betalas direkt till den enskilda förskolan och att kommunstyrelsen skall tillsätta en särskild kriskommission för förskolan.

Ordet innehades av Lotta Edholm, borgarrådet Nilsson, Kristina Alvendal, Nina Ekelund, Inger Stark, Jan Valeskog, Inge-Britt Lundin, Anders Broberg, Christopher Ödmann, Berit Kruse, Annika Stude, Abebe Hailu, borgarrådet Björklund, Desirée Pethrus Engström, Birgit Marklund, Peter Lundén-Welden, Maria Hannäs, Ann-Marie Strömberg, Abit Dundar och Godfrey Etyang.

Yrkanden

Under överläggningen hade yrkats

dels bifall till kommunstyrelsens förslag,

dels av Kristina Alvendal (m), Lotta Edholm (fp) och Nina Ekelund (kd) bifall till moderata samlingspartiets, folkpartiet liberalernas och kristdemokraternas gemensamma reservation i kommunstyrelsen.

Beslut

Efter framställda propositioner enligt dessa yrkanden beslöt kommunfullmäktige utan omröstning - i enlighet med kommunstyrelsens förslag - följande.

Motion 2003:1 av Jan Björklund (fp) och Lotta Edholm (fp) avslås.

§24 Motion om införande av redovisning av skolk även i högstadieelevernas betyg (2003:2) (utl 2003:125)

Dnr 322-438/2003

Kommunstyrelsens tidigare bordlagda utlåtande nr 2003:125 behandlades. Utlåtandet gäller en motion av Jan Björklund (fp) och Lotta Edholm (fp) i vilken de föreslår att kommunfullmäktige skall besluta om att skolk skall redovisas i elevernas betyg i grundskolans högstadium samt att utbildningsnämnden skall få i uppdrag att årligen följa upp omfattningen av frånvaron inom stadens grundskolor.

Ordet innehades av borgarrådet Björklund, Kristina Alvendal, borgarrådet Nilsson, Christer Öhgren, Inger Stark, Ewa Samuelsson, Karin Gustafsson, Hardy Hedman och Peter Nilsson.

Yrkanden

Under överläggningen hade yrkats

dels bifall till kommunstyrelsens förslag,

dels av Kristina Alvendal (m), borgarrådet Björklund (fp) och Hardy Hedman (kd) bifall till moderata samlingspartiets, folkpartiet liberalernas och kristdemokraternas gemensamma reservation i kommunstyrelsen.

 

Beslut

Efter framställda propositioner enligt dessa yrkanden beslöt kommunfullmäktige utan omröstning - i enlighet med kommunstyrelsens förslag - följande.

Motion 2003:2 av Jan Björklund (fp) och Lotta Edholm (fp) avslås.

§25 Motion om inrättande av skollokaler i Mariehäll i Bromma (1997:84) (utl 2003:132)

Dnr 322-1528/1997

Kommunstyrelsens tidigare bordlagda utlåtande nr 2003:132 behandlades. Utlåtandet gäller en motion av Hans Peters (c) i vilken han föreslår att kommunfullmäktige skall utreda möjligheter och förutsättningar för anskaffande/uppförande av tillfredsställande skollokaler i Mariehäll.

Ordet innehades av borgarrådet Nilsson.

Beslut

Med bifall till kommunstyrelsens förslag i utlåtandet beslöt kommunfullmäktige utan omröstning följande.

Motion 1997:84 av Hans Peters (c) anses besvarad med vad som anförs i

utlåtandet.

§27 Motion om resursfördelningen till äldreomsorgen och äldreomsorg för äldre med särskilda behov (2001:3) (utl 2003:135)

Dnr 423-82/2001

Kommunstyrelsens tidigare bordlagda utlåtande nr 2003:135 behandlades. Utlåtandet gäller en motion av Ann-Marie Strömberg (v) i vilken hon föreslår att resursfördelningen till äldreomsorgen utreds så att fördelningsnycklarna tar hänsyn till äldres inkomst och boendesituation.

Ordet innehades av Ann-Marie Strömberg, Margareta Björk, Ewa Samuelsson, Helen Jäderlund Eckardt, Hardy Hedman och Christer Öhgren.

Yrkanden

Under överläggningen hade yrkats

dels bifall till kommunstyrelsens förslag,

dels av Margareta Björk (m), Helen Jäderlund Eckardt (fp) och Ewa Samuelsson (kd) bifall till moderata samlingspartiets, folkpartiet liberalernas och kristdemokraternas gemensamma reservation i kommunstyrelsen.

Beslut

Efter framställda propositioner enligt dessa yrkanden beslöt kommunfullmäktige utan omröstning - i enlighet med kommunstyrelsens förslag - att

 1. en utredning görs av hur bostadsbeståndets utformning påverkar behovet av äldreomsorg
 2. motion 2001:3 av Ann-Marie Strömberg (v) i övrigt anses besvarad med vad borgarrådet anför i utlåtandet.

§28 Bordlagda ärenden

Kommunfullmäktige beslöt utan omröstning att åter bordlägga kommunstyrelsens utlåtanden nr 136, 137 och 138 för år 2003.

Kommunfullmäktige beslöt även att bordlägga kommunstyrelsens utlåtanden nr 141, 142, 143, 144 och 145 för år 2003.

§29 Motioner

Dnr 331-3825/2003, 328-3826/2003, 302-3827/2003, 327-4012/2003, 328-4013/2003, 328-4015/2003, 321-4017/2003, 322-4020/2003

Under tiden 18 november – 1 december 2003 väcktes och inlämnades följande motioner:

 1. av Yvonne Fernell-Ingelström (m) om ungdomsarbetslösheten i Stockholm (nr 2003:33);
 2. av Magnus Hellström (m) om Nybohovs bollplan (nr 2003:34);
 3. av Kristina Axén Olin m.fl. (m) om ljusare huvudstad (nr 2003:35);
 4. av Ewa Samuelsson (kd) om generösare regler för servicehusboende (nr 2003:36);
 5. av Mats G. Nilsson (m) om bevarandet av tennishallen på Kungsholmen (nr 2003:37);
 6. av Mats G. Nilsson (m) om föreningsdrift av Stockholms Stadion (nr 2003:38);
 7. av Jan Björklund (fp) och Lotta Edholm (fp) om skadestånd till föräldrar som inte får barnomsorg i tid (nr 2003:39);
 8. av Jan Björklund (fp) och Lotta Edholm (fp) om ändrade regler för statsbidraget för personalförstärkning i skola och fritidshem (nr 2003:40).

Motionerna överlämnades till kommunstyrelsen för beredning.

 

 

Kommunfullmäktige åtskildes kl. 22.10.

 

 

Vid protokollet:

 

 

Anette Otteborn