Din position: Hem > Stockholms stad > Kommunfullmäktige > Sammanträde 2003-12-15

Sammanträde 2003-12-15

Datum
Klockan
16:00
Plats
KOMMUNFULLMÄKTIGE


Kl. 14.00 behandlas interpellationer. Kl. 15.00-16.00 anordnas en muntlig frågestund då Läs mer...borgarråden svarar på ledamöternas frågor. Med början kl. 16.00 behandlas beslutsärenden. I mån av tid fortsättes därefter behandlingen av frågor och interpellationer.


Rotel I: Finansroteln; borgarrådet Annika Billström
Rotel II: Stadsbyggnads- och idrottsroteln; borgarrådet Kersti Py Börjeson
Rotel III: Gatu- och fastighetsroteln; borgarrådet Roger Mogert
Rotel IV: Skol- och kulturroteln; borgarrådet Erik Nilsson
Rotel V: Personal- och demokratiroteln; borgarrådet Leif Rönngren
Rotel VI: Arbetsmarknads- och integrationsroteln; borgarrådet Teres Lindberg
Rotel VII: Socialroteln; borgarrådet Margareta Olofsson
Rotel VIII: Miljöroteln; borgarrådet Viviann Gunnarsson

2 Nr 2003:36 av Kristina Axén Olin (m) om kostnader för sjukskriv-ningarna. RV

3 Nr 2003:40 av Anders Broberg (kd) om stockholmarnas betalnings-vilja för hyresrätter. RIII

4 Nr 2003:44 av Hardy Hedman (kd) om Bromma flygplats. RIII

5 Nr 2003:55 av Mikael Söderlund (m) om avgifter, böter och tillväx-ten i Stockholm. RIII

6 Nr 2003:57 av Mikael Söderlund (m) om tillväxten och Bromma. RIII

7 Nr 2003:58 av Mikael Söderlund (m) om eurons betydelse för Stockholms tillväxt. RI

8 Nr 2003:59 av Mikael Söderlund (m) om tillväxten och infrastruktu-ren. RIII

9 Nr 2003:62 av Helen Jäderlund Eckardt (fp) om arbetskraftsinvand-ring till bristyrken. RVI

10 Nr 2003:63 av Magnus Hellström (m) om stadsdelsnämnderna har blivit oviktiga för den lokala demokratin. RIII

11 Nr 2003:64 av Magnus Hellström (m) om miljö- och hälsoskydds-nämnden är oviktig för miljöfrågor. RVIII

12 Nr 2003:66 av Lotta Edholm (fp) om särskolans framtid. RIV

13 Nr 2003:67 av Ann-Katrin Åslund (fp) om besparingar inom social-psykiatrin. RVII

14 Nr 2003:68 av Ann-Katrin Åslund (fp) om centralisering av hemin-struktörerna. RVII

15 Nr 2003:69 av Anders Broberg (kd) om socialdemokraternas 81:a vallöfte om klottersanering. RIII

16 Nr 2003:70 av Rolf Könberg (m) om borgarrådet Olofssons inbju-dan till bostadspolitiskt möte. RIII

17 Nr 2003:72 av Ann-Katrin Åslund (fp) om multiresistenta stafylo-kocker (MRSA). RVII

18 Nr 2003:73 av Ann-Katrin Åslund (fp) om det ökande socialbi-dragsberoendet i Stockholm. RVII

19 Nr 2003:74 av Nina Ekelund (kd) om familjerådgivning. RVII

20 Nr 2003:75 av Sten Nordin (m) om bostadsbyggande. RIII

21 Nr 2003:76 av Ulla Hamilton (m) om nej till eurons effekter för Stockholm. RI

22 Nr 2003:77 av Regina Kevius (m) om nya naturreservat som hindrar bostadsbyggandet. RII

23 Nr 2003:78 av Rolf Könberg (m) om SFI-peng och integration. RIV

24 Nr 2003:79 av Kerstin Gustavsson (m) om nedläggningshotet mot Livstycket. RIV

25 Nr 2003:80 av Rolf Könberg (m) om upphandlingar och inflytande. RIV

26 Nr 2003:81 av Birgitta Holm (m) om planerna på en ny nationalare-na. RII

27 Nr 2003:82 av Kristina Axén Olin (m) om skatteutjämningen. RI

28 Nr 2003:83 av Peter Lundén-Welden (m) om insatser för de hemlö-sa/psykiskt sjuka. RVII

29 Nr 2003:84 av Margareta Björk (m) om kompetensfonden och pri-vata entreprenörer inom äldreomsorgen. RV

30 Nr 2003:85 av Sten Nordin (m) om biltullarnas påverkan på krans-kommunerna. RIII

31 Nr 2003:86 av Kristina Axén Olin (m) om skyltning om biltullar. RIII

32 Nr 2003:87 av Ewa Samuelsson (kd) om Projekt Supporter. RII

33 Nr 2003:88 av Ewa Samuelsson (kd) om bullernivån i stadens för-skolor. RIV

34 Nr 2003:89 av Birgitta Rydell (fp) om tryggad framtid för Tensta konsthall. RIV

35 Nr 2003:90 av Ann-Katrin Åslund (fp) om biståndsbedömning i äldreomsorgen. RVII

36 Nr 2003:91 av Hardy Hedman (kd) om internationella kontakter. RI

37 Nr 2003:92 av Johanna Westin (m) om sexualundervisning. RIV

38 Nr 2003:93 av Kristina Axén Olin (m) om skattechockens konse-kvenser. RI

39 Nr 2003:94 av Helen Jäderlund Eckardt (fp) om äldres hälsa och framtida behov av äldreomsorg. RVII

40 Nr 2003:95 av Jan Björklund (fp) om AB Stokab. RI

41 Nr 2003:96 av Cecilia Brinck (m) om problemen kring Högdalstop-pen. RVII

42 Nr 2003:97 av Rolf Könberg (m) om Svenska Bostäders utvärdering av Skatteskrapan. RIII

43 Nr 2003:98 av Mikael Söderlund (m) om barnomsorgsgarantin och ökade barngrupper i förskolan. RIV

44 Nr 2003:99 av Mikael Söderlund (m) om insatser mot den skenande ungdomsarbetslösheten. RVI

45 Nr 2003:100 av Berthold Gustavsson (m) om sprututbytesprogram i Stockholm. RVII

46 Nr 2003:101 av Berthold Gustavsson (m) om chockhöjda tomträtts-avgälders inverkan på Stockholm som tillväxtmotor. RIII

47 Nr 2003:102 av Margareta Björk (m) om vad landstingets prishöj-ning av SL-kortet kostar staden. RVII

48 Nr 2003:103 av Johanna Westin (m) om konsekvenserna av ned-läggning av deltidsförskolor. RIV

49 Nr 2003:104 av Peter Lundén-Welden (m) om utjämning av LSS-kostnader. RVII

53 Anmälan av inkomna skrivelser

54 Bordlagda valärenden

Mem. 2002:23, i vad avser val av en revisorssuppleant hos stiftelsen Fredric Eens Minne.
Mem. 2003:9, i vad avser val av en revisorssuppleant hos Handels-högskolan.
Mem. 2003:14, i vad avser val av en ledamot i Rådet till skydd för Stockholms skönhet.
Mem. 2003:20, i vad avser val av en ledamot och en ersättare i stadsdelsnämnder och en ersättare i näringslivsnämnden.
Mem. 2003:21, i vad avser val av en nämndeman.
Mem. 2003:25, i vad avser val av en ledamot i Rådet till skydd för Stockholms skönhet.
Mem. 2003:22, i vad avser val av en revisorssuppleant hos stiftelsen Fredric Eens Minne och en lekmannarevisorssuppleant hos stiftelsen Wilhelm Govenii Minne.
Mem. 2003.23, i vad avser val av en vice ordförande, sex ledamöter och elva ersättare i stadsdelsnämnder och två ersättare i näringslivs-nämnden.
Mem. 2003:24, i vad avser val av en ledamot i Stockholms konsert-husstiftelse, två ledamöter i Anna Johansson-Visborgs stiftelse och en suppleant i stiftelsen Hotellhem i Stockholm.

55 Mem. 2003:26. Fyllnadsval m.m.

56 Utl. 2003:146. Uppföljning av ny inriktning för verksamheten vid Stiftelsen Hotellhem i Stockholm (SHIS).

Redovisning av översyn avseende bostadshotellens verksamhet. Begäran om anslag för soci-ala merkostnader för 2003. Överenskommelse med kommunstyrelsen avseende åtaganden inom stiftelsens verksamhet.

57 Utl. 2003:147. Boende för stadens äldre, utveckling och omstruktu-rering.

58 Utl. 2003:148. Socialtjänstens stöd till människor som utsatts för trafficking.

59 Utl. 2003:149. Förslag till höjd avgift för samtal på Familjerådgiv-ning.

60 Utl. 2003:150. Faktaunderlag till strategi för Stockholms vattenar-bete för respektive vattenområde 2002. Vattenprogram för Stock-holm 2000 – sjöar och vattendrag.

61 Utl. 2003:151. Redovisning av motioner, inlämnade före den 1 janu-ari 2003, som inte behandlats av kommunstyrelsen.

62 Utl. 2003:152. Renodling av stadens fastighetsbestånd. Utredning om förutsättningar för att renodla stadens bestånd av omsorgs-, kul-tur- och kommersiella fastigheter, rapport från Stockholms Stadshus AB och stadsledningskontoret.

63 Utl. 2003:153. Förslag till budget/verksamhetsplan 2004 för KF m.m.

64 Utl. 2003:154. Försäljning av del av fastigheten Beridarebanan 10 samt förvärv av bolaget Vasakronan Lagerbolag 15 AB. Samlad fas-tighetsaffär med Vasakronan AB (publ)-koncernen avseende uppgö-relse om ”bytesaffär”.

65 Utl. 2003:155. Ett samlat näringslivs- och marknadsföringsarbete i Stockholms stad. Förslag till ny organisation. Stockholm – evene-mangsstaden. Förslag till framtida organisation och verksamhetsin-riktning.

66 Utl. 2003:156. Revidering av taxa för miljö- och hälsoskyddsnämn-dens verksamhet enligt miljöbalken samt enligt djurskyddslagen och djurskyddsförordningen att gälla från och med 2004-01-01.

67 Utl. 2003:157. Förslag till taxa för hushållsavfall och därmed jäm-förligt avfall inkl. taxa för skrymmande hushållsavfall m.m. samt slam och latrin att gälla från och med 2004-01-01.

68 Utl. 2003:158. Namn för gator inom stadsdelen Liljeholmen.

69 Utl. 2003:159. Förslag till detaljplan för kv. Svea Artilleri m.m. inom stadsdelen Ladugårdsgärdet, Dp 2003-94148-54.

70 Utl. 2003:160. Genomförandebeslut med därtill hörande överens-kommelser för kv. Svea Artilleri inom stadsdelen Ladugårdsgärdet. Hemställan från gatu- och fastighetsnämnden.

71 Utl. 2003:161. Ändring av upplåtelseform av Spelbomskans torg. Hemställan från Norrmalms stadsdelsnämnd.

72 Utl. 2003:162. Ändrad grund för uttagande av avgift för boendepar-kering på offentlig plats. Hemställan från gatu- och fastighetsnämn-den.

73 Utl. 2003:163. Bensinstationer och transport av farligt gods i inner-staden. Svar på uppdrag från kommunfullmäktige 22 januari 2001.

74 Utl. 2003:164. Ramavtal för skollokaler.

75 Utl. 2003:133. Åtgärder för att förbättra valsäkerheten vid allmänna val i Stockholm i anledning av det konstaterade socialdemokratiska valfusket. Motion av Kristina Axén Olin och Rolf Könberg (båda m) (2002:59). RV

76 Utl. 2003:134. Erbjudande till stadens anställda att pensionsspara genom löneavstående/löneväxling. Motion av Ewa Samuelsson (kd) (2003:3). RV

77 Utl. 2003:136. Möjligheten för näringslivet att kunna bidra till en renare och vackrare stad. Motion av Susanne Leinsköld (s) (2002:43). RI

78 Utl. 2003:137. SIMPLEX STOCKHOLM – förenkla Stockholms regelverk. Motion av Mikael Söderlund (m) (2003:16). RI

79 Utl. 2003:138. Revidering av översiktsplan –99. Motion av Yildiz Kafkas och Cecilia Obermüller (båda mp) (2002:19). RII

80 Utl. 2003:141. Försök med kulturkuponger. Motion av Göran Dahl-strand (s) (2000:58). RIV

81 Utl. 2003:142. Ett ”Bunkefloprojekt” – schemalagd motion i Stock-holms grund- och gymnasieskolor. Motion av Ann-Marie Strömberg (v) (2001:47). RIV+II

82 Utl. 2003:143. Försök med direktval till stadsdelsnämnderna. Mo-tion av Svante Linusson (sp) (2002:53). RV

83 Utl. 2003:144. Handikappanpassning av stadens idrotts- och evene-mangsanläggningar. Motion av Jean Anderson (v) (2002:30). RII

84 Utl. 2003:145. Ettusen nya lägenheter under 50 m2 i hyresrätt – ”Bygg lägenheter för oss unga”. Motion av Karin Wanngård (s) (2001:46). RIII

85 Utl. 2003:165. Kommunal demokrati för 2000-talet.

Motion av Christopher Ödmann m.fl. (mp) (2002:18). Direktvalda stadsdels-nämnder. Motion av Christopher Ödmann och Viviann Gunnarsson (båda mp) (2001:51). Representation enligt valresultatet i stadsdels-nämnderna. Motion av Margareta Olofsson m.fl. (v) (2001:48). Full-följandet av stadsdelsnämndsreformen genom åtgärder för att orga-nisatoriskt och politiskt stärka den lokala nivån. Motion av Marga-reta Olofsson m.fl. (v) (2001:31).

86 Utl. 2003:166. Återinförande av titeln borgmästare för finansborgar-rådet. Motion av Axel Wennerholm (m) (2002:48).

87 Utl. 2003:167. Aktivera stadens godsspår. Motion av Per Ohlin (v) (2001:4).

88 Utl. 2003:168. Inrättande av ett oberoende godstrafikkontor. Motion av Per Ohlin (v) (2002:41).

89 Utl. 2003:169. Att använda tunnelbanan för godstransporter. Motion av Margareta Olofsson och Dick Urban Vestbro (båda v) (2002:50).

90 Utl. 2003:170. Oberoende institut för kvalitetsgranskning av Stock-holms skolor. Motion av Mikael Söderlund och Ulla Ericson (båda m) (2003:15).

§1 Justering

Förste vice ordföranden Bo Bladholm (m) och andre vice ordföranden Claes-Göran Jacobson (v) utsågs att jämte ordföranden Barry Andersson (s) justera och expediera dagens protokoll. Justeringen kommer att ske måndagen den 22 december 2003 kl. 12.00.

§2 Närvaro

Närvaro antecknades enligt ----------------------------------------------------- Bilaga 1.

§3 Interpellation om kostnader för sjukskrivningarna (nr 2003:36)

Dnr 339-941/2003

Kristina Axén Olin (m) hade lämnat in en interpellation om kostnader för sjukskrivningarna.

Kommunfullmäktige hade den 17 mars 2003 beslutat medgiva att interpellationen fick framställas.

Borgarrådet Rönngren hänvisade till utdelat interpellationssvar ----------- Bilaga 2.

I debatten yttrade sig borgarråden Axén Olin och Rönngren, Ulla Hamilton, Christopher Ödmann, Ann-Margarethe Livh och Ewa Samuelsson.

§4 Interpellation om stockholmarnas betalningsvilja för hyresrätter (nr 2003:40)

Dnr 302-1242/2003

Anders Broberg (kd) hade lämnat in en interpellation om Stockholmarnas betalningsvilja för hyresrätter.

Kommunfullmäktige hade den 7 april 2003 beslutat medgiva att interpellationen fick framställas.

Borgarrådet Mogert hänvisade till utdelat interpellationssvar -------------- Bilaga 3.

I debatten yttrade sig Anders Broberg, Ann Mari Engel, borgarråden Mogert och Söderlund, Christer Öhgren och Hardy Hedman.

§5 Bordlagda interpellationer

Kommunfullmäktige beslöt utan omröstning att åter bordlägga besvarandet av interpellationerna nr 44, 55, 57, 58, 59, 62, 63, 64, 66, 67, 68, 69, 70, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98 och 99 för år 2003.

§6 Interpellationer

Anmäldes ingivna interpellationer:

 1. av Berthold Gustavsson (m) om sprututbytesprogram i Stockholm (nr 2003:100);
 2. av Berthold Gustavsson (m) om chockhöjda tomträttsavgälders inverkan på Stockholm som tillväxtmotor (nr 2003:101);
 3. av Margareta Björk (m) om vad landstingets prishöjning av SL-kortet kostar staden (nr 2003:102);
 4. av Johanna Westin (m) om konsekvenserna av nedläggning av deltidsförskolor (nr 2003:103);
 5. av Peter Lundén-Welden (m) om utjämning av LSS-kostnader (nr 2003:104);

Kommunfullmäktige beslöt utan omröstning medgiva att interpellationerna fick framställas.

Härefter beslöt kommunfullmäktige utan omröstning att bordlägga besvarandet av dessa interpellationer.

§7 Muntlig frågestund

Fråga nr 1. Biltullsavgifterna

Borgarrådet Nordin (m) ställde en fråga om biltullsavgifterna.

Kommunfullmäktige beslöt utan omröstning medgiva att frågan fick framställas.

Ordet innehades av borgarråden Nordin och Mogert.

 

 

Fråga nr 2. Biltullar

Borgarrådet Björklund (fp) ställde en fråga om biltullar.

Kommunfullmäktige beslöt utan omröstning medgiva att frågan fick framställas.

Ordet innehades av borgarråden Björklund och Mogert.

 

 

Fråga nr 3. Hur långt man kommit med de bullermätningar som skulle ske vid Bromma flygplats enligt det reviderade avtalet för flygplatsen

Hardy Hedman (kd) ställde en fråga om hur långt man kommit med de bullermätningar som skulle ske vid Bromma flygplats enligt det reviderade avtalet för flygplatsen.

Kommunfullmäktige beslöt utan omröstning medgiva att frågan fick framställas.

Ordet innehades av Hardy Hedman och borgarrådet Mogert.

 

 

Fråga nr 4. Dubbdäcksskatten

Berthold Gustavsson (m) ställde en fråga om dubbdäcksskatten.

Kommunfullmäktige beslöt utan omröstning medgiva att frågan fick framställas.

Ordet innehades av Berthold Gustavsson och borgarrådet Billström.

 

 

Fråga nr 5. Socialpsykiatri

Ann-Katrin Åslund (fp) ställde en fråga om socialpsykiatri.

Kommunfullmäktige beslöt utan omröstning medgiva att frågan fick framställas.

Ordet innehades av Ann-Katrin Åslund och borgarrådet Olofsson.

 

 

Fråga nr 6. Tältande hemlösa

Peter Lundén-Welden (m) ställde en fråga om tältande hemlösa.

Kommunfullmäktige beslöt utan omröstning medgiva att frågan fick framställas.

Ordet innehades av Peter Lundén-Welden och borgarrådet Olofsson.

 

 

Sammanträdet ajournerades kl. 15.45 - 15.47.

§8 Interpellation om avgifter, böter och tillväxten i Stockholm (nr 2003:55)

Dnr 109-1731/2003

Återupptogs tidigare under sammanträdet bordlagd interpellation av Mikael Söderlund (m) om avgifter, böter och tillväxten i Stockholm.

Kommunfullmäktige hade den 19 maj 2003 beslutat medgiva att interpellationen fick framställas.

Borgarrådet Mogert hänvisade till utdelat interpellationssvar -------------- Bilaga 4.

I debatten yttrade sig borgarråden Söderlund och Mogert.

§9 Anmälan av ny ersättare

Anmäldes länsstyrelsens i Stockholms län beslut av den 3 december 2003 att utse ny ersättare i kommunfullmäktige för tiden till och med den 14 oktober 2006.

Till ersättare efter Bashir Sahal (m) hade utsetts Hans-Owe Dorfh (m).

§10 Upprop

Kl. 16.04 förrättades upprop, varvid närvaro antecknades enligt ---------- Bilaga 1.

§11 Anmälan angående justering

Ordföranden anmälde att till justeringsmän utsetts ordföranden, förste och andre vice ordförandena samt att justeringen kommer att äga rum måndagen den 22 december 2003 kl. 12.00, vilket kommunfullmäktige godkände.

§12 Anmälda skrivelser

Till kommunfullmäktige hade inkommit följande skrivelser vilka delgivits berörda organ:

Regeringsbeslut

Miljödepartementet

av den 27 november 2003

Beslut med anledning av stadsbyggnadsnämndens beslut (21 mars) avseende överklagande i fråga om detaljplan för fastigheten Hjorten 7, inom stadsdelen Östermalm.

Länsrätten i Stockholms Län beslut

Dnr 309-1313/2003

Beslut (28 november) med anledning av besvär över kommunfullmäktiges beslut (2 juni) avseende miljöavgifter/trängselavgifter. Länsrätten avslår överklagandena.

Dnr 011-2966/2003

Beslut (5 december) med anledning av besvär över kommunfullmäktiges beslut (3 november) avseende tillgängligheten av valfunktionärer på samma sätt som riksdagspartiernas i alla vallokaler på valdagen 2006. Länsrätten avslår överklagandet.

§13 Fyllnadsval (mem. 23 för år 2002, mem. 9, 14, 20, 21, 25, 22, 23 och 24 för år 2003)

Kommunstyrelsens tidigare bordlagda memorial nr 23 för år 2002 samt nr  9, 14, 20, 21, 25, 22, 23 och 24 för år 2003 om fyllnadsval behandlades.

På förslag av förste vice ordföranden beslöt kommunfullmäktige utan omröstning att bordlägga val av en revisorssuppleant hos Handelshögskolan (mem. 2003:9), en ledamot i Rådet till skydd för Stockholms skönhet (mem. 2003:14), en nämndeman (mem. 2003:21), en revisorssuppleant hos Stiftelsen Fredric Eens Minne (mem. 2003:22), en ersättare i stadsdelsnämnden Rinkeby, två ersättare i stadsdelsnämnden Hässelby-Vällingby, en ersättare i stadsdelsnämnden Kungsholmen, en ledamot i stadsdelsnämnden Liljeholmen, en ersättare i stadsdelsnämnden Skärholmen , två ersättare i stadsdelsnämnden Vantör, två ersättare i näringslivsnämnden (mem. 2003:23), en ledamot i styrelsen för Stockholms Konserthusstiftelse, två ledamöter i styrelsen för Anna Johansson-Visborgs stiftelse, en suppleant i styrelsen för Stiftelsen Hotellhem i Stockholm (mem. 2003:24) och en ledamot i Rådet till skydd för Stockholms skönhet (mem. 2003:25).

Val av en revisorssuppleant hos Stiftelsen Fredric Eens Minne (mem. 2002:23), en ledamot i stadsdelsnämnden Vantör, en ersättare i stadsdelsnämnden Skärholmen och en ersättare i näringslivsnämnden (mem. 2003:20) utgår.

Härefter utsåg kommunfullmäktige utan omröstning

Mem. 2003:22

hos Stiftelsen Wilhelm Govenii Minne för år 2004;

till lekmannarevisorssuppleant: Siv Rodin (fp);

Mem. 2003:23

i stadsdelsnämnden Rinkeby för år 2004:

till ledamot: Martin Jefflén (s);

till ersättare: Ismahan Abdullah (s);

i stadsdelsnämnden Hässelby-Vällingby för år 2004:

till vice ordförande: Fredrik Wallén (kd);

till ersättare: Dennis Brinkeback (kd);

i stadsdelsnämnden Norrmalm för år 2004:

till ledamot: Carolina Gomez Lagerlöf (s);

till ersättare: Carina Fredén (s);

i stadsdelsnämnden Skarpnäck för år 2004:

till ledamöter: Birgitta Nandelstadh (mp), Ewa Samuelsson (kd);

till ersättare: Malin Bergendal (mp), Liza Migueles (kd);

i stadsdelsnämnden Skärholmen för år 2004:

till ersättare: Hana Tolunay (kd);

i stadsdelsnämnden Vantör för år 2004:

till ledamot: Åsa Öckerman (mp);

i stadsdelsnämnden Östermalm för år 2004:

till ersättare: Staffan Frid (mp).

§14 Fyllnadsval m.m (mem. 2003:26)

Kommunstyrelsens memorial nr 2003:26 om fyllnadsval m.m. behandlades.

Beslut

Med bifall till kommunstyrelsens förslag i memorialet beslöt kommunfullmäktige utan omröstning att utse

till nämndemän för tiden 1 januari 2004 - 31 december 2006: Spiridon Gogos (s), Margareta Eklund (s), Bia Sigge (v), Peter Molin (kd).

§15 Ändring i föredragsordningen

Kommunfullmäktige beslöt utan omröstning att behandla punkterna nr 64 och 65 på föredragningslistan före punkt nr 56.

§16 Försäljning av del av fastigheten Beridarebanan 10 samt förvärv av bolaget Vasakronan Lagerbolag 15 AB.

Samlad fastighetsaffär med Vasakronan AB (publ)-koncernen avseende uppgörelse om "bytesaffär" (utl. 2003:154)

Dnr 302-3769/2003

Kommunstyrelsens utlåtande nr 2003:154 behandlades. Utlåtandet gäller ett ärende om försäljning av del av fastigheten Beridarebanan 10 samt förvärv av bolaget Vasakronan Lagerbolag 15 AB. Samlad fastighetsaffär med Vasakronan AB (publ)-koncernen avseende uppgörelse om "bytesaffär."

Ny sida anmäldes och utdelades ------------------------------------------------ Bilaga 5

Ordet innehades av borgarråden Billström och Nordin, Ulf Fridebäck, Ann-Marie Strömberg, borgarrådet Gunnarsson, Per Bolund, Lotta Edholm, Ewa Samuelsson, Åsa Romson, Anders Broberg, Tord Bergstedt, Martina Lind, Ann-Margarethe Livh, Karin Gustafsson, Daniel Suhonen, borgarrådet Mogert, Rolf Könberg och Ann Mari Engel.

Yrkanden

Under överläggningen hade yrkats

dels bifall till kommunstyrelsens förslag,

dels av borgarrådet Nordin (m), Ulf Fridebäck (fp) och Ewa Samuelsson (kd) bifall till moderata samlingspartiets, folkpartiet liberalernas och kristdemokraternas gemensamma reservation i kommunstyrelsen innebärande bland annat återremiss.

Propositionsordning

Ordföranden tog upp borgarrådet Nordins (m), Ulf Fridebäcks (fp) och Ewa Samuelssons (kd) gemensamma återremissyrkande. Vid propositioner på bifall till eller avslag på detta yrkande fann ordföranden att kravet för minoritetsåterremiss var uppfyllt. Kommunfullmäktige hade härmed beslutat att återremittera ärendet.

Beslut

Kommunfullmäktige hade alltså beslutat att återremittera ärendet.

§17 Ett samlat näringslivs- och marknadsföringsarbete i Stockholms stad. Förslag till ny organisation.

Dnr 021-3024/2003

Stockholm - evenemangsstaden

Förslag till framtida organisation och verksamhetsinriktning (utl. 2003:155)

Dnr 328-3130/2003

Kommunstyrelsens utlåtande nr 2003:155 behandlades. Utlåtandet gäller dels ett ärende om ett samlat näringslivs- och marknadsföringsarbete i Stockholms stad, förslag till ny organisation, dels ett ärende om Stockholm - evenemangsstaden, förslag till framtida organisation och verksamhetsinriktning.

Nya sidor anmäldes och utdelades ---------------------------------------------- Bilaga 6

Ordet innehades av borgarrådet Billström, Christopher Ödmann, borgarrådet Björklund, Göran Holmström, borgarrådet Axén Olin, Cecilia Obermüller, borgarrådet Börjeson, Torsten Sandgren och borgarrådet Gunnarsson.

Yrkanden

Under överläggningen hade yrkats

dels bifall till kommunstyrelsens förslag,

dels av borgarrådet Billström (s) att frågan om Miljöcentrums placering tas upp till beslut,

dels av Christopher Ödmann (mp) bifall till bl.a. återremiss enligt -------- Bilaga 7

dels av borgarrådet Axén Olin (m) med instämmande av borgarråden Billström (s), Olofsson (v) och Björklund (fp) enligt följande: att kommunfullmäktige beslutar att återremittera ärendet i den delen avseende Miljöcentrums placering.

Vi anser att frågan om den organisatoriska placeringen av Miljöcentrum behöver belysas ytterligare. Syftet med Miljöcentrum är att ge bästa möjliga service till Stockholms företagare avseende frågor om miljölagstiftningen och andra regler.

Både stadsledningskontoret och miljöförvaltningen är tänkbara lösningar ur ett rent stadsförvaltningsperspektiv. Vi anser dock att frågan behöver utredas vidare ur ett företagarperspektiv. Ärendet bör alltså i den delen – frågan om Miljöcentrums placering – återremitteras för ytterligare utredning.

dels av borgarrådet Björklund (fp) bifall till folkpartiet liberalernas reservation i kommunstyrelsen,

dels av Göran Holmström (kd) bifall till kristdemokraternas reservation i kommunstyrelsen.

Vidare yrkade borgarrådet Billström (s) att kommunfullmäktige utser nio ledamöter och nio suppleanter i styrelsen samt en lekmannarevisor och en lekmannarevisorssuppleant,

Göran Holmström (kd) och Christopher Ödmann (mp) yrkade att styrelsen skulle bestå av 13 ledamöter och 13 suppleanter.

Propositionsordning

Ordföranden tog först upp Christopher Ödmanns (mp) återremissyrkande. Vid propositioner på bifall till eller avslag på detta yrkande beslöt kommunfullmäktige utan omröstning att avslå detta.

Härefter tog ordföranden upp borgarråden Axén Olins (m), Billströms (s), Olofssons (v) och Björklunds (fp) gemensamma återremissyrkande om Miljöcentrum. Vid propositioner på bifall till eller avslag på detta yrkande beslöt kommunfullmäktige utan omröstning att bifalla detta. Kommunfullmäktige hade härmed beslutat att återremittera yrkandet om Miljöcentrum.

Härefter tog ordföranden upp kommunstyrelsens förslag i övrigt varemot ställdes borgarrådet Björklunds (fp) förslag. Vid propositioner på dessa yrkanden förklarade sig ordföranden finna propositionen på bifall till kommunstyrelsens förslag vara med övervägande ja besvarad.

Då votering begärdes verkställdes sådan över följande, dessförinnan föreslagna och godkända voteringsproposition:

Den som vill bifalla kommunstyrelsens förslag i övrigt röstar ja,

den som inte vill det röstar nej.

Vinner nej, har kommunfullmäktige beslutat bifalla borgarrådet Björklunds (fp) förslag.

Omröstningen utföll med 74 ja och 19 nej. Såsom voteringslista nr 1 utvisar röstades ja av -------------------------------------------------------------------------- Bilaga 8

Kommunfullmäktige hade härmed beslutat bifalla kommunstyrelsens förslag i övrigt.

Slutligen tog ordföranden upp borgarrådet Billströms (s) förslag om att utse nio ledamöter och nio suppleanter varemot ställdes Göran Holmströms (kd) och Christopher Ödmanns (mp) gemensamma förslag. Vid propositioner på dessa yrkanden förklarade sig ordföranden finna propositionen på bifall till borgarrådet Billströms (s) förslag vara med övervägande ja besvarad.

Då votering begärdes verkställdes sådan över följande, dessförinnan föreslagna och godkända voteringsproposition:

Den som vill bifalla borgarrådet Billströms (s) förslag röstar ja,

den som inte vill det röstar nej.

Vinner nej, har kommunfullmäktige beslutat bifalla Göran Holmströms (kd) och Christopher Ödmanns (mp) gemensamma förslag.

Omröstningen utföll med 87 ja och 11 nej. Såsom voteringslista nr 2 utvisar röstades ja av ---------------------------------------------------------------------------- Bilaga 9

Kommunfullmäktige hade härmed beslutat att bifalla borgarrådet Billströms (s) förslag.

Beslut

Kommunfullmäktige hade alltså beslutat följande.

 1. Återremittera frågan om Miljöcentrums placering,
 2. Utredningen om ny organisation för stadens samlade insatser inom näringslivs- och besöksfrågor samt internationella frågor godkänns.
 3. Näringslivsnämndens verksamhet avvecklas per den 31 december 2003. Nämnden upphör den 29 februari 2004. Näringslivsnämndens budget för 2004 om netto 43,0 mnkr tillförs Central medelsreserv: 2. Till kommunstyrelsens förfogande.
 4. Bolagsordning för Stockholms Näringslivskontor AB godkänns.
 5. Stockholms Näringslivskontor AB förvärvar näringslivsnämndens tillgångar och skulder per den 31 december 2003.
 6. Ansvaret för projekten lokala investeringsprogrammet (LIP) och klimatinvesteringsprogrammet (KLIMP) överförs till kommunstyrelsen fr.o.m. 2004.
 7. Kommunstyrelsen uppmanas att i samband med tertialrapport under år 2004 beakta behovet av justering av budgeten med anledning av organisationsförändringen.
 8. Utse nio styrelseledamöter, bland dem en ordförande och en vice ordförande, nio suppleanter, lekmannarevisorer, lekmannarevisorssuppleanter i Stockholms Näringslivskontor AB för tiden till och med ordinarie bolagsstämma år 2006 enligt följande:
  till ordförande: Annika Billström (s)
  till vice ordförande: Mikael Söderlund (m)
  till ledamöter: Bengt Sandberg (s), Elisabeth Brandt Ygeman (s), Håkan Wahlén (s), Torsten Sandgren (v), Mats Rudin (m), Madeleine Raukas (m), Petter Odmark (fp)
  till suppleanter: Eivor Pettersson (s), Olle Hammarström (s), Anastasia Georgiadou (s), Thomas Ehrnström (v), Mehmet Kaplan (mp), Theréz Randquist (m), Micael Bindefeld (m), Ragnar Persson (fp), Johan Davidson (kd).
  Val av en lekmannarevisor och en lekmannarevisorssuppleant bordläggs.
 9. Försäljning till bokfört värde av Stockholms Stadshus AB:s aktier i Stockholm Visitors Board AB till Stockholms Näringslivskontor AB godkänns.
 10. Försäljning till bokfört värde av Stockholms stads aktier i Business Arena Stockholm AB till Stockholms Näringslivskontor AB godkänns.
 11. Styrelsen och VD i Stockholms Stadshus AB respektive Stockholms Näringslivskontor AB ges i uppdrag att verkställa beslut och vidta åtgärder för genomförande inkl. smärre justeringar såsom eventuell namnändring m.m.
 12. Utredningen om ny evenemangsorganisation godkänns.
 13. Stockholm Visitors Board AB uppmanas att inrätta en evenemangsverksamhet i enlighet med utredningens förslag.
 14. Stockholm Visitors Board AB uppmanas att se över evenemangspolicyn för Stockholms stad.
 15. Berörda parter uppmanas att i övrigt genomföra evenemangsutredningens förslag.
 16. Staden tecknar borgen såsom för egen skuld för de pensionsutfästelser som gjorts eller kommer att göras av Stockholms Näringslivskontor AB enligt kollektivavtal om pensioner.

§19 Boende för stadens äldre, utveckling och omstrukturering (utl 2003:147)

Dnr 327-1900/2003

Kommunstyrelsens utlåtande nr 2003:147 behandlades. Utlåtandet gäller ett ärende om boende för stadens äldre, utveckling och omstrukturering.

Ordet innehades av borgarrådet Olofsson, Ann-Katrin Åslund, Margareta Björk, Monika Lindh, Helen Jäderlund Eckardt, Ewa Samuelsson, Lilian Falkbäck och Christer Öhgren.

Yrkanden

Under överläggningen hade yrkats

dels bifall till kommunstyrelsens förslag,

dels av Margareta Björk (m), Ann-Katrin Åslund (fp) och Ewa Samuelsson (kd) bifall till moderata samlingspartiets, folkpartiet liberalernas och kristdemokraternas gemensamma reservation i kommunstyrelsen.

Beslut

Efter framställda propositioner enligt dessa yrkanden beslöt kommunfullmäktige utan omröstning - i enlighet med kommunstyrelsens förslag - följande.

 1. Kommunstyrelsen ges i uppdrag att tillsammans med de kommunala bostadsbolagen ta fram en definition av vad staden avser med seniorboende med hyresrätt för att sedan inrätta seniorboende med hyresrätt.
 2. Kommunstyrelsen ges i uppdrag att besluta om vilka servicehus som ska omvandlas till seniorboende med hyresrätt.
 3. Förslag om omstruktureringar av äldreboenden ska beredas av stadsdelsnämnderna och väsentliga förändringar ska godkännas av kommunstyrelsen.
 4. Stockholms Stadshus AB ges i uppdrag att ge Stockholms Stads Bostadsförmedling AB i uppdrag att i samverkan med bostadsbolagen och stadsledningskontoret ta fram riktlinjer gällande hur förmedlingen av bostäder vid stadens seniorboende ska gå till. Riktlinjerna ska godkännas av kommunstyrelsen.
 5. Kommunstyrelsen ges i uppdrag att under förutsättning att beslut fattas om inrättande av seniorboende, tidigarelägga inrättandet av seniorboende med hyresrätt av delar av Skärholmens två servicehus Frösätra och Byholmen samt Östermalms servicehus Floragatan.
 6. Kommunstyrelsen uppmanas att uppvakta regeringen om att en lagändring görs för att ett undantag i bytesrätten görs för denna boendeform för att trygga ett framtida äldreboende i hyresrätt.
 7. Kommunstyrelsen uppmanas att skapa en särskild projektorganisation som svarar för att förbereda och genomföra förändringen.

§21 Förslag till höjd avgift för samtal på Familjerådgivning (utl 2003:149)

Dnr 325-3911/2003

Kommunstyrelsens utlåtande nr 2003:149 behandlades. Utlåtandet gäller ett ärende om förslag till höjd avgift för samtal på Familjerådgivning.

Ordet innehades av borgarrådet Olofsson, Peter Lundén-Welden, Abit Dundar, Ewa Samuelsson, Christer Öhgren och Monika Lindh.

Yrkanden

Under överläggningen hade yrkats

dels bifall till kommunstyrelsens förslag,

dels av Peter Lundén-Welden (m) och Abit Dundar (fp) bifall till moderata samlingspartiets och folkpartiet liberalernas gemensamma reservation i kommunstyrelsen,

dels av Ewa Samuelsson (kd) bifall till kristdemokraternas reservation i kommunstyrelsen.

Beslut

Efter framställda propositioner enligt dessa yrkanden beslöt kommunfullmäktige utan omröstning - i enlighet med kommunstyrelsens förslag - följande.

Avgiften för samtal på Familjerådgivning höjs med 75 kr till 250 kr per samtal fr.o.m. den 1 januari 2004.

§22 Bordlagt ärende

Kommunfullmäktige beslöt utan omröstning att bordlägga kommunstyrelsens utlåtande nr 2003:150.

§23 Redovisning av motioner, inlämnade före den 1 januari 2003, som inte behandlats av kommunstyrelsen (utl 2003:151)

Dnr 019-1060/2003

Kommunstyrelsens utlåtande nr 2003:151 behandlades. Utlåtandet gäller ett ärende om redovisning av motioner, inlämnade före den 1 januari 2003, som inte behandlats av kommunstyrelsen.

Beslut

Med bifall till kommunstyrelsens förslag i utlåtandet beslöt kommunfullmäktige utan omröstning följande.

Redovisningen av motioner, inlämnade före den 1 januari 2003, som inte behandlats av kommunstyrelsen godkänns.

§24 Renodling av stadens fastighetsbestånd. Utredning om förutsättningar för att renodla stadens bestånd av omsorgs-, kul-tur- och kommersiella fastigheter, rapport från Stockholms Stadshus AB och stadsledningskontoret (utl 2003:152)

Dnr 302-3342/2003

Kommunstyrelsens utlåtande nr 2003:152 behandlades. Utlåtandet gäller en rapport från Stockholms Stadshus AB och stadsledningskontoret av utredning om förutsättningar för att renodla stadens bestånd av omsorgs-, kultur- och kommersiella fastigheter.

Beslut

Med bifall till kommunstyrelsens förslag i utlåtandet beslöt kommunfullmäktige utan omröstning följande.

 1. Utredning om renodling av stadens fastighetsbestånd godkänns.
 2. Gatu- och fastighetsnämnden ges i uppdrag att vidta åtgärder i enlighet med utredningens förslag och återkomma till kommunfullmäktige när så erfordras.
 3. Stockholms Stadshus AB uppmanas att uppdra åt nedanstående bolag att i enlighet med utredningen till skattemässigt restvärde/bokfört värde överlåta fastigheter enligt följande.

3.1 AB Svenska Bostäder överlåter 13 servicehus till FB Servicehus AB.

3.2 AB Stockholmshem överlåter 6 servicehus till FB Servicehus AB.

3.3 AB Familjebostäder överlåter 4 hotellhem till AB Stockholmshem.

3.4 Servicehus i bostadsbolagen, efter utredning i bostadsbolagen som skall vara avslutad senast den 31 mars 2004 och med beslut om ombyggnad till vanliga lägenheter, skall ej överlåtas till FB Servicehus AB.

 1. Överlåtelse enligt utredningen av två skolfastigheter från gatu- och fastighetsnämnden till Skolfastigheter i Stockholm AB (SISAB) till skattemässigt restvärde/bokfört värde godkänns.
 2. Kommunstyrelsen ges i uppdrag att ta fram nytt ramavtal för stadens samlade förhyrning hos FB Servicehus AB, tillsammans med ledningen för FB Servicehus AB.
 3. Fastigheter överförda från staden till bolagen upplåts med tomträtt.
 4. I övrigt uppmanas bolagen att vidta de ytterligare åtgärder som föranleds av utredningens förslag.
 5. Kommunfullmäktiges uppdrag till kommunstyrelsen i budget 2004 om renodling av fastighetsbeståndet får härmed anses fullgjort.

§25 Förslag till budget/verksamhetsplan 2004 för KF m.m (utl 2003:153)

Dnr 112-3521/2003

Kommunstyrelsens utlåtande nr 2003:153 behandlades. Utlåtandet gäller ett ärende om förslag till budget/verksamhetsplan 2004 för KF m.m.

Propositionsordning

Ordföranden tog upp kommunstyrelsens förslag varemot ställdes moderata samlingspartiets, folkpartiet liberalernas och kristdemokraternas gemensamma yrkande i kommunstyrelsen. Vid propositioner på dessa yrkanden beslöt kommunfullmäktige utan omröstning att bifalla kommunstyrelsens förslag.

Beslut

Efter framställda propositioner enligt dessa yrkanden beslöt kommunfullmäktige utan omröstning - i enlighet med kommunstyrelsens förslag - följande.

Omslutningsökning med 980,0 mnkr för miljöavgiftskansliet godkänns.

§26 Revidering av taxa för miljö- och hälsoskyddsnämndens verksamhet enligt miljöbalken samt enligt djurskyddslagen och djurskyddsförordningen att gälla från och med 2004-01-01 (utl 2003:156)

Dnr 303-3506/2003

Kommunstyrelsens utlåtande nr 2003:156 behandlades. Utlåtandet gäller ett ärende om revidering av taxa för miljö- och hälsoskyddsnämndens verksamhet enligt miljöbalken samt enligt djurskyddslagen och djurskyddsförordningen.

Ordet innehades av borgarråden Gunnarsson och Söderlund.

Yrkanden

Under överläggningen hade yrkats

dels bifall till kommunstyrelsens förslag,

dels av borgarrådet Söderlund (m) bifall till moderata samlingspartiets, folkpartiet liberalernas och kristdemokraternas gemensamma reservation i kommunstyrelsen innebärande återremiss.

Propositionsordning

Ordföranden tog upp borgarrådet Söderlunds (m) återremissyrkande. Vid propositioner på bifall till eller avslag på detta yrkande fann ordföranden att kravet för minoritetsåterremiss var uppfyllt. Kommunfullmäktige hade härmed beslutat att återremittera ärendet.

Beslut

Kommunfullmäktige hade alltså beslutat att återremittera ärendet.

§27 Förslag till taxa för hushållsavfall och därmed jämförligt avfall inkl. taxa för skrymmande hushållsavfall m.m. samt slam och latrin att gälla från och med 2004-01-01 (utl 2003:157)

Dnr 303-3654/2003

Kommunstyrelsens utlåtande nr 2003:157 behandlades. Utlåtandet gäller ett ärende om förslag till taxa för hushållsavfall och därmed jämförligt avfall inkl. taxa för skrymmande hushållsavfall m.m. samt slam och latrin att gälla från och med 2004-01-01.

Ordet innehades av borgarrådet Gunnarsson, Anders Hellström, Karl Bern, Stellan Hamrin och Eva Oivio.

Yrkanden

Under överläggningen hade yrkats

dels bifall till kommunstyrelsens förslag,

dels av Anders Hellström (m) och Karl Bern (fp) bifall till moderata samlingspartiets, folkpartiet liberalernas och kristdemokraternas gemensamma reservation i kommunstyrelsen.

Beslut

Efter framställda propositioner enligt dessa yrkanden beslöt kommunfullmäktige utan omröstning - i enlighet med kommunstyrelsens förslag - följande.

 1. Taxa för hushållsavfall och därmed jämförligt avfall fastställs i enlighet med renhållningsnämndens förslag, bilaga 1 till utlåtandet, att gälla fr.o.m. den 1 januari 2004.
 2. Ökade kostnader och intäkter jämfört med fastställd budget för 2004 om 9,7 mnkr, får redovisas i samband med tertialrapport 1.
 3. Kommunstyrelsen ges i uppdrag att se över de faktorer som vållat kostnadsökningar i avfallstaxan och föreslå åtgärder som skulle kunna vända utvecklingen.
 4. Kommunstyrelsen ges i uppdrag att undersöka möjligheten och konsekvenserna av att i samband med beslut om avfallstaxa 2005 införa en förändrad taxemodell som bland annat medger differentiering, stimulerar källsortering och kompostering samt utgår från 14-dagarshämtning.

§28 Namn för gator inom stadsdelen Liljeholmen (utl 2003:158)

Dnr 312-3549/2003

Kommunstyrelsens utlåtande nr 2003:158 behandlades. Utlåtandet gäller ett ärende om namn för gator inom stadsdelen Liljeholmen.

Beslut

Med bifall till kommunstyrelsens förslag i utlåtandet beslöt kommunfullmäktige utan omröstning följande.

Nya namn för gator inom stadsdelen Liljeholmen fastställs.

§29 Förslag till detaljplan för kv. Svea Artilleri m.m. inom stadsdelen Ladugårdsgärdet, Dp 2003-94148-54 (utl 2003:159)

Dnr 311-2266/2003

Ärendet utgår.

§30 Genomförandebeslut med därtill hörande överenskommelser för kv. Svea Artilleri inom stadsdelen Ladugårdsgärdet. Hemställan från gatu- och fastighetsnämnden (utl 2003:160)

Dnr 311-3348/2003

Ärendet utgår.

§31 Ändring av upplåtelseform av Spelbomskans torg. Hemställan från Norrmalms stadsdelsnämnd (utl 2003:161)

Dnr 302-2910/2002

Kommunstyrelsens utlåtande nr 2003:161 behandlades. Utlåtandet gäller en hemställan från Norrmalms stadsdelsnämnd om ändring av upplåtelseform av Spelbomskans torg.

Beslut

Med bifall till kommunstyrelsens förslag i utlåtandet beslöt kommunfullmäktige utan omröstning följande.

Spelbomskans torg skall upplåtas till salutorg i den omfattning som framgår av bilaga till utlåtandet.

§33 Ramavtal för skollokaler (utl 2003:164)

Dnr 322-2392/2003

Kommunstyrelsens utlåtande nr 2003:164 behandlades. Utlåtandet gäller ett ärende om ramavtal för skollokaler.

Beslut

Med bifall till kommunstyrelsens förslag i utlåtandet beslöt kommunfullmäktige utan omröstning följande.

 1. Ramavtal för skollokaler godkänns enligt bilaga 2 till utlåtandet.
 2. Kommunstyrelsen ges i uppdrag att teckna en kompletterande överenskommelse med SISAB avseende ventilationsåtgärder i gymnasieskolor föranledd av förelägganden från Arbetsmiljöverket.

§34 Bordlagda ärenden

Kommunfullmäktige beslöt utan omröstning att åter bordlägga kommunstyrelsens utlåtanden nr 133, 134, 136, 137, 138, 141, 142, 143, 144 och 145 för år 2003.

Kommunfullmäktige beslöt även att bordlägga kommunstyrelsens utlåtanden nr 165, 166, 167, 168, 169 och 170 för år 2003.

§35 Motioner

Dnr 222-4271/2003, 023-4280/2003

Under tiden 2 december – 15 december 2003 väcktes och inlämnades följande motioner:

 1. av Desirée Pethrus Engström (kd) om stadens jämställdhetspolitik (nr 2003:41);
 2. av Rolf Könberg (m) om öppenhet, transparens och professionalism i Stockholms stads bolag (nr 2003:42).

Motionerna överlämnades till kommunstyrelsen för beredning.

 

 

Kommunfullmäktige åtskildes kl. 20.28.

 

 

Vid protokollet:

 

 

Anette Otteborn