Din position: Hem > Stockholms stad > Kommunfullmäktige > Sammanträde 2003-12-22

Sammanträde 2003-12-22

Datum
Klockan
16:00
Plats
KOMMUNFULLMÄKTIGE


Rotel I: Finansroteln; borgarrådet Annika Billström
Rotel II: Stadsbyggnads- och idrott Läs mer...sroteln; borgarrådet Kersti Py Börjeson
Rotel III: Gatu- och fastighetsroteln; borgarrådet Roger Mogert
Rotel IV: Skol- och kulturroteln; borgarrådet Erik Nilsson
Rotel V: Personal- och demokratiroteln; borgarrådet Leif Rönngren
Rotel VI: Arbetsmarknads- och integrationsroteln; borgarrådet Teres
Lindberg
Rotel VII: Socialroteln; borgarrådet Margareta Olofsson
Rotel VIII: Miljöroteln; borgarrådet Viviann Gunnarsson

3 3. Utl. 2003:171. Försäljning av del av fastigheten Beridarebanan 10 samt förvärv av bolaget Vasakronan Lagerbolag 15 AB.

Samlad fastighetsaffär med Vasakronan AB (publ)-koncernen avseende uppgörelse om "bytesaffär"
(under förutsättning av kommunstyrelsens beslut).

§1 Upprop

Kl. 14.04 förrättades upprop, varvid närvaro antecknades enligt ---------- Bilaga 1.

§2 Justering

Förste vice ordföranden Bo Bladholm (m) och Ann-Margarethe Livh (v) utsågs att jämte ordföranden Barry Andersson (s) justera och expediera dagens protokoll. Justeringen kommer att ske måndagen den 22 december 2003 efter sammanträdets slut.

§3 Försäljning av del av fastigheten Beridarebanan 10 samt förvärv av bolaget Vasakronan Lagerbolag 15 AB.

Samlad fastighetsaffär med Vasakronan AB (publ)-koncernen avseende uppgörelse om "bytesaffär"

Minoritetsåterremiss från kommunfullmäktige den 15 december 2003 (utl. 2003:171)

Dnr 302-3769/2003

Kommunstyrelsens utlåtande nr 2003:171 behandlades. Utlåtandet gäller en minoritetsåterremiss från kommunfullmäktige den 15 december 2003, § 16, om försäljning av del av fastigheten Beridarebanan 10 samt förvärv av bolaget Vasakronan Lagerbolag 15 AB. Samlad fastighetsaffär med Vasakronan  AB (publ)-koncernen avseende uppgörelse om "bytesaffär".

Ordet innehades av borgarrådet Billström, Ulf Fridebäck, borgarrådet Mogert, Rolf Könberg, Lotta Edholm, Ann-Margarethe Livh, Tord Bergstedt, borgarrådet Nordin, Martina Lind, Åsa Romson, Daniel Suhonen, Ann-Marie Strömberg, Ingvar Snees, Ewa Samuelsson, Anders Broberg, David Samuelsson, Ulla Hamilton, Per Bolund, Didar Samaletdin, borgarrådet Gunnarsson, Birgit Marklund, borgarrådet Björklund och Hardy Hedman.

Yrkanden

Under överläggningen hade yrkats

dels bifall till kommunstyrelsens förslag,

dels av borgarrådet Nordin (m), Ulf Fridebäck (fp) och Ewa Samuelsson (kd) bifall till moderata samlingspartiets, folkpartiet liberalernas och kristdemokraternas gemensamma reservation i kommunstyrelsen.

Propositionsordning

Ordföranden tog först upp kommunstyrelsens förslag varemot ställdes borgarrådet Nordins (m), Ulf Fridebäcks (fp) och Ewa Samuelssons (kd) gemensamma förslag. Vid propositioner på dessa yrkanden förklarade sig ordföranden finna propositionen på bifall till kommunstyrelsens förslag vara med övervägande ja besvarad.

Då votering begärdes verkställdes sådan över följande, dessförinnan föreslagna och godkända voteringsproposition:

Den som vill bifalla kommunstyrelsens förslag röstar ja,

den som inte vill det röstar nej.

Vinner nej, har kommunfullmäktige beslutat bifalla borgarrådet Nordins (m), Ulf Fridebäcks (fp) och Ewa Samuelssons (kd) gemensamma förslag.

 

Omröstningen utföll med 50 ja och 48 nej. Såsom voteringslista nr 1 utvisar röstades ja av -------------------------------------------------------------------------- Bilaga 2

Kommunfullmäktige hade härmed beslutat bifalla kommunstyrelsens förslag.

Härefter tog ordföranden upp borgarrådet Nordins (m), Ulf Fridebäcks (fp) och Ewa Samuelssons (kd) gemensamma andrahandsyrkande enligt följande: att kommunfullmäktige godkänner avtalet med Vasakronan under förutsättning att Vasakronan tecknar en återköpsklausul innebärande att bolaget under 2004 förbinder sig att återköpa fastigheten Gamen 8 av Stockholms stad om det av ekonomiska, byggnadstekniska eller miljömässiga skäl ej visar sig möjligt att i fastigheten bygga 600 studentbostäder. Vid propositioner på bifall till eller avslag på detta yrkande förklarade sig ordföranden finna propositionen på avslag vara med övervägande ja besvarad.

Då votering begärdes verkställdes sådan över följande, dessförinnan föreslagna och godkända voteringsproposition:

Den som vill avslå borgarrådet Nordins (m), Ulf Fridebäcks (fp) och Ewa Samuelssons (kd) gemensamma andrahandsyrkande röstar ja,

den som inte vill det röstar nej.

Vinner nej, har kommunfullmäktige beslutat bifalla borgarrådet Nordins (m), Ulf Fridebäcks (fp) och Ewa Samuelssons (kd) gemensamma andrahandsyrkande.

Omröstningen utföll med 50 ja och 48 nej. Såsom voteringslista nr 2 utvisar röstades ja av ---------------------------------------------------------------------------- Bilaga 3

Kommunfullmäktige hade härmed beslutat att avslå borgarrådet Nordins (m), Ulf Fridebäcks (fp) och Ewa Samuelssons (kd) gemensamma andrahandsyrkande.

Beslut

Kommunfullmäktige hade alltså - i enlighet med kommunstyrelsens förslag beslutat följande.

  1. Bytesaffär mellan staden och Vasakronan-koncernen i syfte att skapa fler bostäder godkänns.
  2. Avtal med Vasakronan AB (publ) avseende försäljning av del av fastigheten Beridarebanan 10 för en köpeskilling om 650 mnkr godkänns, bilaga 1 till utlåtandet.
  3. Avtal med Vasakronan Holding AB avseende förvärv av bolaget Vasakronan Lagerbolag 15 AB (556611-6868) godkänns.
  4. Stockholms Stadshus AB uppmanas att ge AB Svenska Bostäder i uppdrag att förvärva Vasakronan Lagerbolag 15 AB för en köpeskilling om 566 mnkr.
  5. Riktad nyemission i AB Svenska Bostäder till Stockholms Stadshus AB om
    5 660 000 aktier till nominellt värde á 100 kr godkänns.
  6. Stockholms Stadshus AB uppmanas att genom AB Svenska Bostäder genomföra nyemissionen.

 

 

Kommunfullmäktige åtskildes kl. 15.58

 

 

Vid protokollet:

 

 

Anette Otteborn