Din position: Hem > Stockholms stad > Kommunfullmäktige > Sammanträde 2004-01-19

Sammanträde 2004-01-19

Datum
Klockan
16:00
Plats
KOMMUNFULLMÄKTIGE


Kl. 16.00 behandlas interpellationer. Kl. 17.00-18.00 anordnas en muntlig frågestund då Läs mer...borgarråden svarar på ledamöternas frågor. Med början kl. 18.00 behandlas beslutsärenden. I mån av tid fortsättes därefter behandlingen av frågor och interpellationer.


Rotel I: Finansroteln; borgarrådet Annika Billström
Rotel II: Stadsbyggnads- och idrottsroteln; borgarrådet Kersti Py Börjeson
Rotel III: Gatu- och fastighetsroteln; borgarrådet Roger Mogert
Rotel IV: Skol- och kulturroteln; borgarrådet Erik Nilsson
Rotel V: Personal- och demokratiroteln; borgarrådet Leif Rönngren
Rotel VI: Arbetsmarknads- och integrationsroteln; borgarrådet Teres Lindberg
Rotel VII: Socialroteln; borgarrådet Margareta Olofsson
Rotel VIII: Miljöroteln; borgarrådet Viviann Gunnarsson

2 Nr 2003:44 av Hardy Hedman (kd) om Bromma flygplats. RIII

3 Nr 2003:57 av Mikael Söderlund (m) om tillväxten och Bromma. RIII

4 Nr 2003:58 av Mikael Söderlund (m) om eurons betydelse för Stockholms tillväxt. RI

5 Nr 2003:59 av Mikael Söderlund (m) om tillväxten och infrastruktu-ren. RIII

6 Nr 2003:62 av Helen Jäderlund Eckardt (fp) om arbetskraftsinvand-ring till bristyrken. RVI

7 Nr 2003:63 av Magnus Hellström (m) om stadsdelsnämnderna har blivit oviktiga för den lokala demokratin. RIII

8 Nr 2003:64 av Magnus Hellström (m) om miljö- och hälsoskydds-nämnden är oviktig för miljöfrågor. RVIII

9 Nr 2003:66 av Lotta Edholm (fp) om särskolans framtid. RIV

10 Nr 2003:67 av Ann-Katrin Åslund (fp) om besparingar inom social-psykiatrin. RVII

11 Nr 2003:68 av Ann-Katrin Åslund (fp) om centralisering av hemin-struktörerna. RVII

12 Nr 2003:69 av Anders Broberg (kd) om socialdemokraternas 81:a vallöfte om klottersanering. RIII

13 Nr 2003:70 av Rolf Könberg (m) om borgarrådet Olofssons inbju-dan till bostadspolitiskt möte. RIII

14 Nr 2003:72 av Ann-Katrin Åslund (fp) om multiresistenta stafylo-kocker (MRSA). RVII

15 Nr 2003:73 av Ann-Katrin Åslund (fp) om det ökande socialbi-dragsberoendet i Stockholm. RVII

16 Nr 2003:74 av Nina Ekelund (kd) om familjerådgivning. RVII

17 Nr 2003:75 av Sten Nordin (m) om bostadsbyggande. RIII

18 Nr 2003:76 av Ulla Hamilton (m) om nej till eurons effekter för Stockholm. RI

19 Nr 2003:77 av Regina Kevius (m) om nya naturreservat som hindrar bostadsbyggandet. RII

20 Nr 2003:78 av Rolf Könberg (m) om SFI-peng och integration. RIV

21 Nr 2003:79 av Kerstin Gustavsson (m) om nedläggningshotet mot Livstycket. RIV

22 Nr 2003:80 av Rolf Könberg (m) om upphandlingar och inflytande. RIV

23 Nr 2003:81 av Birgitta Holm (m) om planerna på en ny nationalare-na. RII

24 Nr 2003:82 av Kristina Axén Olin (m) om skatteutjämningen. RI

25 Nr 2003:83 av Peter Lundén-Welden (m) om insatser för de hemlö-sa/psykiskt sjuka. RVII

26 Nr 2003:84 av Margareta Björk (m) om kompetensfonden och pri-vata entreprenörer inom äldreomsorgen. RV

27 Nr 2003:85 av Sten Nordin (m) om biltullarnas påverkan på krans-kommunerna. RIII

28 Nr 2003:86 av Kristina Axén Olin (m) om skyltning om biltullar. RIII

29 Nr 2003:87 av Ewa Samuelsson (kd) om Projekt Supporter. RII

30 Nr 2003:88 av Ewa Samuelsson (kd) om bullernivån i stadens för-skolor. RIV

31 Nr 2003:89 av Birgitta Rydell (fp) om tryggad framtid för Tensta konsthall. RIV

32 Nr 2003:90 av Ann-Katrin Åslund (fp) om biståndsbedömning i äldreomsorgen. RVII

33 Nr 2003:91 av Hardy Hedman (kd) om internationella kontakter. RI

34 Nr 2003:92 av Johanna Westin (m) om sexualundervisning. RIV

35 Nr 2003:93 av Kristina Axén Olin (m) om skattechockens konse-kvenser. RI

36 Nr 2003:94 av Helen Jäderlund Eckardt (fp) om äldres hälsa och framtida behov av äldreomsorg. RVII

37 Nr 2003:95 av Jan Björklund (fp) om AB Stokab. RI

38 Nr 2003:96 av Cecilia Brinck (m) om problemen kring Högdalstop-pen. RVII

39 Nr 2003:97 av Rolf Könberg (m) om Svenska Bostäders utvärdering av Skatteskrapan. RIII

40 Nr 2003:98 av Mikael Söderlund (m) om barnomsorgsgarantin och ökade barngrupper i förskolan. RIV

41 Nr 2003:99 av Mikael Söderlund (m) om insatser mot den skenande ungdomsarbetslösheten. RVI

42 Nr 2003:100 av Berthold Gustavsson (m) om sprututbytesprogram i Stockholm. RVII

43 Nr 2003:101 av Berthold Gustavsson (m) om chockhöjda tomträtts-avgälders inverkan på Stockholm som tillväxtmotor. RIII

44 Nr 2003:102 av Margareta Björk (m) om vad landstingets prishöj-ning av SL-kortet kostar staden. RVII

45 Nr 2003:103 av Johanna Westin (m) om konsekvenserna av ned-läggning av deltidsförskolor. RIV

46 Nr 2003:104 av Peter Lundén-Welden (m) om utjämning av LSS-kostnader. RVII

47 Nr 2003:105 av Berthold Gustavsson (m) om Långsjön som sjö eller träsk. RVIII

48 Nr 2003:106 av Lotta Edholm (fp) om fastighetsnära källsortering. RVIII

49 Nr 2003:107 av Ann-Katrin Åslund (fp) om förändrade förutsätt-ningar kring arbetet med trafficking. RVII

50 Nr 2003:108 av Kristina Alvendal (m) om hälsorisker med rörled-ningar i plast. RII

51 Nr 2003:109 av Ewa Samuelsson (kd) om kvalitén i den kommunala förskolan. RIV

52 Nr 2003:110 av Abit Dundar (fp) om diskriminering av arbetssökan-de med utländsk bakgrund. RVI

56 Anmälan av inkomna skrivelser

57 Bordlagda valärenden

Mem. 2003:9, i vad avser val av en revisorssuppleant hos Handels-högskolan.
Mem. 2003:14, i vad avser val av en ledamot i Rådet till skydd för Stockholms skönhet.
Mem. 2003:21, i vad avser val av en nämndeman.
Mem. 2003:22, i vad avser val av en revisorssuppleant hos stiftelsen Fredric Eens Minne.
Mem. 2003.23, i vad avser val av en ledamot och sju ersättare i stadsdelsnämnder och två ersättare i näringslivsnämnden.
Mem. 2003:24, i vad avser val av en ledamot i Stockholms konsert-husstiftelse, två ledamöter i Anna Johansson-Visborgs stiftelse och en suppleant i stiftelsen Hotellhem i Stockholm.
Mem. 2003:25, i vad avser val av en ledamot i Rådet till skydd för Stockholms skönhet.

58 Utl. 2003:146. Uppföljning av ny inriktning för verksamheten vid Stiftelsen Hotellhem i Stockholm (SHIS).

Redovisning av översyn avseende bostadshotellens verksamhet. Begäran om anslag för sociala merkostnader för 2003. Överenskommelse med kommunstyrelsen avseende åtaganden inom stiftelsens verksamhet. RVII

59 Utl. 2003:148. Socialtjänstens stöd till människor som utsatts för trafficking. RVII

60 Utl. 2003:150. Faktaunderlag till strategi för Stockholms vattenar-bete för respektive vattenområde 2002. Vattenprogram för Stock-holm 2000 – sjöar och vattendrag. RVIII

61 Utl. 2003:162. Ändrad grund för uttagande av avgift för boendepar-kering på offentlig plats. Hemställan från gatu- och fastighetsnämn-den. RIII

62 Utl. 2003:163. Bensinstationer och transport av farligt gods i inner-staden. Svar på uppdrag från kommunfullmäktige 22 januari 2001. RIII+VIII

63 Utl. 2004:1. Reviderade riktlinjer för egenavgifter för vuxna i hem för vård eller boende (HVB), familjehem m.m.

64 Utl. 2004:2. Avtal om samverkan mellan Karolinska Institutet, AstraZeneca Sverige AB och Stockholms stad.

65 Utl. 2004:3. Ansökan om förvaring av allmänna handlingar härrö-rande från Stockholm Energi AB och dess dotterbolag.

66 Utl. 2003:133. Åtgärder för att förbättra valsäkerheten vid allmänna val i Stockholm i anledning av det konstaterade socialdemokratiska valfusket. Motion av Kristina Axén Olin och Rolf Könberg (båda m) (2002:59). RV

67 Utl. 2003:134. Erbjudande till stadens anställda att pensionsspara genom löneavstående/löneväxling. Motion av Ewa Samuelsson (kd) (2003:3). RV

68 Utl. 2003:136. Möjligheten för näringslivet att kunna bidra till en renare och vackrare stad. Motion av Susanne Leinsköld (s) (2002:43). RI

69 Utl. 2003:137. SIMPLEX STOCKHOLM – förenkla Stockholms regelverk. Motion av Mikael Söderlund (m) (2003:16). RI

70 Utl. 2003:138. Revidering av översiktsplan –99. Motion av Yildiz Kafkas och Cecilia Obermüller (båda mp) (2002:19). RII

71 Utl. 2003:141. Försök med kulturkuponger. Motion av Göran Dahl-strand (s) (2000:58). RIV

72 Utl. 2003:142. Ett ”Bunkefloprojekt” – schemalagd motion i Stock-holms grund- och gymnasieskolor. Motion av Ann-Marie Strömberg (v) (2001:47). RIV+II

73 Utl. 2003:143. Försök med direktval till stadsdelsnämnderna. Mo-tion av Svante Linusson (sp) (2002:53). RV

74 Utl. 2003:144. Handikappanpassning av stadens idrotts- och evene-mangsanläggningar. Motion av Jean Anderson (v) (2002:30). RII

75 Utl. 2003:145. Ettusen nya lägenheter under 50 m2 i hyresrätt – ”Bygg lägenheter för oss unga”. Motion av Karin Wanngård (s) (2001:46). RIII

76 Utl. 2003:165. Kommunal demokrati för 2000-talet. Motion av Christopher Ödmann m.fl. (mp) (2002:18).

Direktvalda stadsdelsnämnder. Motion av Christopher Ödmann och Viviann Gunnarsson (båda mp) (2001:51). Representation enligt valresultatet i stadsdelsnämnderna. Motion av Margareta Olofsson m.fl. (v) (2001:48). Fullföljandet av stadsdelsnämndsreformen genom åtgärder för att organisatoriskt och politiskt stärka den lokala nivån. Motion av Margareta Olofsson m.fl. (v) (2001:31). RV

77 Utl. 2003:166. Återinförande av titeln borgmästare för finansborgar-rådet. Motion av Axel Wennerholm (m) (2002:48). RI

78 Utl. 2003:167. Aktivera stadens godsspår. Motion av Per Ohlin (v) (2001:4). RIII

79 Utl. 2003:168. Inrättande av ett oberoende godstrafikkontor. Motion av Per Ohlin (v) (2002:41). RIII

80 Utl. 2003:169. Att använda tunnelbanan för godstransporter. Motion av Margareta Olofsson och Dick Urban Vestbro (båda v) (2002:50). RIII

81 Utl. 2003:170. Oberoende institut för kvalitetsgranskning av Stock-holms skolor. Motion av Mikael Söderlund och Ulla Ericson (båda m) (2003:15). RIV

82 Utl. 2004:4. Permanentande av projektet ”Läsning pågår”. Motion av Erik Nilsson (s) (2000:40).

83 Utl. 2004:5. Upprättande av en stadsvaktsorganisation. Motion av Ewa Samuelsson och Fredrik Wallén (båda kd) (2003:5).

84 Utl. 2004:6. Införande av biogasdrivna sjöbussar. Motion av Svante Linusson (sp) (2002:52).

85 Utl. 2004:7. En mer medveten satsning på att stärka elevers själv-tillit. Motion av Lovisa Morén (mp) (2002:25).

86 Utl. 2003:155, i vad avser val av en lekmannarevisor och en lek-mannarevisorssuppleant hos Stockholms Näringslivskontor AB.

Bilagor till protokoll
Debattprotokoll (320 kb)

§1 Justering

Förste vice ordföranden Bo Bladholm (m), andre vice ordföranden Claes-Göran Jacobson (v) och Monika Lindh (s) utsågs att justera och expediera dagens protokoll. Justeringen kommer att ske måndagen den 26 januari 2004 kl. 15.00.

§2 Närvaro

Närvaro antecknades enligt ----------------------------------------------------- Bilaga 1.

§4 Interpellation om tillväxten och Bromma (nr 2003:57)

Dnr 009-1733/2003

Mikael Söderlund (m) hade lämnat in en interpellation om tillväxten och Bromma.

Kommunfullmäktige hade den 19 maj 2003 beslutat medgiva att interpellationen fick framställas.

Borgarrådet Mogert hänvisade till utdelat interpellationssvar -------------- Bilaga 2.

I debatten yttrade sig borgarråden Söderlund och Mogert, Christopher Ödmann, Ewa Samuelsson och Ann-Marie Strömberg.

§5 Bordlagd interpellation

Kommunfullmäktige beslöt utan omröstning att åter bordlägga besvarandet av interpellation nr 2003:58.

§6 Interpellation om tillväxten och infrastrukturen (nr 2003:59)

Dnr 009-1735/2003

Mikael Söderlund (m) hade lämnat in en interpellation om tillväxten och infrastrukturen.

Kommunfullmäktige hade den 19 maj 2003 beslutat medgiva att interpellationen fick framställas.

Borgarrådet Mogert hänvisade till utdelat interpellationssvar -------------- Bilaga 3.

I debatten yttrade sig borgarråden Söderlund och Mogert.

§8 Interpellation om besparingar inom social-psykiatrin (nr 2003:67)

Dnr 325-1979/2003

Ann-Katrin Åslund (fp) hade lämnat in en interpellation om besparingar inom socialpsykiatrin.

Kommunfullmäktige hade den 10 juni 2003 beslutat medgiva att interpellationen fick framställas.

Borgarrådet Olofsson hänvisade till utdelat interpellationssvar ------------ Bilaga 4.

I debatten yttrade sig Ann-Katrin Åslund, borgarrådet Olofsson, Inge-Britt Lundin, Peter Lundén-Welden, Ann-Marie Strömberg, Monika Lindh och Ewa Samuelsson.

§9 Bordlagda interpellationer

Kommunfullmäktige beslöt utan omröstning att åter bordlägga besvarandet av interpellationerna nr 68, 69, 70, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 101, 102, 103 och 104 för år 2003.

§10 Interpellationer

Anmäldes ingivna interpellationer:

 1. av Berthold Gustavsson (m) om Långsjön som sjö eller träsk (nr 2003:105);
 2. av Lotta Edholm (fp) om fastighetsnära källsortering (nr 2003:106);
 3. av Ann-Katrin Åslund (fp) om förändrade förutsättningar kring arbetet med trafficking (nr 2003:107);
 4. av Kristina Alvendal (m) om hälsorisker med rörledningar i plast (nr 2003:108);
 5. av Ewa Samuelsson (kd) om kvalitén i den kommunala förskolan (nr 2003:109);
 6. av Abit Dundar (fp) om diskriminering av arbetssökande med utländsk bakgrund (nr 2003:110).

Kommunfullmäktige beslöt utan omröstning medgiva att interpellationerna fick framställas.

Härefter beslöt kommunfullmäktige utan omröstning att bordlägga besvarandet av dessa interpellationer.

§11 Muntlig frågestund

Fråga nr 1. Arbetslösheten bland utomnordiska invandrare

Borgarrådet Söderlund (m) ställde en fråga om arbetslösheten bland utomnordiska invandrare.

Kommunfullmäktige beslöt utan omröstning medgiva att frågan fick framställas.

Ordet innehades av borgarråden Söderlund och Lindberg.

 

 

Fråga nr 2. Vällingby centrum

Ulf Fridebäck (fp) ställde en fråga om Vällingby centrum.

Kommunfullmäktige beslöt utan omröstning medgiva att frågan fick framställas.

Ordet innehades av Ulf Fridebäck och borgarrådet Mogert.

 

 

Fråga nr 3. E18:s nya dragning vid Järvafältet

Mujde Rashid (v) ställde en fråga om E18:s nya dragning vid Järvafältet.

Kommunfullmäktige beslöt utan omröstning medgiva att frågan fick framställas.

Ordet innehades av Mujde Rashid och borgarrådet Mogert.

 

Fråga nr 4. Livstycket

Ewa Samuelsson (kd) ställde en fråga om Livstycket.

Kommunfullmäktige beslöt utan omröstning medgiva att frågan fick framställas.

Ordet innehades av Ewa Samuelsson och borgarrådet Rönngren.

 

 

Fråga nr 5. Oklara utdelningsregler i allmännyttiga bostadsbolag

Rolf Könberg (m) ställde en fråga om oklara utdelningsregler i allmännyttiga bostadsbolag.

Kommunfullmäktige beslöt utan omröstning medgiva att frågan fick framställas.

Ordet innehades av Rolf Könberg och borgarrådet Mogert.

 

 

Fråga nr 6. Stadsdelsförnyelse

Ann-Katrin Åslund (fp) ställde en fråga om stadsdelsförnyelse.

Kommunfullmäktige beslöt utan omröstning medgiva att frågan fick framställas.

Ordet innehades av Ann-Katrin Åslund och borgarrådet Lindberg.

 

 

Sammanträdet ajournerades kl. 17.59 - 18.00.

§12 Upprop

Kl. 18.02 förrättades upprop, varvid närvaro antecknades enligt ---------- Bilaga 1.

§13 Anmälan angående justering

Ordföranden anmälde att till justeringsmän utsetts förste och andre vice ordförandena samt Monika Lindh (s) och att justeringen kommer att äga rum måndagen den 26 januari 2004 kl. 15.00, vilket kommunfullmäktige godkände.

§14 Anmälda skrivelser

Till kommunfullmäktige hade inkommit följande skrivelser vilka delgivits berörda organ:

Regeringsbeslut

Justitiedepartementet

av den 11 december 2003

Dnr 339-3485/2003

Beslut (17 december) om Godkännande av avtal mellan staten och Stockholms kommun om revidering av lokalt utvecklingsavtal, m.m.

Länsrätten i Stockholms län beslut

av den 12 december 2003

Dnr 304-1683/2003

Beslut (12 december) med anledning av besvär över kommunfullmäktiges beslut (6 oktober) avseende Flatens naturreservat. Nu fråga om överlämnande av mål till behörig förvaltningsmyndighet samt avskrivning. Länsrätten avskriver målet från vidare handläggning.

Länsrätten i Stockholms län beslut

av den 17 december 2003

Dnr 312-2716/2003

Beslut (17 december) med anledning av besvär över kommunfullmäktiges beslut (3 november) avseende namnbyte av Gubbkärrsbacken. Länsrätten avslår överklagandet.

Länsrätten i Stockholms län beslut

av den 9 januari 2004

Dnr 303-1630/2003

Beslut (9 januari) med anledning av besvär över kommunfullmäktiges beslut (17 november) avseende ny renhållningsordning. Länsrätten avslår yrkandet om inhibition.

Länsrätten i Stockholms län beslut

av den 14 januari 2004

Dnr 302-223/2004

Beslut (14 januari) med anledning av besvär över kommunfullmäktiges beslut (22 december) avseende Försäljning av del av fastigheten Beridarebanan 10 samt förvärv av bolaget Vasakronan Lagerbolag 15 AB (Skatteskrapan). Länsrätten avslår yrkandet om inhibition.

§15 Avskrivna motioner

Dnr 322-355/2000, 303-417/2002

Lars Furuhed (s) hade återkallat motion nr 2000:13 om seniorboende i hyresrätt - "55+ bostäder".

Claes-Göran Jacobson (v) och Dick Urban Vestbro (v) hade återkallat motion nr 2002:10 om miljöstationer för farligt avfall i samarbete med Stockholm Parkering AB.

Kommunfullmäktige beslöt utan omröstning att avskriva motionerna från vidare handläggning.

§16 Fyllnadsval (mem. 9, 14, 21, 22, 23, 24 och 25 för år 2003)

Kommunstyrelsens tidigare bordlagda memorial nr  9, 14, 21, 22, 23, 24 och 25 för år 2003 om fyllnadsval behandlades.

På förslag av förste vice ordföranden beslöt kommunfullmäktige utan omröstning att bordlägga val av en revisorssuppleant hos Handelshögskolan (mem. 2003:9), en nämndeman (mem. 2003:21), en revisorssuppleant hos Stiftelsen Fredric Eens Minne (mem. 2003:22), en ersättare i stadsdelsnämnden Rinkeby, en ersättare i stadsdelsnämnden Hässelby-Vällingby, en ersättare i stadsdelsnämnden Kungsholmen, en ledamot i stadsdelsnämnden Liljeholmen, en ersättare i stadsdelsnämnden Skärholmen, en ersättare i stadsdelsnämnden Vantör, två ersättare i näringslivsnämnden (mem. 2003:23), en ledamot i styrelsen för Stockholms Konserthusstiftelse, en ledamot i styrelsen för Anna Johansson-Visborgs stiftelse (mem. 2003:24) och en ledamot i Rådet till skydd för Stockholms skönhet (mem. 2003:25).

Härefter utsåg kommunfullmäktige utan omröstning

Mem. 2003:14

i Rådet till skydd för Stockholms skönhet för tiden till och med år 2006:

till ledamot: Cajsa Holmstrand;

Mem. 2003:23

i stadsdelsnämnden Hässelby-Vällingby för år 2004:

till ersättare: Tomas Melin (mp);

i stadsdelsnämnden Vantör för år 2004:

till ersättare: Patrik Slimane (mp);

Mem. 2003:24

i styrelsen för Anna Johansson-Visborgs stiftelse för tiden från 2004 års till 2007 års ordinarie sammanträde:

till ledamot: Anna Kopp (s);

i styrelsen för Stiftelsen Hotellhem i Stockholm för år 2004:

till suppleant: Ulla-Carin Karlsson (kd).

§18 Val av en lekmannarevisor och en lekmannarevisorssuppleant hos Stockholms Näringslivskontor AB (utl 2003:155)

Kommunstyrelsens tidigare bordlagda utlåtande nr 2003:155 avseende val av en lekmannarevisor och en lekmannarevisorssuppleant hos Stockholms Näringslivskontor AB behandlades.

Beslut

Med bifall till kommunstyrelsens förslag i utlåtandet beslöt kommunfullmäktige utan omröstning att utse

hos Stockholms Näringslivskontor AB för tiden till och med ordinarie bolagsstämma år 2006:

till lekmannarevisor: Bror Lord (s);

till lekmannarevisorssuppleant: Joen Lagerberg (m).

§19 Uppföljning av ny inriktning för verksamheten vid Stiftelsen Hotellhem i Stockholm (SHIS)

Dnr 004-692/2000

Redovisning av översyn avseende bostadshotellens verksamhet

Dnr 041-2182/2002

Begäran om anslag för sociala merkostnader för 2003

Dnr 325-1047/2002

Överenskommelse med kommunstyrelsen avseende åtaganden inom stiftelsens verksamhet (utl. 2003:146)

Dnr 329-2161/2002

Kommunstyrelsens tidigare bordlagda utlåtande nr 2003:146 behandlades. Utlåtandet gäller dels ett ärende om uppföljning av ny inriktning för verksamheten vid Stiftelsen Hotellhem i Stockholm (SHIS), dels ett ärende om redovisning av översyn avseende bostadshotellens verksamhet, dels ett ärende om begäran om anslag för sociala merkostnader för 2003 samt ett ärende om överenskommelse med kommunstyrelsen avseende åtaganden inom stiftelsens verksamhet.

Ordet innehades av borgarråden Olofsson och Axén Olin, Jari Visshed, Hardy Hedman, Monika Lindh och Malin Strid.

Yrkanden

Under överläggningen hade yrkats

dels bifall till kommunstyrelsens förslag,

dels av borgarrådet Axén Olin (m) bifall till moderata samlingspartiets och kristdemokraternas gemensamma reservation i kommunstyrelsen.

Beslut

Efter framställda propositioner enligt dessa yrkanden beslöt kommunfullmäktige utan omröstning - i enlighet med kommunstyrelsens förslag - följande.

 1. Redovisningen av översyn avseende bostadshotellens verksamhet godkänns med vad föredragande borgarråd anför.
 2. Socialtjänstnämndens uppföljning av ny inriktning för verksamheten vid Stiftelsen Hotellhem i Stockholm godkänns.

§20 Socialtjänstens stöd till människor som utsatts för trafficking (utl. 2003:148)

Dnr 325-2198/2003

Kommunstyrelsens tidigare bordlagda utlåtande nr 2003:148 behandlades. Utlåtandet gäller ett ärende om socialtjänstens stöd till människor som utsatts för trafficking.

Ordet innehades av borgarrådet Olofsson, Ann-Katrin Åslund och Christopher Ödmann.

Yrkanden

Under överläggningen hade yrkats

dels bifall till kommunstyrelsens förslag,

dels av Ann-Katrin Åslund (fp) bifall till moderata samlingspartiets, folkpartiet liberalernas och kristdemokraternas gemensamma reservation i kommunstyrelsen.

Beslut

Efter framställda propositioner enligt dessa yrkanden beslöt kommunfullmäktige utan omröstning - i enlighet med kommunstyrelsens förslag - följande.

 1. Socialtjänstnämndens tjänsteutlåtande godkänns med vad föredragande borgarrådet anför.
 2. Socialtjänstnämnden uppmanas utveckla arbetet med insatser för människor som utsatts för trafficking.

§21 Faktaunderlag till strategi för Stockholms vattenar-bete för respektive vattenområde 2002. Vattenprogram för Stock-holm 2000 – sjöar och vattendrag (utl. 2003:150 )

Dnr 304-788/2003

Kommunstyrelsens tidigare bordlagda utlåtande nr 2003:150 behandlades. Utlåtandet gäller ett ärende om faktaunderlag till strategi för Stockholms vattenarbete för respektive vattenområde 2002.

Ordet innehades av borgarrådet Gunnarsson och Stellan Hamrin.

Beslut

Med bifall till kommunstyrelsens förslag i utlåtandet beslöt kommunfullmäktige utan omröstning följande.

Förvaltningarnas och bolagets anmälan av rapporten Faktaunderlag till strategi för Stockholms vattenarbete för respektive vattenområde godkänns.

§22 Ändrad grund för uttagande av avgift för boendepar-kering på offentlig plats. Hemställan från gatu- och fastighetsnämn-den (utl. 2003:162)

Dnr 314-3449/2003

Kommunstyrelsens tidigare bordlagda utlåtande nr 2003:162 behandlades. Utlåtandet gäller en hemställan från gatu- och fastighetsnämnden om ändrad grund för uttagande av avgift för boendeparkering på offentlig plats.

Ordet innehades av borgarrådet Mogert, Anders Broberg, borgarrådet Nordin, Ulf Fridebäck, Per Bolund, Ann-Marie Strömberg, Kristina Alvendal, Åsa Romson, Rolf Könberg och Inge-Britt Lundin.

Yrkanden

Under överläggningen hade yrkats

dels bifall till kommunstyrelsens förslag,

dels av borgarrådet Nordin (m) och Ulf Fridebäck (fp) bifall till moderata samlingspartiets och folkpartiet liberalernas gemensamma reservation i kommunstyrelsen,

dels av Anders Broberg (kd) bifall till kristdemokraternas reservation i kommunstyrelsen.

Beslut

Efter framställda propositioner enligt dessa yrkanden beslöt kommunfullmäktige utan omröstning - i enlighet med kommunstyrelsens förslag - följande.

 1. Uttagande av avgift för boendeparkering på offentlig plats fastställs enligt gatu- och fastighetsnämndens förslag.
 2. Avgift kan tas ut med följande engångsbelopp per period: 30 kr per dygn, 500 kr per månad, 1 500 kr per kvartal, 2 000 kr per tertial, 3 000 kr per halvår och 6 000 kr per helår.
 3. Den nya avgiften får börja tillämpas från den tidpunkt då åtgärderna tekniskt kan genomföras.

§23 Bensinstationer och transport av farligt gods i inner-staden. Svar på uppdrag från kommunfullmäktige 22 januari 2001 (utl. 2003:163)

Dnr 314-2733/2003

Kommunstyrelsens tidigare bordlagda utlåtande nr 2003:163 behandlades. Utlåtandet gäller ett ärende om bensinstationer och transport av farligt gods i innerstaden.

Ordet innehades av borgarrådet Mogert, Ulf Fridebäck, borgarråden Gunnarsson och Nordin, Ann-Marie Strömberg, Inge-Britt Lundin, Sebastian Cederschiöld, Stellan Hamrin, Hardy Hedman och Lilian Falkbäck.

Yrkanden

Under överläggningen hade yrkats

dels bifall till kommunstyrelsens förslag,

dels av borgarrådet Nordin (m) bifall till moderata samlingspartiets reservation i kommunstyrelsen innebärande återremiss,

dels av Ulf Fridebäck (fp) och Hardy Hedman (kd) bifall till folkpartiet liberalernas och kristdemokraternas gemensamma reservation i kommunstyrelsen innebärande återremiss.

Propositionsordning

Ordföranden tog först upp återremissyrkandet. Vid propositioner på bifall till eller avslag på detta yrkande beslöt kommunfullmäktige utan omröstning att avslå detta.

Härefter beslöt kommunfullmäktige utan omröstning att bifalla kommunstyrelsens förslag.

Beslut

Kommunfullmäktige hade alltså beslutat följande.

 1. Uppdraget till gatu- och fastighetsnämnden och brand- och räddningsnämnden anses härmed fullföljt.
 2. Gatu- och fastighetsnämnden uppmanas att verka för att successivt minska de farliga transporterna och antalet bensinstationer inom det inre trafikområdet.

§24 Reviderade riktlinjer för egenavgifter för vuxna i hem för vård eller boende (HVB), familjehem m.m (utl. 2004:1)

Dnr 325-2794/2003

Kommunstyrelsens utlåtande nr 2004:1 behandlades. Utlåtandet gäller ett ärende om reviderade riktlinjer för egenavgifter för vuxna i hem för vård eller boende (HVB), familjehem m.m.

Ordet innehades av borgarrådet Olofsson.

Beslut

Med bifall till kommunstyrelsens förslag i utlåtandet - med den ändring som anmälts gällande datum för revideringen - beslöt kommunfullmäktige utan omröstning följande.

 1. Reviderade riktlinjer för egenavgifter för vuxna i HVB, familjehem m.m. att gälla fr.o.m. den 1 februari 2004 godkänns.
 2. Höjning av egenavgiften från 21 kr per dygn till 32 kr per dygn godkänns.

§25 Avtal om samverkan mellan Karolinska Institutet, AstraZeneca Sverige AB och Stockholms stad (utl. 2004:2)

Dnr 301-3809/2003

Kommunstyrelsens utlåtande nr 2004:2 behandlades. Utlåtandet gäller ett ärende om avtal om samverkan mellan Karolinska Institutet, AstraZeneca Sverige AB och Stockholms stad.

Ordet innehades av borgarrådet Gunnarsson, Elisabeth Brandt Ygeman, Petter Odmark och Torsten Sandgren.

Yrkanden

Under överläggningen hade yrkats

dels bifall till kommunstyrelsens förslag,

dels av borgarrådet Gunnarsson (mp) bifall till miljöpartiets reservation i kommunstyrelsen.

Beslut

Efter framställda propositioner enligt dessa yrkanden beslöt kommunfullmäktige utan omröstning - i enlighet med kommunstyrelsens förslag - följande.

Bifogade förslag till avtal mellan Karolinska Institutet och AstraZeneca Sverige AB och Stockholms stad om bildande av en ideell förening med syfte att främja biomedicinsk utveckling inom Stockholmsregionen godkänns.

§26 Ansökan om förvaring av allmänna handlingar härrörande från Stockholm Energi AB och dess dotterbolag (utl. 2004:3)

Dnr 329-3364/2003

Kommunstyrelsens utlåtande nr 2004:3 behandlades. Utlåtandet gäller en ansökan om förvaring av allmänna handlingar härrörande från Stockholm Energi AB och dess dotterbolag.

Beslut

Med bifall till kommunstyrelsens förslag i utlåtandet beslöt kommunfullmäktige utan omröstning följande.

Allmänna handlingar enligt vad som anförs i utlåtandet får förvaras hos Fortum, tidigare Stockholm Energi AB, och dess dotterbolag (specificeras i ärendet) med stöd av bestämmelserna i 1 kap 9 § 3 st sekretesslagen (1980:100), dock längst till utgången av år 2005.

§28 Motion om erbjudande till stadens anställda att pensionsspara genom löneavstående/löneväxling (2003:3) (utl. 2003:134)

Dnr 217-591/2003

Kommunstyrelsens tidigare bordlagda utlåtande nr 2003:134 behandlades. Utlåtandet gäller en motion av Ewa Samuelsson (kd) i vilken hon föreslår att kommunstyrelsen får i uppdrag att utreda möjligheterna att ge stadens anställda erbjudande om att spara i en tjänstepensionsförsäkring genom löneavstående/

löneväxling.

Ordet innehades av Ewa Samuelsson och borgarrådet Rönngren.

Beslut

Med bifall till kommunstyrelsens förslag i utlåtandet beslöt kommunfullmäktige utan omröstning följande.

Motion 2003:3 av Ewa Samuelsson (kd) anses besvarad med vad borgarrådet anfört i utlåtandet.

§30 Motion om försök med kulturkuponger. (2000:58) (utl. 2003:141)

Dnr 441-1200/2000

Kommunstyrelsens tidigare bordlagda utlåtande nr 2003:141 behandlades. Utlåtandet gäller en motion av Göran Dahlstrand (s) i vilken han föreslår att staden ska inleda en försöksverksamhet med kulturkuponger med syfte att få högre beläggning på de egna institutionerna samt att locka en kulturovan publik.

Beslut

Med bifall till kommunstyrelsens förslag i utlåtandet beslöt kommunfullmäktige utan omröstning följande.

Motion 2000:58 av Göran Dahlstrand (s) anses besvarad med vad som anförs i utlåtandet.

§31 Motion om ett ”Bunkefloprojekt” – schemalagd motion i Stockholms grund- och gymnasieskolor. (2001:47) (utl. 2003:142)

Dnr 413-1226/2001

Kommunstyrelsens tidigare bordlagda utlåtande nr 2003:142 behandlades. Utlåtandet gäller en motion av Ann-Marie Strömberg (v) i vilken hon föreslår att kommunfullmäktige skall besluta om att genomföra ett "Bunkefloprojekt" i Stockholm med schemalagd motion minst en timma om dagen för alla elever i Stockholms grund- och gymnasieskolor.

Ordet innehades av Berit Kruse, Christopher Ödmann, Ann-Marie Strömberg, Ewa Samuelsson, Helen Jäderlund Eckardt och Johanna Westin.

Beslut

Med bifall till kommunstyrelsens förslag i utlåtandet beslöt kommunfullmäktige utan omröstning följande.

 1. Stadens skolor uppmanas att aktivt arbeta med läroplanens skrivningar om fysiska aktiviteter.
 2. Motion 2001:47 av Ann-Marie Strömberg (v) anses besvarad med vad som anförs i utlåtandet.

§32 Ändring i föredragningsordningen

Kommunfullmäktige beslöt utan omröstning att sambehandla punkterna nr 73 och 76 på föredragningslistan efter punkt nr 75.

§33 Bordlagt ärende

Kommunfullmäktige beslöt utan omröstning att åter bordlägga kommunstyrelsens utlåtande nr 2003:144.

§34 Motion om ettusen nya lägenheter under 50 m2 i hyresrätt – ”Bygg lägenheter för oss unga”. Motion av Karin Wanngård (s) (2001:46) (utl. 2003:145)

Dnr 312-1114/2001

Kommunstyrelsens tidigare bordlagda utlåtande nr 2003:145 behandlades. Utlåtandet gäller en motion av Karin Wanngård (s) i vilken hon föreslår att kommunen bygger 1.000 nya lägenheter under 50 m2 i hyresrätt.

Beslut

Med bifall till kommunstyrelsens förslag i utlåtandet beslöt kommunfullmäktige utan omröstning följande.

Motion 2001:46 av Karin Wanngård (s) anses besvarad med vad föredragande borgarråd anför i utlåtandet.

§35 Motion om försök med direktval till stadsdelsnämnderna (2002:53) (utl. 2003:143)

Dnr 011-2968/2002

Motion om kommunal demokrati för 2000-talet (2002:18)

Dnr 010-661/2002

Motion om direktvalda stadsdelsnämnder (2001:51)

Dnr 015-1230/2001

Motion om representation enligt valresultatet i stadsdelsnämnderna (2001:48)

Dnr 010-1227/2001

Motion om fullföljandet av stadsdelsnämndsreformen genom åtgärder för att organisatoriskt och politiskt stärka den lokala nivån (2001:31) (utl. 2003:165)

Dnr 010-824/2001

Kommunstyrelsens tidigare bordlagda utlåtanden nr 143 och 165 för år 2003 behandlades. Utlåtandena gäller dels en motion av Svante Linusson (sp) i vilken han föreslår ett försök med direktval till stadsdelsnämnderna inför valet 2006, dels två motioner av Christopher Ödmann m.fl. (mp) i vilka de bl.a. föreslår att det ska bli möjligt att genomföra direktval till stadsdelsnämnderna samt två motioner av Margareta Olofsson m.fl. (v) i vilka de bl.a. föreslår att den centrala politiska organisationen och borgarrådsorganisationen ses över.

Ordet innehades av borgarrådet Olofsson, Christopher Ödmann, borgarrådet Rönngren, Anders Broberg, Eva Oivio, Rolf Könberg, Malin Strid, Henrik Wallgren, Johanna Westin, Åsa Romson, Hardy Hedman och Rebwar Hassan.

Utlåtande 2003:143

Yrkanden

Under överläggningen hade yrkats

dels bifall till kommunstyrelsens förslag,

dels av Christopher Ödmann (mp) bifall till miljöpartiets reservation i kommunstyrelsen.

Beslut

Efter framställda propositioner enligt dessa yrkanden beslöt kommunfullmäktige utan omröstning - i enlighet med kommunstyrelsens förslag - följande.

Motion 2002:53 av Svante Linusson (sp) anses besvarad med vad som anförs i utlåtandet.

Utlåtande 2003:165

Yrkanden

Under överläggningen hade yrkats

dels bifall till kommunstyrelsens förslag,

dels av borgarrådet Olofsson (v) bifall till vänsterpartiets reservation i kommunstyrelsen,

dels av Christopher Ödmann (mp) bifall till miljöpartiets reservation i kommunstyrelsen och till att-sats nr 1 i vänsterpartiets reservation i kommunstyrelsen.

Beslut

Efter framställda propositioner enligt dessa yrkanden beslöt kommunfullmäktige utan omröstning - i enlighet med kommunstyrelsens förslag - följande.

 1. Motion 2002:18 av Christopher Ödmann m.fl. (mp) anses besvarad med vad föredragande borgarråd anför.
 2. Motion 2001:51 av Christopher Ödmann (mp) och Viviann Gunnarsson (mp) anses besvarad med vad föredragande borgarråd anför.
 3. Motion 2001:48 av Margareta Olofsson m.fl. (v) anses besvarad med vad föredragande borgarråd anför.
 4. Motion 2001:31 av Margareta Olofsson m.fl. (v) anses besvarad med vad föredragande borgarråd anför.

§36 Bordlagda ärenden

Kommunfullmäktige beslöt utan omröstning att åter bordlägga kommunstyrelsens utlåtanden nr 166, 167, 168, 169 och 170 för år 2003.

Kommunfullmäktige beslöt även att bordlägga kommunstyrelsens utlåtanden nr 4, 5, 6 och 7 för år 2004.

§37 Motioner

Dnr 325-4442/2003, 332-276/2004

Under tiden 16 december 2003 – 19 januari 2004 väcktes och inlämnades följande motioner:

 1. av Ewa Samuelsson (kd) om införande av familjerådgivningspeng (nr 2003:43);
 2. av Ewa Samuelsson (kd) och Hardy Hedman (kd) om snabbutredning av diskriminering och våld vid krogar (nr 2004:1).

Motionerna överlämnades till kommunstyrelsen för beredning.

 

 

Kommunfullmäktige åtskildes kl. 22.36.

 

 

Vid protokollet:

 

 

Anette Otteborn