Din position: Hem > Stockholms stad > Kommunfullmäktige > Sammanträde 2004-03-01

Sammanträde 2004-03-01

Datum
Klockan
16:00
Plats
KOMMUNFULLMÄKTIGE


Kl. 16.00 behandlas interpellationer. Kl. 17.00-18.00 anordnas en muntlig frågestund då Läs mer...borgarråden svarar på ledamöternas frågor. Med början kl. 18.00 behandlas beslutsärenden. I mån av tid fortsättes därefter behandlingen av frågor och interpellationer.


Rotel I: Finansroteln; borgarrådet Annika Billström
Rotel II: Stadsbyggnads- och idrottsroteln; borgarrådet Kersti Py Börjeson
Rotel III: Gatu- och fastighetsroteln; borgarrådet Roger Mogert
Rotel IV: Skol- och kulturroteln; borgarrådet Erik Nilsson
Rotel V: Personal- och demokratiroteln; borgarrådet Leif Rönngren
Rotel VI: Arbetsmarknads- och integrationsroteln; borgarrådet Teres Lindberg
Rotel VII: Socialroteln; borgarrådet Margareta Olofsson
Rotel VIII: Miljöroteln; borgarrådet Viviann Gunnarsson

2 Nr 2003:44 av Hardy Hedman (kd) om Bromma flygplats. RIII

3 Nr 2003:63 av Magnus Hellström (m) om stadsdelsnämnderna har blivit oviktiga för den lokala demokratin. RIII

4 Nr 2003:64 av Magnus Hellström (m) om miljö- och hälsoskydds-nämnden är oviktig för miljöfrågor. RVIII

5 Nr 2003:69 av Anders Broberg (kd) om socialdemokraternas 81:a vallöfte om klottersanering. RIII

6 Nr 2003:70 av Rolf Könberg (m) om borgarrådet Olofssons inbju-dan till bostadspolitiskt möte. RIII

7 Nr 2003:73 av Ann-Katrin Åslund (fp) om det ökande socialbi-dragsberoendet i Stockholm. RVII

8 Nr 2003:78 av Rolf Könberg (m) om SFI-peng och integration. RIV

9 Nr 2003:79 av Kerstin Gustavsson (m) om nedläggningshotet mot Livstycket. RIV

10 Nr 2003:80 av Rolf Könberg (m) om upphandlingar och inflytande. RIV

11 Nr 2003:82 av Kristina Axén Olin (m) om skatteutjämningen. RI

12 Nr 2003:83 av Peter Lundén-Welden (m) om insatser för de hemlö-sa/psykiskt sjuka. RVII

13 Nr 2003:84 av Margareta Björk (m) om kompetensfonden och pri-vata entreprenörer inom äldreomsorgen. RV

14 Nr 2003:85 av Sten Nordin (m) om biltullarnas påverkan på krans-kommunerna. RIII

15 Nr 2003:86 av Kristina Axén Olin (m) om skyltning om biltullar. RIII

16 Nr 2003:87 av Ewa Samuelsson (kd) om Projekt Supporter. RII

17 Nr 2003:88 av Ewa Samuelsson (kd) om bullernivån i stadens för-skolor. RIV

18 Nr 2003:89 av Birgitta Rydell (fp) om tryggad framtid för Tensta konsthall. RIV

19 Nr 2003:90 av Ann-Katrin Åslund (fp) om biståndsbedömning i äldreomsorgen. RVII

20 Nr 2003:91 av Hardy Hedman (kd) om internationella kontakter. RI

21 Nr 2003:92 av Johanna Westin (m) om sexualundervisning. RIV

22 Nr 2003:93 av Kristina Axén Olin (m) om skattechockens konse-kvenser. RI

23 Nr 2003:94 av Helen Jäderlund Eckardt (fp) om äldres hälsa och framtida behov av äldreomsorg. RVII

24 Nr 2003:95 av Jan Björklund (fp) om AB Stokab. RI

25 Nr 2003:96 av Cecilia Brinck (m) om problemen kring Högdalstop-pen. RVII

26 Nr 2003:97 av Rolf Könberg (m) om Svenska Bostäders utvärdering av Skatteskrapan. RII

27 Nr 2003:98 av Mikael Söderlund (m) om barnomsorgsgarantin och ökade barngrupper i förskolan. RIV

28 Nr 2003:99 av Mikael Söderlund (m) om insatser mot den skenande ungdomsarbetslösheten. RVI

29 Nr 2003:100 av Berthold Gustavsson (m) om sprututbytesprogram i Stockholm. RVII

30 Nr 2003:101 av Berthold Gustavsson (m) om chockhöjda tomträtts-avgälders inverkan på Stockholm som tillväxtmotor. RIII

31 Nr 2003:102 av Margareta Björk (m) om vad landstingets prishöj-ning av SL-kortet kostar staden. RVII

32 Nr 2003:103 av Johanna Westin (m) om konsekvenserna av ned-läggning av deltidsförskolor. RIV

33 Nr 2003:104 av Peter Lundén-Welden (m) om utjämning av LSS-kostnader. RVII

34 Nr 2003:105 av Berthold Gustavsson (m) om Långsjön som sjö eller träsk. RVIII

35 Nr 2003:106 av Lotta Edholm (fp) om fastighetsnära källsortering. RVIII

36 Nr 2003:107 av Ann-Katrin Åslund (fp) om förändrade förutsätt-ningar kring arbetet med trafficking. RVII

37 Nr 2003:108 av Kristina Alvendal (m) om hälsorisker med rörled-ningar i plast. RIII

38 Nr 2003:109 av Ewa Samuelsson (kd) om kvalitén i den kommunala förskolan. RIV

39 Nr 2003:110 av Abit Dundar (fp) om diskriminering av arbetssökan-de med utländsk bakgrund. RV

40 Nr 2004:1 av Lotta Edholm (fp) om det avtagande bostadsbyggan-det. RII

41 Nr 2004:2 av Ann-Katrin Åslund (fp) om stadens insatser för perso-ner med psykiska funktionshinder. RVII

42 Nr 2004:3 av Malin Strid (fp) om det växande socialbidragsberoen-det bland unga. RVI

43 Nr 2004:4 av Ewa Samuelsson (kd) om framtiden för miljöbilar. RVIII

44 44. Nr 2004:5 av Regina Kevius (m) om tydliga regler för boende i gårdshus – gör gårdshusen lagliga!. RII

45 Nr 2004:6 av Nina Ekelund (kd) om fusket med parkeringstillstånd. RIII

46 46. Nr 2004:7 av Abit Dundar (fp) om nedskärningarna i stadens stöd till frivilligarbete mot hemlöshet. RVII

47 Nr 2004:8 av Göran Holmström (kd) om behovet av fler infartspar-keringar. RIII

51 Anmälan av inkomna skrivelser

52 Bordlagda valärenden

Mem. 2003:9, i vad avser val av en revisorssuppleant hos Handels-högskolan.
Mem. 2003:22, i vad avser val av en revisorssuppleant hos stiftelsen Fredric Eens Minne.
Mem. 2003:23, i vad avser val av en ledamot och fem ersättare i stadsdelsnämnder och två ersättare i näringslivsnämnden.
Mem. 2003:24, i vad avser val av en ledamot i Stockholms konsert-husstiftelse.
Mem. 2003:25, i vad avser val av en ledamot i Rådet till skydd för Stockholms skönhet.
Mem. 2004:1, i vad avser val av två ersättare i stadsdelsnämnder, en suppleant i styrelsen för Stockholm Globe Arena Fastigheter och en suppleant i styrelsen för AB Stockholm Globe Arena.

53 Mem. 2004:2. Avsägelser och fyllnadsval m.m.

54 Utl. 2004:21. Centralt samrådsorgan mellan staden och kolonirörel-sen i Stockholm. Hemställan från gatu- och fastighetsnämnden.

55 Utl. 2004:22. Förslag till försäkringspolicy för Stockholms stad.

56 Utl. 2004:23. Uppföljning av socialt program för att minska prosti-tutionen.

57 Utl. 2004:24. Barnens ljudmiljö – kartläggning av åtta förskolor i Stockholm. Projektrapport från miljöförvaltningen.

58 Utl. 2003:170. Oberoende institut för kvalitetsgranskning av Stock-holms skolor. Motion av Mikael Söderlund och Ulla Ericson (båda m) (2003:15). RIV

59 Utl. 2004:6. Införande av biogasdrivna sjöbussar. Motion av Svante Linusson (sp) (2002:52). RIII

60 Utl. 2004:7. En mer medveten satsning på att stärka elevers själv-tillit. Motion av Lovisa Morén (mp) (2002:25). RIV

61 Utl. 2004:13. Miljöcertifiering av Stockholms stad. Motion av Mar-gareta Olofsson (v) (2002:9). RVIII

62 Utl. 2004:14. Högdalstoppen. Motion av Leif Rönngren (s) (1998:36). Omvandling av Högdalstippen till ett attraktivt grönom-råde med platser för fågelskådning. Motion av Yildiz Kafkas (mp) (2001:53). RII

63 Utl. 2004:15. Spår till östra Södermalm. Motion av Per Ohlin (v) (2002:37). RIII

64 Utl. 2004:16. Minnesmonument över trafikens offer. Motion av Svante Linusson (sp) (2002:38). RIII

65 Utl. 2004:17. Funktionshindrade elevers rätt till skolgång på lika villkor. Motion av Ann-Marie Strömberg (v) (2002:58). RIV

66 Utl. 2004:18. Fler lektorer i gymnasieskolan. Motion av Jan Björk-lund m.fl. (fp) (2003:6). RIV

67 Utl. 2004:19. Äldres rätt att välja boende. Motion av Ann-Marie Strömberg (v) (2001:72). RVII

68 Utl. 2004:20. Enkätundersökning bland äldrevårds- och omsorgsper-sonal. Motion av Eivor Karlsson och Peter Modesta (båda mp) (2002:26). RVII+V

69 Utl. 2004:25. Ungdomsparlamentets motion om utbildningspoliti-ken. Motion av Annika Billström m.fl. (s) (2001:89).

70 Utl. 2004:26. Investeringar i ytterstaden. Motion av Börje Vestlund (s) (2001:28).

71 Utl. 2004:27. Omläggning av Arlandatrafiken. Motion av Per Ohlin (v) (2002:36).

Bilagor till protokoll
Debattprotokoll (280 kb)

§1 Justering

Förste vice ordföranden Bo Bladholm (m) och Ann-Marie Strömberg (v) utsågs att jämte ordföranden Barry Andersson (s) justera och expediera dagens protokoll. Justeringen kommer att ske måndagen den 8 mars 2004 kl. 15.00.

§2 Närvaro

Närvaro antecknades enligt ----------------------------------------------------- Bilaga 1.

§5 Tillfälliga bordläggningar

Kommunfullmäktige beslöt utan omröstning att tillfälligt bordlägga besvarandet av interpellationerna nr 69, 70, 73, 78, 79 och 80 för år 2003.

§6 Bordlagd interpellation

Kommunfullmäktige beslöt utan omröstning att åter bordlägga besvarandet av interpellation nr 82 för år 2003.

§7 Tillfällig bordläggning

Kommunfullmäktige beslöt utan omröstning att tillfälligt bordlägga besvarandet av interpellation nr 2003:83.

§8 Interpellation om kompetensfonden och pri-vata entreprenörer inom äldreomsorgen (nr 2003:84)

Dnr 327-3369/2003

Margareta Björk (m) hade lämnat in en interpellation om kompetensfonden och privata entreprenörer inom äldreomsorgen.

Kommunfullmäktige hade den 3 november 2003 beslutat medgiva att interpellationen fick framställas.

Borgarrådet Rönngren hänvisade till utdelat interpellationssvar ----------- Bilaga 2.

I debatten yttrade sig Margareta Björk och borgarrådet Rönngren.

§9 Interpellation om det ökande socialbidragsberoendet i Stockholm (nr 2003:73)

Dnr 325-2814/2003

Återupptogs tidigare under sammanträdet tillfälligt bordlagd interpellation av Ann-Katrin Åslund (fp) om det ökande socialbidragsberoendet i Stockholm.

Kommunfullmäktige hade den 22 september 2003 beslutat medgiva att interpellationen fick framställas.

Borgarrådet Olofsson hänvisade till utdelat interpellationssvar ------------ Bilaga 3.

I debatten yttrade sig Ann-Katrin Åslund, borgarrådet Olofsson, Christer Öhgren, borgarrådet Söderlund, Monika Lindh, borgarrådet Nilsson, Godfrey Etyang, Hardy Hedman och Abit Dundar.

§10 Bordlagda interpellationer

Kommunfullmäktige beslöt utan omröstning att åter bordlägga besvarandet av tidigare under sammanträdet tillfälligt bordlagda interpellationer nr 44, 69, 70, 78, 79, 80 och 83 för år 2003.

Kommunfullmäktige beslöt även att åter bordlägga besvarandet av interpellationerna nr 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109 och 110 för år 2003 samt nr 1, 2, 3 och 4 för år 2004.

§11 Interpellationer

Anmäldes ingivna interpellationer:

 1. av Regina Kevius (m) om tydliga regler för boende i gårdshus - gör gårdshusen lagliga! (nr 2004:5);
 2. av Nina Ekelund (kd) om fusket med parkeringstillstånd (nr 2004:6);
 3. av Abit Dundar (fp) om nedskärningarna i stadens stöd till frivilligarbete mot hemlöshet (2004:7);
 4. av Göran Holmström (kd) om behovet av fler infartsparkeringar (nr 2004:8).

Kommunfullmäktige beslöt utan omröstning medgiva att interpellationerna fick framställas.

Härefter beslöt kommunfullmäktige utan omröstning att bordlägga besvarandet av dessa interpellationer.

§12 Muntlig frågestund

Fråga nr 1. Bordlagt ärende i gatu- och fastighetsnämnden om förbindelse över Hammarbyleden

Margareta Björk (m) ställde en fråga om bordlagt ärende i gatu- och fastighetsnämnden om förbindelse över Hammarbyleden.

Kommunfullmäktige beslöt utan omröstning medgiva att frågan fick framställas.

Ordet innehades av Margareta Björk och borgarrådet Mogert.

 

 

Fråga nr 2. Tjänsteresa till Kuba

Ann-Katrin Åslund (fp) ställde en fråga om tjänsteresa till Kuba.

Kommunfullmäktige beslöt utan omröstning medgiva att frågan fick framställas.

Ordet innehades av Ann-Katrin Åslund och borgarrådet Billström.

 

 

Fråga nr 3. Ordningsvakter vid Gullmarsplan

Göran Holmström (kd) ställde en fråga om ordningsvakter vid Gullmarsplan

Kommunfullmäktige beslöt utan omröstning medgiva att frågan fick framställas.

Ordet innehades av Göran Holmström och borgarrådet Billström.

 

 

Fråga nr 4. Gratis upplåtelse av lokaler i Kulturhuset till fuskåkarna i planka.nu

Borgarrådet Söderlund (m) ställde en fråga om att gratis upplåta lokaler i Kulturhuset till SL:s fuskåkare i planka.nu.

Kommunfullmäktige beslöt utan omröstning medgiva att frågan fick framställas.

Ordet innehades av borgarråden Söderlund och Nilsson.

 

 

Fråga nr 5. Byggstatistik

Lotta Edholm (fp) ställde en fråga om byggstatistik.

Kommunfullmäktige beslöt utan omröstning medgiva att frågan fick framställas.

Ordet innehades av Lotta Edholm och borgarrådet Mogert.

 

 

Fråga nr 6. Hemlösa

Peter Lundén-Welden (m) ställde en fråga om hemlösa.

Kommunfullmäktige beslöt utan omröstning medgiva att frågan fick framställas.

Ordet innehades av Peter Lundén-Welden och borgarrådet Olofsson.

 

 

Fråga nr 7. Vällingby Centrum

Ulf Fridebäck (fp) ställde en fråga om Vällingby Centrum.

Kommunfullmäktige beslöt utan omröstning medgiva att frågan fick framställas.

Ordet innehades av Ulf Fridebäck och borgarrådet Mogert.

 

 

Fråga nr 8. Klotter

Madeleine Sjöstedt (fp) ställde en fråga om klotter.

Kommunfullmäktige beslöt utan omröstning medgiva att frågan fick framställas.

Ordet innehades av Madeleine Sjöstedt och borgarrådet Nilsson.

§13 Anmälan av ny ledamot och nya ersättare

Anmäldes länsstyrelsens i Stockholms län beslut av den 25 februari 2004 att utse ny ledamot och nya ersättare i kommunfullmäktige för tiden till och med den 14 oktober 2006.

Till ledamot efter Birgitta Rydell (fp) hade utsetts Inge-Britt Lundin (fp).

Till ersättare efter Inge-Britt Lundin (fp) hade utsetts Claes Fleming (fp).

Till ersättare efter Zahra Al-Mosawi (mp) hade utsetts Christer Öhgren (mp).

Till ersättare efter Henrik Wallgren (m) hade utsetts Eva Gottfridsdotter-Nilsson (m).

§14 Upprop

Kl. 18.05 förrättades upprop, varvid närvaro antecknades enligt ---------- Bilaga 1.

§15 Anmälan angående justering

Ordföranden anmälde att till justeringsmän utsetts ordföranden, förste vice ordföranden och Ann-Marie Strömberg (v) samt att justeringen kommer att äga rum måndagen den 8 mars 2004 kl. 15.00, vilket kommunfullmäktige godkände.

§16 Anmälda skrivelser

Till kommunfullmäktige hade inkommit följande skrivelser vilka delgivits berörda organ:

Länsstyrelsen i Stockholms län

av den 9 februari 2004

Dnr 311-2941/2003

Beslut med anledning av besvär över kommunfullmäktiges beslut (1 december 2003) avseende tillägg till detaljplan för del av fastigheten Hamnvakten 7 inom stadsdelen Södermalm (Dp 2001-14583-54). Länsstyrelsen avslår överklagandet.

Länsrätten i Stockholms län

av den 19 februari 2004

Dnr 314-903/2004

Beslut med anledning av besvär över kommunfullmäktiges beslut (19 januari 2004) avseende ändrad grund för uttagande av avgift för boendeparkering på offentlig plats. Länsrätten avslår yrkandet om inhibition.

§17 Fyllnadsval (mem. 9, 22, 23, 24 och 25 för år 2003 samt mem. 1 för år 2004)

Kommunstyrelsens tidigare bordlagda memorial nr  9, 22, 23, 24 och 25 för år 2003 samt mem. 1 för år 2004 om fyllnadsval behandlades.

På förslag av förste vice ordföranden beslöt kommunfullmäktige utan omröstning att bordlägga val av en revisorssuppleant hos Handelshögskolan (mem. 2003:9), en revisorssuppleant hos Stiftelsen Fredric Eens Minne (mem. 2003:22), en ersättare i stadsdelsnämnden Kungsholmen, en ledamot i stadsdelsnämnden Liljeholmen, en ersättare i stadsdelsnämnden Skärholmen, en ersättare i stadsdelsnämnden Vantör (mem. 2003:23), en ledamot i styrelsen för Stockholms Konserthusstiftelse (mem. 2003:24), en ledamot i Rådet till skydd för Stockholms skönhet (mem. 2003:25), en suppleant i styrelsen för Stockholm Globe Arena Fastigheter AB, en suppleant i styrelsen för AB Stockholm Globe Arena och en ersättare i stadsdelsnämnden Skarpnäck (mem. 2004:1).

Val av två ersättare i näringslivsnämnden (mem. 2003:23) utgår.

Härefter utsåg kommunfullmäktige utan omröstning

Mem. 2003:23

i stadsdelsnämnden Rinkeby för tiden till och med 2004-12-31:

till ersättare: José Flores (s);

i stadsdelsnämnden Hässelby-Vällingby för tiden till och med 2004-12-31:

till ersättare: Fahri Ölcer (fp);

Mem. 2004:1

i stadsdelsnämnden Bromma för tiden till och med 2004-12-31:

till ersättare: Sandra Lindfeldt (s).

§18 Avsägelser och fyllnadsval m.m. (mem 2004:2)

På förslag av förste vice ordföranden beslöt kommunfullmäktige utan omröstning att bordlägga val av en ersättare i stadsdelsnämnden Maria-Gamla stan, två suppleanter i Stockholms Stads Bostadsförmedling AB och två nämndemän.

Beslut

Med bifall till kommunstyrelsens förslag i memorialet beslöt kommunfullmäktige utan omröstning att

 1. godkänna i memorialet upptagna avsägelser från Karin Hellberg (s) – ersättare i stadsdelsnämnden Maria-Gamla stan, Henrik Toremark (m) – suppleant i Stockholms Stads Bostadsförmedling AB, Petter Lindfors (m) – suppleant i Stockholms Stads Bostadsförmedling AB och förrätta i memorialet föreslagna val
 2. om till ledamot utses förutvarande ersättare/suppleant utse ersättare/suppleant i den till ledamot utseddes ställe.

Härefter utsåg kommunfullmäktige utan omröstning

till nämndemän för tiden 1 mars 2004 - 31 december 2006: Monica Nordeman-Gustafsson (s), Kerstin Gradin (s), Raad Malki (s).

§19 Centralt samrådsorgan mellan staden och kolonirörel-sen i Stockholm. Hemställan från gatu- och fastighetsnämnden (utl 2004:21)

Dnr 302-3036/2003

Kommunstyrelsens utlåtande nr 2004:21 behandlades. Utlåtandet gäller en hemställan från gatu- och fastighetsnämnden om centralt samrådsorgan mellan staden och kolonirörelsen i Stockholm.

Propositionsordning

Ordföranden tog upp kommunstyrelsens förslag varemot ställdes moderata samlingspartiets och folkpartiet liberalernas gemensamma yrkande samt kristdemokraternas yrkande i kommunstyrelsen. Vid propositioner på dessa yrkanden beslöt kommunfullmäktige utan omröstning att bifalla kommunstyrelsens förslag.

Beslut

Efter framställda propositioner enligt dessa yrkanden beslöt kommunfullmäktige utan omröstning - i enlighet med kommunstyrelsens förslag - följande.

 1. Stadsdelsnämnderna ges i uppdrag att bilda samrådsorgan mellan staden och kolonirörelsen i Stockholm (FSSK), i enlighet med gatu- och fastighetsnämndens förslag.
 2. Maria-Gamla stans stadsdelsnämnd ges i uppdrag att vara sammankallande i samrådsorganet.

§20 Förslag till försäkringspolicy för Stockholms stad (utl 2004:22)

Dnr 009-4489/2003

Kommunstyrelsens utlåtande nr 2004:22 behandlades. Utlåtandet gäller ett förslag till försäkringspolicy för Stockholms stad.

Beslut

Med bifall till kommunstyrelsens förslag i utlåtandet beslöt kommunfullmäktige utan omröstning följande.

Försäkringspolicyn för Stockholms stad godkänns.

§21 Uppföljning av socialt program för att minska prostitutionen (utl 2004:23)

Dnr 325-2789/2003

Kommunstyrelsens utlåtande nr 2004:23 behandlades. Utlåtandet gäller ett ärende om uppföljning av socialt program för att minska prostitutionen.

Ordet innehades av borgarrådet Olofsson, Christer Öhgren, Ann-Katrin Åslund, Desirée Pethrus Engström, Peter Lundén-Welden och Monika Lindh.

Yrkanden

Under överläggningen hade yrkats

dels bifall till kommunstyrelsens förslag,

dels av Peter Lundén-Welden (m) bifall till moderata samlingspartiets, folkpartiet liberalernas och kristdemokraternas gemensamma reservation i kommunstyrelsen.

Beslut

Efter framställda propositioner enligt dessa yrkanden beslöt kommunfullmäktige utan omröstning - i enlighet med kommunstyrelsens förslag - följande.

 1. Socialtjänstnämndens rapport godkänns.
 2. Socialtjänstnämnden ges i uppdrag att revidera det sociala programmet för att minska prostitutionen.

§22 Barnens ljudmiljö – kartläggning av åtta förskolor i Stockholm. Projektrapport från miljöförvaltningen (utl 2004:24)

Dnr 301-743/2003

Kommunstyrelsens utlåtande nr 2004:24 behandlades. Utlåtandet gäller en projektrapport från miljöförvaltningen om vilka ljudnivåer förskolebarn vistas i.

Ordet innehades av borgarrådet Gunnarsson, Ewa Samuelsson och Inger Stark.

Beslut

Med bifall till kommunstyrelsens förslag i utlåtandet beslöt kommunfullmäktige utan omröstning följande.

Projektrapporten Barnens ljudmiljö - kartläggning av åtta förskolor i Stockholm läggs till handlingarna.

§24 Motion om införande av biogasdrivna sjöbussar. (2002:52) (utl 2004:6)

Dnr 314-2967/2002

Kommunstyrelsens tidigare bordlagda utlåtande nr 2004:6 behandlades. Utlåtandet gäller en motion av Svante Linusson (sp) i vilken han föreslår att det inrättas ett nät av biogasdrivna sjöbussar för vattenburen kollektivtrafik på Stockholms inre vatten.

Ordet innehades av Ewa Samuelsson, Per Bolund samt borgarråden Mogert och Gunnarsson.

Yrkanden

Under överläggningen hade yrkats

dels bifall till kommunstyrelsens förslag,

dels av Ewa Samuelsson (kd) bifall till moderata samlingspartiets, folkpartiet liberalernas och kristdemokraternas gemensamma reservation i kommunstyrelsen.

Beslut

Efter framställda propositioner enligt dessa yrkanden beslöt kommunfullmäktige utan omröstning - i enlighet med kommunstyrelsens förslag - följande.

Motion 2002:52 av Svante Linusson (sp) anses besvarad med vad föredragande borgarråd anför i utlåtandet.

§25 Motion om en mer medveten satsning på att stärka elevers självtillit (2002:25) (utl 2004:7)

Dnr 322-1250/2002

Kommunstyrelsens tidigare bordlagda utlåtande nr 2004:7 behandlades. Utlåtandet gäller en motion av Lovisa Morén (mp) i vilken hon föreslår att kommunfullmäktige skall besluta att det blir obligatoriskt för alla skolor att ägna tid åt medvetet arbete med känslor, jagstärkande övningar, respekt för andra och med konflikthantering.

Ordet innehades av Berit Kruse och Emilia Hagberg.

Beslut

Med bifall till kommunstyrelsens förslag i utlåtandet beslöt kommunfullmäktige utan omröstning följande.

 1. Motion 2002:25 av Lovisa Morén (mp) anses besvarad med vad som anförs i utlåtandet.
 2. Stadens skolor uppmuntras att aktivt och strukturerat arbeta med läroplanens skrivningar om elevernas personliga utveckling och självtillit.

§26 Motion om miljöcertifiering av Stockholms stad. (2002:9) (utl 2004:13)

Dnr 303-416/2002

Kommunstyrelsens tidigare bordlagda utlåtande nr 2004:13 behandlades. Utlåtandet gäller en motion av Margareta Olofsson (v) i vilken hon föreslår att kommunfullmäktige beslutar att staden certifierar sin centrala verksamhet, exempelvis enligt ISO 14001-standarden eller EMAS-förordningen, liksom att staden genomför en årlig miljörevision.

Ordet innehades av borgarråden Olofsson och Gunnarsson samt Björn Ljung.

Propositionsordning

Ordföranden tog upp kommunstyrelsens förslag varemot ställdes moderata samlingspartiets och folkpartiet liberalernas gemensamma yrkande samt kristdemokraternas yrkande i kommunstyrelsen. Vid propositioner på dessa yrkanden beslöt kommunfullmäktige utan omröstning att bifalla kommunstyrelsens förslag.

Beslut

Efter framställda propositioner enligt dessa yrkanden beslöt kommunfullmäktige utan omröstning - i enlighet med kommunstyrelsens förslag - följande.

 1. Kommunstyrelsen ges i uppdrag att utreda möjligheten för en fristående miljörevision.
 2. Motion 2002:9 av Margareta Olofsson (v) anses besvarad med vad som anförs i utlåtandet.

§28 Motion om spår till östra Södermalm. (2002:37) (utl 2004:15)

Kommunstyrelsens tidigare bordlagda utlåtande nr 2004:15 behandlades. Utlåtandet gäller en motion av Per Ohlin (v) i vilken han föreslår att man skall använda den planerade tvärbanan från Hammarby Sjöstad till Slussen för att med en justerad sträckning och en ny station på ett bättre sätt kunna trafikförsörja östra Södermalm.

Ordet innehades av Ann Mari Engel.

Beslut

Med bifall till kommunstyrelsens förslag i utlåtandet beslöt kommunfullmäktige utan omröstning följande.

Motion 2002:37 av Per Ohlin (v) anses besvarad med vad föredragande borgarråd anför i utlåtandet.

§29 Motion om minnesmonument över trafikens offer. (2002:38) (utl 2004:16)

Dnr 009-1936/2002

Kommunstyrelsens tidigare bordlagda utlåtande nr 2004:16 behandlades. Utlåtandet gäller en motion av Svante Linusson (sp) i vilken han föreslår att staden låter uppföra ett minnesmonument över trafikens offer.

Beslut

Med bifall till kommunstyrelsens förslag i utlåtandet beslöt kommunfullmäktige utan omröstning följande.

Motion 2002:38 av Svante Linusson (sp) avslås.

§30 Motion om funktionshindrade elevers rätt till skolgång på lika villkor. (2002:58) (utl 2004:17)

Dnr 322-3102/2002

Kommunstyrelsens tidigare bordlagda utlåtande nr 2004:17 behandlades. Utlåtandet gäller en motion av Ann-Marie Strömberg (v) i vilken hon bl.a. föreslår att tillgängligheten i stadens skolor ska inventeras.

Ordet innehades av Ann-Marie Strömberg och Berit Kruse.

Beslut

Med bifall till kommunstyrelsens förslag i utlåtandet beslöt kommunfullmäktige utan omröstning följande.

Motion 2002:58 av Ann-Marie Strömberg (v) anses besvarad med vad som anförs i utlåtandet.

§31 Motion om fler lektorer i gymnasieskolan. (2003:6) (utl 2004:18)

Dnr 323-823/2003

Kommunstyrelsens tidigare bordlagda utlåtande nr 2004:18 behandlades. Utlåtandet gäller en motion av Jan Björklund m.fl. (fp) i vilken de föreslår att staden skall uttala att var sjätte gymnasielärare i teoretiska ämnen år 2012 skall vara lektor samt att staden skall fortsätta med utvecklingsprogrammet för att låta duktiga ämneslärare läsa in lektorskompetens.

Ordet innehades av Berit Kruse, Helen Jäderlund Eckardt, Inger Stark, borgarrådet Söderlund och Hardy Hedman.

Ordningsfråga

Ordet innehades av Lotta Edholm samt borgarråden Söderlund och Billström om besked hade lämnats om att ärendet skulle bordläggas eller inte.

I den fortsatta debatten yttrade sig Christer Öhgren och borgarrådet Björklund.

Yrkanden

Under överläggningen hade yrkats

dels bifall till kommunstyrelsens förslag,

dels av Helen Jäderlund Eckardt (fp) bifall till moderata samlingspartiets och folkpartiet liberalernas gemensamma reservation i kommunstyrelsen,

dels av Hardy Hedman (kd) bifall till kristdemokraternas reservation i kommunstyrelsen.

Beslut

Efter framställda propositioner enligt dessa yrkanden beslöt kommunfullmäktige utan omröstning - i enlighet med kommunstyrelsens förslag - följande.

Motion 2003:6 av Jan Björklund m.fl. (fp) anses besvarad med vad som anförs i utlåtandet.

§32 Ändring i föredragningsordningen

Kommunfullmäktige beslöt utan omröstning att punkterna nr 19, 23 och 67 på föredragningslistan skulle sambehandlas.

§33 Motion om äldres rätt att välja boende. (2001:72) (utl 2004:19)

Dnr 423-1740/2001

Interpellation om biståndsbedömning i äldreomsorgen (nr 2003:90)

Dnr 327-3582/2003

Interpellation om äldres hälsa och framtida behov av äldreomsorg (nr 2003:94)

Dnr 327-3815/2003

Kommunstyrelsens tidigare bordlagda utlåtande nr 2004:19 behandlades. Rättad sida anmäldes och utdelades. Utlåtandet gäller dels en motion av Ann-Marie Strömberg (v) i vilken hon föreslår att de äldre i staden som fyllt 80 år och som önskar bostad i servicehus skall ha rätt till detta, dels återupptogs tidigare under sammanträdet tillfälligt bordlagda interpellationer av Ann-Katrin Åslund (fp) om biståndsbedömning i äldreomsorgen (nr 2003:90) samt av Helen Jäderlund Eckardt (fp) om äldres hälsa och framtida behov av äldreomsorg.

Kommunfullmäktige hade den 17 november respektive den 1 december 2003 beslutat medgiva att interpellationerna fick framställas.

Borgarrådet Olofsson hänvisade till utdelade interpellationssvar -- Bilaga 4 och 5.

I debatten yttrade sig Ann-Marie Strömberg, borgarrådet Olofsson, Ann-Katrin Åslund, Ewa Samuelsson, Inge-Britt Lundin, Helen Jäderlund Eckardt, Margareta Björk, Christer Öhgren, Monika Lindh, Lilian Falkbäck och Desirée Pethrus Engström.

Yrkanden

Under överläggningen hade yrkats

dels bifall till kommunstyrelsens förslag,

dels av Margareta Björk (m) bifall till moderata samlingspartiets, folkpartiet liberalernas och kristdemokraternas gemensamma reservation i kommunstyrelsen.

Beslut

Efter framställda propositioner enligt dessa yrkanden beslöt kommunfullmäktige utan omröstning - i enlighet med kommunstyrelsens förslag - följande.

Motion 2001:72 av Ann-Marie Strömberg (v) anses besvarad med vad föredragande borgarråd anför i utlåtandet.

§34 Motion om enkätundersökning bland äldrevårds- och omsorgspersonal. (2002:26) (utl 2004:20)

Dnr 327-1251/2002

Kommunstyrelsens tidigare bordlagda utlåtande nr 2004:20 behandlades. Utlåtandet gäller en motion av Eivor Karlsson (mp) och Peter Modesta (mp) i vilken de föreslår att staden genomför en enkätundersökning med frågor om bl.a. inflytande, delaktighet, stress, brister i vården, den allmänna arbetsmiljön samt uppfattningen om orsaken till långtidssjukskrivning.

Ordet innehades av Christer Öhgren.

Beslut

Med bifall till kommunstyrelsens förslag i utlåtandet beslöt kommunfullmäktige utan omröstning följande.

Motion 2002:26 av Eivor Karlsson (mp) och Peter Modesta (mp) anses besvarad med vad föredragande borgarråden anför i utlåtandet.

§36 Motion om investeringar i ytterstaden. (2001:28) (utl 2004:26)

Dnr 121-683/2001

Kommunstyrelsens utlåtande nr 2004:26 behandlades. Utlåtandet gäller en motion av Börje Vestlund (s) i vilken han föreslår att kommunfullmäktige uppdrar till gatu- och fastighetsnämnden att ta fram ett förslag till investeringar av den yttre miljön i ytterstaden, samt att omfördela medel i investeringsbudgeten för att genomföra detta.

Ordet innehades av Hardy Hedman, Rebwar Hassan, borgarrådet Mogert, Rolf Könberg, Ann-Margarethe Livh, Per Bolund och Ann-Katrin Åslund.

Yrkanden

Under överläggningen hade yrkats

dels bifall till kommunstyrelsens förslag,

dels av Rolf Könberg (m) och Ann-Katrin Åslund (fp) bifall till moderata samlingspartiets och folkpartiet liberalernas gemensamma reservation i kommunstyrelsen.

Beslut

Efter framställda propositioner enligt dessa yrkanden beslöt kommunfullmäktige utan omröstning - i enlighet med kommunstyrelsens förslag - följande.

 1. Gatu- och fastighetsnämnden får i uppdrag att genomföra en inventering av investeringsbehov i ytterstaden i enlighet med utlåtandet.
 2. Motion 2001:28 av Börje Vestlund (s) anses besvarad med vad föredragande borgarråd anför i utlåtandet.

§37 Bordlagt ärende

Kommunfullmäktige beslöt utan omröstning att bordlägga kommunstyrelsens utlåtande nr 2004:27.

§38 Motioner

Dnr 321-669/2004, 314-1019/2004, 315-1020/2004, 009-1021/2004, 332-1022/2004

Under tiden 10 februari – 1 mars 2004 väcktes och inlämnades följande motioner:

 1. av Kristina Axén Olin (m) och Mikael Söderlund (m) om valfrihet och rättvisa i barnomsorgen (nr 2004:4);
 2. av Ewa Samuelsson (kd) om införande av alkolås i stadens vagnpark (nr 2004:5);
 3. av Jan Björklund m.fl. (fp) om ledning för fjärrvärme från Forsmarks kärnkraftverk till Stockholm (nr 2004:6);
 4. av Jan Björklund m.fl. (fp) om förlängning av Bromma flygplats avtal (nr 2004:7)
 5. av Jan Björklund (fp) och Fredrik Malm (fp) om krafttag mot antisemitism i Stockholms förorter (nr 2004:8).

Motionerna överlämnades till kommunstyrelsen för beredning.

 

 

Kommunfullmäktige åtskildes kl. 22.00.

 

 

Vid protokollet:

 

 

Anette Otteborn