Din position: Hem > Stockholms stad > Kommunfullmäktige > Sammanträde 2004-05-10

Sammanträde 2004-05-10

Datum
Klockan
16:00
Plats
KOMMUNFULLMÄKTIGE

Tema

Kl. 16.00 behandlas interpellationer. Kl. 17.00-18.00 anordnas en muntlig frågestund då bo Läs mer...rgarråden svarar på ledamöternas frågor. Med början kl. 18.00 behandlas beslutsärenden. I mån av tid fortsättes därefter behandlingen av frågor och interpellationer.


Rotel I: Finansroteln; borgarrådet Annika Billström
Rotel II: Stadsbyggnads- och idrottsroteln; borgarrådet Kersti Py Börjeson
Rotel III: Gatu- och fastighetsroteln; borgarrådet Jan Valeskog
Rotel IV: Skol- och kulturroteln; borgarrådet Erik Nilsson
Rotel V: Personal- och demokratiroteln; borgarrådet Leif Rönngren
Rotel VI: Arbetsmarknads- och integrationsroteln; borgarrådet Teres Lindberg
Rotel VII: Socialroteln; borgarrådet Margareta Olofsson
Rotel VIII: Miljöroteln; borgarrådet Viviann Gunnarsson

2 Nr 2003:82 av Kristina Axén Olin (m) om skatteutjämningen. RI

3 Nr 2003:83 av Peter Lundén-Welden (m) om insatser för de hemlö-sa/psykiskt sjuka. RVII

4 Nr 2003:85 av Sten Nordin (m) om biltullarnas påverkan på krans-kommunerna. RI

5 Nr 2003:86 av Kristina Axén Olin (m) om skyltning om biltullar. RIII

6 Nr 2003:89 av Birgitta Rydell (fp) om tryggad framtid för Tensta konsthall. RIV

7 Nr 2003:91 av Hardy Hedman (kd) om internationella kontakter. RI

8 Nr 2003:92 av Johanna Westin (m) om sexualundervisning. RIV

9 Nr 2003:93 av Kristina Axén Olin (m) om skattechockens konse-kvenser. RI

10 Nr 2003:95 av Jan Björklund (fp) om AB Stokab. RI

11 Nr 2003:97 av Rolf Könberg (m) om Svenska Bostäders utvärdering av Skatteskrapan. RIII

12 Nr 2003:98 av Mikael Söderlund (m) om barnomsorgsgarantin och ökade barngrupper i förskolan. RIV

13 Nr 2003:99 av Mikael Söderlund (m) om insatser mot den skenande ungdomsarbetslösheten. RVI

14 Nr 2003:100 av Berthold Gustavsson (m) om sprututbytesprogram i Stockholm. RVII

15 Nr 2003:101 av Berthold Gustavsson (m) om chockhöjda tomträtts-avgälders inverkan på Stockholm som tillväxtmotor. RIII

16 Nr 2003:103 av Johanna Westin (m) om konsekvenserna av ned-läggning av deltidsförskolor. RIV

17 Nr 2003:104 av Peter Lundén-Welden (m) om utjämning av LSS-kostnader. RVII

18 Nr 2003:105 av Berthold Gustavsson (m) om Långsjön som sjö eller träsk. RVIII

19 Nr 2003:106 av Lotta Edholm (fp) om fastighetsnära källsortering. RVIII

20 Nr 2003:107 av Ann-Katrin Åslund (fp) om förändrade förutsätt-ningar kring arbetet med trafficking. RVII

21 Nr 2003:108 av Kristina Alvendal (m) om hälsorisker med rörled-ningar i plast. RVIII

22 Nr 2003:110 av Abit Dundar (fp) om diskriminering av arbetssökan-de med utländsk bakgrund. RV

23 Nr 2004:1 av Lotta Edholm (fp) om det avtagande bostadsbyggan-det. RII

24 Nr 2004:2 av Ann-Katrin Åslund (fp) om stadens insatser för perso-ner med psykiska funktionshinder. RVII

25 Nr 2004:3 av Malin Strid (fp) om det växande socialbidragsberoen-det bland unga. RVI

26 Nr 2004:4 av Ewa Samuelsson (kd) om framtiden för miljöbilar. RVIII

27 Nr 2004:5 av Regina Kevius (m) om tydliga regler för boende i gårdshus – gör gårdshusen lagliga!. RII

28 Nr 2004:6 av Nina Ekelund (kd) om fusket med parkeringstillstånd. RIII

29 Nr 2004:7 av Abit Dundar (fp) om nedskärningarna i stadens stöd till frivilligarbete mot hemlöshet. RVII

30 Nr 2004:8 av Göran Holmström (kd) om behovet av fler infartspar-keringar. RIII

31 Nr 2004:9 av Jan Björklund (fp) om skolk och olovlig frånvaro. RIV

32 Nr 2004:10 av Sten Nordin (m) om bilisternas förlorade 300 miljo-ner kronor. RIII

33 Nr 2004:11 av Sten Nordin (m) om ökad byråkrati när biltullar in-förs. RI

34 Nr 2004:12 av Sten Nordin (m) om Skatteverkets remissvar på fi-nansdepartementets promemoria om trängselskatt. RI

35 Nr 2004:13 av Magnus Hellström (m) om vilka rättigheter som gäll-er för människor boende i stadens gruppbostäder. RVII

36 Nr 2004:14 av Madeleine Sjöstedt (fp) om rörliga klotterväggar. RIV

37 Nr 2004:15 av Lotta Edholm (fp) om förnyelsen av Vällingby Cent-rum. RI

38 Nr 2004:16 av Rolf Könberg (m) om biltullskansliets bristfälliga utvärderingsplaner gällande biltullar. RI

39 Nr 2004:17 av Magnus Hellström (m) om biltullarnas konsekvenser för Essingeleden. RI

40 Nr 2004:18 av Kristina Alvendal (m) om biltullskansliets kommuni-kationsinsats om biltullar. RI

41 Nr 2004:19 av Rolf Könberg (m) om gatu- och fastighetsnämndens långtgående delegation till gatu- och fastighetsdirektören. RIII

42 Nr 2004:20 av Sten Nordin (m) om 20 000 nya lägenheter – om 40 år?. RII

43 Nr 2004:21 av Jan Björklund (fp) om skolk på gymnasiet. RIV

44 Nr 2004:22 av Jan Björklund (fp) om kvaliteten inom undervisning-en SFI. RIV

45 Nr 2004:23 av Ann-Katrin Åslund (fp) om tolkningen av social-tjänstlagen och stadens insatser kring trafficking. RVII

46 Nr 2004:24 av Fredrik Wallén (kd) om beredskapsutbildning för krisledningsnämnden. RI

47 Nr 2004:25 av Ewa Samuelsson (kd) om hur gatu- och fastighets-kontorets bostadsbestånd fördelas. RIII

48 Nr 2004:26 av Kristina Axén Olin (m) om situationen för stadens hemlösa. RVII

49 Nr 2004:27 av Birgitta Holm (m) om tilldelningen av kompetens-fondens pengar. RV

50 Nr 2004:28 av Ann-Katrin Åslund (fp) om utveckling av kundvals-modellen inom hemtjänst m.m. RVII

51 Nr 2004:29 av Anders Broberg (kd) om återigen olaglig affischering i Vasastan av SSU. RIII

55 Anmälan av inkomna skrivelser

56 Utl. 2004:54. Förslag till detaljplan för del av kv. Fikonet m.m. inom stadsdelen Södermalm, Dp 2002-09169-54.

57 Utl. 2004:55. Åtgärder vid ökat användande av stadens parker. Skri-velse av Viviann Gunnarsson och Christer Öhgren (båda mp).

58 Utl. 2004:56. Boutställning i Tensta. För kännedom från gatu- och fastighetsnämnden.

59 Utl. 2004:57. Nya mål för miljöbilar, åtgärder för att stimulera alter-nativa drivmedel.

60 Utl. 2004:58. Bestämmelser om pension och avgångsersättning för förtroendevalda hos Stockholms stad.

61 Utl. 2004:59. Anläggning av två fullstora konstgräsplaner på Vår-bergs idrottsplats.

62 Utl. 2004:35. Införande av kostnadsfri energirådgivning för hushåll, föreningar och småföretagare. Motion av Cecilia Obermüller (mp) (2001:85). RVIII

63 Utl. 2004:42. Förändring av straffsatser gällande drogen kat. Motion av Abit Dundar (fp) (2003:4). RVII

64 Utl. 2004:43. Stadens regler för bostadsanpassningsbidrag för funk-tionshindrade. Motion av Inge-Britt Lundin (fp) (1997:32). RII

65 Utl. 2004:52. Stadens personalpolitiska arbete – förverkliga perso-nalstrategin. Motion av Annika Billström m.fl. (s) (2002:5). RIV

66 Utl. 2004:53. Införande av en årlig kulturnatt. Motion av Ewa Sa-muelsson (kd) (2003:27). RIV

67 Utl. 2004:60. Friidrottsanläggning på Stenhagens IP. Motion av Börje Vestlund (s) (2001:68).

68 Nr 2004:30 av Kristina Alvendal (m) om kriminalisering av pick-nick. RVII

Bilagor till protokoll
Debattprotokoll (287 kb)

§1 Justering

Förste vice ordföranden Bo Bladholm (m) och Ann-Margarethe Livh (v) utsågs att jämte ordföranden Barry Andersson (s) justera och expediera dagens protokoll. Justeringen kommer att ske måndagen den 17 maj 2004 kl. 15.00.

§2 Närvaro

Närvaro antecknades enligt ----------------------------------------------------- Bilaga 1.

§4 Interpellation om skyltning om biltullar (nr 2003:86)

Dnr 314-3389/2003

Kristina Axén Olin (m) hade lämnat in en interpellation om skyltning om biltullar.

Kommunfullmäktige hade den 3 november 2003 beslutat medgiva att interpellationen fick framställas.

Borgarrådet Valeskog hänvisade till utdelat interpellationssvar ----------- Bilaga 2.

I debatten yttrade sig borgarråden Axén Olin och Valeskog samt Åsa Romson.

§5 Avskriven interpellation

Dnr 328-3581/2003

Birgitta Rydell (fp) hade återkallat interpellation nr 2003:89 om tryggad framtid för Tensta konsthall.

Kommunfullmäktige beslöt utan omröstning att avskriva interpellationen från vidare handläggning.

§6 Bordlagd interpellation

Kommunfullmäktige beslöt utan omröstning att åter bordlägga besvarandet av interpellation nr 2003:91.

§7 Interpellation om sexualundervisning (nr 2003:92)

Dnr 322-3589/2003

Johanna Westin (m) hade lämnat in en interpellation om sexualundervisning.

Kommunfullmäktige hade den 17 november 2003 beslutat medgiva att interpellationen fick framställas.

Borgarrådet Nilsson hänvisade till utdelat interpellationssvar ------------- Bilaga 3.

 

 

Ordningsfråga

Ordet innehades av Kristina Alvendal (m) i en ordningsfråga angående behandlingsordningen för interpellationer.

§9 Interpellation om barnomsorgsgarantin och ökade barngrupper i förskolan (nr 2003:98)

Dnr 321-3888/2003

Mikael Söderlund (m) hade lämnat in en interpellation om barnomsorgsgarantin och ökade barngrupper i förskolan.

Kommunfullmäktige hade den 1 december 2003 beslutat medgiva att interpella-tionen fick framställas.

Borgarrådet Nilsson hänvisade till utdelat interpellationssvar ------------- Bilaga 4.

§11 Interpellation om konsekvenserna av ned-läggning av deltidsförskolor (nr 2003:103)

Dnr 321-4010/2003

Johanna Westin (m) hade lämnat in en interpellation om konsekvenserna av nedläggning av deltidsförskolor.

Kommunfullmäktige hade den 15 december 2003 beslutat medgiva att interpella-tionen fick framställas.

Borgarrådet Nilsson hänvisade till utdelat interpellationssvar ------------- Bilaga 5.

§14 Interpellation om förändrade förutsätt-ningar kring arbetet med trafficking (nr 2003:107)

Dnr 325-4344/2003

Ann-Katrin Åslund (fp) hade lämnat in en interpellation om förändrade förutsättningar kring arbetet med trafficking.

Kommunfullmäktige hade den 19 januari 2004 beslutat medgiva att interpella-tionen fick framställas.

Borgarrådet Olofsson hänvisade till utdelat interpellationssvar ------------ Bilaga 6.

I debatten yttrade sig Ann-Katrin Åslund, borgarrådet Olofsson, Christer Öhgren, borgarrådet Axén Olin och Monika Lindh.

§15 Interpellation om fastighetsnära källsortering (nr 2003:106)

Dnr 303-4324/2003

Återupptogs tidigare under sammanträdet tillfälligt bordlagd interpellation av Lotta Edholm (fp) om fastighetsnära källsortering.

Kommunfullmäktige hade den 19 januari 2004 beslutat medgiva att interpella-tionen fick framställas.

Borgarrådet Gunnarsson hänvisade till utdelat interpellationssvar -------- Bilaga 7.

§16 Interpellation om hälsorisker med rörled-ningar i plast (nr 2003:108)

Dnr 315-4354/2003

Kristina Alvendal (m) hade lämnat in en interpellation om hälsorisker med rörledningar i plast.

Kommunfullmäktige hade den 19 januari 2004 beslutat medgiva att interpella-tionen fick framställas.

Borgarrådet Gunnarsson hänvisade till utdelat interpellationssvar -------- Bilaga 8.

I debatten yttrade sig Kristina Alvendal och borgarrådet Gunnarsson.

§18 Interpellation om stadens insatser för perso-ner med psykiska funktionshinder (nr 2004:2)

Dnr 326-274/2004

Ann-Katrin Åslund (fp) hade lämnat in en interpellation om stadens insatser för personer med psykiska funktionshinder.

Kommunfullmäktige hade den 9 februari 2004 beslutat medgiva att interpella-tionen fick framställas.

Borgarrådet Olofsson hänvisade till utdelat interpellationssvar ------------ Bilaga 9.

I debatten yttrade sig Ann-Katrin Åslund och borgarrådet Olofsson.

§19 Bordlaga interpellationer

Kommunfullmäktige beslöt utan omröstning att åter bordlägga besvarandet av interpellationerna nr 3, 4 och 5 för år 2004.

§20 Interpellation om fusket med parkeringstillstånd (nr 2004:6)

Dnr 329-623/2004

Nina Ekelund (kd) hade lämnat in en interpellation om fusket med parkeringstillstånd.

Kommunfullmäktige hade den 1 mars 2004 beslutat medgiva att interpellationen fick framställas.

Borgarrådet Valeskog hänvisade till utdelat interpellationssvar ---------- Bilaga 10.

I debatten yttrade sig Nina Ekelund och borgarrådet Valeskog.

§21 Bordlagda interpellationer

Kommunfullmäktige beslöt utan omröstning att åter bordlägga besvarandet av interpellationerna nr 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26 och 27 för år 2004.

§22 Ändring i föredragningsordningen

Kommunfullmäktige beslöt utan omröstning att behandla punkt nr 68 på föredragningslistan före punkt nr 52.

§23 Interpellationer

Anmäldes ingivna interpellationer:

 1. av Ann-Katrin Åslund (fp) om utveckling av kundvalsmodellen inom hemtjänst m.m. (nr 2004:28);
 2. av Anders Broberg (kd) om återigen olaglig affischering i Vasastan av SSU (nr 2004:29);
 3. av Kristina Alvendal (m) om kriminalisering av picknick (nr 2004:30).

Kommunfullmäktige beslöt utan omröstning medgiva att interpellationerna fick framställas.

Härefter beslöt kommunfullmäktige utan omröstning att bordlägga besvarandet av dessa interpellationer.

 

 

Sammanträdet ajournerades kl. 16.55 - 17.00.

§24 Muntlig frågestund

Fråga nr 1. Upphandlingen av biltullar

Borgarrådet Nordin (m) ställde en fråga om upphandlingen av biltullar.

Kommunfullmäktige beslöt utan omröstning medgiva att frågan fick framställas.

Ordet innehades av borgarråden Nordin och Valeskog.

 

 

Fråga nr 2. Kundvalsmodellen

Ann-Katrin Åslund (fp) ställde en fråga om kundvalsmodellen.

Kommunfullmäktige beslöt utan omröstning medgiva att frågan fick framställas.

Ordet innehades av Ann-Katrin Åslund och borgarrådet Olofsson.

 

 

Fråga nr 3. Samariten - förskola

Nina Ekelund (kd) ställde en fråga om Samariten - förskola.

Kommunfullmäktige beslöt utan omröstning medgiva att frågan fick framställas.

Ordet innehades av Nina Ekelund och borgarrådet Nilsson.

 

 

Fråga nr 4. Förslaget till nytt resursfördelningssystem i grund- och förskolan

Borgarrådet Söderlund (m) ställde en fråga om förslaget till nytt resursfördelningssystem i grund- och förskolan.

Kommunfullmäktige beslöt utan omröstning medgiva att frågan fick framställas.

Ordet innehades av borgarråden Söderlund och Nilsson.

 

 

Fråga nr 5. Offentliga rum

Lotta Edholm (fp) ställde en fråga om offentliga rum.

Kommunfullmäktige beslöt utan omröstning medgiva att frågan fick framställas.

Ordet innehades av Lotta Edholm och borgarrådet Valeskog.

 

 

Fråga nr 6. IT-säkerheten inom socialtjänstförvaltningen

Fredrik Wallén (kd) ställde en fråga om IT-säkerheten inom socialtjänstförvaltningen.

Kommunfullmäktige beslöt utan omröstning medgiva att frågan fick framställas.

Ordet innehades av Fredrik Wallén och borgarrådet Olofsson.

 

 

Fråga nr 7. Kultur i Stockholm

Kristina Alvendal (m) ställde en fråga om kultur i Stockholm.

Kommunfullmäktige beslöt utan omröstning medgiva att frågan fick framställas.

Ordet innehades av Kristina Alvendal och borgarrådet Nilsson.

Fråga nr 8. Kulturens utveckling

Madeleine Sjöstedt (fp) ställde en fråga om kulturens utveckling.

Kommunfullmäktige beslöt utan omröstning medgiva att frågan fick framställas.

Ordet innehades av Madeleine Sjöstedt och borgarrådet Nilsson.

 

 

Fråga nr 9. Utbyggnaden av gruppbostäder

Magnus Hellström (m) ställde en fråga om utbyggnaden av gruppbostäder.

Kommunfullmäktige beslöt utan omröstning medgiva att frågan fick framställas.

Ordet innehades av Magnus Hellström och borgarrådet Olofsson.

 

 

Fråga nr 10. Skolk

Borgarrådet Björklund (fp) ställde en fråga om skolk.

Kommunfullmäktige beslöt utan omröstning medgiva att frågan fick framställas.

Ordet innehades av borgarråden Björklund och Nilsson.

§25 Anmälan av ny ersättare

Anmäldes länsstyrelsens i Stockholms län beslut av den 28 april 2004 att utse ny ersättare i kommunfullmäktige för tiden till och med den 14 oktober 2006.

Till ersättare efter Margaretha Åkerberg (kd) hade utsetts Henrik G. Ehrenberg (kd).

§26 Upprop

Kl. 18.01 förrättades upprop, varvid närvaro antecknades enligt ---------- Bilaga 1.

§27 Anmälan angående justering

Ordföranden anmälde att till justeringsmän utsetts ordföranden, förste vice ordföranden och Ann-Margarethe Livh (v) samt att justeringen kommer att äga rum måndagen den 17 maj 2004 kl. 15.00, vilket kommunfullmäktige godkände.

§28 Anmälda skrivelser

Anmäldes att inga skrivelser inkommit till kommunfullmäktige.

 

Ordningsfråga

Ordet innehades av borgarråden Axén Olin (m) och Nilsson (s) i en ordningsfråga angående borgarråds närvaro, rörig dagordning och att sammanträdet borde ha ställts in.

§29 Tillfällig bordläggning

Kommunfullmäktige beslöt utan omröstning att tillfälligt bordlägga behandlingen av kommunstyrelsens utlåtande nr 2004:54.

§30 Åtgärder vid ökat användande av stadens parker. Skri-velse av Viviann Gunnarsson och Christer Öhgren (båda mp) (utl 2004:55)

Dnr 302-3856/2003

Kommunstyrelsens utlåtande nr 2004:55 behandlades. Utlåtandet gäller en skrivelse av Viviann Gunnarsson (mp) och Christer Öhgren (mp), i vilken de föreslagit åtgärder för hur den ökade förslitningen av stadens parker kan minimeras.

Ordet innehades av borgarråden Valeskog och Gunnarsson, Mats G. Nilsson, Kristina Alvendal, Ann-Marie Strömberg, Ulf Fridebäck, Ewa Samuelsson, Christer Öhgren, Ann Mari Engel, Margareta Björk, Joakim Larsson och Annika Stude.

Yrkanden

Under överläggningen hade yrkats

dels bifall till kommunstyrelsens förslag,

dels av Mats G. Nilsson (m) bifall till moderata samlingspartiets och folkpartiet liberalernas gemensamma reservation i kommunstyrelsen.

Beslut

Efter framställda propositioner enligt dessa yrkanden beslöt kommunfullmäktige utan omröstning - i enlighet med kommunstyrelsens förslag - följande.

 1. Gatu- och fastighetsnämnden och stadsbyggnadsnämnden ges i uppdrag att arbeta i enlighet med vad som anförs i utlåtandet.
 2. Skrivelsen av Viviann Gunnarsson (mp) och Christer Öhgren (mp) anses besvarad med vad som anförs i utlåtandet.

§31 Boutställning i Tensta. För kännedom från gatu- och fastighetsnämnden (utl 2004:56)

Dnr 302-1074/2004

Kommunstyrelsens utlåtande nr 2004:56 behandlades. Utlåtandet gäller en lägesredovisning från gatu- och fastighetsnämnden gällande boutställning i Tensta.

Ordet innehades av borgarrådet Valeskog, Hardy Hedman, Ann-Margarethe Livh, Ulf Fridebäck, Ann-Marie Strömberg, Ann-Katrin Åslund, Rolf Könberg och Rebwar Hassan.

Beslut

Med bifall till kommunstyrelsens förslag i utlåtandet beslöt kommunfullmäktige utan omröstning följande.

Lägesredovisningen läggs till handlingarna.

§32 Nya mål för miljöbilar, åtgärder för att stimulera alter-nativa drivmedel (utl 2004:57)

Dnr 303-4385/2003

Kommunstyrelsens utlåtande nr 2004:57 behandlades. Utlåtandet gäller ett förslag om nya mål för miljöbilar, åtgärder för att stimulera alternativa drivmedel.

Ordet innehades av borgarrådet Gunnarsson, Patricio Rodriguez, Magnus Hellström, Reine Meyer-Strömberg, Ewa Samuelsson, Björn Ljung, borgarrådet Olofsson och Rebwar Hassan.

Yrkanden

Under överläggningen hade yrkats

dels bifall till kommunstyrelsens förslag,

dels av Björn Ljung (fp) bifall till moderata samlingspartiets och folkpartiet liberalernas gemensamma reservation i kommunstyrelsen,

dels av Ewa Samuelsson (kd) bifall till kristdemokraternas reservation i kommunstyrelsen.

Beslut

Efter framställda propositioner enligt dessa yrkanden beslöt kommunfullmäktige utan omröstning - i enlighet med kommunstyrelsens förslag - följande.

 1. Staden skall verka för att 60 procent av de fordon som utnyttjas av stadens förvaltningar och bolag är miljöbilar vid utgången av 2006.
 2. Stadens nämnder skall i första hand välja miljöbil vid nyanskaffning av fordon.
 3. Stockholms Stadshus AB uppmanas att uppdra till stadens bolagsstyrelser att i första hand välja miljöbilar vid nyanskaffning av fordon.
 4. Staden skall verka för att stadens biogasbilar till 80 procent kör på biogas och att etanolbilarna till 80 procent kör på E85 vid utgången av 2006.
 5. Staden skall verka för att minst 4 procent av nybilsförsäljningen i Stockholm är miljöbilar vid utgången av år 2006.
 6. Miljö- och hälsoskyddsnämnden ges i uppdrag att i samråd med stadsledningskontoret utarbeta förslag till uppföljningsmetod för de föreslagna målen.

Det antecknades att Nina Ekelund (kd) ej deltagit i överläggning och beslut på grund av jäv.

§33 estämmelser om pension och avgångsersättning för förtroendevalda hos Stockholms stad (utl 2004:58)

Dnr 217-2280/2002

Kommunstyrelsens utlåtande nr 2004:58 behandlades. Utlåtandet gäller ett förslag till nya bestämmelser om pension och avgångsersättning för förtroendevalda hos Stockholms stad.

Beslut

Med bifall till kommunstyrelsens förslag i utlåtandet beslöt kommunfullmäktige utan omröstning följande.

 1. Nya bestämmelser om pension och avgångsersättning för förtroendevalda i Stockholms stad, PBF, ska gälla från och med januari 2003 för förtroendevald som innehar uppdrag efter 31 december 2002, bilaga till utlåtandet.
 2. Det nuvarande pensionsreglementet för förtroendevalda i Stockholms stad, PRF, ska upphöra att gälla från och med januari 2003 för förtroendevald som omfattas av ovanstående bestämmelser.
 3. PBF ska gälla redan från tillträdet, i stället för PRF, för förtroendevald som nytillträder efter 2002 års kommunalval.
 4. Reglerna om visstidspension i PBF ska enbart gälla för borgarråd.
 5. Den komplettering av PBF:s regler om samordning med socialförsäkringsförmåner, som kommer att ske vid senare tidpunkt, ska vara giltig i staden.
 6. Vid samordning med förvärvsinkomster och visstidspension skall för månad räknat undantas en tolftedel av det prisbasbelopp som är aktuellt det år visstidspensionen utges.
 7. Kommunstyrelsen ges i uppdrag att tolka och tillämpa PBF och utgör därmed pensionsmyndighet i PBF:s mening.

§34 Förslag till detaljplan för del av kv. Fikonet m.m. inom stadsdelen Södermalm, Dp 2002-09169-54 (utl 2004:54)

Dnr 311-804/2004

Återupptogs för behandling kommunstyrelsens tidigare under sammanträdet tillfälligt bordlagda utlåtande nr 2004:54. Utlåtandet gäller ett förslag till detaljplan för del av kv. Fikonet m.m. inom stadsdelen Södermalm.

Ordet innehades av borgarrådet Börjeson, Göran Holmström, Mats G. Nilsson, Regina Kevius, Ulf Fridebäck, Ann-Marie Strömberg och Cecilia Obermüller.

Yrkanden

Under överläggningen hade yrkats

dels bifall till kommunstyrelsens förslag,

dels av Mats G. Nilsson (m), Ulf Fridebäck (fp) och Göran Holmström (kd) bifall till moderata samlingspartiets, folkpartiet liberalernas och kristdemokraternas gemensamma reservation i kommunstyrelsen.

Beslut

Efter framställda propositioner enligt dessa yrkanden beslöt kommunfullmäktige utan omröstning - i enlighet med kommunstyrelsens förslag - följande.

Förslag till detaljplan för del av kvarteret Fikonet m.m. inom stadsdelen Södermalm, Dp 2002-09169-54, antas.

§35 Anläggning av två fullstora konstgräsplaner på Vår-bergs idrottsplats (utl 2004:59)

Dnr 328-1029/2004

Kommunstyrelsens utlåtande nr 2004:59 behandlades. Utlåtandet gäller ett förslag om att anlägga två fullstora konstgräsplaner på Vårbergs idrottsplats.

Ordet innehades av borgarrådet Börjeson, Christer Öhgren och Billy Östh.

Yrkanden

Under överläggningen hade yrkats

dels bifall till kommunstyrelsens förslag,

dels av Billy Östh (m) bifall till moderata samlingspartiets, folkpartiet liberalernas och kristdemokraternas gemensamma reservation i kommunstyrelsen.

Beslut

Efter framställda propositioner enligt dessa yrkanden beslöt kommunfullmäktige utan omröstning - i enlighet med kommunstyrelsens förslag - följande.

 1. Idrottsnämnden medges utökad investeringsplan med 8,0 mnkr för år 2005 och 7,0 mnkr för år 2006 för anläggning av två fullstora konstgräsplaner på Vårbergs idrottsplats.
 2. Finansieringen av drift- och kapitalkostnader får beaktas i samband med upprättande av stadens budget 2005 och inriktning för 2006 och 2007.

§36 Motion om införande av kostnadsfri energirådgivning för hushåll, föreningar och småföretagare. Motion av Cecilia Obermüller (mp) (2001:85) (utl 2004:35)

Dnr 333-1848/2001

Kommunstyrelsens tidigare bordlagda utlåtande nr 2004:35 behandlades. Utlåtandet gäller en motion av Cecilia Obermüller (mp) i vilken hon föreslår att staden inför kostnadsfri energirådgivning för hushåll, föreningar och småföretagare i syfte att stärka konsumenternas inflytande och ställning på marknaden och för att fortsätta utveckla miljövänliga konsumtions- och produktionsmönster.

Ordet innehades av Cecilia Obermüller, Magnus Hellström, Ann Mari Engel, Björn Ljung, Fredrik Wallén, Rebwar Hassan och borgarrådet Gunnarsson.

Yrkanden

Under överläggningen hade yrkats

dels bifall till kommunstyrelsens förslag,

dels av Magnus Hellström (m) bifall till moderata samlingspartiets och folkpartiet liberalernas gemensamma reservation i kommunstyrelsen.

Beslut

Efter framställda propositioner enligt dessa yrkanden beslöt kommunfullmäktige utan omröstning - i enlighet med kommunstyrelsens förslag - följande.

Motion 2001:85 av Cecilia Obermüller (mp) anses härmed besvarad.

§37 Motion om förändring av straffsatser gällande drogen kat. Motion av Abit Dundar (fp) (2003:4) (utl 2004:42)

Dnr 325-726/2003

Kommunstyrelsens tidigare bordlagda utlåtande nr 2004:42 behandlades. Utlåtandet gäller en motion av Abit Dundar (fp) i vilken han föreslår att kommunfullmäktige uppdrar åt kommunstyrelsen att skriva till regeringen angående en skärpning av narkotikalagstiftningen angående kat samt att kommunfullmäktige uppdrar åt socialnämnden att sammanställa en förteckning över pågående insatser och erfarenheter angående katmissbruk.

Ordet innehades av Abit Dundar, Rebwar Hassan, Fredrik Wallén, borgarrådet Olofsson samt Peter Lundén-Welden.

Yrkanden

Under överläggningen hade yrkats

dels bifall till kommunstyrelsens förslag,

dels av Peter Lundén-Welden (m), Abit Dundar (fp) och Fredrik Wallén (kd) bifall till moderata samlingspartiets, folkpartiet liberalernas och kristdemokraternas gemensamma reservation i kommunstyrelsen.

Beslut

Efter framställda propositioner enligt dessa yrkanden beslöt kommunfullmäktige utan omröstning - i enlighet med kommunstyrelsens förslag - följande.

 1. Kommunstyrelsen får i uppdrag att tillskriva regeringen angående en skärpning av narkotikalagstiftningen för kat.
 2. Motion 2003:4 av Abit Dundar (fp) anses i övrigt besvarad med vad som anförs i utlåtandet.

§38 Bordlagda ärenden

Kommunfullmäktige beslöt utan omröstning att åter bordlägga kommunstyrelsens utlåtanden nr 43, 52 och 53 för år 2004.

Kommunfullmäktige beslöt även att bordlägga kommunstyrelsens utlåtande nr 2004:60.

§39 Motioner

Dnr 322-1834/2004, 322-1835/2004, 325-1856/2004, 308-1876/2004, 305-1959/2004, 319-1960/2004, 331-1961/2004

Under tiden 20 april – 10 maj 2004 väcktes och inlämnades följande motioner:

 1. av Mikael Söderlund (m) om försöksverksamhet med skriftliga omdömen och betyg (nr 2004:23);
 2. av Mikael Söderlund (m) om valfrihet för sfi-studerande (nr 2004:24);
 3. av Kristina Axén Olin m.fl. (m) om den havererade psykvården (nr 2004:25);
 4. av Mikael Söderlund (m) om stadens policy vad gäller uthyrning och tillgång till lokaler (nr 2004:26);
 5. av Ulla Hamilton (m) om införande av tillsvidaretillstånd för uteserveringar (nr 2004:27);
 6. av Tord Bergstedt (m) om inrättande av en krisgrupp för att söka skapa en positiv utveckling för Stockholms stad (nr 2004:28);
 7. av Yvonne Fernell-Ingelström (m) om kostnaderna för arbetslösheten i Stockholm (nr 2004:29).

Motionerna överlämnades till kommunstyrelsen för beredning.

 

 

Kommunfullmäktige åtskildes kl. 22.00.

 

 

Vid protokollet:

 

 

Kerstin Tillkvist