Din position: Hem > Stockholms stad > Kommunfullmäktige > Sammanträde 2004-06-17

Sammanträde 2004-06-17

Datum
Klockan
16:00
Plats
KOMMUNFULLMÄKTIGE


Eventuellt bordlagda ärenden från sammanträdet den 7 juni lämnas på tilläggslista.

Kl Läs mer.... 10.00 behandlas beslutsärenden. I mån av tid behandlas därefter interpel-lationer.


Rotel I: Finansroteln; borgarrådet Annika Billström
Rotel II: Stadsbyggnads- och idrottsroteln; borgarrådet Kersti Py Börjeson
Rotel III: Gatu- och fastighetsroteln; borgarrådet Jan Valeskog
Rotel IV: Skol- och kulturroteln; borgarrådet Erik Nilsson
Rotel V: Personal- och demokratiroteln; borgarrådet Leif Rönngren
Rotel VI: Arbetsmarknads- och integrationsroteln; borgarrådet Teres
Lindberg
Rotel VII: Socialroteln; borgarrådet Margareta Olofsson
Rotel VIII: Miljöroteln; borgarrådet Viviann Gunnarsson

3 Anmälan av inkomna skrivelser

4 Bordlagda valärenden

Mem. 2003:22, i vad avser val av en revisorssuppleant hos stiftelsen Fredric Eens minne.
Mem. 2003:24, i vad avser val av en ledamot i Stockholms Konsert-husstiftelse.
Mem. 2004:3, i vad avser val av en ledamot i styrelsen för Stock-holms Stads Parkerings AB.
Mem. 2004:4, i vad avser val av en ersättare i stadsdelsnämnd.
Mem. 2004:6, i vad avser val av en ledamot i styrelsen för AB Sto-kab.
Mem. 2004:7, i vad avser val av en ledamot i styrelsen för AB For-tum Värme Holding, en ersättare i stadsdelsnämnd, en suppleant i styrelsen för stiftelsen Hotellhem i Stockholm (SHIS) och en nämn-deman.
Mem. 2004:8, i vad avser val av en lekmannarevisor och en revi-sorssuppleant hos Handelshögskolan.

5 Nya valärenden

Mem. 2004:9. Avsägelser och fyllnadsval m.m.
Mem. 2004:10. Avsägelser och fyllnadsval m.m.

6 Utl. 2004:90. Strategi för utveckling av Stockholms stad åren 2005-2007.

7 Utl. 2004:91. Hemställan från Föreningen Globträdet om stadens medverkan/värdskap för Världsmästerskap i Samarbete i juni 2006. Inriktningsbeslut.

8 Utl. 2004:92. Namn för del av park – Astrid Lindgrens Terrass.

Uppkallande av en betydande gata eller plats efter Astrid Lindgren. Motion av Mikael Söderlund (m) (2003:30). Skrivelse med förslag om Vasaparkens lekpark som stadens minnesmonument över Astrid Lindgren. Skrivelse till kommunstyrelsen av Håkan Tenelius (fp).

9 Utl. 2004:93. Förslag till ny modell för fördelning av medel för stadsdelsnämndernas stadsmiljöverksamhet.

10 Utl. 2004:94. Avtal avseende Fortums verksamhet i Hjorthagen. Hemställan från gatu- och fastighetsnämnden. Villkorat av kommun-fullmäktiges godkännande senast 1 juli 2004.

11 Utl. 2004:95. Försäljning av Keflavik Fastighets AB.

12 Utl. 2004:96. Översyn av resursfördelning inom äldreomsorgen.

13 Utl. 2004:97. Förslag till ny resursfördelningsmodell för ekonomiskt bistånd.

14 Utl. 2004:98. Ändrad tillämpning av Stockholms stads räddnings-tjänstplan.

15 Utl. 2004:80. Utvecklingsavtal för anställda i Stockholms stad. Rap-port från projektgruppen. RV

16 Utl. 2004:81. Beslut om ny inriktning och organisation för stadens flyktingmottagande och SFI-verksamhet. Översyn av flyktingmotta-gande, SFI-verksamhet samt angränsande frågor. Rapport från kom-munstyrelsens särskilda utredare. RVI+IV

17 Utl. 2004:99. Förköp av tomträtten Ängsbotten 6 i Hjorthagen (be-handlas av kommunstyrelsen den 16 juni).

18 Utl. 2004:52. Stadens personalpolitiska arbete – förverkliga perso-nalstrategin. Motion av Annika Billström m.fl. (s) (2002:5). RIV

19 Utl. 2004:70. Kollektiva hemförsäkringar för hyresgäster boende i bostadsföretag ägda av Stockholms stad. Motion av Mårten Levin (s) (2002:45). RIII

20 Utl. 2004:84. Förebyggande av hörselskador på barn inom barnom-sorgen. Motion av Jean Anderson (v) (2000:67). RIV

21 Utl. 2004:85. Ge invandrare makten över sin utbildning – inför SFI-peng. Motion av Jan Björklund m.fl. (fp) (2003:7). RIV

22 Utl. 2004:86. Ungdomsarbetslösheten i Stockholm.

Motion av Yvonne Fernell-Ingelström (m) (2003:33). Krafttag mot den skenan-de ungdomsarbetslösheten. Skrivelse av Mikael Söderlund (m). In-satser mot ungdomsarbetslösheten. Hemställan till kommunstyrelsen från Hässelby-Vällingby stadsdelsnämnd. Rapport om pågående ar-bete. Lägesrapport från arbetsgruppen för särskilda insatser med syfte att motverka ungdomsarbetslösheten. RVI

23 Utl. 2004:87. Införande av äldreomsorgspeng för valfrihet i boendet. Motion av Jan Björklund m.fl. (fp) (2003:11). RVII

24 Utl. 2004:88. Införande av kostenhet med kostkonsulenter. Motion av Christopher Ödmann och Rebwar Hassan (båda mp) (2002:47). RVIII

25 Utl. 2004:89. Inrättandet av ett permanent Nobelmuseum i Vintervi-ken. Motion av Malte Sigemalm (s) (2001:60). RI

26 Nr 2003:83 av Peter Lundén-Welden (m) om insatser för de hemlö-sa/psykiskt sjuka. RVII

27 Nr 2003:91 av Hardy Hedman (kd) om internationella kontakter. RI

28 Nr 2003:93 av Kristina Axén Olin (m) om skattechockens konse-kvenser. RI

29 Nr 2003:95 av Jan Björklund (fp) om AB Stokab. RI

30 Nr 2003:97 av Rolf Könberg (m) om Svenska Bostäders utvärdering av Skatteskrapan. RIII

31 Nr 2003:99 av Mikael Söderlund (m) om insatser mot den skenande ungdomsarbetslösheten. RVI

32 Nr 2003:100 av Berthold Gustavsson (m) om sprututbytesprogram i Stockholm. RVII

33 Nr 2003:104 av Peter Lundén-Welden (m) om utjämning av LSS-kostnader. RVII

34 Nr 2003:105 av Berthold Gustavsson (m) om Långsjön som sjö eller träsk. RVIII

35 Nr 2003:110 av Abit Dundar (fp) om diskriminering av arbetssökan-de med utländsk bakgrund. RV

36 Nr 2004:1 av Lotta Edholm (fp) om det avtagande bostadsbyggan-det. RII

37 Nr 2004:3 av Malin Strid (fp) om det växande socialbidragsberoen-det bland unga. RVI

38 Nr 2004:4 av Ewa Samuelsson (kd) om framtiden för miljöbilar. RVIII

39 Nr 2004:5 av Regina Kevius (m) om tydliga regler för boende i gårdshus – gör gårdshusen lagliga!. RII

40 Nr 2004:7 av Abit Dundar (fp) om nedskärningarna i stadens stöd till frivilligarbete mot hemlöshet. RVII

41 Nr 2004:8 av Göran Holmström (kd) om behovet av fler infartspar-keringar. RIII

42 Nr 2004:9 av Jan Björklund (fp) om skolk och olovlig frånvaro. RIV

43 Nr 2004:10 av Sten Nordin (m) om bilisternas förlorade 300 miljo-ner kronor. RIII

44 Nr 2004:13 av Magnus Hellström (m) om vilka rättigheter som gäll-er för människor boende i stadens gruppbostäder. RVII

45 Nr 2004:14 av Madeleine Sjöstedt (fp) om rörliga klotterväggar. RIV

46 Nr 2004:15 av Lotta Edholm (fp) om förnyelsen av Vällingby Cent-rum. RI

47 Nr 2004:17 av Magnus Hellström (m) om biltullarnas konsekvenser för Essingeleden. RI

48 Nr 2004:19 av Rolf Könberg (m) om gatu- och fastighetsnämndens långtgående delegation till gatu- och fastighetsdirektören. RIII

49 Nr 2004:20 av Sten Nordin (m) om 20 000 nya lägenheter – om 40 år?. RII

50 Nr 2004:21 av Jan Björklund (fp) om skolk på gymnasiet. RIV

51 Nr 2004:22 av Jan Björklund (fp) om kvaliteten inom undervisning-en SFI. RIV

52 Nr 2004:23 av Ann-Katrin Åslund (fp) om tolkningen av social-tjänstlagen och stadens insatser kring trafficking. RVII

53 Nr 2004:24 av Fredrik Wallén (kd) om beredskapsutbildning för krisledningsnämnden. RI

54 Nr 2004:25 av Ewa Samuelsson (kd) om hur gatu- och fastighets-kontorets bostadsbestånd fördelas. RIII

55 Nr 2004:26 av Kristina Axén Olin (m) om situationen för stadens hemlösa. RVII

56 Nr 2004:27 av Birgitta Holm (m) om tilldelningen av kompetens-fondens pengar. RV

57 Nr 2004:28 av Ann-Katrin Åslund (fp) om utveckling av kundvals-modellen inom hemtjänst m.m. RVII

58 Nr 2004:29 av Anders Broberg (kd) om återigen olaglig affischering i Vasastan av SSU. RIII

59 Nr 2004:30 av Kristina Alvendal (m) om kriminalisering av pick-nick. RVII

60 Nr 2004:31 av Fredrik Wallén (kd) om stadens IT-säkerhet. RI

61 Nr 2004:32 av Jan Björklund (fp) om lärarnas auktoritet i skolan. RIV

62 Nr 2004:33 av Nina Ekelund (kd) om nattöppet på Eriksdalsbadets utebad. RII

63 Nr 2004:34 av Ewa Samuelsson (kd) om den ökande alkoholfloden. RVII

64 Nr 2004:35 av Fredrik Wallén (kd) om stadens stöd till privat väk-tarbevakning av offentliga platser. RI

Bilagor till protokoll
Debattprotokoll (501 kb)

§1 Upprop

Kl. 10.02 förrättades upprop, varvid närvaro antecknades enligt ---------- Bilaga 1.

§2 Justering

Förste vice ordföranden Bo Bladholm (m) och andre vice ordföranden Claes-Göran Jacobson (v) utsågs att jämte ordföranden Barry Andersson (s) justera och expediera dagens protokoll. Justeringen kommer att ske torsdagen den 24 juni 2004 kl. 12.00.

§3 Anmälda skrivelser

Till kommunfullmäktige hade inkommit följande skrivelser vilka delgivits berörda organ:

Kammarrätten i Stockholms beslut

av den 10 juni 2004

Beslut (10 juni) med anledning av besvär över kommunfullmäktiges beslut (2 juni 2003) om att genomföra upphandling av ett betalnings- och övervakningssystem avseende försöksverksamhet med trängselskatt

Dnr 125-2175/2003

Kammarrätten i Stockholms beslut

av den 10 juni 2004

Beslut (10 juni) med anledning av besvär över kommunfullmäktiges beslut (2 september 2002) att bilda ett permanent internationellt vatteninstitut (SIWI)

Dnr 023-1207/2002

Länsstyrelsen i Stockholms läns beslut

av den 11 juni 2004

Beslut (11 juni) med anledning av anmälan om ändring i de lokala ordningsföreskrifterna för torghandeln i Stockholms kommun, kommunfullmäktiges beslut (24 maj 2004) om att inrätta två torgplatser på Skarpnäcks torg

Dnr 305-4438/2003

§4 Fyllnadsval (mem. 22 och 24 för år 2003 samt mem. 3, 4, 6, 7 och 8 för år 2004)

Kommunstyrelsens tidigare bordlagda memorial 22 och 24 för år 2003 samt mem. 3, 4, 6, 7 och 8 för år 2004 om fyllnadsval behandlades.

På förslag av förste vice ordföranden beslöt kommunfullmäktige utan omröstning att bordlägga val av en revisorssuppleant hos Stiftelsen Fredric Eens Minne (mem. 2003:22), en ersättare i stadsdelsnämnden Hägersten (mem. 2004:4), en ledamot i styrelsen för AB Fortum Värme Holding (mem. 2004:7), en ersättare i stadsdelsnämnden Maria-Gamla stan (mem. 2004:7) en revisorssuppleant hos Handelshögskolan (mem. 2004:8).

Val av en ledamot i Stockholms Stads Parkerings AB (mem. 2004:3) utgår.

Härefter utsåg kommunfullmäktige utan omröstning

Mem. 2003:24

i styrelsen för Stockholms Konserthusstiftelse för år 2004:

till ledamot: Eva Gillström;

Mem. 2004:6

i styrelsen för AB Stokab för tiden till och med ordinarie bolagsstämma år 2007:

till ledamot: Ylva Johansson (s);

Mem. 2004:7

i styrelsen för Stiftelsen Hotellhem i Stockholm (SHIS) för år 2004:

till suppleant: Emma Lindqvist (s);

till nämndeman för tiden 1 juli 2004 - 31 december 2006: Jane Lagerqvist (fp);

Mem. 2004:8

hos Handelshögskolan för tiden till och med 30 juni 2005:

till lekmannarevisor: Leif Krafft (s).

§5 Avsägelser och fyllnadsval m.m. (mem. 2004:9)

Kommunstyrelsens memorial nr 2004:9 om avsägelser och fyllnadsval m.m. behandlades.

På förslag av förste vice ordföranden beslöt kommunfullmäktige utan omröstning att bordlägga val av en nämndeman.

Beslut

Med bifall till kommunstyrelsens förslag i memorialet beslöt kommunfullmäktige utan omröstning att

 1. godkänna i memorialet upptagen avsägelse från Marianne Ahlgren (fp) – ersättare i stadsmuseinämnden och förrätta i memorialet föreslagna val
 2. om till ledamot utses förutvarande ersättare/suppleant utse ersättare/suppleant i den till ledamot utseddes ställe.

Härefter utsåg kommunfullmäktige utan omröstning

i stadsmuseinämnden för tiden till och med år 2004:

till ersättare: Charlotta Schenholm (fp);

till nämndeman för tiden 1 juli 2004 - 31 december 2006: Ida Bylund (s).

§6 Avsägelser och fyllnadsval m.m. (mem. 2004:10)

Kommunstyrelsens memorial nr 2004:10 om avsägelser och fyllnadsval m.m. behandlades.

Beslut

Med bifall till kommunstyrelsens förslag i memorialet beslöt kommunfullmäktige utan omröstning att

 1. godkänna i memorialet upptagna avsägelser från Jan Valeskog (s) – ordförande tillika ledamot i gatu- och fastighetsnämnden samt ledamot i styrelsen för Stockholms Stadshus AB, Karin Wanngård (s) – ordförande i styrelsen för Stockholms Stads Parkerings AB samt ordförande tillika ledamot i styrelsen för Aktiebolaget Svenska Bostäder - och förrätta i memorialet föreslagna val
 2. om till ledamot utses förutvarande ersättare/suppleant utse ersättare/suppleant i den till ledamot utseddes ställe.

Härefter utsåg kommunfullmäktige utan omröstning

i gatu- och fastighetsnämnden för tiden från och med 2004-07-17 till och med 2004-12-31:

till ordförande tillika ledamot: Roger Mogert (s);

i styrelsen för Stockholms Stadshus AB för tiden från och med 2004-07-17 till och med ordinarie bolagsstämma år 2007:

till ledamot: Roger Mogert (s);

i styrelsen för Stockholms Stads Parkerings AB för tiden från och med 2004-07-17 till och med ordinarie bolagsstämma år 2007:

till ordförande tillika ledamot: Roger Mogert (s);

i styrelsen för Aktiebolaget Svenska Bostäder för tiden från och med 2004-07-17 till och med ordinarie bolagsstämma år 2007:

till ordförande tillika ledamot: Roger Mogert (s).

§7 Strategi för utveckling av Stockholms stad åren 2005-2007 (utl 2004:90)

Dnr 109-2124/2004

Kommunstyrelsens utlåtande nr 2004:90 behandlades. Utlåtandet gäller förslag till Strategi för utveckling av Stockholms stad åren 2005 - 2007.

Ordet innehades av borgarråden Billström, Axén Olin och Björklund, Ann-Margarethe Livh, Christer Öhgren, Ewa Samuelsson, borgarråden Lindberg, Söderlund och Nilsson, Ulf Fridebäck, Rolf Könberg, Göran Holmström samt borgarrådet Rönngren.

Ordningsfrågor

Ordet innehades av borgarrådet Söderlund i en ordningsfråga om att svara på frågor och av borgarrådet Rönngren i en ordningsfråga om att argumentera samt av borgarrådet Björklund i en ordningsfråga om vad som ska diskuteras.

I den fortsatta debatten yttrade sig Ann-Katrin Åslund, borgarrådet Olofsson, Desirée Pethrus Engström, borgarråden Nordin och Valeskog, Åsa Romson, Lotta Edholm, borgarråden Börjeson och Gunnarsson samt Monika Lindh.

Ordningsfråga

Ordet innehades av borgarrådet Olofsson i en ordningsfråga om "replikangripen" som inte har möjlighet att svara.

I den fortsatta debatten yttrade sig Kristina Alvendal, Hasan Dölek, Ulla Hamilton, Christopher Ödmann, Ann Mari Engel, Madeleine Sjöstedt, Fredrik Wallén, Mehdi Oguzsoy, Martina Lind, Conny Nilsson, Ann-Marie Strömberg, Maria Hannäs, Karin Gustafsson, Helen Jäderlund Eckardt, Inger Stark, Inge-Britt Lundin, Mirja Särkiniemi, Birgitta Holm, Berit Kruse, Johanna Westin, Malin Strid, Tord Bergstedt, Abit Dundar, Karin Rågsjö, Margareta Björk och Rebwar Hassan.

Yrkanden

Under överläggningen hade yrkats

dels bifall till kommunstyrelsens förslag,

dels av borgarrådet Axén Olin (m) bifall till moderata samlingspartiets reservation i kommunstyrelsen,

dels av borgarrådet Björklund (fp) bifall till folkpartiet liberalernas reservation i kommunstyrelsen,

dels av Ewa Samuelsson (kd) bifall till kristdemokraternas reservation i kommunstyrelsen.

Beslut

Efter framställda propositioner enligt dessa yrkanden beslöt kommunfullmäktige utan omröstning - i enlighet med kommunstyrelsens förslag - följande.

Den redovisade Strategin för utveckling av Stockholms stad åren 2005 - 2007 godkänns.

§9 Utvecklingsavtal för anställda i Stockholms stad. Rap-port från projektgruppen (utl 2004:80)

Dnr 219-2342/2003

Motion om stadens personalpolitiska arbete – förverkliga personalstrategin (2002:5) (utl. 2004:52)

Dnr 201-228/2002

Kommunstyrelsens utlåtanden nr 2004:80 och 2004:52 behandlades. Utlåtandena gäller dels en rapport från projektgruppen gällande utvecklingsavtal för anställda i Stockholms stad, dels en motion av Annika Billström m.fl. (s) i vilken de bl.a. föreslagit att behålla befintlig personal inom områden där personalbrist redan råder eller riskerar att tillta och att rekrytera personal med rätt kompetens.

Ordet innehades av borgarrådet Rönngren, Kristina Alvendal, Ewa Samuelsson, Lotta Edholm, Ann-Margarethe Livh och Christopher Ödmann.

Utlåtande 2004:80

Yrkanden

Under överläggningen hade yrkats

dels bifall till kommunstyrelsens förslag,

dels av Ann-Margarethe Livh (v) bifall till vänsterpartiets reservation i kommunstyrelsen.

Beslut

Med bifall till kommunstyrelsens förslag i utlåtandet beslöt kommunfullmäktige utan omröstning följande.

Kommunstyrelsen ges i uppdrag att inleda förhandlingar i enlighet med vad föredragande borgarrådet anför.

Utlåtande 2004:52

Beslut

Med bifall till kommunstyrelsens förslag i utlåtandet beslöt kommunfullmäktige utan omröstning följande.

Motion 2002:5 av Annika Billström m.fl. (s) besvaras med vad föredragande borgarråd anför i utlåtandet.

§10 Beslut om ny inriktning och organisation för stadens flyktingmottagande och SFI-verksamhet. Översyn av flyktingmotta-gande, SFI-verksamhet samt angränsande frågor. Rapport från kom-munstyrelsens särskilda utredare

Översyn av flyktingmottagande, SFI-verksamhet samt angränsande frågor

Rapport från kommunstyrelsens särskilda utredare (utl. 2004:81)

Dnr 333-2306/2003

Motion om Ge invandrare makten över sin utbildning - inför SFI-peng (2003:7) (utl. 2004:85)

Dnr 322-824/2003

Interpellation om kvaliteten inom undervisningen SFI (nr 2004:22)

Dnr 322-1503/2004

Kommunstyrelsens utlåtande nr 2004:81 behandlades. Den del av utlåtandet som kommunfullmäktige ska behandla gäller ett förslag till beslut om ny inriktning och organisation för stadens flyktingmottagande och SFI-verksamhet. Samtidigt behandlades en motion (utlåtande 2004:85) av Jan Björklund m.fl. (fp), i vilken de bl.a. föreslagit att det införs en SFI-peng (svenska för invandrare) samt en interpellation av Jan Björklund (fp) om kvaliteten inom undervisningen SFI.

Kommunfullmäktige hade den 19 april 2004 beslutat medgiva att interpellationen fick framställas.

Borgarrådet Nilsson hänvisade till utdelat interpellationssvar ----------- Bilaga 2.

Ordet innehades av borgarrådet Lindberg, Birgitta Holm, borgarråden Björklund och Nilsson, Christer Öhgren, Göran Holmström, , Inger Stark, Mujde Rashid, Rolf Könberg, Godfrey Etyang, Fredrik Wallén, Ann-Marie Strömberg och Berit Kruse.

Utlåtande 2004:81

Yrkanden

Under överläggningen hade yrkats

dels bifall till kommunstyrelsens förslag,

dels av Göran Holmström (kd) bifall till moderata samlingspartiets, folkpartiet liberalernas och kristdemokraternas gemensamma reservation i kommunstyrelsen.

Beslut

Efter framställda propositioner enligt dessa yrkanden beslöt kommunfullmäktige utan omröstning - i enlighet med kommunstyrelsens förslag - följande.

 1. Ansvar och ekonomiska resurser för mottagande och introduktion av nyanlända flyktingar överförs från integrationsnämnden till stadsdelsnämnderna fr.o.m. 1 januari 2005 i enlighet med vad som anges i utlåtandet.
 2. Utbildningsnämnden ges i uppdrag att i framtida upphandlingar av SFI-verksamhet beakta behovet av samverkan med stadsdelsnämnderna.
 3. Kommunfullmäktige godkänner den i utlåtandet föreslagna inriktningen avseende stadens flyktingmottagande och SFI-verksamhet.
 4. Kommunövergripande mål och uppdrag avseende stadens flyktingmottagande fastställs i budget 2005 för Stockholms stad.
 5. Kommunstyrelsen ges i uppdrag att tillsätta en genomförandegrupp med uppgift att ta fram underlag avseende ekonomiska och organisatoriska konsekvenser av föreslagna förändringar så att beslut om budget 2005 för Stockholms stad fattas i konsekvens med beslut i enlighet med föreliggande utlåtande. Gruppen skall även i övrigt genomföra sitt arbete i enlighet med vad som anges i utlåtandet.
 6. Kommunstyrelsen ges i uppdrag att ansvara för kommunövergripande överenskommelser och avtal med Integrationsverket, Migrationsverket, Länsarbetsnämnden, landstinget och övriga i denna fråga aktuella externa samarbetsparter, för uppföljning och utvärdering av stadens samlade mottagande av nyanlända flyktingar samt för avtal med Stiftelsen Hotellhem i Stockholm avseende genomgångsbostäder.
 7. Kommunstyrelsen ges i uppdrag att återkomma till fullmäktige med förslag till förändringar i berörda nämnders reglementen.

Utlåtande 2004:85

Yrkanden

Under överläggningen hade yrkats

dels bifall till kommunstyrelsens förslag,

dels av Göran Holmström (kd) bifall till moderata samlingspartiets, folkpartiet liberalernas och kristdemokraternas gemensamma reservation i kommunstyrelsen.

Beslut

Efter framställda propositioner enligt dessa yrkanden beslöt kommunfullmäktige utan omröstning - i enlighet med kommunstyrelsens förslag - följande.

Motion (2003:7) av Jan Björklund m.fl. (fp) avslås.

§11 Hemställan från Föreningen Globträdet om stadens medverkan/värdskap för Världsmästerskap i Samarbete i juni 2006. Inriktningsbeslut (utl 2004:91)

Dnr 006-3481/2003

Kommunstyrelsens utlåtande nr 2004:91 behandlades. Utlåtandet gäller en hemställan från Föreningen Globträdet om stadens medverkan/värdskap för Världsmästerskap i Samarbete i juni 2006.

Propositionsordning

Ordföranden tog upp kommunstyrelsens förslag varemot ställdes moderata samlingspartiets yrkande i kommunstyrelsen. Vid propositioner på dessa yrkanden beslöt kommunfullmäktige utan omröstning att bifalla kommunstyrelsens förslag.

Beslut

Efter framställda propositioner enligt dessa yrkanden beslöt kommunfullmäktige utan omröstning - i enlighet med kommunstyrelsens förslag - följande.

 1. Stockholms stad åtar sig att verka för möjligheten att i samarbete med Föreningen Globträdet vara delaktig i värdskapet för Världsmästerskap i Samarbete i juni 2006.
 2. Stockholms Stadshus AB anmodas att uppmana Stockholm Visitors Board AB att
  1. ansvara för stadens åtagande när det gäller kontakterna med Föreningen Globträdet och förankring av evenemanget inom stadens organisation
  2. undersöka möjligheterna till delfinansiering av evenemanget under perioden 2004 till 2006.

§12 Namn för del av park – Astrid Lindgrens Terrass.

Dnr 312-942/2004

Uppkallande av en betydande gata eller plats efter Astrid Lindgren

Motion av Mikael Söderlund (m) (2003:30)

Dnr 312-3621/2003

Skrivelse med förslag om Vasaparkens lekpark som stadens minnesmonument över Astrid Lindgren

Skrivelse till kommunstyrelsen av Håkan Tenelius (fp) (utl. 2004:92)

Dnr 312-761/2002

Kommunstyrelsens utlåtande nr 2004:92 behandlades. Den del av utlåtandet som kommunfullmäktige ska behandla gäller dels ett förslag till nytt namn för del av Vasaparken, dels en motion av Mikael Söderlund (m) i vilken han föreslagit att en betydande gata eller plats i centrala Stockholm uppkallas efter Astrid Lindgren.

Ordet innehades av Sebastian Cederschiöld, borgarrådet Börjeson, Fredrik Wallén, Lotta Edholm, Cecilia Obermüller, borgarrådet Söderlund och Ann-Marie Strömberg.

Yrkanden

Under överläggningen hade yrkats

dels bifall till kommunstyrelsens förslag,

dels av borgarrådet Söderlund (m) bifall till moderata samlingspartiets reservation i kommunstyrelsen,

dels av Fredrik Wallén (kd) bifall till kristdemokraternas reservation i kommunstyrelsen.

Beslut

Efter framställda propositioner enligt dessa yrkanden beslöt kommunfullmäktige utan omröstning - i enlighet med kommunstyrelsens förslag - följande.

 1. Astrid Lindgrens Terrass fastställs som nytt namn för del av Vasaparken.
 2. Motion (2003:30) av Mikael Söderlund (m) anses besvarad med vad som anförs i utlåtandet.

§13 Förslag till ny modell för fördelning av medel för stadsdelsnämndernas stadsmiljöverksamhet (utl 2004:93)

Dnr 309-557/2004

Kommunstyrelsens utlåtande nr 2004:93 behandlades. Utlåtandet gäller ett förslag till ny modell för fördelning av medel för stadsdelsnämndernas stadsmiljöverksamhet.

Ordet innehades av borgarrådet Valeskog, Ulf Fridebäck, Ann-Marie Strömberg, Berthold Gustavsson, borgarrådet Gunnarsson, Margareta Björk, Inge-Britt Lundin, Ann Mari Engel, Ewa Samuelsson, Helena Bonnier och Kerstin Gustavsson.

Yrkanden

Under överläggningen hade yrkats

dels av borgarrådet Valeskog (s), Ann-Marie Strömberg (v) och borgarrådet Gunnarsson (mp) bifall till nytt utdelat förslag enligt följande:

att kommunfullmäktige beslutar följande.

 1. Förslaget till ny modell för fördelning av medel för stadsdelsnämndernas stadsmiljöverksamhet godkänns.
 2. Förslaget till övergångsregler som presenterats i utlåtandet godkänns.
 3. Formerna för den framtida finansieringen av Agenda 21 ska ses över i samband med budgetarbetet för år 2005.
 4. Kommunstyrelsen ges i uppdrag att genomföra fördjupade studier av hur fördelningen av medel för stadsdelsnämndernas stadsmiljöverksamhet kan utvecklas genom beaktande av restaurangtäthet, kommunikationsplatser samt andra fysiska anläggningar som påverkar nedskräpning och slitage.
 5. Därutöver anföra följande.
  I enlighet med den budgetstyrning som föreslås i SPO-ärendet om principer för styrning så sker resurstilldelningen till stadens nämnder alltmer schabloniserat utifrån prestations- och nyckeltalsbaserade system. Istället för en förhandlingsdialog mellan nämnderna och fullmäktige om hur mycket pengar som skall utgå – och till vilka ändamål - tilldelas nämnderna en rambudget som är beräknad utifrån ett antal resursfördelningsmodeller. Resursfördelningsmodellerna skall inte uppfattas som centralt fastställda budgetar utan som ett sätt att fånga upp de strukturella olikheterna i behov som de olika stadsdelsnämnderna har. Det finns inte resursfördelningsmodeller för alla de verksamheter som stadsdelsnämnderna skall bedriva. Som exempel kan nämnas att det inte finns särskilda fördelningsmodeller för Agenda 21-verksamheten eller för kolloverksamheten. Likaså rymmer det föreslagna systemet ingen särskild fördelningsmodell för nämnd, central förvaltningsorganisation och medborgardialog. Stadsdelsnämnderna måste se de medel de har att disponera som ett ramanslag för att fullfölja alla de uppdrag som kommunfullmäktige har slagit fast i budget. Budgeten tilldelas i två anslag: anslag 1, stadsdelens verksamhet och anslag 2, ekonomiskt bistånd. Mellan anslagen kan omfördelning ej ske.
  Istället för att kommunfullmäktige styr genom att öronmärka resurser till varje verksamhetsgren skall styrningen fokuseras på att formulera riktlinjer som tydligt anger vilka verksamheter som måste finnas och vilka kvaliteter som skall uppnås utifrån medborgarnas utgångspunkter. På så sätt kan kommunfullmäktige upprätthålla den kommunala likställighetsprincipen i en decentraliserad kommunal organisation.
  En svaghet med den reformering som nu föreslås av de olika resursfördelningsmodellerna är att alla modeller ännu inte är framme och att de samlade konsekvenserna för stadsdelsnämnderna inte helt kan överblickas. Modellen för handikappomsorgen har visat sig vara så komplicerad att inget förslag kommer finnas färdigt inför kommunfullmäktiges beslut om budget för år 2005. Det är också först 2006 som effekterna av de föreslagna förändringarna slår igenom fullt ut eftersom avtrappning föreslås i tre av modellerna (fysisk verksamhet, ekonomiskt bistånd och pedagogisk verksamhet). Inför 2006 års budget skall det göras en utvärdering och avstämning av effekterna av de förändringar som nu föreslås beslutas inom systemen för ekonomiskt bistånd, äldreomsorg, fysisk verksamhet och pedagogisk verksamhet. De framtida formerna för finansiering för Agenda 21 i stadsdelsnämnderna ska beslutas i samband med budget för 2005.
  Stadens resursfördelningssystem är utan tvekan komplicerat. Det är viktigt att den reformering av fördelningsmodellerna som nu genomförs åtföljs av en omfattande utbildningsinsats gentemot såväl förtroendevalda som tjänstemän i staden. Det är viktigt att systemet är transparent så att man kan följa hur rambudgeten för varje nämnd har räknats fram. Men det är också viktigt att tydliggöra hur styrsystemet är konstruerat. På samma sätt måste modellen kunna förklaras för medborgarna på ett någorlunda lättförståeligt sätt.

dels av Berthold Gustavsson (m), Ulf Fridebäck (fp) och Ewa Samuelsson (kd) avslag på ovanstående yrkande.

Beslut

Efter framställda propositioner enligt dessa yrkanden beslöt kommunfullmäktige utan omröstning följande.

 1. Förslaget till ny modell för fördelning av medel för stadsdelsnämndernas stadsmiljöverksamhet godkänns.
 2. Förslaget till övergångsregler som presenterats i utlåtandet godkänns.
 3. Formerna för den framtida finansieringen av Agenda 21 ska ses över i samband med budgetarbetet för år 2005.
 4. Kommunstyrelsen ges i uppdrag att genomföra fördjupade studier av hur fördelningen av medel för stadsdelsnämndernas stadsmiljöverksamhet kan utvecklas genom beaktande av restaurangtäthet, kommunikationsplatser samt andra fysiska anläggningar som påverkar nedskräpning och slitage.
 5. Därutöver anföra följande.
  I enlighet med den budgetstyrning som föreslås i SPO-ärendet om principer för styrning så sker resurstilldelningen till stadens nämnder alltmer schabloniserat utifrån prestations- och nyckeltalsbaserade system. Istället för en förhandlingsdialog mellan nämnderna och fullmäktige om hur mycket pengar som skall utgå – och till vilka ändamål - tilldelas nämnderna en rambudget som är beräknad utfrån ett antal resursfördelningsmodeller. Resursfördelningsmodellerna skall inte uppfattas som centralt fastställda budgetar utan som ett sätt att fånga upp de strukturella olikheterna i behov som de olika stadsdelsnämnderna har. Det finns inte resursfördelningsmodeller för alla de verksamheter som stadsdelsnämnderna skall bedriva. Som exempel kan nämnas att det inte finns särskilda fördelningsmodeller för Agenda 21-verksamheten eller för kolloverksamheten. Likaså rymmer det föreslagna systemet ingen särskild fördelningsmodell för nämnd, central förvaltningsorganisation och medborgardialog. Stadsdelsnämnderna måste se de medel de har att disponera som ett ramanslag för att fullfölja alla de uppdrag som kommunfullmäktige har slagit fast i budget. Budgeten tilldelas i två anslag: anslag 1, stadsdelens verksamhet och anslag 2, ekonomiskt bistånd. Mellan anslagen kan omfördelning ej ske.

  Istället för att kommunfullmäktige styr genom att öronmärka resurser till varje verksamhetsgren skall styrningen fokuseras på att formulera riktlinjer som tydligt anger vilka verksamheter som måste finnas och vilka kvaliteter som skall uppnås utifrån medborgarnas utgångspunkter. På så sätt kan kommunfullmäktige upprätthålla den kommunala likställighetsprincipen i en decentraliserad kommunal organisation.

  En svaghet med den reformering som nu föreslås av de olika resursfördelningsmodellerna är att alla modeller ännu inte är framme och att de samlade konsekvenserna för stadsdelsnämnderna inte helt kan överblickas. Modellen för handikappomsorgen har visat sig vara så komplicerad att inget förslag kommer finnas färdigt inför kommunfullmäktiges beslut om budget för år 2005. Det är också först 2006 som effekterna av de föreslagna förändringarna slår igenom fullt ut eftersom avtrappning föreslås i tre av modellerna (fysisk verksamhet, ekonomiskt bistånd och pedagogisk verksamhet). Inför 2006 års budget skall det göras en utvärdering och avstämning av effekterna av de förändringar som nu föreslås beslutas inom systemen för ekonomiskt bistånd, äldreomsorg, fysisk verksamhet och pedagogisk verksamhet. De framtida formerna för finansiering för Agenda 21 i stadsdelsnämnderna ska beslutas i samband med budget för 2005.

  Stadens resursfördelningssystem är utan tvekan komplicerat. Det är viktigt att den reformering av fördelningsmodellerna som nu genomförs åtföljs av en omfattande utbildningsinsats gentemot såväl förtroendevalda som tjänstemän i staden. Det är viktigt att systemet är transparent så att man kan följa hur rambudgeten för varje nämnd har räknats fram. Men det är också viktigt att tydliggöra hur styrsystemet är konstruerat. På samma sätt måste modellen kunna förklaras för medborgarna på ett någorlunda lättförståeligt sätt.

§14 Ändring i föredragningsordningen

Kommunfullmäktige beslöt utan omröstning att behandla punkterna nr 12 och 13 på föredragningslistan före punkt nr 10.

§15 Översyn av resursfördelning inom äldreomsorgen (2004:96)

Kommunstyrelsens utlåtande nr 2004:96 behandlades. Utlåtandet gäller ett förslag till översyn av resursfördelning inom äldreomsorgen.

Ordet innehades av borgarrådet Olofsson, Ann-Katrin Åslund, Monika Lindh, Margareta Björk, Christer Öhgren och Ewa Samuelsson.

Yrkanden

Under överläggningen hade yrkats

dels bifall till kommunstyrelsens förslag,

dels av Monika Lindh (s), borgarrådet Olofsson (v) och Christer Öhgren (mp) bifall till följande komplettering:

att därutöver anföra följande.
I enlighet med den budgetstyrning som föreslås i SPO-ärendet om principer för styrning så sker resurstilldelningen till stadens nämnder alltmer schabloniserat utifrån prestations- och nyckeltalsbaserade system. Istället för en förhandlingsdialog mellan nämnderna och fullmäktige om hur mycket pengar som skall utgå – och till vilka ändamål - tilldelas nämnderna en rambudget som är beräknad utifrån ett antal resursfördelningsmodeller. Resursfördelningsmodellerna skall inte uppfattas som centralt fastställda budgetar utan som ett sätt att fånga upp de strukturella olikheterna i behov som de olika stadsdelsnämnderna har. Det finns inte resursfördelningsmodeller för alla de verksamheter som stadsdelsnämnderna skall bedriva. Som exempel kan nämnas att det inte finns särskilda fördelningsmodeller för Agenda 21-verksamheten eller för kolloverksamheten. Likaså rymmer det föreslagna systemet ingen särskild fördelningsmodell för nämnd, central förvaltningsorganisation och medborgardialog. Stadsdelsnämnderna måste se de medel de har att disponera som ett ramanslag för att fullfölja alla de uppdrag som kommunfullmäktige har slagit fast i budget. Budgeten tilldelas i två anslag: anslag 1, stadsdelens verksamhet och anslag 2, ekonomiskt bistånd. Mellan anslagen kan omfördelning ej ske.
Istället för att kommunfullmäktige styr genom att öronmärka resurser till varje verksamhetsgren skall styrningen fokuseras på att formulera riktlinjer som tydligt anger vilka verksamheter som måste finnas och vilka kvaliteter som skall uppnås utifrån medborgarnas utgångspunkter. På så sätt kan kommunfullmäktige upprätthålla den kommunala likställighetsprincipen i en decentraliserad kommunal organisation.
En svaghet med den reformering som nu föreslås av de olika resursfördelningsmodellerna är att alla modeller ännu inte är framme och att de samlade konsekvenserna för stadsdelsnämnderna inte helt kan överblickas. Modellen för handikappomsorgen har visat sig vara så komplicerad att inget förslag kommer finnas färdigt inför kommunfullmäktiges beslut om budget för år 2005. Det är också först 2006 som effekterna av de föreslagna förändringarna slår igenom fullt ut eftersom avtrappning föreslås i tre av modellerna (fysisk verksamhet, ekonomiskt bistånd och pedagogisk verksamhet). Inför 2006 års budget skall det göras en utvärdering och avstämning av effekterna av de förändringar som nu föreslås beslutas inom systemen för ekonomiskt bistånd, äldreomsorg, fysisk verksamhet och pedagogisk verksamhet. De framtida formerna för finansiering för Agenda 21 i stadsdelsnämnderna ska beslutas i samband med budget för 2005.
Stadens resursfördelningssystem är utan tvekan komplicerat. Det är viktigt att den reformering av fördelningsmodellerna som nu genomförs åtföljs av en omfattande utbildningsinsats gentemot såväl förtroendevalda som tjänstemän i staden. Det är viktigt att systemet är transparent så att man kan följa hur rambudgeten för varje nämnd har räknats fram. Men det är också viktigt att tydliggöra hur styrsystemet är konstruerat. På samma sätt måste modellen kunna förklaras för medborgarna på ett någorlunda lättförståeligt sätt.

Beslut

Efter framställda propositioner enligt dessa yrkanden beslöt kommunfullmäktige utan omröstning - i enlighet med kommunstyrelsens kompletterade förslag - följande.

 1. Kommunstyrelsen ges i uppdrag att i budgeten för år 2005 göra de förändringar av resursfördelningssystemet för äldreomsorgen som föreslås i detta ärende.
 2. Uppdraget att göra en översyn av resursfördelningssystemet för äldreomsorgen betraktas som slutfört.
 3. Uppdraget att utreda hur bostadsbeståndets utformning påverkar behovet av äldreomsorg kvarstår.
 4. Därutöver anföra följande.
  I enlighet med den budgetstyrning som föreslås i SPO-ärendet om principer för styrning så sker resurstilldelningen till stadens nämnder alltmer schabloniserat utifrån prestations- och nyckeltalsbaserade system. Istället för en förhandlingsdialog mellan nämnderna och fullmäktige om hur mycket pengar som skall utgå – och till vilka ändamål - tilldelas nämnderna en rambudget som är beräknad utifrån ett antal resursfördelningsmodeller. Resursfördelningsmodellerna skall inte uppfattas som centralt fastställda budgetar utan som ett sätt att fånga upp de strukturella olikheterna i behov som de olika stadsdelsnämnderna har. Det finns inte resursfördelningsmodeller för alla de verksamheter som stadsdelsnämnderna skall bedriva. Som exempel kan nämnas att det inte finns särskilda fördelningsmodeller för Agenda 21-verksamheten eller för kolloverksamheten. Likaså rymmer det föreslagna systemet ingen särskild fördelningsmodell för nämnd, central förvaltningsorganisation och medborgardialog. Stadsdelsnämnderna måste se de medel de har att disponera som ett ramanslag för att fullfölja alla de uppdrag som kommunfullmäktige har slagit fast i budget. Budgeten tilldelas i två anslag: anslag 1, stadsdelens verksamhet och anslag 2, ekonomiskt bistånd. Mellan anslagen kan omfördelning ej ske.

  Istället för att kommunfullmäktige styr genom att öronmärka resurser till varje verksamhetsgren skall styrningen fokuseras på att formulera riktlinjer som tydligt anger vilka verksamheter som måste finnas och vilka kvaliteter som skall uppnås utifrån medborgarnas utgångspunkter. På så sätt kan kommunfullmäktige upprätthålla den kommunala likställighetsprincipen i en decentraliserad kommunal organisation.

  En svaghet med den reformering som nu föreslås av de olika resursfördelningsmodellerna är att alla modeller ännu inte är framme och att de samlade konsekvenserna för stadsdelsnämnderna inte helt kan överblickas. Modellen för handikappomsorgen har visat sig vara så komplicerad att inget förslag kommer finnas färdigt inför kommunfullmäktiges beslut om budget för år 2005. Det är också först 2006 som effekterna av de föreslagna förändringarna slår igenom fullt ut eftersom avtrappning föreslås i tre av modellerna (fysisk verksamhet, ekonomiskt bistånd och pedagogisk verksamhet). Inför 2006 års budget skall det göras en utvärdering och avstämning av effekterna av de förändringar som nu föreslås beslutas inom systemen för ekonomiskt bistånd, äldreomsorg, fysisk verksamhet och pedagogisk verksamhet. De framtida formerna för finansiering för Agenda 21 i stadsdelsnämnderna ska beslutas i samband med budget för 2005.

  Stadens resursfördelningssystem är utan tvekan komplicerat. Det är viktigt att den reformering av fördelningsmodellerna som nu genomförs åtföljs av en omfattande utbildningsinsats gentemot såväl förtroendevalda som tjänstemän i staden. Det är viktigt att systemet är transparent så att man kan följa hur rambudgeten för varje nämnd har räknats fram. Men det är också viktigt att tydliggöra hur styrsystemet är konstruerat. På samma sätt måste modellen kunna förklaras för medborgarna på ett någorlunda lättförståeligt sätt.

§16 Förslag till ny resursfördelningsmodell för ekonomiskt bistånd (utl 2004:97)

Dnr 325-715/2004

Kommunstyrelsens utlåtande nr 2004:97 behandlades. Utlåtandet gäller ett förslag till ny resursfördelningsmodell för ekonomiskt bistånd.

Ordet innehades av borgarrådet Olofsson, Ewa Samuelsson, Christer Öhgren, Ann-Katrin Åslund och Monika Lindh.

Yrkanden

Under överläggningen hade yrkats

dels bifall till kommunstyrelsens förslag,

dels av Monika Lindh (s), borgarrådet Olofsson (v) och Christer Öhgren (mp) bifall till följande komplettering:

att därutöver anföra följande.
I enlighet med den budgetstyrning som föreslås i SPO-ärendet om principer för styrning så sker resurstilldelningen till stadens nämnder alltmer schabloniserat utifrån prestations- och nyckeltalsbaserade system. Istället för en förhandlingsdialog mellan nämnderna och fullmäktige om hur mycket pengar som skall utgå – och till vilka ändamål - tilldelas nämnderna en rambudget som är beräknad utifrån ett antal resursfördelningsmodeller. Resursfördelningsmodellerna skall inte uppfattas som centralt fastställda budgetar utan som ett sätt att fånga upp de strukturella olikheterna i behov som de olika stadsdelsnämnderna har. Det finns inte resursfördelningsmodeller för alla de verksamheter som stadsdelsnämnderna skall bedriva. Som exempel kan nämnas att det inte finns särskilda fördelningsmodeller för Agenda 21-verksamheten eller för kolloverksamheten. Likaså rymmer det föreslagna systemet ingen särskild fördelningsmodell för nämnd, central förvaltningsorganisation och medborgardialog. Stadsdelsnämnderna måste se de medel de har att disponera som ett ramanslag för att fullfölja alla de uppdrag som kommunfullmäktige har slagit fast i budget. Budgeten tilldelas i två anslag: anslag 1, stadsdelens verksamhet och anslag 2, ekonomiskt bistånd. Mellan anslagen kan omfördelning ej ske.
Istället för att kommunfullmäktige styr genom att öronmärka resurser till varje verksamhetsgren skall styrningen fokuseras på att formulera riktlinjer som tydligt anger vilka verksamheter som måste finnas och vilka kvaliteter som skall uppnås utifrån medborgarnas utgångspunkter. På så sätt kan kommunfullmäktige upprätthålla den kommunala likställighetsprincipen i en decentraliserad kommunal organisation.
En svaghet med den reformering som nu föreslås av de olika resursfördelningsmodellerna är att alla modeller ännu inte är framme och att de samlade konsekvenserna för stadsdelsnämnderna inte helt kan överblickas. Modellen för handikappomsorgen har visat sig vara så komplicerad att inget förslag kommer finnas färdigt inför kommunfullmäktiges beslut om budget för år 2005. Det är också först 2006 som effekterna av de föreslagna förändringarna slår igenom fullt ut eftersom avtrappning föreslås i tre av modellerna (fysisk verksamhet, ekonomiskt bistånd och pedagogisk verksamhet). Inför 2006 års budget skall det göras en utvärdering och avstämning av effekterna av de förändringar som nu föreslås beslutas inom systemen för ekonomiskt bistånd, äldreomsorg, fysisk verksamhet och pedagogisk verksamhet. De framtida formerna för finansiering för Agenda 21 i stadsdelsnämnderna ska beslutas i samband med budget för 2005.
Stadens resursfördelningssystem är utan tvekan komplicerat. Det är viktigt att den reformering av fördelningsmodellerna som nu genomförs åtföljs av en omfattande utbildningsinsats gentemot såväl förtroendevalda som tjänstemän i staden. Det är viktigt att systemet är transparent så att man kan följa hur rambudgeten för varje nämnd har räknats fram. Men det är också viktigt att tydliggöra hur styrsystemet är konstruerat. På samma sätt måste modellen kunna förklaras för medborgarna på ett någorlunda lättförståeligt sätt.

Beslut

Efter framställda propositioner enligt dessa yrkanden beslöt kommunfullmäktige utan omröstning - i enlighet med kommunstyrelsens kompletterade förslag - följande.

 1. Modell för fördelning av budget till stadsdelsnämnderna avseende ekonomiskt bistånd godkänns i enlighet med förslaget i stadsledningskontorets tjänsteutlåtande, bilaga 2 till utlåtandet, inklusive kompletteringar i bilaga 3 till utlåtandet.
 2. Resursfördelningsmodellen införs i samband med budget 2005 under en tidsbegränsad övergångsperiod på ett år, där 70% av stadens budget fördelas enligt modellen och 30% enligt utfallet från närmast föregående års bokslut (2003).
 3. Kommunstyrelsen ges i uppdrag att
  1. årligen utvärdera modellen samt ingående variabler
  2. genomföra en översyn av fördelningsnyckeln för handläggningskostnader och för anslaget för arbetsmarknadsåtgärder.
 1. Därutöver anföra följande.
  I enlighet med den budgetstyrning som föreslås i SPO-ärendet om principer för styrning så sker resurstilldelningen till stadens nämnder alltmer schabloniserat utifrån prestations- och nyckeltalsbaserade system. Istället för en förhandlingsdialog mellan nämnderna och fullmäktige om hur mycket pengar som skall utgå – och till vilka ändamål - tilldelas nämnderna en rambudget som är beräknad utifrån ett antal resursfördelningsmodeller. Resursfördelningsmodellerna skall inte uppfattas som centralt fastställda budgetar utan som ett sätt att fånga upp de strukturella olikheterna i behov som de olika stadsdelsnämnderna har. Det finns inte resursfördelningsmodeller för alla de verksamheter som stadsdelsnämnderna skall bedriva. Som exempel kan nämnas att det inte finns särskilda fördelningsmodeller för Agenda 21-verksamheten eller för kolloverksamheten. Likaså rymmer det föreslagna systemet ingen särskild fördelningsmodell för nämnd, central förvaltningsorganisation och medborgardialog. Stadsdelsnämnderna måste se de medel de har att disponera som ett ramanslag för att fullfölja alla de uppdrag som kommunfullmäktige har slagit fast i budget. Budgeten tilldelas i två anslag: anslag 1, stadsdelens verksamhet och anslag 2, ekonomiskt bistånd. Mellan anslagen kan omfördelning ej ske.

  Istället för att kommunfullmäktige styr genom att öronmärka resurser till varje verksamhetsgren skall styrningen fokuseras på att formulera riktlinjer som tydligt anger vilka verksamheter som måste finnas och vilka kvaliteter som skall uppnås utifrån medborgarnas utgångspunkter. På så sätt kan kommunfullmäktige upprätthålla den kommunala likställighetsprincipen i en decentraliserad kommunal organisation.
  En svaghet med den reformering som nu föreslås av de olika resursfördelningsmodellerna är att alla modeller ännu inte är framme och att de samlade konsekvenserna för stadsdelsnämnderna inte helt kan överblickas. Modellen för handikappomsorgen har visat sig vara så komplicerad att inget förslag kommer finnas färdigt inför kommunfullmäktiges beslut om budget för år 2005. Det är också först 2006 som effekterna av de föreslagna förändringarna slår igenom fullt ut eftersom avtrappning föreslås i tre av modellerna (fysisk verksamhet, ekonomiskt bistånd och pedagogisk verksamhet). Inför 2006 års budget skall det göras en utvärdering och avstämning av effekterna av de förändringar som nu föreslås beslutas inom systemen för ekonomiskt bistånd, äldreomsorg, fysisk verksamhet och pedagogisk verksamhet. De framtida formerna för finansiering för Agenda 21 i stadsdelsnämnderna ska beslutas i samband med budget för 2005.

  Stadens resursfördelningssystem är utan tvekan komplicerat. Det är viktigt att den reformering av fördelningsmodellerna som nu genomförs åtföljs av en omfattande utbildningsinsats gentemot såväl förtroendevalda som tjänstemän i staden. Det är viktigt att systemet är transparent så att man kan följa hur rambudgeten för varje nämnd har räknats fram. Men det är också viktigt att tydliggöra hur styrsystemet är konstruerat. På samma sätt måste modellen kunna förklaras för medborgarna på ett någorlunda lättförståeligt sätt.

§17 Avtal avseende Fortums verksamhet i Hjorthagen. Hemställan från gatu- och fastighetsnämnden. Villkorat av kommun-fullmäktiges godkännande senast 1 juli 2004 (utl 2004:94)

Dnr 316-1999/2004

Kommunstyrelsens utlåtande nr 2004:94 behandlades. Utlåtandet gäller en hemställan från gatu- och fastighetsnämnden gällande förslag till avtal avseende Fortums verksamhet i Hjorthagen.

Ordet innehades av borgarrådet Valeskog, Ulf Fridebäck, Berthold Gustavsson, Ulla Hamilton, borgarrådet Gunnarsson, Ann-Marie Strömberg och Åsa Romson.

Yrkanden

Under överläggningen hade yrkats

dels bifall till kommunstyrelsens förslag,

dels av borgarrådet Gunnarsson (mp) bifall till miljöpartiets reservation i kommunstyrelsen innebärande återremiss.

Propositionsordning

Ordföranden tog först upp återremissyrkandet. Vid propositioner på bifall till eller avslag på detta yrkande beslöt kommunfullmäktige utan omröstning att avslå återremissyrkandet.

Härefter beslöt kommunfullmäktige utan omröstning att bifalla kommunstyrelsens förslag.

Beslut

Kommunfullmäktige hade alltså beslutat följande.

 1. Föreliggande ramavtal mellan Stockholms stad genom gatu- och fastighetsnämnden, Stockholms Hamn AB, AB Fortum Värme samt Fortum Distribution AB avseende omdisponering av Fortums verksamhet i Hjorthagen godkänns.
 2. Den del av ersättningen till AB Fortum Värme, enligt punkt 5.3 respektive 5.4 i ramavtalet, som kommer att erläggas under 2004 finansieras via gatu- och fastighetsnämndens investeringsplan för 2004. Finansiering av den del av ersättningen, enligt punkt 5.3 respektive 5.4 i ramavtalet, som kommer att erläggas under 2005-2007 får beaktas vid upprättande av budget för 2005.
 3. Finansiering av investeringsutgift avseende nedläggning av kraftkablar i bergstunnel i enlighet med punkt 10 och 11 i ramavtalet får beaktas vid upprättande av budget för 2005.

§18 Försäljning av Keflavik Fastighets AB (utl 2004:95)

Dnr 649-2172/2004

Kommunstyrelsens utlåtande nr 2004:95 behandlades. Utlåtandet gäller ett förslag till aktieöverlåtelseavtal för Keflavik Fastighets AB. Ny version anmäldes och utdelades.

Beslut

Med bifall till kommunstyrelsens kompletterade förslag beslöt kommunfullmäktige utan omröstning följande.

 1. Förslag till aktieöverlåtelseavtal för Keflavik Fastighets AB godkänns.
 2. Staden skall inte utnyttja den lösenrätt till aktierna i Keflavik Fastighets AB som uppkommer för staden enligt hembudsbestämmelsen (§11) i Keflaviks Fastighets AB:s bolagsordning vid Skolfastigheter i Stockholm AB (SISAB) försäljning av aktierna i Keflavik Fastighets AB.
 3. Medges att § 13 i bolagsordningen för Keflavik Fastighets AB, som stadgar att bolagsordningen inte får ändras utan Stockholms kommunfullmäktiges medgivande, utgår ur bolagsordningen och att bolagsordningen för Keflavik Fastighets AB i övrigt får ändras på sätt som nya ägaren beslutar.

§19 Ändrad tillämpning av Stockholms stads räddnings-tjänstplan (utl 2004:98)

Dnr 307-2221/2004

Kommunstyrelsens utlåtande nr 2004:98 behandlades. Utlåtandet gäller ett förslag till ändrad tillämpning av Stockholms stads räddningstjänstplan.

Ordet innehades av borgarrådet Gunnarsson, Fredrik Wallén, borgarrådet Axén Olin samt Didar Samaletdin.

Beslut

Med bifall till kommunstyrelsens förslag i utlåtandet beslöt kommunfullmäktige utan omröstning följande.

Tillämpningen av stadens räddningstjänstplan ändras i enlighet med brandförsvarets förslag.

§20 Förköp av tomträtten Ängsbotten 6 i Hjorthagen (utl 2004:99)

Dnr 642-2296/2004

Ärendet utgår.

§21 Bordlagda ärenden

Kommunfullmäktige beslöt utan omröstning att åter bordlägga kommunstyrelsens utlåtande nr 70, 84, 86, 87, 88 och 89 för år 2004.

§22 Bordlagda interpellationer

Kommunfullmäktige beslöt utan omröstning att åter bordlägga besvarandet av interpellationerna nr 83, 91, 93, 95, 97, 99, 100, 104, 105 och 110 för år 2003 samt nr 1, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 13, 14, 15, 17, 19, 20, 21, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32 och 33 för år 2004.

§23 Interpellationer

Anmäldes ingivna interpellationer:

 1. av Ewa Samuelsson (kd) om den ökande alkoholfloden (nr 2004:34);
 2. av Fredrik Wallén (kd) om stadens stöd till privat väktarbevakning av offentliga platser (nr 2004:35).

Kommunfullmäktige beslöt utan omröstning medgiva att interpellationerna fick framställas.

Härefter beslöt kommunfullmäktige utan omröstning att bordlägga besvarandet av dessa interpellationer.

§24 Motion

Dnr 314-2604/2004

Under tiden 8 juni – 17 juni 2004 väcktes och inlämnades följande motion:

av Jan Björklund m.fl. (fp) om folkomröstning om trängselskatten i hela stockholmsregionen (nr 2004:34).

Motionen överlämnades till kommunstyrelsen för beredning.

Kommunfullmäktige åtskildes kl. 20.00.

 

 

Vid protokollet:

 

Anette Otteborn