Din position: Hem > Stockholms stad > Kommunfullmäktige > Sammanträde 2004-06-22

Sammanträde 2004-06-22

Datum
Klockan
16:00
Plats
KOMMUNFULLMÄKTIGE

Tema

I det fall ärendet skulle minoritetsbordläggas/återremitteras behandlas ärendet på nytt to Läs mer...rsdagen den 1 juli 2004 kl. 10.00.


Rotel I: Finansroteln; borgarrådet Annika Billström
Rotel II: Stadsbyggnads- och idrottsroteln; borgarrådet Kersti Py Börjeson
Rotel III: Gatu- och fastighetsroteln; borgarrådet Jan Valeskog
Rotel IV: Skol- och kulturroteln; borgarrådet Erik Nilsson
Rotel V: Personal- och demokratiroteln; borgarrådet Leif Rönngren
Rotel VI: Arbetsmarknads- och integrationsroteln; borgarrådet Teres Lindberg
Rotel VII: Socialroteln; borgarrådet Margareta Olofsson
Rotel VIII: Miljöroteln; borgarrådet Viviann Gunnarsson

3 Utl. 2004:100. Avtal mellan Stockholms stad och Finansdepartementet respektive Vägverket avseende försöket med trängselskatt (behandlas av kommunstyrelsen den 22 juni).

Bilagor till protokoll
Debattprotokoll (118 kb)

§1 Upprop

Kl. 18.01 förrättades upprop, varvid närvaro antecknades enligt ---------- Bilaga 1.

§2 Justering

Förste vice ordföranden Bo Bladholm (m) och andre vice ordföranden Claes-Göran Jacobson (v) utsågs att jämte ordföranden Barry Andersson (s) justera och expediera dagens protokoll. Justeringen kommer att ske torsdagen den 24 juni 2004 kl. 12.00.

§3 Avtal mellan Stockholms stad och Finansdepartementet respektive Vägverket avseende försöket med trängselskatt (utl 2004:100)

Dnr 125-2630/2004

Kommunstyrelsens utlåtande nr 2004:100 behandlades. Utlåtandet gäller avtal mellan Stockholms stad och Finansdepartementet respektive Vägverket avseende försöket med trängselskatt.

Ordet innehades av borgarråden Billström, Axén Olin och Björklund, Åsa Romson, borgarrådet Nordin, Ulf Fridebäck, Karl Bern, Rolf Könberg, Ewa Samuelsson, Madeleine Sjöstedt, Per Bolund, borgarrådet Valeskog, Christer Öhgren, Lotta Edholm, Dag Larsson, borgarrådet Olofsson, Ann-Katrin Åslund, Björn Ljung, Rebwar Hassan, Fredrik Wallén, Inge-Britt Lundin, Moissis Nikolaidis, Louise du Rietz-Svenson, Christer Wennerholm, Ulla Hamilton och Hardy Hedman.

Yrkanden

Under överläggningen hade yrkats

dels bifall till kommunstyrelsens förslag,

dels av Rolf Könberg (m), Ulf Fridebäck (fp) och Ewa Samuelsson (kd) bifall till moderata samlingspartiets, folkpartiet liberalernas och kristdemokraternas gemensamma reservation i kommunstyrelsen innebärande återremiss med följande motivering:

  • Kammarrättens dom innebar ett upphävande av fullmäktiges beslut den 2 juni 2003 om att uppdra till kommunstyrelsen att upphandla ett system för biltullar/miljöavgifter. Det naturliga vore att staden avbröt upphandlingen och lät rätt myndighet ta över ansvaret genom att inleda en ny upphandling. Staden är i och med domen förbjuden att fortsätta upphandlingen och enligt upphandlingsexperter kan man heller inte överlämna en pågående, men upphävd, upphandling. Trots detta föreslår föredragande borgarråd att man ska överlämna en pågående upphandling. Frågan om hur det föreslagna beslutet överensstämmer med kammarrättens dom bör därför klargöras.
  • Av ärendet framgår att Vägverket och staden inte är överens om hur upphandlingsfrågan ska hanteras. Det är inte känt hur Vägverket tänker agera om staden lämnar över upphandlingen. Med tanke på de företag och anbudsgivare som deltar i upphandlingen bör frågan om hur Vägverket tänker hantera upphandlingen klart framgå i ärendet innan fullmäktige fattar beslut.
  • Fortfarande har staten inte ingått ett förpliktande avtal med staden angående kostnaderna för försöket med biltullar/miljöavgifter. Enligt regeringsbeslutet skall staden kompenseras för sina kostnader men regeringen skriver vidare: "Exakt vilka poster det blir fråga om och till vilka belopp dessa ska ersättas av staten skall klarläggas i överläggningar mellan parterna och intas i utkastet till avtal." Återremissen bör resultera i ett tydliggörande av statens kostnadsansvar.
  • De juridiska konsekvenserna av att staden och Vägverket inte är överens är inte redovisade i ärendet. En felaktigt hanterad upphandling kan leda till skadeståndsansvar. Det finns därför risk för att staden löper ekonomisk skada genom att inte avbryta upphandlingen omedelbart. Efter en återremiss bör det i ärendet klart framgå vilka dessa risker är och hur de kan undvikas.

Propositionsordning

Ordföranden tog upp Rolf Könbergs (m), Ulf Fridebäcks (fp) och Ewa Samuelssons (kd) gemensamma återremissyrkande. Vid propositioner på bifall till eller avslag på detta yrkande fann ordföranden att kravet för minoritetsåterremiss var uppfyllt. Kommunfullmäktige hade härmed beslutat att återremittera ärendet.

Beslut

Kommunfullmäktige hade alltså beslutat att återremittera ärendet.

 

 

Kommunfullmäktige åtskildes kl. 20.10.

 

 

Vid protokollet:

 

 

Anette Otteborn