Din position: Hem > Stockholms stad > Kommunfullmäktige > Sammanträde 2004-07-01

Sammanträde 2004-07-01

Datum
Klockan
16:00
Plats
KOMMUNFULLMÄKTIGE

Tema

Rotel I: Finansroteln; borgarrådet Annika Billström
Rotel II: Stadsbyggnads- och idrottsr Läs mer...oteln; borgarrådet Kersti Py Börjeson
Rotel III: Gatu- och fastighetsroteln; borgarrådet Jan Valeskog
Rotel IV: Skol- och kulturroteln; borgarrådet Erik Nilsson
Rotel V: Personal- och demokratiroteln; borgarrådet Leif Rönngren
Rotel VI: Arbetsmarknads- och integrationsroteln; borgarrådet Teres Lindberg
Rotel VII: Socialroteln; borgarrådet Margareta Olofsson
Rotel VIII: Miljöroteln; borgarrådet Viviann Gunnarsson

3 Utl. 2004:101. Avtal mellan Stockholms stad och Finansdepartementet respektive Vägverket avseende försöket med trängselskatt. Minoritetsåterremiss från kommunfullmäktige den 22 juni 2004 (behandlas av kommunstyrelsen den 1 juli).

4 Utl. 2004:102. Reseersättning avseende kommunfullmäktiges sam-manträde den 1 juli 2004 (behandlas av kommunstyrelsen den 1 juli).

Bilagor till protokoll
Debattprotokoll (114 kb)

§1 Upprop

Kl. 10.09 förrättades upprop, varvid närvaro antecknades enligt ---------- Bilaga 1.

§2 Justering

Förste vice ordföranden Bo Bladholm (m) och andre vice ordföranden Claes-Göran Jacobson (v) utsågs att jämte ordföranden Barry Andersson (s) justera och expediera dagens protokoll. Justeringen kommer att ske torsdagen den 1 juli 2004 efter sammanträdets slut.

§3 Avtal mellan Stockholms stad och Finansdepartementet respektive Vägverket avseende försöket med trängselskatt. Minoritetsåterremiss från kommunfullmäktige den 22 juni 2004 (utl 2004:101)

Dnr 125-2630/2004

Kommunstyrelsens utlåtande nr 2004:101 behandlades. Utlåtandet gäller en minoritetsåterremiss från kommunfullmäktige den 22 juni 2004 av avtal mellan Stockholms stad och Finansdepartementet respektive Vägverket avseende försöket med trängselskatt.

Ordet innehades av borgarråden Billström och Nordin, Åsa Romson, borgarrådet Björklund, Ewa Samuelsson, borgarrådet Olofsson, Madeleine Sjöstedt, Rolf Könberg, Christer Wennerholm, Moissis Nikolaidis, Ulf Fridebäck, Ann-Katrin Åslund, Göran Holmström, borgarrådet Valeskog, Inge-Britt Lundin, Didar Samaletdin, Fredrik Malm, Stellan Hamrin och Sergio Flores.

Yrkanden

Under överläggningen hade yrkats

dels bifall till kommunstyrelsens förslag,

dels av borgarråden Nordin (m) och Björklund (fp) samt Ewa Samuelsson (kd) bifall till moderata samlingspartiets, folkpartiet liberalernas och kristdemokraternas gemensamma reservation i kommunstyrelsen.

Propositionsordning

Ordföranden tog upp kommunstyrelsens förslag varemot ställdes borgarråden Nordins (m) och Björklunds (fp) samt Ewa Samuelssons (kd) gemensamma förslag. Vid propositioner på dessa yrkanden förklarade sig ordföranden finna propositionen på bifall till kommunstyrelsens förslag vara med övervägande ja besvarad.

Då votering begärdes verkställdes sådan över följande, dessförinnan föreslagna och godkända voteringsproposition:

Den som vill bifalla kommunstyrelsens förslag röstar ja,

den som inte vill det röstar nej.

Vinner nej, har kommunfullmäktige beslutat bifalla borgarråden Nordins (m) och Björklunds (fp) samt Ewa Samuelssons (kd) gemensamma förslag.

Omröstningen utföll med 46 ja och 43 nej. Såsom voteringslista nr 1 utvisar röstades ja av --------------------------------------------------------------------------- Bilaga 2.

Kommunfullmäktige hade alltså beslutat att bifalla kommunstyrelsens förslag.

Beslut

Kommunfullmäktige hade alltså – i enlighet med kommunstyrelsens förslag – beslutat följande.

  1. Bilagda avtal mellan Stockholms stad och Vägverket godkänns, bilaga 1 till utlåtandet.
  2. Kommunstyrelsen bemyndigas att träffa kompletterande avtal med Vägverket efter vad som anges i utlåtandet.
  3. Kommunstyrelsen bemyndigas att träffa avtal med regeringen om stadens medverkan i försöket m.m. och statens ersättning härför till staden.
  4. Återremissen anses därmed vara besvarad.

§4 2004:102. Reseersättning avseende kommunfullmäktiges sam-manträde den 1 juli 2004 (utl 2004:102)

Dnr 019-2726/2004

Kommunstyrelsens utlåtande nr 2004:102 behandlades. Utlåtandet gäller reseersättning avseende kommunfullmäktiges sammanträde den 1 juli 2004.

Beslut

Med bifall till kommunstyrelsens förslag i utlåtandet beslöt kommunfullmäktige utan omröstning följande.

Reseersättning får vid behov utges till ledamot eller ersättare för resa inom Sverige till och/eller från kommunfullmäktiges sammanträde den 1 juli 2004 i enlighet med förslaget från KF/KS kansli.

§5 Motion

Dnr 321-2814/2004

Under tiden 18 juni – 1 juli 2004 väcktes och inlämnades följande motion:

av Johanna Westin (m) om omsorg och pedagogisk verksamhet för barn i förskoleåldern (nr 2004:35).

Motionen överlämnades till kommunstyrelsen för beredning.

 

 

Kommunfullmäktige åtskildes kl. 12.24.

 

 

Vid protokollet:

 

 

Anette Otteborn