Din position: Hem > Stockholms stad > Kommunfullmäktige > Sammanträde 2004-10-04

Sammanträde 2004-10-04

Datum
Klockan
16:00
Plats
KOMMUNFULLMÄKTIGE

Tema

Kl. 16.00 behandlas interpellationer. Kl. 17.00-18.00 anordnas en muntlig frågestund då bo Läs mer...rgarråden svarar på ledamöternas frågor. Med början kl. 18.00 behandlas beslutsärenden. I mån av tid fortsättes därefter behandlingen av frågor och interpellationer.


Rotel I: Finansroteln; borgarrådet Annika Billström
Rotel II: Stadsbyggnads- och idrottsroteln; borgarrådet Kersti Py Börjeson
Rotel III: Gatu- och fastighetsroteln; borgarrådet Roger Mogert
Rotel IV: Skol- och kulturroteln; borgarrådet Erik Nilsson
Rotel V: Personal- och demokratiroteln; borgarrådet Leif Rönngren
Rotel VI: Arbetsmarknads- och integrationsroteln; borgarrådet Teres Lindberg
Rotel VII: Socialroteln; borgarrådet Margareta Olofsson
Rotel VIII: Miljöroteln; borgarrådet Viviann Gunnarsson

2 Nr 2003:95 av Jan Björklund (fp) om AB Stokab. RI

3 Nr 2003:99 av Mikael Söderlund (m) om insatser mot den skenande ungdomsarbetslösheten. RVI

4 Nr 2003:104 av Peter Lundén-Welden (m) om utjämning av LSS-kostnader. RVII

5 Nr 2003:110 av Abit Dundar (fp) om diskriminering av arbetssökan-de med utländsk bakgrund. RV

6 Nr 2004:1 av Lotta Edholm (fp) om det avtagande bostadsbyggan-det. RII

7 Nr 2004:3 av Malin Strid (fp) om det växande socialbidragsberoen-det bland unga. RVI

8 Nr 2004:4 av Ewa Samuelsson (kd) om framtiden för miljöbilar. RVIII

9 Nr 2004:5 av Regina Kevius (m) om tydliga regler för boende i gårdshus – gör gårdshusen lagliga!. RII

10 Nr 2004:8 av Göran Holmström (kd) om behovet av fler infartspar-keringar. RIII

11 Nr 2004:10 av Sten Nordin (m) om bilisternas förlorade 300 miljo-ner kronor. RIII

12 Nr 2004:13 av Magnus Hellström (m) om vilka rättigheter som gäll-er för människor boende i stadens gruppbostäder. RVII

13 Nr 2004:14 av Madeleine Sjöstedt (fp) om rörliga klotterväggar. RIV

14 Nr 2004:15 av Lotta Edholm (fp) om förnyelsen av Vällingby Cent-rum. RI

15 Nr 2004:17 av Magnus Hellström (m) om biltullarnas konsekvenser för Essingeleden. RI

16 Nr 2004:19 av Rolf Könberg (m) om gatu- och fastighetsnämndens långtgående delegation till gatu- och fastighetsdirektören. RIII

17 Nr 2004:20 av Sten Nordin (m) om 20 000 nya lägenheter – om 40 år?. RII

18 Nr 2004:23 av Ann-Katrin Åslund (fp) om tolkningen av social-tjänstlagen och stadens insatser kring trafficking. RVII

19 Nr 2004:24 av Fredrik Wallén (kd) om beredskapsutbildning för krisledningsnämnden. RI

20 Nr 2004:25 av Ewa Samuelsson (kd) om hur gatu- och fastighets-kontorets bostadsbestånd fördelas. RIII

21 Nr 2004:27 av Birgitta Holm (m) om tilldelningen av kompetens-fondens pengar. RV

22 Nr 2004:28 av Ann-Katrin Åslund (fp) om utveckling av kundvals-modellen inom hemtjänst m.m. RVII

23 Nr 2004:29 av Anders Broberg (kd) om återigen olaglig affischering i Vasastan av SSU. RIII

24 Nr 2004:30 av Kristina Alvendal (m) om kriminalisering av pick-nick. RVII

25 Nr 2004:31 av Fredrik Wallén (kd) om stadens IT-säkerhet. RI

26 Nr 2004:33 av Nina Ekelund (kd) om nattöppet på Eriksdalsbadets utebad. RII

27 Nr 2004:34 av Ewa Samuelsson (kd) om den ökande alkoholfloden. RVII

28 Nr 2004:35 av Fredrik Wallén (kd) om stadens stöd till privat väk-tarbevakning av offentliga platser. RV

29 Nr 2004:36 av Lotta Gravenius (fp) om gravskändning vid bland annat Västberga begravningsplats. RVIII

30 Nr 2004:37 av Madeleine Sjöstedt (fp) om musikens ställning i kul-turskolan. RIV

31 Nr 2004:38 av Kristina Axén Olin (m) om lågprisbutiker. RI

32 Nr 2004:39 av Mats G Nilsson (m) om enskilt drivna förskolors rätt till stimulansbidrag. RIV

33 Nr 2004:40 av Fredrik Wallén (kd) om stadens beredskap för och hantering av hot mot förtroendevalda. RV

34 Nr 2004:41 av Ann-Katrin Åslund (fp) om stadsdelsarrest inom äldreomsorgen. RVII

35 Nr 2004:42 av Sebastian Cederschiöld (m) om åtgärder mot råttin-vasionen i staden. RIII

36 Nr 2004:43 av Fredrik Wallén (kd) om stadens ansvar för stöd och utbildning av parkeringsvakter vad avser hantering av hot och våld. RIII

40 Anmälan av inkomna skrivelser

41 Utl. 2004:109. Nya instruktioner för stadens handikappråd. Mandat-periodens längd för handikappråden. Skrivelse av Kristina Axén Olin (m). RVII

42 Utl. 2004:112. Kommunikationsstrategi för Stockholms miljöpro-gram. Hemställan från miljö- och hälsoskyddsnämnden. RVIII

43 Utl. 2004:134. Begäran om redovisning om ekonomi och arbetssätt i organisationen u-landshjälp från folk till folk (UFF). Skrivelse till kommunstyrelsen av Jan Björklund (fp).

44 Utl. 2004:135. Nordsydaxeln – reparation av Söderledstunneln och Centralbron/Tegelbacken. Genomförandebeslut. Hemställan från gatu- och fastighetsnämnden.

45 Utl. 2004:136. Stockholms stads och Huddinge kommuns strategiska program för utveckling av Kungens kurva – Skärholmen.

46 Utl. 2004:137. Förslag till detaljplan för del av kvarteret Gamen (Södermalm), Dp 2004-06372-54.

47 Utl. 2004:70. Kollektiva hemförsäkringar för hyresgäster boende i bostadsföretag ägda av Stockholms stad. Motion av Mårten Levin (s) (2002:45). RIII

48 Utl. 2004:84. Förebyggande av hörselskador på barn inom barnom-sorgen. Motion av Jean Anderson (v) (2000:67). RIV

49 Utl. 2004:86. Ungdomsarbetslösheten i Stockholm.

Motion av Yvonne Fernell-Ingelström (m) (2003:33). Krafttag mot den skenan-de ungdomsarbetslösheten. Skrivelse av Mikael Söderlund (m). In-satser mot ungdomsarbetslösheten. Hemställan till kommunstyrelsen från Hässelby-Vällingby stadsdelsnämnd. Rapport om pågående ar-bete. Lägesrapport från arbetsgruppen för särskilda insatser med syfte att motverka ungdomsarbetslösheten. RVI

50 Utl. 2004:87. Införande av äldreomsorgspeng för valfrihet i boendet. Motion av Jan Björklund m.fl. (fp) (2003:11). RVII

51 Utl. 2004:88. Införande av kostenhet med kostkonsulenter. Motion av Christopher Ödmann och Rebwar Hassan (båda mp) (2002:47). RVIII

52 Utl. 2004:89. Inrättandet av ett permanent Nobelmuseum i Vintervi-ken. Motion av Malte Sigemalm (s) (2001:60). RI

53 Utl. 2004:116. Bostäder på Årstalänken. Motion av Iris Birath (v) (2001:22). RII+III

54 Utl. 2004:117. Snötipp som kylanläggning. Motion av Viviann Gun-narsson och Per Bolund (båda mp) (2002:15). RIII

55 Utl. 2004:118. Parkeringssituationen i Stockholm. Motion av Susann Leinsköld (s) (2002:44). RIII

56 Utl. 2004:119. De kommunala bostadsbolagens utträde ur SABO. Motion av Kristina Alvendal (m) (2004:12). RIII

57 Utl. 2004:120. Införande av familjerådgivningspeng. Motion av Ewa Samuelsson (kd) (2003:43). RVII

58 Utl. 2004:121. Folkomröstning om införande av biltullar. Motion av Sten Nordin (m) (2003:21). RI

59 Utl. 2004:122. Biltullar. Motion av Jan Björklund m.fl. (fp) (2003:22). RI

60 Utl. 2004:132. Bortforsling av cykelskräp. Motion av Svante Linus-son (sp) (2002:54). RIII

61 Utl. 2004:133. Utarbetande av ett dokument som tillvaratar den en-skilda individens intressen i äldreomsorgen. Motion av Ann-Katrin Åslund (fp) och Helen Jäderlund Eckardt (fp) (2003:18). RVII

Bilagor till protokoll
Debattprotokoll (274 kb)

§1 Justering

Förste vice ordföranden Bo Bladholm (m) och andre vice ordföranden Claes-Göran Jacobson (v) utsågs att jämte ordföranden Barry Andersson (s) justera och expediera dagens protokoll. Justeringen kommer att ske måndagen den 11 oktober 2004 kl. 15.00.

§2 Närvaro

Närvaro antecknades enligt ----------------------------------------------------- Bilaga 1.

§5 Interpellation om det avtagande bostadsbyggan-det (nr 2004:1)

Dnr 310-272/2004

Interpellation om 20 000 nya lägenheter - om 40 år? (nr 2004:20)

Dnr 316-1453/2004

Lotta Edholm (fp) hade lämnat in en interpellation om det avtagande bostadsbyggandet.

Kommunfullmäktige hade den 9 februari 2004 beslutat medgiva att interpellationen fick framställas.

Sten Nordin (m) hade lämnat in en interpellation om 20 000 nya lägenheter - om 40 år?

Kommunfullmäktige hade den 19 april 2004 beslutat medgiva att interpellationen fick framställas.

Borgarrådet Börjeson hänvisade till utdelade interpellationssvar -- Bilaga 2 och 3.

I debatten yttrade sig Lotta Edholm, borgarrådet Nordin, Regina Öholm, borgarrådet Börjeson, Torsten Sandgren, Åsa Romson, borgarrådet Mogert, Ann-Marie Strömberg, Annika Stude och borgarrådet Gunnarsson.

§6 Bordlagda interpellationer

Kommunfullmäktige beslöt utan omröstning att åter bordlägga besvarandet av interpellationerna nr 3, 4, 5, 8, 10, 13, 14, 15, 17, 19, 23, 24, 25, 27, 28, 29, 30, 31, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41 och 42 för år 2004.

§7 Interpellation

Anmäldes ingiven interpellation:

(2004:43) av Fredrik Wallén (kd) om stadens ansvar för stöd och utbildning av parkeringsvakter vad avser hantering av hot och våld
Dnr 224-3548/2004.

Kommunfullmäktige beslöt utan omröstning medgiva att interpellationen fick framställas.

Härefter beslöt kommunfullmäktige utan omröstning att bordlägga besvarandet av denna interpellation.

§8 Muntlig frågestund

Fråga nr 1. Den ekonomiska situationen i Stockholms stad

Kristina Alvendal (m) ställde en fråga om den ekonomiska situationen i Stockholms stad.

Kommunfullmäktige beslöt utan omröstning medgiva att frågan fick framställas.

Ordet innehades av Kristina Alvendal och borgarrådet Billström.

 

 

Fråga nr 2. Vallöfte om föreningsbidrag

Ann-Katrin Åslund (fp) ställde en fråga om vallöfte om föreningsbidrag.

Kommunfullmäktige beslöt utan omröstning medgiva att frågan fick framställas.

Ordet innehades av Ann-Katrin Åslund och borgarrådet Billström.

 

 

Fråga nr 3. Socialbidragsutvecklingen i Katarina-Sofia

Margareta Björk (m) ställde en fråga om socialbidragsutvecklingen i Katarina-Sofia.

Kommunfullmäktige beslöt utan omröstning medgiva att frågan fick framställas.

Ordet innehades av Margareta Björk och borgarrådet Olofsson.

Fråga nr 4. Servicehusomvandling

Helen Jäderlund Eckardt (fp) ställde en fråga om servicehusomvandling.

Kommunfullmäktige beslöt utan omröstning medgiva att frågan fick framställas.

Ordet innehades av Helen Jäderlund Eckardt och borgarrådet Olofsson.

 

 

Fråga nr 5. Parkeringstal

Ulf Fridebäck (fp) ställde en fråga om parkeringstal.

Kommunfullmäktige beslöt utan omröstning medgiva att frågan fick framställas.

Ordet innehades av Ulf Fridebäck och borgarrådet Börjeson.

 

 

Fråga nr 6. Öppet möte om Slussen

Margareta Björk (m) ställde en fråga om öppet möte om Slussen.

Kommunfullmäktige beslöt utan omröstning medgiva att frågan fick framställas.

Ordet innehades av Margareta Björk och borgarrådet Mogert.

§9 Interpellation om tydliga regler för boende i gårdshus – gör gårdshusen lagliga! (nr 2004:5)

Dnr 311-574/2004

Återupptogs tidigare under sammanträdet bordlagd interpellation av Regina Öholm (m) om tydliga regler för boende i gårdshus - gör gårdshusen lagliga!

Kommunfullmäktige hade den 1 mars 2004 beslutat medgiva att interpellationen fick framställas.

Borgarrådet Börjeson hänvisade till utdelat interpellationssvar ------------ Bilaga 4.

I debatten yttrade sig Regina Öholm, borgarrådet Börjeson och Torsten Sandgren.

 

 

Sammanträdet ajournerades kl. 17.58 - 18.00.

§10 Upprop

Kl. 18.03 förrättades upprop, varvid närvaro antecknades enligt ---------- Bilaga 1.

§11 Anmälan angående justering

Ordföranden anmälde att till justeringsmän utsetts ordföranden, förste och andre vice ordförandena samt att justeringen kommer att äga rum måndagen den 11 oktober 2004 kl. 15.00, vilket kommunfullmäktige godkände.

§12 Anmäld skrivelse

Till kommunfullmäktige hade inkommit följande skrivelse vilken delgivits berörda organ:

Regeringsbeslut

av den 2 september 2004

Beslut (2 september) med anledning av överklagande i fråga om detaljplan för del av Akallavägen m.m. inom stadsdelarna Akalla och Hansta (stadsbyggnadsnämnden beslut 13 juni 2002).

Regeringen upphäver stadsbyggnadsnämndens beslut.

§13 Nya instruktioner för stadens handikappråd.

Dnr 326-2264/2003

Mandat-periodens längd för handikappråden. Skrivelse av Kristina Axén Olin (m) (utl 2004:109)

Dnr 012-1472/2002

Kommunstyrelsens tidigare bordlagda utlåtande nr 2004:109 behandlades. Den del av utlåtandet som kommunfullmäktige ska behandla gäller ett förslag till nya instruktioner för stadens handikappråd.

Ordet innehades av borgarrådet Olofsson, Monika Lindh och borgarrådet Nordin.

Yrkanden

Under överläggningen hade yrkats

dels bifall till kommunstyrelsens förslag,dels av borgarrådet Nordin (m) bifall till moderata samlingspartiets reservation i kommunstyrelsen.

Beslut

Efter framställda propositioner enligt dessa yrkanden beslöt kommunfullmäktige utan omröstning - i enlighet med kommunstyrelsens förslag - följande.

Nya instruktioner för kommunstyrelsens handikappråd samt för nämndanknutna handikappråd godkänns i enlighet med vad borgarrådet anför.

§14 Kommunikationsstrategi för Stockholms miljöpro-gram. Hemställan från miljö- och hälsoskyddsnämnden (utl 2004:112)

Dnr 303-1858/2004

Kommunstyrelsens tidigare bordlagda utlåtande nr 2004:112 behandlades. Utlåtandet gäller en hemställan från miljö- och hälsoskyddsnämnden om fastställande av kommunikationsstrategi för Stockholms miljöprogram.

Ordet innehades av borgarrådet Gunnarsson och Björn Ljung.

Beslut

Med bifall till kommunstyrelsens förslag i utlåtandet beslöt kommunfullmäktige utan omröstning följande.

 1. Miljöförvaltningens förslag till kommunikationsstrategi för Stockholms miljöprogram godkänns.
 2. Kommunstyrelsen ges i uppdrag att i samråd med miljö- och hälsoskyddsnämnden samordna stadens miljökommunikation och att utvärdera om denna har genomförts i enlighet med strategin samt om kommunikationsmålen har uppnåtts efter programtidens slut.

§15 Begäran om redovisning om ekonomi och arbetssätt i organisationen u-landshjälp från folk till folk (UFF). Skrivelse till kommunstyrelsen av Jan Björklund (fp) (utl 2004:134)

Dnr 302-662/2002

Kommunstyrelsens utlåtande nr 2004:134 behandlades. Utlåtandet gäller ett ärende om begäran om redovisning om ekonomi och arbetssätt i organisationen u-landshjälp från folk till folk (UFF) samt principer för avtal om markupplåtelse för klädinsamling.

Ordet innehades av Ulf Fridebäck, Ann-Marie Strömberg och Hardy Hedman.

Beslut

Med bifall till kommunstyrelsens förslag i utlåtandet beslöt kommunfullmäktige utan omröstning följande.

Staden skall träffa avtal om markupplåtelse för klädinsamling endast med organisationer som har ett s.k. kontrollgironummer (90-konto).

§16 Nordsydaxeln – reparation av Söderledstunneln och Centralbron/Tegelbacken. Genomförandebeslut. Hemställan från gatu- och fastighetsnämnden (utl 2004:135)

Dnr 314-3037/2003

Kommunstyrelsens utlåtande nr 2004:135 behandlades. Utlåtandet gäller en hemställan från gatu- och fastighetsnämnden om Nordsydaxeln - reparation av Söderledstunneln och Centralbron/Tegelbacken.

Ordet innehades av borgarrådet Nordin, Ulf Fridebäck och borgarrådet Mogert.

Beslut

Kommunfullmäktige beslöt utan omröstning att bordlägga kommunstyrelsens utlåtande nr 2004:135.

§17 Stockholms stads och Huddinge kommuns strategiska program för utveckling av Kungens kurva – Skärholmen (utl 2004:136)

Dnr 319-2222/2004

Kommunstyrelsens utlåtande nr 2004:136 behandlades. Utlåtandet gäller ett ärende om Stockholms stads och Huddinge kommuns strategiska program för utveckling av Kungens kurva – Skärholmen.

Ordet innehades av borgarrådet Billström, Hardy Hedman, Berthold Gustavsson och Torsten Sandgren.

Beslut

Med bifall till kommunstyrelsens förslag i utlåtandet beslöt kommunfullmäktige utan omröstning följande.
 1. Inriktningen och organisationen för det fortsatta arbetet som redovisas i ärendet godkänns.
 2. Berörda nämnder skall med prioritet arbeta med det strategiska programmet som utgångspunkt inom respektive ansvarsområde.
 3. Stockholms Stadshus AB ges i uppdrag att uppmana berörda bolag att med prioritet arbeta med det strategiska programmet som utgångspunkt inom respektive ansvarsområde.
 4. Kommunstyrelsen ges i uppdrag att samordna det strategiska programmet med andra styrande mål, program, policys och riktlinjer.

§18 Förslag till detaljplan för del av kvarteret Gamen (Södermalm), Dp 2004-06372-54 (utl. 2004:137)

Dnr 311-2819/2004

Kommunstyrelsens utlåtande nr 2004:137 behandlades. Utlåtandet gäller ett planförslag för kvarteret Gamen. Förslaget omfattar Åsö gymnasium, kontorshusen i fastigheten Gamen 8 (Skattehuset) och ett nytt bostadshus med ca 120 lägenheter längs Västgötagatan.

Ordet innehades av borgarrådet Börjeson, Mats G. Nilsson, Lotta Edholm, Göran Holmström, Regina Öholm, Ann Mari Engel samt borgarråden Mogert och Nordin.

Yrkanden

Under överläggningen hade yrkats

dels bifall till kommunstyrelsens förslag,

dels av Göran Holmström (kd) bifall till moderata samlingspartiets, folkpartiet liberalernas och kristdemokraternas gemensamma reservation i kommunstyrelsen.

Beslut

Efter framställda propositioner enligt dessa yrkanden beslöt kommunfullmäktige utan omröstning - i enlighet med kommunstyrelsens förslag - följande.

Förslag till detaljplan för del av kvarteret Gamen (Södermalm), Dp 2004-06372-54, antas.

§19 Motion om kollektiva hemförsäkringar för hyresgäster boende i bostadsföretag ägda av Stockholms stad (utl 2004:70)

Dnr 217-2502/2002

Kommunstyrelsens tidigare bordlagda utlåtande nr 2004:70 behandlades. Utlåtandet gäller en motion av Mårten Levin (s), i vilken han föreslagit att förutsättningarna för att Stockholms stads bostadsbolag ska teckna kollektiva hemförsäkringar för sina hyresgäster utreds.

Propositionsordning

Ordföranden tog upp kommunstyrelsens förslag varemot ställdes moderata samlingspartiets och folkpartiet liberalernas gemensamma yrkande samt kristdemokraternas yrkande i kommunstyrelsen. Vid propositioner på dessa yrkanden beslöt kommunfullmäktige utan omröstning att bifalla kommunstyrelsens förslag.

Beslut

Efter framställda propositioner enligt dessa yrkanden beslöt kommunfullmäktige utan omröstning - i enlighet med kommunstyrelsens förslag - följande.

Motion (2002:45) av Mårten Levin (s) anses besvarad med vad som anförs i utlåtandet.

§20 Motion om förebyggande av hörselskador på barn inom barnom-sorgen (utl 2004:84)

Dnr 413-1292/2000

Kommunstyrelsens tidigare bordlagda utlåtande nr 2004:84 behandlades. Utlåtandet gäller en motion av Jean Anderson (v), i vilken hon föreslagit mätning av ljudnivån på alla lokaler inom barnomsorgen och att barn och personal testas för tinnitus.

Beslut

Med bifall till kommunstyrelsens förslag i utlåtandet beslöt kommunfullmäktige utan omröstning följande.

Motion (2000:67) av Jean Anderson (v) anses besvarad med vad föredragande borgarråd anför i utlåtandet.

§21 Bordlagt ärende

Kommunfullmäktige beslöt utan omröstning att åter bordlägga kommunstyrelsens utlåtande nr 2004:86.

§22 Ändring i föredragningsordningen

Kommunfullmäktige beslöt utan omröstning att punkterna nr 50 och 22 på föredragningslistan skulle sambehandlas.

§23 Motion om införande av äldreomsorgspeng för valfrihet i boendet. (utl 2004:87)

Dnr 327-1039/2003

Interpellation om utveckling av kundvalsmodellen inom hemtjänst m.m. (nr 2004:28)

Dnr 327-1776/2004

Kommunstyrelsens tidigare bordlagda utlåtande nr 2004: 87 behandlades. Utlåtandet gäller en motion av Jan Björklund m.fl. (fp), i vilken de föreslagit att det införs en äldreomsorgspeng för valfrihet i boendet.

Samtidigt återupptogs tidigare under sammanträdet bordlagd interpellation av Ann-Katrin Åslund (fp) om utveckling av kundvalsmodellen inom hemtjänst m.m.

Kommunfullmäktige hade den 10 maj 2004 beslutat medgiva att interpellationen fick framställas.

Borgarrådet Olofsson hänvisade till utdelat interpellationssvar ------------ Bilaga 5.

Ordet innehades av Margareta Björk, Ann-Katrin Åslund, Monika Lindh, Ann-Marie Strömberg, Desirée Pethrus Engström, Christer Öhgren, Anna Starbrink, borgarrådet Olofsson, Inge-Britt Lundin, Helen Jäderlund Eckardt, Hardy Hedman, Malin Strid, Didar Samaletdin och Björn Ljung.

Yrkanden

Under överläggningen hade yrkats

dels bifall till kommunstyrelsens förslag,

dels av Margareta Björk (m), Ann-Katrin Åslund (fp) och Desirée Pethrus Engström (kd) bifall till moderata samlingspartiets, folkpartiet liberalernas och kristdemokraternas gemensamma reservation i kommunstyrelsen,

dels av Margareta Björk (m) bifall till moderata samlingspartiets reservation i kommunstyrelsen.

Propositionsordning

Ordföranden tog först upp kommunstyrelsens förslag varemot ställdes Margareta Björks (m), Ann-Katrin Åslunds (fp) och Desirée Pethrus Engströms (kd) gemensamma yrkande. Vid propositioner på dessa yrkanden förklarade sig ordföranden finna propositionen på bifall till kommunstyrelsens förslag vara med övervägande ja besvarad.

Då votering begärdes verkställdes sådan över följande, dessförinnan föreslagna och godkända voteringsproposition:

Den som vill bifalla kommunstyrelsens förslag röstar ja,

den som inte vill det röstar nej.

Vinner nej, har kommunfullmäktige beslutat bifalla Margareta Björks (m), Ann-Katrin Åslunds (fp) och Desirée Pethrus Engströms (kd) gemensamma förslag.

Omröstningen utföll med 46 ja och 43 nej. Såsom voteringslista nr 1 utvisar röstades ja av --------------------------------------------------------------------------- Bilaga 6.

Kommunfullmäktige hade alltså beslutat att bifalla kommunstyrelsens förslag.

Härefter tog ordföranden upp Margareta Björks (m) yrkande. Vid propositioner på bifall till eller avslag på detta yrkande beslöt kommunfullmäktige utan omröstning att avslå detta.

Beslut

Kommunfullmäktige hade alltså – i enlighet med kommunstyrelsens förslag – beslutat följande.

Motion (2003:11) av Jan Björklund m.fl. (fp) avslås.

§24 Motion om införande av kostenhet med kostkonsulenter (utl 2004:88)

Dnr 328-2726/2002

Kommunstyrelsens tidigare bordlagda utlåtande nr 2004:88 behandlades. Utlåtandet gäller en motion av Christopher Ödmann och Rebwar Hassan (båda mp), i vilken de föreslagit att en kostenhet med kostkonsulenter inrättas i Stockholms stad.

Ordet innehades av Christopher Ödmann, Rebwar Hassan, Björn Ljung, Henrik Ehrenberg, Magnus Hellström, borgarrådet Gunnarsson, Ann-Katrin Åslund, Birgitta Holm och Inge-Britt Lundin.

Yrkanden

Under överläggningen hade yrkats

dels bifall till kommunstyrelsens förslag,

dels av Magnus Hellström (m) bifall till moderata samlingspartiets reservation i kommunstyrelsen,

dels av Björn Ljung (fp) och Henrik Ehrenberg (kd) bifall till kristdemokraternas reservation i kommunstyrelsen.

Beslut

Efter framställda propositioner enligt dessa yrkanden beslöt kommunfullmäktige utan omröstning - i enlighet med kommunstyrelsens förslag - följande.

 1. Konsumentnämnden ges i uppdrag att inrätta en kostenhet inom konsumentförvaltningen.
 2. Motion (2002:47) av Christopher Ödmann och Rebwar Hassan (båda mp) är i övrigt besvarad med vad föredragande borgarråd anför.

§25 Bordlagda ärenden

Kommunfullmäktige beslöt utan omröstning att åter bordlägga kommunstyrelsens utlåtanden nr 89, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 132 och 133 för år 2004.

§26 Motioner

Under tiden 21 september– 4 oktober 2004 väcktes och inlämnades följande motioner:

 1. (2004:45) av Sten Nordin (m) om Stockholms stads deltagande i arbetet med Österleden
  Dnr 314-3584/2004;
 2. (2004:46) av Sten Nordin (m) om bättre organisation för parkerna i Stockholms stad
  Dnr 302-3586/2004;
 3. (2004:47) av Kristina Axén Olin, Sten Nordin och Ulla Hamilton (alla m)
  Dnr 314-3710/2004;
 4. (2004:48) av Margareta Björk (m) om korttidsboende och avlastning utomlands
  Dnr 327-3756/2004;
 5. (2004:49) av Kerstin Gustavsson (m) om "valobservatörer" vid valet 2006
  Dnr 011-3760/2004;
 6. (2004:50) av Sten Nordin (m) om byggandet av Förbifart Stockholm
  Dnr 327-3761/2004;
 7. (2004:51) av Karl Bern (fp) om vidareutveckling av valfriheten med vård utomlands, för äldre boende i Stockholm;
  Dnr 327-3762/2004;
 8. (2004:52) av Karl Bern (fp) om årligen återkommande mångkulturell karneval genom Stockholms innerstad (finns ej elektroniskt)
  Dnr 328-3763/2004;
 9. (2004:53) av Didar Samaletdin och Ulf Fridebäck (båda fp) om fler parkeringsplatser i bergrum och tunnlar
  Dnr 314-3765/2004.

Motionerna överlämnades till kommunstyrelsen för beredning.

 

 

Kommunfullmäktige åtskildes kl. 22.10.

 

 

Vid protokollet:

 

 

Kerstin Tillkvist