Din position: Hem > Stockholms stad > Kommunfullmäktige > Sammanträde 2004-10-18

Sammanträde 2004-10-18

Datum
Klockan
16:00
Plats
KOMMUNFULLMÄKTIGE

Tema

Kl. 16.00 behandlas interpellationer. Kl. 17.00-18.00 anordnas en muntlig frågestund då bo Läs mer...rgarråden svarar på ledamöternas frågor. Med början kl. 18.00 behandlas beslutsärenden. I mån av tid fortsättes därefter behandlingen av frågor och interpellationer.


Rotel I: Finansroteln; borgarrådet Annika Billström
Rotel II: Stadsbyggnads- och idrottsroteln; borgarrådet Kersti Py Börjeson
Rotel III: Gatu- och fastighetsroteln; borgarrådet Roger Mogert
Rotel IV: Skol- och kulturroteln; borgarrådet Erik Nilsson
Rotel V: Personal- och demokratiroteln; borgarrådet Leif Rönngren
Rotel VI: Arbetsmarknads- och integrationsroteln; borgarrådet Teres Lindberg
Rotel VII: Socialroteln; borgarrådet Margareta Olofsson
Rotel VIII: Miljöroteln; borgarrådet Viviann Gunnarsson

2 Nr 2003:95 av Jan Björklund (fp) om AB Stokab. RI

3 Nr 2003:99 av Mikael Söderlund (m) om insatser mot den skenande ungdomsarbetslösheten. RVI

4 Nr 2003:104 av Peter Lundén-Welden (m) om utjämning av LSS-kostnader. RVII

5 Nr 2003:110 av Abit Dundar (fp) om diskriminering av arbetssökan-de med utländsk bakgrund. RV

6 Nr 2004:3 av Malin Strid (fp) om det växande socialbidragsberoen-det bland unga. RVI

7 Nr 2004:4 av Ewa Samuelsson (kd) om framtiden för miljöbilar. RVIII

8 Nr 2004:8 av Göran Holmström (kd) om behovet av fler infartspar-keringar. RIII

9 Nr 2004:10 av Sten Nordin (m) om bilisternas förlorade 300 miljo-ner kronor. RIII

10 Nr 2004:13 av Magnus Hellström (m) om vilka rättigheter som gäll-er för människor boende i stadens gruppbostäder. RVII

11 Nr 2004:14 av Madeleine Sjöstedt (fp) om rörliga klotterväggar. RIV

12 Nr 2004:15 av Lotta Edholm (fp) om förnyelsen av Vällingby Cent-rum. RI

13 Nr 2004:17 av Magnus Hellström (m) om biltullarnas konsekvenser för Essingeleden. RI

14 Nr 2004:19 av Rolf Könberg (m) om gatu- och fastighetsnämndens långtgående delegation till gatu- och fastighetsdirektören. RIII

15 Nr 2004:23 av Ann-Katrin Åslund (fp) om tolkningen av social-tjänstlagen och stadens insatser kring trafficking. RVII

16 Nr 2004:24 av Fredrik Wallén (kd) om beredskapsutbildning för krisledningsnämnden. RI

17 Nr 2004:25 av Ewa Samuelsson (kd) om hur gatu- och fastighets-kontorets bostadsbestånd fördelas. RIII

18 Nr 2004:27 av Birgitta Holm (m) om tilldelningen av kompetens-fondens pengar. RV

19 Nr 2004:29 av Anders Broberg (kd) om återigen olaglig affischering i Vasastan av SSU. RIII

20 Nr 2004:30 av Kristina Alvendal (m) om kriminalisering av pick-nick. RVII

21 Nr 2004:31 av Fredrik Wallén (kd) om stadens IT-säkerhet. RI

22 Nr 2004:33 av Nina Ekelund (kd) om nattöppet på Eriksdalsbadets utebad. RII

23 Nr 2004:34 av Ewa Samuelsson (kd) om den ökande alkoholfloden. RVII

24 Nr 2004:35 av Fredrik Wallén (kd) om stadens stöd till privat väk-tarbevakning av offentliga platser. RV

25 Nr 2004:36 av Lotta Gravenius (fp) om gravskändning vid bland annat Västberga begravningsplats. RVIII

26 Nr 2004:37 av Madeleine Sjöstedt (fp) om musikens ställning i kul-turskolan. RIV

27 Nr 2004:38 av Kristina Axén Olin (m) om lågprisbutiker. RI

28 Nr 2004:39 av Mats G Nilsson (m) om enskilt drivna förskolors rätt till stimulansbidrag. RIV

29 Nr 2004:40 av Fredrik Wallén (kd) om stadens beredskap för och hantering av hot mot förtroendevalda. RV

30 Nr 2004:41 av Ann-Katrin Åslund (fp) om stadsdelsarrest inom äldreomsorgen. RVII

31 Nr 2004:42 av Sebastian Cederschiöld (m) om åtgärder mot råttin-vasionen i staden. RIII

32 Nr 2004:43 av Fredrik Wallén (kd) om stadens ansvar för stöd och utbildning av parkeringsvakter vad avser hantering av hot och våld. RIII

36 Anmälan av inkomna skrivelser

37 Bordlagda valärenden

Mem. 2003:22, i vad avser val av en revisorssuppleant hos stiftelsen Fredric Eens minne.
Mem. 2004:4, i vad avser val av en ersättare i stadsdelsnämnd.
Mem. 2004:7, i vad avser val av en ledamot i styrelsen för AB For-tum Värme Holding.
Mem. 2004:8, i vad avser val av en revisorssuppleant hos Handels-högskolan.
Mem. 2004:11, i vad avser val av två ersättare i stadsdelsnämnder och sex nämndemän.

38 Utl. 2004:135. Nordsydaxeln – reparation av Söderledstunneln och Centralbron/Tegelbacken. Genomförandebeslut. Hemställan från gatu- och fastighetsnämnden. RIII

39 Mem. 2004:12. Avsägelser och fyllnadsval m.m.

40 Utl. 2004:138. Förslag om sammanträdesdagar för kommunstyrelsen och kommunfullmäktige för år 2005.

41 Utl. 2004:139. Schabloniserat resursfördelningssystem för elever med fysiska funktionshinder. Hemställan från utbildningsnämnden.

42 Utl. 2004:140. Schabloniserat resursfördelningssystem för drift av särskoleverksamhet. Hemställan från utbildningsnämnden.

43 Utl. 2004:141. Vision för Söderort – redovisning och organisation.

44 Utl. 2004:142. Förslag för inrättande av Grimsta naturreservat.

45 Utl. 2004:143. Förslag till detaljplan för kvarteren Kontorsskylten, Inköpschefen m.m. inom stadsdelen Vällingby – Vällingby Centrum, Dp 2002-17221-54.

46 Utl. 2004:144. Förvärv av Carlsberg Sverige AB:s fastigheter i Ulv-sunda industriområde. Hemställan från gatu- och fastighetsnämnden. Villkorat av kommunfullmäktiges godkännande senast 30 december 2004.

47 Utl. 2004:86. Ungdomsarbetslösheten i Stockholm.

Motion av Yvonne Fernell-Ingelström (m) (2003:33). Krafttag mot den skenan-de ungdomsarbetslösheten. Skrivelse av Mikael Söderlund (m). In-satser mot ungdomsarbetslösheten. Hemställan till kommunstyrelsen från Hässelby-Vällingby stadsdelsnämnd. Rapport om pågående ar-bete. Lägesrapport från arbetsgruppen för särskilda insatser med syfte att motverka ungdomsarbetslösheten. RVI

48 Utl. 2004:89. Inrättandet av ett permanent Nobelmuseum i Vintervi-ken. Motion av Malte Sigemalm (s) (2001:60). RI

49 Utl. 2004:116. Bostäder på Årstalänken. Motion av Iris Birath (v) (2001:22). RII+III

50 Utl. 2004:117. Snötipp som kylanläggning. Motion av Viviann Gun-narsson och Per Bolund (båda mp) (2002:15). RIII

51 Utl. 2004:118. Parkeringssituationen i Stockholm. Motion av Susann Leinsköld (s) (2002:44). RIII

52 Utl. 2004:119. De kommunala bostadsbolagens utträde ur SABO. Motion av Kristina Alvendal (m) (2004:12). RIII

53 Utl. 2004:120. Införande av familjerådgivningspeng. Motion av Ewa Samuelsson (kd) (2003:43). RVII

54 Utl. 2004:121. Folkomröstning om införande av biltullar. Motion av Sten Nordin (m) (2003:21). RI

55 Utl. 2004:122. Biltullar. Motion av Jan Björklund m.fl. (fp) (2003:22). RI

56 Utl. 2004:132. Bortforsling av cykelskräp. Motion av Svante Linus-son (sp) (2002:54). RIII

57 Utl. 2004:133. Utarbetande av ett dokument som tillvaratar den en-skilda individens intressen i äldreomsorgen. Motion av Ann-Katrin Åslund (fp) och Helen Jäderlund Eckardt (fp) (2003:18). RVII

58 Utl. 2004:145. Förutsättningarna för förebyggande hembesök hos personer över 80 år utan hemtjänst. Motion av Ann-Katrin Åslund och Helen Jäderlund Eckardt (båda fp) (2003:19).

59 Utl. 2004:146. Kvalitetsmärkning av Stockholms restauranger. Mo-tion av Christopher Ödmann (mp) (2001:20).

60 Utl. 2004:147. Bostäder på Ställverkstomten i Hjorthagen. Motion av Rolf Lindell (s) (2000:63).

61 Utl. 2004:148. En mänsklig gatumiljö. Motion av Elisabet Lönngren och Malte Sigemalm (båda s) (2002:46).

62 Utl. 2004:149. Stockholms stads centrumanläggningar. Motion av Ulla Hamilton (m) (2004:19).

63 Utl. 2004:150. Stadens policy vad gäller uthyrning och tillgång till lokaler. Motion av Mikael Söderlund (m) (2004:26). Brottslig verk-samhet i stadens lokaler. Skrivelse till kommunstyrelsen av Mikael Söderlund (m).

Bilagor till protokoll
Debattprotokoll (266 kb)
Mötesinformation

Justerat den 25 oktober 2004; anslaget den 26 oktober 2004

Barry Andersson

Bo Bladholm

Claes-Göran Jacobson

§1 Justering

Förste vice ordföranden Bo Bladholm (m) och andre vice ordföranden Claes-Göran Jacobson (v) utsågs att jämte ordföranden Barry Andersson (s) justera och expediera dagens protokoll. Justeringen kommer att ske måndagen den 25 oktober 2004 kl. 15.00.

§2 Närvaro

Närvaro antecknades enligt ----------------------------------------------------- Bilaga 1.

§7 Interpellation om bilisternas förlorade 300 miljo-ner kronor (nr4 2004:10)

Dnr 314-1064/2004

Sten Nordin (m) hade lämnat in en interpellation om bilisternas förlorade 300 miljoner kronor.

Kommunfullmäktige hade den 15 mars 2004 beslutat medgiva att interpellationen fick framställas.

Borgarrådet Mogert hänvisade till utdelat interpellationssvar -------------- Bilaga 2.

I debatten yttrade sig borgarråden Nordin och Mogert.

§8 Interpellation om diskriminering av arbetssökan-de med utländsk bakgrund (nr 2003:110)

Dnr 332-4449/2003

Återupptogs tidigare under sammanträdet tillfälligt bordlagd interpellation av Abit Dundar (fp) om diskriminering av arbetssökande med utländsk bakgrund.

Kommunfullmäktige hade den 19 januari 2004 beslutat medgiva att interpellationen fick framställas.

Borgarrådet Rönngren hänvisade till utdelat interpellationssvar ----------- Bilaga 3.

I debatten yttrade sig Abit Dundar, borgarråden Rönngren och Lindberg samt Ewa Samuelsson.

§9 Interpellation om behovet av fler infartspar-keringar (nr 2004:8)

Dnr 314-637/2004

Återupptogs tidigare under sammanträdet tillfälligt bordlagd interpellation av Göran Holmström (kd) om behovet av fler infartsparkeringar.

Kommunfullmäktige hade den 1 mars 2004 beslutat medgiva att interpellationen fick framställas.

Borgarrådet Mogert hänvisade till utdelat interpellationssvar -------------- Bilaga 4.

I debatten yttrade sig Göran Holmström och borgarrådet Mogert.

§11 Tillfällig bordläggning

Kommunfullmäktige beslöt utan omröstning att tillfälligt bordlägga besvarandet av interpellation nr 2004:15.

§13 Tillfällig bordläggning

Kommunfullmäktige beslöt utan omröstning att tillfälligt bordlägga besvarandet av interpellation nr 2004:19.

§15 Interpellation om beredskapsutbildning för krisledningsnämnden (nr 2004:24 )

Dnr 009-1506/2004

Fredrik Wallén (kd) hade lämnat in en interpellation om beredskapsutbildning för krisledningsnämnden.

Kommunfullmäktige hade den 19 april 2004 beslutat medgiva att interpellationen fick framställas.

Borgarrådet Billström hänvisade till utdelat interpellationssvar ----------- Bilaga 5.

I debatten yttrade sig Fredrik Wallén och borgarrådet Billström.

§16 Bordlagda interpellationer

Kommunfullmäktige beslöt utan omröstning att åter bordlägga besvarandet av interpellationerna nr 25, 27, 29, 30, 31, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42 och 43 för år 2004.

§17 Muntlig frågestund

Fråga nr 1. Reparation av Söderledstunneln

Borgarrådet Nordin (m) ställde en fråga om reparation av Söderledstunneln.

Kommunfullmäktige beslöt utan omröstning medgiva att frågan fick framställas.

Ordet innehades av borgarråden Nordin och Mogert.

 

 

Fråga nr 2. Upplysningskampanj om demokrati och mänskliga rättigheter

Lotta Edholm (fp) ställde en fråga om upplysningskampanj om demokrati och mänskliga rättigheter.

Kommunfullmäktige beslöt utan omröstning medgiva att frågan fick framställas.

Ordet innehades av Lotta Edholm och borgarrådet Rönngren.

 

 

Fråga nr 3. Den individuella musikundervisningen

Cecilia Brinck (m) ställde en fråga om den individuella musikundervisningen.

Kommunfullmäktige beslöt utan omröstning medgiva att frågan fick framställas.

Ordet innehades av Cecilia Brinck och borgarrådet Nilsson.

 

 

Fråga nr 4. Satsningen på idrottshallar

Caroline Silverudd Lundbom (fp) ställde en fråga om satsningen på idrottshallar.

Kommunfullmäktige beslöt utan omröstning medgiva att frågan fick framställas.

Ordet innehades av Caroline Silverudd Lundbom och borgarrådet Börjeson.

§18 Interpellation om hur gatu- och fastighets-kontorets bostadsbestånd fördelas (nr 2004:25)

Dnr 316-1507/2004

Återupptogs tidigare under sammanträdet bordlagd interpellation av Ewa Samuelsson (kd) om hur gatu- och fastighetskontorets bostadsbestånd fördelas.

Kommunfullmäktige hade den 19 april 2004 beslutat medgiva att interpellationen fick framställas.

Borgarrådet Mogert hänvisade till utdelat interpellationssvar -------------- Bilaga 6.

I debatten yttrade sig Ewa Samuelsson och borgarrådet Mogert.

§19 Interpellation om stadens IT-säkerhet (nr 2004:31)

Dnr 034-2050/2004

Återupptogs tidigare under sammanträdet bordlagd interpellation av Fredrik Wallén (kd) om stadens IT-säkerhet.

Kommunfullmäktige hade den 24 maj 2004 beslutat medgiva att interpellationen fick framställas.

Borgarrådet Billström hänvisade till utdelat interpellationssvar ----------- Bilaga 7.

I debatten yttrade sig Fredrik Wallén.

§20 Interpellation om nattöppet på Eriksdalsbadets utebad (nr 2004:33)

Dnr 328-2052/2004

Återupptogs tidigare under sammanträdet bordlagd interpellation av Nina Ekelund (kd) om nattöppet på Eriksdalsbadets utebad.

Kommunfullmäktige hade den 24 maj 2004 beslutat medgiva att interpellationen fick framställas.

Borgarrådet Börjeson hänvisade till utdelat interpellationssvar ------------ Bilaga 8.

I debatten yttrade sig Nina Ekelund och borgarrådet Börjeson.

§21 Interpellation om enskilt drivna förskolors rätt till stimulansbidrag (nr 2004:39)

Dnr 321-3359/2004

Återupptogs tidigare under sammanträdet bordlagd interpellation av Mats G Nilsson (m) om enskilt drivna förskolors rätt till stimulansbidrag.

Kommunfullmäktige hade den 20 september 2004 beslutat medgiva att interpellationen fick framställas.

Borgarrådet Nilsson hänvisade till utdelat interpellationssvar ------------- Bilaga 9.

I debatten yttrade sig Mats G Nilsson.

 

Sammanträdet ajournerades kl. 17.45 - 18.00.

§22 Anmälan av ny ersättare

Anmäldes länsstyrelsens i Stockholms län beslut av den 29 september 2004 att utse ny ersättare i kommunfullmäktige för tiden till och med den 14 oktober 2006.

Till ersättare efter Hans-Owe Dorfh (m) hade utsetts Magnus Haglund (m).

§23 Upprop

Kl. 18.02 förrättades upprop, varvid närvaro antecknades enligt ---------- Bilaga 1.

§24 Anmälan angående justering

Ordföranden anmälde att till justeringsmän utsetts ordföranden, förste och andre vice ordförandena samt att justeringen kommer att äga rum måndagen den 25 oktober 2004 kl. 15.00, vilket kommunfullmäktige godkände.

§25 Anmälda skrivelser

Till kommunfullmäktige hade inkommit följande skrivelser vilka delgivits berörda organ:

Regeringsbeslut

av den 2 september 2004

Beslut (2 september) med anledning av överklagande i fråga om detaljplan för del av fastigheten Italienaren 2 inom stadsdelen Blackeberg (stadsbyggnadsnämndens beslut 19 februari 2004).

Regeringen avslår överklagandet.

Regeringsbeslut

av den 23 september 2004

Beslut (23 september) med anledning av överklagande i fråga om detaljplan för fastigheten Japanen 1 inom stadsdelen Blackeberg (stadsbyggnadsnämndens beslut 5 februari 2004).

Regeringen avslår överklagandena.

Regeringsbeslut

av den 30 september 2004

Beslut (30 september) med anledning av överklagande i fråga om detaljplan för fastigheten Hovkapellet 1 inom stadsdelen Långsjö (stadsbyggnadsnämndens beslut 12 juni 2004).

Regeringen avslår överklagandet.

Kammarrätten i Stockholms beslut

av den 17 september

Beslut ( protokoll 17 september) med anledning av överklagat avgörande i Länsrätten (dom 28 maj 2004) avseende Skatteskrapan

Kammarätten meddelar inte prövningstillstånd. Länsrättens avgörande står fast.

Dnr 302-223/2004

Länsrätten i Stockholms läns beslut

av den 14 oktober 2004

Beslut (14 oktober) med anledning av kommunfullmäktiges beslut (7 juni) avseende detaljplan för del av fastigheten Södersjukhuset 10.

Länsrätten avvisar överklagandet.

Dnr 311-801/2004

§26 Fyllnadsval (mem. 22 för år 2003 samt mem. 4, 7, 8 och 11 för år 2004)

Kommunstyrelsens tidigare bordlagda memorial 2003:22 samt mem. 4, 7, 8 och 11 för år 2004 om fyllnadsval behandlades.

På förslag av förste vice ordföranden beslöt kommunfullmäktige utan omröstning att bordlägga val av en revisorssuppleant hos Stiftelsen Fredric Eens Minne (mem. 2003:22), en revisorssuppleant hos Handelshögskolan (mem. 2004:8), en ersättare i stadsdelsnämnden Katarina-Sofia, ersättare i stadsdelsnämnden Norrmalm och fyra nämndemän (mem. 2004:11).

Härefter utsåg kommunfullmäktige utan omröstning

Mem. 2004:4

i stadsdelsnämnden Hägersten för tiden till och med år 2004:

till ersättare: Caroline Lundkvist (mp);

Mem. 2004:7

i styrelsen för AB Fortum Värme Holding för tiden till och med ordinarie bolagsstämma år 2007:

till ledamot: Mats Johansson (m);

Mem. 2004:11

till nämndemän för tiden 1 november 2004 - 31 december 2006: Michael Sigge (m), Anna Pettersson (m).

§28 Avsägelser och fyllnadsval m.m. (mem 2004:12; skrivelse 5)

Kommunstyrelsens memorial nr 2004:12 om avsägelser och fyllnadsval m.m. behandlades.

På förslag av förste vice ordföranden beslöt kommunfullmäktige utan omröstning att bordlägga val av en ersättare i överförmyndarnämnden, en suppleant i styrelsen för Stockholms Näringslivskontor AB, en ersättare i stadsbyggnadsnämnden, en ersättare i brand- och räddningsnämnden, en ersättare i stadsdelsnämnden Skärholmen och en nämndeman.

Beslut

Med bifall till kommunstyrelsens förslag i memorialet beslöt kommunfullmäktige utan omröstning att

 1. godkänna i memorialet upptagna avsägelser från Esbjörn Eriksson (m), Petter Odmark (fp) och Eivor Pettersson (s) – ersättare i kommunfullmäktige - och hemställa hos länsstyrelsen om ny sammanräkning med anledning av de uppkomna vakanserna
 2. godkänna i memorialet upptagna avsägelser från Roberta Alenius (m) – ersättare i idrottsnämnden, Esbjörn Eriksson (m) – ledamot i brand- och räddningsnämnden samt ersättare i överförmyndarnämnden, Eivor Pettersson (s) – suppleant i Stockholms Näringslivskontor AB, Jan Jerström (m) – ersättare i stadsbyggnadsnämnden, Fredrik Cederlund (m) – ersättare i brand- och räddningsnämnden, Göran Kindvall (m) – ersättare i stadsdelsnämnden Skärholmen och förrätta i memorialet föreslagna val
 3. om till ledamot utses förutvarande ersättare/suppleant utse ersättare/suppleant i den till ledamot utseddes ställe.

Härefter utsåg kommunfullmäktige utan omröstning

i idrottsnämnden för tiden till och med år 2004:

till ersättare: Jakob Pawlak (m);

i brand- och räddningsnämnden för tiden från och med 1 november 2004 till och med 31 december 2004:

till ledamot: Maj-Lis Schale Glemme (m);

till ersättare: Ann-Sofie Jernlid (m);

till nämndemän för tiden 1 november 2004 - 31 december 2006: Gunilla C Söderlind (s), Charlotte Makboul (mp), Ingrid Lundin (m).

§29 Nordsydaxeln – reparation av Söderledstunneln och Centralbron/Tegelbacken. Genomförandebeslut. Hemställan från gatu- och fastighetsnämnden (utl 2004:135)

Dnr 314-3037/2003

Kommunstyrelsens tidigare bordlagda utlåtande nr 2004:135 behandlades. Utlåtandet gäller en hemställan från gatu- och fastighetsnämnden om Nordsydaxeln - reparation av Söderledstunneln och Centralbron/Tegelbacken.

Ordet innehades av borgarrådet Mogert.

Yrkande

I ärendet hade yrkats

av borgarrådet Mogert (s) att ärendet återremitteras.

Beslut

Kommunfullmäktige beslöt utan omröstning att återremittera ärendet.

§30 Förslag om sammanträdesdagar för kommunstyrelsen och kommunfullmäktige för år 2005 (utl 2004:138)

Dnr 014-3599/2004

Kommunstyrelsens utlåtande nr 2004:138 behandlades. Utlåtandet gäller förslag om sammanträdesdagar för kommunstyrelsen och kommunfullmäktige för år 2005.

Ordet innehades av Christopher Ödmann.

Yrkanden

Under överläggningen hade yrkats

dels bifall till kommunstyrelsens förslag,

dels av Christopher Ödmann (mp) bifall till miljöpartiets reservation i kommunstyrelsen.

Beslut

Efter framställda propositioner enligt dessa yrkanden beslöt kommunfullmäktige utan omröstning - i enlighet med kommunstyrelsens förslag - att

fastställa den i utlåtandet angivna ordningen för kommunfullmäktiges sammanträden för år 2005.

§31 Schabloniserat resursfördelningssystem för elever med fysiska funktionshinder. Hemställan från utbildningsnämnden (Utl. 2004:139)

Dnr 322-2578/2004

Kommunstyrelsens utlåtande nr 2004:139 behandlades. Utlåtandet gäller en hemställan från utbildningsnämnden om schabloniserat resursfördelningssystem för elever med fysiska funktionshinder.

Ordet innehades av borgarrådet Nilsson.

Yrkande

I ärendet hade yrkats

av borgarrådet Nilsson (s) att ärendet återremitteras.

Beslut

Kommunfullmäktige beslöt utan omröstning att återremittera ärendet.

§32 Schabloniserat resursfördelningssystem för drift av särskoleverksamhet. Hemställan från utbildningsnämnden (Utl. 2004:140)

Dnr 322-2579/2004

Kommunstyrelsens utlåtande nr 2004:140 behandlades. Utlåtandet gäller en hemställan från utbildningsnämnden om schabloniserat resursfördelningssystem för drift av särskoleverksamhet.

Ordet innehades av borgarrådet Nilsson, Kristina Alvendal, Helen Jäderlund Eckardt, Hardy Hedman, Nina Ekelund och Inge-Britt Lundin.

Yrkanden

Under överläggningen hade yrkats

dels bifall till kommunstyrelsens förslag,

dels av Kristina Alvendal (m), Helen Jäderlund Eckardt (fp) och Nina Ekelund (kd) avslag.

 

Propositionsordning

Ordföranden tog först upp återremissyrkandet. Vid propositioner på bifall till eller avslag på detta yrkande beslöt kommunfullmäktige utan omröstning att avslå detta.

Härefter tog ordföranden upp kommunstyrelsens förslag varemot ställdes Kristina Alvendals (m) och Helen Jäderlund Eckardts (fp) gemensamma förslag. Vid propositioner på dessa yrkanden beslöt kommunfullmäktige utan omröstning att bifalla kommunstyrelsens förslag.

Beslut

Kommunfullmäktige hade alltså beslutat följande.

 1. Schabloniserat resursfördelningssystem för drift av särskoleverksamhet enligt bilaga 3 till utlåtandet godkänns.
 2. Elever i förskoleklass som bedöms mottagas i särskola ska omfattas av schablonsystemet.
 3. Utbildningsnämnden ges i uppdrag att ansvara för beslut om mottagande i särskoleverksamhet, nivåplacering och specialiststöd.
 4. Utbildningsnämnden ges i uppdrag att ansvara för intäktsfinansierat stöd till stadsdelsnämnderna vad avser särskoleverksamhet.
 5. Kommunstyrelsen ges i uppdrag att följa och analysera kostnadsutvecklingen av skolskjutskostnadens del av särskolekostnaden.
 6. Kommunstyrelsen skall inför 2006 års budget utvärdera införandet av ett schablonfinansierat resursfördelningssystem för särskolan.

§33 Vision för Söderort – redovisning och organisation (utl 2004:141)

Dnr 310-131/2004

Kommunstyrelsens utlåtande nr 2004:141 behandlades. Utlåtandet gäller ett ärende om Vision för Söderort – redovisning och organisation.

Ordet innehades av Cecilia Obermüller, borgarrådet Nordin, Lotta Edholm, Torsten Sandgren, Hardy Hedman. Lilian Falkbäck, borgarrådet Billström och Berthold Gustavsson.

Beslut

Med bifall till kommunstyrelsens förslag i utlåtandet beslöt kommunfullmäktige utan omröstning följande.

 1. Förslag till inriktning för genomförande av Vision för Söderort godkänns.
 2. Berörda nämnder inom staden ges i uppdrag att intensifiera arbetet med genomförandet av visionen.
 3. Stockholms Stadshus AB uppmanas att ge styrelsen för Stockholms Näringslivskontor AB i uppdrag att samordna arbetet med genomförandet av visionen inom staden och gentemot externa aktörer.
 4. Kommunstyrelsen ges i uppdrag att samordna Vision för Söderort med andra styrande mål, program, policys och riktlinjer.

§34 Förslag för inrättande av Grimsta naturreservat (utl 2004:142)

Dnr 331-662/2001

Kommunstyrelsens utlåtande nr 2004:142 behandlades. Utlåtandet gäller ett ärende om förslag för inrättande av Grimsta naturreservat.

Ordet innehades av borgarrådet Börjeson, Cecilia Obermüller, borgarrådet Nordin, Fredrik Wallén och Torsten Sandgren.

Yrkanden

Under överläggningen hade yrkats

dels bifall till kommunstyrelsens förslag,

dels av Torsten Sandgren (v) bifall till vänsterpartiets reservation i kommunstyrelsen,

dels av Cecilia Obermüller (mp) bifall till miljöpartiets reservation i kommunstyrelsen.

Beslut

Efter framställda propositioner enligt dessa yrkanden beslöt kommunfullmäktige utan omröstning - i enlighet med kommunstyrelsens förslag - följande.

 1. Naturområdena Grimstaskogen, Hässelby holme, Blackebergs mälarstrand samt Tyska Botten förklaras som naturreservat enligt 7 kap. 4 § miljöbalken (1998:808), med den avgränsning, det syfte och de föreskrifter som framgår av bilaga 1 till utlåtandet – Beslut och skötselplan.
 2. Skötselplanen i bilaga 1 till utlåtandet beslut och skötselplan - godkänns.

§35 Ändring i föredragningsordningen

Kommunfullmäktige beslöt utan omröstning att punkterna nr 12 och 45 på föredragningslistan skulle sambehandlas.

§36 Förslag till detaljplan för kvarteren Kontorsskylten, Inköpschefen m.m. inom stadsdelen Vällingby – Vällingby Centrum, Dp 2002-17221-54 (utl 2004:143)

Dnr 311-2763/2004

Interpellation om förnyelsen av Vällingby Centrum (nr 2004:15)

Dnr 319-1283/2004

Kommunstyrelsens utlåtande nr 2004:143 behandlades. Utlåtandet gäller ett förslag till detaljplan för kvarteren Kontorsskylten, Inköpschefen m.m. inom stadsdelen Vällingby – Vällingby Centrum, Dp 2002-17221-54.

Samtidigt återupptogs tidigare under sammanträdet tillfälligt bordlagd interpellation av Lotta Edholm (fp) om förnyelsen av Vällingby Centrum.

Kommunfullmäktige hade den 29 mars 2004 beslutat medgiva att interpellationen fick framställas.

Borgarrådet Billström hänvisade till utdelat interpellationssvar ---------- Bilaga 10.

I debatten yttrade sig borgarrådet Börjeson, Lotta Edholm, Karl Bern, borgarrådet Mogert, Fredrik Wallén, Cecilia Obermüller, borgarrådet Nordin, Helen Jäderlund Eckardt, Torsten Sandgren och Inge-Britt Lundin.

Utlåtande 2004:143

Yrkanden

Under överläggningen hade yrkats

dels bifall till kommunstyrelsens förslag,

dels av borgarrådet Nordin (m), Helen Jäderlund Eckardt (fp) och Fredrik Wallén (kd) bifall till moderata samlingspartiets, folkpartiet liberalernas och kristdemokraternas gemensamma reservation i kommunstyrelsen innebärande bland annat återremiss.

Propositionsordning

Ordföranden tog upp borgarrådet Nordins (m), Helen Jäderlund Eckardts (fp) och Fredrik Walléns (kd) gemensamma återremissyrkande. Ordföranden konstaterade att yrkandet om kravet på minoritetsåterremiss var uppfyllt. Kommunfullmäktige hade härmed beslutat att återremittera ärendet.

Beslut

Kommunfullmäktige hade alltså beslutat att återremittera ärendet.

§37 Förvärv av Carlsberg Sverige AB:s fastigheter i Ulv-sunda industriområde. Hemställan från gatu- och fastighetsnämnden. Villkorat av kommunfullmäktiges godkännande senast 30 december 2004 (utl 2004:144)

Dnr 302-2465/2004

Kommunstyrelsens utlåtande nr 2004:144 behandlades. Utlåtandet gäller ett ärende om förvärv av Carlsberg Sverige AB:s fastigheter i Ulvsunda industriområde.

Ordet innehades av borgarrådet Mogert, Björn Ljung, borgarrådet Nordin, Regina Öholm, Rolf Könberg, Per Bolund, Ann-Marie Strömberg och Fredrik Wallén.

Yrkanden

Under överläggningen hade yrkats

dels bifall till kommunstyrelsens förslag,

dels av borgarrådet Nordin (m), Björn Ljung (fp) och Fredrik Wallén (kd) bifall till moderata samlingspartiets, folkpartiet liberalernas och kristdemokraternas gemensamma reservation i kommunstyrelsen.

Beslut

Efter framställda propositioner enligt dessa yrkanden beslöt kommunfullmäktige utan omröstning - i enlighet med kommunstyrelsens förslag - följande.

 1. Avtal med Carlsberg Sverige AB avseende förvärv av Fastighets AB G-mästaren (556605-2170) till en köpeskilling om 375 mnkr godkänns.
 2. Ny bolagsordning för AB Glasbruket 2001 (556064-5813) godkänns.
 3. Stockholms Stadshus AB ges i uppdrag att vidta de åtgärder som är erforderliga för köpeavtalets fullföljande.
 4. AB Glasbruket 2001 upptagande av lån om 375 mnkr i Stockholms stads internbank för finansiering av köpet godkänns.
 5. Utse tre ledamöter och en suppleant varav en ordförande och en vice ordförande i styrelsen för AB Glasbruket 2001 för tiden till och med ordinarie bolagsstämma år 2007 enligt följande:
  till ledamot tillika ordförande: Per Blomstrand;
  till ledamot tillika vice ordförande: Roland Strömgren;
  till ledamot: Gunnar Björkman;
  till suppleant: Inger Johansson Kjaerbo.
 6. Val av en lekmannarevisor och en suppleant för denne bordläggs.
 7. Förslag till beredningsordning vid förvärv av aktiebolag godkänns.

Denna paragraf förklarades omedelbart justerad.

§38 Motion om ungdomsarbetslösheten i Stockholm

Dnr 331-3825/2003

Krafttag mot den skenande ungdomsarbetslösheten

Skrivelse av Mikael Söderlund (m)

Dnr 331-203/2004

Insatser mot ungdomsarbetslösheten

Hemställan till kommunstyrelsen från Hässelby-Vällingby stadsdelsnämnd

Dnr 331-1630/2004

Rapport om pågående arbete

Lägesrapport från arbetsgruppen för särskilda insatser med syfte att motverka ungdomsarbetslösheten (utl. 2004:86)

Dnr 331-2125/2004

Kommunstyrelsens tidigare bordlagda utlåtande nr 2004:86 behandlades. Den del av utlåtandet som kommunfullmäktige ska behandla gäller en motion av Yvonne Fernell-Ingelström (m) om ungdomsarbetslösheten i Stockholm.

Ordet innehades av borgarrådet Lindberg, Yvonne Fernell-Ingelström, Abit Dundar, Karin Rågsjö, Fredrik Wallén, Helen Jäderlund Eckardt och Ulla Hamilton.

Yrkanden

Under överläggningen hade yrkats

dels bifall till kommunstyrelsens förslag,

dels av Yvonne Fernell-Ingelström (m), Abit Dundar (fp) och Fredrik Wallén (kd) bifall till moderata samlingspartiets, folkpartiet liberalernas och kristdemokraternas gemensamma reservation i kommunstyrelsen.

Beslut

Efter framställda propositioner enligt dessa yrkanden beslöt kommunfullmäktige utan omröstning - i enlighet med kommunstyrelsens förslag - följande.

Motion (2003:33) av Yvonne Fernell-Ingelström (m) anses besvarad med vad föredragande borgarrådet anför.

§39 Motion om inrättandet av ett permanent Nobelmuseum i Vintervi-ken (utl 2004:89)

Dnr 441-1420/2001

Kommunstyrelsens tidigare bordlagda utlåtande nr 2004:89 behandlades. Utlåtandet gäller en motion av Malte Sigemalm (s), i vilken han föreslagit att det inrättas ett permanent Nobelmuseum i Vinterviken, Liljeholmen.

Ordet innehades av Malte Sigemalm, Cecilia Brinck, Ann-Marie Strömberg och borgarrådet Billström.

Beslut

Med bifall till kommunstyrelsens förslag i utlåtandet beslöt kommunfullmäktige utan omröstning följande.

Motion (2001:60) av Malte Sigemalm (s) anses besvarad med vad föredragande borgarråd anför i utlåtandet.

Särskilt uttalande

Ann-Marie Strömberg (v) hänvisade till vänsterpartiets och miljöpartiets gemensamma särskilda uttalande i kommunstyrelsen.

§40 Motion om bostäder på Årstalänken (utl 2004:116)

Dnr 312-452/2001

Kommunstyrelsens tidigare bordlagda utlåtande nr 2004:116 behandlades. Utlåtandet gäller en motion av Iris Birath (v) i vilken hon föreslår att planarbete skall påbörjas för bostäder på Årstalänken som inte längre behövs då Södra länken tas i bruk.

Ordet innehades av Ann-Marie Strömberg, Åsa Romson, borgarrådet Börjeson och Göran Holmström.

Yrkanden

Under överläggningen hade yrkats

dels bifall till kommunstyrelsens förslag,

dels av Göran Holmström (kd) bifall till kristdemokraternas reservation i kommunstyrelsen.

Beslut

Efter framställda propositioner enligt dessa yrkanden beslöt kommunfullmäktige utan omröstning - i enlighet med kommunstyrelsens förslag - följande.

 1. Gatu- och fastighetsnämnden samt stadsbyggnadsnämnden ges i uppdrag att påbörja programarbetet för bostäder och service på Årstalänken.
 2. Arbetet skall ske parallellt med vad som anförs i det upprättade programmet för Årstastråket från juni 2003.
 3. Därutöver anses motion (2001:22) av Iris Birath (v) besvarad med hänvisning till vad som anförs i utlåtandet.

§41 Motion om snötipp som kylanläggning. (utl 2004:117)

Dnr 309-658/2002

Kommunstyrelsens tidigare bordlagda utlåtande nr 2004:117 behandlades. Utlåtandet gäller en motion av Viviann Gunnarsson och Per Bolund (båda mp) i vilken de föreslagit att staden utreder möjligheterna att utnyttja borttransporterade snömassor till att kyla anläggningar samt utveckla systemet för fjärrkyla.

Ordet innehades av Per Bolund.

Beslut

Med bifall till kommunstyrelsens förslag i utlåtandet beslöt kommunfullmäktige utan omröstning följande.

Motion (2002:15) av Viviann Gunnarsson och Per Bolund (båda mp) anses besvarad med vad föredragande borgarråd anför i utlåtandet.

§42 Bordlagd interpellation

Kommunfullmäktige beslöt utan omröstning att åter bordlägga tidigare under sammanträdet tillfälligt bordlagd interpellation nr 2004:19.

§43 Bordlagda ärenden

Kommunfullmäktige beslöt utan omröstning att åter bordlägga kommunstyrelsens utlåtanden nr 118, 119, 120, 121, 122, 132 och 133 för år 2004.

Kommunfullmäktige beslöt även att bordlägga kommunstyrelsens utlåtanden nr 145, 146, 147, 148, 149 och 150 för år 2004.

§44 Motioner

Under tiden 5 oktober – 18 oktober 2004 väcktes och inlämnades följande motioner:

 1. (2004:54) av Regina Öholm (m) om översyn av gamla och inaktuella detaljplaner
  Dnr 311-3905/2004;
 2. (2004:55) av Margareta Björk (m) om benchmarking inom äldreomsorgen
  Dnr 327-3980/2004;
 3. (2004:56) av Margareta Björk (m) om Äldre kan få mycket mer hjälp i hemmet till lägre kostnad
  Dnr 327-3981/2004;
 4. (2004:57) av Margareta Björk och Christer Wennerholm (båda m) om karriärstege för vårdbiträden samt möjligheten för vårdpersonalen att arbeta utomlands
  Dnr 231-3983/2004;
 5. (2004:58) av Anna Starbrink (fp) om utveckling av e-demokratin i Stockholm
  Dnr 016-3984/2004;
 6. (2004:59) av Jan Björklund m.fl. (alla fp) om avveckling av dagens stadsdelsnämnder - ge makten till medborgarna
  Dnr 021-3985/2004.

Motionerna överlämnades till kommunstyrelsen för beredning.

 

 

Kommunfullmäktige åtskildes kl. 22.00.

 

 

Vid protokollet:

 

 

Anette Otteborn