Din position: Hem > Stockholms stad > Kommunfullmäktige > Sammanträde 2004-11-22

Sammanträde 2004-11-22

Datum
Klockan
16:00
Plats
KOMMUNFULLMÄKTIGE

Måndagen den 22 november 2004 kl 16.00

Kl. 16.00 behandlas interpellationer. Kl. 17.00-18.00 anordnas en muntlig frågestund då bo Läs mer...rgarråden svarar på ledamöternas frågor. Med början kl. 18.00 behandlas beslutsärenden. I mån av tid fortsättes därefter behandlingen av frågor och interpellationer.


Rotel I: Finansroteln; borgarrådet Annika Billström
Rotel II: Stadsbyggnads- och idrottsroteln; borgarrådet Kersti Py Börjeson
Rotel III: Gatu- och fastighetsroteln; borgarrådet Roger Mogert
Rotel IV: Skol- och kulturroteln; borgarrådet Erik Nilsson
Rotel V: Personal- och demokratiroteln; borgarrådet Leif Rönngren
Rotel VI: Arbetsmarknads- och integrationsroteln; borgarrådet Teres Lindberg
Rotel VII: Socialroteln; borgarrådet Margareta Olofsson
Rotel VIII: Miljöroteln; borgarrådet Viviann Gunnarsson

BORDLAGDA INTERPELLATIONER

2 Nr 2003:95 av Jan Björklund (fp) om AB Stokab. RI

3 Nr 2004:4 av Ewa Samuelsson (kd) om framtiden för miljöbilar. RVIII

4 Nr 2004:13 av Magnus Hellström (m) om vilka rättigheter som gäll-er för människor boende i stadens gruppbostäder. RVII

5 Nr 2004:14 av Madeleine Sjöstedt (fp) om rörliga klotterväggar. RIV

6 Nr 2004:19 av Rolf Könberg (m) om gatu- och fastighetsnämndens långtgående delegation till gatu- och fastighetsdirektören. RIII

7 Nr 2004:23 av Ann-Katrin Åslund (fp) om tolkningen av social-tjänstlagen och stadens insatser kring trafficking. RVII

8 Nr 2004:27 av Birgitta Holm (m) om tilldelningen av kompetens-fondens pengar. RV

9 Nr 2004:29 av Anders Broberg (kd) om återigen olaglig affischering i Vasastan av SSU. RIII

10 Nr 2004:30 av Kristina Alvendal (m) om kriminalisering av pick-nick. RVII

11 Nr 2004:34 av Ewa Samuelsson (kd) om den ökande alkoholfloden. RVII

12 Nr 2004:35 av Fredrik Wallén (kd) om stadens stöd till privat väk-tarbevakning av offentliga platser. RI

13 Nr 2004:36 av Lotta Gravenius (fp) om gravskändning vid bland annat Västberga begravningsplats. RVIII

14 Nr 2004:37 av Madeleine Sjöstedt (fp) om musikens ställning i kul-turskolan. RIV

15 Nr 2004:38 av Kristina Axén Olin (m) om lågprisbutiker. RI

16 Nr 2004:40 av Fredrik Wallén (kd) om stadens beredskap för och hantering av hot mot förtroendevalda. RV

17 Nr 2004:41 av Ann-Katrin Åslund (fp) om stadsdelsarrest inom äldreomsorgen. RVII

18 Nr 2004:42 av Sebastian Cederschiöld (m) om åtgärder mot råttin-vasionen i staden. RIII

19 Nr 2004:43 av Fredrik Wallén (kd) om stadens ansvar för stöd och utbildning av parkeringsvakter vad avser hantering av hot och våld. RIII

20 Nr 2004:44 av Ann-Katrin Åslund (fp) om friårets konsekvenser för personal i äldreomsorgen. RVII

21 Nr 2004:45 av Jan Björklund (fp) om friårets konsekvenser för per-sonal inom skola och förskola. RIV

NYA INTERPELLATIONER

22 Nr 2004:46 av Ann-Katrin Åslund (fp) om möjligheten för äldre stockholmare att bo i eget rum. RVII

23 Nr 2004:47 av Fredrik Wallén (kd) om att efterlevandet av stadens beslutade alkoholförbud enligt lokala ordningsstadgan inte överva-kas. RVII

27 Anmälan av inkomna skrivelser

BORDLAGDA BESLUTSÄRENDEN

28 Bordlagda valärenden

Mem. 2003:22, i vad avser val av en revisorssuppleant hos stiftelsen Fredric Eens minne.
Mem. 2004:8, i vad avser val av en revisorssuppleant hos Handels-högskolan.
Mem. 2004:11, i vad avser val av två ersättare i stadsdelsnämnder och fyra nämndemän.
Mem. 2004:12, i vad avser val av en ersättare i överförmyndar-nämnden, en suppleant hos Stockholms Näringslivskontor AB, en ersättare i stadsbyggnadsnämnden, en ersättare i brand- och rädd-ningsnämnden, en ersättare i stadsdelsnämnd och en nämndeman.

NYA BESLUTSÄRENDEN (exkl motioner)

29 Mem. 2004:13. Avsägelser och fyllnadsval m.m.

Rotel II

30 Utl. 2004:156. Förslag till inrättande av Flatens naturreservat. Upp-hävande av kommunfullmäktiges beslut den 16 oktober 2003 § 17, samt beslut om att inrätta Flatens naturreservat.

31 Utl. 2004:157. Förslag till detaljplan för kvarteren Kontorsskylten, Inköpschefen m.m. inom stadsdelen Vällingby – Vällingby Centrum, Dp 2002-17221-54. Minoritetsåterremiss från kommunfullmäktige den 18 oktober 2004.

Rotel III

32 Utl. 2004:158. Stoppa den förnedrande porreklamen. Skrivelse till kommunstyrelsen av Margareta Olofsson (v) och Iris Birath (v).

33 Utl. 2004:159. Nordsydaxeln – reparation av Söderledstunneln och Centralbron/Tegelbacken. Genomförandebeslut. Hemställan från gatu- och fastighetsnämnden. Återremiss från kommunfullmäktige den 18 oktober 2004.

34 Utl. 2004:160. Genomförandebeslut för anordnande av allmän platsmark inom kvarteret Kojan m.m., stadsdelen Stadshagen. Hem-ställan från gatu- och fastighetsnämnden.

35 Utl. 2004:161. Genomförandebeslut avseende exploatering inom Vällingby Centrum. Hemställan från gatu- och fastighetsnämnden.

36 Utl. 2004:162. Förvärv av fastigheten Mejeristen 1 för genomföran-de av evakuering av Södermalms Trävaru AB från Henriksdalsham-nen. Hemställan från gatu- och fastighetsnämnden. Villkorat av kommunfullmäktiges godkännande senast 31 december 2004.

37 Utl. 2004:163. Förvärv av tomträtten till Södre Torn 1 på Söder-malm. Hemställan från gatu- och fastighetsnämnden. Villkorat av kommunfullmäktiges godkännande senast 30 december 2004.

Rotel IV

38 Utl. 2004:164. Förslag om policy för sponsring i skolan. Skrivelse till kommunstyrelsen av Sabina Bossi m.fl. (mp).

Rotel VI + VII + V

39 Utl. 2004:165. Lika rättigheter – Förslag till riktlinjer för nämnders och bolagsstyrelsers jämställdhets- och mångfaldsplan.

Rotel VII

40 Utl. 2004:166. Översyn av resursfördelningssystem för omsorg om funktionshindrade. Redovisning av placeringar på icke LSS-godkända verksamheter. Hemställan från Liljeholmens stadsdels-nämnd.

41 Utl. 2004:167. Förändringar av debitering av tillsynsavgifter enligt alkohollagen.

Rotel VIII

42 Utl. 2004:168. Framtagandet av ett nytt miljöprogram och en lokal strategi för hållbar utveckling i Stockholms stad (Agenda 21). Hem-ställan från miljö- och hälsoskyddsnämnden.

Rotel I

43 Utl. 2004:169. Överföring av gatu- och fastighetsnämndens försko-lor till SISAB. Fortsatt renodling av stadens fastighetsförvaltning.

44 Utl. 2004:170. Näringslivspolitiskt program för Stockholm.

45 Utl. 2004:171. Översyn av kommunkoncernens finansverksamhet.

Rotel I + VI

46 Utl. 2004:172. Stadens upphandling som medel för att motverka diskriminering – förslag om tillämpning av en antidiskriminerings-klausul i stadens upphandlingar.

BORDLADA MOTIONER

47 Utl. 2004:119. De kommunala bostadsbolagens utträde ur SABO. Motion av Kristina Alvendal (m) (2004:12). RIII

48 Utl. 2004:132. Bortforsling av cykelskräp. Motion av Svante Linus-son (sp) (2002:54). RIII

49 Utl. 2004:133. Utarbetande av ett dokument som tillvaratar den en-skilda individens intressen i äldreomsorgen. Motion av Ann-Katrin Åslund (fp) och Helen Jäderlund Eckardt (fp) (2003:18). RVII

50 Utl. 2004:145. Förutsättningarna för förebyggande hembesök hos personer över 80 år utan hemtjänst. Motion av Ann-Katrin Åslund och Helen Jäderlund Eckardt (båda fp) (2003:19). RVII

51 Utl. 2004:146. Kvalitetsmärkning av Stockholms restauranger. Mo-tion av Christopher Ödmann (mp) (2001:20). RVIII

52 Utl. 2004:147. Bostäder på Ställverkstomten i Hjorthagen. Motion av Rolf Lindell (s) (2000:63). RIII

53 Utl. 2004:148. En mänsklig gatumiljö. Motion av Elisabet Lönngren och Malte Sigemalm (båda s) (2002:46). RIII

54 Utl. 2004:149. Stockholms stads centrumanläggningar. Motion av Ulla Hamilton (m) (2004:19). RIII

55 Utl. 2004:150. Stadens policy vad gäller uthyrning och tillgång till lokaler. Motion av Mikael Söderlund (m) (2004:26). Brottslig verk-samhet i stadens lokaler. Skrivelse till kommunstyrelsen av Mikael Söderlund (m). RIII

56 Utl. 2004:154. Att ej införa sprututbytesprogram. Motion av Berthold Gustavsson (m) (2004:2). RVII

NY MOTION - Rotel VII

57 Utl. 2004:173. Inrättande av Sinnenas trädgård samt kolonilotter i nära anslutning till Blackebergs äldreboende och de nyblivna flyk-tingbostäderna i området. Motion av Eva Oivio och Karin Hanqvist (båda s) (2002:23).

NYA INTERPELLATIONER

58 Nr 2004:48 av Henrik G Ehrenberg (kd) om stadsdelsarrest i äldre-omsorgen och om hemtjänstpengen. RVII

59 Nr 2004:49 av Birgitta Holm (m) om skolors användande av krän-kande skolböcker. RIV

BORDLAGT BESLUTSÄRENDE

60 Utl. 2004:144, i vad avser val av en lekmannarevisor och en lek-mannarevisorssuppleant hos AB Glasbruket 2001.

Bilagor till protokoll
Debattprotokoll (283 kb)
Mötesinformation

Protokoll fört vid Stockholms kommunfullmäktiges sammanträde i Stadshuset måndagen den 22 november 2004 kl. 16.00

 

Justerat den 29 november 2004; anslaget den 30 november 2004:

Barry Andersson

Bo Bladholm

Maria Hannäs

§1 Justering

Förste vice ordföranden Bo Bladholm (m) och tredje vice ordföranden Maria Hannäs (v) utsågs att jämte ordföranden Barry Andersson (s) justera och expediera dagens protokoll. Justeringen kommer att ske måndagen den 29 november 2004 kl. 15.00.

§2 Närvaro

Närvaro antecknades enligt ----------------------------------------------------- Bilaga 1.

§3 Bordlagd interpellation

Kommunfullmäktige beslöt utan omröstning att åter bordlägga besvarandet av interpellation nr 2003:95.

 

 

Sammanträdet ajournerades kl. 16.00 - 16.04.

§4 Interpellation om framtiden för miljöbilar (nr 2004:4)

Dnr 303-413/2004

Ewa Samuelsson (kd) hade lämnat in en interpellation om framtiden för miljöbilar.

Kommunfullmäktige hade den 9 februari 2004 beslutat medgiva att interpellationen fick framställas.

Borgarrådet Gunnarsson hänvisade till utdelat interpellationssvar -------- Bilaga 2.

I debatten yttrade sig Ewa Samuelsson och borgarrådet Gunnarsson.

§5 Interpellation om vilka rättigheter som gäll-er för människor boende i stadens gruppbostäder (nr 2004:13)

Dnr 326-1244/2004

Magnus Hellström (m) hade lämnat in en interpellation om vilka rättigheter som gäller för människor boende i stadens gruppbostäder.

Kommunfullmäktige hade den 29 mars 2004 beslutat medgiva att interpellationen fick framställas.

Borgarrådet Olofsson hänvisade till utdelat interpellationssvar ------------ Bilaga 3.

§6 Interpellation om rörliga klotterväggar (nr 2004:14)

Dnr 329-1247/2004

Madeleine Sjöstedt (fp) hade lämnat in en interpellation om rörliga klotterväggar.

Kommunfullmäktige hade den 29 mars 2004 beslutat medgiva att interpellationen fick framställas.

Borgarrådet Nilsson hänvisade till utdelat interpellationssvar ------------- Bilaga 4.

I debatten yttrade sig Madeleine Sjöstedt, borgarrådet Nilsson, Ewa Samuelsson, Ann Mari Engel, Cecilia Brinck, Åsa Romson, Margareta Björk och Kristina Alvendal.

§7 Interpellation om gatu- och fastighetsnämndens långtgående delegation till gatu- och fastighetsdirektören (nr 2004:19)

Dnr 013-1451/2004

Rolf Könberg (m) hade lämnat in en interpellation om gatu- och fastighetsnämndens långtgående delegation till gatu- och fastighetsdirektören.

Kommunfullmäktige hade den 19 april 2004 beslutat medgiva att interpellationen fick framställas.

Borgarrådet Mogert hänvisade till utdelat interpellationssvar -------------- Bilaga 5.

§9 Interpellation om återigen olaglig affischering i Vasastan av SSU (nr 2004:29)

Dnr 329-1883/2004

Anders Broberg (kd) hade lämnat in en interpellation om återigen olaglig affischering i Vasastan av SSU.

Kommunfullmäktige hade den 10 maj 2004 beslutat medgiva att interpellationen fick framställas.

Borgarrådet Mogert hänvisade till utdelat interpellationssvar -------------- Bilaga 6.

I debatten yttrade sig Fredrik Wallén, borgarrådet Mogert, Kristina Alvendal, Henrik G Ehrenberg, Åsa Romson, Ann-Marie Strömberg, Inge-Britt Lundin och Cecilia Brinck.

§10 Bordlagda interpellationer

Kommunfullmäktige beslöt utan omröstning att åter bordlägga besvarandet av interpellationerna nr 30, 34, 35, 36, 37, 38, 40, 41, 42, 43, 44 och 45 för år 2004.

§12 Interpellationer

Anmäldes ingivna interpellationer:

 1. (nr 2004:46) av Ann-Katrin Åslund (fp) om möjligheten för äldre stockholmare att bo i eget rum
  Dnr 327-4296/2004;
 2. (nr 2004:47) av Fredrik Wallén (kd) om att efterlevandet av stadens beslutade alkoholförbud enligt lokala ordningsstadgan inte övervakas
  Dnr 325-4298/2004;
 3. (nr 2004:48) av Henrik G Ehrenberg (kd) om stadsdelsarrest i äldreomsorgen och om hemtjänstpengen
  Dnr 327-4372/2004;
 4. (nr 2004:49) av Birgitta Holm (m) om skolors användande av kränkande skolböcker
  Dnr 334-4414/2004.

Kommunfullmäktige beslöt utan omröstning medgiva att interpellationerna fick framställas.

Härefter beslöt kommunfullmäktige utan omröstning att bordlägga besvarandet av dessa interpellationer.

§13 Muntlig frågestund

Fråga nr 1. Kulturförvaltningens lokaler

Cecilia Brinck (m) ställde en fråga om kulturförvaltningens lokaler.

Kommunfullmäktige beslöt utan omröstning medgiva att frågan fick framställas.

Ordet innehades av Cecilia Brinck och borgarrådet Nilsson.

 

 

Fråga nr 2. Särskolan

Karl Bern (fp) ställde en fråga om särskolan.

Kommunfullmäktige beslöt utan omröstning medgiva att frågan fick framställas.

Ordet innehades av Karl Bern och borgarrådet Nilsson.

 

 

Fråga nr 3. Skatteskrapan

Ewa Samuelsson (kd) ställde en fråga om Skatteskrapan.

Kommunfullmäktige beslöt utan omröstning medgiva att frågan fick framställas.

Ordet innehades av Ewa Samuelsson och borgarrådet Billström.

 

 

Fråga nr 4. Skatteskrapan

Mats G Nilsson (m) ställde en fråga om Skatteskrapan.

Kommunfullmäktige beslöt utan omröstning medgiva att frågan fick framställas.

Ordet innehades av Mats G Nilsson och borgarrådet Börjeson.

 

 

Fråga nr 5. Kultur i ytterstaden

Madeleine Sjöstedt (fp) ställde en fråga om kultur i ytterstaden.

Kommunfullmäktige beslöt utan omröstning medgiva att frågan fick framställas.

Ordet innehades av Madeleine Sjöstedt och borgarrådet Nilsson.

Fråga nr 6. Särskolan

Desirée Pethrus Engström (kd) ställde en fråga om särskolan.

Kommunfullmäktige beslöt utan omröstning medgiva att frågan fick framställas.

Ordet innehades av Desirée Pethrus Engström och borgarrådet Nilsson.

 

 

Fråga nr 7. Skolskjutsar

Borgarrådet Söderlund (m) ställde en fråga om skolskjutsar.

Kommunfullmäktige beslöt utan omröstning medgiva att frågan fick framställas.

Ordet innehades av borgarråden Söderlund och Nilsson.

§14 Upprop

Kl. 18.02 förrättades upprop, varvid närvaro antecknades enligt ---------- Bilaga 1.

§15 Anmälan angående justering

Ordföranden anmälde att till justeringsmän utsetts ordföranden, förste och tredje vice ordförandena samt att justeringen kommer att äga rum måndagen den 29 november 2004 kl. 15.00, vilket kommunfullmäktige godkände.

§16 Anmäld skrivelse

Till kommunfullmäktige hade inkommit följande skrivelse vilken delgivits berörda organ:

Regeringsbeslut

av den 2 september 2004

Beslut (28 oktober) med anledning av överklagande i fråga om detaljplan för fastigheten Krejaren 2 inom stadsdelen Östermalm (stadsbyggnadsnämndens beslut 12 juni 2003).

Regeringen avslår överklagandet

§17 Fyllnadsval (mem. 22 för år 2003 samt mem. 8, 11 och 12 för år 2004)

Kommunstyrelsens tidigare bordlagda memorial 2003:22 samt mem. 8, 11 och 12 för år 2004 om fyllnadsval behandlades.

På förslag av förste vice ordföranden beslöt kommunfullmäktige utan omröstning att bordlägga val av fyra nämndemän (mem. 2004:11), en suppleant i styrelsen för Stockholms Näringslivskontor AB, en ersättare i stadsbyggnadsnämnden, en ersättare i stadsdelsnämnden Skärholmen och en nämndeman (mem. 2004:12).

Härefter utsåg kommunfullmäktige utan omröstning

Mem. 2003:22

hos Stiftelsen Fredric Eens Minne för år 2004:

till revisorssuppleant: Bo Johansson;

Mem. 2004:8

hos Handelshögskolan för tiden till och med 30 juni 2005:

till revisorssuppleant: Bo Johansson;

Mem. 2004:11

i stadsdelsnämnden Katarina-Sofia för tiden till och med år 2004:

till ersättare: Mariela Léon (kd);

i stadsdelsnämnden Norrmalm för tiden till och med år 2004:

till ersättare: Claudio Skubla (s);

Mem. 2004:12

i överförmyndarnämnden för tiden till och med den 31 december 2006:

till ersättare: Håkan Wallensten (m);

i brand- och räddningsnämnden för tiden till och med år 2004:

till ersättare: Ann-Louise Lindahl (m).

§19 Val av en lekmannarevisor och en lek-mannarevisorssuppleant hos AB Glasbruket 2001 (utl 2004:144)

Kommunstyrelsens tidigare bordlagda utlåtande nr 2004:144 avseende val av en lekmannarevisor och en lekmannarevisorssuppleant hos AB Glasbruket 2001 behandlades.

Beslut

Med bifall till kommunstyrelsens förslag i utlåtandet beslöt kommunfullmäktige utan omröstning att utse

hos AB Glasbruket 2001 för tiden till och med ordinarie bolagsstämma år 2007:

till lekmannarevisor: Bo Dahlström (s);

till lekmannarevisorssuppleant: Helge Löfstedt (fp).

§20 Avsägelser och fyllnadsval m.m. (mem 2004:13, skrivelse 6)

Kommunstyrelsens memorial nr 2004:13 om avsägelser och fyllnadsval m.m. behandlades.

Ordet innehades av Elisabeth Brandt Ygeman.

På förslag av förste vice ordföranden beslöt kommunfullmäktige utan omröstning att bordlägga val av en ledamot i kulturnämnden, en ersättare i revisorsgrupp 1, en ersättare i revisorskollegiet och fyra nämndemän.

Beslut

Med bifall till kommunstyrelsens förslag i memorialet - med den ändring som anmälts - beslöt kommunfullmäktige utan omröstning att

 1. godkänna i memorialet upptagen avsägelse från Conny Nilsson (s) – ledamot i kommunfullmäktige - och hemställa hos länsstyrelsen om ny sammanräkning med anledning av den uppkomna vakansen
 2. godkänna i memorialet upptagna avsägelser från Patric Rylander (kd) – ersättare i idrottsnämnden, Erik Nilsson (s) – ledamot tillika ordförande i utbildningsnämnden samt ledamot tillika ordförande i kulturnämnden, Jens Orback (s) – ledamot tillika ordförande i stadsdelsnämnden Maria-Gamla stan och förrätta i memorialet föreslagna val. Rune Falgert (mp) – ersättare i revisorsgrupp 1 och ersättare i revisorskollegiet samt nämndeman har avlidit.
 3. om till ledamot utses förutvarande ersättare/suppleant utse ersättare/suppleant i den till ledamot utseddes ställe.

Val av en ledamot tillika ordförande i stadsdelsnämnden Kista utgår.

Härefter utsåg kommunfullmäktige utan omröstning

i idrottsnämnden för tiden till och med år 2004:

till ersättare: Leif Kroon (kd);

i utbildningsnämnden för tiden till och med år 2004:

till ledamot tillika ordförande: Mirja Särkiniemi (s);

i kulturnämnden för tiden till och med år 2004:

till ledamot tillika ordförande: Daniel Suhonen (s);

i stadsdelsnämnden Maria-Gamla stan för tiden till och med år 2004:

till ledamot tillika ordförande: Maria Palme (s);

till ledamot: Bo Holmberg (s);

till nämndemän för tiden 1 december 2004 - 31 december 2006: Ralf Örvi (s), Anne Östman (s), Caroline Lundqvist (mp), Eva Sevdin (m), Gunilla Svensson (m).

§21 Förslag till inrättande av Flatens naturreservat. Upp-hävande av kommunfullmäktiges beslut den 16 oktober 2003 § 17, samt beslut om att inrätta Flatens naturreservat (utl 2004:156)

Dnr 304-1683/2003

Kommunstyrelsens utlåtande nr 2004:156 behandlades. Utlåtandet gäller kommunfullmäktiges upphävande av beslut den 6 oktober 2003 § 17, samt förslag till inrättande av Flatens naturreservat.

Ordet innehades av borgarrådet Börjeson, Mats G Nilsson, Torsten Sandgren, Cecilia Obermüller, Lotta Edholm och Ewa Samuelsson.

Yrkanden

Under överläggningen hade yrkats

dels bifall till kommunstyrelsens förslag,

dels av Mats G Nilsson (m) och Lotta Edholm (fp) bifall till moderata samlingspartiets och folkpartiet liberalernas gemensamma reservation i kommunstyrelsen.

Beslut

Efter framställda propositioner enligt dessa yrkanden beslöt kommunfullmäktige utan omröstning - i enlighet med kommunstyrelsens förslag - följande.

 1. Kommunfullmäktiges beslut om Flatens naturreservat den 6 oktober 2003 § 17 upphävs.
 2. Naturområdena enligt stadsbyggnadsnämndens underlag "Flatens naturreservat" Karta 1:Naturreservatets avgränsning förklaras som naturreservat enligt 7 kap. 4 § miljöbalken (1998:808), med den avgränsning, det syfte och de föreskrifter som framgår av underlaget, bilaga till utlåtandet.
 3. Skötselplanen i stadsbyggnadsnämndens underlag "Flatens naturreservat" godkänns, bilaga till utlåtandet.

Berörda nämnders skötsel av Flatens naturreservat skall finansieras inom beslutad budget.

§22 Ändring i föredragningsordningen

Kommunfullmäktige beslöt utan omröstning att punkterna nr 31 och 35 på föredragningslistan skulle sambehandlas.

§23 Förslag till detaljplan för kvarteren Kontorsskylten, Inköpschefen m.m. inom stadsdelen Vällingby – Vällingby Centrum, Dp 2002-17221-54. Minoritetsåterremiss från kommunfullmäktige den 18 oktober 2004 (utl 2004:157)

Dnr 311-2763/2004

Genomförandebeslut avseende exploatering inom Vällingby Centrum

Hemställan från gatu- och fastighetsnämnden (utl. 2004:161)

Dnr 316-2818/2004

Kommunstyrelsens utlåtanden nr 157 och 161 för år 2004 behandlades. Utlåtandena gäller dels en minoritetsåterremiss från kommunfullmäktige den 18 oktober 2004 av förslag till detaljplan för kvarteren Kontorsskylten, Inköpschefen m.m. inom stadsdelen Vällingby – Vällingby Centrum, Dp 2002-17221-54 dels en hemställan från gatu- och fastighetsnämnden om genomförandebeslut avseende exploatering inom Vällingby Centrum.

Ordet innehades av borgarrådet Börjeson, Ulf Fridebäck, borgarrådet Mogert, Anders Broberg, Cecilia Obermüller, Lotta Edholm, Torsten Sandgren och borgarrådet Nordin.

Utlåtande 2004:157

Beslut

Med bifall till kommunstyrelsens förslag i utlåtandet beslöt kommunfullmäktige utan omröstning följande.

Detaljplan för kvarteren Kontorsskylten, Inköpschefen m.m. inom stadsdelen Vällingby, Dp 2002-17221-54 antas.

Utlåtande 2004:161

Yrkanden

Under överläggningen hade yrkats

dels bifall till kommunstyrelsens förslag,

dels av borgarrådet Nordin (m), Ulf Fridebäck (fp) och Anders Broberg (kd) bifall till moderata samlingspartiets, folkpartiet liberalernas och kristdemokraternas gemensamma reservation i kommunstyrelsen.

Beslut

Efter framställda propositioner enligt dessa yrkanden beslöt kommunfullmäktige utan omröstning - i enlighet med kommunstyrelsens förslag - följande.

 1. Genomförande av exploatering inom Vällingby Centrum med en investeringsutgift om 250 mnkr godkänns.
 2. Finansiering av investeringsutgifterna för år 2004-2006 sker via gatu- och fastighetsnämndens investeringsplan för 2004 med inriktning för 2005 och 2006.
 3. Finansiering av investeringsutgifterna för efterföljande år får beaktas vid upprättande av kommande investeringsplaner.
 4. Finansiering av drift- inklusive kapitalkostnader för gatu- och fastighetsnämnden får finansieras inom gatu- och fastighetsnämndens budget.

§24 Stoppa den förnedrande porreklamen. Skrivelse till kommunstyrelsen av Margareta Olofsson och Iris Birath (båda v) (utl 2004:158 , skrivelse 7)

Dnr 329-2674/2002

Kommunstyrelsens utlåtande nr 2004:158 behandlades. Utlåtandet gäller en skrivelse av borgarrådet Olofsson och Iris Birath (båda v) i vilken de yrkar att Stockholm i den lokala ordningsstadgan inför förbud mot de bilar som med hjälp av stora reklamaffischer gör reklam för porrklubbar.

Ordet innehades av borgarrådet Olofsson och Desirée Pethrus Engström.

Yrkanden

Under överläggningen hade yrkats

dels bifall till kommunstyrelsens förslag,

dels av borgarråden Nordin (m) och Björklund (fp) bifall till moderata samlingspartiets och folkpartiet liberalernas gemensamma reservation i kommunstyrelsen,

dels av Desirée Pethrus Engström (kd) bifall till kristdemokraternas reservation i kommunstyrelsen.

Beslut

Efter framställda propositioner enligt dessa yrkanden beslöt kommunfullmäktige utan omröstning - i enlighet med kommunstyrelsens förslag - följande.

I allmänna lokala ordningsföreskrifter för Stockholms stad 11 § införs ett tillägg: "Könsförnedrande mobil reklam får ej framföras på offentlig plats".

§25 Nordsydaxeln – reparation av Söderledstunneln och Centralbron/Tegelbacken. Genomförandebeslut. Hemställan från gatu- och fastighetsnämnden. Återremiss från kommunfullmäktige den 18 oktober 2004 (utl 2004:159)

Dnr 314-3037/2003

Kommunstyrelsens utlåtande nr 2004:159 behandlades. Utlåtandet gäller en återremiss från kommunfullmäktige den 18 oktober 2004 av hemställan från gatu- och fastighetsnämnden om Nordsydaxeln – reparation av Söderledstunneln och Centralbron/Tegelbacken.

Ordet innehades av borgarrådet Mogert, Tord Bergstedt, Ann-Marie Strömberg, Ulf Fridebäck, borgarrådet Nordin, Åsa Romson och Ewa Samuelsson.

Yrkanden

Under överläggningen hade yrkats

dels bifall till kommunstyrelsens förslag,

dels av borgarrådet Nordin (m), Ulf Fridebäck (fp) och Ewa Samuelsson (kd) bifall till moderata samlingspartiets, folkpartiet liberalernas och kristdemokraternas gemensamma reservation i kommunstyrelsen.

Propositionsordning

Ordföranden tog upp kommunstyrelsens förslag varemot ställdes borgarrådet Nordins (m), Ulf Fridebäcks (fp) och Ewa Samuelssons (kd) gemensamma yrkande. Vid propositioner på dessa yrkanden förklarade sig ordföranden finna propositionen på bifall till kommunstyrelsens förslag vara med övervägande ja besvarad.

Då votering begärdes verkställdes sådan över följande, dessförinnan föreslagna och godkända voteringsproposition:

Den som vill bifalla kommunstyrelsens förslag röstar ja,

den som inte vill det röstar nej.

Vinner nej, har kommunfullmäktige beslutat bifalla borgarrådet Nordins (m), Ulf Fridebäcks (fp) och Ewa Samuelssons (kd) gemensamma förslag.

Omröstningen utföll med 50 ja och 47 nej. Såsom voteringslista nr 1 utvisar röstades ja av --------------------------------------------------------------------------- Bilaga 7.

Kommunfullmäktige hade alltså beslutat att bifalla kommunstyrelsens förslag.

Beslut

Kommunfullmäktige hade alltså – i enlighet med kommunstyrelsens förslag – beslutat följande.

 1. Reparationen av Nordsydaxeln godkänns i enlighet med vad föredragande borgarråd anför.
 2. Genomförandet av investeringen med en investeringsutgift om 500 mnkr för Söderledstunneln och Centralbron/Tegelbacken godkänns.
 3. Finansieringen av investeringsutgifterna för år 2004-2007 sker inom gatu- och fastighetsnämndens investeringsplan för år 2005 med flerårsberäkningar.
 4. Finansieringen av investeringsutgifterna för år 2008-2010 får beaktas vid upprättande av kommande investeringsplaner.
 5. Finansieringen av kapitalkostnader med 42 mnkr för gatu- och fastighetsnämnden från år 2009 får beaktas vid kommande budgetar.

§26 Genomförandebeslut för anordnande av allmän platsmark inom kvarteret Kojan m.m., stadsdelen Stadshagen. Hemställan från gatu- och fastighetsnämnden (utl 2004:160)

Dnr 302-2618/2004

Kommunstyrelsens utlåtande nr 2004:160 behandlades. Utlåtandet gäller en hemställan från gatu- och fastighetsnämnden om genomförandebeslut för anordnande av allmän platsmark inom kvarteret Kojan m.m. stadsdelen Stadshagen.

Beslut

Med bifall till kommunstyrelsens förslag i utlåtandet beslöt kommunfullmäktige utan omröstning följande.

 1. Genomförande av exploatering inom kv. Kojan m.m. omfattande investeringsutgifter om ca 440 mnkr och investeringsinkomster om 90 mnkr godkänns.
 2. Finansieringen av investeringsutgifterna för år 2004-2006 sker via gatu- och fastighetsnämndens investeringsplan för 2004 med inriktning för 2005 och 2006.
 3. Finansieringen av investeringsutgifterna för efterföljande år får beaktas vid upprättande av kommande investeringsplaner.
 4. Finansieringen av drift- inklusive kapitalkostnader för gatu- och fastighetsnämnden får finansieras inom gatu- och fastighetsnämndens budget.

§27 Förvärv av fastigheten Mejeristen 1 för genomföran-de av evakuering av Södermalms Trävaru AB från Henriksdalsham-nen. Hemställan från gatu- och fastighetsnämnden. Villkorat av kommunfullmäktiges godkännande senast 31 december 2004 (utl 2004:162)

Dnr 302-3469/2004

Kommunstyrelsens utlåtande nr 2004:162 behandlades. Utlåtandet gäller en hemställan från gatu- och fastighetsnämnden om förvärv av fastigheten Mejeristen 1 för genomförande av evakuering av Södermalms Trävaru AB från Henriksdalshamnen. Villkorat av kommunfullmäktiges godkännande senast 31 december 2004.

Beslut

Med bifall till kommunstyrelsens förslag i utlåtandet beslöt kommunfullmäktige utan omröstning följande.

 1. Överenskommelse om evakuering av Södermalms Trävaru AB och försäljning av fastigheten Mejeristen 1 med investeringsutgifter om 115 mnkr och försäljningsinkomster om 45 mnkr godkänns.
 2. Finansieringen av nettoinvesteringsutgiften sker inom gatu- och fastighetsnämndens investeringsplan för 2005 med flerårsberäkningar.
 3. Gatu- och fastighetsnämnden bemyndigas att genomföra evakueringen.

Denna paragraf förklarades omedelbart justerad.

§28 Förvärv av tomträtten till Södre Torn 1 på Söder-malm. Hemställan från gatu- och fastighetsnämnden. Villkorat av kommunfullmäktiges godkännande senast 30 december 2004 (utl 2004:163)

Dnr 302-3522/2004

Kommunstyrelsens utlåtande nr 2004:163 behandlades. Utlåtandet gäller en hemställan från gatu- och fastighetsnämnden om förvärv av tomträtten till Södre Torn 1 på Södermalm. Villkorat av kommunfullmäktiges godkännande senast 30 december 2004.

Beslut

Med bifall till kommunstyrelsens förslag i utlåtandet beslöt kommunfullmäktige utan omröstning följande.

 1. Avtal med Birka Cruises AB avseende förvärv av Fastighets AB Runda Huset (556605-2386) för en köpeskilling om 30,1 mnkr godkänns.
 2. AB Glasbruket 2001 (556064-5813) medges upptagande av lån om 30,1 mnkr i Stockholms stads internbank för finansiering av köpet.
 3. Stockholm Stadshus AB bemyndigas att vidta de åtgärder som är erforderliga för köpeavtalets fullföljande.

Denna paragraf förklarades omedelbart justerad.

§29 Förslag om policy för sponsring i skolan. Skrivelse till kommunstyrelsen av Sabina Bossi m.fl. (mp) (utl 2004:164)

Dnr 412-1054/2000

Kommunstyrelsens utlåtande nr 2004:164 behandlades. Utlåtandet gäller en skrivelse till kommunstyrelsen av Sabina Bossi m.fl. (mp) i vilken de föreslagit att kommunfullmäktige ska besluta om en policy när det gäller sponsring av skolor och att uppdra åt utbildningsnämnden att redovisa i vilken omfattning och i vilken form sponsring förekommer.

Ordet innehades av borgarråden Nilsson och Söderlund, Emilia Hagberg, Inger Stark, Hardy Hedman, Madeleine Sjöstedt, Paul Lappalainen, Kristina Alvendal och Martina Lind.

Yrkanden

Under överläggningen hade yrkats

dels bifall till kommunstyrelsens förslag,

dels av borgarrådet Söderlund (m), Madeleine Sjöstedt (fp) och Hardy Hedman (kd) bifall till moderata samlingspartiets, folkpartiet liberalernas och kristdemokraternas gemensamma reservation i kommunstyrelsen.

Beslut

Efter framställda propositioner enligt dessa yrkanden beslöt kommunfullmäktige utan omröstning - i enlighet med kommunstyrelsens förslag - följande.

Kommunstyrelsen får i uppdrag att utarbeta förslag till policy för sponsring inom skolverksamheten i Stockholms stad.

§30 Lika rättigheter – Förslag till riktlinjer för nämnders och bolagsstyrelsers jämställdhets- och mångfaldsplan (utl 2004:165)

Dnr 222-798/2004

Kommunstyrelsens utlåtande nr 2004:165 behandlades. Utlåtandet gäller ett ärende om lika rättigheter – förslag till riktlinjer för nämnders och bolagsstyrelsers jämställdhets- och mångfaldsplan.

Ordet innehades av borgarrådet Lindberg, Kristina Alvendal, Paul Lappalainen, Inger Stark, Rolf Könberg, Desirée Pethrus Engström, Birgitta Holm, Madeleine Sjöstedt och Ulla Hamilton.

Yrkanden

Under överläggningen hade yrkats

dels bifall till kommunstyrelsens förslag,

dels av Kristina Alvendal (m), Madeleine Sjöstedt (fp) och Desirée Pethrus Engström (kd) bifall till moderata samlingspartiets, folkpartiet liberalernas och kristdemokraternas gemensamma reservation i kommunstyrelsen.

Beslut

Efter framställda propositioner enligt dessa yrkanden beslöt kommunfullmäktige utan omröstning - i enlighet med kommunstyrelsens förslag - följande.

 1. Riktlinjer för nämnders och bolagsstyrelsers jämställdhets- och mångfaldsplan fastställs i enlighet med bilaga 2 till utlåtandet, med de justeringar av rubrik och begreppsdefinitioner som föreslås i föredragandetexten.
 2. Samtliga nämnder skall upprätta en jämställdhets- och mångfaldsplan som redovisas i verksamhetsplanen och följs upp i verksamhetsberättelsen.
 3. Styrelsen för Stockholms Stadshus AB uppmanas anmoda samtliga bolagsstyrelser att på motsvarande sätt upprätta en jämställdhets- och mångfaldsplan.
 4. Kommunstyrelsen ges i uppdrag att för egen del fastställa en plan för utbildningsinsatser samt kommunövergripande uppföljning och utvärdering avseende stadens jämställdhets- och mångfaldsarbete.
 5. Kommunstyrelsen skall vid behov uppdatera den information om aktuell lagstiftning o.d. som ges i bilaga till riktlinjerna.

§31 Översyn av resursfördelningssystem för omsorg om funktionshindrade. Redovisning av placeringar på icke LSS-godkända verksamheter. Hemställan från Liljeholmens stadsdels-nämnd (utl 2004:166)

Dnr 326-1944/2004

Dnr 326-3412/2004

Kommunstyrelsens utlåtande nr 2004:166 behandlades. Utlåtandet gäller dels ett ärende om översyn av resursfördelningssystem för omsorg om funktionshindrade samt en hemställan från Liljeholmens stadsdelsnämnd om redovisning av placeringar på icke LSS-godkända verksamheter.

Ordet innehades av borgarrådet Olofsson och Peter Lundén-Welden.

Yrkanden

Under överläggningen hade yrkats

dels bifall till kommunstyrelsens förslag,

dels av Peter Lundén-Welden (m) bifall till moderata samlingspartiets, folkpartiet liberalernas och kristdemokraternas gemensamma reservation i kommunstyrelsen samt till moderata samlingspartiets tilläggsyrkande i kommunstyrelsen.

Propositionsordning

Ordföranden tog först upp kommunstyrelsens förslag varemot ställdes moderata samlingspartiets, folkpartiet liberalernas och kristdemokraternas gemensamma yrkande. Vid propositioner på dessa yrkanden beslöt kommunfullmäktige utan omröstning att bifalla kommunstyrelsens förslag.

Härefter tog ordföranden upp moderata samlingspartiets tilläggsyrkande. Vid propositioner på bifall till eller avslag på detta yrkande beslöt kommunfullmäktige utan omröstning att avslå förslaget.

Beslut

Kommunfullmäktige hade alltså - i enlighet med kommunstyrelsens förslag - beslutat följande.

 1. Förändringar av delar av resursfördelningssystemet för omsorg om funktionshindrade godkänns i huvudsak i enlighet med förslagen i stadsledningskontorets tjänsteutlåtande.
 2. Förändringarna i resursfördelningssystemet gäller fr.o.m. 1 januari 2005, med övergångsregler under 2005 och 2006. Övergångsreglerna innebär för 2005 att ingen stadsdelsnämnd vinner mer än 17% på förslaget och ingen stadsdelsnämnd förlorar mer än 15%; för 2006 att ingen stadsdelsnämnd vinner mer än 26,2% och ingen stadsdelsnämnd förlorar mer än 25% (samtliga siffror relaterat till budget 2004).
 3. De stadsdelsnämnder vars resurstilldelning minskar i sådan omfattning att de omfattas av övergångsreglerna för 2005 uppmanas att i tertialrapport 2/2005 redovisa vilka åtgärder som vidtas för att minska underskotten.
 4. Kommunstyrelsen ges i uppdrag att fortsätta med översynen av resterande delar av resursfördelningssystemet för omsorg om funktionshindrade. I den fortsatta översynen ska även konsekvensen av regeln om placering enligt LSS-tillstånd utredas.

§32 Förändringar av debitering av tillsynsavgifter enligt alkohollagen (utl 2004:167)

Dnr 329-3720/2004

Kommunstyrelsens utlåtande nr 2004:167 behandlades. Utlåtandet gäller ett förslag från socialtjänstnämnden om förändringar av debitering av tillsynsavgifter enligt alkohollagen.

Ordet innehades av Ulla Hamilton och borgarrådet Olofsson.

Beslut

Med bifall till kommunstyrelsens förslag i utlåtandet beslöt kommunfullmäktige utan omröstning följande.

Förändringarna om debitering av tillsynsavgifter godkänns i enlighet med utlåtandet att gälla fr.o.m. 1 januari 2005.

§33 Framtagandet av ett nytt miljöprogram och en lokal strategi för hållbar utveckling i Stockholms stad (Agenda 21). Hem-ställan från miljö- och hälsoskyddsnämnden (utl 2004:168)

Dnr 303-1279/2004

Kommunstyrelsens utlåtande nr 2004:168 behandlades. Utlåtandet gäller en hemställan från miljö- och hälsoskyddsnämnden om framtagandet av ett nytt miljöprogram och en lokal strategi för hållbar utveckling i Stockholms stad (Agenda 21).

Ordet innehades av borgarrådet Gunnarsson, Stellan Hamrin, Magnus Hellström, Jan Valeskog, Ewa Samuelsson, Lotta Edholm, Rolf Lindell och borgarrådet Söderlund.

Yrkanden

Under överläggningen hade yrkats

dels bifall till kommunstyrelsens förslag,

dels av borgarrådet Söderlund (m) bifall till moderata samlingspartiets och folkpartiet liberalernas gemensamma reservation i kommunstyrelsen.

Beslut

Efter framställda propositioner enligt dessa yrkanden beslöt kommunfullmäktige utan omröstning - i enlighet med kommunstyrelsens förslag - följande.

 1. Miljö- och hälsoskyddsnämnden får i uppdrag att ta fram ett förslag till nytt miljöprogram inklusive hälsofrågor inför år 2007.
 2. Miljö- och hälsoskyddsnämnden får i uppdrag att ta fram ett förslag till en för staden gemensam strategi med plattform för Agenda 21-arbetet i staden till halvårsskiftet 2005.
 3. Miljö- och hälsoskyddsnämnden uppmanas att ta fram information med råd för hur lokala Agenda 21-samordnare och nämnder kan arbeta vidare med lokala strategier samt erbjuda handledning med seminarier m.m.

§34 Överföring av gatu- och fastighetsnämndens försko-lor till SISAB. Fortsatt renodling av stadens fastighetsförvaltning (utl 2004:169)

Dnr 302-578/2004

Kommunstyrelsens utlåtande nr 2004:169 behandlades. Utlåtandet gäller ett ärende om överföring av gatu- och fastighetsnämndens förskolor till SISAB – fortsatt renodling av stadens fastighetsförvaltning.

Beslut

Med bifall till kommunstyrelsens förslag i utlåtandet beslöt kommunfullmäktige utan omröstning följande.

 1. Utredningen om att samla stadens förvaltning av pedagogiska lokaler godkänns – bilaga 1 till utlåtandet.
 2. Överlåtelse av byggnader godkänns inom affärsområde barnstugor - bilaga 1.1 till utlåtandet. Överlåtelse sker från gatu- och fastighetsnämnden till Skolfastigheter i Stockholm AB (SISAB) till skattemässiga restvärden/bokfört värde. Upplåtelse bör ske med tomträtt eller liknande form av nyttjanderätt enligt principer för utbildningslokaler senast den 1 april 2005.
 3. Gatu- och fastighetsnämnden ges i uppdrag att vidta övriga åtgärder i enlighet med utredningens förslag.
 4. Stockholms Stadshus AB ges i uppdrag att uppmana SISAB att vidta övriga åtgärder i enlighet med utredningens förslag.
 5. Stockholms Stadshus AB ges i uppdrag att uppmana AB Stockholmshem att i enlighet med utredningen till skattemässigt restvärde/bokfört värde överlåta 2 förskolefastigheter till SISAB per den 1 mars 2005.

§36 Översyn av kommunkoncernens finansverksamhet (utl 2004:171)

Dnr 023-3913/2004

Kommunstyrelsens utlåtande nr 2004:171 behandlades. Utlåtandet gäller ett ärende om översyn av kommunkoncernens finansverksamhet.

Beslut

Med bifall till kommunstyrelsens förslag i utlåtandet beslöt kommunfullmäktige utan omröstning följande.

 1. Förslag till organisation av kommunkoncernens finansverksamhet godkänns.
 2. Kommunstyrelsen får i uppdrag att återkomma med förslag till reviderad finanspolicy.

§38 Bordlagt ärende

Kommunfullmäktige beslöt utan omröstning att åter bordlägga kommunstyrelsens utlåtande nr 2004:119.

§39 Motion om bortforsling av cykelskräp (utl 2004:132)

Dnr 667-2970/2002

Kommunstyrelsens tidigare bordlagda utlåtande nr 2004:132 behandlades. Utlåtandet gäller en motion av Svante Linusson (sp) i vilken han föreslår att ett tillägg görs i den kommunala ordningsstadgan som gör det möjligt att transportera bort och skrota cyklar som skräpar ner allmänna utrymmen.

Beslut

Med bifall till kommunstyrelsens förslag i utlåtandet beslöt kommunfullmäktige utan omröstning följande.

Motion (2002:54) av Svante Linusson (sp) angående bortforsling av cykelskräp anses besvarad med vad som anförs i utlåtandet.

§40 Bordlagda ärenden

Kommunfullmäktige beslöt utan omröstning att åter bordlägga kommunstyrelsens utlåtanden nr 133, 145, 146, 147, 148, 149, 150 och 154 för år 2004.

Kommunfullmäktige beslöt även att bordlägga kommunstyrelsens utlåtande nr 2004:173.

§41 Motioner

Under tiden 12 – 22 november 2004 väcktes och inlämnades följande motioner:

 1. (2004:65) av Kristina Axén Olin m.fl (alla m) om införande av Helsingforsmodellen mot klotter i Stockholm
  Dnr 329-4430/2004
 2. (2004:66) av Margareta Björk (m) om kvalitetsuppföljningssystem inom hela äldreomsorgen
  Dnr 327-4544/2004
 3. (2004:67) av Ewa Samuelsson och Desirée Pethrus Engström (båda kd) om våld mot äldre kvinnor
  Dnr 327-4546/2004
 4. (2004:68) av Lotta Edholm och Helen Jäderlund Eckardt (båda fp) om fler bostäder i Vällingby Centrum
  Dnr 316-4547/2004
 5. (2004:69) av Fredrik Malm (fp) om upplysningskampanj om kommunismens brott
  Dnr 322-4548/2004

Motionerna överlämnades till kommunstyrelsen för beredning.