Din position: Hem > Stockholms stad > Kommunfullmäktige > Sammanträde 2005-03-07

Sammanträde 2005-03-07

Datum
Klockan
16:00
Plats
KOMMUNFULLMÄKTIGE

Kl. 16.00 behandlas interpellationer. Kl. 17.00-18.00 anordnas en muntlig frågestund då bo Läs mer...rgarråden svarar på ledamöternas frågor. Med början kl. 18.00 behandlas beslutsärenden. I mån av tid fortsättes därefter behandlingen av frågor och interpellationer.


Rotel I: Finansroteln; borgarrådet Annika Billström
Rotel II: Stadsbyggnads- och idrottsroteln; borgarrådet Kersti Py Börjeson
Rotel III: Gatu- och fastighetsroteln; borgarrådet Leif Rönngren
Rotel IV: Skolroteln; borgarrådet Mirja Särkiniemi
Rotel V: Kultur-, arbetsmarknads- och personalroteln; borgarrådet Roger
Mogert
Rotel VI: Integrations- och demokratiroteln; borgarrådet Teres Lindberg
Rotel VII: Socialroteln; borgarrådet Margareta Olofsson
Rotel VIII: Miljöroteln; borgarrådet Viviann Gunnarsson

BORDLAGDA INTERPELLATIONER

2 Nr 2004:37 av Madeleine Sjöstedt (fp) om musikens ställning i kulturskolan. RV

3 Nr 2004:40 av Fredrik Wallén (kd) om stadens beredskap för och hantering av hot mot förtroendevalda. RVI

4 Nr 2004:51 av Lotta Edholm (fp) om den fastighetsnära tidningsinsamlingen. RVIII

5 Nr 2004:52 av Fredrik Wallén (kd) om Stockholms dåliga närvaro vid regionala planeringsprojekt. RII

6 Nr 2004:53 av Berthold Gustavsson (m) om svårigheten att öka antalet infartsparkeringar. RIII

7 Nr 2005:2 av Kristina Axén Olin (m) om bidragsfusk. RVII

8 Nr 2005:3 av Ann-Katrin Åslund (fp) om hur Stockholm ska bli världens mest tillgängliga huvudstad år 2010. RIII

9 Nr 2005:4 av Ann-Katrin Åslund (fp) om hur Stockholm ska bli världens mest tillgängliga huvudstad år 2010. RVII

10 Nr 2005:5 av Ulla Hamilton (m) om utrymmeskonflikter mellan hushållssopor och källsortering. RVIII

NYA INTERPELLATIONER

11 Nr 2005:6 av Cecilia Brinck (m) om stadens konstinnehav. RV

12 Nr 2005:7 av Birgitta Holm (m) om Stockholms stads bötfällande av handikappade. RIII

13 Nr 2005:8 av Margareta Björk (m) om uppföljning av enstaka plats-avtalet i särskilda boendeformer för service och omvårdnad för personer över 65 år. RVII

14 Nr 2005:9 av Lotta Gravenius (fp) om ny begravningsplats i Järvaområdet. RVIII

15 Nr 2005:10 av Jan Björklund (fp) om obehöriga lärare. RIV

16 Nr 2005:11 av Jan Björklund (fp) om nedskärningar i särskolan. RIV

17 Nr 2005:12 av Ann-Katrin Åslund (fp) om besparingar i äldreomsorgen. RVII

21 Anmälan av inkomna skrivelser.

NYA BESLUTSÄRENDEN (exkl. motioner) R o t e l I I I

22 Utl. 2005:32. Tunnelförläggning av kraftledningar mellan Skanstull och Solberga. Hemställan från gatu- och fastighetsnämnden. Villkorat av kommunfullmäktiges godkännande senast 31 mars 2005.

23 Utl. 2005:33. Nedsättning av parkeringsavgift till noll kronor för de som har miljöbilar och uppfyller villkoren för boende- eller nyttoparkeringstillstånd. Hemställan från gatu- och fastighetsnämnden.

24 Utl. 2005:34. Förvärv av Jernhusen Norra Station AB:s fastighet Vasastaden 1:17 och försäljning av fastigheten Norrmalm 4:63. Hemställan från gatu- och fastighetsnämnden. Villkorat av kommunfullmäktiges godkännande senast 7 mars 2005.

R o t e l V I I I

25 Utl. 2005:35. Tid för inlämning av brandskyddsredogörelse enligt lagen om skydd mot olyckor.

26 Utl. 2005:36. Sotningsfrister fr.o.m. 15 mars 2005.

R o t e l I

27 Utl. 2005:37. Förslag till förvärv av Stiftelsen Stockholms Museispårvägars anläggningar och nedläggning av stiftelsen. Villkorat av kommunfullmäktiges godkännande senast 8 mars 2005.

28 Utl. 2005:38. Fastställelse av arvoden för förtroendevalda i fastighets- och saluhallsnämnden, marknämnden och trafiknämnden.

R o t e l I I

29 Utl. 2005:39. Ändrad gränsdragning mellan Enskede-Årsta och Skarpnäcks stadsdelsnämndsområden.

30 Utl. 2005:40. Namn för gata inom Vasastaden – Lewi Pethrus Gränd.

31 Utl. 2005:41. Genomförandebeslut avseende nybyggnation av bandyanläggning på Gubbängens IP.

32 Utl. 2005:42. Genomförandebeslut avseende anläggning av konstgräsfotbollsplaner på Stadshagens IP, Enskede IP, Hammarbyhöjdens IP, Spånga IP och Stenhagens BP.

BORDLAGDA MOTIONER

33 Utl. 2004:147. Bostäder på Ställverkstomten i Hjorthagen. Motion av Rolf Lindell (s) (2000:63). RIII

34 Utl. 2004:148. En mänsklig gatumiljö. Motion av Elisabet Lönngren och Malte Sigemalm (båda s) (2002:46). RIII

35 Utl. 2004:149. Stockholms stads centrumanläggningar. Motion av Ulla Hamilton (m) (2004:19). RIII

36 Utl. 2004:150. Stadens policy vad gäller uthyrning och tillgång till lokaler. Motion av Mikael Söderlund (m) (2004:26). Brottslig verksamhet i stadens lokaler. Skrivelse till kommunstyrelsen av Mikael Söderlund (m). RIII

37 Utl. 2004:154. Att ej införa sprututbytesprogram. Motion av Berthold Gustavsson (m) (2004:2). RVII

38 Utl. 2004:185. Stadens ateljéstöd. Motion av Cecilia Brinck (m) (2004:21). RV

39 Utl. 2004:198. Föreningsdrift av Stockholms Stadion. Motion av Mats G Nilsson (m) och Billy Östh (m) (2003:38). RII

40 Utl. 2004:199. Östra city till bilfri zon. Motion av Viviann Gunnarsson (mp) och Per Bolund (mp) (2002:16). RIII

41 Utl. 2004:200. Öppning av Hägerstensvägen och nya Nybohovsbron för vanliga motorfordon under lågtrafik. Motion av Magnus Hellström (m) (2004:11). RIII

42 Utl. 2004:201. Införande av tillsvidaretillstånd för uteserveringar. Motion av Ulla Hamilton (m) (2004:27). RIII

43 Utl. 2005:10. Avveckling av de kommunala bolagen. Motion av Jan Björklund m.fl. (fp) (2003:10). RI

44 Utl. 2005:11. Inrättande av samåkningsstationer. Motion av Per Bolund (mp) (2002:20). RIII

45 Utl. 2005:12. Ljusare huvudstad. Motion av Kristina Axén Olin m.fl. (m) (2003:35). RIII

46 Utl. 2005:13. Förnyelse av Riddarholmen. Motion av Mikael Söderlund (m) (2004:31). RIII

47 Utl. 2005:14. Förbättringar för hemlösa. Motion av Christopher Ödmann (mp) (2001:83). Ungdomsparlamentets motion angående hemlöshetspolitiken. Motion av Annika Billström m.fl. (s) (2001:90). RVII

48 Utl. 2005:15. Brottsförebyggande arbete. Motion av Kristina Axén Olin (m) (2004:13). RVII

49 Utl. 2005:21. Stadens jämställdhetspolitik. Motion av Désirée Pethrus Engström (kd) (2003:41). RVII

50 Utl. 2005:31. Nationaldagsfirande den 6 juni. Motion av Kristina Axén Olin m.fl. (m) (2004:38). Firandet av Medborgarnas Dag i samband med Sveriges nationaldag den 6 juni. Skrivelse till kommunstyrelsen av Annika Billström (s) och Teres Llindberg (s). RV

NYA MOTIONER R o t e l V I I

51 Utl. 2005:43. Stadsövergripande rådgivningsverksamhet (familjerådgivning). Motion av Abit Dundar och Ann-Katrin Åslund (båda fp) (2004:18).

52 Utl. 2005:44. Demensvård med kvalitet. Motion av Ewa Samuelsson m.fl. (kd) (2004:30).

R o t e l I

53 Utl. 2005:45. Inrättande av krisgrupp för att söka skapa en positiv utveckling för Stockholms stad. Motion av Tord Bergstedt (m) (2004:28).

Bilagor till protokoll
Debattprotokoll (276 kb)
Mötesinformation

Protokoll fört vid Stockholms kommunfullmäktiges sammanträde i Stadshuset måndagen den 7 mars 2005 kl. 16.00

 

  

Justerat den 14 mars 2005; anslaget den 15 mars 2005

  

Barry Andersson

  

Bo Bladholm

  

Maria Hannäs

§1 Justering.

Förste vice ordföranden Bo Bladholm (m) och tredje vice ordföranden Maria Hannäs (v) utsågs att jämte ordföranden Barry Andersson (s) justera och expedi­era dagens protokoll. Justeringen kommer att ske måndagen den 14 mars 2005 kl. 15.00.

§2 Närvaro

Närvaro antecknades enligt ----------------------------------------------------- Bilaga 1.

§3 Interpellation om musikens ställning i kulturskolan (nr 2004:37)

Dnr 322-2603/2004

 

Madeleine Sjöstedt (fp) hade lämnat in en interpellation om musikens ställning i kulturskolan.

 

Kommunfullmäktige hade den 6 september 2004 beslutat medgiva att interpella-tionen fick framställas.

 

Borgarrådet Mogert hänvisade till utdelat interpellationssvar -------------- Bilaga 2.

 

I debatten yttrade sig Madeleine Sjöstedt, borgarrådet Mogert, Åsa Romson, Ann Mari Engel och Cecilia Brinck.

§4 Bordlagd interpellation

Kommunfullmäktige beslöt utan omröstning att åter bordlägga besvarandet av interpellation nr 2004:40.

§5 Interpellation om den fastighetsnära tidningsinsamlingen (nr 2004:51)

Dnr 303-4969/2004

 

Lotta Edholm (fp) hade lämnat in en interpellation om den fastighetsnära tidningsinsamlingen.

 

Kommunfullmäktige hade den 24 januari 2005 beslutat medgiva att interpella-tionen fick framställas.

 

Borgarrådet Gunnarsson hänvisade till utdelat interpellationssvar -------- Bilaga 3.

 

I debatten yttrade sig Lotta Edholm, Stellan F Hamrin och borgarrådet Gunnarsson.

§6 Bordlagda interpellationer

Kommunfullmäktige beslöt utan omröstning att åter bordlägga besvarandet av interpellationerna nr 52 och 53 för år 2004 samt nr 2, 3, 4 och 5 för år 2005.

§7 Interpellationer

Anmäldes ingivna interpellationer:

 

1.      (2005:6) av Cecilia Brinck (m) om stadens konstinnehav
Dnr 328-686/2005;

2.      (2005:7) av Birgitta Holm (m) om Stockholms stads bötfällande av handikappade
Dnr 326-730/2005;

3.      (2005:8) av Margareta Björk (m) om uppföljning av enstaka platsavtalet i särskilda boendeformer för service och omvårdnad för personer över 65 år
Dnr 327-731/2005;

4.      (2005:9) av Lotta Gravenius (fp) om ny begravningsplats i Järvaområdet
Dnr 319-732/2005;

5.      (2005:10) av Jan Björklund (fp) om obehöriga lärare
Dnr 322-733/2005;

6.      (2005:11) av Jan Björklund (fp) om nedskärningar i särskolan
Dnr 322-734/2005;

7.      (2005:12) av Ann-Katrin Åslund (fp) om besparingar i äldreomsorgen
Dnr 327-735/2005.

 

Kommunfullmäktige beslöt utan omröstning medgiva att interpellationerna fick framställas.

 

Härefter beslöt kommunfullmäktige utan omröstning att bordlägga besvarandet av dessa interpellationer.

 

 

 

Sammanträdet ajournerades kl. 16.55 - 17.00.

§8 Muntlig frågestund

Fråga nr 1.  Att fara med osanning

 

Borgarrådet Axén Olin (m) ställde en fråga om att fara med osanning.

 

Kommunfullmäktige beslöt utan omröstning medgiva att frågan fick framställas.

 

Ordet innehades av borgarråden Axén Olin och Billström.

Fråga nr 2.  Förskolan

 

Lotta Edholm (fp) ställde en fråga om förskolan.

 

Kommunfullmäktige beslöt utan omröstning medgiva att frågan fick framställas.

 

Ordet innehades av Lotta Edholm och borgarrådet Särkiniemi.

 

 

 

Fråga nr 3.  Aspuddens badhus

 

Ann-Marie Strömberg (v) ställde en fråga om Aspuddens badhus.

 

Kommunfullmäktige beslöt utan omröstning medgiva att frågan fick framställas.

 

Ordet innehades av Ann-Marie Strömberg och borgarrådet Börjeson.

 

 

 

Fråga nr 4.  Personal inom äldreomsorgen

 

Ewa Samuelsson (kd) ställde en fråga om personal inom äldreomsorgen.

 

Kommunfullmäktige beslöt utan omröstning medgiva att frågan fick framställas.

 

Ordet innehades av Ewa Samuelsson och borgarrådet Mogert.

 

 

 

Fråga nr 5.  Klotter

 

Madeleine Sjöstedt (fp) ställde en fråga om klotter.

 

Kommunfullmäktige beslöt utan omröstning medgiva att frågan fick framställas.

 

Ordet innehades av Madeleine Sjöstedt och borgarrådet Mogert.

 

 

 

Fråga nr 6.  Avvecklingen av servicehus

 

Ewa Samuelsson (kd) ställde en fråga om avvecklingen av servicehus.

 

Kommunfullmäktige beslöt utan omröstning medgiva att frågan fick framställas.

 

Ordet innehades av Ewa Samuelsson och borgarrådet Olofsson.

 

 

 

Fråga nr 7.  Kollo

 

Abit Dundar (fp) ställde en fråga om kollo.

 

Kommunfullmäktige beslöt utan omröstning medgiva att frågan fick framställas.

 

Ordet innehades av Abit Dundar och borgarrådet Mogert.

 

 

 

Fråga nr 8.  Säkerheten på Husbybadet och stadens övriga badanläggningar

 

Fredrik Wallén (kd) ställde en fråga om säkerheten på Husbybadet och stadens övriga badanläggningar.

 

Kommunfullmäktige beslöt utan omröstning medgiva att frågan fick framställas.

 

Ordet innehades av Fredrik Wallén och borgarrådet Börjeson.

 

 

 

Fråga nr 9.  Biltullarna

 

Borgarrådet Axén Olin (m) ställde en fråga om biltullarna.

 

Kommunfullmäktige beslöt utan omröstning medgiva att frågan fick framställas.

 

Ordet innehades av borgarråden Axén Olin och Billström.

 

 

 

Sammanträdet ajournerades kl. 17.53 - 18.00.

§9 Anmälan av ny ledamot och ny ersättare

Anmäldes länsstyrelsens i Stockholms län beslut av den 2 mars 2005 att utse ny ledamot och ny ersättare i kommunfullmäktige för tiden till och med den 14 oktober 2006.

 

Till ledamot efter Annika Stude (v) hade utsetts Stellan F Hamrin (v).

 

Till ersättare efter Stellan F Hamrin (v) hade utsetts Micke Täll (v).

§10 Upprop

Kl. 18.02 förrättades upprop, varvid närvaro antecknades enligt ---------- Bilaga 1.

§11 Anmälan angående justering

Ordföranden anmälde att till justeringsmän utsetts ordföranden, förste och tredje vice ordförandena samt att justeringen kommer att äga rum måndagen den 14 mars 2005 kl. 15.00, vilket kommunfullmäktige godkände.

§12 Anmälda skrivelser

Till kommunfullmäktige hade inkommit följande skrivelser vilka delgivits berörda organ:

 

Regeringsbeslut

av den 17 februari 2005

 

Beslut (17 februari) avseende överklagande i fråga om detaljplan för del av kvar­teret Gamen (Södermalm), M2005/578/F/P.

Regeringen avslår överklagandet.

Dnr 311-2819/2004

 

Regeringsbeslut

av den 17 februari 2005

 

Beslut (17 februari) avseende överklagande i fråga om detaljplan för del av kvar­teret Gamen 9 m.m., Södermalm (stadsbyggnadsnämndens beslut 22 juni 2004) M2004/3451/F/P.

Regeringen avslår överklagandena.

 

Regeringsbeslut

av den 17 februari 2005

 

Beslut (17 februari) avseende överklagande i fråga om detaljplan för fastigheten Stettin 7 m.m., Ladugårdsgärdet (stadsbyggnadsnämndens beslut 14 oktober 2004) M2005/346/F/P.

Regeringen avslår överklagandet.

 

Regeringsbeslut

av den 21 februari 2005

 

Beslut (21 februari) att inte meddela prövningstillstånd i fråga om inhibition i mål om laglighetsprövning enligt kommunallagen i fråga om godkännande av avtal avseende Fortums verksamhet i Hjorthagen.

Mål nr 6733-04.

Kammarrättens beslut står fast.

Dnr 316-3061/2004

 

Länsrätten i Stockholms beslut

av den 22 februari 2005

 

Beslut (22 februari) med anledning av överklagat beslut i kommunfullmäktige (14 december 2004) om lägesredovisning Hjorthagen, Värtahamnen, Frihamnen, Loudden. Mål nr 401-05 E.

Länsrätten avslår yrkandet om inhibition

Dnr 309-3938/2004

§13 Tunnelförläggning av kraftledningar mellan Skanstull och Solberga. Hemställan från gatu- och fastighetsnämnden. Villkorat av kommunfullmäktiges godkännande senast 31 mars 2005 (utl 2005:32)

Dnr 309-4092/2004

 

Kommunstyrelsens utlåtande nr 2005:32 behandlades. Utlåtandet gäller en hem­ställan från gatu- och fastighetsnämnden om tunnelförläggning av kraftledningar mellan Skanstull och Solberga.

 

Beslut

 

Med bifall till kommunstyrelsens förslag i utlåtandet beslöt kommunfullmäktige utan omröstning följande.

1.      Avtal och tilläggsavtal med Fortum Distribution AB avseende tunnelförlägg­ning av högspänningsledningar godkänns.

2.      Genomförande av tunnelförläggning av kraftledningar mellan Skanstull och Solberga omfattande investeringsutgifter om 565 mnkr godkänns.

3.      Investeringsutgifterna för år 2005-2007 får rymmas inom gatu- och fastighets­nämndens investeringsplan för 2005 med inriktning för 2006-2007.

4.      Finansiering av investeringsutgifterna för efterföljande år får beaktas vid upp­rättande av kommande investeringsplaner.

5.      Finansiering av drift- och kapitalkostnader för gatu- och fastighetsnämnden får finansieras inom gatu- och fastighetsnämndens budget.

 

§14 Nedsättning av parkeringsavgift till noll kronor för de som har miljöbilar och uppfyller villkoren för boende- eller nyttoparkeringstillstånd. Hemställan från gatu- och fastighetsnämnden (utl 2005:33)

Dnr 314-5214/2004

 

Kommunstyrelsens utlåtande nr 2005:33 behandlades. Utlåtandet gäller en hem­ställan från gatu- och fastighetsnämnden om nedsättning av parkeringsavgift till noll kronor för de som har miljöbilar och uppfyller villkoren för boende- eller nyttoparkeringstillstånd.

 

Ordet innehades av Regina Öholm, Åsa Romson, Per Bolund, Ulf Fridebäck, Ann-Marie Strömberg, Ewa Samuelsson, Magnus Hellström, borgarrådet Gunnarsson, Karin Wanngård, Peter Lundén-Welden, Cecilia Brinck och Hardy Hedman.

 

Yrkanden

 

Under överläggningen hade yrkats

 

dels bifall till kommunstyrelsens förslag,

 

dels av Magnus Hellström (m) och Ulf Fridebäck (fp) bifall till moderata sam­lingspartiets och folkpartiet liberalernas gemensamma reservation i kommunsty­relsen innebärande återremiss,

 

dels av Ewa Samuelsson (kd) bifall till kristdemokraternas reservation i kommun­styrelsen.

 

Propositionsordning

 

Ordföranden tog upp Magnus Hellströms (m) och Ulf Fridebäcks (fp) gemen­samma återremissyrkande. Ordföranden konstaterade att yrkandet om kravet på minoritetsåterremiss var uppfyllt. Kommunfullmäktige hade härmed beslutat att återremittera ärendet.

 

Beslut

 

Kommunfullmäktige hade alltså beslutat att återremittera ärendet.

§15 Förvärv av Jernhusen Norra Station AB:s fastighet Vasastaden 1:17 och försäljning av fastigheten Norrmalm 4:63. Hemställan från gatu- och fastighetsnämnden. Villkorat av kommunfullmäktiges godkännande senast 7 mars 2005 (utl 2005:34)

Dnr 302-5217/2004

 

Kommunstyrelsens utlåtande nr 2005:34 behandlades. Utlåtandet gäller en hem­ställan från gatu- och fastighetsnämnden om förvärv av Jernhusen Norra Station AB:s fastighet Vasastaden 1:17 och försäljning av fastigheten Norrmalm 4:63.

 

Ordet innehades av borgarråden Söderlund och Börjeson samt Ulf Fridebäck.

 

Beslut

 

Med bifall till kommunstyrelsens förslag i utlåtandet beslöt kommunfullmäktige utan omröstning följande.

1.      Avtal med Jernhusen Fastigheter AB om förvärv av aktierna i bolaget Jernhusen Norra Station AB avseende fastigheten Vasastaden 1:17 och avtal med Jernhusen Fastigheter AB till en köpeskilling om 500 mnkr godkänns.

2.      Avtal med Jernhusen Fastigheter AB om försäljning av aktierna i bolaget Fas­tighets AB Norrmalm 4:3 avseende fastigheten Norrmalm 4:63 till en köpe­skilling om 150 mnkr godkänns.

3.      S:t Erik Markutveckling AB:s (556064-5813) upptagande av lån om 500 mnkr i Stockholms stads internbank för finansiering av köpet godkänns.

4.      Det medges att § 14 i bolagsordningen för Fastighets AB Norrmalm 4:3, som stadgar att bolagsordningen inte får ändras utan Stockholms kommunfull-mäktiges medgivande, utgår ur bolagsordningen och att bolagsordningen för Fastighets AB Norrmalm 4:3 i övrigt får ändras på sätt som nya ägaren beslu­tar.

5.      Stockholm Stadshus AB och kommunstyrelsen ges i uppdrag att vidta de åt­gärder som är erforderliga för köpeavtalets och försäljningsavtalets fullföl­jande.

 

Denna paragraf förklarades omedelbart justerad.

§16 Tid för inlämning av brandskyddsredogörelse enligt lagen om skydd mot olyckor (utl 2005:35)

Dnr 307-4518/2004

 

Kommunstyrelsens utlåtande nr 2005:35 behandlades. Utlåtandet gäller ett ärende om tid för inlämning av brandskyddsredogörelse enligt lagen om skydd mot olyckor.

 

Ordet innehades av borgarrådet Gunnarsson och Fredrik Wallén.

 

Beslut

 

Med bifall till kommunstyrelsens förslag i utlåtandet beslöt kommunfullmäktige utan omröstning följande.

Skriftlig brandskyddsredogörelse ska inlämnas till Stockholms brandförsvar årligen senast den 1 mars.

§17 Sotningsfrister fr.o.m. 15 mars 2005 (utl 2005:36)

Dnr 307-4519/2004

 

Kommunstyrelsens utlåtande nr 2005:36 behandlades. Utlåtandet gäller ett förslag till sotningsfrister från och med 15 mars 2005.

 

Beslut

 

Med bifall till kommunstyrelsens förslag i utlåtandet beslöt kommunfullmäktige utan omröstning följande.

Förslag till sotningsfrister antas att gälla från och med 15 mars 2005.

 

Denna paragraf förklarades omedelbart justerad.

§18 Förslag till förvärv av Stiftelsen Stockholms Museispårvägars anläggningar och nedläggning av stiftelsen. Villkorat av kommunfullmäktiges godkännande senast 8 mars 2005 (utl 2005:37)

Dnr 624-4994/2004

 

Kommunstyrelsens utlåtande nr 2005:37 behandlades. Utlåtandet gäller en skri­velse från Stiftelsen Stockholms Museispårvägar med begäran om kommunfull­mäktiges godkännande av överlåtelseavtal mellan stiftelsen och AB Storstockholms Lokaltrafik.


Beslut

 

Med bifall till kommunstyrelsens förslag i utlåtandet beslöt kommunfullmäktige utan omröstning följande.

Staden godkänner AB Storstockholms Lokaltrafiks förvärv av Stiftelsen Stock­holms Museispårvägars anläggningar och den därav föranledda nedläggningen av stiftelsen.

 

Denna paragraf förklarades omedelbart justerad.

§19 Fastställelse av arvoden för förtroendevalda i fastighets- och saluhallsnämnden, marknämnden och trafiknämnden (utl 2005:38)

Dnr 019-73/2005

 

Kommunstyrelsens utlåtande nr 2005:38 behandlades. Utlåtandet gäller ett ärende om fastställelse av arvoden för förtroendevalda i fastighets- och saluhallsnämn­den, marknämnden och trafiknämnden.

 

Beslut

 

Med bifall till kommunstyrelsens förslag i utlåtandet beslöt kommunfullmäktige utan omröstning följande.

De årsarvodesbelopp som föreslås i föreliggande ärende för förtroendevalda i fastighets- och saluhallsnämnden, marknämnden och trafiknämnden fastställs.

§20 Ändrad gränsdragning mellan Enskede-Årsta och Skarpnäcks stadsdelsnämndsområden (utl 2005:39)

Dnr 029-1640/2004

 

Kommunstyrelsens utlåtande nr 2005:39 behandlades. Utlåtandet gäller ett ärende om att ändra gränsen mellan Enskede-Årsta och Skarpnäcks stadsdelsnämndsom­råden.

 

Beslut

 

Med bifall till kommunstyrelsens förslag i utlåtandet beslöt kommunfullmäktige utan omröstning följande.

Stadsdelsnämndsområdesgränsen mellan stadsdelsnämnd Enskede-Årsta och stadsdelsnämnd Skarpnäck justeras i enlighet med bifogad karta till utlåtandet.

§21 Namn för gata inom Vasastaden – Lewi Pethrus Gränd (utl 2005:40)

Dnr 312-2015/2004

 

Kommunstyrelsens utlåtande nr 2005:40 behandlades. Utlåtandet gäller ett ärende om nytt namn för gata inom Vasastaden.

 

Beslut

 

Med bifall till kommunstyrelsens förslag i utlåtandet beslöt kommunfullmäktige utan omröstning följande.

Lewi Pethrus Gränd fastställs som nytt namn för gata inom Vasastaden.

§22 Genomförandebeslut avseende nybyggnation av bandyanläggning på Gubbängens IP (utl 2005:41)

Dnr 328-4718/2004

 

Kommunstyrelsens utlåtande nr 2005:41 behandlades. Utlåtandet gäller idrotts­nämndens beslut avseende nybyggnation av bandyanläggning på Gubbängens IP.

 

Ordet innehades av borgarrådet Börjeson, Caroline Silverudd Lundbom, Mehdi Oguzsoy och Ewa Samuelsson.

 

Beslut

 

Med bifall till kommunstyrelsens förslag i utlåtandet beslöt kommunfullmäktige utan omröstning följande.

1.      Nybyggnation av bandyanläggning på Gubbängens IP med investeringsutgift om 16,0 mnkr år 2005 godkänns.

2.      Finansieringen av investeringsutgifterna för år 2005 sker inom idrottsnämn­dens investeringsplan för 2005.

3.      Finansieringen av ökade drift- och kapitalkostnader med 2,6 mnkr per år för år 2006 och framöver får beaktas i samband med upprättande av kommande budgetar.

§23 Genomförandebeslut avseende anläggning av konstgräsfotbollsplaner på Stadshagens IP, Enskede IP, Hammarbyhöjdens IP, Spånga IP och Stenhagens BP (utl 2005:42)

Dnr 328-5209/2004

 

Kommunstyrelsens utlåtande nr 2005:42 behandlades. Utlåtandet gäller ett ärende om förstärkning av idrottsnämndens investeringsram med totalt 124 mnkr för en utbyggnad av antalet konstgräsfotbollsplaner.

 

Ordet innehades av borgarrådet Börjeson, Caroline Silverudd Lundbom, Mehdi Oguzsoy, Peter Nilsson och Ewa Samuelsson.

 

Beslut

 

Med bifall till kommunstyrelsens förslag i utlåtandet beslöt kommunfullmäktige utan omröstning följande.

1.      Anläggning av konstgräs på Stadshagens IP, Enskede IP, Hammarbyhöjdens IP, Spånga IP och Stenhagens BP med investeringsutgift om 49,0 mnkr 2005 godkänns.

2.      Finansieringen av investeringsutgifterna för år 2005 sker inom idrottsnämn­dens investeringsplan för 2005.

3.      Finansieringen av kapitalkostnader för år 2006 och framöver får beaktas i samband med upprättandet av kommande budgetar.

§24 Motion om bostäder på Ställverkstomten i Hjorthagen (utl 2004:147)

Dnr 313-1244/2000

 

Kommunstyrelsens tidigare bordlagda utlåtande nr 2004:147 behandlades. Utlå­tandet gäller en motion av Rolf Lindell (s) i vilken han bl.a. föreslår att berörda nämnder och förvaltningar vidtar nödvändiga åtgärder för att starta planeringspro­cessen så att bostäder på Ställverkstomten kan byggas snarast möjligt.

 

Ordet innehades av Rolf Lindell och borgarrådet Gunnarsson.

 

Beslut

 

Med bifall till kommunstyrelsens förslag i utlåtandet beslöt kommunfullmäktige utan omröstning följande.

Motion (2000:63) av Rolf Lindell (s) anses besvarad med vad föredragande borgarråd anför i utlåtandet.

§25 Motion om en mänsklig gatumiljö (utl 2004:148)

Dnr 314-2499/2002

 

Kommunstyrelsens tidigare bordlagda utlåtande nr 2004:148 behandlades. Utlå­tandet gäller en motion av Elisabet Lönngren och Malte Sigemalm (båda s) i vil­ken de bl.a. föreslår att staden utarbetar en policy för god gatumiljö och att denna policy fokuserar på de gåendes villkor.

 

Ordet innehades av Malte Sigemalm, Per Bolund, Martina Lind och Hardy Hedman.

 

Beslut

 

Med bifall till kommunstyrelsens förslag i utlåtandet beslöt kommunfullmäktige utan omröstning följande.

 

1.      Gatu- och fastighetsnämnden uppmanas att utarbeta en plan för sammanhäng­ande gång- och promenadstråk i de centrala delarna av staden.

2.      Motion (2002:46) av Elisabet Lönngren och Malte Sigemalm (båda s) anses besvarad med vad föredragande borgarråd anför i utlåtandet.

§27 Motion om att ej införa sprututbytesprogram (utl 2004:154)

Dnr 325-628/2004

 

Kommunstyrelsens tidigare bordlagda utlåtande nr 2004:154 behandlades. Utlå­tandet gäller en motion av Berthold Gustavsson (m) i vilken han föreslår att Stockholms stad inte ska införa sprututbytesprogrammet.

 

Ordet innehades av Berthold Gustavsson, borgarrådet Olofsson, Karin Rågsjö, Joakim Larsson, Monika Lindh, Ann-Katrin Åslund, Peter Lundén-Welden, Abit Dundar, Hardy Hedman, Paul Lappalainen, Magnus Hellström, Ewa Samuelsson, Jari Visshed och Torsten Sandgren.

 

Yrkanden

 

Under överläggningen hade yrkats

 

dels bifall till kommunstyrelsens förslag,

 

dels av Berthold Gustavsson (m) bifall till moderata samlingspartiets reservation i kommunstyrelsen,

 

dels av Ann-Katrin Åslund (fp) och Hardy Hedman (kd) bifall till folkpartiet liberalernas och kristdemokraternas gemensamma reservation i kommunstyrelsen.

 

Propositionsordning

 

Ordföranden tog först upp kommunstyrelsens förslag varemot ställdes Berthold Gustavssons (m) yrkande samt Ann-Katrin Åslunds (fp) och Hardy Hedmans (kd) gemensamma yrkande. Vid propositioner på dessa yrkanden förklarade sig ordfö­randen finna propositionen på bifall till kommunstyrelsens förslag vara med över­vägande ja besvarad.

 

Då votering begärdes tog ordföranden upp Berthold Gustavssons (m) yrkande samt Ann-Katrin Åslunds (fp) och Hardy Hedmans (kd) gemensamma yrkande för bestämmande av kontraproposition i voteringen.

 

Kommunfullmäktige beslöt utan omröstning att anta Berthold Gustavssons (m) förslag till kontraproposition i voteringen.

 

Härefter verkställdes voteringen över följande, dessförinnan föreslagna och god­kända voteringsproposition:

 

Den som vill bifalla kommunstyrelsens förslag röstar ja,

den som inte vill det röstar nej.

Vinner nej, har kommunfullmäktige beslutat bifalla Berthold Gustavssons (m) förslag.

 

Omröstningen utföll med 48 ja och 27 nej. Såsom voteringslista nr 1 utvisar rös­tades ja av ------------------------------------------------------------------------- Bilaga 4.

Kommunfullmäktige hade alltså beslutat att bifalla kommunstyrelsens förslag.

 

Beslut

 

Kommunfullmäktige hade alltså beslutat följande.

Motion (2004:2) av Berthold Gustavsson (m) avslås.

§28 Bordlagda ärenden

Kommunfullmäktige beslöt utan omröstning att åter bordlägga kommunstyrel­sens utlåtanden nr 185, 198, 199, 200 och 201 för år 2004 samt nr 10, 11, 12, 13, 14, 15, 21 och 31 för år 2005.

 

Kommunfullmäktige beslöt även att bordlägga kommunstyrelsens utlåtanden nr 43, 44 och 45 för år 2005.

§29 Motioner

Under tiden 22 februari – 7 mars 2005 väcktes och inlämnades följande motioner:

1.      (2005:23) av Kristina Axén Olin (m) om Stockholm som försökskommun gällande egen normgivning för socialbidrag
Dnr 325-766/2005

 

2.      (2005:24) av Ewa Samuelsson (kd) om utarbetande av en gemensam databas för äldreboenden i Stockholms län
Dnr 327-1018/2005

 

3.      (2005:25) av Ann-Marie Strömberg (v) om egenregiverksamhet för barmarksrenhållning, parkskötsel och snöröjning
Dnr 302-1020/2005.

 

Motionerna överlämnades till kommunstyrelsen för beredning.