Din position: Hem > Stockholms stad > Kommunfullmäktige > Sammanträde 2005-03-21

Sammanträde 2005-03-21

Datum
Klockan
16:00
Plats

Kl. 16.00 behandlas interpellationer. Kl. 17.00-18.00 anordnas en muntlig frågestund då bo Läs mer...rgarråden svarar på ledamöternas frågor. Med början kl. 18.00 behandlas beslutsärenden. I mån av tid fortsättes därefter behandlingen av frågor och interpellationer.


Rotel I: Finansroteln; borgarrådet Annika Billström
Rotel II: Stadsbyggnads- och idrottsroteln; borgarrådet Kersti Py Börjeson
Rotel III: Gatu- och fastighetsroteln; borgarrådet Leif Rönngren
Rotel IV: Skolroteln; borgarrådet Mirja Särkiniemi
Rotel V: Kultur-, arbetsmarknads- och personalroteln; borgarrådet Roger
Mogert
Rotel VI: Integrations- och demokratiroteln; borgarrådet Teres Lindberg
Rotel VII: Socialroteln; borgarrådet Margareta Olofsson
Rotel VIII: Miljöroteln; borgarrådet Viviann Gunnarsson

BORDLAGDA INTERPELLATIONER

2 Nr 2004:40 av Fredrik Wallén (kd) om stadens beredskap för och hantering av hot mot förtroendevalda. RVI

3 Nr 2004:52 av Fredrik Wallén (kd) om Stockholms dåliga närvaro vid regionala planeringsprojekt. RII

4 Nr 2004:53 av Berthold Gustavsson (m) om svårigheten att öka antalet infartsparkeringar. RIII

5 Nr 2005:2 av Kristina Axén Olin (m) om bidragsfusk. RVII

6 Nr 2005:3 av Ann-Katrin Åslund (fp) om hur Stockholm ska bli världens mest tillgängliga huvudstad år 2010. RIII

7 Nr 2005:4 av Ann-Katrin Åslund (fp) om hur Stockholm ska bli världens mest tillgängliga huvudstad år 2010. RVII

8 Nr 2005:5 av Ulla Hamilton (m) om utrymmeskonflikter mellan hushållssopor och källsortering. RVIII

9 Nr 2005:6 av Cecilia Brinck (m) om stadens konstinnehav. RV

10 Nr 2005:7 av Birgitta Holm (m) om Stockholms stads bötfällande av handikappade. RIII

11 Nr 2005:8 av Margareta Björk (m) om uppföljning av enstaka plats-avtalet i särskilda boendeformer för service och omvårdnad för personer över 65 år. RVII

12 Nr 2005:9 av Lotta Gravenius (fp) om ny begravningsplats i Järvaområdet. RVIII

13 Nr 2005:10 av Jan Björklund (fp) om obehöriga lärare. RIV

14 Nr 2005:11 av Jan Björklund (fp) om nedskärningar i särskolan. RIV

15 Nr 2005:12 av Ann-Katrin Åslund (fp) om besparingar i äldreomsorgen. RVII

NYA INTERPELLATIONER

16 Nr 2005:13 av Ewa Samuelsson (kd) om skärpt kontroll vid anställning av personal inom äldreomsorgen. RV

17 Nr 2005:14 av Ewa Samuelsson (kd) om barnmisshandel att göda unga med godis och läsk. RIV

18 Nr 2005:15 av Peter Lundén-Welden (m) om insatser mot narkotikamissbruk. RVII

22 Anmälan av inkomna skrivelser.

BORDLAGDA BESLUTSÄRENDEN

23 Bordlagda valärenden.

Mem. 2004:14, i vad avser val av två ledamöter och en ersättare i stadsdelsnämnder och en ersättare i gatu- och fastighetsnämnden.
Mem. 2004:21, i vad avser val av ett ombud hos Svenska kommunförbundets kongress och en ersättare hos Kommunförbundet Stockholms län, KSL.
Utl. 2004:202, i vad avser val av två ersättare i fastighets- och saluhallsnämnden.
Mem. 2005:3, i vad avser val av en ledamot i styrelsen för Stockholms Stads Parkerings AB och en ersättare i stadsdelsnämnd.

NYA BESLUTSÄRENDEN (exkl. motioner)

24 Mem. 2005:5. Avsägelser och fyllnadsval.

R o t e l V I I

25 Utl. 2005:46. Riktlinjer gällande dokumentation för utförare av äldreomsorg i Stockholms stad.

R o t e l I

26 Utl. 2005:47. Centralupphandling avseende logistikcentra och samordning av varuleveranser i Stockholms stad.

R o t e l I I

27 Utl. 2005:48. Förslag till detaljplan för hotell och företagslägenheter vid fastigheten Skalmejblåsaren 8 inom stadsdelen Vasastaden, Dp 1997-01393-54.

28 Utl. 2005:49. Namn för torg inom Norrmalm – Lilla Bantorget.

R o t e l I I + I I I

29 Utl. 2005:50. Genomförandeplan för byggande av 20 000 nya lägenheter under perioden 2003-2006. Bostadsförsörjningsprogram. Redovisning 20K-projekt.

R o t e l I I I

30 Utl. 2005:51. Reviderat avtal om dagvatten. Överlämnat för kännedom från gatu- och fastighetsnämnden och Stockholm Vatten AB.

31 Utl. 2005:52. Tilläggsavtal till köpeavtal för fastigheten Lustgården 10, Kungsholmen. Hemställan från gatu- och fastighetsnämnden. Villkorat av kommunfullmäktiges godkännande senast 31 mars 2005.

32 Utl. 2005:53. Genomförandeavtal och tilläggsavtal nr 1 med Vägverket avseende Norra Länken. Genomförandebeslut. Hemställan från gatu- och fastighetsnämnden.

33 Utl. 2005:54. Inventering av investeringsbehovet i ytterstaden. Redovisning från gatu- och fastighetsnämnden av uppdrag från kommunfullmäktige.

BORDLAGDA MOTIONER

34 Utl. 2004:149. Stockholms stads centrumanläggningar. Motion av Ulla Hamilton (m) (2004:19). RIII

35 Utl. 2004:150. Stadens policy vad gäller uthyrning och tillgång till lokaler. Motion av Mikael Söderlund (m) (2004:26). Brottslig verksamhet i stadens lokaler. Skrivelse till kommunstyrelsen av Mikael Söderlund (m). RIII

36 Utl. 2004:185. Stadens ateljéstöd. Motion av Cecilia Brinck (m) (2004:21). RV

37 Utl. 2004:198. Föreningsdrift av Stockholms Stadion. Motion av Mats G Nilsson (m) och Billy Östh (m) (2003:38). RII

38 Utl. 2004:199. Östra city till bilfri zon. Motion av Viviann Gunnarsson (mp) och Per Bolund (mp) (2002:16). RIII

39 Utl. 2004:200. Öppning av Hägerstensvägen och nya Nybohovsbron för vanliga motorfordon under lågtrafik. Motion av Magnus Hellström (m) (2004:11). RIII

40 Utl. 2004:201. Införande av tillsvidaretillstånd för uteserveringar. Motion av Ulla Hamilton (m) (2004:27). RIII

41 Utl. 2005:10. Avveckling av de kommunala bolagen. Motion av Jan Björklund m.fl. (fp) (2003:10). RI

42 Utl. 2005:11. Inrättande av samåkningsstationer. Motion av Per Bolund (mp) (2002:20). RIII

43 Utl. 2005:12. Ljusare huvudstad. Motion av Kristina Axén Olin m.fl. (m) (2003:35). RIII

44 Utl. 2005:13. Förnyelse av Riddarholmen. Motion av Mikael Söderlund (m) (2004:31). RIII

45 Utl. 2005:14. Förbättringar för hemlösa. Motion av Christopher Ödmann (mp) (2001:83). Ungdomsparlamentets motion angående hemlöshetspolitiken. Motion av Annika Billström m.fl. (s) (2001:90). RVII

46 Utl. 2005:15. Brottsförebyggande arbete. Motion av Kristina Axén Olin (m) (2004:13). RVII

47 Utl. 2005:21. Stadens jämställdhetspolitik. Motion av Désirée Pethrus Engström (kd) (2003:41). RVII

48 Utl. 2005:31. Nationaldagsfirande den 6 juni. Motion av Kristina Axén Olin m.fl. (m) (2004:38). Firandet av Medborgarnas Dag i samband med Sveriges nationaldag den 6 juni. Skrivelse till kommunstyrelsen av Annika Billström (s) och Teres Llindberg (s). RV

49 Utl. 2005:43. Stadsövergripande rådgivningsverksamhet (familjerådgivning). Motion av Abit Dundar och Ann-Katrin Åslund (båda fp) (2004:18). RVII

50 Utl. 2005:44. Demensvård med kvalitet. Motion av Ewa Samuelsson m.fl. (kd) (2004:30). RVII

51 Utl. 2005:45. Inrättande av krisgrupp för att söka skapa en positiv utveckling för Stockholms stad. Motion av Tord Bergstedt (m) (2004:28). RI

NYA MOTIONER R o t e l V

52 Utl. 2005:55. Ansvaret för Carl Eldhs ateljémuseum. Motion av Åsa Ekelund (m) (2004:33).

R o t e l I I

53 Utl. 2005:56. ”Fiskväg” i Norrström. Motion av Margareta Olofsson (v) (2000:41).

54 Utl. 2005:57. Tillfällig vice ordförande i kommunfullmäktige.

Bilagor till protokoll
Debattprotokoll (263 kb)
Mötesinformation

Protokoll fört vid Stockholms kommunfullmäktiges sammanträde i Stadshuset måndagen den 21 mars 2005 kl. 16.00

Justerat den 29 mars 2005; anslaget den 30 mars 2005

Barry Andersson

Bo Bladholm

Maria Hannäs

§1 Justering.

Förste vice ordföranden Bo Bladholm (m) och tredje vice ordföranden Maria Hannäs (v) utsågs att jämte ordföranden Barry Andersson (s) justera och expediera dagens protokoll. Justeringen kommer att ske tisdagen den 29 mars 2005 kl. 15.00.

§2 Närvaro

Närvaro antecknades enligt ----------------------------------------------------- Bilaga 1.

§4 Interpellation om stadens konstinnehav

Dnr 328-686/2005

Cecilia Brinck (m) hade lämnat in en interpellation om stadens konstinnehav.

Kommunfullmäktige hade den 7 mars 2005 beslutat medgiva att interpellationen fick framställas.

Borgarrådet Mogert hänvisade till utdelat interpellationssvar -------------- Bilaga 2.

I debatten yttrade sig Cecilia Brinck och borgarrådet Mogert.

§5 Interpellation om Stockholms stads bötfällande av handikappade

Dnr 326-730/2005

Birgitta Holm (m) hade lämnat in en interpellation om Stockholms stads bötfällande av handikappade.

Kommunfullmäktige hade den 7 mars 2005 beslutat medgiva att interpellationen fick framställas.

Borgarrådet Rönngren hänvisade till utdelat interpellationssvar ----------- Bilaga 3.

I debatten yttrade sig Birgitta Holm, borgarrådet Rönngren. Ann-Katrin Åslund och Ann-Marie Strömberg.

§6 Bordlagda interpellationer

Kommunfullmäktige beslöt utan omröstning att åter bordlägga besvarandet av interpellationerna nr 8, 9, 10, 11 och 12 för år 2005.

§7 Interpellationer

Anmäldes ingivna interpellationer:

 1. (2005:13) av Ewa Samuelsson (kd) om skärpt kontroll vid anställning av personal inom äldreomsorgen
  Dnr 219-1022/2005;
 2. (2005:14) av Ewa Samuelsson (kd) om barnmisshandel att göda unga med godis och läsk
  Dnr 322-1023/2005;
 3. (2005:15) av Peter Lundén-Welden (m) om insatser mot narkotikamissbruk
  Dnr 325-1024/2005.

Kommunfullmäktige beslöt utan omröstning medgiva att interpellationerna fick framställas.

Härefter beslöt kommunfullmäktige utan omröstning att bordlägga besvarandet av dessa interpellationer.

 

 

Sammanträdet ajournerades kl. 16.22 - 17.00.

§8 Muntlig frågestund

Fråga nr 1. Bostadsstiftelse och stadens ekonomi

Borgarrådet Axén Olin (m) ställde en fråga om bostadsstiftelse och stadens ekonomi.

Kommunfullmäktige beslöt utan omröstning medgiva att frågan fick framställas.

Ordet innehades av borgarråden Axén Olin och Billström.

 

 

Fråga nr 2. Bostadsrättsomvandlingar

Lotta Edholm (fp) ställde en fråga om bostadsrättsomvandlingar.

Kommunfullmäktige beslöt utan omröstning medgiva att frågan fick framställas.

Ordet innehades av Lotta Edholm och borgarrådet Billström.

Fråga nr 3. Bostadsstiftelse och segregation

Henrik G Ehrenberg (kd) ställde en fråga om bostadsstiftelse och segregation.

Kommunfullmäktige beslöt utan omröstning medgiva att frågan fick framställas.

Ordet innehades av Henrik G Ehrenberg och borgarrådet Lindberg.

 

 

Fråga nr 4. Bostadsstiftelse och ytterstadens förnyelse

Rolf Könberg (m) ställde en fråga om bostadsstiftelse och ytterstadens förnyelse.

Kommunfullmäktige beslöt utan omröstning medgiva att frågan fick framställas.

Ordet innehades av Rolf Könberg och borgarrådet Rönngren.

 

 

Fråga nr 5. Konsumentintresset vid bostadsrättsomvandlingar

Ulf Fridebäck (fp) ställde en fråga om konsumentintresset vid bostadsrättsomvandlingar.

Kommunfullmäktige beslöt utan omröstning medgiva att frågan fick framställas.

Ordet innehades av Ulf Fridebäck och borgarrådet Gunnarsson.

 

 

Fråga nr 6. Bostadsstiftelse och segregation

Ewa Samuelsson (kd) ställde en fråga om bostadsstiftelse och segregation.

Kommunfullmäktige beslöt utan omröstning medgiva att frågan fick framställas.

Ordet innehades av Ewa Samuelsson och borgarrådet Billström.

 

 

Fråga nr 7. Äldreomsorg

Ann-Katrin Åslund (fp) ställde en fråga om äldreomsorg.

Kommunfullmäktige beslöt utan omröstning medgiva att frågan fick framställas.

Ordet innehades av Ann-Katrin Åslund och borgarrådet Olofsson.

 

Fråga nr 8. Bostadsstiftelse och lagen

Cecilia Brinck (m) ställde en fråga om bostadsstiftelse och lagen.

Kommunfullmäktige beslöt utan omröstning medgiva att frågan fick framställas.

Ordet innehades av Cecilia Brinck och borgarrådet Billström.

§9 Upprop

Kl. 18.02 förrättades upprop, varvid närvaro antecknades enligt ---------- Bilaga 1.

§10 Anmälan angående justering

Ordföranden anmälde att till justeringsmän utsetts ordföranden, förste och tredje vice ordförandena samt att justeringen kommer att äga rum tisdagen den 29 mars 2005 kl. 15.00, vilket kommunfullmäktige godkände.

§11 Anmälda skrivelser

Till kommunfullmäktige hade inkommit följande skrivelser vilka delgivits berörda organ:

Länsstyrelsen i Stockholms läns beslut

av den 7 mars 2005

Beslut (7 mars) med anledning av överklagande i fråga avseende detaljplan för kv. Kontorsskylten, Inköpschefen m.fl. i Vällingby Centrum (kommunfullmäktiges beslut 22 november 2004) mål 4031-04-83087, 83088, 83090, 83091

Länsstyrelsen avslår överklagandena.

Dnr 316-2818/2004

Regeringsbeslut

av den 10 mars 2005

Beslut (10 mars) avseende överklagande i fråga om detaljplan för kv. Yxlan m.m. inom stadsdelen Farsta (stadsbyggnadsnämndens beslut 14 oktober 2004) M2005/1359/F/P.

Regeringen avslår överklagandet.

§12 Ändring i föredragningsordningen

Kommunfullmäktige beslöt utan omröstning att behandla punkt nr 54 på föredragningslistan före punkt nr 23.

§13 Tillfällig vice ordförande i kommunfullmäktige (utl 2005:57)

Dnr 011-4303/2004

Kommunstyrelsens utlåtande nr 2005:57 behandlades. Utlåtandet gäller ett förslag om att utse en tillfällig vice ordförande i kommunfullmäktige.

Beslut

Med bifall till kommunfullmäktiges ordförandes förslag i utlåtandet beslöt kommunfullmäktige utan omröstning att utse en tredje vice ordförande i kommunfullmäktige för tiden 2005-05-01 till 2005-07-31.

På förslag av borgarrådet Billström (s) beslöt kommunfullmäktige utan omröstning att utse

till kommunfullmäktiges tredje vice ordförande för tiden 2005-05-01 till 2005-07-31: Maria Hannäs (v).

§14 Fyllnadsval (mem. 14 och 21 för år 2004, utl. 2004:202 samt mem. 2005:3)

Kommunstyrelsens tidigare bordlagda memorial 14 och 21 för år 2004, utl. 2004:202 samt mem. 2005:3 om fyllnadsval behandlades.

På förslag av förste vice ordföranden beslöt kommunfullmäktige utan omröstning att bordlägga val av en ersättare i stadsdelsnämnden Rinkeby, en ersättare i stadsdelsnämnden Enskede-Årsta, en ledamot i stadsdelsnämnden Kista, en ersättare i gatu- och fastighetsnämnden, (mem. 2004:14), en ersättare i fastighets- och saluhallsnämnden (utl. 2004:202).

I enlighet med valberedningens framlagda förslag - med den ändring som anmälts - utsåg kommunfullmäktige utan omröstning

Mem.2004:14

i stadsdelsnämnden Enskede-Årsta för tiden till och med år 2005:

till ledamot: Jimmy Lindgren (s);

Mem.2004:21

hos Svenska Kommunförbundets kongress för tiden till och med år 2007:

till ombud: Jaime Bolling (mp);

hos Kommunförbundet Stockholms län, KSL, för tiden till och med år 2006:

till ersättare: Lennart Johansson (mp);

Utlåtande 2004:202

i fastighets- och saluhallsnämnden för tiden till och med år 2005:

till ersättare: Mohibul Ezdanikhan (v);

Mem. 2005:3

i styrelsen för Stockholms Stads Parkerings AB för tiden till och med ordinarie bolagsstämma år 2007:

till ledamot tillika ordförande: Leif Rönngren (s);

i stadsdelsnämnden Kungsholmen för tiden till och med år 2005:

till ersättare: Torun Boucher (v).

§15 Avsägelser och fyllnadsval (memorial 2005:5)

Kommunstyrelsens memorial nr 2005:5 om avsägelser och fyllnadsval behandlades.

Beslut

Med bifall till kommunstyrelsens förslag i memorialet beslöt kommunfullmäktige utan omröstning att

 1. godkänna i memorialet upptagna avsägelser från Mikael Hussner (s) – ersättare i renhållningsnämnden, Annett Öhman-Karlsson (s) – ledamot i brand- och räddningsnämnden, Gunnar Björkman – ledamot i styrelsen för S:t Erik Markutveckling AB, Sofia Johansson (s) – ersättare i stadsdelsnämnden Maria-Gamla stan, Regina Öholm (m) – ersättare i stadsbyggnadsnämnden - och förrätta i memorialet föreslagna val
 1. om till ledamot utses förutvarande ersättare/suppleant utse ersättare/suppleant i den till ledamot utseddes ställe.

På förslag av förste vice ordföranden beslöt kommunfullmäktige utan omröstning att bordlägga val av en ersättare i renhållningsnämnden, en ledamot i brand- och räddningsnämnden, en ersättare i stadsdelsnämnden Maria-Gamla stan, en ersättare i stadsbyggnadsnämnden och tre nämndemän.

Härefter utsåg kommunfullmäktige

i styrelsen för S:t Erik Markutveckling AB för tiden till och med ordinarie bolagsstämma år 2007:

till ledamot: Inger Johansson Kjaerbo;

till suppleant: Torsten Samuelsson;

till nämndemän för tiden 1 april 2005 - 31 december 2006: Gilda Córdova (v), Kristina Almqvist (m).

§16 Riktlinjer gällande dokumentation för utförare av äldreomsorg i Stockholms stad. (utl 2005:46)

Kommunstyrelsens utlåtande nr 2005:46 behandlades. Utlåtandet gäller ett förslag till riktlinjer gällande dokumentation för utförare av äldreomsorg i Stockholms stad.

Beslut

Med bifall till kommunstyrelsens förslag i utlåtandet beslöt kommunfullmäktige utan omröstning följande.

Riktlinjer gällande dokumentation för utförare av äldreomsorg i Stockholms stad antas, bilaga till utlåtandet.

§17 Centralupphandling avseende logistikcentra och samordning av varuleveranser i Stockholms stad (utl 2005:47).

Dnr 125-1215/2004

Kommunstyrelsens utlåtande nr 2005:47 behandlades. Utlåtandet gäller ett ärende om centralupphandling avseende logistikcentra och samordning av varuleveranser i Stockholms stad.

Ordet innehades av Ulf Fridebäck och borgarrådet Billström.

Beslut

Med bifall till kommunstyrelsens förslag i utlåtandet beslöt kommunfullmäktige utan omröstning följande.

 1. Kommunstyrelsen skall genomföra centralupphandling avseende logistikcentra med samordnade varutransporter.
 2. Kommunstyrelsen skall i samverkan med miljö- och hälsoskyddsnämnden, utarbeta en plan för införande av miljöfordon vid samordnade varutransporter samt ange en lämplig procentandel miljöfordon som bör ingå i den samordnade varuleveransen.
 3. Kommunstyrelsen ges i uppdrag att utreda införandet av ett elektroniskt beställningssystem för beställning av varor till stadens verksamheter.

Särskilt uttalande

Borgarrådet Axén Olin (m) och Ulf Fridebäck (fp) enligt följande:

Förslaget att samordna varuleveranserna genom en centralupphandling av logistikcentra samt transportresurser är intressant. Både ur miljösynpunkt och ur ekonomisk synpunkt. Innan staden går vidare i frågan bör dock en mer noggrann undersökning göras som vidimerar påståendena att det blir billigare och rationellare med den föreslagna lösningen. Innan beslut fattas i frågan bör ansvariga politiker få sig tillhanda såväl logistikberäkningar, flödesscheman och analyser som bevisar att detta är den miljömässigt och ekonomiskt riktiga lösningen på stadens leveransbehov efter det att avtalet med Simonsen AB upphör den 31 december 2006.

Det antecknades att Nina Ekelund (kd) ej deltagit i överläggning och beslut på grund av jäv.

§18 Förslag till detaljplan för hotell och företagslägenheter vid fastigheten Skalmejblåsaren 8 inom stadsdelen Vasastaden, Dp 1997-01393-54. (utl 2005:48)

Dnr 311-412/2005

Kommunstyrelsens utlåtande nr 2005:48 behandlades. Utlåtandet gäller ett förslag till detaljplan för hotell och företagslägenheter vid fastigheten Skalmejblåsaren 8 inom stadsdelen Vasastaden.

Ordet innehades av Cecilia Obermüller.

Yrkanden

Under överläggningen hade yrkats

dels bifall till kommunstyrelsens förslag,

dels av Cecilia Obermüller (mp) bifall till miljöpartiets reservation i kommunstyrelsen.

Beslut

Efter framställda propositioner enligt dessa yrkanden beslöt kommunfullmäktige utan omröstning - i enlighet med kommunstyrelsens förslag - följande.

Detaljplan för hotell och företagslägenheter vid fastigheten Skalmejblåsaren 8 inom stadsdelen Vasastaden, Dp 1997-01393-54, antas.

§19 Namn för torg inom Norrmalm – Lilla Bantorget (utl 2005:49).

Dnr 312-417/2005

Kommunstyrelsens utlåtande nr 2005:49 behandlades. Utlåtandet gäller ett ärende om nytt namn för torg inom Norrmalm.

Beslut

Med bifall till kommunstyrelsens förslag i utlåtandet beslöt kommunfullmäktige utan omröstning följande.

Lilla Bantorget fastställs som nytt namn på torg inom Norrmalm.

§20 Genomförandeplan för byggande av 20 000 nya lägenheter under perioden 2003-2006. Bostadsförsörjningsprogram. Redovisning 20K-projekt (utl 2005:50).

Dnr 316-3733/2004

Kommunstyrelsens utlåtande nr 2005:50 behandlades. Utlåtandet gäller en genomförandeplan för byggande av 20 000 nya lägenheter under perioden 2003-2006.

Ordet innehades av borgarrådet Börjeson, Lotta Edholm, borgarråden Nordin och Rönngren, Åsa Romson, Mats G Nilsson, Björn Ljung, Kristina Alvendal, Cecilia Obermüller, Torsten Sandgren, Rolf Könberg, Ann-Marie Strömberg, Henrik G Ehrenberg, Bengt Sandberg, Mehdi Oguzsoy, Ingvar Snees, Inge-Britt Lundin, Malte Sigemalm, Cecilia Brinck och Moissis Nikolaidis.

Yrkanden

Under överläggningen hade yrkats

dels bifall till kommunstyrelsens förslag,

dels av Rolf Könberg (m) bifall till moderata samlingspartiets, folkpartiet liberalernas och krisdemokraternas gemensamma reservation i kommunstyrelsen.

Beslut

Efter framställda propositioner enligt dessa yrkanden beslöt kommunfullmäktige utan omröstning - i enlighet med kommunstyrelsens förslag - följande.

 1. Som bostadsförsörjningsprogram för mandatperioden 2002-2006 enligt lagen (2000:1383) om kommunernas bostadsförsörjningsansvar antas utlåtandet.
 2. Stadsbyggnadsnämndens och gatu- och fastighetsnämndens redovisning av förslag till genomförandeplan för byggande av 20 000 nya lägenheter under perioden 2003-2006 godkänns.
 3. Stadsbyggnadsnämnden och gatu- och fastighetsnämnden får i uppdrag att ta fram en plan för bostadsförsörjning 2007-2011.

§21 Reviderat avtal om dagvatten. Överlämnat för kännedom från gatu- och fastighetsnämnden och Stockholm Vatten AB (utl 2005:51).

Dnr 315-4386/2003

Kommunstyrelsens utlåtande nr 2005:51 behandlades. Utlåtandet gäller ett ärende överlämnat för kännedom från gatu- och fastighetsnämnden och Stockholm Vatten AB om reviderat avtal om dagvatten.

Beslut

Med bifall till kommunstyrelsens förslag i utlåtandet beslöt kommunfullmäktige utan omröstning följande.

Redovisningen av reviderat avtal om dagvatten med förändring godkänns i enlighet med vad föredragande borgarrådet anför.

§22 Tilläggsavtal till köpeavtal för fastigheten Lustgården 10, Kungsholmen. Hemställan från gatu- och fastighetsnämnden. Villkorat av kommunfullmäktiges godkännande senast 31 mars 2005 (utl 2005:52).

Dnr 302-4601/2004

Kommunstyrelsens utlåtande nr 2005:52 behandlades. Utlåtandet gäller en hemställan från gatu- och fastighetsnämnden om tilläggsavtal till köpeavtal för fastigheten Lustgården 10, Kungsholmen.

Beslut

Med bifall till kommunstyrelsens förslag i utlåtandet beslöt kommunfullmäktige utan omröstning följande.

Tilläggsavtal nr 2 till köpeavtal mellan Stockholms kommun och NCC Property Development AB avseende försäljning av fastigheten Lustgården 10 till en köpeskilling om 133,8 mnkr godkänns.

§23 Genomförandeavtal och tilläggsavtal nr 1 med Vägverket avseende Norra Länken. Genomförandebeslut. Hemställan från gatu- och fastighetsnämnden (utl 2005:53).

Dnr 314-5210/2004

Kommunstyrelsens utlåtande nr 2005:53 behandlades. Utlåtandet gäller en hemställan från gatu- och fastighetsnämnden om genomförandeavtal och tilläggsavtal nr 1 med Vägverket avseende Norra länken.

Ordet innehades av borgarrådet Rönngren, Per Bolund, Ann-Marie Strömberg, Ulf Fridebäck, Göran Holmström, borgarrådet Nordin, Åsa Romson, Malte Sigemalm, Peter Cederholm och Peter Nilsson.

Yrkanden

Under överläggningen hade yrkats

dels bifall till kommunstyrelsens förslag,

dels av Per Bolund (mp) bifall till miljöpartiets reservation i kommunstyrelsen.

Propositionsordning

Ordföranden tog upp kommunstyrelsens förslag varemot ställdes Per Bolunds (mp) yrkande. Vid propositioner på dessa yrkanden förklarade sig ordföranden finna propositionen på bifall till kommunstyrelsens förslag vara med övervägande ja besvarad.

Då votering begärdes verkställdes sådan över följande, dessförinnan föreslagna och godkända voteringsproposition:

Den som vill bifalla kommunstyrelsens förslag röstar ja,

den som inte vill det röstar nej.

Vinner nej, har kommunfullmäktige beslutat bifalla Per Bolunds (mp) förslag.

Omröstningen utföll med 85 ja och 6 nej. Såsom voteringslista nr 1 utvisar röstades ja av --------------------------------------------------------------------------- Bilaga 4.

Kommunfullmäktige hade alltså beslutat att bifalla kommunstyrelsens förslag.

Beslut

Kommunfullmäktige hade alltså – i enlighet med kommunstyrelsens förslag – beslutat följande.

 1. Genomförandeavtal och tilläggsavtal nr 1 med Vägverket avseende Norra Länken godkänns.
 2. Investeringsutgifter om 38,9 mnkr enligt genomförandeavtalet ovan samt 45,5 mnkr enligt ramavtal mellan staden och Vägverket från 1995 godkänns.
 3. Investeringsutgifter om 10,6 mnkr för påbörjad projektering under 2005 av Norra länkens anslutning till hamnen godkänns.
 4. Investeringsutgifterna för åren 2005-2007 får rymmas inom gatu- och fastighetsnämndens investeringsplan för 2005 med inriktning för 2006 och 2007.
 5. Finansieringen av investeringsutgifter för efterföljande år får beaktas vid upprättandet av kommande investeringsplaner.
 6. Finansieringen av drift- inklusive kapitaltjänstkostnader för 2006 och efterföljande år får beaktas vid upprättande av kommande budgetar.

§24 Inventering av investeringsbehovet i ytterstaden. Redovisning från gatu- och fastighetsnämnden av uppdrag från kommunfullmäktige (utl 2005:54).

Dnr 121-5211/2004

Kommunstyrelsens utlåtande nr 2005:54 behandlades. Utlåtandet gäller en redovisning från gatu- och fastighetsnämndens uppdrag från kommunfullmäktige av inventering av investeringsbehovet i ytterstaden.

Ordet innehades av borgarrådet Rönngren, Rolf Könberg, Henrik G Ehrenberg, borgarrådet Lindberg och Ulf Fridebäck.

Beslut

Med bifall till kommunstyrelsens förslag i utlåtandet beslöt kommunfullmäktige utan omröstning följande.

Redovisningen av inventering av investeringsbehovet i ytterstaden från gatu- och fastighetsnämnden godkänns.

§25 Bordlagda ärenden

Kommunfullmäktige beslöt utan omröstning att åter bordlägga kommunstyrelsens utlåtanden nr 149, 150, 185, 198, 199, 200 och 201 för år 2004 samt nr 10, 11, 12, 13, 14, 15, 21, 31, 43, 44 och 45 för år 2005.

Kommunfullmäktige beslöt även att bordlägga kommunstyrelsens utlåtanden nr 55 och 56 för år 2005.

§26 Motioner

Under tiden 8 – 21 mars 2005 väcktes och inlämnades följande motioner:

 1. (2005:26) av Henrik G Ehrenberg (kd) om samordning av planerna för Högdalstoppen med omnejd
  Dnr 328-1272/2005;
 2. (2005:27) av Nina Ekelund och Ewa Samuelsson (båda kd) om skriftliga omdömen i grundskolan
  Dnr 322-1273/2005.

Motionerna överlämnades till kommunstyrelsen för beredning.