Din position: Hem > Stockholms stad > Kommunfullmäktige > Sammanträde 2005-04-18

Sammanträde 2005-04-18

Datum
Klockan
16:00
Plats
KOMMUNFULLMÄKTIGE

Kl. 16.00 behandlas interpellationer. Kl. 17.00-18.00 anordnas en muntlig frågestund då bo Läs mer...rgarråden svarar på ledamöternas frågor. Med början kl. 18.00 behandlas beslutsärenden. I mån av tid fortsättes därefter behandlingen av frågor och interpellationer.


Rotel I: Finansroteln; borgarrådet Annika Billström
Rotel II: Stadsbyggnads- och idrottsroteln; borgarrådet Kersti Py Börjeson
Rotel III: Gatu- och fastighetsroteln; borgarrådet Leif Rönngren
Rotel IV: Skolroteln; borgarrådet Mirja Särkiniemi
Rotel V: Kultur-, arbetsmarknads- och personalroteln; borgarrådet Roger
Mogert
Rotel VI: Integrations- och demokratiroteln; borgarrådet Teres Lindberg
Rotel VII: Socialroteln; borgarrådet Margareta Olofsson
Rotel VIII: Miljöroteln; borgarrådet Viviann Gunnarsson

BORDLAGDA INTERPELLATIONER

2 Nr 2004:40 av Fredrik Wallén (kd) om stadens beredskap för och hantering av hot mot förtroendevalda. RVI

3 Nr 2004:52 av Fredrik Wallén (kd) om Stockholms dåliga närvaro vid regionala planeringsprojekt. RII

4 Nr 2005:3 av Ann-Katrin Åslund (fp) om hur Stockholm ska bli världens mest tillgängliga huvudstad år 2010. RIII

5 Nr 2005:4 av Ann-Katrin Åslund (fp) om hur Stockholm ska bli världens mest tillgängliga huvudstad år 2010. RVII

6 Nr 2005:5 av Ulla Hamilton (m) om utrymmeskonflikter mellan hushållssopor och källsortering. RVIII

7 Nr 2005:9 av Lotta Gravenius (fp) om ny begravningsplats i Järvaområdet. RVIII

8 Nr 2005:10 av Jan Björklund (fp) om obehöriga lärare. RIV

9 Nr 2005:11 av Jan Björklund (fp) om nedskärningar i särskolan. RIV

10 Nr 2005:12 av Ann-Katrin Åslund (fp) om besparingar i äldreomsorgen. RVII

11 Nr 2005:13 av Ewa Samuelsson (kd) om skärpt kontroll vid anställning av personal inom äldreomsorgen. RV

12 Nr 2005:14 av Ewa Samuelsson (kd) om barnmisshandel att göda unga med godis och läsk. RIV

13 Nr 2005:15 av Peter Lundén-Welden (m) om insatser mot narkotikamissbruk. RVII

14 Nr 2005:16 av Ann-Katrin Åslund (fp) om definition av begreppet seniorbostad. RVII

15 Nr 2005:17 av Birgitta Holm (m) om höjd kommunalskatt. RI

16 Nr 2005:18 av Henrik G Ehrenberg (kd) om polisresurser mot droghandeln. RVII

20 Anmälan av inkomna skrivelser.

BORDLAGDA BESLUTSÄRENDEN

21 Bordlagda valärenden.

Mem. 2004:14, i vad avser val av en ledamot och två ersättare i stadsdelsnämnder och en ersättare i gatu- och fastighetsnämnden.

Utl. 2004:202, i vad avser val av en ersättare i fastighets- och saluhallsnämnden.

Mem. 2005:5, i vad avser val av en ersättare i renhållningsnämnden, en ledamot i brand- och räddningsnämnden, en ersättare i stadsdelsnämnd, en ersättare i stadsbyggnadsnämnden och tre nämndemän.

NYA BESLUTSÄRENDEN (exkl. motioner)

22 Mem. 2005:6. Avsägelser och fyllnadsval.

R o t e l I I

23 Utl. 2005:65. Förstudie multifunktionsarena – slutredovisning och fortsatt arbete.

24 Utl. 2005:66. Förslag till detaljplan för del av Långbro sjukhusområde, etapp 2, Dp 2003-02301A-54.

25 Utl. 2005:67. Förslag till detaljplan för del av Lugnetområdet m.m. inom stadsdelen Södra Hammarbyhamnen, Dp 2003-02068-54.

26 Utl. 2005:68. Namn för gator på Reimersholme – Reimersholms Strandstig och Reimersholmskajen.

R o t e l I I I

27 Utl. 2005:69. Investeringar rörande stadsutvecklingsområdet Årstadal i Liljeholmen. Genomförandebeslut. Hemställan från gatu- och fastighetsnämnden.

28 Utl. 2005:70. Nedsättning av parkeringsavgift till noll kronor för de som har miljöbilar och uppfyller villkoren för boende- eller nyttoparkeringstillstånd. Hemställan från gatu- och fastighetsnämnden. Minoritetsåterremiss från kommunfullmäktige den 7 mars 2005.

29 Utl. 2005:71. Hemställan om att godkänna besluten att inte konkurrensutsätta parkeringsövervakningen på område Söder, Ytterstaden och Öster. Hemställan från gatu- och fastighetsnämnden.

R o t e l V I I I + I

30 Utl. 2005:72. Revidering av taxa för miljö- och hälsoskyddsnämndens verksamhet enligt miljöbalken.

R o t e l I

31 Utl. 2005:73. Översyn av styrdokument.

BORDLAGDA MOTIONER

32 Utl. 2004:149. Stockholms stads centrumanläggningar. Motion av Ulla Hamilton (m) (2004:19). RIII

33 Utl. 2004:185. Stadens ateljéstöd. Motion av Cecilia Brinck (m) (2004:21). RV

34 Utl. 2004:200. Öppning av Hägerstensvägen och nya Nybohovsbron för vanliga motorfordon under lågtrafik. Motion av Magnus Hellström (m) (2004:11). RIII

35 Utl. 2004:201. Införande av tillsvidaretillstånd för uteserveringar. Motion av Ulla Hamilton (m) (2004:27). RIII

36 Utl. 2005:10. Avveckling av de kommunala bolagen. Motion av Jan Björklund m.fl. (fp) (2003:10). RI

37 Utl. 2005:11. Inrättande av samåkningsstationer. Motion av Per Bolund (mp) (2002:20). RIII

38 Utl. 2005:12. Ljusare huvudstad. Motion av Kristina Axén Olin m.fl. (m) (2003:35). RIII

39 Utl. 2005:13. Förnyelse av Riddarholmen. Motion av Mikael Söderlund (m) (2004:31). RIII

40 Utl. 2005:14. Förbättringar för hemlösa. Motion av Christopher Ödmann (mp) (2001:83). Ungdomsparlamentets motion angående hemlöshetspolitiken. Motion av Annika Billström m.fl. (s) (2001:90). RVII

41 Utl. 2005:15. Brottsförebyggande arbete. Motion av Kristina Axén Olin (m) (2004:13). RVII

42 Utl. 2005:21. Stadens jämställdhetspolitik. Motion av Désirée Pethrus Engström (kd) (2003:41). RVII

43 Utl. 2005:43. Stadsövergripande rådgivningsverksamhet (familjerådgivning). Motion av Abit Dundar och Ann-Katrin Åslund (båda fp) (2004:18). RVII

44 Utl. 2005:44. Demensvård med kvalitet. Motion av Ewa Samuelsson m.fl. (kd) (2004:30). RVII

45 Utl. 2005:45. Inrättande av krisgrupp för att söka skapa en positiv utveckling för Stockholms stad. Motion av Tord Bergstedt (m) (2004:28). RI

46 Utl. 2005:55. Ansvaret för Carl Eldhs ateljémuseum. Motion av Åsa Ekelund (m) (2004:33). RV

47 Utl. 2005:56. ”Fiskväg” i Norrström. Motion av Margareta Olofsson (v) (2000:41). RII

48 Utl. 2005:63. Utökat elevinflytande. Motion av Sabina Bossi m.fl. (mp) (2000:8). RIV

49 Utl. 2005:64. Inrättande av fler familjecentraler. Motion av Ewa Samuelsson (kd) (2004:16). RVII

NYA MOTIONER R o t e l I I I

50 Utl. 2005:74. Utredning av möjligheten att bygga 1-2 våningar ovanpå en del av stadens trevåningshus och därmed även lösa tillgänglighetsproblematiken i husen. Motion av Eva Oivio m.fl. (s) (2000:69).

R o t e l V

51 Utl. 2005:75. Stockholm som försökskommun för hushållsnära tjänster. Motion av Kristina Axén Olin (m) (2004:36).

NY INTERPELLATION

52 Nr 2005:19 av Kristina Axén Olin (m) om stadens upphandlingspolicy eller snarare brist på policy. RI

Bilagor till protokoll
Debattprotokoll (282 kb)
Mötesinformation

Protokoll fört vid Stockholms kommunfullmäktiges sammanträde i Stadshuset måndagen den 18 april 2005 kl. 16.00

 

  

Justerat den 25 april 2005; anslaget den 26 april 2005

 

Barry Andersson

  

Bo Bladholm

  

Maria Hannäs

§1 Justering

Förste vice ordföranden Bo Bladholm (m) och tredje vice ordföranden Maria Hannäs (v) utsågs att jämte ordföranden Barry Andersson (s) justera och expediera dagens protokoll. Justeringen kommer att ske måndagen den 25 april 2005 kl. 15.00.

§2 Närvaro

Närvaro antecknades enligt ----------------------------------------------------- Bilaga 1.

§4 Ändring i föredragningsordningen

Kommunfullmäktige beslöt utan omröstning att punkterna nr 4 och 5 på föredragningslistan skulle sambehandlas samt att punkt nr 52 skulle behandlas före punkt nr 17.

§5 Interpellation om hur Stockholm ska bli världens mest tillgängliga huvudstad år 2010 (nr 2005:3)

Dnr 326-476/2005

Interpellation om hur Stockholm ska bli världens mest tillgängliga huvudstad år 2010 (nr 2005:4)

Dnr 326-477/2005

Ann-Katrin Åslund (fp) hade lämnat in två interpellationer om hur Stockholm ska bli världens mest tillgängliga huvudstad år 2010.

Kommunfullmäktige hade den 21 februari 2005 beslutat medgiva att interpellationerna fick framställas.

Borgarrådet Rönngren hänvisade till utdelat interpellationssvar ----------- Bilaga 2.

Borgarrådet Olofsson hänvisade till utdelat interpellationssvar ------------ Bilaga 3.

I debatten yttrade sig Ann-Katrin Åslund, borgarråden Olofsson och Rönngren, Nina Ekelund, Ann-Marie Strömberg och Mirja Särkiniemi.

§6 Interpellation om utrymmeskonflikter mellan hushållssopor och källsortering (nr 2005:5)

Dnr 303-488/2005

Ulla Hamilton (m) hade lämnat in en interpellation om utrymmeskonflikter mellan hushållssopor och källsortering.

Kommunfullmäktige hade den 21 februari 2005 beslutat medgiva att interpella-tionen fick framställas.

Borgarrådet Gunnarsson hänvisade till utdelat interpellationssvar -------- Bilaga 4.

I debatten yttrade sig Ulla Hamilton, borgarrådet Gunnarsson och Ann-Marie Strömberg.

§7 Interpellation om ny begravningsplats i Järvaområdet (nr 2005:9)

Dnr 319-732/2005

Lotta Gravenius (fp) hade lämnat in en interpellation om ny begravningsplats i Järvaområdet.

Kommunfullmäktige hade den 7 mars 2005 beslutat medgiva att interpellationen fick framställas.

Borgarrådet Gunnarsson hänvisade till utdelat interpellationssvar -------- Bilaga 5.

I debatten yttrade sig Lotta Gravenius och borgarrådet Gunnarsson.

§8 Bordlagda interpellationer

Kommunfullmäktige beslöt utan omröstning att åter bordlägga besvarandet av interpellationerna nr 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 och 18 för år 2005.

§9 Interpellation

Anmäldes ingiven interpellation:

(2005:19) av Kristina Axén Olin (m) om stadens upphandlingspolicy eller snarare brist på policy

Dnr 125-1558/2005.

Kommunfullmäktige beslöt utan omröstning medgiva att interpellationen fick framställas.

Härefter beslöt kommunfullmäktige utan omröstning att bordlägga besvarandet av denna interpellation.

§10 Muntlig frågestund

Fråga nr 1. Skolket i stadens gymnasieskolor

Borgarrådet Björklund (fp) ställde en fråga om skolket i stadens gymnasieskolor.

Kommunfullmäktige beslöt utan omröstning medgiva att frågan fick framställas.

Ordet innehades av borgarråden Björklund och Särkiniemi.

 

 

Fråga nr 2. Egendomsstiftelsen

Borgarrådet Nordin (m) ställde en fråga om Egendomsstiftelsen.

Kommunfullmäktige beslöt utan omröstning medgiva att frågan fick framställas.

Ordet innehades av borgarråden Nordin och Rönngren.

 

 

Fråga nr 3. Äldreomsorgen söder om söder

Margareta Björk (m) ställde en fråga om äldreomsorgen söder om söder.

Kommunfullmäktige beslöt utan omröstning medgiva att frågan fick framställas.

Ordet innehades av Margareta Björk och borgarrådet Olofsson.

 

 

Fråga nr 4. "Gym"-upphandlingen i Hammarby Sjöstad

Caroline Silverudd Lundbom (fp) ställde en fråga om "gym"-upphandlingen i Hammarby Sjöstad.

Kommunfullmäktige beslöt utan omröstning medgiva att frågan fick framställas.

Ordet innehades av Caroline Silverudd Lundbom och borgarrådet Rönngren.

 

 

Fråga nr 5. Trafiksituationen i Gamla stan och en skrivelse från invånare och företagare i Gamla stan

Hardy Hedman (kd) ställde en fråga om trafiksituationen i Gamla stan och en skrivelse från invånare och företagare i Gamla stan.

Kommunfullmäktige beslöt utan omröstning medgiva att frågan fick framställas.

Ordet innehades av Hardy Hedman och borgarrådet Rönngren.

 

 

Fråga nr 6. Vällingby centrum

Karl Bern (fp) ställde en fråga om Vällingby centrum.

Kommunfullmäktige beslöt utan omröstning medgiva att frågan fick framställas.

Ordet innehades av Karl Bern och borgarrådet Rönngren.

§11 Interpellation om obehöriga lärare (nr 2005:10)

Dnr 322-733/2005

Återupptogs tidigare under sammanträdet bordlagd interpellation av Jan Björklund (fp) om obehöriga lärare.

Kommunfullmäktige hade den 7 mars 2005 beslutat medgiva att interpellationen fick framställas.

Borgarrådet Särkiniemi hänvisade till utdelat interpellationssvar --------- Bilaga 6.

I debatten yttrade sig borgarråden Björklund och Särkiniemi.

§12 Interpellation om nedskärningar i särskolan (nr 2005:11)

Dnr 322-734/2005

Återupptogs tidigare under sammanträdet bordlagd interpellation av Jan Björklund (fp) om nedskärningar i särskolan.

Kommunfullmäktige hade den 7 mars 2005 beslutat medgiva att interpellationen fick framställas.

Borgarrådet Särkiniemi hänvisade till utdelat interpellationssvar --------- Bilaga 7.

I debatten yttrade sig borgarråden Björklund och Särkiniemi, Nina Ekelund och Karl Bern.

 

 

Sammanträdet ajournerades kl. 17.55 - 18.00.

§13 Upprop

Kl. 18.04 förrättades upprop, varvid närvaro antecknades enligt ---------- Bilaga 1.

§14 Anmälan angående justering

Ordföranden anmälde att till justeringsmän utsetts ordföranden, förste och tredje vice ordförandena samt att justeringen kommer att äga rum måndagen den 25 april 2005 kl. 15.00, vilket kommunfullmäktige godkände.

§15 Anmälda skrivelser

Till kommunfullmäktige hade inkommit följande skrivelser vilka delgivits berörda organ:

Länsstyrelsens beslut

av den 6 april 2005

Beslut (6 april) med anledning av överklagande avseende detaljplan för kv. Snöflingan m.m. (kommunfullmäktiges beslut 8 november 2004) mål nr 4031-04-81469, 81472, 81473, 81474, 81476, 81477, 81478.

Länsstyrelsen avslår överklagandena.

Dnr 311-2248/2004

Länsrätten i Stockholms läns beslut

av den 8 april 2005

Beslut (8 april) med anledning av överklagande av kommunfullmäktiges beslut (22 november 2004 § 24) om tillägg till 11 § ordningsföreskrifterna för kommunen, mål nr 26748-04 E.

Länsrätten avvisar överklagandet.

Dnr 329-2674/2002

Kammarrätten i Stockholms beslut

av den 4 april 2005

Beslut (protokoll 4 april) med anledning av överklagande av Länsrättens dom (1 juni 2004) avseende budget för 2003 (inrättande av kompetensfonden samt omsorg om funktionshindrade), mål nr 4334-04.

Kammarrätten meddelar inte prövningstillstånd. Länsrättens avgörande står fast.

Dnr 111-3492/2002

§16 Fyllnadsval (mem. 2004:14, utlåtande 2004:202 samt mem. 2005:5)

Kommunstyrelsens tidigare bordlagda memorial 2004:14, utlåtande 2004:202 samt memorial 2005:5 behandlades.

På förslag av förste vice ordföranden beslöt kommunfullmäktige utan omröstning att bordlägga val av en ersättare i stadsdelsnämnden Rinkeby, en ersättare i stadsdelsnämnden Enskede-Årsta, en ledamot i stadsdelsnämnden Kista, en ersättare i gatu- och fastighetsnämnden (mem. 2004:14), en ersättare i fastighets- och saluhallsnämnden, en ledamot och en ersättare i marknämnden, två ersättare i trafiknämnden (utl. 2004:202), en ersättare i renhållningsnämnden, en ledamot i brand- och räddningsnämnden, en ersättare i stadsdelsnämnden Maria-Gamla stan, en ersättare i stadsbyggnadsnämnden och tre nämndemän (mem. 2005:5).

I enlighet med valberedningens framlagda förslag - med den ändring som anmälts - utsåg kommunfullmäktige utan omröstning

Utlåtande 2004:202

i marknämnden för tiden till och med år 2005:

till ledamot tillika ordförande: Leif Rönngren (s);

till ledamot tillika vice ordförande: Sten Nordin (m);

till ledamöter: Johanna Nilsson (s), Malte Sigemalm (s), Karin Hanqvist (s), Hasan Dölek (s), Kajsa Stenfelt (v), Åsa Romson (mp), Berthold Gustavsson (m), Anna Wersäll (m), Ulf Fridebäck (fp), Martina Lind (fp);

till ersättare. Ornina Younan (s), Kenneth Nilsson (s), Olivia Hasahya (s), Barry Andersson (s), Ann-Marie Strömberg (v), Charlotte Unger (mp), Helena Bonnier (m), Jan Tigerström (m), Ewa Schenström (m), Marianne Ahlgren (fp), Per Hallerby (fp), Maurice Forslund (kd);

i trafiknämnden för tiden till och med år 2005:

till ledamot tillika ordförande: Mirja Särkiniemi (s);

till ledamot tillika vice ordförande: Sten Nordin (m);

till ledamöter: Jimmy Lindgren (s), Reine Meyer-Strömberg (s), Kåre Gustavsson (s), Margarita Pulido (s), Ann-Marie Strömberg (v), Per Bolund (mp), Helena Bonnier (m), Regina Öholm (m), Madeleine Sjöstedt (fp), Claes Fleming (fp), Björn Nyström (kd);

till ersättare: Göran Wrene (s), Tove Frimodt (s), Eva-Louise Erlandsson Slorach (s), Bo Holmberg (s), Per Ohlin (v), Hampus Rubaszkin (mp), Berthold Gustavsson (m), Petter Lindfors (m), Gulan Avci (fp), Anders Frostell (fp), Hannah Ekeroos (kd).

§17 Avsägelser och fyllnadsval (mem. 2005:6; skrivelse 3)

Kommunstyrelsens memorial nr 2005:6 om avsägelser och fyllnadsval behandlades.

Beslut

Med bifall till kommunstyrelsens förslag i memorialet beslöt kommunfullmäktige utan omröstning att

 1. godkänna i memorialet upptagen avsägelse från Sergio Flores (fp) – ersättare i kommunfullmäktige - och hemställa hos länsstyrelsen om ny sammanräkning med anledning av den uppkomna vakansen
 2. godkänna i memorialet upptagna avsägelser från Erik Bromander (s) – ersättare i stadsdelsnämnden Östermalm, Jan Jonsson (v) – ersättare i stadsdelsnämnden Skärholmen, Gunnar Björkman – suppleant i styrelsen för MFO och suppleant i styrelsen för Stiftelsen Stockholm Water Festival, Sergio Flores (fp) – ersättare i idrottsnämnden - och förrätta i memorialet föreslagna val
 3. om till ledamot utses förutvarande ersättare/suppleant utse ersättare/suppleant i den till ledamot utseddes ställe.

På förslag av förste vice ordföranden beslöt kommunfullmäktige utan omröstning att bordlägga val av en ersättare i stadsdelsnämnden Östermalm, en suppleant i styrelsen för MFO, en suppleant i styrelsen för Stiftelsen Stockholm Water Festival, en ersättare i idrottsnämnden och tre nämndemän.

Härefter utsåg kommunfullmäktige

i stadsdelsnämnden Skärholmen för tiden till och med år 2005:

till ersättare: Torsten Sandgren (v);

till nämndeman för tiden 1 maj 2005 - 31 december 2006: Christoffer Järkeborn (m).

§18 Förstudie multifunktionsarena – slutredovisning och fortsatt arbete (utl 2005:65)

Dnr 029-448/2004

Kommunstyrelsens utlåtande nr 2005:65 behandlades. Utlåtandet gäller ett ärende om förstudie för multifunktionsarena – slutredovisning och fortsatt arbete.

Ordet innehades av borgarrådet Börjeson, Mats G Nilsson, Caroline Silverudd Lundbom, Ewa Samuelsson, Åsa Romson, Mehdi Oguzsoy och Hardy Hedman.

Yrkanden

Under överläggningen hade yrkats

dels bifall till kommunstyrelsens förslag,

dels av Caroline Silverudd Lundbom (fp) bifall till folkpartiet liberalernas reservation i kommunstyrelsen,

dels av Ewa Samuelsson (kd) bifall till kristdemokraternas reservation i kommunstyrelsen.

Beslut

Efter framställda propositioner enligt dessa yrkanden beslöt kommunfullmäktige utan omröstning - i enlighet med kommunstyrelsens förslag - följande.

 1. Förstudien för evenemangsarenan godkänns.
 2. Kommunstyrelsen får i uppdrag att komplettera förstudien med en jämförelse med en 25 000 personers arena vad avser användningsområden, behov, kostnader och finansiering samt regional nytta.
 3. Kommunstyrelsen får i uppdrag att inom den kompletterande förstudien utreda hur stockholmsregionens olika arenor kan samordnas så att Stockholm ska kunna erbjuda bästa möjliga evenemangsservice.
 4. Kostnaderna för den kompletterande studien ska rymmas inom Kommunfullmäktiges m.m. budget för 2005.
 5. Den kompletterande förstudien ska redovisas för kommunfullmäktige i juni 2005.

§19 Förslag till detaljplan för del av Långbro sjukhusområde, etapp 2, Dp 2003-02301A-54 (utl 2005:66)

Dnr 311-413/2005

Kommunstyrelsens utlåtande nr 2005:66 behandlades. Utlåtandet gäller ett förslag till detaljplan för del av Långbro sjukhusområde, etapp 2.

Ordet innehades av borgarrådet Börjeson, Cecilia Obermüller och Göran Holmström.

Yrkanden

Under överläggningen hade yrkats

dels bifall till kommunstyrelsens förslag,

dels av Cecilia Obermüller (mp) och Göran Holmström (kd) bifall till miljöpartiets och kristdemokraternas gemensamma reservation i kommunstyrelsen.

Propositionsordning

Ordföranden tog först upp Cecilia Obermüllers (mp) och Göran Holmströms (kd) gemensamma återremissyrkande. Vid propositioner på bifall till eller avslag på detta yrkande förklarade sig ordföranden finna propositionen på avslag vara med övervägande ja besvarad.

Då votering begärdes verkställdes sådan över följande, dessförinnan föreslagna och godkända voteringsproposition:

Den som vill avslå Cecilia Obermüllers (mp) och Göran Holmströms (kd) gemensamma återremissyrkande röstar ja,

den som inte vill det röstar nej.

Vinner nej, har kommunfullmäktige beslutat att avslå Cecilia Obermüllers (mp) och Göran Holmströms (kd) gemensamma återremissyrkande.

Omröstningen utföll med 90 ja och 11 nej. Såsom voteringslista nr 1 utvisar röstades ja av --------------------------------------------------------------------------- Bilaga 8.

Kommunfullmäktige hade alltså beslutat att avslå Cecilia Obermüllers (mp) och Göran Holmströms (kd) gemensamma återremissyrkande.

Härefter beslöt kommunfullmäktige utan omröstning att bifalla kommunstyrelsens förslag.

Beslut

Kommunfullmäktige hade alltså beslutat följande.

Förslag till detaljplan för del av Långbro sjukhusområde, etapp 2, Dp 2003-02301A-54 antas.

§20 Förslag till detaljplan för del av Lugnetområdet m.m. inom stadsdelen Södra Hammarbyhamnen, Dp 2003-02068-54 (utl 2005:67)

Dnr 311-839/2005

Kommunstyrelsens utlåtande nr 2005:67 behandlades. Utlåtandet gäller ett förslag till detaljplan för del av Lugnetområdet m.m. inom stadsdelen Södra Hammarbyhamnen.

Beslut

Med bifall till kommunstyrelsens förslag i utlåtandet beslöt kommunfullmäktige utan omröstning följande.

Förslag till detaljplan för del av Lugnetområdet m.m. inom stadsdelen Södra Hammarbyhamnen, Dp 2003-02068-54, antas.

§21 Namn för gator på Reimersholme – Reimersholms Strandstig och Reimersholmskajen (utl 2005:68)

Dnr 312-843/2005

Kommunstyrelsens utlåtande nr 2005:68 behandlades. Utlåtandet gäller ett förslag till nya namn för gator på Reimersholme.

Beslut

Med bifall till kommunstyrelsens förslag i utlåtandet beslöt kommunfullmäktige utan omröstning följande.

Namnen Reimersholms Strandstig och Reimersholmskajen fastställs som nya namn för gator på Reimersholme.

§22 Investeringar rörande stadsutvecklingsområdet Årstadal i Liljeholmen. Genomförandebeslut. Hemställan från gatu- och fastighetsnämnden (utl 2005:69)

Dnr 302-4813/2004

Kommunstyrelsens utlåtande nr 2005:69 behandlades. Utlåtandet gäller en hemställan från gatu- och fastighetsnämnden om investeringar rörande stadsutvecklingsområdet Årstadal i Liljeholmen.

Ordet innehades av borgarrådet Rönngren och Ulf Fridebäck.

Beslut

Med bifall till kommunstyrelsens förslag i utlåtandet beslöt kommunfullmäktige utan omröstning följande.

 1. Genomförandet av exploatering inom Årstadal omfattande investeringsutgifter om 348,4 mnkr godkänns.
 2. Investeringsutgifterna och inkomsterna för år 2005-2007 får rymmas inom gatu- och fastighetsnämndens (marknämnden fr.o.m. 1 maj 2005) investeringsplan för 2005 med inriktning för åren 2006 och 2007.
 3. Finansiering av investeringsutgifter för efterföljande år får beaktas vid upprättande av kommande investeringsplaner.
 4. Finansiering av drift- inklusive kapitaltjänstkostnader för gatu- och fastighetsnämnden och Liljeholmens stadsdelsnämnd får beaktas vid upprättandet av gatu- och fastighetsnämndens (marknämnden fr.o.m. 1 maj 2005) respektive stadsdelsnämndens budgetar.

§23 Nedsättning av parkeringsavgift till noll kronor för de som har miljöbilar och uppfyller villkoren för boende- eller nyttoparkeringstillstånd. Hemställan från gatu- och fastighetsnämnden. Minoritetsåterremiss från kommunfullmäktige den 7 mars 2005 (utl 2005:70)

Dnr 314-5214/2004

Kommunstyrelsens utlåtande nr 2005:70 behandlades. Utlåtandet gäller en minoritetsåterremiss från kommunfullmäktige den 7 mars 2005 om nedsättning av parkeringsavgift till noll kronor för de som har miljöbilar och uppfyller villkoren för boende- eller nyttoparkeringstillstånd.

Ordet innehades av borgarrådet Rönngren, Ulf Fridebäck, Kristina Alvendal, Ann-Marie Strömberg, Åsa Romson, Yvonne Fernell-Ingelström, Göran Holmström, borgarrådet Gunnarsson och Stellan F Hamrin.

Yrkanden

Under överläggningen hade yrkats

dels bifall till kommunstyrelsens förslag,

dels av Kristina Alvendal (m) och Ulf Fridebäck (fp) bifall till moderata samlingspartiets och folkpartiet liberalernas gemensamma reservation i kommunstyrelsen,

dels av Göran Holmström (kd) bifall till kristdemokraternas reservation i kommunstyrelsen.

Beslut

Efter framställda propositioner enligt dessa yrkanden beslöt kommunfullmäktige utan omröstning - i enlighet med kommunstyrelsens förslag - följande.

 1. Avgift för de som har miljöbilar och uppfyller villkoren för boende- eller nyttoparkeringstillstånd sätts ned till noll kronor.
 2. Avgiftsnedsättningen gäller i tre år från startdatum 2 maj 2005.

§24 Hemställan om att godkänna besluten att inte konkurrensutsätta parkeringsövervakningen på område Söder, Ytterstaden och Öster. Hemställan från gatu- och fastighetsnämnden (utl 2005:71)

Dnr 314-5215/2004

Kommunstyrelsens utlåtande nr 2005:71 behandlades. Utlåtandet gäller en hemställan från gatu- och fastighetsnämnden om att godkänna besluten att inte konkurrensutsätta parkeringsövervakningen på område Söder, Ytterstaden och Öster.

Ordet innehades av Berthold Gustavsson, borgarrådet Rönngren, Ulla Hamilton, Ann-Marie Strömberg, Anders Broberg och Ulf Fridebäck.

Yrkanden

Under överläggningen hade yrkats

dels bifall till kommunstyrelsens förslag,

dels av Berthold Gustavsson (m), Ulf Fridebäck (fp) och Anders Broberg (kd) bifall till moderata samlingspartiets, folkpartiet liberalernas och kristdemokraternas gemensamma reservation i kommunstyrelsen.

Beslut

Efter framställda propositioner enligt dessa yrkanden beslöt kommunfullmäktige utan omröstning - i enlighet med kommunstyrelsens förslag - följande.

Gatu- och fastighetsnämndens beslut att inte konkurrensutsätta parkeringsövervakningen inom områdena Söder, Ytterstaden och Öster godkänns.

§25 Revidering av taxa för miljö- och hälsoskyddsnämndens verksamhet enligt miljöbalken (utl 2005:72)

Dnr 303-762/2005

Kommunstyrelsens utlåtande nr 2005:72 behandlades. Utlåtandet gäller ett ärende om revidering av taxa för miljö- och hälsoskyddsnämndens verksamhet enligt miljöbalken.

Ordet innehades av Anna Starbrink, Ewa Samuelsson, borgarrådet Gunnarsson, Ulla Hamilton och Stellan F Hamrin.

Yrkanden

Under överläggningen hade yrkats

dels bifall till kommunstyrelsens förslag,

dels av Ulla Hamilton (m), Anna Starbrink (fp) och Ewa Samuelsson (kd) bifall till moderata samlingspartiets, folkpartiet liberalernas och kristdemokraternas gemensamma reservation i kommunstyrelsen innebärande återremiss.

Propositionsordning

Ordföranden tog upp Ulla Hamiltons (m), Anna Starbrinks (fp) och Ewa Samuelssons (kd) gemensamma återremissyrkande. Ordföranden konstaterade att yrkandet om kravet på minoritetsåterremiss var uppfyllt. Kommunfullmäktige hade härmed beslutat att återremittera ärendet.

Beslut

Kommunfullmäktige hade alltså beslutat att återremittera ärendet.

§26 Översyn av styrdokument (utl 2005:73)

Dnr 021-3771/2004

Kommunstyrelsens utlåtande nr 2005:73 behandlades. Utlåtandet gäller ett uppdrag från kommunfullmäktige att ta fram förslag till definitioner av olika typer av styrdokument och en beskrivning av hur de förhåller sig till varandra.

Beslut

Med bifall till kommunstyrelsens förslag i utlåtandet beslöt kommunfullmäktige utan omröstning följande.

 1. Stadsledningskontorets förslag för att minska antalet, minska detaljstyrningen, kostnadsberäkna, samordna, tillgängliggöra, följa upp och aktualitetspröva stadens styrdokument samt koppla dem till budget godkänns.
 2. Kommunstyrelsen, stadens facknämnder och koncernstyrelsen rekommenderas att följa stadsledningskontorets checklista och förslag till begrepp vid framtagande av nya styrdokument.
 3. Kommunstyrelsen ges i uppdrag att ansvara för genomförande, kommunikation, uppföljning och revidering av förslagen i utlåtandet.

§27 Motion om Stockholms stads centrumanläggningar (utl 2004:149)

Dnr 023-1499/2004

Kommunstyrelsens tidigare bordlagda utlåtande nr 2004:149 behandlades. Utlåtandet gäller en motion av Ulla Hamilton (m) i vilken hon föreslår att Stockholms Stadshus AB ges i uppdrag att avveckla verksamheten i Centrum Kompaniet AB genom att successivt sälja bolagets centrumanläggningar till privata aktörer.

Ordet innehades av Ulla Hamilton, Anders Broberg, Ann-Marie Strömberg, Karin Hanqvist, Karl Bern, borgarrådet Gunnarsson, Lilian Falkbäck och Godfrey Etyang.

Yrkanden

Under överläggningen hade yrkats

dels bifall till kommunstyrelsens förslag,

dels av Ulla Hamilton (m) och Karl Bern (fp) bifall till moderata samlingspartiets och folkpartiet liberalernas gemensamma reservation i kommunstyrelsen,

dels av Anders Broberg (kd) bifall till kristdemokraternas reservation i kommunstyrelsen.

Beslut

Efter framställda propositioner enligt dessa yrkanden beslöt kommunfullmäktige utan omröstning - i enlighet med kommunstyrelsens förslag - följande.

Motion (2004:19) av Ulla Hamilton (m) avslås.

§29 Motion om införande av tillsvidaretillstånd för uteserveringar (utl 2004:201)

Kommunstyrelsens tidigare bordlagda utlåtande nr 2004:201 behandlades. Utlå­tandet gäller en motion av Ulla Hamilton (m) i vilken hon föreslår att kommun­fullmäktige ger berörda förvaltningar i uppdrag att införa ett system med tillsvida­retillstånd för uteserveringar i Stockholms stad, något som enligt motionären skulle minska byråkratin och förenkla hanteringen av tillstånden.

Ordet innehades av Ulla Hamilton och borgarrådet Rönngren.

 

Yrkanden

 

Under överläggningen hade yrkats

 

dels bifall till kommunstyrelsens förslag,

 

dels av Ulla Hamilton (m) bifall till moderata samlingspartiets reservation i kom­munstyrelsen.

 

Beslut

 

Efter framställda propositioner enligt dessa yrkanden beslöt kommunfullmäktige utan omröstning - i enlighet med kommunstyrelsens förslag - följande.

Motion (2004:27) av Ulla Hamilton (m) angående införande av tillsvidaretill­stånd för uteserveringar avslås.

§30 Bordlagt ärende

Kommunfullmäktige beslöt utan omröstning att åter bordlägga kommunstyrelsens utlåtande nr 2005:10.

§31 Motion om inrättande av samåkningsstationer (utl 2005:11)

Dnr 314-1245/2002

Kommunstyrelsens tidigare bordlagda utlåtande nr 2005:11 behandlades. Utlåtandet gäller en motion av Per Bolund (mp) i vilken han bl.a. föreslår att samåkningsstationer inrättas centralt i alla större bostadsområden i staden.

Ordet innehades av Per Bolund, Martina Lind, Ann-Marie Strömberg, Cecilia Brinck, Inge-Britt Lundin, Desirée Pethrus-Engström och Regina Öholm.

Beslut

Med bifall till kommunstyrelsens förslag i utlåtandet beslöt kommunfullmäktige utan omröstning följande.

Motion (2002:20) av Per Bolund (mp) om inrättande av samåkningsstationer anses vara besvarad med vad som anförs i utlåtandet.

§32 Motion om ljusare huvudstad (2003:35) (utl 2005:12)

Dnr 302-3827/2003

Kommunstyrelsens tidigare bordlagda utlåtande nr 2005:12 behandlades. Utlåtandet gäller en motion av Kristina Axén Olin m.fl. (m) i vilken de hemställer att staden skall arbeta för intensivare ljussättning av fasader och monument i Stockholm.

Ordet innehades av borgarråden Nordin och Rönngren, Ann-Marie Strömberg, Ulf Fridebäck och Desirée Pethrus-Engström.

Yrkanden

Under överläggningen hade yrkats

dels bifall till kommunstyrelsens förslag,

dels av borgarrådet Nordin (m), Ulf Fridebäck (fp) och Desirée Pethrus-Engström (kd) bifall till moderata samlingspartiets, folkpartiet liberalernas och kristdemokraternas gemensamma reservation i kommunstyrelsen.

Beslut

Efter framställda propositioner enligt dessa yrkanden beslöt kommunfullmäktige utan omröstning - i enlighet med kommunstyrelsens förslag - följande.

Motion (2003:35) av Kristina Axén Olin m.fl. (m) om ljusare huvudstad anses besvarad med vad föredragande borgarråd anför i utlåtandet.

§33 Bordlagda ärenden

Kommunfullmäktige beslöt utan omröstning att åter bordlägga kommunstyrelsens utlåtanden nr 13, 14, 15, 21, 43, 44, 45, 55, 56, 63 och 64 för år 2005.

Kommunfullmäktige beslöt även att bordlägga kommunstyrelsens utlåtanden nr 74 och 75 för år 2005.

§34 Motioner

Under tiden 5 – 18 april 2005 väcktes och inlämnades följande motioner:

 1. (2005:29) av Kristina Axén Olin m.fl. (m) om ökad kvalitet och valfrihet i barnomsorgen
  Dnr 321-1589/2005
 2. (2005:30) av Kristina Axén Olin m.fl. (m) om nämndbeslut vid återtagande av verksamhet i egen regi
  Dnr 029-1591/2005
 3. (2005:31) av Kristina Axén Olin m.fl. (m) om ökad möjlighet att välja inom omsorgen
  Dnr 327-1593/2005
 4. (2005:32) av Kristina Axén Olin m.fl. (m) om utmaningsrätt
  Dnr 029-1595/2005
 5. (2005:33) av Kristina Axén Olin m.fl. (m) om införande av IT-stöd för effektiv service med medborgarna i centrum
  Dnr 016-1596/2005
 6. (2005:34) av Yvonne Fernell-Ingelström (m) om bättre anpassning och större flexibilitet av skolundervisning och lov
  Dnr 322-1656/2005
 7. (2005:35) av Jan Björklund (fp) om redovisning av skolk i högstadie- och gymnasieelevernas terminsbetyg
  Dnr 323-1659/2005

Motionerna överlämnades till kommunstyrelsen för beredning.