Din position: Hem > Stockholms stad > Kommunfullmäktige > Sammanträde 2005-05-23

Sammanträde 2005-05-23

Datum
Klockan
16:00
Plats
KOMMUNFULLMÄKTIGE

Kl. 16.00 behandlas interpellationer. Kl. 17.00-18.00 anordnas en muntlig frågestund då bo Läs mer...rgarråden svarar på ledamöternas frågor. Med början kl. 18.00 behandlas beslutsärenden. I mån av tid fortsättes därefter behandlingen av frågor och interpellationer.


Rotel I: Finansroteln; borgarrådet Annika Billström
Rotel II: Stadsbyggnads- och idrottsroteln; borgarrådet Kersti Py Börjeson
Rotel III: Gatu- och fastighetsroteln; borgarrådet Leif Rönngren
Rotel IV: Skolroteln; borgarrådet Mirja Särkiniemi
Rotel V: Kultur-, arbetsmarknads- och personalroteln; borgarrådet Roger
Mogert
Rotel VI: Integrations- och demokratiroteln; borgarrådet Teres Lindberg
Rotel VII: Socialroteln; borgarrådet Margareta Olofsson
Rotel VIII: Miljöroteln; borgarrådet Viviann Gunnarsson

BORDLAGDA INTERPELLATIONER

2 Nr 2004:52 av Fredrik Wallén (kd) om Stockholms dåliga närvaro vid regionala planeringsprojekt. RII

3 Nr 2005:12 av Ann-Katrin Åslund (fp) om besparingar i äldreomsorgen. RVII

4 Nr 2005:13 av Ewa Samuelsson (kd) om skärpt kontroll vid anställning av personal inom äldreomsorgen. RV

5 Nr 2005:15 av Peter Lundén-Welden (m) om insatser mot narkotikamissbruk. RVII

6 Nr 2005:16 av Ann-Katrin Åslund (fp) om definition av begreppet seniorbostad. RVII

7 Nr 2005:17 av Birgitta Holm (m) om höjd kommunalskatt. RI

8 Nr 2005:18 av Henrik G Ehrenberg (kd) om polisresurser mot droghandeln. RVII

9 Nr 2005:19 av Kristina Axén Olin (m) om stadens upphandlingspolicy eller snarare brist på policy. RI

10 Nr 2005:20 av Yvonne Fernell-Ingelström (m) om insatser mot den ökande ungdomsarbetslösheten. RV

11 Nr 2005:21 av Margareta Björk (m) om information till Hägerstens stadsdelsnämnds pensionärsråd avseende rekommendationer för erhållande av seniorboende med hyresrätt. RVII

12 Nr 2005:22 av Kristina Axén Olin (m) om rekrytering av kvinnliga chefer. RV

NYA INTERPELLATIONER

13 Nr 2005:23 av Kristina Alvendal (m) om olagligt utbetalda medel inom Kompetensfonden. RV

14 Nr 2005:24 av Margareta Björk (m) om nedskärningar i skolor till följd av det nya resursfördelningssystemet. RIV

15 Nr 2005:25 av Margareta Björk (m) om biståndsbedömningen i stadens äldreomsorg. RVII

19 Anmälan av inkomna skrivelser.

NYTT BESLUTSÄRENDE - ÅRSREDOVISNING/BOKSLUT – TEMADEBATT (kl. 18.00–20.00) - R o t e l I

20 Utl. 2005:83. Stockholms stads årsredovisning och bokslut för 2004.

BORDLAGDA BESLUTSÄRENDEN

21 Bordlagda valärenden.

Mem. 2004:14, i vad avser val av en ledamot och två ersättare i stadsdelsnämnder och en ersättare i gatu- och fastighetsnämnden.

Utl. 2004:202, i vad avser val av en ersättare i fastighets- och saluhallsnämnden, en ledamot och en ersättare i marknämnden och två ersättare i trafiknämnden.

Mem. 2005:5, i vad avser val av en ersättare i renhållningsnämnden, en ledamot i brand- och räddningsnämnden, en ersättare i stadsdelsnämnd, en ersättare i stadsbyggnadsnämnden och tre nämndemän.

Mem. 2005:6, i vad avser val av en ersättare i stadsdelsnämnd, en suppleant i styrelsen för MFO, en suppleant i styrelsen för stiftelsen Stockholm Water Festival, en ersättare i idrottsnämnden och tre nämndemän.

22 Utl. 2005:79. Förslag till budget 2005 för mark- respektive trafiknämnden, samt redovisning av de nya nämndernas organisationsutformning och förändrat gränssnitt mot stadsdelsnämnderna. RI+III

FORTS. NYA BESLUTSÄRENDEN (exkl. motioner)

23 Mem. 2005:7. Avsägelser och fyllnadsval.

24 Utl. 2005:84. Revisionsberättelser rörande räkenskaper och förvaltning för år 2003 för vissa institutioner utanför den egentliga kommunalförvaltningen (bih. 2004:5).

25 Utl. 2005:85. Revisionsberättelser över de kommunala nämndernas verksamhet för år 2004 jämte granskningsrapporter avseende bolagen (bih. 2005:4).

R o t e l I

26 Utl. 2005:86. FB Servicehus AB:s organisatoriska placering inom koncernen Stockholms Stadshus AB. Hemställan från koncernstyrelsen i Stockholms Stadshus AB.

R o t e l I I

27 Utl. 2005:87. Namn för gator inom stadsdelen Långbro – Glasbjörksvägen och Silverpilsvägen.

28 Utl. 2005:88. Namn för tunnlar inom stadsdelen Vasastaden – Karolinertunneln, Stallmästartunneln och Gärdestunneln.

29 Utl. 2005:89. Förslag till detaljplan för fastigheten Kattrumpstullen 6 inom stadsdelen Norra Djurgården, Dp 2001-16658-54.

30 Utl. 2005:90. Förslag till detaljplan för tidigare undantagen del av område vid Norra Bantorget inom stadsdelen Norrmalm (hotell), Dp 2005-03643-54.

R o t e l I I I

31 Utl. 2005:91. Ombyggnad av fastigheten Rio 8, Gärdets sjukhem. Genomförandebeslut. Hemställan från gatu- och fastighetsnämnden.

32 Utl. 2005:92. Exploatering av del av Lugnetområdet i Hammarby Sjöstad. Hemställan från gatu- och fastighetsnämnden.

33 Utl. 2005:93. Renodling av stadens fastighetsbestånd – överföring av AO Barnstugor till SISAB. Genomförandebeslut. Hemställan från fastighets- och saluhallsnämnden.

34 Utl. 2005:94. Citybanan. Principöverenskommelse rörande finansiering m.m. av Citybanan. Villkorat av kommunfullmäktiges godkännande senast 31 maj 2005.

35 Utl. 2005:95. Exploatering av område vid Norra Bantorget för bostäder, kontor och hotell. Hemställan från gatu- och fastighetsnämnden. Villkorat av kommunfullmäktiges godkännande senast 30 juni 2005.

R o t e l V

36 Utl. 2005:96. Ledarstrategi för chefer i Stockholms stad.

37 Utl. 2005:97. Förstudie kring samverkan mellan stadsbibliotek och skolbibliotek.

R o t e l V I I

38 Utl. 2005:98. Överenskommelse mellan Stockholms stad och Stockholms läns landsting om samverkan kring personer med psykiska funktionshinder och/eller beroendeproblematik. Hemställan från socialtjänstnämnden.

R o t e l V I I + V I

39 Utl. 2005:99. Revidering av riktlinjer för serveringstillstånd – Anvisningar om tillämpning av alkohollagens bestämmelser (7:9 och 8:1). Förebyggande åtgärder mot diskriminering på restauranger och krogar.

R o t e l V I I I

40 Utl. 2005:100. Uppsägning av markupplåtelseavtal om återvinningsstationer. Hemställan från renhållningsnämnden.

BORDLAGDA MOTIONER

41 Utl. 2004:185. Stadens ateljéstöd. Motion av Cecilia Brinck (m) (2004:21). RV

42 Utl. 2004:200. Öppning av Hägerstensvägen och nya Nybohovsbron för vanliga motorfordon under lågtrafik. Motion av Magnus Hellström (m) (2004:11). RIII

43 Utl. 2005:10. Avveckling av de kommunala bolagen. Motion av Jan Björklund m.fl. (fp) (2003:10). RI

44 Utl. 2005:13. Förnyelse av Riddarholmen. Motion av Mikael Söderlund (m) (2004:31). RIII

45 Utl. 2005:14. Förbättringar för hemlösa. Motion av Christopher Ödmann (mp) (2001:83). Ungdomsparlamentets motion angående hemlöshetspolitiken. Motion av Annika Billström m.fl. (s) (2001:90). RVII

46 Utl. 2005:15. Brottsförebyggande arbete. Motion av Kristina Axén Olin (m) (2004:13). RVII

47 Utl. 2005:21. Stadens jämställdhetspolitik. Motion av Désirée Pethrus Engström (kd) (2003:41). RVII

48 Utl. 2005:43. Stadsövergripande rådgivningsverksamhet (familjerådgivning). Motion av Abit Dundar och Ann-Katrin Åslund (båda fp) (2004:18). RVII

49 Utl. 2005:44. Demensvård med kvalitet. Motion av Ewa Samuelsson m.fl. (kd) (2004:30). RVII

50 Utl. 2005:45. Inrättande av krisgrupp för att söka skapa en positiv utveckling för Stockholms stad. Motion av Tord Bergstedt (m) (2004:28). RI

51 Utl. 2005:55. Ansvaret för Carl Eldhs ateljémuseum. Motion av Åsa Ekelund (m) (2004:33). RV

52 Utl. 2005:56. ”Fiskväg” i Norrström. Motion av Margareta Olofsson (v) (2000:41). RII

53 Utl. 2005:63. Utökat elevinflytande. Motion av Sabina Bossi m.fl. (mp) (2000:8). RIV

54 Utl. 2005:64. Inrättande av fler familjecentraler. Motion av Ewa Samuelsson (kd) (2004:16). RVII

55 Utl. 2005:74. Utredning av möjligheten att bygga 1-2 våningar ovanpå en del av stadens trevåningshus och därmed även lösa tillgänglighetsproblematiken i husen. Motion av Eva Oivio m.fl. (s) (2000:69). RIII

56 Utl. 2005:75. Stockholm som försökskommun för hushållsnära tjänster. Motion av Kristina Axén Olin (m) (2004:36). RV

57 Utl. 2005:80. Införande av alkolås i stadens vagnpark. Motion av Ewa Samuelsson (kd) (2004:5). RIII

58 Utl. 2005:81. Metod att motverka diskriminering vid arbetskraftsrekrytering i staden. Motion av Anita Habel (v) (2002:3). RV

59 Utl. 2005:82. Effekten av bostadsbristen för barn med separerade föräldrar. Motion av Annett Öhman-Karlsson (s) (2002:14). RV

NYA MOTIONER - R o t e l I I I

60 Utl. 2005:101. Parkeringsproblemet i Västertorps centrum. Motion av Abit Dundar och Ulf Fridebäck (båda fp) (2004:22).

61 Utl. 2005:102. Fler parkeringsplatser i bergrum och tunnlar. Motion av Didar Samaletdin och Ulf Fridebäck (båda fp) (2004:53).

R o t e l V

62 Utl. 2005:103. Inrättande av barn- och ungdomsombud i Stockholms stad. Motion av Ewa Samuelsson (kd) (2004:40).

63 Utl. 2005:104. Karriärstege för vårdbiträden samt möjligheten för vårdpersonalen att arbeta utomlands. Motion av Margareta Björk och Christer Wennerholm (båda m) (2004:57).

R o t e l V I I

64 Utl. 2005:105. Snabbutredning av diskriminering och våld vid krogar. Motion av Ewa Samuelsson och Hardy Hedman (båda kd) (2004:1).

Ny interpellation

65 Nr 2005:26 av Mikael Söderlund (m) om en politik för företagande och tillväxt. RI

Bilagor till protokoll
Debattprotokoll (266 kb)
Mötesinformation

Protokoll

fört vid Stockholms kommunfullmäktiges sammanträde i

Stadshuset måndagen den 23 maj 2005 kl. 16.00

 

  

 

Justerat den 30 maj 2005; anslaget den 31 maj 2005

 

 

Barry Andersson

 

 Bo Bladholm

 

 Maria Hannäs

§1 Justering.

Förste vice ordföranden Bo Bladholm (m) och tredje vice ordföranden Maria Hannäs (v) utsågs att jämte ordföranden Barry Andersson (s) justera och expedi­era dagens protokoll. Justeringen kommer att ske måndagen den 30 maj 2005 kl. 15.00.

§2 Närvaro

Närvaro antecknades enligt ----------------------------------------------------- Bilaga 1.

§3 Interpellation om Stockholms dåliga närvaro vid regionala planeringsprojekt (nr 2004:52)

Dnr 309-4972/2004

 

Fredrik Wallén (kd) hade lämnat in en interpellation om Stockholms dåliga närvaro vid regionala planeringsprojekt.

 

Kommunfullmäktige hade den 24 januari 2005 beslutat medgiva att interpella-tionen fick framställas.

 

Borgarrådet Börjeson hänvisade till utdelat interpellationssvar ------------ Bilaga 2.

 

I debatten yttrade sig Fredrik Wallén och borgarrådet Börjeson.

§4 Interpellation om besparingar i äldreomsorgen (nr 2005:12)

Dnr 327-735/2005

 

Ann-Katrin Åslund (fp) hade lämnat in en interpellation om besparingar i äldreomsorgen.

 

Kommunfullmäktige hade den 7 mars 2005 beslutat medgiva att interpellationen fick framställas.

 

Borgarrådet Olofsson hänvisade till utdelat interpellationssvar ------------ Bilaga 3.

 

I debatten yttrade sig Ann-Katrin Åslund, Margareta Björk och borgarrådet Olofsson.

 

 

 

Sammanträdet ajournerades kl. 16.15 - 16.30 beroende på ett brandlarm.

 

 

 

I den fortsatta debatten yttrade sig borgarrådet Olofsson, Monika Lind, Birgitta Holm, Ewa Samuelsson och Ann-Marie Strömberg.

§5 Bordlagda interpellationer

Kommunfullmäktige beslöt utan omröstning att åter bordlägga besvarandet av interpellationerna nr 13, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 och 22 för år 2005.

§7 Interpellationer

Anmäldes ingivna interpellationer:

 

1.      (2005:23) av Kristina Alvendal (m) om olagligt utbetalda medel inom kom­petensfonden
Dnr 109-1960/2005;

2.      (2005:24) av Margareta Björk (m) om nedskärningar i skolor till följd av det nya resursfördelningssystemet
Dnr 322-1961/2005;

3.      (2005:25) av Margareta Björk (m) om biståndsbedömningen i stadens äldreomsorg
Dnr 327-1962/2005;

4.      (2005:26) av Mikael Söderlund (m) om en politik för företagande och tillväxt
Dnr 305-2082/2005.

 

Kommunfullmäktige beslöt utan omröstning medgiva att interpellationerna fick framställas.

 

Härefter beslöt kommunfullmäktige utan omröstning att bordlägga besvarandet av dessa interpellationer.

§8 Muntlig frågestund

Fråga nr 1.  Profilklasser i Stockholm

 

Borgarrådet Söderlund (m) ställde en fråga om profilklasser i Stockholm.

 

Kommunfullmäktige beslöt utan omröstning medgiva att frågan fick framställas.

 

Ordet innehades av borgarråden Söderlund och Särkiniemi.

 

 


Fråga nr 2.  Omsorg i livets slutskede

 

Björn Ljung (fp) ställde en fråga om omsorg i livets slutskede.

 

Kommunfullmäktige beslöt utan omröstning medgiva att frågan fick framställas.

 

Ordet innehades av Björn Ljung och borgarrådet Olofsson.

 

 

 

Fråga nr 3.  Stadens riktlinjer för servicehus

 

Ewa Samuelsson (kd) ställde en fråga om stadens riktlinjer för servicehus.

 

Kommunfullmäktige beslöt utan omröstning medgiva att frågan fick framställas.

 

Ordet innehades av Ewa Samuelsson och borgarrådet Olofsson.

 

 

 

Fråga nr 4.  Hemlösa och bostadsförmedlingen

 

Peter Lundén-Welden (m) ställde en fråga om hemlösa och bostadsförmedlingen.

 

Kommunfullmäktige beslöt utan omröstning medgiva att frågan fick framställas.

 

Ordet innehades av Peter Lundén-Welden och borgarrådet Mogert.

 

 

 

Fråga nr 5.  Nedskräpningen i Stockholm

 

Lotta Edholm (fp) ställde en fråga om nedskräpningen i Stockholm.

 

Kommunfullmäktige beslöt utan omröstning medgiva att frågan fick framställas.

 

Ordet innehades av Lotta Edholm och borgarrådet Gunnarsson.

 

 

 

Fråga nr 6.  Habiliteket Täby - får eleverna gå kvar?

 

Nina Ekelund (kd) ställde en fråga om eleverna får gå kvar i Habiliteket Täby.

 

Kommunfullmäktige beslöt utan omröstning medgiva att frågan fick framställas.

 

Ordet innehades av Nina Ekelund och borgarrådet Särkiniemi.

 

 

 

Fråga nr 7.  Stadens samarbete med ROKS

 

Cecilia Brinck (m) ställde en fråga om stadens samarbete med ROKS.

 

Kommunfullmäktige beslöt utan omröstning medgiva att frågan fick framställas.

 

Ordet innehades av Cecilia Brinck och borgarrådet Olofsson.

 

 

 

Fråga nr 8.  Klotter

 

Ewa Samuelsson (kd) ställde en fråga om klotter.

 

Kommunfullmäktige beslöt utan omröstning medgiva att frågan fick framställas.

 

Ordet innehades av Ewa Samuelsson och borgarrådet Rönngren.

§9 Interpellation om skärpt kontroll vid anställning av personal inom äldreomsorgen (nr 2005:13)

Dnr 219-1022/2005

 

Återupptogs tidigare under sammanträdet bordlagd interpellation av Ewa Samuelsson (kd) om skärpt kontroll vid anställning av personal inom äldreomsorgen.

 

Kommunfullmäktige hade den 21 mars 2005 beslutat medgiva att interpellationen fick framställas.

 

Borgarrådet Mogert hänvisade till utdelat interpellationssvar -------------- Bilaga 4.

 

I debatten yttrade sig Ewa Samuelsson, borgarrådet Mogert och Ann-Marie Strömberg.

§10 Upprop

Kl. 18.11 förrättades upprop, varvid närvaro antecknades enligt ---------- Bilaga 1.

§11 Anmälan angående justering

Ordföranden anmälde att till justeringsmän utsetts ordföranden, förste och tredje vice ordförandena samt att justeringen kommer att äga rum måndagen den 30 maj 2005 kl. 15.00, vilket kommunfullmäktige godkände.

§12 Anmälda skrivelser

Till kommunfullmäktige hade inkommit följande skrivelser vilka delgivits berörda organ:

 

Regeringsbeslut

av den 28 april 2005

 

Beslut (28 april) avseende överklagande i fråga om detaljplan för fastigheterna Folke 5-7 och Ragnar 24 m.m. inom stadsdelen Solhem Stockholms kommun (stadsbyggnadsnämndens beslut 22 april 2004)

M2004/3742/F/P

Regeringen avslår överklagandet.

 

Regeringsbeslut

av den 4 maj 2005

 

Beslut (4 maj) om uppdrag och inbjudan till myndigheter och andra att medverka i Mångkulturåret 2006

Dnr 328-2064/2005

 

Regeringsrättens dom

av den 9 maj 2005

 

Beslut (9 maj) i mål nr 2191-03 angående tillstånd enligt miljöbalken till behand­ling av farligt avfall inom kv. Lyftkranen i Ulvsunda och på den s.k. Gasverks­tomten vid Husarviken.

Regeringens beslut skall stå fast.

Dnr 303-523/2003

 

Regeringsrättens dom

av den 11 maj 2005

 

Beslut (11 maj) mål nr 4950-03 i fråga om detaljplan för fastigheten Förråds­backen 1 inom stadsdelen Östermalm (Dp 1997-01844).

Regeringens beslut skall stå fast.

Dnr 311-1885/2001

§13 Ändring i föredragningsordningen

Kommunfullmäktige beslöt utan omröstning att punkterna nr 20, 24 och 25 på föredragningslistan skulle sambehandlas samt att punkt nr 23 skulle behandlas före punkt nr 22.

§14 Årsredovisning/Bokslut - Temadebatt Stockholms stads årsredovisning och bokslut för 2004 (utl 2005:83)

Dnr 123-1502/2005

 

Revisionsberättelser rörande räkenskaper och förvaltning för år 2003 för vissa institutioner utanför den egentliga kommunalförvaltningen (bih. 2004:5) (utl. 2005:84)

 

Revisionsberättelser över de kommunala nämndernas verksamhet för år 2004 jämte granskningsrapporter avseende bolagen (bih. 2005:4) (utl. 2005:85)

Dnr 124-1646/2005

 

Kommunstyrelsens utlåtanden nr 83, 84 och 85 för år 2005 behandlades. Utlåtan­dena gäller dels ett ärende om Stockholms stads årsredovisning och bokslut för 2004, dels revisionsberättelser rörande räkenskaper och förvaltning för år 2003 för vissa institutioner utanför den egentliga kommunalförvaltningen samt revisionsbe­rättelser över de kommunala nämndernas verksamhet för år 2004 jämte gransk­ningsrapporter avseende bolagen.

 

Ordet innehades inledningsvis av Bo Dahlström, ordförande i revisorskollegiet och Joen Lagerberg, vice ordförande i revisorskollegiet, angående revisionsberät­telserna.

 

I debatten yttrade sig borgarråden Billström, Axén Olin och Björklund, Ann-Margarethe Livh, borgarrådet Gunnarsson, Ewa Samuelsson, Margareta Björk och borgarrådet Olofsson.

 

Ordningsfråga

 

Ordet innehades av borgarrådet Billström i en ordningsfråga angående siffror.

 

Vidare yttrade sig Rolf Könberg, borgarrådet Lindberg, Lotta Edholm, borgarrå­det Börjeson, Mehdi Oguzsoy, Anders Broberg, Ann-Marie Strömberg, Karin Wanngård och Åsa Romson.


Utlåtande 2005:83

 

Beslut

 

Med bifall till kommunstyrelsens förslag i utlåtandet beslöt kommunfullmäktige utan omröstning följande.

1.      Stockholms stads årsredovisning för 2004 godkänns.

2.      I bokslut 2004 redovisade avsättningar om 60,3 mnkr godkänns, varav 30,3 mnkr avser renhållning och 30,0 mnkr avser barnomsorgsutbyggnad.

3.      I bokslut 2004 ianspråktagna avsättningar om 283,7 mnkr godkänns.

4.      Nämndernas redovisning av kommunfullmäktiges uppdrag under 2004 god­känns.

5.      Nämndernas redovisning av nyckeltal för 2004 godkänns.

 

Utlåtande 2005:84

 

Beslut

 

Med bifall till kommunstyrelsens förslag i utlåtandet beslöt kommunfullmäktige utan omröstning att

 

1.      bevilja direktionen för Stockholms kommuns arbetstagares understödsstiftelse ansvarsfrihet för 2003 års förvaltning

2.      bevilja styrelsen för Stiftelsen Karin och Ernst August Bångs Minne ansvars­frihet för 2003

3.      bevilja styrelsen för Stiftelsen Fredric Eens Minne ansvarsfrihet för 2003 års förvaltning

4.      för sin del bevilja direktionen för Handelshögskolan i Stockholm ansvarsfrihet för förvaltningen under arbetsåret 1 juli 2002 - 30 juni 2003

5.      bevilja styrelsen för Stiftelsen Fanny Hirschs Minne ansvarsfrihet för 2003 års förvaltning

6.      bevilja styrelsen för Stiftelsen Hotellhem i Stockholm ansvarsfrihet för 2003 års förvaltning

7.      bevilja styrelsen för Stiftelsen Stockholms Sjöfartshotell ansvarsfrihet för 2003 års förvaltning

8.      bevilja styrelsen för Stiftelsen Strindbergsmuseet ansvarsfrihet för 2003 års förvaltning

9.      bevilja styrelsen för Stiftelsen Tyrestaskogen ansvarsfrihet för 2003 års för­valtning

10.  bevilja styrelsen för Stiftelsen Stockholms Läns Äldrecentrum ansvarsfrihet för 2003 års förvaltning.

 

Utlåtande 2005:85

 

Beslut

 

Med bifall till kommunstyrelsens förslag i utlåtandet beslöt kommunfullmäktige utan omröstning att

 

1.       bevilja kommunstyrelsen samt av kommunfullmäktige eller kommunstyrelsen tillsatta kommittéer, beredningar och delegationer ansvarsfrihet för 2004 års verksamhet,

2.       bevilja valnämnden ansvarsfrihet för 2004 års verksamhet,

3.       bevilja revisorskollegiets administrativa förvaltning ansvarsfrihet för 2004 års verksamhet,

4.       bevilja Kista stadsdelsnämnd ansvarsfrihet för 2004 års verksamhet,

5.       bevilja Rinkeby stadsdelsnämnd ansvarsfrihet för 2004 års verksamhet,

6.       bevilja Spånga-Tensta stadsdelsnämnd ansvarsfrihet för 2004 års verksamhet,

7.       bevilja Hässelby-Vällingby stadsdelsnämnd ansvarsfrihet för 2004 års verk­samhet,

8.       bevilja Bromma stadsdelsnämnd ansvarsfrihet för 2004 års verksamhet,

9.       bevilja Kungsholmens stadsdelsnämnd ansvarsfrihet för 2004 års verksamhet,

10.   bevilja Norrmalms stadsdelsnämnd ansvarsfrihet för 2004 års verksamhet,

11.   bevilja Östermalms stadsdelsnämnd ansvarsfrihet för 2004 års verksamhet,

12.   bevilja Maria-Gamla stans stadsdelsnämnd ansvarsfrihet för 2004 års verk­samhet,

13.   bevilja Katarina-Sofia stadsdelsnämnd ansvarsfrihet för 2004 års verksamhet,

14.   bevilja Enskede-Årsta stadsdelsnämnd ansvarsfrihet för 2004 års verksamhet,

15.   bevilja Skarpnäcks stadsdelsnämnd ansvarsfrihet för 2004 års verksamhet,

16.   bevilja Farsta stadsdelsnämnd ansvarsfrihet för 2004 års verksamhet,

17.   bevilja Vantörs stadsdelsnämnd ansvarsfrihet för 2004 års verksamhet,

18.   bevilja Älvsjö stadsdelsnämnd ansvarsfrihet för 2004 års verksamhet,

19.   bevilja Liljeholmens stadsdelsnämnd ansvarsfrihet för 2004 års verksamhet,

20.   bevilja Hägerstens stadsdelsnämnd ansvarsfrihet för 2004 års verksamhet,

21.   bevilja Skärholmens stadsdelsnämnd ansvarsfrihet för 2004 års verksamhet,

22.   bevilja stadsbyggnadsnämnden inklusive utrednings- och statistikkontoret ansvarsfrihet för 2004 års verksamhet,

23.   bevilja idrottsnämnden ansvarsfrihet för 2004 års verksamhet,

24.   bevilja gatu- och fastighetsnämnden ansvarsfrihet för 2004 års verksamhet,

25.   bevilja utbildningsnämnden ansvarsfrihet för 2004 års verksamhet,

26.   bevilja kulturnämnden inklusive stadsarkivet ansvarsfrihet för 2004 års verk­samhet,

27.   bevilja stadsmuseinämnden ansvarsfrihet för 2004 års verksamhet,

28.   bevilja integrationsnämnden ansvarsfrihet för 2004 års verksamhet,

29.   bevilja saluhallsstyrelsen ansvarsfrihet för 2004 års verksamhet,

30.   bevilja socialtjänstnämnden ansvarsfrihet för 2004 års verksamhet,

31.   bevilja överförmyndarnämnden ansvarsfrihet för 2004 års verksamhet,

32.   bevilja miljö- och hälsoskyddsnämnden ansvarsfrihet för 2004 års verksam­het,

33.   bevilja renhållningsnämnden ansvarsfrihet för 2004 års verksamhet,

34.   bevilja brand- och räddningsnämnden ansvarsfrihet för 2004 års verksamhet,

35.   bevilja kyrkogårdsnämnden ansvarsfrihet för 2004 års verksamhet,

36.   bevilja konsumentnämnden ansvarsfrihet för 2004 års verksamhet,

 

37. bevilja skönhetsrådet ansvarsfrihet för 2004 års verksamhet.

§15 Fyllnadsval (mem. 2004:14, utlåtande 2004:202 samt mem. 2005:5 och 2005:6)

Kommunstyrelsens tidigare bordlagda memorial 2004:14, utlåtande 2004:202 samt memorial 2005:5 och 2005:6 behandlades.

 

På förslag av förste vice ordföranden beslöt kommunfullmäktige utan omröstning att bordlägga val av en ersättare i stadsdelsnämnden Rinkeby, en ledamot i stads­delsnämnden Kista, en ersättare i gatu- och fastighetsnämnden (mem. 2004:14), en ersättare i fastighets- och salu­hallsnämnden, en ledamot och en ersättare i marknämnden, en ersättare i trafiknämnden (utl. 2004:202), en ersättare i renhåll­ningsnämnden, en ledamot i brand- och räddningsnämnden, en ersättare i stads­delsnämnden Maria-Gamla stan, en ersättare i stadsbyggnadsnämnden (mem. 2005:5), en suppleant i styrelsen för MFO, en suppleant i styrelsen för Stiftelsen Stockholm Water Festival, en ersättare i idrottsnämnden (mem. 2005:6).

 

Härefter utsåg kommunfullmäktige utan omröstning

 

Mem. 2005:14

 

i stadsdelsnämnden Enskede-Årsta för tiden till och med år 2005:

 

till ersättare: Katina Staf (s);

 

Utlåtande 2004:202

 

i trafiknämnden för tiden till och med år 2005:

 

till ersättare: Kathléen Nilsson (m);

 

Mem. 2005:5

 

till nämndemän för tiden 1 juni 2005 - 31 december 2006: Marika af Winklerfeldt (fp), Anton Lundberg (fp), Sture Sjöström (fp);

Mem. 2005:6

 

i stadsdelsnämnden Östermalm för tiden till och med år 2005:

 

till ersättare: Johanna Nilsson (s);

 

till nämndemän för tiden 1 juni 2005 - 31 december 2006: Birgitta Hansen (mp), Börje Lindberg (v), Agnes Lind (fp).

§16 Avsägelser och fyllnadsval (mem. 2005:7; skrivelse 4)

Kommunstyrelsens memorial nr 2005:7 om avsägelser och fyllnadsval behandla­des.

 

Beslut

 

Med bifall till kommunstyrelsens förslag i memorialet beslöt kommunfullmäktige utan omröstning att

1.      godkänna i memorialet upptagen avsägelse från Ewa Larsson (mp) vigsel­förrättare/registreringsförrättare - och föreslå länsstyrelsen förordna en vigsel­förrättare/registreringsförrättare med anledning av den uppkomna vakansen

2.      godkänna i memorialet upptagna avsägelser från Gunnar Björkman – ledamot i styrelsen för Stockholm år 2004 Aktiebolag, Ewa Schenström (m) – ledamot i renhållningsnämnden, Ida Lindqvist (s) – ersättare i stadsbyggnadsnämnden, Nina Wadensjö (s) – ersättare i kulturnämnden - och förrätta i memorialet fö­reslagna val

3.      om till ledamot utses förutvarande ersättare/suppleant utse ersättare/suppleant i den till ledamot utseddes ställe.

 

På förslag av förste vice ordföranden beslöt kommunfullmäktige utan omröstning att bordlägga val av en ledamot i styrelsen för Stockholm år 2004 Aktiebolag, en ersättare i stadsbyggnadsnämnden, en ersättare i kulturnämnden och två nämnde­män.

 

Kommunfullmäktige beslöt utan omröstning att

 

till vigselförrättare/registreringsförrättare för tiden till och med år 2006 nomi­nera:

 

Magnus Jarnling (mp).

 

Härefter utsåg kommunfullmäktige

 

i renhållningsnämnden för tiden till och med år 2005:

 

till ledamot: Regina Öholm (m);

 

till nämndeman för tiden 1 juni 2005 - 31 december 2006: Robert Eriksson (mp).

§17 Förslag till budget 2005 för mark- respektive trafiknämnden, samt redovisning av de nya nämndernas organisationsutformning och förändrat gränssnitt mot stadsdelsnämnderna (utl 2005:79)

Dnr 111-1353/2005

 

Kommunstyrelsens tidigare bordlagda utlåtande nr 2005:79 behandlades. Utlåtan­det gäller ett ärende om förslag till budget 2005 för mark- respektive trafiknämn­den, samt redovisning av de nya nämndernas organisationsutformning och föränd­rat gränssnitt mot stadsdelsnämnderna.

 

Ordet innehades av borgarrådet Rönngren, Ulf Fridebäck, borgarrådet Nordin, Ann-Marie Strömberg och Åsa Romson.

 

Yrkanden

 

Under överläggningen hade yrkats

 

dels bifall till kommunstyrelsens förslag,

 

dels av Ulf Fridebäck (fp) bifall till folkpartiet liberalernas reservation i kommun­styrelsen.

 

Beslut

 

Efter framställda propositioner enligt dessa yrkanden beslöt kommunfullmäktige utan omröstning - i enlighet med kommunstyrelsens förslag - följande.

1.      Förslag till budget 2005 för marknämnden godkänns.

2.      Förslag till budget 2005 för trafiknämnden godkänns.

3.      Marknämnden och trafiknämnden uppmanas att noggrant följa investeringar­nas nettoutgiftsutveckling och vid behov återkomma med förslag till åtgärder.

4.      Marknämnden och trafiknämnden skall återkomma till kommunstyrelsen un­der hösten 2005 med rapportering om det fortgående arbetet med omorganise­ringen.

5.      Kommunstyrelsens uppdrag att återkomma med förslag till erforderliga för­ändringar i budget får härmed anses fullföljt, och uppdraget att fastställa den slutliga organisationen får härmed anses delredovisat.

6.      Förslag till nytt gränssnitt mellan stadsdelsnämnderna, trafiknämnden och marknämnden avseende investeringar i parker och grönområden, markupplå­telser, drift av gatumark m.m. godkänns i enlighet med vad föredragande bor­garråd anför. Ändringarna gäller från den 1 januari 2006.

7.      Kommunstyrelsen skall återkomma i samband med budget för 2006 med en fördjupad utredning, framtagen i samråd med berörda nämnder, om ansvarets placering för Humlegården, Norra Bantorget, Årstafältet och Järvafältet.

8.      Kommunstyrelsen skall återkomma i samband med budget för 2006 med en fördjupad utredning om vem som bör ha ansvaret för investeringar i träd och planteringar på gatumark.

9.      Kommunstyrelsens uppdrag att återkomma med förslag till rutiner för sam­verkan och förslag till fortbildning för inblandade parter får härmed anses full­följt vad gäller lokala trafikföreskrifter och markanvisningar.

10.  Reviderade reglementen för stadsdelsnämnderna, marknämnden och trafik­nämnden godkänns. Ändringarna gäller från den 1 januari 2006.

11.  Förslaget att stadsdelsnämndernas ansvar för det lokala fritids- och friluftslivet i parker och grönområden genomförs från den 1 januari 2006 godkänns.

 

Det antecknades att moderata samlingspartiet ej deltog i beslutet.

§18 FB Servicehus AB:s organisatoriska placering inom koncernen Stockholms Stadshus AB. Hemställan från koncernstyrelsen i Stockholms Stadshus AB (utl 2005:86)

Dnr 023-1431/2005

 

Kommunstyrelsens utlåtande nr 2005:86 behandlades. Utlåtandet gäller en hem­ställan från koncernstyrelsen i Stockholms Stadshus AB om FB Servicehus AB:s organisatoriska placering.

 

Beslut

 

Med bifall till kommunstyrelsens förslag i utlåtandet beslöt kommunfullmäktige utan omröstning följande.

1.    Förslag till ny bolagsordning för FB Servicehus AB godkänns.

2.    Nuvarande styrelse i FB Servicehus AB entledigas per den 31 augusti 2005.

3.    Ny styrelse och lekmannarevisorer väljs i FB Servicehus AB per den 1 september 2005.

4.    Försäljning av AB Familjebostäders aktier i FB Servicehus AB till bokfört värde till Stockholms Stadshus AB godkänns.

§19 Namn för gator inom stadsdelen Långbro – Glasbjörksvägen och Silverpilsvägen (utl 2005:87)

Dnr 312-1111/2005

 

Kommunstyrelsens utlåtande nr 2005:87 behandlades. Utlåtandet gäller ett förslag till nya namn för gator inom stadsdelen Långbro.

 

Beslut

 

Med bifall till kommunstyrelsens förslag i utlåtandet beslöt kommunfullmäktige utan omröstning följande.

Glasbjörksvägen och Silverpilsvägen fastställs som nya namn för gator inom stadsdelen Långbro.

§20 Namn för tunnlar inom stadsdelen Vasastaden – Karolinertunneln, Stallmästartunneln och Gärdestunneln (utl 2005:88)

Dnr 312-1113/2005

 

Kommunstyrelsens utlåtande nr 2005:88 behandlades. Utlåtandet gäller ett förslag till namn för tunnlar inom Vasastaden.

 

Beslut

 

Med bifall till kommunstyrelsens förslag i utlåtandet beslöt kommunfullmäktige utan omröstning följande.

Namnen Karolinertunneln, Stallmästartunneln och Gärdestunneln fastställs som nya namn på trafikledstunnlar inom stadsdelen Vasastaden.

§21 Förslag till detaljplan för fastigheten Kattrumpstullen 6 inom stadsdelen Norra Djurgården, Dp 2001-16658-54 (utl 2005:89)

Dnr 311-840/2005

 

Kommunstyrelsens utlåtande nr 2005:89 behandlades. Utlåtandet gäller ett förslag till detaljplan för fastigheten Kattrumpstullen 6 inom stadsdelen Norra Djurgår­den.

 

Ordet innehades av borgarrådet Börjeson, Cecilia Obermüller, Lotta Edholm och Torsten Sandgren.


Yrkanden

 

Under överläggningen hade yrkats

 

dels bifall till kommunstyrelsens förslag,

 

dels av Cecilia Obermüller (mp) bifall till miljöpartiets reservation i kommunsty­relsen innebärande återremiss.

 

Propositionsordning

 

Ordföranden tog upp Cecilia Obermüllers återremissyrkande. Vid propositioner på bifall till eller avslag på detta yrkande beslöt kommunfullmäktige utan omröstning att avslå detta.

 

Härefter beslöt kommunfullmäktige utan omröstning att bifalla kommunstyrelsens förslag.

 

Beslut

 

Kommunfullmäktige hade alltså - i enlighet med kommunstyrelsens förslag -

beslutat följande.

Detaljplan för fastigheten Kattrumpstullen 6 inom stadsdelen Norra Djurgår­den, Dp 2001-16658-54, antas.

§22 Förslag till detaljplan för tidigare undantagen del av område vid Norra Bantorget inom stadsdelen Norrmalm (hotell), Dp 2005-03643-54 (utl. 2005:90)

Kommunstyrelsens utlåtande nr 2005:90 behandlades. Utlåtandet gäller ett förslag till detaljplan för tidigare undantagen del av område vid Norra Bantorget inom stadsdelen Norrmalm.

 

Beslut

 

Med bifall till kommunstyrelsens förslag i utlåtandet beslöt kommunfullmäktige utan omröstning följande.

Förslag till detaljplan för tidigare undantagen del av område vid Norra Bantor­get inom stadsdelen Norrmalm, Dp 2005-03643-54 antas.

§23 Ombyggnad av fastigheten Rio 8, Gärdets sjukhem. Genomförandebeslut. Hemställan från gatu- och fastighetsnämnden (utl 2005:91)

Dnr 314-4492/2004

 

Kommunstyrelsens utlåtande nr 2005:91 behandlades. Utlåtandet gäller en hem­ställan från gatu- och fastighetsnämnden om ombyggnad av fastigheten Rio 8, Gärdets sjukhem.

 

Beslut

 

Med bifall till kommunstyrelsens förslag i utlåtandet beslöt kommunfullmäktige utan omröstning besluta följande.

1. Att genomföra ombyggnaden av byggnad 02 i fastigheten Rio 8 till en inve­steringsutgift om 146 mnkr.

2. Att investeringsutgifterna får rymmas inom fastighets- och saluhallsnämndens investeringsplan för 2005 med inriktning för åren 2006 och 2007.

§24 Exploatering av del av Lugnetområdet i Hammarby Sjöstad. Hemställan från gatu- och fastighetsnämnden (utl 2005:92)

Dnr 302-908/2005

 

Kommunstyrelsens utlåtande nr 2005:92 behandlades. Utlåtandet gäller en hem­ställan från gatu- och fastighetsnämnden om exploatering av del av Lugnetområ­det i Hammarby Sjöstad.

 

Beslut

 

Med bifall till kommunstyrelsens förslag i utlåtandet beslöt kommunfullmäktige utan omröstning följande.

1.        Genomförandet av exploatering inom del av Lugnetområdet i Hammarby Sjöstad omfattande investeringsutgifter om 386 mnkr och investeringsin­komster om 24 mnkr godkänns.

2.        Investeringsutgifterna och investeringsinkomsterna för år 2005-2007 får rymmas inom gatu- och fastighetsnämndens investeringsplan för 2005 med inriktning för åren 2006 och 2007.

3.        Finansiering av investeringsutgifter för efterföljande år får beaktas vid upp­rättande av kommande investeringsplaner.

4.        Finansiering av drift- inklusive kapitaltjänstkostnader för gatu- och fastig­hetsnämnden och Katarina-Sofia stadsdelsnämnd får beaktas vid upprättandet av gatu- och fastighetsnämndens respektive stadsdelsnämndens budgetar.

§25 Renodling av stadens fastighetsbestånd – överföring av AO Barnstugor till SISAB. Genomförandebeslut. Hemställan från fastighets- och saluhallsnämnden (2005:93)

Dnr 302-947/2005

 

Kommunstyrelsens utlåtande nr 2005:93 behandlades. Utlåtandet gäller en hem­ställan från fastighets- och saluhallsnämnden om renodling av stadens fastighets­bestånd - överföring av AO Barnstugor till SISAB.

 

Beslut

 

Med bifall till kommunstyrelsens förslag i utlåtandet beslöt kommunfullmäktige utan omröstning följande.

1.      Föreslagna åtgärder för överföring av fastighets- och saluhallsnämndens AO Barnstugor till SISAB godkänns.

2.      De friliggande förskolorna överförs från fastighets- och saluhallsnämnden till SISAB till bokförda värden.

3.      Berörd mark värdeförs till marknämnden.

4.      Originalhandlingar och annat arkivmaterial som rör de berörda fastigheterna och personalen överlämnas av fastighets- och saluhallsnämnden till SISAB på tillträdesdagen.

§26 Citybanan. Principöverenskommelse rörande finansiering m.m. av Citybanan. Villkorat av kommunfullmäktiges godkännande senast 31 maj 2005 (utl 2005:94)

Dnr 314-1254/2005

 

Kommunstyrelsens utlåtande nr 2005:94 behandlades. Utlåtandet gäller ett ärende om principöverenskommelse rörande finansiering m.m. av Citybanan.

 

Ordet innehades av borgarrådet Rönngren.

 

Beslut

 

Med bifall till kommunstyrelsens förslag i utlåtandet beslöt kommunfullmäktige utan omröstning följande.

1.      Principöverenskommelse mellan Banverket, Stockholms läns landsting och Stockholms stad rörande finansiering m.m. av Citybanan godkänns.

2.      För genomförandet av Citybanan ska kommunfullmäktige fatta särskilt ge­nomförandebeslut och kommunstyrelsen ges i uppdrag att återkomma med un­derlag för ett sådant beslut.

§27 Exploatering av område vid Norra Bantorget för bostäder, kontor och hotell. Hemställan från gatu- och fastighetsnämnden. Villkorat av kommunfullmäktiges godkännande senast 30 juni 2005 (utl 2005:95)

Dnr 311-1505/2005

 

Kommunstyrelsens utlåtande nr 2005:95 behandlades. Utlåtandet gäller en hem­ställan från gatu- och fastighetsnämnden om exploatering av område vid Norra Bantorget för bostäder, kontor och hotell.

 

Ordet innehades av borgarrådet Rönngren, Anders Broberg och Ulf Fridebäck.

 

Yrkanden

 

Under överläggningen hade yrkats

 

dels bifall till kommunstyrelsens förslag,

 

dels av Anders Broberg (kd) och Ulf Fridebäck (fp) bifall till moderata samlings­partiets reservation i kommunstyrelsen.

 

Beslut

 

Efter framställda propositioner enligt dessa yrkanden beslöt kommunfullmäktige utan omröstning - i enlighet med kommunstyrelsens förslag - följande.

1.      Genomförande av exploatering av område vid Norra Bantorget omfattande investeringsutgifter om 213 mnkr godkänns.

2.      Överenskommelser med Jernhusen Stationer AB, Jernhusen Fastigheter AB och Öyer Invest AS godkänns.

3.      Gatu- och fastighetskontoret bemyndigas av gatu- och fastighetsnämnden att träffa avtal med Skanska fastigheter AB om upplåtelse med tomträtt för kon­torsändamål och med Skanska Mark- och Exploatering AB om försäljning av mark för bostadsändamål.

4.      Investeringsutgifterna för år 2005-2007 får rymmas inom gatu- och fastighets­nämndens investeringsplan för 2005 med inriktning för åren 2006 och 2007.

5.      Finansiering av investeringsutgifter för efterföljande år får beaktas vid upp­rättande av kommande investeringsplaner.

6.      Finansiering av drift- inklusive kapitaltjänstkostnader för gatu- och fastighets­nämnden och Norrmalms stadsdelsnämnd får beaktas vid upprättandet av gatu- och fastighetsnämndens respektive stadsdelsnämndens budgetar.

 

Denna paragraf förklarades omedelbart justerad med hänsyn till pågående explo­ateringsarbeten.

§28 Ledarstrategi för chefer i Stockholms stad (utl 2005:96)

Dnr 201-346/2004

 

Kommunstyrelsens utlåtande nr 2005:96 behandlades. Utlåtandet gäller stadsled­ningskontorets förslag till ledarstrategi för chefer inom Stockholms stad.

 

Ordet innehades av Christopher Ödmann.

 

Beslut

 

Med bifall till kommunstyrelsens förslag i utlåtandet beslöt kommunfullmäktige utan omröstning följande.

1.      Stadsledningskontorets förslag till ledarstrategi godkänns.

2.      Namnet fastställs till ”Ledarstrategi för chefer i Stockholms stad”.

§29 Förstudie kring samverkan mellan stadsbibliotek och skolbibliotek (2005:97)

Dnr 328-400/2005

 

Kommunstyrelsens utlåtande nr 2005:97 behandlades. Utlåtandet gäller ett ärende om förstudie kring samverkan mellan stadsbibliotek och skolbibliotek.

 

Beslut

 

Med bifall till kommunstyrelsens förslag i utlåtandet beslöt kommunfullmäktige utan omröstning följande.

1.      Kulturnämnden ges i uppdrag att i samverkan med utbildningsnämnden och stadsdelsnämnderna ta fram ett övergripande måldokument för skolbibliotek och stadsbibliotek i enlighet med vad som anförs i utlåtandet. Måldokumentet ska redovisas som en del av biblioteksplanen.

2.      Kulturnämnden ges i uppdrag att tillsammans med utbildningsnämnden och några stadsdelsnämnder pröva modeller för samarbete mellan skola och stads­bibliotek i enlighet med vad som anförs i utlåtandet.

3.      Utbildningsnämnden och kulturnämnden ska ta fram en plan för övergång till gemensamma transportsystem, biblioteksdatasystem och licensavtal i enlighet med vad som anförs i utlåtandet.

§30 Överenskommelse mellan Stockholms stad och Stockholms läns landsting om samverkan kring personer med psykiska funktionshinder och/eller beroendeproblematik. Hemställan från socialtjänstnämnden (utl 2005:98)

Dnr 326-1234/2005

 

Kommunstyrelsens utlåtande nr 2005:98 behandlades. Utlåtandet gäller en hem­ställan från socialtjänstnämnden om överenskommelse mellan Stockholms stad och Stockholms läns landsting om samverkan kring personer med psykiska funk­tionshinder och/eller beroendeproblematik.

 

Ordet innehades av borgarrådet Olofsson, Ann-Katrin Åslund, Peter Lundén-Welden, Desirée Pethrus-Engström och Monika Lindh.

 

Yrkanden

 

Under överläggningen hade yrkats

 

dels bifall till kommunstyrelsens förslag,

 

dels av Desirée Pethrus-Engström (kd) bifall till moderata samlingspartiets, folk­partiet liberalernas och kristdemokraternas gemensamma reservation i kommun­styrelsen.

 

Beslut

 

Efter framställda propositioner enligt dessa yrkanden beslöt kommunfullmäktige utan omröstning - i enlighet med kommunstyrelsens förslag - följande.

1.  Överenskommelsen mellan Stockholms stad och Stockholms läns landsting om samverkan kring personer med psykiska funktionshinder och/eller beroende­problematik godkänns.

2.  Kommunstyrelsen ges i uppdrag att ingå överenskommelsen för stadens räk­ning.

§31 Revidering av riktlinjer för serveringstillstånd – Anvisningar om tillämpning av alkohollagens bestämmelser (7:9 och 8:1). Förebyggande åtgärder mot diskriminering på restauranger och krogar (utl 2005:99).

Dnr 334-1302/2005

 

Dnr 332-33/2005

 

Beslut

 

Kommunfullmäktige beslöt utan omröstning att bordlägga ärendet.

§32 Uppsägning av markupplåtelseavtal om återvinningsstationer. Hemställan från renhållningsnämnden (2005:100)

Dnr 303-2115/2004

 

Kommunstyrelsens utlåtande nr 2005:100 behandlades. Utlåtandet gäller en hem­ställan från renhållningsnämnden om uppsägning av markupplåtelseavtal om åter­vinningsstationer.

 

Ordet innehades av borgarrådet Gunnarsson.

 

Beslut

 

Med bifall till kommunstyrelsens förslag i utlåtandet beslöt kommunfullmäktige utan omröstning följande.

Renhållningsnämnden får i uppdrag att senast den 30 december 2005 säga upp gällande markupplåtelseavtal för omförhandling enligt föredragande borgarrå­dets synpunkter.

 

§33 Motion om stadens ateljéstöd (utl 2004:185)

Dnr 328-1560/2004

 

Kommunstyrelsens tidigare bordlagda utlåtande nr 2004:185 behandlades. Utlå­tandet gäller en motion av Cecilia Brinck (m) i vilken hon föreslår att Stockholms stad bör finna former för att avskaffa ateljéstödet.

 

Ordet innehades av Cecilia Brinck, Ann Mari Engel, borgarrådet Mogert, Kristina Alvendal, borgarrådet Söderlund och Hardy Hedman.


Yrkanden

 

Under överläggningen hade yrkats

 

dels bifall till kommunstyrelsens förslag,

 

dels av Cecilia Brinck (m) bifall till moderata samlingspartiets reservation i kommunstyrelsen,

 

dels av Hardy Hedman (kd) bifall till folkpartiet liberalernas och kristdemo­kraternas gemensamma reservation i kommunstyrelsen.

 

Beslut

 

Efter framställda propositioner enligt dessa yrkanden beslöt kommunfullmäktige utan omröstning - i enlighet med kommunstyrelsens förslag - följande.

Motion (2004:21) av Cecilia Brinck (m) om stadens ateljéstöd avslås.

§34 Bordlagda ärenden

Kommunfullmäktige beslöt utan omröstning att åter bordlägga kommunstyrel­sens utlåtanden nr 200 för år 2004 samt nr 10, 13, 14, 15, 21, 43, 44, 45, 55, 56, 63, 64, 74, 75, 80, 81 och 82 för år 2005.

 

Kommunfullmäktige beslöt även att bordlägga kommunstyrelsens utlåtanden nr 101, 102, 103, 104 och 105 för år 2005.

§35 Motioner

Under tiden 10 – 23 maj 2005 väcktes och inlämnades följande motioner:

1.      (2005:41) av Christer Wennerholm och Margareta Björk (båda m) om hälsosamtal för äldre boende hemma
Dnr 327-2140/2005;

2.      (2005:42) av Lotta Edholm (fp) om borttagning av skräp på gator och torg
Dnr 303-2141/2005

3.      (2005:43) av Anna Starbrink m.fl. (alla fp) om förbättrat stöd till dementa
Dnr 327-2142/2005.

 

Motionerna överlämnades till kommunstyrelsen för beredning.