Din position: Hem > Stockholms stad > Kommunfullmäktige > Sammanträde 2005-06-13

Sammanträde 2005-06-13

Datum
Klockan
14:00
Plats
KOMMUNFULLMÄKTIGE

Eventuellt bordlagda ärenden från sammanträdet den 7 juni lämnas på tilläggslista.

Kl. Läs mer... 14.00 behandlas interpellationer. Kl. 15.00-16.00 anordnas en muntlig frågestund då borgarråden svarar på ledamöternas frågor. Med början kl. 16.00 behandlas beslutsärenden. I mån av tid fortsättes därefter behandlingen av frågor och interpellationer.


Rotel I: Finansroteln; borgarrådet Annika Billström
Rotel II: Stadsbyggnads- och idrottsroteln; borgarrådet Kersti Py Börjeson
Rotel III: Gatu- och fastighetsroteln; borgarrådet Leif Rönngren
Rotel IV: Skolroteln; borgarrådet Mirja Särkiniemi
Rotel V: Kultur-, arbetsmarknads- och personalroteln; borgarrådet Roger Mogert
Rotel VI: Integrations- och demokratiroteln; borgarrådet Teres Lindberg
Rotel VII: Socialroteln; borgarrådet Margareta Olofsson
Rotel VIII: Miljöroteln; borgarrådet Viviann Gunnarsson

BORDLAGDA INTERPELLATIONER

2 Nr 2005:15 av Peter Lundén-Welden (m) om insatser mot narkotikamissbruk. RVII

3 Nr 2005:16 av Ann-Katrin Åslund (fp) om definition av begreppet seniorbostad. RVII

4 Nr 2005:17 av Birgitta Holm (m) om höjd kommunalskatt. RI

5 Nr 2005:18 av Henrik G Ehrenberg (kd) om polisresurser mot droghandeln. RVII

6 Nr 2005:19 av Kristina Axén Olin (m) om stadens upphandlingspolicy eller snarare brist på policy. RI

7 Nr 2005:20 av Yvonne Fernell-Ingelström (m) om insatser mot den ökande ungdomsarbetslösheten. RV

8 Nr 2005:21 av Margareta Björk (m) om information till Hägerstens stadsdelsnämnds pensionärsråd avseende rekommendationer för erhållande av seniorboende med hyresrätt. RVII

9 Nr 2005:22 av Kristina Axén Olin (m) om rekrytering av kvinnliga chefer. RV

10 Nr 2005:23 av Kristina Alvendal (m) om olagligt utbetalda medel inom Kompetensfonden. RV

11 Nr 2005:24 av Margareta Björk (m) om nedskärningar i skolor till följd av det nya resursfördelningssystemet. RIV

12 Nr 2005:25 av Margareta Björk (m) om biståndsbedömningen i stadens äldreomsorg. RVII

13 Nr 2005:26 av Mikael Söderlund (m) om en politik för företagande och tillväxt. RI

NYA INTERPELLATIONER

14 Nr 2005:27 av Madeleine Sjöstedt (fp) om Skulpturens hus. RV

15 Nr 2005:28 av Nina Ekelund (kd) om utvärdering av resursfördelningssystemet för barn och elever i behov av särskilt stöd. RIV

16 Nr 2005:29 av Lotta Edholm (fp) om bostadsbyggandet i förorten. RIII

17 Nr 2005:30 av Ann-Katrin Åslund (fp) om socialtjänstens åtgärder för unga som begår brott. RVII

18 Nr 2005:31 av Fredrik Wallén (kd) om vilken policy staden har avseende användandet av skyddsrumsbeståndet i våra egna förvaltningar/bolags fastigheter samt hur vi sköter vårt besiktningsansvar för samtliga skyddsrum i huvudstaden. RVIII

22 Anmälan av inkomna skrivelser.

BORDLAGDA BESLUTSÄRENDEN

23 Bordlagda valärenden.

Mem. 2004:14, i vad avser val av en ledamot och en ersättare i stadsdelsnämnder och en ersättare i gatu- och fastighetsnämnden.

Utl. 2004:202, i vad avser val av en ersättare i fastighets- och saluhallsnämnden, en ledamot och en ersättare i marknämnden och en ersättare i trafiknämnden.

Mem. 2005:5, i vad avser val av en ersättare i renhållningsnämnden, en ledamot i brand- och räddningsnämnden, en ersättare i stadsdelsnämnd och en ersättare i stadsbyggnadsnämnden.

Mem. 2005:6, i vad avser val av en suppleant i styrelsen för MFO, en suppleant i styrelsen för stiftelsen Stockholm Water Festival och en ersättare i idrottsnämnden.

Mem. 2005:7, i vad avser val av en ledamot i styrelsen för Stockholm år 2004 Aktiebolag, en ersättare i stadsbyggnadsnämnden, en ersättare i kulturnämnden och två nämndemän.

NYA BESLUTSÄRENDEN (exkl. motioner)

24 Nya valärenden.

Mem. 2005:8. Avsägelser och fyllnadsval.
Mem. 2005:9. Val av ledamöter och suppleanter i FB Servicehus AB.
Mem. 2005:10. Val av lekmannarevisor och lekmannarevisorssuppleant i FB Servicehus AB.
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

R o t e l I I I

25 Utl. 2005:117. Den europeiska mobilitetsveckan och ”I stan utan min bil”. Inbjudan från Naturvårdsverket och Vägverket. Redovisning av gatu- och fastighetsnämndens förslag på fortsatt arbete med kampanjerna.

R o t e l V I I I + I

27 Utl. 2005:119. Revidering av taxa för miljö- och hälsoskyddsnämndens verksamhet enligt miljöbalken. Minoritetsåterremiss från kommunfullmäktige den 18 april 2005.

R o t e l I

28 Utl. 2005:120. Revidering av policy och riktlinjer för informationssäkerhet i Stockholms stad.

29 Utl. 2005:121. Redovisning av motioner, inlämnade före den 1 juli 2004, som inte behandlats av kommunstyrelsen.

30 Utl. 2005:122. Revisorer hos fastighets- och saluhallsnämnden, marknämnden och trafiknämnden.

31 Utl. 2005:123. Reviderad finanspolicy för kommunkoncernen Stockholms stad.

32 Utl. 2005:124. Arvodering av vissa förtroendevalda.

R o t e l I I

33 Utl. 2005:125. Namn för gator, torg och park inom stadsdelarna Kristineberg och Stadshagen – Pär Lagerkvists gata, Eyvind Johnssons gata, Harry Martinsons gata, Nelly Sachs park och Moa Martinsons torg.

34 Utl. 2005:126. Genomförandebeslut om upprustning av fullriggaren af Chapman.

NYA MOTIONER R o t e l I V

35 Utl. 2005:127. Satsning på skolans inre elevvårdsbefrämjande arbete. Motion av Annett Öhman-Karlsson (s) (2001:37).

R o t e l V I I

36 Utl. 2005:128. Benchmarking inom äldreomsorgen. Motion av Margareta Björk (m) (2004:55).

37 Utl. 2005:129. Äldre kan få mycket mer hjälp i hemmet till lägre kostnad. Motion av Margareta Björk (m) (2004:56).

R o t e l I

38 Utl. 2005:130. Stockholms krisledning. Motion av Magnus Haglund (m) (2005:10)

NY INTERPELLATION

39 Nr 2005:32 av Ulla Hamilton (m) om det lokala företagsklimatet och företagens uppfattning om detsamma. RI

BORDLAGDABESLUTSÄRENDEN

40 Utl. 2005:109. Centralupphandling av nytt IT-system för schemaläggning/verksamhetsplanering och mobilt IT-stöd inom stadens äldreomsorg och omsorgen om funktionshindrade. RV

41 Utl. 2005:110. Förvärv av bolagen Bostads AB Hammarby Gård samt AB Årstablick i Stockholm AB. Villkorat av kommunfullmäktiges godkännande senast 1 juli 2005. RVI

42 Utl. 2005:111. Från bidrag till egen försörjning. Utvecklingen av ekonomiskt bistånd, förvärvsfrekvens och sysselsättningsintensitet i staden. RVII

43 Utl. 2005:112. Uppföljning av markupplåtelseavtal om återvinningsstationer. Hemställan från renhållningsnämnden. RVIII

45 Utl. 2005:114. Stockholms stads ledningsorganisation vid allvarliga kriser. RI

BORDLAGDA MOTIONER

46 Utl. 2004:200. Öppning av Hägerstensvägen och nya Nybohovsbron för vanliga motorfordon under lågtrafik. Motion av Magnus Hellström (m) (2004:11). RIII

47 Utl. 2005:10. Avveckling av de kommunala bolagen. Motion av Jan Björklund m.fl. (fp) (2003:10). RI

48 Utl. 2005:13. Förnyelse av Riddarholmen. Motion av Mikael Söderlund (m) (2004:31). RIII

49 Utl. 2005:14. Förbättringar för hemlösa. Motion av Christopher Ödmann (mp) (2001:83). Ungdomsparlamentets motion angående hemlöshetspolitiken. Motion av Annika Billström m.fl. (s) (2001:90). RVII

50 Utl. 2005:15. Brottsförebyggande arbete. Motion av Kristina Axén Olin (m) (2004:13). RVII

51 Utl. 2005:21. Stadens jämställdhetspolitik. Motion av Désirée Pethrus Engström (kd) (2003:41). RVII

52 Utl. 2005:43. Stadsövergripande rådgivningsverksamhet (familjerådgivning). Motion av Abit Dundar och Ann-Katrin Åslund (båda fp) (2004:18). RVII

53 Utl. 2005:44. Demensvård med kvalitet. Motion av Ewa Samuelsson m.fl. (kd) (2004:30). RVII

54 Utl. 2005:45. Inrättande av krisgrupp för att söka skapa en positiv utveckling för Stockholms stad. Motion av Tord Bergstedt (m) (2004:28). RI

55 Utl. 2005:55. Ansvaret för Carl Eldhs ateljémuseum. Motion av Åsa Ekelund (m) (2004:33). RV

56 Utl. 2005:56. ”Fiskväg” i Norrström. Motion av Margareta Olofsson (v) (2000:41). RII

57 Utl. 2005:63. Utökat elevinflytande. Motion av Sabina Bossi m.fl. (mp) (2000:8). RIV

58 Utl. 2005:64. Inrättande av fler familjecentraler. Motion av Ewa Samuelsson (kd) (2004:16). RVII

59 Utl. 2005:74. Utredning av möjligheten att bygga 1-2 våningar ovanpå en del av stadens trevåningshus och därmed även lösa tillgänglighetsproblematiken i husen. Motion av Eva Oivio m.fl. (s) (2000:69). RIII

60 Utl. 2005:75. Stockholm som försökskommun för hushållsnära tjänster. Motion av Kristina Axén Olin (m) (2004:36). RV

61 Utl. 2005:80. Införande av alkolås i stadens vagnpark. Motion av Ewa Samuelsson (kd) (2004:5). RIII

62 Utl. 2005:81. Metod att motverka diskriminering vid arbetskraftsrekrytering i staden. Motion av Anita Habel (v) (2002:3). RV

63 Utl. 2005:82. Effekten av bostadsbristen för barn med separerade föräldrar. Motion av Annett Öhman-Karlsson (s) (2002:14). RV

64 Utl. 2005:101. Parkeringsproblemet i Västertorps centrum. Motion av Abit Dundar och Ulf Fridebäck (båda fp) (2004:22). RIII

65 Utl. 2005:102. Fler parkeringsplatser i bergrum och tunnlar. Motion av Didar Samaletdin och Ulf Fridebäck (båda fp) (2004:53). RIII

66 Utl. 2005:103. Inrättande av barn- och ungdomsombud i Stockholms stad. Motion av Ewa Samuelsson (kd) (2004:40). RV

67 Utl. 2005:104. Karriärstege för vårdbiträden samt möjligheten för vårdpersonalen att arbeta utomlands. Motion av Margareta Björk och Christer Wennerholm (båda m) (2004:57). RV

68 Utl. 2005:115. Planering av bebyggelse m.m. i Mariehällstriangeln. Motion av Cecilia Obermüller m.fl. (mp) (2000:55). RII

69 Utl. 2005:116. Årligen återkommande mångkulturell karneval genom Stockholms innerstad. Motion av Karl Bern (fp) (2004:52). RV

NYA BESLUTSÄRENDEN

70 Utl. 2005:131. Tillfällig vice ordförande i kommunfullmäktige.

Rotel 1

71 Utl. 2005:132. Arvodering av vissa förtroendevalda.

Bilagor till protokoll
Debattprotokoll (282 kb)
Mötesinformation

Protokoll

fört vid Stockholms kommunfullmäktiges sammanträde i

Stadshuset måndagen den 13 juni 2005 kl. 14.00

 

 

 

 

 

Justerat den 27 juni 2005; anslaget den 28 juni 2005

  

 

Barry Andersson

  

 

Bo Bladholm

 

  

Maria Hannäs

§1 Justering

Förste vice ordföranden Bo Bladholm (m) och tredje vice ordföranden Maria Hannäs (v) utsågs att jämte ordföranden Barry Andersson (s) justera och expedi­era dagens protokoll. Justeringen kommer att ske måndagen den 27 juni 2005 kl. 15.00.

§2 Närvaro

Närvaro antecknades enligt ----------------------------------------------------- Bilaga 1.

§4 Interpellation om höjd kommunalskatt (2005:17)

Dnr 019-1269/2005

 

Birgitta Holm (m) hade lämnat in en interpellation om höjd kommunalskatt.

 

Kommunfullmäktige hade den 4 april 2005 beslutat medgiva att interpellationen fick framställas.

 

Borgarrådet Billström hänvisade till utdelat interpellationssvar ------------Bilaga 2.

 

I debatten yttrade sig Birgitta Holm, borgarrådet Billström, Margareta Björk, Ann-Margarethe Livh, Peter Lundén-Welden, Inger Stark, borgarrådet Särkiniemi, Åsa Romson, Cecilia Brinck och Ann-Marie Strömberg.

 

§6 Tillfällig bordläggning

Kommunfullmäktige beslöt utan omröstning att tillfälligt bordlägga besvarandet av interpellation nr 20 för år 2005.

§8 Interpellation om olagligt utbetalda medel inom Kompetensfonden (nr 2005:23)

Dnr 109-1960/2005

 

Kristina Alvendal (m) hade lämnat in en interpellation om olagligt utbetalda medel inom Kompetensfonden.

 

Kommunfullmäktige hade den 23 maj 2005 beslutat medgiva att interpellationen fick framställas.

 

Borgarrådet Mogert hänvisade till utdelat interpellationssvar -------------- Bilaga 3.

 

I debatten yttrade sig Kristina Alvendal, borgarrådet Mogert och Lotta Edholm.

§9 Bordlagda interpellationer

Kommunfullmäktige beslöt utan omröstning att åter bordlägga besvarandet av interpellationerna nr 24, 25 och 26 för år 2005.

§11 Interpellationer

Anmäldes ingivna interpellationer:

 

1.      (2005:27) av Madeleine Sjöstedt (fp) om Skulpturens hus
Dnr 328-2147/2005;

2.      (2005:28) av Nina Ekelund (kd) om utvärdering av resursfördelningssystemet för barn och elever i behov av särskilt stöd
Dnr 322-2148/2005;

3.      (2005:29) av Lotta Edholm (fp) om bostadsbyggandet i förorten
Dnr 302-2149/2005;


4.      (2005:30) av Ann-Katrin Åslund (fp) om socialtjänstens åtgärder för unga som begår brott
Dnr 325-2150/2005;

5.      (2005:31) av Fredrik Wallén (kd) om vilken policy staden har avseende använ­dandet av skyddsrumsbeståndet i våra egna förvaltningar/bolags fastig­heter samt hur vi sköter vårt besiktningsansvar för samtliga skyddsrum i hu­vudstaden
Dnr 307-2151/2005;

6.      (2005:32) av Ulla Hamilton (m) om det lokala företagsklimatet och företagens uppfattning om detsamma
Dnr 305-2328/2005.

 

Kommunfullmäktige beslöt utan omröstning medgiva att interpellationerna fick framställas.

 

Härefter beslöt kommunfullmäktige utan omröstning att bordlägga besvarandet av dessa interpellationer.

§12 Muntlig frågestund

Fråga nr 1. Besparingar i särskolan

 

Borgarrådet Söderlund (m) ställde en fråga om besparingar i särskolan.

 

Kommunfullmäktige beslöt utan omröstning medgiva att frågan fick framställas.

 

Ordet innehades av borgarråden Söderlund och Särkiniemi.

 

 

 

Fråga nr 2. Köer i äldreomsorgen

 

Helen Jäderlund Eckardt (fp) ställde en fråga om köer i äldreomsorgen.

 

Kommunfullmäktige beslöt utan omröstning medgiva att frågan fick framställas.

 

Ordet innehades av Helen Jäderlund Eckardt och borgarrådet Olofsson.

 

 

 


Fråga nr 3. Barngrupperna i stadens förskolor

 

Ewa Samulesson (kd) ställde en fråga om barngrupperna i stadens förskolor.

 

Kommunfullmäktige beslöt utan omröstning medgiva att frågan fick framställas.

 

Ordet innehades av Ewa Samuelsson och borgarrådet Särkiniemi.

 

 

 

Fråga nr 4. Råttor

 

Sebastian Cederschiöld (m) ställde en fråga om råttor.

 

Kommunfullmäktige beslöt utan omröstning medgiva att frågan fick framställas.

 

Ordet innehades av Sebastian Cederschiöld och borgarrådet Rönngren.

 

 

 

Fråga nr 5. Arenan

 

Lotta Edholm (fp) ställde en fråga om arenan.

 

Kommunfullmäktige beslöt utan omröstning medgiva att frågan fick framställas.

 

Ordet innehades av Lotta Edholm och borgarrådet Börjeson.

 

 

 

Fråga nr 6. Omvandling av äldreboenden

 

Ann-Katrin Åslund (fp) ställde en fråga om omvandling av äldreboenden.

 

Kommunfullmäktige beslöt utan omröstning medgiva att frågan fick framställas.

 

Ordet innehades av Ann-Katrin Åslund och borgarrådet Olofsson.

§13 Interpellation om nedskärningar i skolor till följd av det nya resursfördelningssystemet (nr 2005:24)

Dnr 322-1961/2005

 

Återupptogs tidigare under sammanträdet bordlagd interpellation av Margareta Björk (m) om nedskärningar i skolor till följd av det nya resursfördelnings-systemet.

 

Kommunfullmäktige hade den 23 maj 2005 beslutat medgiva att interpellationen fick framställas.

 

Borgarrådet Särkiniemi hänvisade till utdelat interpellationssvar ----------Bilaga 4.

 

I debatten yttrade sig Margareta Björk, borgarrådet Särkiniemi, Ewa Samuelsson och Helen Jäderlund Eckardt.

§14 Upprop

Kl. 16.04 förrättades upprop, varvid närvaro antecknades enligt ---------- Bilaga 1.

§15 Anmälan angående justering

Ordföranden anmälde att till justeringsmän utsetts ordföranden, förste och tredje vice ordförandena samt att justeringen kommer att äga rum måndagen den 27 juni 2005 kl. 15.00, vilket kommunfullmäktige godkände.

§16 Anmälda skrivelser

Till kommunfullmäktige hade inkommit följande skrivelser vilka delgivits berörda organ:

 

 

Kammarrättens beslut

av den 31 maj 2005

 

Beslut (protokoll 31 maj) med anledning av överklagat avgörande i Länsrätten (6 december 2004) avseende ärendet om porrfria hotell. Kammarrätten meddelar inte prövningstillstånd, mål nr 8414-04. Länsrättens avgörande står därför fast.

Dnr 222-2136/2003

 

Länsstyrelsens beslut

av den 8 juni 2005

 

Beslut (8 juni) med anledning av kommunfullmäktiges beslut (21 mars) avseende detaljplan för fastigheten Skalmejblåsaren 8, Dp 1997-01393-54. Länsstyrelsen avslår överklagandena.

Dnr 311-412/2005

§17 Fyllnadsval (mem. 2004:14, utlåtande 2004:202 samt mem. 2005:5, 2005:6 och 2005:7)

Kommunstyrelsens tidigare bordlagda memorial 2004:14, utlåtande 2004:202 samt memorial 2005:5, 2005:6 och 2005:7 behandlades.

 

På förslag av förste vice ordföranden beslöt kommunfullmäktige utan omröstning att bordlägga val av en ersättare i stadsdelsnämnden Rinkeby, en ledamot i stads­delsnämnden Kista (mem. 2004:14), en ledamot i marknämnden (utl. 2004:202), en ersättare i stads­delsnämnden Maria-Gamla stan (mem. 2005:5), en suppleant i styrelsen för Stiftelsen Stockholm Water Festival, en ersättare i idrottsnämnden (mem. 2005:6), en ledamot i styrelsen för Stockholm år 2004 Aktiebolag, två nämndemän (mem. 2005:7).

 

Val av en ersättare i gatu- och fastighetsnämnden utgår (mem. 2004:14).

 

Härefter utsåg kommunfullmäktige utan omröstning – med den ändring som an­mälts -

 

Utlåtande 2004:202

 

i fastighets- och saluhallsnämnden för tiden till och med år 2005:

 

till ersättare: Mats Rosén (kd);

 

i marknämnden för tiden till och med år 2005:

 

till ersättare: Gunilla Hansson (s);

 

i trafiknämnden för tiden till och med år 2005:

 

till ersättare: Spiridon Gogos (s);

 

Mem. 2005:5

 

i renhållningsnämnden för tiden till och med år 2005:

 

till ersättare: Lilian Falkbäck (s);

 

i brand- och räddningsnämnden för tiden till och med år 2005:

 

till ledamot: Rune Olofsson (s);

 

till erstättare: Linnéa Björnstam (s);

 

i stadsbyggnadsnämnden för tiden till och med år 2005:

 

till ersättare: Lars Bengtsson (m);

 

Mem. 2005:6

 

i styrelsen för MFO för tiden till och med ordinarie bolagsstämma år 2007:

 

till suppleant: Peter Svensson;

 

Mem. 2005:7

 

i stadsbyggnadsnämnden för tiden till och med år 2005:

 

till ersättare: Mustafa Tümtürk (s);

 

i kulturnämnden för tiden till och med år 2005:

 

till ersättare: Hassan Said Mahamed (s).

§18 Avsägelser och fyllnadsval (mem. 2005:8)

Kommunstyrelsens memorial nr 2005:8 om avsägelser och fyllnadsval behandla­des.

 

På förslag av förste vice ordföranden beslöt kommunfullmäktige utan omröstning att bordlägga val av en ersättare i stadsdelsnämnden Enskede-Årsta och två nämnde­män.

 

Beslut

 

Med bifall till kommunstyrelsens förslag i memorialet beslöt kommunfullmäktige utan omröstning att

1.      godkänna i memorialet upptagna avsägelser från Malte Sigemalm (s) leda­mot i marknämnden, Gudrun Hubendick (mp) – ersättare i stadsdelsnämnden Maria-Gamla stan, Selma Imas (s) – ersättare i stadsdelsnämnden Enskede-Årsta, Mirja Särkiniemi (s) – ledamot tillika ordförande i utbildningsnämnden

 

2.      om till ledamot utses förutvarande ersättare/suppleant utse ersättare/suppleant i den till ledamot utseddes ställe.

 

Härefter utsåg kommunfullmäktige

 

i marknämnden för tiden till och med år 2005:

 

till ledamot: Gunnar Sandell (s);

 


i stadsdelsnämnden Maria-Gamla stan för tiden till och med år 2005:

 

till ersättare: Caroline Lundqvist (mp);

 

i utbildningsnämnden från och med 2005-07-01 till och med 2005-12-31:

 

till ledamot tillika ordförande: Erik Nilsson (s);

 

till nämndeman för tiden 1 juli 2005 - 31 december 2006: Suzanne Nessim (fp).

§19 Val av ledamöter och suppleanter i FB Servicehus AB (mem. 2005:9)

Kommunstyrelsens memorial nr 2005:9 om val av ledamöter och suppleanter i FB Servicehus AB behandlades.

 

På förslag av förste vice ordföranden beslöt kommunfullmäktige utan omröstning att bordlägga val av två ledamöter och två suppleanter i FB Servicehus AB.

 

Beslut

 

Med bifall till kommunstyrelsens förslag i memorialet beslöt kommunfullmäktige utan omröstning att

 

1.    utse sju ledamöter, bland dem en ordförande och en vice ordförande, och fem suppleanter i styrelsen för FB Servicehus AB för tiden från och med den 1 sep­tember 2005 till och med ordinarie bolagsstämma år 2007

2.    bestämma följande ordning i vilken suppleanterna skall inträda till tjänstgöring:

 

Inträdesordning

 

Vid hinder för ledamot att närvara vid sammanträdet skall gälla följande för er­sättarnas inträde till tjänstgöring:

 

för ledamot tillhörande nedanstående parti

inträder ersättare i nedan angiven partiordning

M

m, fp, kd, mp, s, v,

Fp

fp, kd, m, mp, s, v

Kd

kd, m, fp, mp, s, v

S

s, v, mp, kd, fp, m

V

v, s, mp, fp, kd, m

Mp

mp, v, s, kd, fp, m

 

Om det finns mer än en ersättare från samma parti, inträder de i den ordning de upptagits i valprotokoll.

 

 


Härefter utsåg kommunfullmäktige utan omröstning – med den ändring som an­mälts -

 

i styrelsen för FB Servicehus AB för tiden från och med den 1 september 2005 till och med ordinarie bolagsstämma år 2007:

 

till ledamot tillika ordförande: Kersti Py Börjeson (s);

 

till ledamot tillika vice ordförande: Björn Ljung (fp);

 

till ledamöter: Lars Ulander (s), Bo Bladholm (m), Ewa Samuelsson (kd);

 

till suppleanter: Agneta Emmervall (s), Margareta Björk (m), Ann-Katrin Åslund (fp).

§20 Val av en lekmannarevisor och en lekmannarevisorssuppleant i FB Service¬hus AB (mem. 2005:10)

Kommunstyrelsens memorial nr 2005:10 om val av en lekmannarevisor och  en lekmannarevisorssuppleant i FB Servicehus AB behandlades.

 

Beslut

 

Med bifall till kommunstyrelsens förslag i memorialet beslöt kommunfullmäktige utan omröstning att

utse en lekmannarevisor och en lekmannarevisorssuppleant för tiden från och med den 1 september 2005 till och med ordinarie bolagsstämma år 2007.

 

Härefter beslöt kommunfullmäktige utan omröstning att bordlägga val av lek­mannarevisor och lekmannarevisorssuppleant i FB Servicehus AB.

§22 Centralupphandling av nytt IT-system för schemaläggning/verksamhetsplanering och mobilt IT-stöd inom stadens äldreomsorg och omsorgen om funktionshindrade (utl 2005:109)

Dnr 125-1807/2005

 

Kommunstyrelsens tidigare bordlagda utlåtande nr 2005:109 behandlades. Utlå­tandet gäller ett ärende om centralupphandling av nytt IT-system för schemalägg­ning/verksamhetsplanering och mobilt IT-stöd inom stadens äldreomsorg och omsorgen om funktionshindrade.

 

Propositionsordning

 

Ordföranden tog upp kommunstyrelsens förslag varemot ställdes moderata sam­lingspartiets, folkpartiet liberalernas och kristdemokraternas gemensamma yr­kande i kommunstyrelsen. Vid propositioner på dessa yrkanden beslöt kommun­fullmäktige utan omröstning att bifalla kommunstyrelsens förslag.

 

Beslut

 

Kommunfullmäktige beslöt alltså - i enlighet med kommunstyrelsens förslag – följande.

 

1.        Upphandling av nytt IT-system som stöd för schemalägg­ning/verksamhetsplanering och mobilt IT-stöd inom stadens äldreomsorg och omsorgen om funktionshindrade skall genomföras som centralupphandling.

2.        Upphandlingen skall omfatta införande, anpassningar och nyttjande av gemen­samma system inklusive tjänster för installation, utbildning och vidare­utveckling.

3.        Kommunstyrelsen skall genomföra upphandlingen, fatta beslut om leverantör samt att efter avslutad upphandling teckna avtal.

4.        Upphandlingen finansieras med medel som avsatts till Stockholms stads kom­petensfond. Kostnader för drift och förvaltning efter införande skall fördelas på stadsdelsnämnder och övriga brukare av systemen.

§23 Förvärv av bolagen Bostads AB Hammarby Gård samt AB Årstablick i Stockholm AB. Villkorat av kommunfullmäktiges godkännande senast 1 juli 2005 (utl 2005:110)

Dnr 302-1877/2005

 

Kommunstyrelsens tidigare bordlagda utlåtande nr 2005:110 behandlades. Utlå­tandet gäller ett ärende om förvärv av bolagen Bostads AB Hammarby Gård samt AB Årstablick i Stockholm AB.

 

Ordet innehades av borgarrådet Lindberg, Kristina Alvendal, Lotta Edholm, Göran Holmström, Ann Mari Engel och borgarrådet Rönngren.

 

Yrkanden

 

Under överläggningen hade yrkats

 

dels bifall till kommunstyrelsens förslag,

 

dels av Kristina Alvendal (m) bifall till moderata samlingspartiets, folkpartiet liberalernas och kristdemokraternas gemensamma reservation i kommunstyrelsen.

 

Beslut

 

Efter framställda propositioner enligt dessa yrkanden beslöt kommunfullmäktige utan omröstning - i enlighet med kommunstyrelsens förslag - följande.

1.      AB Stockholmshems förvärv av Bostads AB Hammarby Gård (556667-4745) från AB Grundstenen 104586, under namnändring till Fastighets AB Erik Wallin, för 188 mnkr godkänns.

2.      AB Stockholmshems förvärv av AB Årstablick i Stockholm (556633-0600) från Bällsta Fastighets AB för 153,516 mnkr godkänns.

§24 Den europeiska mobilitetsveckan och ”I stan utan min bil”. Inbjudan från Naturvårdsverket och Vägverket. Redovisning av gatu- och fastighetsnämndens förslag på fortsatt arbete med kampanjerna (utl 2005:117)

Dnr 314-1248/2005, 314-5213/2004

 

Kommunstyrelsens utlåtande nr 2005:117 behandlades. Utlåtandet gäller kom­munfullmäktiges beslut i september 2004 att Stockholms stad skulle delta i kam­panjerna ”I stan utan min bil” och ”Den europeiska mobilitetsveckan” samt att gatu- och fastighetsnämnden skulle ansvara för den fortsatta handläggningen av ärendet.

 

Ordet innehades av borgarrådet Rönngren, Göran Holmström, borgarrådet Nordin, Per Bolund, Madeleine Sjöstedt, Ann-Marie Strömberg och Åsa Romson.

 

Yrkanden

 

Under överläggningen hade yrkats

 

dels bifall till kommunstyrelsens förslag,

 

dels av borgarrådet Nordin (m), Madeleine Sjöstedt (fp) och Göran Holmström (kd) bifall till moderata samlingspartiets och folkpartiet liberalernas gemensamma reservation i kommunstyrelsen, innebärande återremiss.

 

Propositionsordning

 

Ordföranden tog upp borgarrådet Nordins (m), Madeleine Sjöstedts (fp) och Göran Holmströms (kd) gemensamma återremissyrkande. Vid propositioner på bifall till eller avslag på detta yrkande fann ordföranden att kravet för minoritets­återremiss var uppfyllt. Kommunfullmäktige hade härmed beslutat att återremit­tera ärendet.

 

Beslut

 

Kommunfullmäktige hade alltså beslutat att återremittera ärendet.

§25 Ändring av allmänna lokala ordningsföreskrifter för Stockholms stad (utl 2005:118, skrivelse 5)

Dnr 667-3794/2004

 

Kommunstyrelsens utlåtande nr 2005:118 behandlades. Utlåtandet gäller ett ärende om ändring av allmänna lokala ordningsföreskrifter för Stockholms stad.

 

Ordet innehades av borgarrådet Olofsson, Peter Lundén-Welden, Ann-Katrin Åslund, Kristina Alvendal, Desirée Pethrus Engström, Karin Rågsjö, Ulf Fridebäck, Jari Visshed, Ann Mari Engel, Göran Holmström, Birgit Marklund, Åsa Romson, Ewa Samuelsson och Ann-Marie Strömberg.

 

Yrkanden

 

Under överläggningen hade yrkats

 

dels bifall till kommunstyrelsens förslag,

 

dels av Peter Lundén-Welden (m) bifall till moderata samlingspartiets reservation i kommunstyrelsen,

 

dels av Ann-Katrin Åslund (fp) bifall till nytt utdelat förslag enligt ---- bilaga 5.

 

Beslut

 

Efter framställda propositioner enligt dessa yrkanden beslöt kommunfullmäktige utan omröstning - i enlighet med kommunstyrelsens förslag - följande.

1.    Ordningsföreskrifternas förbud mot alkoholförtäring i 15 § ska gälla inom cent­rumanläggningar, parker, parklekar, lekparker på offentlig plats, skolgårdar och bad m.m., vilka förtecknas i bilaga 2 till utlåtandet.

2.    Parklekar samt baden Lappkärrsbadet, Nytorpsbadet, Hägerstensbadet, Johanne­dalsbadet jämställs med offentlig plats enligt 3 §.

3.    Polistillstånd införs för tillfällig försäljning enligt ordningsföreskrifternas 16 § även vid Hässelby Gårds centrum.

 

Denna paragraf förklarades omedelbart justerad.

§26 Revidering av taxa för miljö- och hälsoskyddsnämndens verksamhet enligt miljöbalken. Minoritetsåterremiss från kommunfullmäktige den 18 april 2005 (utl 2005:119)

Dnr 303-762/2005

 

Kommunstyrelsens utlåtande nr 2005:119 behandlades. Utlåtandet gäller en mino­ritetsåterremiss från kommunfullmäktige den 18 april 2005 av revidering av taxa för miljö- och hälsoskyddsnämndens verksamhet enligt miljöbalken.

 

Ordet innehades av borgarrådet Gunnarsson, Peter Lundén-Welden och Micke Täll.

 

Yrkanden

 

Under överläggningen hade yrkats

 

dels bifall till kommunstyrelsens förslag,

 

dels av Peter Lundén-Welden (m) bifall till moderata samlingspartiets, folkpartiet liberalernas och kristdemokraternas reservation i kommunstyrelsen.

 


Beslut

 

Efter framställda propositioner enligt dessa yrkanden beslöt kommunfullmäktige utan omröstning - i enlighet med kommunstyrelsens förslag - följande.

1.    Förslaget till ändrad taxekonstruktion för ägare av bostadsfastigheter med minst 100 lägenheter men med färre än 25 000 lägenheter fastställs.

2.    Taxan ska gälla från och med den 1 juli 2005.

Denna paragraf förklarades omedelbart justerad.

§27 Revidering av policy och riktlinjer för informationssäkerhet i Stockholms stad (utl 2005:120)

Dnr 034-418/2005

 

Kommunstyrelsens utlåtande nr 2005:120 behandlades. Utlåtandet gäller ett ärende om revidering av policy och regler för informationssäkerhet i Stockholms stad.

 

Beslut

 

Med bifall till kommunstyrelsens förslag i utlåtandet beslöt kommunfullmäktige utan omröstning följande.

1.    Förslag till policy och riktlinjer för informationssäkerhet i Stockholms stad godkänns.

2.    Stockholms Stadshus AB uppmanas anta policy och riktlinjer för informationssä­kerhet inom koncernen.

3.    Kommunstyrelsen skall utfärda tillämpningsanvisningar och instruktioner för informationssäkerhet i Stockholms stad.

§28 Redovisning av motioner, inlämnade före den 1 juli 2004, som inte behandlats av kommunstyrelsen (utl 2005:121)

Dnr 019-1665/2005

 

Kommunstyrelsens utlåtande nr 2005:121 behandlades. Utlåtandet gäller ett ärende om redovisning av motioner, inlämnade före den 1 juli 2004, som inte be­handlats av kommunstyrelsen.

 


Beslut

 

Med bifall till kommunstyrelsens förslag i utlåtandet beslöt kommunfullmäktige utan omröstning följande.

Redovisningen av motioner, inlämnade före den 1 juli 2004, som inte behand­lats av kommunstyrelsen, godkänns.

§29 Revisorer hos fastighets- och saluhallsnämnden, marknämnden och trafiknämnden (utl 2005:122)

Dnr 011-2070/2005

 

Kommunstyrelsens utlåtande nr 2005:122 behandlades. Utlåtandet gäller ett ärende om revisorer hos fastighets- och saluhallsnämnden, marknämnden och trafiknämnden.

 

Beslut

 

Med bifall till kommunstyrelsens förslag i utlåtandet beslöt kommunfullmäktige utan omröstning följande.

Revisorerna inom revisionsområde 2 utses att revidera fastighets- och salu­hallsnämnden, marknämnden och trafiknämnden för åren 2005-2006.

§30 Reviderad finanspolicy för kommunkoncernen Stockholms stad (utl 2005:123)

Dnr 023-2105/2005

 

Kommunstyrelsens utlåtande nr 2005:123 behandlades. Utlåtandet gäller ett ärende om reviderad finanspolicy för kommunkoncernen Stockholms stad.

 

Beslut

 

Med bifall till kommunstyrelsens förslag i utlåtandet beslöt kommunfullmäktige utan omröstning följande.

1.    Reviderad finanspolicy för kommunkoncernen Stockholms stad gällande från och med den 1 oktober 2005 godkänns.

2.    Kommunstyrelsen och koncernstyrelsen för Stockholms Stadshus AB ges i uppdrag att besluta om finanspolicies för Stockholms stad och Stadshuskon­cernen att gälla från och med den 1 oktober 2005.

3.    Kommunstyrelsen och koncernstyrelsen för Stockholms Stadshus AB ges i uppdrag att återkomma med förslag på ränterisk för kommunkoncernen och dotterbolagen att gälla för 2006.

§31 Arvodering av vissa förtroendevalda (utl 2005:124)

Dnr 019-2238/2005

 

Kommunstyrelsens utlåtande nr 2005:124 behandlades. Utlåtandet gäller ett ärende om arvodering av vissa förtroendevalda.

 

Beslut

 

Med bifall till kommunstyrelsens förslag i utlåtandet beslöt kommunfullmäktige utan omröstning följande.

1.        Arvode ska utges till Madeleine Sjöstedt (70%) enligt utlåtandet.

2.        Arvode ska utges till Lotta Edholm (80%) och Ann-Katrin Åslund (70%) en­ligt utlåtandet.

 

Det antecknades att Madeleine Sjöstedt, Lotta Edholm och Ann-Katrin Åslund

(alla fp) ej deltagit i överläggning och beslut på grund av jäv.

§33 Tillfällig vice ordförande i kommunfullmäktige (utl 2005:131)

Dnr 011-4303/2004

 

Kommunstyrelsens utlåtande nr 2005:131 behandlades. Utlåtandet gäller ett för­slag om att utse en tillfällig vice ordförande i kommunfullmäktige.

 

Beslut

 

Med bifall till kommunfullmäktiges ordförandes förslag i utlåtandet beslöt kom­munfullmäktige utan omröstning att utse en tredje vice ordförande i kommunfull­mäktige för tiden 2005-08-01 till 2005-12-31.

 

På förslag av borgarrådet Billström (s) beslöt kommunfullmäktige utan omröst­ning att utse

 

till kommunfullmäktiges tredje vice ordförande för tiden 2005-08-01 till 2005‑12‑31: Maria Hannäs (v).

 

Det antecknades att Maria Hannäs (v) ej deltagit i överläggning och beslut på grund av jäv.

§34 Arvodering av vissa förtroendevalda (utl 2005:132)

Dnr 019-2416/2005

 

Kommunstyrelsens utlåtande nr 2005:132 behandlades. Utlåtandet gäller ett ärende om arvodering av vissa förtroendevalda.

 

Beslut

 

Med bifall till finansborgarrådets förslag i utlåtandet beslöt kommunfullmäktige utan omröstning följande.

Arvode ska utges till Elisabeth Brandt Ygeman och Berit Kruse med vardera 40 % enligt utlåtandet.

Det antecknades att Elisabeth Brandt Ygeman och Berit Kruse (båda s) ej deltagit i överläggning och beslut på grund av jäv.

§35 Från bidrag till egen försörjning. Utvecklingen av ekonomiskt bistånd, förvärvsfrekvens och sysselsättningsintensitet i staden (utl 2005:111)

Dnr 338-1002/2004

 

Kommunstyrelsens tidigare bordlagda utlåtande nr 2005:111 behandlades. Utlå­tandet gäller rapporterna Från bidrag till egen försörjning och Utvecklingen av ekonomiskt bistånd, förvärvsfrekvens och sysselsättningsintensitet i staden.

 

Ordet innehades av Peter Lundén-Welden, borgarrådet Olofsson, Abit Dundar, Desirée Pethrus-Engström, Inga Näslund, Christopher Ödmann, Ann-Marie Strömberg, Jari Visshed och Godfrey Etyang.

 

Yrkanden

 

Under överläggningen hade yrkats

 

dels bifall till kommunstyrelsens förslag,

 

dels av Peter Lundén-Welden (m), Abit Dundar (fp) och Desirée Pethrus Engström bifall till moderata samlingspartiets, folkpartiet liberalernas och krist­demokraternas gemensamma reservation i kommunstyrelsen.

 

Beslut

 

Efter framställda propositioner enligt dessa yrkanden beslöt kommunfullmäktige utan omröstning - i enlighet med kommunstyrelsens förslag - följande.

1.        Rapporterna ”Från bidrag till egen försörjning” och ”Utvecklingen av ekono­miskt bistånd, förvärvsfrekvens och sysselsättningsintensitet i staden” god­känns, bilaga 2 och 3 till utlåtandet.

2.        Rapporterna överlämnas för kännedom till stadsdelsnämnderna, utbildnings­nämnden och till Stockholms Näringslivskontor AB.

§36 Bordlagt ärende

Kommunfullmäktige beslöt utan omröstning att åter bordlägga kommunstyrel­sens utlåtande nr 112 för år 2005.

§37 Nyckeltal för stadens integrerade lednings- och styrsystem (utl 2005:113)

Dnr 119-3797/2004

 

Ärendet utgår.

§38 Stockholms stads ledningsorganisation vid allvarliga kriser (utl 2005:114)

Dnr 307-4470/2004, 021-257/2004

 

Kommunstyrelsens tidigare bordlagda utlåtande nr 2005:114 behandlades. Utlå­tandet gäller ett ärende om Stockholms stads ledningsorganisation vid allvarliga kriser.

 

Ordet innehades av Fredrik Wallén och borgarrådet Billström.

 

Yrkanden

 

Under överläggningen hade yrkats

 

dels bifall till kommunstyrelsens förslag,

 

dels av Fredrik Wallén (kd) bifall till folkpartiet liberalernas och kristdemokrater­nas gemensamma reservation i kommunstyrelsen.

 

Beslut

 

Efter framställda propositioner enligt dessa yrkanden beslöt kommunfullmäktige utan omröstning - i enlighet med kommunstyrelsens förslag - följande.

1.    Kommunstyrelsen skall uppmana stadens nämnder och bolagsstyrelser att en gång per mandatperiod genomföra risk- och sårbarhetsanalyser som visar på risken för extraordinära händelser och konsekvenserna av dessa.

2.    Kommunstyrelsen skall besluta om föredragningsrätt i krisledningsnämnden samt hur inkallelse för krisledningsorganisationen bestäms.

3.    Kommunstyrelsen åläggs samordningsansvaret för stadens beredskaps- och säkerhetsarbete, både planeringsmässigt och operativt vid en inträffad händelse då krisledningsorganisationen tas i bruk.

4.    Kommunstyrelsen får i uppdrag att upprätta överenskommelse med de fasta deltagarna i samordningsgruppen som inte tillhör kommunen samt att svara för informations- och utbildningsinsatser för denna grupp.

5.    Kommunstyrelsen får i uppdrag att inhämta en av brand- och räddningsnämn­den upprättad plan för systematisering av risk- och sårbarhetsanalyser för Stockholms stad.

6.    Kommunstyrelsen får i uppdrag att genomföra en ledningsanalys i enlighet med krisberedskapsmyndighetens anvisningar.

7.    Kommunstyrelsen får i uppdrag att ta fram en plan och genomföra övningar med krisledningsorganisationen minst en gång per mandatperiod.

§40 Ändring i föredragningsordningen

Kommunfullmäktige beslöt utan omröstning att behandla punkterna 46-69 på fö­redragningslistan före punkten 35.

§41 Bordlagda ärenden

Kommunfullmäktige beslöt utan omröstning att åter bordlägga kommunstyrel­sens utlåtanden nr 200 för år 2004 samt nr 10, 13, 14, 15, 21, 43, 44, 45, 55, 56, 63, 64, 74, 75, 80, 81, 82, 101, 102, 103, 104, 115 och 116 för år 2005.

 

Kommunfullmäktige beslöt även att bordlägga kommunstyrelsens utlåtanden nr 127, 128, 129 och 130 för år 2005.

§42 Bordlagd interpellation

Kommunfullmäktige beslöt utan omröstning att åter bordlägga besvarandet av interpellation nr 20 för år 2005.

§43 Motioner

Under tiden 8 – 13 juni 2005 väcktes och inlämnades följande motioner:

1.    (2005:47) av Ewa Samuelsson (kd) om kompetensutveckling genom utbyte mellan stadens förvaltningar

Dnr 231-2424/2005

 

2.    (2005:48) av Anders Hellström (m) om nedgärvning av Stockholms återvin­ningsstationer

Dnr 303-2500/2005

 

3.    (2005:49) av Ewa Samuelsson och Fredrik Wallén (båda kd) om policy för hantering av våld, hot och andra olagliga angrepp på förtroendevalda i Stock­holms stad

Dnr 016-2503/2005

 


4.    (2005:50) av Jan Björklund m.fl. (fp) om bostadsbyggandet i våra storstäder - Stoppa regeringens absurda bullernormer

Dnr 302-2507/2005

 

 

Motionerna överlämnades till kommunstyrelsen för beredning.