Din position: Hem > Stockholms stad > Kommunfullmäktige > Sammanträde 2006-03-20

Sammanträde 2006-03-20

Datum
Klockan
16:00
Plats
Kommunfullmäktige

Kl. 16.00 behandlas interpellationer. Kl. 17.00-18.00 anordnas en muntlig frågestund då bo Läs mer...rgarråden svarar på ledamöternas frågor. Med början kl. 18.00 behandlas beslutsärenden. I mån av tid fortsättes därefter behandlingen av frågor och interpellationer.


Rotel I: Finansroteln; borgarrådet Annika Billström
Rotel II: Stadsbyggnads- och idrottsroteln; borgarrådet Kersti Py Börjeson
Rotel III: Gatu- och fastighetsroteln; borgarrådet Leif Rönngren
Rotel IV: Skolroteln; borgarrådet Erik Nilsson
Rotel V: Kultur-, arbetsmarknads- och personalroteln; borgarrådet Roger
Mogert
Rotel VI: Integrations- och demokratiroteln; borgarrådet Teres Lindberg
Rotel VII: Socialroteln; borgarrådet Margareta Olofsson
Rotel VIII: Miljöroteln; borgarrådet Viviann Gunnarsson

BORDLAGDA INTERPELLATIONER

2 Nr 2005:59 av Regina Öholm (m) om begränsade möjligheter att betala trängselskatt. RIII

3 Nr 2005:60 av Peter Lundén-Welden (m) om biltullar och dess konsekvenser för de utsatta i Stockholm. RVII

4 Nr 2005:61 av Ulla Hamilton (m) om utredningsförslag om obligatorisk heltid och konsekvenser för Stockholms stad. RV

5 Nr 2005:62 av Margareta Björk (m) om två timmars gratis hemtjänst för alla över 75 år. RVII

6 Nr 2005:63 av Fredrik Wallén (kd) om ökande antal stulna registreringsskyltar med anledning av stockholmsförsöket med vägtullar. RIII

7 Nr 2005:64 av Madeleine Sjöstedt (fp) om stadens broar. RIII

8 Nr 2006:1 av Ewa Samuelsson (kd) om stadens samarbete med frivilligorganisationer för att lösa hemlösheten. RVII

9 Nr 2006:2 av Ewa Samuelsson (kd) om avidentifierade ansökningshandlingar. RV

10 Nr 2006:3 av Mikael Söderlund (m) om studentlägenheterna som blir hotell i Haparanda. RIII

11 Nr 2006:4 av Ann-Katrin Åslund (fp) om restriktivare biståndsbedömning. RVII

12 Nr 2006:5 av Birgitta Holm (m) om fler biltullar. RI

13 Nr 2006:6 av Birgitta Holm (m) om en stad för våra äldre. RI

14 Nr 2006:7 av Cecilia Brinck (m) om säkerheten på Strindbergsmuseet. RV

NYA INTERPELLATIONER

15 Nr 2006:8 av Nina Ekelund (kd) om nolltolerans mot våldtäkter och sexuella trakasserier på stadens bad. RII

16 Nr 2006:9 av Ann-Katrin Åslund (fp) om det ökande socialbidragsberoendet i Stockholm. RI

BORDLAGDA BESLUTSÄRENDEN

21 Bordlagda valärenden.

Mem. 2005:7, i vad avser val av en ledamot i styrelsen för Stockholm år 2004 Aktiebolag.
Mem. 2005:9, i vad avser val av en suppleant i FB Servicehus AB.
Mem. 2005:12, i vad avser val av en revisorssuppleant hos Handelshögskolan.
Mem. 2005:18, i vad avser val av en ledamot i fastighets- och saluhallsnämnden, en ersättare i konsumentnämnden, två ledamöter och tre ersättare i stadsdelsnämnder.
Mem. 2005:19, i vad avser val av en suppleant i styrelsen för Stiftelsen Stockholm Water Festival.
Mem. 2005:21, i vad avser val av en ledamot i Oscar och Maria Wiklanders understödsfond.
Mem. 2006:1, i vad avser val av en suppleant i styrelsen för Stiftelsen Tyrestaskogen och en nämndeman.
Mem. 2006:4, i vad avser val av en ersättare i stadsdelsnämnd, en ledamot i styrelsen för Aktiebolaget Familjebostäder, en ledamot i brand- och räddningsnämnden och fyra nämndemän.
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

NYA BESLUTSÄRENDEN (exkl. motioner)

22 Mem. 2006:5. Avsägelser och fyllnadsval.

R o t e l V I I

23 Utl. 2006:66. Översyn av avgifter för ansökningar om serveringstillstånd och tillsyn enligt alkohollagen (SFS 1994:1738).

R o t e l I

24 Utl. 2006:67. Överföring av stadens minoritetsposter i de kommunala bolagen till Stockholms Stadshus AB. Villkorat av kommunfullmäktiges godkännande senast 31 mars 2006.

R o t e l I I

25 Utl. 2006:68. Namn för gator inom stadsdelarna Marieberg, Stadshagen och Kungsholmen – Hundra Knutars Backe och Lilla Västerbron.

26 Utl. 2006:69. Namn för gata inom stadsdelen Flaten – Flatens Skogsväg.

27 Utl. 2006:70. Förslag till detaljplan för del av område vid Hornstull inom stadsdelen Södermalm, Dp 2000-08521-54.

28 Utl. 2006:71. Förslag till detaljplan för Torshamnsgatan m.m. inom stadsdelen Kista, Dp 2001-15501-54.

BORDLAGDA MOTIONER

29 Utl. 2005:176. Behovet av informationsinsatser och ett gruppboende för hemlösa med HIV/aids. Motion av Peter Lundén-Welden och Kristina Axén Olin (båda m) (2004:73). RVII

30 Utl. 2005:177. Stockholm som försökskommun gällande egen normgivning för socialbidrag. Motion av Kristina Axén Olin (m) (2005:23). Skärpning av kraven för socialbidrag. Motion av Jan Björklund m.fl. (fp) (2005:2). RVII

31 Utl. 2005:178. Folkomröstning om trängselskatten i hela stockholmsregionen. Motion av Jan Björklund m.fl. (fp) (2004:34). RI

32 Utl. 2005:187. Kostnaderna för arbetslösheten i Stockholm. Motion av Yvonne Fernell-Ingelström (m) (2004:29). RV

33 Utl. 2005:204. Utseende av fler vigsel/registreringsförrättare i Stockholms stad. Motion av Inge-Britt Lundin (fp) (2005:37). RV

34 Utl. 2005:205. Mobila demensteam och fler dagvårdsplatser. Motion av Ewa Samuelsson (kd) (2005:18). RVII

35 Utl. 2005:212. Konsekvensanalys av det nya avgiftssystemet för upplåtelse av offentlig plats. Motion av Lotta Edholm m.fl. (fp) (2005:28). RIII

36 Utl. 2005:213. Den fysiska planeringen när det gäller stadens barn och ungdomar. Motion av Börje Vestlund (s) (2001:36). RII

37 Utl. 2005:226. Tillvaratagande av avfall som kan återanvändas istället för att återvinnas. Motion av Hardy Hedman (kd) (2005:5). RVIII

38 Utl. 2005:227. Utmaningsrätt. Motion av Kristina Axén Olin m.fl. (m) (2005:32). RI

39 Utl. 2006:21. Gemensam bevakningscentral för kameraövervakning vid brottsutsatta platser. Motion av Fredrik Wallén och Göran Holmström (båda kd) (2005:9). RVII

40 Utl. 2006:22. Principer för borgarrådens löner. Motion av Per Bolund och Christopher Ödmann (båda mp) (2002:39). RI

41 Utl. 2006:23. Möjlighet för borgarråd att själv välja hur lönen skall fördelas inom ramen för partiets resurser. Motion av Ann-Margarethe Livh m.fl. (v) (2002:63). RI

42 Utl. 2006:24. Policy för hantering av våld, hot och andra olagliga angrepp på förtroendevalda i Stockholms stad. Motion av Ewa Samuelsson och Fredrik Wallén (båda kd) (2005:49). RI

43 Utl. 2006:25. Införande av elektroniska fakturor i staden. Motion av Yvonne Fernell-Ingelström (m) (2005:54). RI

44 Utl. 2006:26. Uteserveringar året runt. Motion av Mikael Söderlund (m) (2005:8). RIII

45 Utl. 2006:27. Vuxna dövas, bl.a. döva invandrares, möjlighet till kommunal vuxenutbildning. Motion av Lars Rådh (s) (2000:25). RIV

46 Utl. 2006:28. Öronmärkning av invandrarelevers pengar. Motion av Fahri Ölcer (fp) (2003:31). RIV

47 Utl. 2006:29. Valfrihet för SFI-studerande. Motion av Mikael Söderlund (m) (2004:24). RIV

48 Utl. 2006:30. Fri entré till stadens museer och kulturinstitutioner. Motion av Per Sundgren och Maria Hannäs (båda v) (2001:21). RV

49 Utl. 2006:32. Handlingsplan för anställda inom staden som utsatts för våld. Motion av Ewa Samuelsson (kd) (2005:52). RV

50 Utl. 2006:39. Utarbetande av en gemensam databas för äldreboenden i Stockholms län. Motion av Ewa Samuelsson (kd) (2005:24). RVII

51 Utl. 2006:40. Vikten av internationell strategi. Motion av Kristina Axén Olin (m) (2004:2). RI

52 Utl. 2006:41. Uppförandekod i offentlig upphandling. Motion av Åsa Romson (mp) (2005:51). RI

53 Utl. 2006:42. Europas bästa lärare – en förutsättning för Europas bästa skola. Motion av Agneta Rehnvall och Sten Nordin (båda m) (1997:72). Läraryrket – dags för stolta lärare. Motion av Jan Björklund m.fl. (fp) (1998:12). RIV

54 Utl. 2006:43. Krav på identitetshandling vid röstning. Motion av Rolf Könberg och Kerstin Gustavsson (båda m) (2004:37). ”Valobservatörer” vid valet 2006. Motion av Kerstin Gustavsson (m) (2004:49). RVI

55 Utl. 2006:48. Försäljning av AB Stokab. Motion av Jan Björklund m.fl. (fp) (2003:32). Försäljning av AB Stokab till kunderna. Motion av Ewa Samuelsson och Anders Broberg (båda kd) (2004:63). RI

56 Utl. 2006:62. Isbana på Norra Latins skolgård. Motion av Viviann Gunnarsson (mp) (2001:73). RII

57 Utl. 2006:63. Införande av IT-stöd för effektiv service med medborgare i centrum. Motion av Kristina Axén Olin m.fl. (m) (2005:33). RVI

58 Utl. 2006:64. Ledning för fjärrvärme från Forsmarks kärnkraftverk till Stockholm. Motion av Jan Björklund m.fl. (fp) (2004:6). RVIII

59 Utl. 2006:65. Åtgärder för att rädda tidningsinsamlingen. Motion av Lotta Edholm (fp) (2004:71). RVIII

NYA MOTIONER R o t e l V I

60 Utl. 2006:72. Medborgarkontor på Internet. Motion av Anders Broberg och Hardy Hedman (båda kd) (2002:60).

61 Utl. 2006:73. Tolkning av kommunfullmäktige till teckenspråk. Motion av Nina Ekelund (kd) (2005:13). Nyheter på teckenspråk på stadens hemsida. Motion av Nina Ekelund (kd) (2005:15)

Bilagor till protokoll
Debattprotokoll (263 kb)
Mötesinformation

Protokoll

fört vid Stockholms kommunfullmäktiges sammanträde i
Stadshuset måndagen den 20 mars 2006 kl. 16.00

Justerat den 27 mars 2006; anslaget den 28 mars 2006

Barry Andersson

Bo Bladholm

Maria Hannäs

 

§1 Justering

Förste vice ordföranden Bo Bladholm (m) och tredje vice ordföranden Maria Hannäs (v) utsågs att jämte ordföranden Barry Andersson (s) justera och expedi­era dagens protokoll. Justeringen kommer att ske måndagen den 27 mars 2006 kl. 15.00.

§2 Närvaro

Närvaro antecknades enligt ----------------------------------------------------- Bilaga 1.


§3 Ändring i föredragningsordningen

Kommunfullmäktige beslöt utan omröstning att punkterna nr 2, 3, 6 och 12 på föredragningslistan skulle sambehandlas.

§4 Interpellation om begränsade möjligheter att betala trängselskatt (nr 2005:59)

Dnr 314-4456/2005

Interpellation om biltullar och dess konsekvenser för de utsatta i Stockholm (nr 2005:60)

Dnr 314-4768/2005

Interpellation om ökande antal stulna registreringsskyltar med anledning av stockholmsförsöket med vägtullar (nr 2005:63)

Dnr 314-4771/2005

Interpellation om fler biltullar (nr 2006:5)

Dnr 314-553/2006

Regina Öholm (m) hade lämnat in en interpellation om begränsade möjligheter att betala trängselskatt.

Kommunfullmäktige hade den 5 december 2005 beslutat medgiva att interpellationen fick framställas.

Peter Lundén-Welden (m) hade lämnat in en interpellation om biltullar och dess konsekvenser för de utsatta i Stockholm.

Fredrik Wallén (kd) hade lämnat in en interpellation om ökande antal stulna registreringsskyltar med anledning av stockholmsförsöket med vägtullar.

Kommunfullmäktige hade den 12 december 2005 beslutat medgiva att interpellationerna fick framställas.

Birgitta Holm (m) hade lämnat in en interpellation om fler biltullar.

Kommunfullmäktige hade den 20 februari 2006 beslutat medgiva att interpellationen fick framställas.

Borgarrådet Billström hänvisade till utdelade interpellationssvar ---------- Bilaga 2, 4 och 5.

Borgarrådet Olofsson hänvisade till utdelat interpellationssvar ------------ Bilaga 3.

I debatten yttrade sig Regina Öholm, borgarrådet Billström, Birgitta Holm, Ulf Fridebäck, Peter Lundén-Welden, Åsa Romson, borgarrådet Olofsson, Berthold Gustavsson, Madeleine Sjöstedt, Ann-Marie Strömberg, Cecilia Brinck och Abit Dundar.

Ordningsfråga

Ordet innehades av Berthold Gustavsson (m), Caroline Silverudd Lundbom (fp) och borgarrådet Rönngren (s) i en ordningsfråga angående antalet inlägg vid sam­behandling.

I den fortsatta debatten yttrade sig borgarrådet Rönngren och Rolf Könberg.

§5 Bordlagda interpellationer

Kommunfullmäktige beslöt utan omröstning att åter bordlägga besvarandet av interpellationerna nr 61, 62 och 64 för år 2005 samt nr 1, 2, 3, 4, 6 och 7 för år 2006.

§6 Interpellationer

Anmäldes ingivna interpellationer:

 1. (2006:8) av Nina Ekelund (kd) om nolltolerans mot våldtäkter och sexuella trakasserier på stadens bad
  Dnr 328-1106/2006;

 2. (2006:9) av Ann-Katrin Åslund (fp) om det ökande socialbidragsberoendet i Stockholm
  Dnr 325-1107/2006.

Kommunfullmäktige beslöt utan omröstning medgiva att interpellationerna fick framställas.

Härefter beslöt kommunfullmäktige utan omröstning att bordlägga besvarandet av dessa interpellationer.

Sammanträdet ajournerades kl. 17.59 – 18.00.


§7 Anmälda skrivelser

Till kommunfullmäktige hade inkommit följande skrivelser vilka delgivits berörda organ:

Regeringsbeslut
av den 23 februari 2006

Beslut (23 februari) avseende överklagande av kommunfullmäktiges beslut (8 november 2005) angående förslag till detaljplan för kvarteret Snöflingan m.m. inom stadsdelen Kungsholmen.

Regeringen avslår överklagandena.

Dnr 311-2248/2004

Länsstyrelsens beslut
av den 10 mars 2006

Beslut (10 mars) med anledning av överklagande i fråga om detaljplan för delar av Ulvsunda 1:1 m.m. Stockholms kommun, kommunfullmäktiges beslut (12 december 2005).

Länsstyrelsen avslår överklagandena.

Dnr 311-3831/2005

Stockholms tingsrätt
Miljödomstolens beslut
av den 17 mars 2006

Beslut (17 mars) avseende Tillstånd enligt miljöbalken till uppförande av en be­tongtunnel mellan Riddarholmen och Söder Mälarstrand (Citybanan).

Miljödomstolen finner att den i målet upprättade miljökonsekvensbeskrivningen uppfyller kraven i 6 kap miljöbalken.

Dnr 303-3141/2005.

§8 Upprop

Kl. 18.05 förrättades upprop, varvid närvaro antecknades enligt ---------- Bilaga 1.

§9 Anmälan angående justering

Ordföranden anmälde att till justeringsmän utsetts ordföranden, förste och tredje vice ordförandena samt att justeringen kommer att äga rum måndagen den 27 mars 2006 kl. 15.00, vilket kommunfullmäktige godkände.


§10 Fyllnadsval (mem. 7, 9, 12, 18, 19 och 21 för år 2005 samt 1 och 4 för år 2006)

Kommunstyrelsens tidigare bordlagda memorial 7, 9, 12, 18, 19 och 21 för år 2005 samt 1 och 4 för år 2006 behandlades.

På förslag av förste vice ordföranden beslöt kommunfullmäktige utan omröstning att bordlägga val av en ledamot i styrelsen för Stockholm år 2004 Aktiebolag (mem. 2005:7), en revisorssuppleant hos Handelshögskolan (mem. 2005:12), en ledamot i fastighets- och saluhallsnämnden, en ledamot i stadsdelsnämnden Far­sta, en ersättare i stadsdelsnämnden Kista, en ersättare i stadsdelsnämnden Öster­malm (mem. 2005:18), en suppleant i styrelsen för Stiftelsen Stockholm Water Festival (mem. 2005:19), en ledamot i Oscar och Maria Wiklanders understöds­fond (mem. 2005:21), en nämndeman (mem. 2006:1), en nämndeman (mem. 2006:4).

I enlighet med valberedningens framlagda förslag – med den ändring som anmälts – utsåg kommunfullmäktige utan omröstning

Mem. 2005:9

i styrelsen för FB Servicehus AB för tiden till och med ordinarie bolagsstämma år 2007:

till suppleant: Ulla Jöhnk (s);

Mem. 2005:18

i konsumentnämnden för tiden till och med år 2006:

till ersättare: Annika Ödebrinck (s);

i stadsdelsnämnden Liljeholmen för tiden till och med år 2006:

till ledamot: Kata Hansson (s);

till ersättare: Amanj Mala Ali (s), Marica Esentals (s);

Mem. 2006:1

i styrelsen för Stiftelsen Tyrestaskogen för tiden till och med år 2007:

till suppleant: Louise Modig Hall (s);

Mem. 2006:4

i stadsdelsnämnden Norrmalm för tiden till och med år 2006:

till ersättare: Barbro Gåije (s);

i styrelsen för Aktiebolaget Familjebostäder för tiden till och med ordinarie bo­lagsstämma år 2007:

till ledamot: Desirée Pethrus Engström (kd);

i brand- och räddningsnämnden för tiden till och med år 2006:

till ledamot: Eva-Louise Erlandsson Slorach (s);

till nämndemän för tiden från och med den 1 april till och med den 31 december år 2006: Ebla Younan (s), Mehmet Göker (v), Martin Ängeby (fp).

§11 Avsägelser och fyllnadsval (mem. 2006:5; skrivelse 3)

Kommunstyrelsens memorial nr 2006:5 om avsägelser och fyllnadsval behandla­des.

Beslut

Med bifall till kommunstyrelsens förslag i memorialet beslöt kommunfullmäktige utan omröstning att

 1. godkänna i memorialet upptagen avsägelse från Magnus Hellström (m) –leda­mot i kommunfullmäktige - och hemställa hos länsstyrelsen om ny samman­räkning med anledning av den uppkomna vakansen

 2. godkänna i memorialet upptagna avsägelser från Thomas Gür (m) – ledamot i utbildningsnämnden, Lennart Franklin (kd) – ersättare i revisorsgrupp 1 och ersättare i revisorskollegiet, Niclas Karlsson (s) – ersättare i stadsdelsnämnden Maria-Gamla stan, Roland Englund (s) – ersättare i överförmyndarnämnden, Désirée Pethrus Engström (kd) – ledamot i socialtjänstnämnden, Lennart Mikaelsson (kd) – ledamot i marknämnden - Birgitta Axén (m) – ledamot i stadsdelsnämnden Enskede-Årsta har avlidit - och förrätta i memorialet före­slagna val

 3. om till ledamot utses förutvarande ersättare/suppleant utse ersättare/suppleant i den till ledamot utseddes ställe.

På förslag av förste vice ordföranden beslöt kommunfullmäktige utan omröstning att bordlägga val av en ersättare i stadsdelsnämnden Maria-Gamla stan, en ersät­tare i överförmyndarnämnden.

I enlighet med valberedningens framlagda förslag – med den ändring som anmälts – utsåg kommunfullmäktige utan omröstning


i utbildningsnämnden för tiden till och med år 2006:

till ledamot: Johan Sjölin (m);

i revisorsgrupp 1 för tiden till och med år 2006:

till ersättare: Nils Owe Engström (kd);

i revisorskollegiet för tiden till och med år 2006:

till ersättare: Nils Owe Engström (kd);

i socialtjänstnämnden för tiden till och med år 2006:

till ledamot: Ewa Samuelsson (kd);

i marknämnden för tiden till och med år 2006:

till ledamot: Gabriel Marawgeh (kd);

i stadsdelsnämnden Enskede-Årsta för tiden till och med år 2006:

till ledamot: Christian Jobrant (m);

i stadsdelsnämnden Enskede-Årsta för tiden till och med år 2006:

till ersättare: Eva Solberg (m).

§12 Översyn av avgifter för ansökningar om serveringstillstånd och tillsyn enligt alkohollagen (SFS 1994:1738) (utl. 2006:66)

Dnr 325-5111/2005

Kommunstyrelsens utlåtande nr 2006:66 behandlades. Utlåtandet gäller ett ärende om översyn av avgifter för ansökningar om serveringstillstånd och tillsyn enligt alkohollagen.

Ordet innehades av Peter Lundén-Welden, Paul Lappalainen, borgarrådet Olofsson, Abit Dundar, Monika Lindh och Desirée Pethrus Engström.

Yrkanden

Under överläggningen hade yrkats

dels bifall till kommunstyrelsens förslag,

dels av Peter Lundén-Welden (m) bifall till moderata samlingspartiets, folkpartiet liberalernas och kristdemokraternas gemensamma reservation i kommunstyrelsen.

Beslut

Efter framställda propositioner enligt dessa yrkanden beslöt kommunfullmäktige utan omröstning - i enlighet med kommunstyrelsens förslag - följande.

 1. Socialtjänstnämndens förslag till avgifter för ansökningar om serveringstill­stånd (bilaga 2 till utlåtandet) fastställs i enlighet med utlåtandet, att gälla fr.o.m. 2006-07-01.

 2. Socialtjänstnämndens förslag till avgifter för tillsyn enligt alkohollagen (bi­laga 3 till utlåtandet) fastställs i enlighet med utlåtandet, att gälla fr.o.m. 2006-04-01.

§13 Överföring av stadens minoritetsposter i de kommunala bolagen till Stockholms Stadshus AB

Villkorat av kommunfullmäktiges godkännande senast 31 mars 2006 (utl. 2006:67)

Dnr 129-240/2006

Kommunstyrelsens utlåtande nr 2006:67 behandlades. Utlåtandet gäller ett ärende om överföring av stadens minoritetsposter i de kommunala bolagen till Stock­holms Stadshus AB.

Ordet innehades av Ulf Fridebäck samt borgarråden Nordin, Gunnarsson och Billström.

Beslut

Med bifall till kommunstyrelsens förslag i utlåtandet beslöt kommunfullmäktige utan omröstning följande.

 1. Föreliggande avtal om försäljning av stadens minoritetsposter i aktier till Stockholms Stadshus AB, i de bolag där Stockholms Stadshus AB är majori­tetsägare, i enlighet med kommunfullmäktiges beslut i budget för år 2006 godkänns.

 2. Inom ramen för uppkommen reavinst får kommunstyrelsen disponera medel för att säkra en fortsatt förskoleutbyggnad.


§14 Namn för gator inom stadsdelarna Marieberg, Stadshagen och Kungsholmen – Hundra Knutars backe och Lilla Västerbron (utl. 2006:68)

Dnr 312-143/2006

Kommunstyrelsens utlåtande nr 2006:68 behandlades. Utlåtandet gäller ett förslag till namn för gator inom stadsdelarna Marieberg, Stadshagen och Kungsholmen – Hundra Knutars Backe och Lilla Västerbron.

Beslut

Med bifall till kommunstyrelsens förslag i utlåtandet beslöt kommunfullmäktige utan omröstning följande.

Namnen Hundra Knutars Backe och Lilla Västerbron fastställs som namn för tunnel och för bro/gata och namnet Rålambshovsbacken utgår, bilaga till utlå­tandet.

§15 Namn för gata inom stadsdelen Flaten – Flatens Skogsväg (utl. 2006:69)

Dnr 312-146/2006

Kommunstyrelsens utlåtande nr 2006:69 behandlades. Utlåtandet gäller ett förslag till namn för gata inom stadsdelen Flaten – Flatens Skogsväg.

Beslut

Med bifall till kommunstyrelsens förslag i utlåtandet beslöt kommunfullmäktige utan omröstning följande.

Namnet Flatens Skogsväg fastställs som namn för gata inom stadsdelen Flaten, bilaga till utlåtandet.

§16 Förslag till detaljplan för del av område vid Hornstull inom stadsdelen Södermalm, Dp 2000-08521-54 (utl. 2006:70)

Dnr 311-605/2006

Kommunstyrelsens utlåtande nr 2006:70 behandlades. Utlåtandet gäller ett förslag till detaljplan för del av område vid Hornstull inom stadsdelen Södermalm.

Ordet innehades av borgarrådet Börjeson, Cecilia Obermüller och Ulf Fridebäck.

Yrkanden

Under överläggningen hade yrkats

dels bifall till kommunstyrelsens förslag,

dels av Cecilia Obermüller (mp) bifall till miljöpartiets reservation i kommunsty­relsen.

Beslut

Efter framställda propositioner enligt dessa yrkanden beslöt kommunfullmäktige utan omröstning - i enlighet med kommunstyrelsens förslag - följande.

Detaljplan för del av område vid Hornstull inom stadsdelen Södermalm, Dp 2000-08521-54 antas.

§17 Förslag till detaljplan för Torshamnsgatan m.m. inom stadsdelen Kista,

Dp 2001-15501-54 (utl. 2006:71)

Dnr 311-606/2006

Kommunstyrelsens utlåtande nr 2006:71 behandlades. Utlåtandet gäller ett förslag till detaljplan för Torshamnsgatan m.m. inom stadsdelen Kista.

Ordet innehades av borgarrådet Börjeson, Åsa Romson och Hardy Hedman.

Beslut

Med bifall till kommunstyrelsens förslag i utlåtandet beslöt kommunfullmäktige utan omröstning följande.

Detaljplan för Torshamnsgatan m.m. inom stadsdelen Kista, Dp 2001-15501-54 antas.

§18 Motion om behovet av informationsinsatser och ett gruppboende för hemlösa med HIV/aids (utl. 2005:176)

Dnr 325-4916/2004

Kommunstyrelsens tidigare bordlagda utlåtande nr 2005:176 behandlades. Utlå­tandet gäller en motion av Peter Lundén-Welden och Kristina Axén Olin (båda m) i vilken de föreslår att staden initierar en informationskampanj om hiv/aids i Stockholm.

Ordet innehades av Peter Lundén-Welden, borgarrådet Olofsson, Abit Dundar, Didar Samaletdin, Monika Lindh, Desirée Pethrus Engström och Hardy Hedman.

Yrkanden

Under överläggningen hade yrkats

dels bifall till kommunstyrelsens förslag,

dels av Peter Lundén-Welden (m) bifall till moderata samlingspartiets och folk­partiet liberalernas gemensamma reservation i kommunstyrelsen.

Beslut

Efter framställda propositioner enligt dessa yrkanden beslöt kommunfullmäktige utan omröstning - i enlighet med kommunstyrelsens förslag - följande.

Motion (2004:73) av Peter Lundén-Welden och Kristina Axén Olin (båda m) om behovet av informationsinsatser och ett gruppboende för hemlösa med hiv/aids besvaras med vad som anförs i utlåtandet.

§19 Motion om Stockholm som försökskommun gällande egen normgivning för socialbidrag

Dnr 325-766/2005

Motion om skärpning av kraven för socialbidrag (utl. 2005:177)

Dnr 325-249/2005

Kommunstyrelsens tidigare bordlagda utlåtande nr 2005:177 behandlades. Utlå­tandet gäller dels en motion av Kristina Axén Olin (m) i vilken hon föreslår att kommunfullmäktige ska begära hos regeringen att Stockholm blir försökskommun gällande egen normgivning för socialbidrag, samt en motion av Jan Björklund m.fl. (fp) i vilken de föreslår en skärpning av kraven för socialbidrag.

Ordet innehades av Malin Strid, Cecilia Brinck, borgarråden Mogert och Olofsson, Monika Lindh, Åsa Öckerman, Ann-Marie Strömberg, Christopher Ödmann, Peter Lundén-Welden, Paul Lappalainen, Abit Dundar, Abebe Hailu och Hardy Hedman.

Propositionsordning

Ordföranden tog upp kommunstyrelsens förslag varemot ställdes moderata sam­lingspartiets och folkpartiet liberalernas respektive yrkanden i kommunstyrelsen. Vid propositioner på dessa yrkanden beslöt kommunfullmäktige utan omröstning att bifalla kommunstyrelsens förslag.

Beslut

Efter framställda propositioner enligt dessa yrkanden beslöt kommunfullmäktige utan omröstning - i enlighet med kommunstyrelsens förslag - följande.

Motionerna (2005:23) av Kristina Axén Olin (m) samt (2005:29) av Jan Björklund m.fl. (fp) avslås.


Ordningsfråga

Ordet innehades av Berthold Gustavsson (m) i en ordningsfråga angående debatt­stil.

§20 Bordlagt ärende

Kommunfullmäktige beslöt utan omröstning att åter bordlägga kommunstyrel­sens utlåtande nr 2005:178.

§21 Motion om kostnaderna för arbetslösheten i Stockholm (utl. 2005:187)

Dnr 331-1961/2004

Kommunstyrelsens tidigare bordlagda utlåtande nr 2005:187 behandlades. Utlå­tandet gäller en motion av Yvonne Fernell-Ingelström (m) i vilken hon föreslår att stadens majoritet måste initiera en politisk diskussion i ansvarsfrågan kring ar­betslösheten och dess kostnader.

Ordet innehades av Yvonne Fernell-Ingelström, Christopher Ödmann, borgarrådet Mogert, Martina Lind, Göran Holmström, Paul Lappalainen, Ulla Hamilton och Ann-Margarethe Livh.

Yrkanden

Under överläggningen hade yrkats

dels bifall till kommunstyrelsens förslag,

dels av Yvonne Fernell-Ingelström (m) och Martina Lind (fp) bifall till moderata samlingspartiets, folkpartiet liberalernas och kristdemokraternas gemensamma reservation i kommunstyrelsen.

Beslut

Efter framställda propositioner enligt dessa yrkanden beslöt kommunfullmäktige utan omröstning - i enlighet med kommunstyrelsens förslag - följande.

Motion (2004:29) av Yvonne Fernell-Ingelström (m) om kostnaderna för arbetslösheten i Stockholm anses besvarad med vad som anförs i utlåtandet.


§22 Bordlagda ärenden

Kommunfullmäktige beslöt utan omröstning att åter bordlägga kommunstyrel­sens utlåtanden nr 204, 205, 212, 213, 226 och 227 för år 2005 samt nr 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 32, 39, 40, 41, 42, 43, 48, 62, 63, 64 och 65 för år 2006.

Kommunfullmäktige beslöt även att bordlägga kommunstyrelsens utlåtanden nr 72 och 73 för år 2006.

§23 Motioner

Under tiden 7 – 20 mars 2006 väcktes och inlämnades följande motioner:

(2006:10) av Paul Lappalainen (mp) om test av krograsism i Stockholm
Dnr 332-1376/2006;

(2006:11) av Johanna Westin Sjö (m) om rätt till dagverksamhet efter eget val
Dnr 327-1379/2006.

Motionerna överlämnades till kommunstyrelsen för beredning.

Kommunfullmäktige åtskildes kl. 22.03.