Din position: Hem > Stockholms stad > Kommunfullmäktige > Sammanträde 2006-09-04

Sammanträde 2006-09-04

Datum
Klockan
16:00
Plats
Kommunfullmäktige

Kl. 16.00 behandlas interpellationer. Kl. 17.00-18.00 anordnas en muntlig frågestund då bo Läs mer...rgarråden svarar på ledamöternas frågor. Med början kl. 18.00 behandlas beslutsärenden. I mån av tid fortsättes därefter behandlingen av frågor och interpellationer.


Rotel I: Finansroteln; borgarrådet Annika Billström
Rotel II: Stadsbyggnads- och idrottsroteln; borgarrådet Kersti Py Börjeson
Rotel III: Gatu- och fastighetsroteln; borgarrådet Leif Rönngren
Rotel IV: Skolroteln; borgarrådet Kersti Py Börjeson
Rotel V: Kultur-, arbetsmarknads- och personalroteln; borgarrådet Roger Mogert
Rotel VI: Integrations- och demokratiroteln; borgarrådet Teres Lindberg
Rotel VII: Socialroteln; borgarrådet Margareta Olofsson
Rotel VIII: Miljöroteln; borgarrådet Viviann Gunnarsson

BORDLAGDA INTERPELLATIONER

2 Nr 2006:8 av Nina Ekelund (kd) om nolltolerans mot våldtäkter och sexuella trakasserier på stadens bad. RII

3 Nr 2006:10 av Peter Lundén-Welden (m) om fler barnfamiljer bland hemlösa. RVII

4 Nr 2006:11 av Peter Lundén-Welden (m) om barn i institutionsvård. RVII

5 Nr 2006:15 av Mikael Söderlund (m) om Tensta och utvecklingen i vår ytterstad. RVI

6 Nr 2006:16 av Mikael Söderlund (m) om chockhöjda hyror för ridskolor. RII

7 Nr 2006:17 av Mikael Söderlund (m) om förbättrad belysning av Stadshuset. RIII

8 Nr 2006:19 av Désirée Pethrus Engström (kd) om hundbajset längs stadens gator och parkvägar. RIII

9 Nr 2006:20 av Lotta Edholm (fp) om skillnader i betygssättning. RIV

10 Nr 2006:21 av Nina Ekelund (kd) om situationen för unga kvinnor i stadens skolor – fler vuxna behövs. RIV

11 Nr 2006:22 av Nina Ekelund (kd) om kultur- och fritidsutbudet för unga funktionshindrade i Stockholm. RV

12 Nr 2006:23 av Ewa Samuelsson (kd) om situationen för unga kvinnor. RVII

13 Nr 2006:24 av Birgitta Holm (m) om infriat vallöfte av (s). RI

14 Nr 2006:25 av Fredrik Malm (fp) om miljöavgiftskansliets öppethållande. RI

NY INTERPELLATION

15 Nr 2006:26 av Kristina Alvendal (m) om kompetensfonden. RV

BORDLAGDA BESLUTSÄRENDEN

20 Bordlagda valärenden.

Mem. 2005:7, i vad avser val av en ledamot i styrelsen för Stockholm år 2004 Aktiebolag.
Mem. 2005:12, i vad avser val av en revisorssuppleant hos Handelshögskolan.
Mem. 2005:18, i vad avser val av en ledamot i fastighets- och saluhallsnämnden och en ledamot i stadsdelsnämnd.
Mem. 2005:19, i vad avser val av en suppleant i styrelsen för Stiftelsen Stockholm Water Festival.
Mem. 2005:21, i vad avser val av en ledamot i Oscar och Maria Wiklanders understödsfond.
Mem. 2006:6, i vad avser val av två ledamöter varav en ordförande i styrelsen för Stockholm år 2004 AB och en ersättare i stadsdelsnämnd.
Mem. 2006:7, i vad avser val av en ersättare i stadsdelsnämnd.
Mem. 2006:8, i vad avser val av en ersättare i stadsdelsnämnd, en suppleant i styrelsen för CentrumKompaniet i Stockholm AB och två nämndemän.
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

NYA BESLUTSÄRENDEN (exkl. motioner)

21 Mem. 2006:9. Avsägelser och fyllnadsval.

22 Utl. 2006:154. Ändring av antalet borgarråd med föredragningsskyldighet samt förslag till förändrad fördelning av föredragningsskyldighet.

R o t e l I I

23 Utl. 2006:155. Översyn av ansvar, resursutnyttjande och samverkan kring stadens gymnastik- och idrottsanläggningar. Del II avseende fastighetsöverföring samt upplåtelsevillkor. Översyn och revidering av gällande prislista för uthyrning av skollokaler. Hemställan från Liljeholmens stadsdelsnämnd.

R o t e l I I I

24 Utl. 2006:156. Byggkostnadsprojektets genomförande - avrapportering 2005.

25 Utl. 2006:157. Den europeiska trafikantveckan och ”I stan utan min bil” 2006 med klimatförändringen som tema. Inbjudan från Naturvårdsverket, Vägverket och Banverket.

26 Utl. 2006:158. Bostadsprojektet Ågesta Broväg i Farsta - Genomförandebeslut. Hemställan från marknämnden.

27 Utl. 2006:159. Genomförandebeslut för projektet Gyllene Ratten i Hägersten. Hemställan från marknämnden.

R o t e l I V

28 Utl. 2006:160. Kvalitetsredovisning för Stockholms stads pedagogiska verksamheter för 2005.

R o t e l V

29 Utl. 2006:161. Stockholms stads hedersbelöning. Skrivelse av Leif Rönngren (s).

R o t e l V I I

30 Utl. 2006:162. Riktlinjer för handläggning av dödsboärenden. Förslag från socialtjänstnämnden.

31 Utl. 2006:163. Reviderade riktlinjer för tobakstillsyn. Hemställan från socialtjänstnämnden.

32 Utl. 2006:164. Reviderade riktlinjer för folkölstillsyn. Hemställan från socialtjänstnämnden.

33 Utl. 2006:165. Folkhälsoprogram för Stockholms stad. Hemställan från socialtjänstnämnden. Minoritetsåterremiss från kommunfullmäktige den 12 juni 2006.

R o t e l V I I I

34 Utl. 2006:166. Stockholms miljöprogram 2007-2010.

R o t e l I

35 Utl. 2006:167. Förslag till organisation för samarbete om gemensamma utvecklingsfrågor inom ramen för Söderortsvisionen.

36 Utl. 2006:168. Förslag om i vilka tidningar kommunfullmäktiges sammanträden skall annonseras.

37 Utl. 2006:169. Avtal angående huvudvattenledning för leverans av vatten till Strängnäs kommun och utökad leverans av vatten till Ekerö kommun. Hemställan från Stockholm Vatten AB.

BORDLAGDA MOTIONER

38 Utl. 2005:204. Utseende av fler vigsel/registreringsförrättare i Stockholms stad. Motion av Inge-Britt Lundin (fp) (2005:37). RV

39 Utl. 2005:227. Utmaningsrätt. Motion av Kristina Axén Olin m.fl. (m) (2005:32). RI

40 Utl. 2006:27. Vuxna dövas, bl.a. döva invandrares, möjlighet till kommunal vuxenutbildning. Motion av Lars Rådh (s) (2000:25). RIV

41 Utl. 2006:28. Öronmärkning av invandrarelevers pengar. Motion av Fahri Ölcer (fp) (2003:31). RIV

42 Utl. 2006:29. Valfrihet för SFI-studerande. Motion av Mikael Söderlund (m) (2004:24). RIV

43 Utl. 2006:30. Fri entré till stadens museer och kulturinstitutioner. Motion av Per Sundgren och Maria Hannäs (båda v) (2001:21). RV

44 Utl. 2006:32. Handlingsplan för anställda inom staden som utsatts för våld. Motion av Ewa Samuelsson (kd) (2005:52). RV

45 Utl. 2006:39. Utarbetande av en gemensam databas för äldreboenden i Stockholms län. Motion av Ewa Samuelsson (kd) (2005:24). RVII

46 Utl. 2006:40. Vikten av internationell strategi. Motion av Kristina Axén Olin (m) (2004:2). RI

47 Utl. 2006:41. Uppförandekod i offentlig upphandling. Motion av Åsa Romson (mp) (2005:51). RI

48 Utl. 2006:42. Europas bästa lärare – en förutsättning för Europas bästa skola. Motion av Agneta Rehnvall och Sten Nordin (båda m) (1997:72). Läraryrket – dags för stolta lärare. Motion av Jan Björklund m.fl. (fp) (1998:12). RIV

49 Utl. 2006:48. Försäljning av AB Stokab. Motion av Jan Björklund m.fl. (fp) (2003:32). Försäljning av AB Stokab till kunderna. Motion av Ewa Samuelsson och Anders Broberg (båda kd) (2004:63). RI

50 Utl. 2006:62. Isbana på Norra Latins skolgård. Motion av Viviann Gunnarsson (mp) (2001:73). RII

51 Utl. 2006:64. Ledning för fjärrvärme från Forsmarks kärnkraftverk till Stockholm. Motion av Jan Björklund m.fl. (fp) (2004:6). RVIII

52 Utl. 2006:65. Åtgärder för att rädda tidningsinsamlingen. Motion av Lotta Edholm (fp) (2004:71). RVIII

53 Utl. 2006:86. Upprustning av Tranebergs idrottsplats. Motion av Lars Furehed (s) (2001:91). RII

54 Utl. 2006:91. Skyltning av Stockholms tunnlar. Motion av Didar Samaletdin och Ulf Fridebäck (båda fp) (2004:41). RIII

55 Utl. 2006:92. Kraftigt bantad politisk och administrativ organisation i Stockholms stad. Motion av Jan Björklund m.fl. (fp) (2003:14). RVI

56 Utl. 2006:93. Sammanslagning av stadens ombudsmän. Motion av Hardy Hedman och Göran Holmström (båda kd) (2003:17). RI+VI

57 Utl. 2006:99. Hälsosamtal för äldre boende hemma. Motion av Christer G Wennerholm och Margareta Björk (båda m) (2005:41). RVII

58 Utl. 2006:100. Skönhetsrådets avskaffande. Motion av Kristina Alvendal (m) (2004:32). RVIII

59 Utl. 2006:101. Förutsättningsskapande åtgärder för äkta bredband och tillgången till Internet via telenätet för stockholmarna. Motion av Rolf Könberg (m) (2005:57). RI

60 Utl. 2006:123. Initiativ från Stockholms stad till beredskapssamverkan med andra kommuner. Motion av Fredrik Wallén (kd) (2006:3). RI

61 Utl. 2006:147. Skydd för Järvafältet. Motion av Michael Arthursson m.fl. (c) (1998:69). RII

62 Utl. 2006:149. Metod att motverka diskriminering vid arbetskraftrekrytering i staden. Motion av Anita Habel (v) (2002:3). Återremiss från kommunfullmäktige den 24 oktober 2005. RV

63 Utl. 2006:150. Krafttag mot antisemitismen i Stockholms förorter. Motion av Jan Björklund och Fredrik Malm (båda fp) (2004:8). RVI

64 Utl. 2006:151. En mer nätvänlig och mer demokratisk stockholmspolitik. Motion av Yvonne Fernell-Ingelström (m) (2004:39). RVI

65 Utl. 2006:152. Användning av diskrimineringskontroller för att främja Stockholms arbete avseende jämlikhet med hänsyn till kön, etnicitet, religion, funktionshinder, sexuell läggning och ålder. Motion av Paul Lappalainen (mp) (2005:59). RVI

66 Utl. 2006:153. Korttidsboende och avlastning utomlands. Motion av Margareta Björk (m) (2004:48). Vidareutveckling av valfriheten med vård utomlands. Motion av Karl Bern (fp) (2004:51). RVII

NYA MOTIONER, R o t e l V I I

67 Utl. 2006:170. Anslutning till Webcare – regionalt IT-stöd för informationsöverföring i vårdkedjan. Motion av Margareta Björk och Christer Wennerholm (båda m) (2005:39).

68 Utl. 2006:171. Omsorgen om de funktionshindrade. Motion av Kristina Axén Olin och Peter Lundén-Welden (båda m) (2005:69).

R o t e l I

69 Utl. 2006:172. Säkerhetschefer och tydliga ramar för säkerhetsarbetet i stadens förvaltningar och bolag. Motion av Fredrik Wallén (kd) (2005:68).

Bilagor till protokoll
Debattprotokoll (321 kb)
Mötesinformation

Protokollfört vid Stockholms kommunfullmäktiges sammanträde iStadshuset måndagen den 4 september 2006 kl. 16.00

Justerat den 11 september 2006; anslaget den 12 september 2006

Barry Andersson

Bo Bladholm

Maria Hannäs

§1 Justering

Förste vice ordföranden Bo Bladholm (m) och tredje vice ordföranden Maria Hannäs (v) utsågs att jämte ordföranden Barry Andersson (s) justera och expedi­era dagens protokoll. Justeringen kommer att ske måndagen den 11 september 2006 kl. 15.00.

§2 Närvaro

Närvaro antecknades enligt ----------------------------------------------------- Bilaga 1.


§3 Interpellation om nolltolerans mot våldtäkter och sexuella trakasserier på stadens bad (nr 2006:8)

Dnr 328-1106/2006

Nina Ekelund (kd) hade lämnat in en interpellation om nolltolerans mot våldtäkter och sexuella trakasserier på stadens bad.

Kommunfullmäktige hade den 20 mars 2006 beslutat medgiva att interpellationen fick framställas.

Borgarrådet Börjeson hänvisade till utdelat interpellationssvar ------------ Bilaga 2.

I debatten yttrade sig Nina Ekelund, borgarrådet Börjeson och Åsa Öckerman.

§4 Interpellation om fler barnfamiljer bland hemlösa (nr 2006:10)

Dnr 325-1644/2006

Peter Lundén-Welden (m) hade lämnat in en interpellation om fler barnfamiljer bland hemlösa.

Kommunfullmäktige hade den 24 april 2006 beslutat medgiva att interpellationen fick framställas.

Borgarrådet Olofsson hänvisade till utdelat interpellationssvar ------------ Bilaga 3.

§5 Interpellation om barn i institutionsvård (nr 2006:11)

Dnr 325-1645/2006

Peter Lundén-Welden (m) hade lämnat in en interpellation om barn i institutionsvård.

Kommunfullmäktige hade den 24 april 2006 beslutat medgiva att interpellationen fick framställas.

Borgarrådet Olofsson hänvisade till utdelat interpellationssvar ------------ Bilaga 4.


§6 Interpellation om Tensta och utvecklingen i vår ytterstad (nr 2006:15)

Dnr 339-1877/2006

Mikael Söderlund (m) hade lämnat in en interpellation om Tensta och utvecklingen i vår ytterstad.

Kommunfullmäktige hade den 8 maj 2006 beslutat medgiva att interpellationen fick framställas.

Borgarrådet Lindberg hänvisade till utdelat interpellationssvar ----------- Bilaga 5.

I debatten yttrade sig borgarråden Söderlund och Lindberg, Ann-Katrin Åslund, Ann-Marie Strömberg och borgarrådet Rönngren.

§7 Bordlagd interpellation

Kommunfullmäktige beslöt utan omröstning att åter bordlägga besvarandet av interpellation nr 2006:16.

§8 Interpellation om förbättrad belysning av Stadshuset (nr 2006:17)

Dnr 329-1879/2006

Mikael Söderlund (m) hade lämnat in en interpellation om förbättrad belysning av Stadshuset.

Kommunfullmäktige hade den 8 maj 2006 beslutat medgiva att interpellationen fick framställas.

Borgarrådet Rönngren hänvisade till utdelat interpellationssvar ----------- Bilaga 6.

I debatten yttrade sig borgarråden Söderlund och Rönngren.

§9 Bordlagda interpellationer

Kommunfullmäktige beslöt utan omröstning att åter bordlägga besvarandet av interpellationerna nr 19, 20, 21, 22, 23, 24 och 25 för år 2006.


§10 Interpellation

Anmäldes ingiven interpellation:

(2006:26) av Kristina Alvendal (m) om kompetensfonden
Dnr 109-2579/2006.

Kommunfullmäktige beslöt utan omröstning medgiva att interpellationen fick framställas.

Härefter beslöt kommunfullmäktige utan omröstning att bordlägga besvarandet av denna interpellation.

§11 Muntlig frågestund

Fråga nr 1. Arenan

Borgarrådet Edholm (fp) ställde en fråga om Arenan.

Kommunfullmäktige beslöt utan omröstning medgiva att frågan fick framställas.

Ordet innehades av borgarråden Edholm och Billström.

Fråga nr 2. Multifunktionsarena

Ewa Samuelsson (kd) ställde en fråga om multifunktionsarena.

Kommunfullmäktige beslöt utan omröstning medgiva att frågan fick framställas.

Ordet innehades av Ewa Samuelsson och borgarrådet Billström.

Fråga nr 3. Bostadsrättsomvandling

Madeleine Sjöstedt (fp) ställde en fråga om bostadsrättsomvandling.

Kommunfullmäktige beslöt utan omröstning medgiva att frågan fick framställas.

Ordet innehades av Madeleine Sjöstedt och borgarrådet Lindberg.


Fråga nr 4. Barngruppernas storlek

Nina Ekelund (kd) ställde en fråga om barngruppernas storlek.

Kommunfullmäktige beslöt utan omröstning medgiva att frågan fick framställas.

Ordet innehades av Nina Ekelund och borgarrådet Börjeson.

Fråga nr 5. Långbrobergs servicehus

Karl Bern (fp) ställde en fråga om Långbrobergs servicehus.

Kommunfullmäktige beslöt utan omröstning medgiva att frågan fick framställas.

Ordet innehades av Karl Bern och borgarrådet Olofsson.

Fråga nr 6. Ombyggnaden av Liljeholmsbron

Cecilia Brinck (m) ställde en fråga om ombyggnaden av Liljeholmsbron.

Kommunfullmäktige beslöt utan omröstning medgiva att frågan fick framställas.

Ordet innehades av Cecilia Brinck och borgarrådet Rönngren.

Fråga nr 7. Byggnation Lillsjöparken

Désirée Pethrus Engström (kd) ställde en fråga om byggnation Lillsjöparken.

Kommunfullmäktige beslöt utan omröstning medgiva att frågan fick framställas.

Ordet innehades av Désirée Pethrus Engström och borgarrådet Börjeson.

§12 Interpellation om hundbajset längs stadens gator och parkvägar (nr 2006:19)

Dnr 309-1897/2006

Återupptogs tidigare under sammanträdet bordlagd interpellation av Désirée Pethrus Engström (kd) om hundbajset längs stadens gator och parkvägar.

Kommunfullmäktige hade den 8 maj 2006 beslutat medgiva att interpellationen fick framställas.

Borgarrådet Rönngren hänvisade till utdelat interpellationssvar ----------- Bilaga 7.

I debatten yttrade sig Désirée Pethrus Engström, borgarrådet Rönngren samt Åsa Öckerman.

§13 Anmälda skrivelser

Till kommunfullmäktige hade inkommit följande skrivelser vilka delgivits berörda organ:

Krisledningsnämndens ordförande har den 17 juli 2006 bedömt att krislednings­nämnden ska aktiveras och har fattat beslut med anledning av krissituationen i Mellanöstern

Dnr 001-3099/2006

Regeringsbeslut

av den 24 maj 2006

Beslut (24 maj) med anledning av överklagande i fråga om detaljplan, stadsbygg­nadsnämndens beslut (23 oktober 2005) för kv. Sexmännen m.m. och del av kv. Gamlebo m.m. i stadsdelarna Gamla Enskede, Stureby och Svedmyra.

Regeringen ändrar, med anledning av överklagandet och med ändring av länssty­relsens beslut, kommunens beslut den 13 oktober 2005 att anta detaljplan för kv. Sexmännen m.m. och del av kv. Gamlebo m.m., vad avser planbestämmelserna under rubriken ”Störningsskydd”.

Kammarrätten i Stockholms beslut

av den 8 juni 2006

Beslut (protokoll 8 juni) med anledning av överklagat avgörande i Länsrätten (be­slut 24 mars) avseende Översyn av resursfördelningssystem för förskola, grund­skola, barn med behov av särskilt stöd.

Kammarrätten meddelar inte prövningstillstånd. Länsrättens avgörande står fast.

Dnr 321-838/2004

Länsstyrelsen i Stockholms beslut

av den 13 juni 2006

Beslut (13 juni) med anledning av överklagande avseende detaljplan för område vid kvarteret Videbusken, kommunfullmäktiges beslut (20 februari).

Länsstyrelsen avslår överklagandena.

Dnr 311-5182/2005


Kammarrätten i Stockholms beslut

av den 14 juni

Beslut (protokoll 14 juni) med anledning av överklagat avgörande i Länsrätten (beslut 27 februari) avseende översyn av resursfördelningssystem för omsorg om personer med funktionshinder.

Kammarrätten meddelar inte prövningstillstånd. Länsrättens avgörande står fast.

Dnr 326-2101/2005

Regeringskansliets

beslut av den 20 juni 2006

Beslut (20 juni) med anledning av Vägverkets återkallande av överklagande avse­ende Stockholms stads beslut att anta detaljplan för kv. Kojan m.m..

Regeringskansliet avskriver ärendet.

Dnr 311-930/2005

Länsrätten i Stockholms läns beslut

av den 20 juni 2006

Beslut (20 juni) angående överklagande av kommunfullmäktiges beslut (2 juni 2003) Genomförandeplan för miljöavgifter - trängselavgifter (försöksverksamhet).

Länsrätten avvisar överklagandet.

Dnr 309-1313/2003

Regeringsbeslut

av den 14 juni 2006

Beslut (14 juni) med anledning av överklagande i fråga om detaljplan stadsbygg­nadsnämndens beslut (24 november 2005) för område vid kv. Kolmilan i stads­delen Hagsätra, Stockholms kommun.

Regeringen avslår överklagandet.

Regeringsbeslut

av den 14 juni 2006

Beslut (14 juni) angående överklagande av kommunfullmäktiges beslut (3 oktober) avseende detaljplan för Sabbatsberg 23 m.m. inom stadsdelen Vasa­staden i Stockholm.

Regeringen avslår överklagandet.

Dnr 311-2934/2005

Regeringsbeslut

av den 21 juni 2006

Beslut (21 juni) med anledning av överklagande i fråga om fastighetsplan stads­byggnadsnämndens beslut (21 februari) för del av kvarteret Klaviaturet inom stadsdelen Herrängen, Stockholms kommun.

Regeringen avslår överklagandet.

Länsstyrelsen i Stockholms beslut

av den 27 juni 2006

Beslut (27 juni) med anledning av överklagande avseende detaljplan för område vid kvarteret Glädjen m.m. inom stadsdelen Stadshagen, kommunfullmäktiges beslut (6 mars).

Länsstyrelsen avslår överklagandet.

Dnr 311-604/2006

Regeringsbeslut

av den 21 juni 2006

Beslut (21 juni) med anledning av överklagande i fråga om detaljplan, stadsbygg­nadsnämndens beslut (22 september 2005) för del av kv. Tänkespråket m.m. i stadsdelen Höglandet.

Regeringen avslår överklagandena.

Kammarrätten i Stockholms beslut

av den 5 juli 2006

Beslut (protokoll 5 juli) med anledning av överklagat avgörande i Länsrätten (be­slut 22 december 2005) avseende översyn av resursfördelningssystem för social­psykiatrin.

Kammarrätten meddelar inte prövningstillstånd. Länsrättens avgörande står fast.

Dnr 325-1700/2005

Regeringsrättens beslut

av den 4 juli 2006

Protokoll (4 juli) med anledning av överklagat avgörande i Kammarrätten

(beslut 10 juni 2004) avseende bildandet av ett permanent internationellt

vatteninstitut (SIWI).

Regeringsrätten meddelar prövningstillstånd.

Dnr 023-1207/2002

Regeringsrättens beslut

av den 19 juli 2006

Beslut (19 juli) med anledning av överklagat avgörande i Kammarrätten (6 april 2004) avseende Upphandling av entreprenader för LIP-projektet - sanering av förorenad mark i Stockholm.

Regeringsrätten avvisar ansökningen om rättsprövning.

Regeringsrätten meddelar inte prövningstillstånd. Kammarrättens beslut

den 6 april 2004 att inte meddela prövningstillstånd står fast.

Dnr 302-2250/2002


Länsrätten i Stockholms läns beslut

av den 27 juli 2006

Beslut (27 juli) angående överklagande av kommunfullmäktiges beslut (14 juni) avseende genomförande av projekt Biogasbåtar.

Länsrätten avslår överklagandet.

Dnr 314-2322/2006

Länsstyrelsen i Stockholms läns beslut

av den 28 juli 2006

Beslut (28 juli) med anledning av överklagande avseende detaljplan för del av fastigheten Stapelbädden 7 m.m. i stadsdelen Gröndal, kommunfullmäktiges be­slut (3 april)

Länsstyrelsen avslår överklagandena.

Dnr 311-1388/2006

Länsrätten i Stockholms beslut

av den 14 augusti 2006

Beslut (14 augusti) angående överklagande av kommunfullmäktiges beslut (12 juni) Förslag till hamnstrategi för Stockholm.

Länsrätten avslår överklagandet.

Dnr 309-3360/2005

Länsrätten i Stockholms beslut

av den 22 augusti 2006

Beslut (22 augusti) angående överklagande av kommunfullmäktiges beslut (12 juni) avseende genomförandeavtal för Citybanan i Stockholm mellan Svenska staten genom Banverket, Stockholms läns landsting och marknämnden.

Länsrätten avslår yrkandet om inhibition.

Dnr 314-2157/2006

Länsstyrelsen i Stockholms läns beslut

av den 21 augusti 2006

Beslut (21 augusti) med anledning av överklagande avseende detaljplan för om­råde vid Hornstull, kommunfullmäktiges beslut (20 mars).

Länsstyrelsen avslår överklagandena.

Dnr 311-605/2006

§14 Upprop

Kl. 18.08 förrättades upprop, varvid närvaro antecknades enligt ---------- Bilaga 1.


§15 Anmälan angående justering

Ordföranden anmälde att till justeringsmän utsetts ordföranden, förste och tredje vice ordförandena samt att justeringen kommer att äga rum måndagen den 11 september 2006 kl. 15.00, vilket kommunfullmäktige godkände.

§16 Fyllnadsval (mem. 7, 12, 18, 19 och 21 för år 2005 samt 6, 7 och 8 för år 2006)

Kommunstyrelsens tidigare bordlagda memorial nr 7, 12, 18, 19 och 21 för år 2005 samt 6, 7 och 8 för år 2006 behandlades.

På förslag av förste vice ordföranden beslöt kommunfullmäktige utan omröstning att bordlägga val av en ledamot i styrelsen för Stockholm år 2004 Aktiebolag (mem. 2005:7), en revisorssuppleant hos Handelshögskolan (mem. 2005:12), en ledamot i fastighets- och saluhallsnämnden, en ledamot i stadsdelsnämnden Farsta (mem. 2005:18), en suppleant i styrelsen för Stiftelsen Stockholm Water Festival (mem. 2005:19), en ledamot i Oscar och Maria Wiklanders understödsfond (mem. 2005:21), två ledamöter varav en ordförande i styrelsen för Stockholm år 2004 Aktiebolag, en ledamot i stadsdelsnämnden Kista (mem. 2006:7) en ersättare i stadsdelsnämnden Skärholmen, en ersättare i CentrumKompaniet i Stockholm AB (mem. 2006:8).

Härefter utsåg kommunfullmäktige utan omröstning

Mem. 2006:6

i stadsdelsnämnden Spånga-Tensta för tiden till och med år 2006:

till ersättare: Anna Jonazon (s);

Mem. 2006:8

till nämndemän för tiden från och med den 1 oktober till och med den 31 december år 2006: Sigvard Axelsson (s), Erika Nysäter (v).


§17 Avsägelser och fyllnadsval (mem. 2006:9)

Kommunstyrelsens memorial nr 2006:9 om avsägelser och fyllnadsval behandla­des.

Beslut

Med bifall till kommunstyrelsens förslag i memorialet beslöt kommunfullmäktige utan omröstning att

1. godkänna i memorialet upptagna avsägelser från Erik Nilsson (s) - ersättare i Mälardalsrådet och som ombud i Svenska kommunförbundets kongress, Jerker Hansson (s) – ledamot i stadsdelsnämnden Liljeholmen, Magnus Hellström (m) – vice ordförande tilllika ledamot i stadsdelsnämnden Liljeholmen, Christer Wicksell (m) - ledamot i stadsdelsnämnden Hägersten, Lennart Sandström (fp) – revisorssuppleant i stiftelsen Wilhelm Govenii minne, Marie-Helena Ohlsson (mp) - ersättare i socialtjänstnämnden, Henrik Mannerstråle (mp) – ledamot i socialtjänstnämnden – och förrätta i memorialet föreslagna val

2. om till ledamot utses förutvarande ersättare/suppleant utse ersättare/suppleant i den till ledamot utseddes ställe.

På förslag av förste vice ordföranden beslöt kommunfullmäktige utan omröstning att bordlägga val av en ersättare i Mälardalsrådet, ett ombud i Svenska kommun­förbundets kongress, en lekmannarevisorssuppleant i stiftelsen Wilhelm Govenii minne, två nämndemän.

Härefter utsåg kommunfullmäktige utan omröstning

i stadsdelsnämnden Liljeholmen för tiden till och med år 2006:

till ledamot tillika vice ordförande: Daniel Somos (m);

till: ledamöter: Anita Schneider (m), Erik Bromander (s);

till ersättare: Peter Bacskay (m);

i stadsdelsnämnden Hägersten för tiden till och med år 2006:

till: ledamot: Sören Swärd (m);

i socialtjänstnämnden för tiden till och med år 2006:

till: ledamot: Gertrud Brorsson (mp);

till ersättare: Stefan Nilsson (mp);

till nämndemän för tiden från och med den 1 oktober till och med den 31 december år 2006: Ola Wilny (s), Börje Häggman (m), Ingrid Gunnarsson Redford (m), Anne-Lie Vainik (kd), Helena Smejko (v).

§18 Ändring av antalet borgarråd med föredragningsskyldighet samt förslag till förändrad fördelning av föredragningsskyldighet (utl. 2006:154)

Dnr 013-3339/2006

Kommunstyrelsens utlåtande nr 2006:154 behandlades. Utlåtandet gäller ett ärende om ändring av antalet borgarråd med föredragningsskyldighet samt förslag till förändrad fördelning av föredragningsskyldighet.

Beslut

Med bifall till kommunstyrelsens förslag i utlåtandet beslöt kommunfullmäktige utan omröstning följande.

Antalet borgarråd med föredragningsskyldighet minskas från åtta till sju under tiden 23 augusti - 15 oktober 2006.

§19 Översyn av ansvar, resursutnyttjande och samverkan kring stadens gymnas­tik- och idrottsanläggningar

Del II avseende fastighetsöverföring samt upplåtelsevillkor

Dnr 328-3636/2004

Översyn och revidering av gällande prislista för uthyrning av skollokaler

Hemställan från Liljeholmens stadsdelsnämnd (utl. 2006:155)

Dnr 322-4422/2005

Kommunstyrelsens utlåtande nr 2006:155 behandlades. Den del av utlåtandet som kommunfullmäktige ska behandla gäller ett ärende om översyn av ansvar, resurs­utnyttjande och samverkan kring stadens gymnastik- och idrottsanläggningar.

Ordet innehades av borgarrådet Börjeson, Caroline Silverudd Lundbom, Peter Nilsson, borgarrådet Söderlund, Ewa Samuelsson, Ann-Marie Strömberg och Maria Hannäs.

Beslut

Med bifall till kommunstyrelsens förslag i utlåtandet beslöt kommunfullmäktige utan omröstning följande.

1. Idrottsnämnden och SISAB skall återkomma till kommunfullmäktige med genomförandebeslut för fastighetsöverföring till idrottsnämnden av fastighe­terna Bandhagshallen, Blackebergshallen, Bredängshallen, Gubbängsbadet, Gärdeshallen, Hagsätrahallen, Kärrtorpshallen, Spångahallen, Thorildsplans­hallen, Hässelbyhallen och S:t Erikshallen. I genomförandebeslutet skall ut­över investeringsutgiften även framtida drift- och kapitalkostnadskonsekven­ser beaktas.

2. Villkor för upplåtelse och uthyrning av idrottsanläggningar godkänns enligt bilaga 3.

3. Nya idrottshallar inordnas i de nya villkoren för upplåtelser mellan idrotts­nämnden och stadsdelsnämnderna/utbildningsnämnden.

4. Överföringen av budgetmedel godkänns med totalt 24,7 mnkr till idrottsnämn­den varav 7,0 mnkr överförs från grundskoleschablonen och 17,7 mnkr från gymnasieschablonen.

5. Nuvarande överenskommelse om ”upplåtelser och förhyrning av idrotts­anläggningar” som slöts via beslut i dåvarande skolstyrelsen 1992-11-12 och dåvarande fritidsnämnden 1992-11-17 upphör att gälla.

6. Idrottsnämnden ska fortsätta arbetet med att ta fram en enhetlig taxa för kväl­lar och helger.

7. Stadsdelsnämnderna och utbildningsnämnden skall upplåta sina idrottshallar för föreningsverksamhet under kvällar och helger mot en ersättning om 50 kr per timme och hall (när idrottsförvaltningen ansvarar för tillsynen) och 100 kr per timme och hall (när stadsdelsförvaltningarna/utbildningsförvaltningen an­svarar för tillsynen).

§20 Byggkostnadsprojektets genomförande – avrapportering 2005 (utl. 2006:156)

Dnr 316-79/2006

Kommunstyrelsens utlåtande nr 2006:156 behandlades. Utlåtandet gäller ett ärende om byggkostnadsprojektets genomförande – avrapportering 2005.

Ordet innehades av borgarråden Rönngren och Söderlund, Anders Broberg, Madeleine Sjöstedt, Tord Bergstedt och Kristina Alvendal.

Yrkanden

Under överläggningen hade yrkats

dels bifall till kommunstyrelsens förslag,

dels av Madeleine Sjöstedt (fp) bifall till moderata samlingspartiets, folkpartiet liberalernas och kristdemokraternas gemensamma reservation i kommunstyrelsen.


Beslut

Efter framställda propositioner enligt dessa yrkanden beslöt kommunfullmäktige utan omröstning - i enlighet med kommunstyrelsens förslag - följande.

Rapporten ”Byggkostnadsprojektets genomförande” godkänns.

§21 Den europeiska trafikantveckan och ”I stan utan min bil” 2006 med klimat­förändringen som tema

Inbjudan från Naturvårdsverket, Vägverket och Banverket (utl. 2006:157)

Dnr 314-2202/2006

Kommunstyrelsens utlåtande nr 2006:157 behandlades. Utlåtandet gäller en in­bjudan från Naturvårdsverket, Vägverket och Banverket om Den europeiska trafi­kantveckan och ”I stan utan min bil” 2006 med klimatförändringen som tema.

Ordet innehades av Rolf Könberg, Åsa Romson, borgarrådet Rönngren, Ann-Marie Strömberg, Per Bolund, Ann Mari Engel, Martina Lind, Ewa Samuelsson, Mirja Särkiniemi, Inge-Britt Lundin och Ulf Fridebäck.

Propositionsordning

Ordföranden tog upp kommunstyrelsens förslag varemot ställdes moderata sam­lingspartiets och folkpartiet liberalernas gemensamma yrkande i kommunstyrel­sen. Vid propositioner på dessa yrkanden beslöt kommunfullmäktige utan omröst­ning att bifalla kommunstyrelsens förslag.

Beslut

Efter framställda propositioner enligt dessa yrkanden beslöt kommunfullmäktige utan omröstning - i enlighet med kommunstyrelsens förslag - följande.

Kommunstyrelsen undertecknar manifestet för 2006 års kampanjer ”I stan utan min bil” och ”Den europeiska trafikantveckan”.

§22 Bostadsprojektet Ågesta Broväg i Farsta – Genomförandebeslut

Hemställan från marknämnden (utl. 2006:158)

Dnr 316-1790/2006

Kommunstyrelsens utlåtande nr 2006:158 behandlades. Utlåtandet gäller en hem­ställan från marknämnden om genomförandebeslut av bostadsprojektet Ågesta Broväg i Farsta.

Ordet innehades av borgarrådet Rönngren, Ulf Fridebäck, Åsa Romson och Lilian Falkbäck.

Beslut

Med bifall till kommunstyrelsens förslag i utlåtandet beslöt kommunfullmäktige utan omröstning följande.

1. Genomförande av bostadsprojektet Ågesta Broväg, etapp 1 med investeringsut­gifter om totalt 106 mnkr och investeringsinkomster med 3 mnkr godkänns.

2. Investeringsutgifterna för år 2006 får rymmas inom marknämndens invester­ingsplan för 2006.

3. Investeringsutgifter och investeringsinkomster för efterföljande år får beaktas vid upprättande av kommande investeringsplaner.

4. Kapitalkostnader för marknämnden får beaktas i budgetarbetet för kommande år liksom driftkonsekvenser för trafiknämnden och Farsta stadsdelsnämnd.

Denna paragraf förklarades omedelbart justerad.

§23 Genomförandebeslut för projektet Gyllene Ratten i Hägersten

Hemställan från marknämnden (utl. 2006:159)

Dnr 302-2542/2006

Kommunstyrelsens utlåtande nr 2006:159 behandlades. Utlåtandet gäller en hem­ställan från marknämnden om genomförandebeslut för projektet Gyllene Ratten i Hägersten.

Ordet innehades av Åsa Romson, Ulf Fridebäck, borgarrådet Rönngren och Catharina Tarras-Wahlberg.

Beslut

Med bifall till kommunstyrelsens förslag i utlåtandet beslöt kommunfullmäktige utan omröstning följande.

1. Genomförande av projektet Gyllene Ratten med investeringsutgifter om totalt 230 mnkr och investeringsinkomster om 162 mnkr godkänns.

2. Investeringsutgifter och investeringsinkomster för år 2006 får rymmas inom marknämndens investeringsplan för 2006.

3. Investeringsutgifter och investeringsinkomster för efterföljande år får beaktas vid upprättande av kommande investeringsplaner.

4. Kapitalkostnader för marknämnden får beaktas i budgetarbetet för kommande år liksom driftkonsekvenser för trafiknämnden och Hägerstens stadsdelsnämnd.

Denna paragraf förklarades omedelbart justerad.

§24 Kvalitetsredovisning för Stockholms stads pedagogiska verksamheter för 2005 (utl. 2006:160)

Dnr 322-2275/2006

Kommunstyrelsens utlåtande nr 2006:160 behandlades. Utlåtandet gäller ett ärende om kvalitetsredovisning för Stockholms stads pedagogiska verksamheter för 2005.

Ordet innehades av borgarråden Börjeson, Söderlund och Edholm, Nina Ekelund, David Samuelsson, Christopher Ödmann, Inger Stark, Berit Kruse och Lillemor Samuelsson.

Propositionsordning

Ordföranden tog upp kommunstyrelsens förslag varemot ställdes moderata sam­lingspartiets och folkpartiet liberalernas gemensamma yrkande i kommunstyrel­sen. Vid propositioner på dessa yrkanden beslöt kommunfullmäktige utan omröst­ning att bifalla kommunstyrelsens förslag.

Beslut

Efter framställda propositioner enligt dessa yrkanden beslöt kommunfullmäktige utan omröstning - i enlighet med kommunstyrelsens förslag - följande.

Kvalitetsredovisningen för de pedagogiska verksamheterna 2005 godkänns, bilaga till utlåtandet.

§25 Stockholms stads hedersbelöning

Skrivelse av Leif Rönngren (s) (utl. 2006:161)

Dnr 204-795/2004

Kommunstyrelsens utlåtande nr 2006:161 behandlades. Utlåtandet gäller en skri­velse av Leif Rönngren (s) i vilken han föreslår att kommunstyrelsen får i uppdrag att utreda möjligheterna för att utöka antalet valmöjligheter vid utdelning av he­dersbelöning i Stockholms stad.

Beslut

Med bifall till kommunstyrelsens förslag i utlåtandet beslöt kommunfullmäktige utan omröstning följande.

Kommunstyrelsen ges i uppdrag att senast till utdelningen av stadens heders­belöning 2008 förändra valmöjligheten avseende gåva i enlighet med vad som anges i ärendet.

§26 Riktlinjer för handläggning av dödsboärenden

Förslag från socialtjänstnämnden (utl. 2006:162)

Dnr 325-607/2006

Kommunstyrelsens utlåtande nr 2006:162 behandlades. Utlåtandet gäller ett för­slag från socialtjänstnämnden av riktlinjer för handläggning av dödsboärenden.

Beslut

Med bifall till kommunstyrelsens förslag i utlåtandet beslöt kommunfullmäktige utan omröstning följande.

1. Timtaxan för kommunens ersättning för nedlagt arbete i dödsboärenden fast­ställs till 0,685 % av gällande prisbasbelopp plus moms.

2. Socialtjänstnämnden ska implementera de nya riktlinjerna genom utbildning för boutredningssekreterarna m.m.

§27 Reviderade riktlinjer för tobakstillsyn

Hemställan från socialtjänstnämnden (utl. 2006:163)

Dnr 329-609/2006

Kommunstyrelsens utlåtande nr 2006:163 behandlades. Utlåtandet gäller en hem­ställan från socialtjänstnämnden om reviderade riktlinjer för tobakstillsyn.

Ordet innehades av Fredrik Wallén, Peter Lundén-Welden, Ann-Katrin Åslund, borgarrådet Olofsson och Monika Lindh.

Beslut

Med bifall till kommunstyrelsens förslag i utlåtandet beslöt kommunfullmäktige utan omröstning följande.

Stadsledningskontorets förslag till reviderade riktlinjer för tobakstillsyn (bilaga 2 till utlåtandet) fastställs med de ändringar som föredragande borgarråd anför.


§28 Reviderade riktlinjer för folkölstillsyn

Hemställan från socialtjänstnämnden (utl. 2006:164)

Dnr 325-1604/2006

Kommunstyrelsens utlåtande nr 2006:164 behandlades. Utlåtandet gäller en hem­ställan från socialtjänstnämnden om reviderade riktlinjer för folkölstillsyn.

Beslut

Med bifall till kommunstyrelsens förslag i utlåtandet beslöt kommunfullmäktige utan omröstning följande.

Stadsledningskontorets förslag till reviderade riktlinjer för folkölstillsyn (bi­laga 2 till utlåtandet) fastställs i enlighet med utlåtandet.

§29 Folkhälsoprogram för Stockholms stad

Hemställan från socialtjänstnämnden

Minoritetsåterremiss från kommunfullmäktige den 12 juni 2006 (utl. 2006:165)

Dnr 325-888/2006

OBS! Ny version av utl 2006:165, se längst ner på sidan.

Kommunstyrelsens utlåtande nr 2006:165 behandlades. Utlåtandet gäller en hem­ställan från socialtjänstnämnden av Folkhälsoprogram för Stockholms stad. Mino­ritetsåterremiss från kommunfullmäktige den 12 juni 2006.

Ordet innehades av borgarrådet Olofsson, Peter Lundén-Welden, Ann-Katrin Åslund, Désirée Pethrus Engström, Monika Lindh och borgarrådet Gunnarsson.

Yrkanden

Under överläggningen hade yrkats

dels bifall till kommunstyrelsens förslag,

dels av Peter Lundén-Welden (m) bifall till moderata samlingspartiets, folkpartiet liberalernas och kristdemokraternas gemensamma reservation i kommunstyrelsen.

Beslut

Efter framställda propositioner enligt dessa yrkanden beslöt kommunfullmäktige utan omröstning - i enlighet med kommunstyrelsens förslag - följande.

1. Socialtjänstnämndens förslag till övergripande mål för stadens folkhälsoarbete antas.

2. Stadens nämnder och bolagsstyrelser ska lägga fast sina respektive mål för folkhälsoarbetet med ledning av de målområden som finns redovisade i pro­grammet.

3. Kommunstyrelsen ges ett övergripande ansvar att följa upp och skapa en hel­hetsbild av folkhälsoarbetet i staden i enlighet med vad föredragande borgarråd anför i utlåtandet.

4. Socialtjänstnämnden får ansvaret att stödja folkhälsoarbetet i nämnder och bo­lagsstyrelser i enlighet med vad föredragande borgarråd anför i utlåtandet.

5. I övrigt antas socialtjänstnämndens förslag till folkhälsoprogram för Stock­holms stad, att gälla fr.o.m. 2007-07-01, i enlighet med vad föredragande bor­garråd anför i utlåtandet.

§30 Stockholms miljöprogram 2007 – 2010 (utl. 2006:166)

Dnr 020-1753/2005

Kommunstyrelsens utlåtande nr 2006:166 behandlades. Utlåtandet gäller ett ärende om Stockholms miljöprogram 2007 – 2010.

Ordet innehades av borgarrådet Gunnarsson, Ewa Samuelsson, Joakim Larsson, Åsa Romson och Anna Starbrink.

Yrkanden

Under överläggningen hade yrkats

dels bifall till kommunstyrelsens förslag,

dels av Joakim Larsson (m), Anna Starbrink (fp) och Ewa Samuelsson (kd) att ärendet återremitteras.

Propositionsordning

Ordföranden tog upp Joakim Larssons (m), Anna Starbrinks (fp) och Ewa Samuelssons (kd) gemensamma återremissyrkande. Ordföranden konstaterade att yrkandet om kravet på minoritetsåterremiss var uppfyllt. Kommunfullmäktige hade härmed beslutat att återremittera ärendet.

Beslut

Kommunfullmäktige hade alltså beslutat att återremittera ärendet.


§32 Bordlagda ärenden

Kommunfullmäktige beslöt utan omröstning att åter bordlägga kommunstyrel­sens utlåtanden nr 204 och 227 för år 2005 samt nr 27, 28, 29, 30, 32, 39, 40, 41, 42, 48, 62, 64, 65, 86, 91, 92, 93, 99, 100, 101, 123, 147, 149, 150, 151, 152 och 153 för år 2006.

Kommunfullmäktige beslöt även att bordlägga kommunstyrelsens utlåtanden nr 170, 171 och 172 för år 2006.

§33 Motioner

Under tiden 13 juni – 4 september 2006 väcktes och inlämnades följande motio­ner:

1. (2006:22) av Kristina Alvendal (m) om bättre chefsförsörjning i Stockholm
Dnr 201-2578/2006;

2. (2006:23) av Cecilia Obermüller (mp) om Rum för barn i Stockholms stads stadsplanering
Dnr 319-3013/2006;

3. (2006:24) av Kristina Axén Olin (m) om utbyggnad av Hållpunkt Maria gällande förebyggande arbete mot hemlöshet
Dnr 325-3408/2006;

4. (2006:25) av Kristina Axén Olin (m) om Jobbtorgets ungdomssektion
Dnr 331-3446/2006;

5. (2006:26) av Kristina Axén Olin (m) om en upplyst stad
Dnr 329-3506/2006;

6. (2006:27) av Ewa Samuelsson och Fredrik Wallén (båda kd) om övergripande årlig riskanalys för Stockholms stad
Dnr 009-3523/2006;

7. (2006:28) av Madeleine Sjöstedt (fp) om ny arbetsförmedling på Söder
Dnr 331-3524/2006.

Motionerna överlämnades till kommunstyrelsen för beredning.

Kommunfullmäktige åtskildes kl. 22.18.