Din position: Hem > Stockholms stad > Kommunfullmäktige > Sammanträde 2006-10-02

Sammanträde 2006-10-02

Datum
Klockan
18:00
Plats
Kommunfullmäktige

Rotel I: Finansroteln; borgarrådet Annika Billström
Rotel II: Stadsbyggnads- och idrottsr Läs mer...oteln; borgarrådet Kersti Py Börjeson
Rotel III: Gatu- och fastighetsroteln; borgarrådet Leif Rönngren
Rotel IV: Skolroteln; borgarrådet Kersti Py Börjeson
Rotel V: Kultur-, arbetsmarknads- och personalroteln; borgarrådet Roger Mogert
Rotel VI: Integrations- och demokratiroteln; borgarrådet Teres Lindberg
Rotel VII: Socialroteln; borgarrådet Margareta Olofsson
Rotel VIII: Miljöroteln; borgarrådet Viviann Gunnarsson

4 Anmälan av resultatet av folkomröstningen/trängselskatt den 17 september 2006.

BORDLAGDA MOTIONER

5 Utl. 2005:204. Utseende av fler vigsel/registreringsförrättare i Stockholms stad. Motion av Inge-Britt Lundin (fp) (2005:37). RV

6 Utl. 2005:227. Utmaningsrätt. Motion av Kristina Axén Olin m.fl. (m) (2005:32). RI

7 Utl. 2006:28. Öronmärkning av invandrarelevers pengar. Motion av Fahri Ölcer (fp) (2003:31). RIV

8 Utl. 2006:29. Valfrihet för SFI-studerande. Motion av Mikael Söderlund (m) (2004:24). RIV

9 Utl. 2006:30. Fri entré till stadens museer och kulturinstitutioner. Motion av Per Sundgren och Maria Hannäs (båda v) (2001:21). RV

10 Utl. 2006:32. Handlingsplan för anställda inom staden som utsatts för våld. Motion av Ewa Samuelsson (kd) (2005:52). RV

11 Utl. 2006:39. Utarbetande av en gemensam databas för äldreboenden i Stockholms län. Motion av Ewa Samuelsson (kd) (2005:24). RVII

12 Utl. 2006:40. Vikten av internationell strategi. Motion av Kristina Axén Olin (m) (2004:2). RI

13 Utl. 2006:41. Uppförandekod i offentlig upphandling. Motion av Åsa Romson (mp) (2005:51). RI

14 Utl. 2006:42. Europas bästa lärare – en förutsättning för Europas bästa skola. Motion av Agneta Rehnvall och Sten Nordin (båda m) (1997:72). Läraryrket – dags för stolta lärare. Motion av Jan Björklund m.fl. (fp) (1998:12). RIV

15 Utl. 2006:48. Försäljning av AB Stokab. Motion av Jan Björklund m.fl. (fp) (2003:32). Försäljning av AB Stokab till kunderna. Motion av Ewa Samuelsson och Anders Broberg (båda kd) (2004:63). RI

16 Utl. 2006:62. Isbana på Norra Latins skolgård. Motion av Viviann Gunnarsson (mp) (2001:73). RII

17 Utl. 2006:64. Ledning för fjärrvärme från Forsmarks kärnkraftverk till Stockholm. Motion av Jan Björklund m.fl. (fp) (2004:6). RVIII

18 Utl. 2006:65. Åtgärder för att rädda tidningsinsamlingen. Motion av Lotta Edholm (fp) (2004:71). RVIII

19 Utl. 2006:86. Upprustning av Tranebergs idrottsplats. Motion av Lars Furehed (s) (2001:91). RII

20 Utl. 2006:91. Skyltning av Stockholms tunnlar. Motion av Didar Samaletdin och Ulf Fridebäck (båda fp) (2004:41). RIII

21 Utl. 2006:92. Kraftigt bantad politisk och administrativ organisation i Stockholms stad. Motion av Jan Björklund m.fl. (fp) (2003:14). RVI

22 Utl. 2006:93. Sammanslagning av stadens ombudsmän. Motion av Hardy Hedman och Göran Holmström (båda kd) (2003:17). RI+VI

23 Utl. 2006:99. Hälsosamtal för äldre boende hemma. Motion av Christer G Wennerholm och Margareta Björk (båda m) (2005:41). RVII

24 Utl. 2006:100. Skönhetsrådets avskaffande. Motion av Kristina Alvendal (m) (2004:32). RVIII

25 Utl. 2006:101. Förutsättningsskapande åtgärder för äkta bredband och tillgången till Internet via telenätet för stockholmarna. Motion av Rolf Könberg (m) (2005:57). RI

26 Utl. 2006:123. Initiativ från Stockholms stad till beredskapssamverkan med andra kommuner. Motion av Fredrik Wallén (kd) (2006:3). RI

27 Utl. 2006:147. Skydd för Järvafältet. Motion av Michael Arthursson m.fl. (c) (1998:69). RII

28 Utl. 2006:149. Metod att motverka diskriminering vid arbetskraftrekrytering i staden. Motion av Anita Habel (v) (2002:3). Återremiss från kommunfullmäktige den 24 oktober 2005. RV

29 Utl. 2006:150. Krafttag mot antisemitismen i Stockholms förorter. Motion av Jan Björklund och Fredrik Malm (båda fp) (2004:8). RVI

30 Utl. 2006:151. En mer nätvänlig och mer demokratisk stockholmspolitik. Motion av Yvonne Fernell-Ingelström (m) (2004:39). RVI

31 Utl. 2006:152. Användning av diskrimineringskontroller för att främja Stockholms arbete avseende jämlikhet med hänsyn till kön, etnicitet, religion, funktionshinder, sexuell läggning och ålder. Motion av Paul Lappalainen (mp) (2005:59). RVI

32 Utl. 2006:153. Korttidsboende och avlastning utomlands. Motion av Margareta Björk (m) (2004:48). Vidareutveckling av valfriheten med vård utomlands. Motion av Karl Bern (fp) (2004:51). RVII

33 Utl. 2006:170. Anslutning till Webcare – regionalt IT-stöd för informationsöverföring i vårdkedjan. Motion av Margareta Björk och Christer Wennerholm (båda m) (2005:39). RVII

34 Utl. 2006:171. Omsorgen om de funktionshindrade. Motion av Kristina Axén Olin och Peter Lundén-Welden (båda m) (2005:69). RVII

35 Utl. 2006:172. Säkerhetschefer och tydliga ramar för säkerhetsarbetet i stadens förvaltningar och bolag. Motion av Fredrik Wallén (kd) (2005:68). R

Bilagor till protokoll
Debattprotokoll (40 kb)
Mötesinformation

Protokoll fört vid Stockholms kommunfullmäktiges sammanträde i Stadshuset måndagen den 2 oktober 2006 kl. 18.00

Justerat den 9 oktober 2006; anslaget den 10 oktober 2006

Barry Andersson

Bo Bladholm

Maria Hannäs

§1 Anmälda skrivelser

Till kommunfullmäktige hade inkommit följande skrivelser vilka delgivits berörda organ:

Skrivelse med namninsamling om trängselskatten

Dokid 79489

Länsrätten i Stockholms läns beslut

av den 22 september 2006

Beslut (22 september) angående överklagande av kommunfullmäktiges beslut (12 juni) avseende genomförandeavtal för Citybanan i Stockholm mellan Svenska staten genom Banverket, SLL och marknämnden.

Länsrätten avslår överklagandet.

Dnr 314-2157/2006

Näringsdepartementets beslut

av den 14 september 2006

Beslut (14 september) avseende Hemställan om att förutsättningarna kring bred­bandsfrågor utreds.

Regeringen vidtar ingen åtgärd med anledning av hemställan.

Dnr 035-3762/2005

§2 Upprop

Kl. 18.02 förrättades upprop, varvid närvaro antecknades enligt ---------- Bilaga 1.

§3 Justering

Förste vice ordföranden Bo Bladholm (m) och tredje vice ordföranden Maria Hannäs (v) utsågs att jämte ordföranden Barry Andersson (s) justera och expedi­era dagens protokoll. Justeringen kommer att ske måndagen den 9 oktober 2006 kl. 15.00.

§4 Anmälan av resultatet av folkomröstningen/trängselskatt den 17 september 2006

Dnr 016-3776/2006

Ordet innehades av borgarrådet Billström, Åsa Romson, Ann Mari Engel, borgar­rådet Axén Olin samt Ann-Marie Strömberg.

Beslut

Kommunfullmäktige beslöt utan omröstning att lägga anmälan av resultatet av folkomröstningen/trängselskatt den 17 september 2006 till handlingarna.

Särskilda uttalanden

Borgarrådet Billström (s):

Den 17 september genomfördes en lokal folkomröstning om framtida användning av miljöavgifter/trängselskatt i Stockholms stad. Resultatet av folkomröstningen är: 51,3 procent av Stockholmarna röstade Ja och 45,5 procent röstade Nej.

Samtliga fullmäktiges partier har uttalat att folkomröstningen ska vara beslutande och därmed förbundit sig att följa folkomröstningens resultat. Resultatet är mycket tydligt. Stockholmarna har sagt ja till miljöavgifter/trängselskatt i biltrafiken i syfte att minska köer och förbättra miljön. Stockholmarna har sagt ja till att in­täkterna skall återföras till Stockholmsregionen för investeringar i kollek­tivtra­fik och vägar.

Vi står nu inför en historisk möjlighet. Att med hjälp av miljöavgifter/trängsel-skatt påbörja det viktiga arbetet med att bryta klimatförändringarna och minska utsläppen av växthusgaser samtidigt som vi kan öka framkomligheten i trafiken inte minst för yrkeschaufförerna samt med hjälp av intäkterna skapa förutsätt­ningar för investeringar i både kollektivtrafik och vägar. Vi förutsätter att stadens representanter i den fortsatta hanteringen av återförandet av miljöavgifter/träng-selskatt i trafiken står vid sina tidigare utfästelser och respekterar folkomröstning­ens resultat.

Ann Mari Engel (v):

Stockholmarna har röstat ja till trängselavgifter. Det är ett ja till förbättrad kollek­tivtrafik och bättre miljö och det är glädjande att regeringen nu kommer att införa trängselavgifter i Stockholm.

Tyvärr agerar de borgerliga partierna ändå miljö- och Stockholmsfientligt. Istället för en utbyggd kollektivtrafik föreslås nu fler vägbyggen. Trängselavgifterna som var en satsning på låginkomsttagare, kvinnor, unga och gamla - den majoritet av Stockholmarna som åker kollektivt blir nu istället främst en satsning på den mino­ritet som åker bil, höginkomsttagare och män.

Högeralliansen vill dessutom stoppa Citybanan. Att bygga Citybanan är viktigt för hela landets järnvägstrafik och avgörande för att bygga bort tågträngseln i Stock­holmsregionen. Efter 15 års utredande har alla partier nu kommit överens om Ci­tybanan som nu har börjat projekteras. Det är oförsvarligt att nu stoppa detta bygge och börja om från början, med tågtrafiken olöst.

De borgerliga partierna kommer att satsa pengarna från trängselavgifterna på att bygga Förbifart Stockholm. Förbifart Stockholm ökar trafiken och utsläppen i Stockholmsregionen och löser inte Stockholms trängselproblem. Det är inte ef­fektivt att lägga över 20 miljarder kronor på Förbifart Stockholm. De pengarna skulle räcka till att både bygga pendeltågstunneln och rusta upp kollektivtrafiken i hela länet.

Åsa Romson (mp):

Det är ett tydligt besked att 53 % av de som röstade i folkomröstningen i Stock­holms stad sa ja till att använda trängselavgifter. Stockholmarna fick genom folk­omröstningen själva utvärdera Stockholmsförsöket och de flesta ansåg att staden bör använda miljöavgifter/trängselskatt som ett sätt att minska köerna och för­bättra miljön. Det kan inte tolkas på annat sätt än att Stockholmarna upplever trängsel på vägarna och miljöproblem för alla de boende som stora problem som vi som politiska representanter måste prioritera att lösa. Miljöpartiet anser därför att systemet med trängselskatt bör återinföras i Stockholm så snart som möjligt.

En tydlig förutsättning för innevånarna i Stockholms stad att säga ja i folkom­röstningen var att intäkterna från avgifterna/skatterna återförs till Stockholmsregi­onen. Att intäkterna inte ska gå till statens kassa framgick av valsedeln, framhäv­des av förespråkarna under kampanjen och ingick som viktigt del av försöket. Intäkterna från avgifterna under försöket uppgick till 200 mnkr och har beslutats av staden och landstinget att modernisera busshållplatser, öka tryggheten i tunnel­banan och starta upp båtpendlarlinjen Hammarby Sjöstad - Nybrokajen.

När staden nu inför återinförandet av trängselavgifterna samtalar med staten måste det vara glasklart att intäkterna får hanteras av regionen. Liksom fullmäktige på­pekade i sitt beslut om försöket, 2 juni 2003, ska denna typ av intäkter inte heller räknas av de statliga infrastrukturanslagen. Detta är värt att påpeka inte minst med tanke på det utspel som den tillträdande borgerliga regeringen just gjort om träng­selavgifterna. Miljöpartiet kan inte acceptera att staten öronmärker intäkterna från trängselavgifterna till motorvägar som leder till mer bilar, trängsel och miljöpro­blem samtidigt som satsningarna på kollektivtrafiken får fortsätta att stå tillbaka.

Vi gläder oss åt att deltagandet i folkomröstningen var så högt som 75%. Eftersom detta var den första kommunala folkomröstning som Stockholm genomfört är det viktigt att valnämnden och stadsledningskontoret nu sammanfattar och tar tillvara erfarenheten kring att ordna folkomröstning som en del av ett aktivt demokratiar­bete.

§5 Bordlagda ärenden

Kommunfullmäktige beslöt utan omröstning att åter bordlägga kommunstyrel­sens utlåtanden nr 204 och 227 för år 2005 samt nr 28, 29, 30, 32, 39, 40, 41, 42, 48, 62, 64, 65, 86, 91, 92, 93, 99, 100, 101, 123, 147, 149, 150, 151, 152, 153, 170, 171 och 172 för år 2006.

§6 Anförande av ordföranden m.fl.

Under erinran om att sammanträdet var det sista under innevarande mandatperiod framförde ordföranden i ett anförande kommunfullmäktiges och kommunens tack till de fullmäktigeledamöter, vilka med periodens utgång utträder ur fullmäktige.

Ordföranden Barry Andersson (s) riktade även ett särskilt tack till personalen vid KF/KS kansli och övriga tjänstemän.

Ordet innehades även av förste vice ordföranden Bo Bladholm (m), som fram­förde kommunfullmäktiges tack till avgående ordföranden Barry Andersson.

Slutligen innehades ordet av Berthold Gustavsson (m) som i egenskap av ålders­president tackade ordföranden Barry Andersson för arbetet.


§7 Motioner

Under tiden 26 september – 2 oktober 2006 väcktes och inlämnades följande mo­tioner:

1. (2006:33) av Viviann Gunnarsson (mp) om konstutställning med Stadshusets konst och utställning med stadens presenter
Dnr 328-3844/2006;

2. (2006:34) av Viviann Gunnarsson (mp) om snabbare utveckling av smarta energilösningar
Dnr 315-3845/2006;

3. (2006:35) av Christopher Ödmann (mp) om Stockholms skolors simkunnig­hetsutmaning
Dnr 322-3846/2006;

4. (2006:36) av Lennart Johansson och Rebwar Hassan (båda mp) om rådslag mellan politiker och medborgare
Dnr 016-3853/2006;

5. (2006:37) av Hardy Hedman (kd) om de hemlösas situation
Dnr 325-3854/2006.

Motionerna överlämnades till kommunstyrelsen för beredning.

Kommunfullmäktige åtskildes kl. 18.50.