Din position: Hem > Stockholms stad > Kommunfullmäktige > Sammanträde 2006-10-16

Sammanträde 2006-10-16

Datum
Klockan
18:00
Plats
Kommunfullmäktige

NYA BESLUTSÄRENDEN

3 Utl. 2006:178. Val av ordförande, förste vice ordförande och andre vice ordförande i kommunfullmäktige för tiden 16 oktober 2006 – 14 oktober 2010.

4 Utl. 2006:179. Val av borgarråd samt ordförande i borgarrådsberedningen för tiden 16 oktober 2006 – 17 oktober 2010.

5 Utl. 2006:180. Val av kommunstyrelse samt ordförande och vice ordförande i kommunstyrelsen.

6 Utl. 2006:181. Val av kommunfullmäktiges valberedning för tiden 16 oktober 2006 – 14 oktober 2010.

7 Utl. 2006:182. Förslag om sammanträdesdagar för kommunstyrelsen och kommunfullmäktige för tiden 16 oktober 2006 – 31 december 2007.

Bilagor till protokoll
Debattprotokoll (26 kb)
Mötesinformation

Protokollfört vid Stockholms kommunfullmäktiges sammanträde iStadshuset måndagen den 16 oktober 2006 kl. 18.00

Justerat den 23 oktober 2006; anslaget den 24 oktober 2006

Bo Bladholm

Kersti Py Börjeson

Hadar Cars

§1 Minnesord

Ordföranden höll minnestal över avlidne ledamoten och andre vice ordföranden Claes-Göran Jacobson.

Minnesorden avslutades med en stunds tystnad.

§2 Särskild ordförande

Sammanträdet öppnades jämlikt föreskrift i 2 § arbetsordningen av Berthold Gustavsson (m) som därefter ledde förhandlingarna intill dess val av ordförande ägt rum.

§3 Inledningsanförande

Ordet innehades av ålderspresidenten Berthold Gustavsson (m) som i ett anfö­rande hälsade fullmäktige välkomna till det nya tjänstgöringsårets första samman­träde.

§4 Anmälan av nya kommunfullmäktige

Anmäldes från länsstyrelsen i Stockholms län protokoll fört vid slutlig röstsam­manräkning för kommunfullmäktigevalet den 17 september 2006.

§5 Upprop

Kl. 18.17 förrättades upprop, varvid närvaro antecknades enligt ---------- Bilaga 1.

§6 Val av ordförande, förste vice ordförande och andre vice ordförande i kom­munfullmäktige för tiden 16 oktober 2006 - 14 oktober 2010 (utl. 2006:178)

Dnr 011-3753/2006

Kommunstyrelsens utlåtande nr 2006:178 behandlades. Utlåtandet gäller val av ordförande, förste vice ordförande och andre vice ordförande i kommunfullmäk­tige för tiden 16 oktober 2006 - 14 oktober 2010.

Beslut

Med bifall till kommunstyrelsens förslag i utlåtandet beslöt kommunfullmäktige utan omröstning följande.

En ordförande samt en förste och en andre vice ordförande i kommunfullmäk­tige utses för tiden 16 oktober 2006 - 14 oktober 2010.

På förslag av Kristina Axén Olin (m) beslöt kommunfullmäktige utan omröstning att utse

till kommunfullmäktiges ordförande: Bo Bladholm (m).

Berthold Gustavsson (m) överlämnade ordförandeklubban till Bo Bladholm (m), som tackade kommunfullmäktige för förtroendet och sedan intog ordförandeplat­sen.

På förslag av Barry Andersson (s) utsåg kommunfullmäktige härefter utan om­röstning

till kommunfullmäktiges förste vice ordförande: Kersti Py Börjeson (s).

På förslag av Lotta Edholm (fp) utsåg kommunfullmäktige härefter utan om­röst­ning

till kommunfullmäktiges andre vice ordförande: Hadar Cars (fp).

Denna paragraf förklarades omedelbart justerad.

§7 Justering

Förste vice ordföranden Kersti Py Börjeson (s) och andre vice ordföranden Hadar Cars (fp) utsågs att jämte ordföranden Bo Bladholm (m) justera och expediera dagens protokoll. Justeringen kommer att ske måndagen den 23 oktober 2006 kl. 15.00.

§8 Val av borgarråd samt ordförande i borgarrådsberedningen för tiden 16 oktober 2006 - 17 oktober 2010 (utl. 2006:179)

Dnr 011-3754/2006

Kommunstyrelsens utlåtande nr 2006:179 behandlades. Utlåtandet gäller val av borgarråd samt ordförande i borgarrådsberedningen för tiden 16 oktober 2006 -17 oktober 2010.

Beslut

Med bifall till kommunstyrelsens förslag i utlåtandet beslöt kommunfullmäktige utan omröstning följande.

 1. Antalet borgarråd med föredragningsskyldighet och antalet borgarråd utan föredragningsskyldighet för tiden 16 oktober 2006 – 17 oktober 2010 bestäms enligt förslag.

 2. Val av borgarråd för tiden 16 oktober 2006 – 17 oktober 2010 förrättas enligt förslag.

 3. Ett av borgarråden utses att under angivna tjänstgöringstid såsom ord­förande leda borgarrådsberedningens arbete.


Kommunfullmäktige beslöt utan omröstning att utse

åtta borgarråd med föredragningsskyldighet för tiden 16 oktober 2006 -17 oktober 2010 enligt följande:

Kristina Axén Olin (m), Mikael Söderlund (m), Kristina Alvendal (m), Ulla Hamilton (m), Ulf Kristersson (m), Lotta Edholm (fp), Madeleine Sjöstedt (fp), Ewa Samuelsson (kd);

fyra borgarråd utan föredragningsskyldighet för tiden 16 oktober 2006 -17 oktober 2010 enligt följande:

Carin Jämtin (s), Roger Mogert (s), Ann-Margarethe Livh (v), Yvonne Ruwaida (mp).

Härefter beslöt kommunfullmäktige utan omröstning att till ordförande i borgar­rådsberedningen utse Kristina Axén Olin (m).

Denna paragraf förklarades omedelbart justerad.

§9 Programförklaring

Med anledning av valet av borgarråd fick borgarrådet Axén Olin ordet för en pro­gramförklaring.

Hon hälsade också borgarrådet Jämtin välkommen till Stadshuset och avtackade Annika Billström för hennes arbete i Stadshuset.

§10 Val av kommunstyrelse samt ordförande och vice ordförande i kommunsty­relsen (utl. 2006:180)

Dnr 011-3755/2006

Kommunstyrelsens utlåtande nr 2006:180 behandlades. Utlåtandet gäller val av kommunstyrelse samt ordförande och vice ordförande i kommunstyrelsen.

Beslut

Med bifall till kommunstyrelsens förslag i utlåtandet beslöt kommunfullmäktige utan omröstning följande.

 1. Ledamöter och ersättare i kommunstyrelsen utses för tiden 16 oktober 2006 intill det sammanträde då val av styrelse förrättas nästa gång, d.v.s. den 18 oktober 2010.

 2. Den ordning i vilken ersättarna skall inkallas till tjänstgöring vid ordinarie ledamöters frånvaro bestäms enligt förslag.

 3. Bland kommunstyrelsens ledamöter utses ordförande och vice ordförande i styrelsen för ovan angiven tid.

Kommunfullmäktige beslöt utan omröstning att bordlägga val av tre ersättare i kommunstyrelsen.

Härefter utsåg kommunfullmäktige utan omröstning

i kommunstyrelsen för tiden 16 oktober 2006 intill det sammanträde då val av styrelse förrättas nästa gång, d.v.s. den 18 oktober 2010:

till ledamöter: Kristina Axén Olin (m), Rolf Könberg (m), Cecilia Brinck (m), Peter Lundén-Welden (m), Joakim Larsson (m), Regina Öholm (m), Ann-Katrin Åslund (fp), Carin Jämtin (s), Tomas Rudin (s), Roger Mogert (s), Teres Lindberg (s), Åsa Romson (mp), Ann-Margarethe Livh (v);

till ersättare: Margareta Björk (m), Berthold Gustavsson (m), Ewa Samuelsson (kd), Per Ankersjö (c), Malte Sigemalm (s), Mirja Särkiniemi (s), Hasan Dölek (s), Kersti Py Börjeson (s), Inger Stark (v);

till ordförande: Kristina Axén Olin (m);

till förste vice ordförande: Carin Jämtin (s);

till andre vice ordförande: Ann-Katrin Åslund (fp).

Vidare beslöt kommunfullmäktige att vid hinder för ledamot att närvara vid sam­manträde med kommunstyrelsen skall gälla följande ordning för ersättarnas in­träde till tjänstgöring:

För ledamot tillhörande nedanstående parti

Inträder ersättarna i nedan angiven partiord­ning

m

m, fp, kd, c, mp, s, v

fp

fp, m, kd, c, mp, s, v

kd

kd, m, fp, c, mp, s, v

c

c, m, fp, kd, mp, s, v

s

s, v, mp, c, kd, fp, m

mp

mp, v, c, s, kd, fp, m

v

v, s, mp, c, fp, kd, m

Om det finns mer än en ersättare från samma parti, inträder de i den ordning de upptagits i valprotokoll.

Denna paragraf förklarades omedelbart justerad.

§11 Val av kommunfullmäktiges valberedning för tiden 16 oktober 2006 -14 oktober 2010 (utl. 2006:181)

Dnr 011-3756/2006

Kommunstyrelsens utlåtande nr 2006:181 behandlades. Utlåtandet gäller val av kommunfullmäktiges valberedning för tiden 16 oktober 2006 - 14 oktober 2010.

Beslut

Med bifall till kommunstyrelsens förslag i utlåtandet beslöt kommunfullmäktige utan omröstning följande.

 1. Nio ledamöter och nio ersättare i kommunfullmäktiges valberedning utses för tiden 16 oktober 2006 – 14 oktober 2010.

 2. Ordförande och vice ordförande i beredningen utses för samma tid.

 3. Den ordning i vilken ersättarna skall inkallas till tjänstgöring vid ordinarie ledamöters frånvaro bestäms enligt förslag.

Härefter utsåg kommunfullmäktige utan omröstning

i valberedningen för tiden 16 oktober 2006 - 14 oktober 2010:

till ledamöter: Bo Bladholm (m), Jan Tigerström (m), Helena Bonnier (m), Billy Östh (m), Ulf Fridebäck (fp), Karin Wanngård (s), Abdo Goriya (s), Else Lundin (mp), Kjell Bertil Johansson (v);

till ersättare: Thomas Persson (m), Birgitta Wahlman (m), Helen Jäderlund Eckardt (fp), Kerstin Rossipal (kd), Lukas Forslund (c), Eva Louise Erlandsson-Slorach (s), Tomas Rudin (s), Lovisa Morén (mp), Siv Bergvall (v);

till ordförande: Bo Bladholm (m);

till vice ordförande: Karin Wanngård (s).

Vid hinder för ledamot att närvara vid sammanträdet skall gälla följande för ersät­tarnas inträde till tjänstgöring:

För ledamot tillhörande nedanstående parti

Inträder ersättarna i nedan angiven partiord­ning

m

m, fp, kd, c, mp, s, v

fp

fp, m, kd, c, mp, s, v

kd

kd, m, fp, c, mp, s, v

c

c, m, fp, kd, mp, s, v

s

s, v, mp, c, kd, fp, m

mp

mp, v, c, s, kd, fp, m

v

v, s, mp, c, fp, kd, m

Om det finns mer än en ersättare från samma parti, inträder de i den ordning de upptagits i valprotokoll.

§12 Förslag om sammanträdesdagar för kommunstyrelsen och kommunfullmäk­tige för tiden 16 oktober 2006 - 31 december 2007 (utl. 2006:182)

Dnr 014-3757/2006

Kommunstyrelsens utlåtande nr 2006:182 behandlades. Utlåtandet gäller förslag om sammanträdesdagar för kommunstyrelsen och kommunfullmäktige för tiden 16 oktober 2006 - 31 december 2007.

Ordet innehades av Åsa Romson och borgarrådet Axén Olin.

Beslut

 1. Den i utlåtandet angivna ordningen för kommunfullmäktiges sammanträden för tiden 16 oktober 2006 – 31 december 2006 fastställs.

 2. Kommunfullmäktiges sammanträden för år 2007 fastställs enligt
  förslag. ------------------------------------------------------------------------ Bilaga 2.

§13 Meddelande om kommunstyrelsesammanträde

Ordföranden meddelade att kommunstyrelsen skulle sammanträda i Stora Kolle­giesalen direkt efter kommunfullmäktiges sammanträde.

Kommunfullmäktige åtskildes kl. 18.44.