Din position: Hem > Stockholms stad > Kommunfullmäktige > Sammanträde 2006-12-07

Sammanträde 2006-12-07

Datum
Klockan
10:00
Plats
Kommunfullmäktige

Sammanträdet torsdagen den 7 december 2006 kl. 10.00

OBS! Tiden

Sammanträdet fortsät Läs mer...ter fredagen den 8 december med början kl. 10.00.


Rotel I: Finansroteln; borgarrådet Kristina Axén Olin
Rotel II: Stadsbyggnads- och trafikroteln; borgarrådet Mikael Söderlund
Rotel III: Miljö- och fastighetsroteln; borgarrådet Ulla Hamilton
Rotel IV: Skolroteln; borgarrådet Lotta Edholm
Rotel V: Bostads- och integrationsroteln; borgarrådet Kristina Alvendal
Rotel VI: Äldreroteln; borgarrådet Ewa Samuelsson
Rotel VII: Socialroteln; borgarrådet Ulf Kristersson
Rotel VIII: Kultur- och idrottsroteln; borgarrådet Madeleine Sjöstedt

3 Budget 2007 för Stockholms stad och inriktning för 2008 och 2009 samt utvecklingsdirektiv 2007-2009 för koncernen Stockholms Stadshus AB samt ärenden som avskrivs med hänvisning till budget 2007 (bilaga 13:1 – 13:10).

Bilagor till protokoll
Debattprotokoll (539 kb)
Mötesinformation

Protokollfört vid Stockholms kommunfullmäktiges sammanträde i

Stadshuset torsdagen den 7 december 2006 kl. 10.00

Justerat den 21 december 2006; anslaget den 22 december 2006:

Bo Bladholm Kersti Py Börjeson Hadar Cars

§1 Minnesord

Ordföranden höll minnestal över avlidne f.d. ledamoten och ordföranden Axel Wennerholm.

Minnesorden avslutades med en stunds tystnad.

§2 Upprop

Kl. 10.05 förrättades upprop, varvid närvaro antecknades enligt ---------- Bilaga 1.

§3 Justering

Förste vice ordföranden Kersti Py Börjeson (s) och andre vice ordföranden Hadar Cars (fp) utsågs att jämte ordföranden Bo Bladholm (m) justera och expediera dagens protokoll. Justeringen kommer att ske torsdagen den 21 december 2006 kl. 15.00.

§4 Förslag till budget 2007 för Stockholms stad och inriktning för 2008 och 2009 samt utvecklingsdirektiv 2007-2009 för koncernen Stockholms Stadshus AB samt ärenden som avskrivs med hänvisning till budget 2007 (bilaga 13:1 – 13:10 budgetutl.)

Kommunfullmäktige behandlade kommunstyrelsens utlåtande med förslag till budget 2007 för Stockholms stad och inriktning för 2008 och 2009 samt utveck­lingsdirektiv 2007-2009 för koncernen Stockholms Stadshus AB samt ärenden som avskrivs med hänvisning till budget 2007.

På förslag av ordföranden beslöt kommunfullmäktige utan omröstning att över­läggningen inledningsvis fick röra sig om budgetutlåtandet i dess helhet, därefter behandlas budgeten nämnd för nämnd och avslutas med avsnittet Finansförvalt­ning m.m. Beträffande stadsdelsnämnderna behandlas varje verksamhetsområde för sig.

Härefter beslöt kommunfullmäktige att besluten skulle anses preliminära till dess budgeten i sin helhet är behandlad.

Inledning

Ordet innehades av borgarråden Axén Olin, Jämtin, Edholm, Ruwaida, Livh och Samuelsson och Per Ankersjö.

Under överläggningen hade yrkats

dels av borgarråden Axén Olin (m), Edholm (fp) och Samuelsson (kd) bifall till kommunstyrelsens förslag samt vissa justeringar som redovisas i propositionsord­ningen under tillämpliga budgettitlar,

dels av Per Ankersjö (c) bifall till centerpartiets reservation i kommunstyrelsen med vissa justeringar som redovisas i propositionsordningen under tillämpliga budgettitlar,

dels av borgarrådet Jämtin (s) bifall till socialdemokraternas reservation i kom­munstyrelsen med vissa justeringar som redovisas i propositionsordningen under tillämpliga budgettitlar,

dels av borgarrådet Ruwaida (mp) bifall till miljöpartiets reservation i kommun­styrelsen med vissa justeringar som redovisas i propositionsordningen under til­lämpliga budgettitlar,

dels av borgarrådet Livh (v) bifall till vänsterpartiets reservation i kom­munstyrel­sen med vissa justeringar som redovisas i propositionsordningen under tillämpliga budgettitlar.


R I FINANSROTELN

Stadsdelsnämnderna: Övergripande, Koncernen Stockholms Stadshus AB, Stockholm Business Region AB, AB Stokab, S:t Erik Försäkrings AB, S:t Erik Markutveckling AB, AB Fortum Värme Holding samägt med Stockholms stad, Mässfastigheter i Stockholm AB, konsumentnämnden

Punkt 6, 23, 36, 31, 35, 37, 38, 39, 11)

Stadsdelsnämnderna: Övergripande

Ordet innehades av borgarrådet Axén Olin, Abdo Goriya, borgarrådet Edholm, Stefan Nilsson, Ann Mari Engel, borgarrådet Samuelsson, Per Ankersjö, Ann-Katrin Åslund, Monika Lindh, Susanna Brolin, Margareta Johansson, Rolf Könberg, Berit Kruse, Jonas Nilsson, Tomas Rudin, Abit Dundar, Malte Sigemalm, Margareta Björk, Birgitta Wahlman och Jonas Eklund.

Kommunfullmäktige beslöt utan omröstning att tillfälligt bordlägga behandlingen av Stadsdelsnämnderna: Övergripande.

Koncernen Stockholms Stadshus AB, Stockholm Business Region AB, AB Stokab, S:t Erik Försäkrings AB, S:t Erik Markutveckling AB, AB Fortum Värme Holding samägt med Stockholms stad, Mässfastigheter i Stockholm AB, konsumentnämn­den

Ordet innehades av Rolf Könberg, borgarrådet Jämtin, Ann-Katrin Åslund, borgarråden Ruwaida, Livh och Samuelsson, Daniel Somos, borgarrådet Mogert, Karin Gustafsson, Elisabeth Brandt Ygeman, Helen Jäderlund Eckardt, Åsa Romson, Inge-Britt Lundin, Hasan Dölek, borgarrådet Axén Olin, Birgitta Holm, Tomas Rudin, Susanna Brolin, Ann Mari Engel, Håkan Wahlén, Abebe Hailu, Abit Dundar, Paulo Silva, Torhild Lamo, Jonas Eklund, Joakim Larsson och Cecilia Obermüller.

Stockholms Stadshus AB

Punkt 23)

Propositionsordning

Följande tilläggsyrkande upptogs.

Nr 1. Hålla Stockholms Stadshus AB:s bolagsstämma i fullmäktige.

mp+v.

Vid propositioner på bifall till eller avslag på detta yrkande beslöt kommunfull­mäktige utan omröstning att avslå förslaget.

Härefter godkände kommunfullmäktige utan omröstning kommunstyrelsens för­slag i övrigt under denna punkt.

Beslut

Kommunfullmäktige hade alltså beslutat att

* bifalla kommunstyrelsens förslag.

Stockholms Business Region AB

Punkt 36)

Propositionsordning

Följande tilläggsyrkanden upptogs.

Nr 1. Utveckla mångfalden i stadens näringsliv genom stöd till ökat företagande bland kvinnor och utrikes födda.

s+mp+v.

Vid propositioner på bifall till eller avslag på detta yrkande beslöt kommunfull­mäktige utan omröstning att avslå förslaget.

Nr 2. Utveckla och förbättra stadens kontakter med näringslivet.

s+mp.

Vid propositioner på bifall till eller avslag på detta yrkande beslöt kommunfull­mäktige utan omröstning att avslå förslaget.

Nr 3. Inrätta ett småföretagscentrum.

mp.

Kommunfullmäktige beslöt utan omröstning att tillfälligt bordlägga behandlingen av detta yrkande.

Nr 4. I samverkan med konsumentnämnden, genom Stockholm Visitors Board AB, satsa på ökad profilturism.

mp.

Vid propositioner på bifall till eller avslag på detta yrkande beslöt kommunfull­mäktige utan omröstning att avslå förslaget.

Kommunfullmäktige beslöt utan omröstning att tillfälligt bordlägga behandlingen av Stockholms Business Region AB i övrigt.

AB Stokab

Punkt 31)

Beslut

Kommunfullmäktige beslöt utan omröstning att

* bifalla kommunstyrelsens förslag.

S:t Erik Försäkrings AB

Punkt 35)

Beslut

Kommunfullmäktige beslöt utan omröstning att

* bifalla kommunstyrelsens förslag.

S:t Erik Markutveckling AB

Punkt 37)

Kommunfullmäktige beslöt utan omröstning att tillfälligt bordlägga behandlingen av S:t Erik Markutveckling AB.

AB Fortum Värme Holding samägt med Stockholms stad

Punkt 38)

Beslut

Kommunfullmäktige beslöt utan omröstning att

* bifalla kommunstyrelsens förslag.

Mässfastigheter i Stockholm AB

Punkt 39)

Beslut

Kommunfullmäktige beslöt utan omröstning att

* bifalla kommunstyrelsens förslag.

Konsumentnämnden

Punkt 11)

Propositionsordning

Kommunstyrelsens förslag i tillämpliga delar ställdes mot övriga yrkanden enligt följande.

Nr 1. Ökade kostnader – för fortsatt och utökad verksamhet
mp 16,5 mnkr.

Kommunstyrelsens förslag bifölls utan omröstning.

Härefter upptogs följande tilläggsyrkanden.

Nr 1. Öka utbudet av information riktad till turister om hållbara konsumtionsalter­nativ, t.ex. restauranger och butiker med t.ex. ekologisk och rättvisemärkt inrikt­ning.

mp.

Vid propositioner på bifall till eller avslag på detta yrkande beslöt kommunfull­mäktige utan omröstning att avslå förslaget.

Nr 2. Arbeta för ökat medvetande om hållbar konsumtion.

mp.

Vid propositioner på bifall till eller avslag på detta yrkande beslöt kommunfull­mäktige utan omröstning att avslå förslaget.

Beslut

Kommunfullmäktige beslöt utan omröstning att

* bifalla kommunstyrelsens förslag.

R I FINANSROTELN

R II STADSBYGGNADS- OCH TRAFIKROTELN

R III MILJÖ- OCH FASTIGHETSROTELN

R V BOSTADS- OCH INTEGRATIONSROTELN

Exploateringsnämnden, Stadsbyggnadsnämnden: stadsbyggnadskontoret och utrednings- och statistikkontoret (USK), Fastighetsnämnden, Stockholms Stads Bostadsförmedling AB, Centrum Kompaniet i Stockholm AB

Punkt 8, 17, 9, 26, 27)

Ordet innehades av borgarrådet Söderlund, Teres Lindberg, Abit Dundar, Cecilia Obermüller, Maria Hannäs, Camilla Thorstensson, Lukas Forslund, Emma Lindqvist, Karin Wanngård, borgarrådet Alvendal, Martin Michel, Karin Rågsjö, Björn Ljung, Mehdi Oguzsoy, Karin Hanqvist, Eie Herlitz, Joakim Larsson, Yvonne Fernell-Ingelström, Gulan Avci, borgarråden Hamilton och Ruwaida, Jackie Nylander och Karl Bern.

Kommunfullmäktige beslöt utan omröstning att tillfälligt bordlägga behandlingen av Exploateringsnämnden, Stadsbyggnadsnämnden: stadsbyggnadskontoret och utrednings- och statistikkontoret (USK), Fastighetsnämnden, Stockholms Stads Bostadsförmedling AB och Centrum Kompaniet i Stockholm AB.


R II STADSBYGGNADS- OCH TRAFIKROTELN

Trafik- och renhållningsnämnden, Stockholms Stads Parkerings AB, Renhållningsnämnden

Punkt 19, 32, 15)

Ordet innehades av borgarrådet Söderlund, Mirja Särkiniemi, Ulf Fridebäck, Mats Lindqvist, Torhild Lamo, Anders Broberg, Lukas Forslund, Berthold Gustavsson, Åsa Romson, Jan Valeskog, Regina Öholm, Malte Sigemalm, Jonas Nilsson, Eva Oivio, Daniel Somos och Ann Mari Engel.

Kommunfullmäktige beslöt utan omröstning att tillfälligt bordlägga behandlingen av Trafik- och renhållningsnämnden, Stockholms Stads Parkerings AB och Ren­hållningsnämnden.

R III MILJÖ- OCH FASTIGHETSROTELN

Miljö- och hälsoskyddsnämnden, Stockholm Vatten AB, Stockholms Hamn AB, Brand- och räddningsnämnden, Kyrkogårdsnämnden, Stadsdelsnämn­derna: Stadsmiljöverksamhet

Punkt 14, 29, 30, 7, 13, 6)

Ordet innehades av borgarråden Hamilton och Jämtin, Karin Karlsbro, Åsa Romson, Stellan Hamrin, Anders Broberg, Lukas Forslund, Eva Louise Erlandsson-Slorach, Cecilia Obermüller, borgarrådet Ruwaida, Joakim Larsson, Jan Valeskog, Björn Ljung, Rebwar Hassan, Erik Wassén, Malte Sigemalm och Daniel Valiollahi.

Kommunfullmäktige beslöt utan omröstning att tillfälligt bordlägga behandlingen av Miljö- och hälsoskyddsnämnden, Stockholm Vatten AB, Stockholms Hamn AB, Brand- och räddningsnämnden, Kyrkogårdsnämnden och Stadsdelsnämn­derna: Stadsmiljöverksamhet.

R I FINANSROTELN

Stadsdelsnämnderna: Övergripande, Koncernen Stockholms Stadshus AB, Stockholm Business Region AB, AB Stokab, S:t Erik Försäkrings AB, S:t Erik Markutveckling AB, AB Fortum Värme Holding samägt med Stockholms stad, Mässfastigheter i Stockholm AB, konsumentnämnden

Punkt 6, 23, 36, 31, 35, 37, 38, 39, 11)

Den under sammanträdet tidigare tillfälligt bordlagda behandlingen av Stadsdels­nämnderna: Övergripande, Stockholms Business Region AB avseende yrkande nr 3 samt S:t Erik Markutveckling AB återupptogs.


Stadsdelsnämnderna: Övergripande

Punkt 6)

Propositionsordning

Följande tilläggsyrkanden upptogs.

Nr 1. Bibehålla stadsdelsnämndernas antal och kompetensområden.

s+mp+v.

Vid propositioner på bifall till eller avslag på detta yrkande beslöt kommunfull­mäktige utan omröstning att avslå förslaget.

Nr 2. Kontinuerligt under mandatperioden arbeta för att få till stånd ett ökat val­deltagande i valet 2010.

s+mp+v.

Häremot ställdes följande förslag:

Det är angeläget med ett högt valdeltagande i de allmänna valen. Staden ska underlätta röstningsförfarandet.

m+fp+kd.

Vid propositioner på dessa yrkanden beslöt kommunfullmäktige utan omröstning att bifalla moderata samlingspartiets, folkpartiet liberalernas och kristdemokrater­nas gemensamma förslag.

Nr 3. Stockholm ska bli världens mest tillgängliga huvudstad 2010.

s+mp+v.

Vid propositioner på bifall till eller avslag på detta yrkande beslöt kommunfull­mäktige utan omröstning att avslå förslaget.

Nr 4. Ansöka om att bli försökskommun för direktval till stadsdelsnämnderna.

mp+v.

Vid propositioner på bifall till eller avslag på detta yrkande förklarade sig ordför­anden finna propositionen på avslag vara med övervägande ja besvarad.

Då votering begärdes verkställdes sådan över följande, dessförinnan föreslagna och godkända voteringsproposition:

Den som vill avslå miljöpartiets och vänsterpartiets gemensamma förslag i denna del röstar ja,

den som inte vill det röstar nej.

Vinner nej, har kommunfullmäktige beslutat bifalla förslaget.

Omröstningen utföll med 49 ja och 19 nej. Såsom voteringslista nr 1 utvisar rös­tades ja av ------------------------------------------------------------------------- Bilaga 2.

Kommunfullmäktige hade alltså beslutat att avslå förslaget.

Nr 5. Utvärdera den genomförda folkomröstningen om trängselavgifter och före­slå rutiner för kommande lokala folkomröstningar.

mp.

Vid propositioner på bifall till eller avslag på detta yrkande beslöt kommunfull­mäktige utan omröstning att avslå förslaget.

Nr 6. Ansöka om att bli försökskommun för sänkt rösträttsålder till 16 år.

mp.

Vid propositioner på bifall till eller avslag på detta yrkande beslöt kommunfull­mäktige utan omröstning att avslå förslaget.

Nr 7. Uppmärksamma och samordna frågorna om skolhyrorna.

v.

Vid propositioner på bifall till eller avslag på detta yrkande beslöt kommunfull­mäktige utan omröstning att avslå förslaget.

Härefter godkände kommunfullmäktige utan omröstning kommunstyrelsens för­slag i övrigt under denna punkt.

Beslut

Kommunfullmäktige hade alltså beslutat att

* det är angeläget med ett högt valdeltagande i de allmänna valen. Staden ska underlätta röstningsförfarandet,

* i övrigt bifalla kommunstyrelsens förslag.

Röstförklaring avgavs av moderata samlingspartiet, folkpartiet liberalerna och kristdemokraterna enligt följande.
Vi har avslagit att-satserna nr 1, 5 och 7 med hänvisning till kommunstyrelsens förslag till budget 2007.

Vi har besvarat att-sats nr 3 med hänvisning till kommunstyrelsens förslag till budget 2007.

Stockholm Business Region AB

Punkt 36)

Propositionsordning

Följande tilläggsyrkande upptogs.

Nr 3. Inrätta ett småföretagscentrum.

mp.

Vid propositioner på bifall till eller avslag på detta yrkande förklarade sig ordför­anden finna propositionen på avslag vara med övervägande ja besvarad.

Då votering begärdes verkställdes sådan över följande, dessförinnan föreslagna och godkända voteringsproposition:

Den som vill avslå miljöpartiets förslag i denna del röstar ja,

den som inte vill det röstar nej.

Vinner nej, har kommunfullmäktige beslutat bifalla förslaget.

Omröstningen utföll med 50 ja och 10 nej. Såsom voteringslista nr 2 utvisar rös­tades ja av ------------------------------------------------------------------------- Bilaga 3.

Kommunfullmäktige hade alltså beslutat att avslå förslaget.

Härefter godkände kommunfullmäktige utan omröstning kommunstyrelsens för­slag i övrigt under denna punkt.

Beslut

Kommunfullmäktige hade alltså beslutat att

* bifalla kommunstyrelsens förslag.

Röstförklaring avgavs av moderata samlingspartiet, folkpartiet liberalerna och kristdemokraterna enligt följande.
Vi har besvarat att-satserna nr 1 och 2 med hänvisning till kommunstyrelsens förslag till budget 2007.

Vi har avslagit att-sats nr 3 med hänvisning till kommunstyrelsens förslag till budget 2007.

S:t Erik Markutveckling AB

Punkt 37)

Propositionsordning

Följande tilläggsyrkande upptogs.

Nr 1. Skapa utrymme för att etablera grusupplag och betongfabrik på Fastighets AB G-mästarens område.

mp.

Vid propositioner på bifall till eller avslag på detta yrkande förklarade sig ordför­anden finna propositionen på avslag vara med övervägande ja besvarad.

Då votering begärdes verkställdes sådan över följande, dessförinnan föreslagna och godkända voteringsproposition:

Den som vill avslå miljöpartiets förslag i denna del röstar ja,

den som inte vill det röstar nej.

Vinner nej, har kommunfullmäktige beslutat bifalla förslaget.

Omröstningen utföll med 50 ja och 40 nej. Såsom voteringslista nr 3 utvisar rös­tades ja av ------------------------------------------------------------------------- Bilaga 4.

Kommunfullmäktige hade alltså beslutat att avslå förslaget.

Härefter godkände kommunfullmäktige utan omröstning kommunstyrelsens för­slag i övrigt under denna punkt.


Beslut

Kommunfullmäktige hade alltså beslutat att

* bifalla kommunstyrelsens förslag.

R I FINANSROTELN

R II STADSBYGGNADS- OCH TRAFIKROTELN

R III MILJÖ- OCH FASTIGHETSROTELN

R V BOSTADS- OCH INTEGRATIONSROTELN

Exploateringsnämnden, Stadsbyggnadsnämnden: stadsbyggnadskontoret och utrednings- och statistikkontoret (USK), Fastighetsnämnden, Stockholms Stads Bostadsförmedling AB, Centrum Kompaniet i Stockholm AB

Punkt 8, 17, 9, 26, 27)

Den under sammanträdet tidigare tillfälligt bordlagda behandlingen av Exploate­ringsnämnden, Stadsbyggnadsnämnden: stadsbyggnadskontoret och utrednings- och statistikkontoret (USK), Fastighetsnämnden, Stockholms Stads Bostadsför­medling AB och Centrum Kompaniet i Stockholm AB återupptogs.

R I FINANSROTELN

Exploateringsnämnden

Punkt 8)

Propositionsordning

Följande tilläggsyrkanden upptogs.

Nr 1. Utveckla Årstafältet som grönområde för rekreation.

s+mp+v.

Vid propositioner på bifall till eller avslag på detta yrkande beslöt kommunfull­mäktige utan omröstning att avslå förslaget.

Nr 2. Exploateringsnämnden skall intensifiera arbetet med programmet för miljö­anpassat byggande.

s+mp+v.

Vid propositioner på bifall till eller avslag på detta yrkande beslöt kommunfull­mäktige utan omröstning att avslå förslaget.


Nr 3. Pröva möjligheterna att skydda nybyggda hyresrätter från ombildning vid markanvisning.

s+v.

Vid propositioner på bifall till eller avslag på detta yrkande beslöt kommunfull­mäktige utan omröstning att avslå förslaget.

Nr 4. Uppdra åt kommunstyrelsen att uppvakta regeringen i syfte att uppnå över­gångsregler för stöden till hyresrättsproduktion.

s+v.

Vid propositioner på bifall till eller avslag på detta yrkande förklarade sig ordför­anden finna propositionen på avslag vara med övervägande ja besvarad.

Då votering begärdes verkställdes sådan över följande, dessförinnan föreslagna och godkända voteringsproposition:

Den som vill avslå socialdemokraternas och vänsterpartiets gemensamma för­slag i denna del röstar ja,

den som inte vill det röstar nej.

Vinner nej, har kommunfullmäktige beslutat bifalla förslaget.

Omröstningen utföll med 50 ja och 40 nej. Såsom voteringslista nr 4 utvisar rös­tades ja av ------------------------------------------------------------------------- Bilaga 5.

Kommunfullmäktige hade alltså beslutat att avslå förslaget.

Nr 5. Exploateringsnämnden skall utveckla arbetet med kompensation för grön-mark.

mp+v.

Vid propositioner på bifall till eller avslag på detta yrkande beslöt kommunfull­mäktige utan omröstning att avslå förslaget.

Nr 6. Hemställa hos regeringen om en lag om restriktioner för stormarknader.

mp+v.

Vid propositioner på bifall till eller avslag på detta yrkande beslöt kommunfull­mäktige utan omröstning att avslå förslaget.

Nr 7. Lägga ner Bromma flygplats.

mp+v.

Vid propositioner på bifall till eller avslag på detta yrkande beslöt kommunfull­mäktige utan omröstning att avslå förslaget.

Nr 8. Bygga bostäder på Bromma flygplats.

mp+v.

Vid propositioner på bifall till eller avslag på detta yrkande beslöt kommunfull­mäktige utan omröstning att avslå förslaget.

Nr 9. Exploateringsnämnden skall iordningställa Igelbäckens kulturreservat.

mp.

Vid propositioner på bifall till eller avslag på detta yrkande beslöt kommunfull­mäktige utan omröstning att avslå förslaget.


Nr 10. Nämnden återtar namnet marknämnden.

v.

Vid propositioner på bifall till eller avslag på detta yrkande beslöt kommunfull­mäktige utan omröstning att avslå förslaget.

Nr 11. Göra programmet om ekologiskt byggande bindande.

v.

Vid propositioner på bifall till eller avslag på detta yrkande beslöt kommunfull­mäktige utan omröstning att avslå förslaget.

Nr 12. Hemställa hos regeringen om ett stärkt strandskydd.

v.

Vid propositioner på bifall till eller avslag på detta yrkande beslöt kommunfull­mäktige utan omröstning att avslå förslaget.

Härefter godkände kommunfullmäktige utan omröstning kommunstyrelsens för­slag i övrigt under denna punkt.

Beslut

Kommunfullmäktige hade alltså beslutat att

* bifalla kommunstyrelsens förslag.

Röstförklaring avgavs av moderata samlingspartiet, folkpartiet liberalerna och kristdemokraterna enligt följande.
Vi har avslagit att-satserna nr 1, 2, 7 och 8 med hänvisning till kommunstyrel­sens förslag till budget 2007.

Vi har besvarat att-sats nr 3 med hänvisning till kommunstyrelsens förslag till budget 2007.

R II STADSBYGGNADS- OCH TRAFIKROTELN

Stadsbyggnadsnämnden: stadsbyggnadskontoret och utrednings- och stati­stikkontoret (USK)

Punkt 17)

Propositionsordning

Kommunstyrelsens förslag i tillämpliga delar ställdes mot övriga yrkanden enligt följande.

Stadsbyggnadskontoret

Nr 1. Ökade kostnader – ej nedskärningar

s 7,5 mnkr.

Kommunstyrelsens förslag bifölls utan omröstning.


Nr 2. Ökade kostnader – ej nedskärningar

mp 12,5 mnkr.

Kommunstyrelsens förslag bifölls utan omröstning.

Nr 3. Ökade kostnader – ej nedskärningar

v 6,0 mnkr.

Kommunstyrelsens förslag bifölls utan omröstning.

Nr 4. Ej ökade kostnader och intäkter – ändrat ansvarsförhållande, överföring från sdn till sbn, stadsbyggnadskontoret

v kostnader 1,6 mnkr och intäkter 1,6 mnkr.

Kommunstyrelsens förslag bifölls utan omröstning.

Nr 5. Ökade kostnader – handläggare naturreservat

v 1,4 mnkr.

Kommunstyrelsens förslag bifölls utan omröstning.

Utrednings- och statistikkontoret (USK)

Nr 6. Minskade kostnader – FOU-enheten förs till KF m.m.

v 3,8 mnkr.

Kommunstyrelsens förslag bifölls utan omröstning.

Nr 7. Minskade kostnader – FOU-enheten förs till socialtjänstnämnden

v 0,3 mnkr.

Kommunstyrelsens förslag bifölls utan omröstning.

Härefter upptogs följande tilläggsyrkanden.

Nr. 1. Planera för kollektivtrafikförsörjning av alla större bostadsområden.

s+mp+v.

Vid propositioner på bifall till eller avslag på detta yrkande beslöt kommunfull­mäktige utan omröstning att avslå förslaget.

Nr 2. Ej överföra hanteringen av enkla planärenden till stadsbyggnadsnämnden, de skall ligga kvar under stadsdelsnämnderna.

s+mp+v.

Vid propositioner på bifall till eller avslag på detta yrkande beslöt kommunfull­mäktige utan omröstning att avslå förslaget.

Nr 3. Bygga stad, d.v.s. integrerade bostäder, arbetsplatser, kulturlokaler, service och god närnaturmiljö.

mp+v.

Vid propositioner på bifall till eller avslag på detta yrkande beslöt kommunfull­mäktige utan omröstning att avslå förslaget.

Nr 4. Utveckla barn- och ungdomsperspektivet i planeringen.

mp+v.

Vid propositioner på bifall till eller avslag på detta yrkande beslöt kommunfull­mäktige utan omröstning att avslå förslaget.

Nr 5. Stoppa planerna på Förbifart Stockholm och Österleden.

mp+v.

Vid propositioner på bifall till eller avslag på detta yrkande beslöt kommunfull­mäktige utan omröstning att avslå förslaget.

Nr 6. Ge de gröna kilarna ett varaktigt skydd genom inrättandet av fler naturre-servat.

mp+v.

Vid propositioner på bifall till eller avslag på detta yrkande beslöt kommunfull­mäktige utan omröstning att avslå förslaget.

Nr 7. Tillämpa omvänd planprocess.

mp+v.

Vid propositioner på bifall till eller avslag på detta yrkande beslöt kommunfull­mäktige utan omröstning att avslå förslaget.

Nr 8. Planera för att de i översiktsplanen utpekade områdena blir natur eller kultur­reservat inom mandatperioden. Detta gäller t.ex. Älvsjöskogen, Kyrkhamn-Lövs­taområdet, Årstaskogen, Fagersjö-Rågsved, Högdalstopparna, Södra och Norra Djurgården.

mp.

Vid propositioner på bifall till eller avslag på detta yrkande förklarade sig ordför­anden finna propositionen på avslag vara med övervägande ja besvarad.

Då votering begärdes verkställdes sådan över följande, dessförinnan föreslagna och godkända voteringsproposition:

Den som vill avslå miljöpartiets förslag i denna del röstar ja,

den som inte vill det röstar nej.

Vinner nej, har kommunfullmäktige beslutat bifalla förslaget.

Omröstningen utföll med 49 ja och 19 nej. Såsom voteringslista nr 5 utvisar rös­tades ja av ------------------------------------------------------------------------- Bilaga 6.

Kommunfullmäktige hade alltså beslutat att avslå förslaget.

Nr 9. Lägga ner Bromma som flygplats och snarast komma igång med plane­ringen för ett koldioxidneutralt bostads- och verksamhetsområde.

mp.

Vid propositioner på bifall till eller avslag på detta yrkande beslöt kommunfull­mäktige utan omröstning att avslå förslaget.

Härefter godkände kommunfullmäktige utan omröstning kommunstyrelsens för­slag i övrigt under denna punkt.

Beslut

Kommunfullmäktige hade alltså beslutat att

* bifalla kommunstyrelsens förslag.

Röstförklaring avgavs av moderata samlingspartiet, folkpartiet liberalerna och kristdemokraterna enligt följande.
Vi har besvarat att-satserna nr 1 och 7 med hänvisning till kommunstyrelsens förslag till budget 2007.

Vi har avslagit att-satserna nr 3, 4 och 6 med hänvisning till kommunstyrelsens förslag till budget 2007.

R III MILJÖ- OCH FASTIGHETSROTELN

Fastighetsnämnden

Punkt 9)

Propositionsordning

Kommunstyrelsens förslag i tillämpliga delar ställdes mot övriga yrkanden enligt följande.

Nr 1. Minskade kostnader – för planerat underhåll
s 18,3 mnkr.

Kommunstyrelsens förslag bifölls utan omröstning.

Nr 2. Minskade kostnader – drift
s 6,2 mnkr.

Kommunstyrelsens förslag bifölls utan omröstning.

Härefter upptogs följande tilläggsyrkanden.

Nr 1. Stoppa utförsäljningen av stadens fastighetsbestånd.

s+v.

Vid propositioner på bifall till eller avslag på detta yrkande beslöt kommunfull­mäktige utan omröstning att avslå förslaget.

Nr 2. Öka och förbättra möjligheterna till det rörliga friluftslivet i regionen t.ex. genom att bilda en friluftsstiftelse av stadens grönområden i Stockholms län.

mp+v.

Vid propositioner på bifall till eller avslag på detta yrkande beslöt kommunfull­mäktige utan omröstning att avslå förslaget.

Nr 3. Energieffektivisera och bygga ut fastighetsnära källsortering i samtliga fas­tigheter.

mp.

Vid propositioner på bifall till eller avslag på detta yrkande beslöt kommunfull­mäktige utan omröstning att avslå förslaget.

Nr 4. Ta fram en ny hyressättningsmodell som är gynnsam för stadens egna verk­samheter, såsom skolor, bibliotek etc.

v.

Vid propositioner på bifall till eller avslag på detta yrkande förklarade sig ordför­anden finna propositionen på avslag vara med övervägande ja besvarad.

Då votering begärdes verkställdes sådan över följande, dessförinnan föreslagna och godkända voteringsproposition:

Den som vill avslå vänsterpartiets förslag i denna del röstar ja,

den som inte vill det röstar nej.

Vinner nej, har kommunfullmäktige beslutat bifalla förslaget.

Omröstningen utföll med 50 ja och 9 nej. Såsom voteringslista nr 6 utvisar rös­tades ja av ------------------------------------------------------------------------- Bilaga 7.

Kommunfullmäktige hade alltså beslutat att avslå förslaget.

Härefter godkände kommunfullmäktige utan omröstning kommunstyrelsens för­slag i övrigt under denna punkt.

Beslut

Kommunfullmäktige hade alltså beslutat att

* bifalla kommunstyrelsens förslag.

Röstförklaring avgavs av moderata samlingspartiet, folkpartiet liberalerna och kristdemokraterna enligt följande.
Vi har avslagit att-satserna nr 1 och 4 med hänvisning till kommunstyrelsens förslag till budget 2007.

Stockholms Stads Bostadsförmedling AB

Punkt 26)

Propositionsordning

Följande tilläggsyrkanden upptogs.

Nr 1. Inrätta en byteskö.

mp+v.

Vid propositioner på bifall till eller avslag på detta yrkande beslöt kommunfull­mäktige utan omröstning att avslå förslaget.

Nr 2. Utveckla en trygg andrahandsförmedling.

mp+v.

Vid propositioner på bifall till eller avslag på detta yrkande beslöt kommunfull­mäktige utan omröstning att avslå förslaget.

Nr 3. Erbjuda bostadssökande guidning i olika förorter av lokala kändisar.

mp+v.

Vid propositioner på bifall till eller avslag på detta yrkande beslöt kommunfull­mäktige utan omröstning att avslå förslaget.

Härefter godkände kommunfullmäktige utan omröstning kommunstyrelsens för­slag i övrigt under denna punkt.

Beslut

Kommunfullmäktige hade alltså beslutat att

* bifalla kommunstyrelsens förslag.

Centrum Kompaniet i Stockholm AB

Punkt 27)

Propositionsordning

Följande tilläggsyrkanden upptogs.

Nr 1. Centrum Kompaniet i Stockholm AB kvarstår i kommunens ägo.

s+mp+v.

Vid propositioner på bifall till eller avslag på detta yrkande förklarade sig ordför­anden finna propositionen på avslag vara med övervägande ja besvarad.

Då votering begärdes verkställdes sådan över följande, dessförinnan föreslagna och godkända voteringsproposition:

Den som vill avslå socialdemokraternas, miljöpartiets och vänsterpartiets gemensamma förslag i denna del röstar ja,

den som inte vill det röstar nej.

Vinner nej, har kommunfullmäktige beslutat bifalla förslaget.

Omröstningen utföll med 50 ja och 40 nej. Såsom voteringslista nr 7 utvisar rös­tades ja av ------------------------------------------------------------------------- Bilaga 8.

Kommunfullmäktige hade alltså beslutat att avslå förslaget.

Nr 2. Energieffektivisera ägda och förvaltade fastigheter.

s+mp+v.

Vid propositioner på bifall till eller avslag på detta yrkande beslöt kommunfull­mäktige utan omröstning att avslå förslaget.

Nr 3. Tillsammans med Stockholms Stadshus AB, bostadsbolagen, kommunsty­relsen och fastighets- och saluhallsnämnden fortsätta överföring av kommersiella fastigheter till Centrum Kompaniet i Stockholm AB.

mp+v.

Vid propositioner på bifall till eller avslag på detta yrkande beslöt kommunfull­mäktige utan omröstning att avslå förslaget.

Nr 4. Erbjuda småföretagare lokaler till överkomliga priser.

mp.

Vid propositioner på bifall till eller avslag på detta yrkande beslöt kommunfull­mäktige utan omröstning att avslå förslaget.

Härefter godkände kommunfullmäktige utan omröstning kommunstyrelsens för­slag i övrigt under denna punkt.

Beslut

Kommunfullmäktige hade alltså beslutat att

* bifalla kommunstyrelsens förslag.

R II STADSBYGGNADS- OCH TRAFIKROTELN

Trafik- och renhållningsnämnden, Stockholms Stads Parkerings AB, Renhållningsnämnden

Punkt 19, 32, 15)

Den under sammanträdet tidigare tillfälligt bordlagda behandlingen av Trafik- och renhållningsnämnden, Stockholms Stads Parkerings AB och Renhållningsnämn­den återupptogs.

Trafik- och renhållningsnämnden

Punkt 19)

Propositionsordning

Kommunstyrelsens förslag i tillämpliga delar ställdes mot övriga yrkanden enligt följande.

Nr 1. Minskade kostnader – Tryggt och Snyggt

s, mp och v 18,0 mnkr.

Kommunstyrelsens förslag bifölls utan omröstning.

Nr 2. Minskade kostnader – ej ändrat ansvarsförhållande överfört från sdn av ga­tuskötsel och markupplåtelser

s och v kostnader 260,1 mnkr och intäkter 39,9 mnkr.

Kommunstyrelsens förslag bifölls utan omröstning.

Nr 3. Minskade kostnader – för underhåll

s 25,0 mnkr.

Kommunstyrelsens förslag bifölls utan omröstning.

Nr 4. Ökade kostnader – ej nedskärningar, stadsmiljö

mp 1,6 mnkr.

Kommunstyrelsens förslag bifölls utan omröstning.

Nr 5. Ökade kostnader – bättre renhållningsverksamhet

mp 3,4 mnkr.

Kommunstyrelsens förslag bifölls utan omröstning.

Nr 6. Ökade kostnader – grönt är vackert

mp 5,0 mnkr.

Kommunstyrelsens förslag bifölls utan omröstning.

Nr 7. Ökade kostnader – för trafiksäkerhetsprogram med särskild inriktning på barn och unga

mp 5,0 mnkr.

Kommunstyrelsens förslag bifölls utan omröstning.

Nr 8. Ökade kostnader – klimatarbete

mp 5,0 mnkr.

Kommunstyrelsens förslag bifölls utan omröstning.

Nr 9. Ökade intäkter - parkering

mp 5,0 mnkr.

Kommunstyrelsens förslag bifölls utan omröstning.

Nr 10. Ökade kostnader – gatuträd

mp 5,0 mnkr.

Kommunstyrelsens förslag bifölls utan omröstning.

Nr 11. Ökade kostnader – skadedjurshantering och underhåll från sdn

v 3,0 mnkr.

Kommunstyrelsens förslag bifölls utan omröstning.

Nr 12. Ökade kostnader – ej nedskärningar

v 18,0 mnkr.

Kommunstyrelsens förslag bifölls utan omröstning.

Nr 13. Minskade kostnader – ökat effektiviseringskrav

c 5,0 mnkr.

Kommunstyrelsens förslag bifölls utan omröstning.

Nr 14. Ökade utgifter – Tillgänglighetsprojektet

v 25,0 mnkr.

Kommunstyrelsens förslag bifölls utan omröstning.

Nr 15. Ökade utgifter – cykelbanor

v 8,0 mnkr.

Kommunstyrelsens förslag bifölls utan omröstning.

Nr 16. Ej ökade utgifter Förbifart Stockholm E 4

v 0,5 mnkr.

Kommunstyrelsens förslag bifölls utan omröstning.

Nr 17. Ökade kostnader – fastighetsnära källsortering i stadens egna verksamhe­ter, informations- och expertstöd

mp 3,0 mnkr.

Kommunstyrelsens förslag bifölls utan omröstning.

Nr 18. Renhållningsverksamheten förs över till ny nämnd: Renhållningsnämnden v kostnader 383,1 mnkr och intäkter 346,6 mnkr.

Kommunstyrelsens förslag bifölls utan omröstning.

Nr 19. Renhållningsverksamheten förs över till ny nämnd: Renhållningsnämnden v utgifter 36,5 mnkr och inkomster 0,0 mnkr.

Kommunstyrelsens förslag bifölls utan omröstning.

Härefter upptogs tilläggsyrkandena enligt följande.

Nr 1. Hemställa till regeringen att återinföra trängselavgifterna snarast.

s+mp+v.

Vid propositioner på bifall till eller avslag på detta yrkande beslöt kommunfull­mäktige utan omröstning att avslå förslaget.

Nr 2. Andelen avfall som återanvänds och återvinns ska öka.

s+mp+v.

Vid propositioner på bifall till eller avslag på detta yrkande beslöt kommunfull­mäktige utan omröstning att avslå förslaget.

Nr 3. Genom differentierad renhållningstaxa stimulera till minskade avfallsmäng­der, ökad källsortering och därmed minskad miljöbelastning.

s+mp+v.

Vid propositioner på bifall till eller avslag på detta yrkande beslöt kommunfull­mäktige utan omröstning att avslå förslaget.

Nr 4. Bidra till att öka produktionen av biogas.

s+mp+v.

Vid propositioner på bifall till eller avslag på detta yrkande beslöt kommunfull­mäktige utan omröstning att avslå förslaget.

Nr 5. Öka andelen insamlat farligt avfall.

s+mp+v.

Vid propositioner på bifall till eller avslag på detta yrkande beslöt kommunfull­mäktige utan omröstning att avslå förslaget.

Nr 6. Säkerställa att regeringens nationella mål om att samla in 35 % organiskt avfall till år 2010 uppnås för staden.

s+mp+v.

Vid propositioner på bifall till eller avslag på detta yrkande beslöt kommunfull­mäktige utan omröstning att avslå förslaget.

Nr 7. Genomföra Citybanan enligt gällande planer.

s+v.

Vid propositioner på bifall till eller avslag på detta yrkande förklarade sig ordför­anden finna propositionen på avslag vara med övervägande ja besvarad.

Då votering begärdes verkställdes sådan över följande, dessförinnan föreslagna och godkända voteringsproposition:

Den som vill avslå socialdemokraternas och vänsterpartiets gemensamma för­slag i denna del röstar ja,

den som inte vill det röstar nej.

Vinner nej, har kommunfullmäktige beslutat bifalla förslaget.

Omröstningen utföll med 50 ja och 30 nej. Såsom voteringslista nr 8 utvisar rös­tades ja av ------------------------------------------------------------------------- Bilaga 9.

Kommunfullmäktige hade alltså beslutat att avslå förslaget.

Röstförklaring avgavs av miljöpartiet.

Nr 8. Stockholms stad ska följa Stockholmsberedningens prioriteringsordning vid infrastrukturplanering.

s.

Vid propositioner på bifall till eller avslag på detta yrkande beslöt kommunfull­mäktige utan omröstning att avslå förslaget.

Nr 9. Låta intäkterna från trängselavgifterna gå till kollektivtrafiksatsningar i för­sta hand.

mp+v.

Vid propositioner på bifall till eller avslag på detta yrkande förklarade sig ordför­anden finna propositionen på avslag vara med övervägande ja besvarad.

Då votering begärdes verkställdes sådan över följande, dessförinnan föreslagna och godkända voteringsproposition:

Den som vill avslå miljöpartiets och vänsterpartiets gemensamma förslag i denna del röstar ja,

den som inte vill det röstar nej.

Vinner nej, har kommunfullmäktige beslutat bifalla förslaget.

Omröstningen utföll med 49 ja och 19 nej. Såsom voteringslista nr 9 utvisar rös­tades ja av ------------------------------------------------------------------------ Bilaga 10.

Kommunfullmäktige hade alltså beslutat att avslå förslaget.

Nr 10. Ej påbörja något arbete med ny dragning av E18 vid Tensta-Rinkeby innan överenskommelse är träffad med Vägverket om att lägga vägen i tunnel vid Järvafältet.

mp+v.

Vid propositioner på bifall till eller avslag på detta yrkande beslöt kommunfull­mäktige utan omröstning att avslå förslaget.

Nr 11. Avbryta arbetet med Norra länken och ej påbörja något planarbete för nya motorvägar som Förbifart Stockholm och Österleden. Först måste staden utveckla systemet med trängselavgifter och utbyggd kollektivtrafik.

mp+v.

Vid propositioner på bifall till eller avslag på detta yrkande beslöt kommunfull­mäktige utan omröstning att avslå förslaget.


Nr 12. Utreda möjligheten att däcka över Centralbron och järnvägsspåren med syfte att anlägga en park ovanpå.

mp+v.

Vid propositioner på bifall till eller avslag på detta yrkande beslöt kommunfull­mäktige utan omröstning att avslå förslaget.

Nr 13. Genomför projektet Nordens längsta gågata mellan Medborgarplatsen och Norrtull.

mp+v.

Vid propositioner på bifall till eller avslag på detta yrkande beslöt kommunfull­mäktige utan omröstning att avslå förslaget.

Nr 14. Intensifiera arbetet med genomförande av cykelplanerna för innerstaden respektive ytterstaden.

mp+v.

Vid propositioner på bifall till eller avslag på detta yrkande beslöt kommunfull­mäktige utan omröstning att avslå förslaget.

Nr 15. Fortsätt båtlinjen från Hammarby sjöstad till Nybrokajen och ta in biogas­båtar i trafiken under 2007.

mp+v.

Vid propositioner på bifall till eller avslag på detta yrkande förklarade sig ordför­anden finna propositionen på avslag vara med övervägande ja besvarad.

Då votering begärdes verkställdes sådan över följande, dessförinnan föreslagna och godkända voteringsproposition:

Den som vill avslå miljöpartiets och vänsterpartiets gemensamma förslag i denna del röstar ja,

den som inte vill det röstar nej.

Vinner nej, har kommunfullmäktige beslutat bifalla förslaget.

Omröstningen utföll med 50 ja och 19 nej. Såsom voteringslista nr 10 utvisar rös­tades ja av ------------------------------------------------------------------------ Bilaga 11.

Kommunfullmäktige hade alltså beslutat att avslå förslaget.

Nr 16. Ta fram en plan och intensifiera arbetet för att rädda stadens gatuträd.

mp+v.

Vid propositioner på bifall till eller avslag på detta yrkande beslöt kommunfull­mäktige utan omröstning att avslå förslaget.

Nr 17. Införa fastighetsnära källsortering vid nybyggnation och fortsätta samar­betet med materialbolagen för att öka andelen fastighetsnära källsortering i be­fintligt bostadsbestånd.

mp+v.

Vid propositioner på bifall till eller avslag på detta yrkande beslöt kommunfull­mäktige utan omröstning att avslå förslaget.


Nr 18. Intensifiera arbetet med fastighetsnära insamling.

mp+v.

Vid propositioner på bifall till eller avslag på detta yrkande beslöt kommunfull­mäktige utan omröstning att avslå förslaget.

Nr 19. Nedgrävning av Centralbron, Nynäsvägen och Älvsjövägen.

mp+v.

Vid propositioner på bifall till eller avslag på detta yrkande beslöt kommunfull­mäktige utan omröstning att avslå förslaget.

Nr 20. Genomföra en förlängning av tvärbanans ring runt Stockholm.

mp+v.

Vid propositioner på bifall till eller avslag på detta yrkande beslöt kommunfull­mäktige utan omröstning att avslå förslaget.

Nr 21. Bygga ut spårvägsnätet i innerstaden.

mp+v.

Vid propositioner på bifall till eller avslag på detta yrkande beslöt kommunfull­mäktige utan omröstning att avslå förslaget.

Nr 22. Utöka 30-zonerna.

mp+v.

Vid propositioner på bifall till eller avslag på detta yrkande beslöt kommunfull­mäktige utan omröstning att avslå förslaget.

Nr 23. Införa fler gågator i Stockholm.

mp+v.

Vid propositioner på bifall till eller avslag på detta yrkande beslöt kommunfull­mäktige utan omröstning att avslå förslaget.

Nr 24. Påbörja stadens arbete för att snarast möjligt förlänga Djurgårdslinjen till Centralen och konvertera 4:ans stombusslinje till spårväg, med vidare sträckning till Värtanområdet.

mp.

Vid propositioner på bifall till eller avslag på detta yrkande beslöt kommunfull­mäktige utan omröstning att avslå förslaget.

Nr 25. Genomför en översyn gällande boende- och nyttoparkering i hela staden med syfte att få ett mer rättvist och effektivt regelverk grundat på mer likvärdiga principer.

mp.

Vid propositioner på bifall till eller avslag på detta yrkande beslöt kommunfull­mäktige utan omröstning att avslå förslaget.

Nr 26. Genom dialog med förpackningsindustrin, medborgare och näringsidkare minska mängden avfall per invånare.

mp.

Vid propositioner på bifall till eller avslag på detta yrkande beslöt kommunfull­mäktige utan omröstning att avslå förslaget.

Nr 27. Genomföra nyetableringen av återvinningscentraler.

mp.

Vid propositioner på bifall till eller avslag på detta yrkande beslöt kommunfull­mäktige utan omröstning att avslå förslaget.

Nr 28. Inte överföra renhållningsverksamheten till Trafik- och renhållningsnämn­den.

mp.

Vid propositioner på bifall till eller avslag på detta yrkande beslöt kommunfull­mäktige utan omröstning att avslå förslaget.

Nr 29. Hemställa hos regeringen om att ta bort producenternas ansvar för själva insamlingen och ersätta detta med ett ansvar för kommunerna att skapa ett fastig­hetsnära insamlingssystem för allt avfall. Producenterna ska då ersätta kommu­nerna för insamlingen av förpackningar och tidningar.

v.

Vid propositioner på bifall till eller avslag på detta yrkande beslöt kommunfull­mäktige utan omröstning att avslå förslaget.

Nr 30. Bygga en ny tvärgående förortsbana från Sollentuna till Akalla-Kista-Tensta-Rinkeby-Spånga-Vällingby.

v.

Vid propositioner på bifall till eller avslag på detta yrkande beslöt kommunfull­mäktige utan omröstning att avslå förslaget.

Nr 31. Bygga ny tvärgående förortsbana från Skärholmen till Tyresö.

v.

Vid propositioner på bifall till eller avslag på detta yrkande beslöt kommunfull­mäktige utan omröstning att avslå förslaget.

Nr 32. Nytt yrkande: Uppdra åt kommunstyrelsen att snarast göra ett uttalande som klargör stadens positiva syn på Citybanan.

s+mp+v.

Vid propositioner på bifall till eller avslag på detta yrkande förklarade sig ordför­anden finna propositionen på avslag vara med övervägande ja besvarad.

Då votering begärdes verkställdes sådan över följande, dessförinnan föreslagna och godkända voteringsproposition:

Den som vill avslå socialdemokraternas, miljöpartiets och vänsterpartiets gemensamma förslag i denna del röstar ja,

den som inte vill det röstar nej.

Vinner nej, har kommunfullmäktige beslutat bifalla förslaget.

Omröstningen utföll med 50 ja och 40 nej. Såsom voteringslista nr 11 utvisar rös­tades ja av ------------------------------------------------------------------------ Bilaga 12.

Kommunfullmäktige hade alltså beslutat att avslå förslaget.

Härefter godkände kommunfullmäktige utan omröstning kommunstyrelsens för­slag i övrigt under denna punkt.

Beslut

Kommunfullmäktige hade alltså beslutat att

* bifalla kommunstyrelsens förslag.

Röstförklaring avgavs av moderata samlingspartiet, folkpartiet liberalerna och kristdemokraterna enligt följande.
Vi har avslagit att-satserna nr 1, 2, 3, 6, 17, 18, 20, 22, 24, 25, 26, 27, 30, 31 och 32 med hänvisning till kommunstyrelsens förslag till budget 2007.

Vi har besvarat att-satserna nr 5, 7 och 8 med hänvisning till kommunstyrel­sens förslag till budget 2007.

Stockholms Stads Parkerings AB

Punkt 32)

Beslut

Kommunfullmäktige beslöt utan omröstning att

* bifalla kommunstyrelsens förslag.

Renhållningsnämnden

Punkt 15)

Propositionsordning

Kommunstyrelsens förslag i tillämpliga delar ställdes mot övriga yrkanden enligt följande.

Nr 1. Renhållningsverksamheten under trafik- och renhållningsnämnden förs över till renhållningsnämnden

v kostnader 383,1 mnkr och intäkter 346,6 mnkr.

Kommunstyrelsens förslag bifölls utan omröstning.

Nr 2. Ej minskade kostnader genom sammanslagning av trafiknämnden

v 3,4 mnkr.

Kommunstyrelsens förslag bifölls utan omröstning.

Nr 3. Ökade intäkter – ökat intäktskrav (ny taxa 6 %)

v 3,4 mnkr.

Kommunstyrelsens förslag bifölls utan omröstning.

Nr 4. Renhållningsverksamheten under trafik- och renhållningsnämnden förs över till renhållningsnämnden

v utgifter 36,5 mnkr och inkomster 0,0 mnkr.

Kommunstyrelsens förslag bifölls utan omröstning.

Härefter godkände kommunfullmäktige utan omröstning kommunstyrelsens för­slag i övrigt under denna punkt.

Beslut

Kommunfullmäktige hade alltså beslutat att

* bifalla kommunstyrelsens förslag.

Sammanträdet ajournerades kl. 22.45 - 22.47.

R III MILJÖ- OCH FASTIGHETSROTELN

Miljö- och hälsoskyddsnämnden, Stockholm Vatten AB, Stockholms Hamn AB, Brand- och räddningsnämnden, Kyrkogårdsnämnden, Stadsdelsnämn­derna: Stadsmiljöverksamhet

Punkt 14, 29, 30, 7, 13, 6)

Den under sammanträdet tidigare tillfälligt bordlagda behandlingen av Miljö- och hälsoskyddsnämnden, Stockholm Vatten AB, Stockholms Hamn AB, Brand- och räddningsnämnden, Kyrkogårdsnämnden och Stadsdelsnämnderna: Stadsmiljö­verksamhet återupptogs.

Miljö- och hälsoskyddsnämnden

Punkt 14)

Propositionsordning

Kommunstyrelsens förslag i tillämpliga delar ställdes mot övriga yrkanden enligt följande.

Nr 1. Ökade kostnader – ej nedskärningar

s 15,0 mnkr.

Kommunstyrelsens förslag bifölls utan omröstning.

Nr 2. Ökade kostnader – ej nedskärningar

mp och v 25,0 mnkr.

Kommunstyrelsens förslag bifölls utan omröstning.

Nr 3. Ökade kostnader – klimatarbete

mp 5,0 mnkr.

Kommunstyrelsens förslag bifölls utan omröstning.

Nr 4. Ökade kostnader – förbättrad Östersjömiljö

mp 3,0 mnkr.

Kommunstyrelsens förslag bifölls utan omröstning.

Nr 5. Ökade kostnader – fortsatt utdelning av Skolornas miljöpris

mp 1,0 mnkr.

Kommunstyrelsens förslag bifölls utan omröstning.

Nr 6. Ökade kostnader – livsmedelssäkerhet, samarbete med konsumentnämnden mp 5,0 mnkr.

Kommunstyrelsens förslag bifölls utan omröstning.

Nr 7. Ökade kostnader – stöd stadsdelsnämndernas konsumentverksamhet

v 2,2 mnkr.

Kommunstyrelsens förslag bifölls utan omröstning.

Nr 8. Ökade kostnader – miljö (tidigare konsumentnämnden)

v 1,1 mnkr.

Kommunstyrelsens förslag bifölls utan omröstning.

Nr 9. Ökade kostnader – Fair Trade

v 0,7 mnkr.

Kommunstyrelsens förslag bifölls utan omröstning.

Nr 10. Ökade kostnader – lägre effektiviseringskrav

c 15,0 mnkr.

Kommunstyrelsens förslag bifölls utan omröstning.

Härefter upptogs tilläggsyrkandena enligt följande.

Nr 1. Ställa upp långsiktiga mål för att successivt minska energiförbrukningen i stadens verksamheter.

s+mp+v.

Vid propositioner på bifall till eller avslag på detta yrkande beslöt kommunfull­mäktige utan omröstning att avslå förslaget.

Nr 2. Ta fram en plan för stadens arbete med att klara miljökvalitetsnormerna un­der 2007.

s+mp+v.

Vid propositioner på bifall till eller avslag på detta yrkande beslöt kommunfull­mäktige utan omröstning att avslå förslaget.

Nr 3. Verka för att växthusgaserna minskar med målet att Stockholm ska bli en fossilbränslefri stad år 2030.

mp+v.

Vid propositioner på bifall till eller avslag på detta yrkande förklarade sig ordför­anden finna propositionen på avslag vara med övervägande ja besvarad.

Då votering begärdes verkställdes sådan över följande, dessförinnan föreslagna och godkända voteringsproposition:

Den som vill avslå miljöpartiets och vänsterpartiets gemensamma förslag i denna del röstar ja,

den som inte vill det röstar nej.

Vinner nej, har kommunfullmäktige beslutat bifalla förslaget.

Omröstningen utföll med 50 ja och 19 nej. Såsom voteringslista nr 12 utvisar rös­tades ja av ------------------------------------------------------------------------ Bilaga 13.

Kommunfullmäktige hade alltså beslutat att avslå förslaget.

Nr 4. Fortsätta att driva på utvecklingen inom området alternativa fordon och drivmedel, bl.a. genom att fortsätta driva Stockholms miljöbilsprojekt.

mp+v.

Vid propositioner på bifall till eller avslag på detta yrkande beslöt kommunfull­mäktige utan omröstning att avslå förslaget.

Nr 5. Prioritera det kommunala tillsynsansvaret över producentavfallet genom att ta upp frågan i sina tillsynsplaner.

mp+v.

Vid propositioner på bifall till eller avslag på detta yrkande beslöt kommunfull­mäktige utan omröstning att avslå förslaget.

Nr 6. Nämnden ska villkora tillståndsgivningen till verksamheter genom att ställa krav på att verksamhetsutövarna redovisar på vilket sätt de planerar att ta hand om sitt avfall på – ur miljö- och naturresurssynpunkt – lämpligt sätt.

mp+v.

Vid propositioner på bifall till eller avslag på detta yrkande beslöt kommunfull­mäktige utan omröstning att avslå förslaget.

Nr 7. Upprätta ett bullerprogram för att minska bullerstörningarna i hela Stock­holm.

mp+v.

Vid propositioner på bifall till eller avslag på detta yrkande beslöt kommunfull­mäktige utan omröstning att avslå förslaget.

Nr 8. Se över bidraget till skadade fåglar och vilt så att detta kan användas även för omhändertagande av övergivna husdjur.

mp+v.

Vid propositioner på bifall till eller avslag på detta yrkande beslöt kommunfull­mäktige utan omröstning att avslå förslaget.

Nr 9. Stärka den biologiska mångfalden.

mp+v.

Vid propositioner på bifall till eller avslag på detta yrkande beslöt kommunfull­mäktige utan omröstning att avslå förslaget.

Nr 10. Hemställa hos regeringen om att möjliggöra införandet av ett avgiftssystem för dubbdäck i Stockholm.

mp+v.

Vid propositioner på bifall till eller avslag på detta yrkande beslöt kommunfull­mäktige utan omröstning att avslå förslaget.


Nr 11. Livsmedelskontrollen ska leva upp till regeringens och EU:s krav. Därut­över ska Stockholms stad ta fram åtgärder för att kunna sätta högre krav.

mp.

Vid propositioner på bifall till eller avslag på detta yrkande beslöt kommunfull­mäktige utan omröstning att avslå förslaget.

Nr 12. Samordna och förstärka nämndernas miljöarbete inom Agenda 21.

mp.

Vid propositioner på bifall till eller avslag på detta yrkande beslöt kommunfull­mäktige utan omröstning att avslå förslaget.

Nr 13. Utarbeta en strategi för hur Stockholm ska ha en miljöpåverkan inom sitt rättvisa miljöutrymme.

v.

Vid propositioner på bifall till eller avslag på detta yrkande beslöt kommunfull­mäktige utan omröstning att avslå förslaget.

Härefter godkände kommunfullmäktige utan omröstning kommunstyrelsens för­slag i övrigt under denna punkt.

Beslut

Kommunfullmäktige hade alltså beslutat att

* bifalla kommunstyrelsens förslag.

Röstförklaring avgavs av moderata samlingspartiet, folkpartiet liberalerna och kristdemokraterna enligt följande.
Vi har avslagit att-satserna nr 1, 2, 3 och 4 med hänvisning till kommunstyrel­sens förslag till budget 2007.

Vi har besvarat att-sats nr 5 med hänvisning till kommunstyrelsens förslag till budget 2007.

Stockholm Vatten AB

Punkt 29)

Propositionsordning

Följande tilläggsyrkanden upptogs.

Nr 1. Utveckla den miljövänliga avfallshanteringen och biogasproduktionen.

s+mp+v.

Vid propositioner på bifall till eller avslag på detta yrkande förklarade sig ordför­anden finna propositionen på avslag vara med övervägande ja besvarad.

Då votering begärdes verkställdes sådan över följande, dessförinnan föreslagna och godkända voteringsproposition:

Den som vill avslå socialdemokraternas, miljöpartiets och vänsterpartiets gemensamma förslag i denna del röstar ja,

den som inte vill det röstar nej.

Vinner nej, har kommunfullmäktige beslutat bifalla förslaget.

Omröstningen utföll med 50 ja och 40 nej. Såsom voteringslista nr 13 utvisar rös­tades ja av ------------------------------------------------------------------------ Bilaga 14.

Kommunfullmäktige hade alltså beslutat att avslå förslaget.

Nr 2. Bidra till kunskapsutbyte genom att delta i internationella projekt.

s+mp+v.

Vid propositioner på bifall till eller avslag på detta yrkande beslöt kommunfull­mäktige utan omröstning att avslå förslaget.

Nr 3. Restaurera de sjöar som pekas ut i vattenprogrammet.

mp+v.

Vid propositioner på bifall till eller avslag på detta yrkande beslöt kommunfull­mäktige utan omröstning att avslå förslaget.

Nr 4. Utveckla arbetet med att lokalt omhänderta dagvatten.

mp.

Vid propositioner på bifall till eller avslag på detta yrkande beslöt kommunfull­mäktige utan omröstning att avslå förslaget.

Nr 5. Nytt yrkande: Att behålla Sjöstadsverket i Henriksdals reningsverk för ut­veckling av bättre reningsteknik.

mp.

Vid propositioner på bifall till eller avslag på detta yrkande förklarade sig ordför­anden finna propositionen på avslag vara med övervägande ja besvarad.

Då votering begärdes verkställdes sådan över följande, dessförinnan föreslagna och godkända voteringsproposition:

Den som vill avslå miljöpartiets förslag i denna del röstar ja,

den som inte vill det röstar nej.

Vinner nej, har kommunfullmäktige beslutat bifalla förslaget.

Omröstningen utföll med 50 ja och 40 nej. Såsom voteringslista nr 14 utvisar rös­tades ja av ------------------------------------------------------------------------ Bilaga 15.

Kommunfullmäktige hade alltså beslutat att avslå förslaget.

Nr 6. Nytt yrkande: Att även i fortsättningen bedriva ett förebyggande arbete för att hindra att läckage uppstår på Stockholm Vattens vatten- och avloppslednings­nät.

mp.

Vid propositioner på bifall till eller avslag på detta yrkande förklarade sig ordför­anden finna propositionen på avslag vara med övervägande ja besvarad.

Då votering begärdes verkställdes sådan över följande, dessförinnan föreslagna och godkända voteringsproposition:

Den som vill avslå miljöpartiets förslag i denna del röstar ja,

den som inte vill det röstar nej.

Vinner nej, har kommunfullmäktige beslutat bifalla förslaget.

Omröstningen utföll med 49 ja och 40 nej. Såsom voteringslista nr 15 utvisar rös­tades ja av ------------------------------------------------------------------------ Bilaga 16.

Kommunfullmäktige hade alltså beslutat att avslå förslaget.

Härefter godkände kommunfullmäktige utan omröstning kommunstyrelsens för­slag i övrigt under denna punkt.

Beslut

Kommunfullmäktige hade alltså beslutat att

* bifalla kommunstyrelsens förslag.

Röstförklaring avgavs av moderata samlingspartiet, folkpartiet liberalerna och kristdemokraterna enligt följande.
Vi har avslagit att-satserna nr 1 och 6 med hänvisning till kommunstyrelsens förslag till budget 2007.

Vi har besvarat att-sats nr 3 med hänvisning till kommunstyrelsens förslag till budget 2007.

Stockholms Hamn AB

Punkt 30)

Propositionsordning

Följande tilläggsyrkanden upptogs.

Nr 1. STOHAB kvarstår i kommunens ägo.

s+mp+v.

Vid propositioner på bifall till eller avslag på detta yrkande beslöt kommunfull­mäktige utan omröstning att avslå förslaget.

Nr 2. Fortsätta arbetet med att söka alternativ med målet att avveckla oljeverk­samheten vid Loudden för 2011 då bergrumsavtalen går ut.

s+mp+v.

Vid propositioner på bifall till eller avslag på detta yrkande beslöt kommunfull­mäktige utan omröstning att avslå förslaget.

Nr 3. Ej konkurrensutsätta stuveriverksamheten.

s+v.

Vid propositioner på bifall till eller avslag på detta yrkande beslöt kommunfull­mäktige utan omröstning att avslå förslaget.

Nr 4. Fortsätta och vidareutveckla arbetet med ett tillämpat system för differentie­rade avgifter beroende på fartygens miljöpåverkan samt öka möjligheten och kra­ven att elansluta fartyg som ligger i hamn.

mp+v.

Vid propositioner på bifall till eller avslag på detta yrkande beslöt kommunfull­mäktige utan omröstning att avslå förslaget.

Nr 5. Se över badförbudet som råder i stor del av innerstaden i syfte att öka stock­holmarnas möjligheter att bada.

mp+v.

Vid propositioner på bifall till eller avslag på detta yrkande beslöt kommunfull­mäktige utan omröstning att avslå förslaget.

Nr 6. Avbryta planeringsarbetet för en ny hamn i Norvik till förmån för en lösning där befintliga hamnar norr och söder om Stockholm utnyttjas.

mp.

Vid propositioner på bifall till eller avslag på detta yrkande beslöt kommunfull­mäktige utan omröstning att avslå förslaget.

Härefter godkände kommunfullmäktige utan omröstning kommunstyrelsens för­slag i övrigt under denna punkt.

Beslut

Kommunfullmäktige hade alltså beslutat att

* bifalla kommunstyrelsens förslag.

Röstförklaring avgavs av moderata samlingspartiet, folkpartiet liberalerna och kristdemokraterna enligt följande.
Vi har besvarat att-satserna nr 2, 4 och 5 med hänvisning till kommunstyrel­sens förslag till budget 2007.

Brand- och räddningsnämnden

Punkt 7)

Propositionsordning

Kommunstyrelsens förslag i tillämpliga delar ställdes mot övriga yrkanden enligt följande.

Nr 1. Ökade kostnader – ej nedskärningar
s 5,0 mnkr.

Kommunstyrelsens förslag bifölls utan omröstning.

Nr 2. Ökade kostnader – räddningshundar
s 0,7 mnkr.

Kommunstyrelsens förslag bifölls utan omröstning.

Nr 3. Ökade kostnader – flexibel bemanning
mp och v 10,0 mnkr.

Kommunstyrelsens förslag bifölls utan omröstning.


Härefter upptogs tilläggsyrkandena enligt följande.

Nr 1. Vidta åtgärder för att förbättra jämställdheten och mångfalden bland perso­nalen.

mp+v.

Vid propositioner på bifall till eller avslag på detta yrkande beslöt kommunfull­mäktige utan omröstning att avslå förslaget.

Nr 2. Utvidga arbetet med ungdomar i förebyggande syfte för att minska antalet anlagda bränder i bl.a. skolor.

mp+v.

Vid propositioner på bifall till eller avslag på detta yrkande beslöt kommunfull­mäktige utan omröstning att avslå förslaget.

Nr 3. Göra en informationssatsning riktad till medborgare inför krissituationer. Informationen ska vara tillgänglig samt kultur- och språkanpassad.

mp+v.

Vid propositioner på bifall till eller avslag på detta yrkande beslöt kommunfull­mäktige utan omröstning att avslå förslaget.

Nr 4. Genomföra en medborgarövning under 2007.

mp+v.

Vid propositioner på bifall till eller avslag på detta yrkande beslöt kommunfull­mäktige utan omröstning att avslå förslaget.

Härefter godkände kommunfullmäktige utan omröstning kommunstyrelsens för­slag i övrigt under denna punkt.

Beslut

Kommunfullmäktige beslöt utan omröstning att

* bifalla kommunstyrelsens förslag.

Kyrkogårdsnämnden

Punkt 13)

Propositionsordning

Kommunstyrelsens förslag i tillämpliga delar ställdes mot övriga yrkanden enligt följande.

Nr 1. Ökade utgifter – projektering ny begravningsplats Norra Järva
mp 1,5 mnkr.

Kommunstyrelsens förslag bifölls utan omröstning.


Härefter upptogs tilläggsyrkandena enligt följande.

Nr 1. Upprätthålla kravet att inte använda svåråtervinningsbart material.

mp+v.

Vid propositioner på bifall till eller avslag på detta yrkande beslöt kommunfull­mäktige utan omröstning att avslå förslaget.

Nr 2. En kistbegravningsplats ska anläggas vid Hägerstalund.

mp+v.

Vid propositioner på bifall till eller avslag på detta yrkande beslöt kommunfull­mäktige utan omröstning att avslå förslaget.

Nr 3. Rusta upp Skogskyrkogårdens krematorium.

mp.

Vid propositioner på bifall till eller avslag på detta yrkande beslöt kommunfull­mäktige utan omröstning att avslå förslaget.

Härefter godkände kommunfullmäktige utan omröstning kommunstyrelsens för­slag i övrigt under denna punkt.

Beslut

Kommunfullmäktige beslöt utan omröstning att

* bifalla kommunstyrelsens förslag.

Röstförklaring avgavs av moderata samlingspartiet, folkpartiet liberalerna och kristdemokraterna enligt följande.
Vi har besvarat att-satserna nr 2 och 3 med hänvisning till kommunstyrelsens förslag till budget 2007.

Stadsdelsnämnderna: Stadsmiljöverksamhet

Punkt 6)

Propositionsordning

Kommunstyrelsens förslag i tillämpliga delar ställdes mot övriga yrkanden enligt följande.

Nr 1. Ökade kostnader och intäkter – ej ändrat ansvarsförhållande överföring från sdn av gatuskötsel och markupplåtelser
s och v Kostnader: 260,1 mnkr Intäkter: 39,9 mnkr.

Kommunstyrelsens förslag bifölls utan omröstning.

Nr 2. Ökade kostnader – ej nedskärningar
mp och v 1,0 mnkr.

Kommunstyrelsens förslag bifölls utan omröstning.

Nr 3. Ökade kostnader – utökade resurser för Agenda 21 (27 mnkr kvar från 2006)
mp 3,0 mnkr.

Kommunstyrelsens förslag bifölls utan omröstning.

Nr 4. Ökade kostnader – för skötsel av naturreservat
mp 2,0 mnkr.

Kommunstyrelsens förslag bifölls utan omröstning.

Nr 5. Ökade kostnader och intäkter – ändrat ansvarsförhållande, överföring till stadsbyggnadsnämnden, stadsbyggnadskontoret
v Kostnader: 1,6 mnkr Intäkter: 1,6 mnkr.

Kommunstyrelsens förslag bifölls utan omröstning.

Nr 6. Ökade utgifter – investeringar i park- och grönområden
mp 30,0 mnkr.

Kommunstyrelsens förslag bifölls utan omröstning.

Nr 7. Ökade utgifter – för upprustning av parker
v 18,0 mnkr.

Kommunstyrelsens förslag bifölls utan omröstning.

Härefter upptogs tilläggsyrkandena enligt följande.

Nr 1. Ge alla möjlighet till spontan lek och rörelse nära sin bostad.

mp+v.

Vid propositioner på bifall till eller avslag på detta yrkande beslöt kommunfull­mäktige utan omröstning att avslå förslaget.

Nr 2. Det ska finnas en lokal Agenda 21-funktion inom varje stadsdelsnämnd.

mp.

Vid propositioner på bifall till eller avslag på detta yrkande beslöt kommunfull­mäktige utan omröstning att avslå förslaget.

Nr 3. Genomförande av skötselplaner för naturreservat ska garanteras genom tillägg i schablonen för fysisk verksamhet.

mp.

Vid propositioner på bifall till eller avslag på detta yrkande beslöt kommunfull­mäktige utan omröstning att avslå förslaget.

Härefter godkände kommunfullmäktige utan omröstning kommunstyrelsens för­slag i övrigt under detta avsnitt.

Beslut

Kommunfullmäktige beslöt utan omröstning att

* bifalla kommunstyrelsens förslag.


Röstförklaring avgavs av moderata samlingspartiet, folkpartiet liberalerna och kristdemokraterna enligt följande.
Vi har avslagit att-sats nr 1 med hänvisning till kommunstyrelsens förslag till budget 2007.

Kommunfullmäktige beslöt utan omröstning att uppskjuta den fortsatta behand­lingen av budgetutlåtandet till fortsatt sammanträde fredagen den 8 december 2006 kl. 10.00.

Kommunfullmäktige åtskildes kl. 23.10.

Vid protokollet: