Din position: Hem > Stockholms stad > Kommunfullmäktige > Sammanträde 2006-12-08

Sammanträde 2006-12-08

Datum
Klockan
10:00
Plats
Kommunfullmäktige

Sammanträdet fortsätter fredagen den 8 december med början kl. 10.00.


Rotel I: Läs mer... Finansroteln; borgarrådet Kristina Axén Olin
Rotel II: Stadsbyggnads- och trafikroteln; borgarrådet Mikael Söderlund
Rotel III: Miljö- och fastighetsroteln; borgarrådet Ulla Hamilton
Rotel IV: Skolroteln; borgarrådet Lotta Edholm
Rotel V: Bostads- och integrationsroteln; borgarrådet Kristina Alvendal
Rotel VI: Äldreroteln; borgarrådet Ewa Samuelsson
Rotel VII: Socialroteln; borgarrådet Ulf Kristersson
Rotel VIII: Kultur- och idrottsroteln; borgarrådet Madeleine Sjöstedt

3 Budget 2007 för Stockholms stad och inriktning för 2008 och 2009 samt utvecklingsdirektiv 2007-2009 för koncernen Stockholms Stadshus AB samt ärenden som avskrivs med hänvisning till budget 2007 (bilaga 13:1 – 13:10).

Bilagor till protokoll
Debattprotokoll (420 kb)
Mötesinformation

Protokollfört vid Stockholms kommunfullmäktiges fortsatta sammanträde i

Stadshuset fredagen den 8 december 2006 kl. 10.00

Justerat den 21 december 2006; anslaget den 22 december 2006:

Bo Bladholm Kersti Py Börjeson Hadar Cars

§1 Upprop

Kl. 10.03 förrättades upprop, varvid närvaro antecknades enligt ---------- Bilaga 1.

§2 Justering

Förste vice ordföranden Kersti Py Börjeson (s) och andre vice ordföranden Hadar Cars (fp) utsågs att jämte ordföranden Bo Bladholm (m) justera och expediera dagens protokoll. Justeringen kommer att ske torsdagen den 21 december 2006 kl. 15.00.

§3 Förslag till budget 2007 för Stockholms stad och inriktning för 2008 och 2009 samt utvecklingsdirektiv 2007-2009 för koncernen Stockholms Stadshus AB samt ärenden som avskrivs med hänvisning till budget 2007 (bilaga 13:1 – 13:10, budgetutl.)

Kommunfullmäktige fortsatte den under gårdagen påbörjade behandlingen av kommunstyrelsens utlåtande med förslag till budget 2007 för Stockholms stad och inriktning för 2008 och 2009 samt utvecklingsdirektiv 2007-2009 för koncernen Stockholms Stadshus AB samt ärenden som avskrivs med hänvisning till budget 2007.

R IV SKOLROTELN

Stadsdelsnämnderna: Pedagogisk verksamhet: Förskoleverksamhet, Pedago­gisk verksamhet: Skolbarnsomsorg, Skola, Pedagogisk verksamhet: Sär­skola, Utbildningsnämnden, Skolfastigheter i Stockholm AB (SISAB)

Punkt 6, 20, 28)

Stadsdelsnämnderna: Pedagogisk verksamhet: Förskoleverksamhet, Pedagogisk verksamhet: Skolbarnsomsorg, Skola, Pedagogisk verksamhet: Särskola

Ordet innehades av borgarrådet Edholm, Cecilia Brinck, borgarrådet Mogert, Jonas Eklund, Susanna Brolin, Nina Ekelund, Per Ankersjö, Ann-Katrin Åslund, Zaida Catalán, Ann Mari Engel, Johanna Sjö, borgarrådet Ruwaida, Tord Bergstedt, Abebe Hailu och Arhe Hamednaca.

Kommunfullmäktige beslöt utan omröstning att tillfälligt bordlägga behandlingen av Stadsdelsnämnderna: Pedagogisk verksamhet: Förskoleverksamhet, Pedago­gisk verksamhet: Skolbarnsomsorg, Skola och Pedagogisk verksamhet: Särskola.

Utbildningsnämnden, Skolfastigheter i Stockholm AB (SISAB)

Ordet innehades av borgarråden Edholm och Mogert, Susanna Brolin, Cecilia Brinck, Zaida Catalán, Johanna Sjö, Nina Ekelund, Paulo Silva, Magnus Johansson, borgarrådet Ruwaida samt Jonas Eklund.

Kommunfullmäktige beslöt utan omröstning att tillfälligt bordlägga behandlingen av Utbildningsnämnden och Skolfastigheter i Stockholm AB (SISAB).


R V BOSTADS- OCH INTEGRATIONSROTELN

AB Svenska Bostäder, AB Familjebostäder, AB Stockholmshem, Stadsdels­nämnderna: Flyktingmottagande, Stadsdelsnämnderna: Arbetsmarknadsåt­gärder

Punkt 24, 6)

Ordet innehades av borgarrådet Alvendal, Teres Lindberg, Björn Ljung, borgarrå­det Ruwaida, Mehdi Oguzsoy, Dikran Dison, Per Ankersjö, Karin Rågsjö, Gulan Avci, borgarrådet Mogert, Zaida Catalán, Monika Lindh, Daniel Somos och Jonas Eklund.

Kommunfullmäktige beslöt utan omröstning att tillfälligt bordlägga behandlingen av AB Svenska Bostäder, AB Familjebostäder, AB Stockholmshem, Stadsdels­nämnderna: Flyktingmottagande och Stadsdelsnämnderna: Arbetsmarknadsåtgär­der.

R VI ÄLDREROTELN

Äldrenämnden, Stadsdelsnämnderna: Äldreomsorg, Micasa Fastigheter i Stockholm AB

Punkt 21, 6, 25)

Ordet innehades av borgarrådet Samuelsson, Olle Andretzky, Berit Kruse, Helen Jäderlund Eckardt, Eivor Karlsson, Margareta Johansson, Cecilia Önfelt, Jonas Eklund, Lilian Falkbäck, Margareta Björk, Ann-Katrin Åslund, Birgitta Holm, Maria Hannäs, Susanna Brolin och Jan Valeskog.

Kommunfullmäktige beslöt utan omröstning att tillfälligt bordlägga behandlingen av Äldrenämnden, Stadsdelsnämnderna: Äldreomsorg och Micasa Fastigheter i Stockholm AB.

R VII SOCIALROTELN

Stadsdelsnämnderna: Stöd och service till personer med funktionsnedsätt­ning, Individ- och familjeomsorg inklusive socialpsykiatri, Ekonomiskt bi­stånd, Socialtjänstnämnden, Överförmyndarnämnden

Punkt 6, 16, 22)

Ordet innehades av borgarrådet Kristersson, Elisabeth Brandt Ygeman, Abit Dundar, Stefan Nilsson, Karin Rågsjö, Dikran Dison, Cecilia Önfelt, Jonas Nilsson, Ann Mari Engel, Tomas Rudin, Peter Lundén-Welden, Ann-Katrin Åslund, borgarrådet Mogert, Jan Valeskog, Eivor Karlsson, Jackie Nylander, Maria Hannäs, Inge-Britt Lundin, borgarrådet Ruwaida, Kerstin Gustavsson och Jonas Eklund.

Kommunfullmäktige beslöt utan omröstning att tillfälligt bordlägga behandlingen av Stadsdelsnämnderna: Stöd och service till personer med funktionsnedsättning, Individ- och familjeomsorg inklusive socialpsykiatri, Ekonomiskt bistånd, Social­tjänstnämnden och Överförmyndarnämnden.

R VIII KULTUR- OCH IDROTTSROTELN

Kulturnämnden: kulturförvaltningen och stadsarkivet, Stockholms Stadstea­ter AB, Stadsdelsnämnderna: Kultur- och föreningsverksamhet, Stadsdels­nämnderna: Verksamhet för barn och ungdom, Idrottsnämnden, Stockholm Globe Arena Fastigheter AB, Stadsmuseinämnden

Punkt 12, 33, 6, 10, 34, 18)

Ordet innehades av borgarrådet Sjöstedt, Cecilia Brinck, borgarrådet Mogert, Zaida Catalán, Ann Mari Engel, Fredrik Wallén, Cecilia Önfelt, Barry Andersson, Billy Östh, Åsa Romson, Åsa Hagelstedt, Eva-Louise Erlandsson Slorach, Letti Freivalds, Ulf Fridebäck, Mehdi Oguzsoy, Martin Michel och Rana Khosravi.

Kommunfullmäktige beslöt utan omröstning att tillfälligt bordlägga behandlingen av Kulturnämnden: kulturförvaltningen och stadsarkivet, Stockholms Stadsteater AB, Stadsdelsnämnderna: Kultur- och föreningsverksamhet, Stadsdelsnämnderna: Verksamhet för barn och ungdom, Idrottsnämnden, Stockholm Globe Arena Fas­tigheter AB och Stadsmuseinämnden.

R IV SKOLROTELN

Stadsdelsnämnderna: Pedagogisk verksamhet: Förskoleverksamhet, Pedago­gisk verksamhet: Skolbarnsomsorg, Skola, Pedagogisk verksamhet: Sär­skola, Utbildningsnämnden, Skolfastigheter i Stockholm AB (SISAB)

Punkt 6, 20, 28)

Den under sammanträdet tidigare tillfälligt bordlagda behandlingen av Stadsdels­nämnderna: Pedagogisk verksamhet: Förskoleverksamhet, Pedagogisk verksam­het: Skolbarnsomsorg, Skola, Pedagogisk verksamhet: Särskola, Utbildnings­nämnden och Skolfastigheter i Stockholm AB (SISAB) återupptogs.

Pedagogisk verksamhet: Förskoleverksamhet

Propositionsordning

Kommunstyrelsens förslag i tillämpliga delar ställdes mot övriga yrkanden enligt följande.

Nr 1. Minskade intäkter – avgiftsfri månad i juli
s, mp och v 17,8 mnkr.

Kommunstyrelsens förslag bifölls utan omröstning.


Nr 2. Ökade kostnader – ej nedskärningar
s, mp och v 14,0 mnkr.

Kommunstyrelsens förslag bifölls utan omröstning.

Nr 3. Ökade kostnader – höjd tilläggsschablon 2 %
s 7,8 mnkr.

Kommunstyrelsens förslag bifölls utan omröstning.

Nr 4. Ökade kostnader – modersmål för förskolebarn
mp 4,0 mnkr.

Kommunstyrelsens förslag bifölls utan omröstning.

Nr 5. Ökade kostnader – höjd schablon 1,5 %
v 44,8 mnkr.

Kommunstyrelsens förslag bifölls utan omröstning.

Nr 6. Ökade kostnader 4 % socioekonomiskt belopp
v 16,0 mnkr.

Kommunstyrelsens förslag bifölls utan omröstning.

Nr 7. Ökade kostnader – 1 % barnomsorgsgaranti
v 0,5 mnkr.

Kommunstyrelsens förslag bifölls utan omröstning.

Nr 8. Minskade kostnader – höjd schablon 2 %
v 57,4 mnkr.

Kommunstyrelsens förslag bifölls utan omröstning.

Härefter upptogs tilläggsyrkandena enligt följande.

Nr 1. Förskoleplan för Stockholms stad (KF 2003-06-10) kvarstår som styrdoku­ment för förskolan.

s+mp+v.

Vid propositioner på bifall till eller avslag på detta yrkande beslöt kommun­fullmäk­tige utan omröstning att avslå förslaget.

Nr 2. Utbilda all personal i förskolan i aktivt jämställdhetsarbete.

s+mp+v.

Häremot ställdes följande förslag:

Förskolan ska aktivt arbeta för att bidra till jämställdhet.

m+fp+kd.

Vid propositioner på dessa yrkanden beslöt kommunfullmäktige utan omröstning att bifalla moderata samlingspartiets, folkpartiet liberalernas och kristdemokrater­nas gemensamma förslag.

Nr 3. Garantera likvärdiga ekonomiska villkor för kommunala och fristående för­skolor och skolor.

s+mp.

Vid propositioner på bifall till eller avslag på detta yrkande beslöt kommun­fullmäk­tige utan omröstning att avslå förslaget.

Nr 4. Gruppstorlekarna skall fortsätta minska i samma takt som perioden innan.

s+v.

Vid propositioner på bifall till eller avslag på detta yrkande förklarade sig ordför­anden finna propositionen på avslag vara med övervägande ja besvarad.

Då votering begärdes verkställdes sådan över följande, dessförinnan föreslagna och godkända voteringsproposition:

Den som vill avslå socialdemokraternas och vänsterpartiets gemensamma för­slag i denna del röstar ja,

den som inte vill det röstar nej.

Vinner nej, har kommunfullmäktige beslutat bifalla förslaget.

Omröstningen utföll med 53 ja och 34 nej. Såsom voteringslista nr 1 utvisar rös­tades ja av ------------------------------------------------------------------------- Bilaga 2.

Kommunfullmäktige hade alltså beslutat att avslå förslaget.

Nr 5. Erbjuda två-familjssystem.

mp.

Vid propositioner på bifall till eller avslag på detta yrkande beslöt kommun­fullmäk­tige utan omröstning att avslå förslaget.

Nr 6. Minska barngrupperna till 16 i storbarnsgrupperna och 12 i småbarnsgrup­perna.

mp.

Vid propositioner på bifall till eller avslag på detta yrkande beslöt kommun­fullmäk­tige utan omröstning att avslå förslaget.

Härefter godkände kommunfullmäktige utan omröstning kommunstyrelsens för­slag i övrigt under detta avsnitt.

Beslut

Kommunfullmäktige hade alltså beslutat att

* förskolan ska aktivt arbeta för att bidra till jämställdhet

* i övrigt bifalla kommunstyrelsens förslag.

Röstförklaring avgavs av moderata samlingspartiet, folkpartiet liberalerna och kristdemokraterna enligt följande.
Vi har besvarat att-satserna nr 1, 3 och 5 med hänvisning till kommunstyrel­sens förslag till budget 2007.

Vi har avslagit att-satserna nr 4 och 6 med hänvisning till kommunstyrelsens förslag till budget 2007.


Pedagogisk verksamhet: Skolbarnsomsorg

Propositionsordning

Kommunstyrelsens förslag i tillämpliga delar ställdes mot övriga yrkanden enligt följande.

Nr 1. Ökade kostnader – ej nedskärningar
s, mp och v 3,6 mnkr.

Kommunstyrelsens förslag bifölls utan omröstning.

Nr 2. Ökade kostnader och intäkter för skolbarnsomsorg, ej överfört till utbild­ningsnämnden fr.o.m. 1 juli 2007
s och v kostnader: 434,1 mnkr intäkter: 58,6 mnkr.

Kommunstyrelsens förslag bifölls utan omröstning.

Nr 3. Ökade kostnader – för ökad personaltäthet
s 43,0 mnkr.

Kommunstyrelsens förslag bifölls utan omröstning.

Nr 4. Ökade kostnader – förbättrad kvalitet inom skolbarnsomsorgen
mp 10,0 mnkr.

Kommunstyrelsens förslag bifölls utan omröstning.

Nr 5. Ökade kostnader – höjd schablon 4 %
v 33,6 mnkr.

Kommunstyrelsens förslag bifölls utan omröstning.

Härefter godkände kommunfullmäktige utan omröstning kommunstyrelsens för­slag i övrigt under detta avsnitt.

Beslut

Kommunfullmäktige hade alltså beslutat att

* bifalla kommunstyrelsens förslag.

Pedagogisk verksamhet: Skola

Propositionsordning

Kommunstyrelsens förslag i tillämpliga delar ställdes mot övriga yrkanden enligt följande.

Nr 1. Ökade kostnader – grundschablon ej överfört till utbildningsnämnden
s och v 1 909,0 mnkr.

Kommunstyrelsens förslag bifölls utan omröstning.

Nr 2. Ökade kostnader tilläggsanslag m.m. ej överfört till utbildningsnämnden
s och v 505,9 mnkr.

Kommunstyrelsens förslag bifölls utan omröstning.

Nr 3. Ökade kostnader – höjd tilläggsschablon 2 %
s 22,2 mnkr.

Kommunstyrelsens förslag bifölls utan omröstning.

Nr 4. Ökade kostnader – för stimulansbidrag till skolor som satsar på demokra­tiskt utvecklingsarbete
mp 5,0 mnkr.

Kommunstyrelsens förslag bifölls utan omröstning.

Nr 5. Ökade kostnader – för strukturerat arbete med elevernas personliga utveck­ling och självkänsla
mp 6,0 mnkr.

Kommunstyrelsens förslag bifölls utan omröstning.

Nr 6. Ökade kostnader – satsning på skolan som en energieffektiv och miljövänlig arbetsplats
mp 5,0 mnkr.

Kommunstyrelsens förslag bifölls utan omröstning.

Nr 7. Ökade kostnader – höjt socioekonomiskt belopp 4 %
v 38,4 mnkr.

Kommunstyrelsens förslag bifölls utan omröstning.

Nr 8. Ökade kostnader – höjt belopp för skolpliktsbevakning 1 %
v 0,4 mnkr.

Kommunstyrelsens förslag bifölls utan omröstning.

Nr 9. Minskade kostnader – sänkt schablon 1 %
v 38,8 mnkr.

Kommunstyrelsens förslag bifölls utan omröstning.

Härefter upptogs tilläggsyrkandena enligt följande.

Nr 1. Skolplan för Stockholms stad (KF 2004-09-20) och Strategi för elevhälsa i Stockholms stad (KF 2004-09-20) kvarstår som styrdokument för grundskolan.

s+mp+v.

Häremot ställdes följande förslag:

Budget för 2007 gäller.

m+fp+kd.

Vid propositioner på dessa yrkanden beslöt kommunfullmäktige utan omröstning att bifalla moderata samlingspartiets, folkpartiet liberalernas och kristdemokrater­nas gemensamma förslag.


Nr 2. Inventera och säkerställa att barn på alla skolor och förskolor kan leka i kre­ativa naturmiljöer.

s+mp+v.

Vid propositioner på bifall till eller avslag på detta yrkande beslöt kommun­fullmäk­tige utan omröstning att avslå förslaget.

Nr 3. Öka elevernas inflytande på sina skolor.

s+mp+v.

Vid propositioner på bifall till eller avslag på detta yrkande beslöt kommun­fullmäk­tige utan omröstning att avslå förslaget.

Nr 4. Satsa på strukturerat arbete med elevernas personliga utveckling och självkänsla.

mp.

Vid propositioner på bifall till eller avslag på detta yrkande beslöt kommun­fullmäk­tige utan omröstning att avslå förslaget.

Nr 5. Ansvaret för grundskolan förs ej över till utbildningsnämnden.

mp.

Vid propositioner på bifall till eller avslag på detta yrkande beslöt kommun­fullmäk­tige utan omröstning att avslå förslaget.

Härefter godkände kommunfullmäktige utan omröstning kommunstyrelsens för­slag i övrigt under detta avsnitt.

Beslut

Kommunfullmäktige hade alltså beslutat att

* budget för 2007 gäller,

* i övrigt bifalla kommunstyrelsens förslag.

Röstförklaring avgavs av moderata samlingspartiet, folkpartiet liberalerna och kristdemokraterna enligt följande.
Vi har avslagit att-satserna nr 2 och 5 med hänvisning till kommunstyrelsens förslag till budget 2007.

Vi har besvarat att-sats nr 4 med hänvisning till kommunstyrelsens förslag till budget 2007.


Pedagogisk verksamhet: Särskola

Propositionsordning

Kommunstyrelsens förslag i tillämpliga delar ställdes mot övriga yrkanden enligt följande.

Nr 1. Ökade kostnader – ej nedskärningar
s, mp och v 1,3 mnkr.

Kommunstyrelsens förslag bifölls utan omröstning.

Nr 2. Ökade kostnader för obligatorisk särskola ej överfört till utbildningsnämn­den fr.o.m. 1/7 2007
s och v 111,4 mnkr.

Kommunstyrelsens förslag bifölls utan omröstning.

Nr 3. Från utbildningsnämnden, ökade kostnader höjd grundschablon 2 % obli­gatorisk särskola
v 0,2 mnkr.

Kommunstyrelsens förslag bifölls utan omröstning.

Nr 4. Från utbildningsnämnden, ökade kostnader höjd tilläggsschablon 3,7 % obli­gatorisk särskola 2007
v 1,5 mnkr.

Kommunstyrelsens förslag bifölls utan omröstning.

Nr 5. Från utbildningsnämnden, ökade kostnader höjd tilläggsschabl. 3,7 %, skolbo obl. särsk. 2007
v 0,4 mnkr.

Kommunstyrelsens förslag bifölls utan omröstning.

Härefter upptogs följande tilläggsyrkande.

Nr 1. Ansvaret för särskolan förs ej över till utbildningsnämnden.

mp.

Vid propositioner på bifall till eller avslag på detta yrkande förklarade sig ordför­anden finna propositionen på avslag vara med övervägande ja besvarad.

Då votering begärdes verkställdes sådan över följande, dessförinnan föreslagna och godkända voteringsproposition:

Den som vill avslå miljöpartiets förslag i denna del röstar ja,

den som inte vill det röstar nej.

Vinner nej, har kommunfullmäktige beslutat bifalla förslaget.

Omröstningen utföll med 53 ja och 43 nej. Såsom voteringslista nr 2 utvisar rös­tades ja av ------------------------------------------------------------------------- Bilaga 3.

Kommunfullmäktige hade alltså beslutat att avslå förslaget.

Röstförklaring avgavs av moderata samlingspartiet, folkpartiet liberalerna och kristdemokraterna enligt följande.
Vi har avslagit att-sats nr 1 med hänvisning till kommunstyrelsens förslag till budget 2007.

Härefter godkände kommunfullmäktige utan omröstning kommunstyrelsens för­slag i övrigt under detta avsnitt.

Beslut

Kommunfullmäktige hade alltså beslutat att

* bifalla kommunstyrelsens förslag.

Utbildningsnämnden

Punkt 20)

Propositionsordning

Kommunstyrelsens förslag i tillämpliga delar ställdes mot övriga yrkanden enligt följande.

Nr 1. Ökade kostnader – förskola avgiftsfri månad i juli
s, mp och v 8,9 mnkr.

Kommunstyrelsens förslag bifölls utan omröstning.

Nr 2. Minskade kostnader – schablonhöjning, gymnasieskolan
s och v 36,0 mnkr.

Kommunstyrelsens förslag bifölls utan omröstning.

Nr 3. Minskade kostnader – ej höjd schablon 1/7 2006, grundskola/särskola
s och v 46,7 mnkr.

Kommunstyrelsens förslag bifölls utan omröstning.

Nr 4. Minskade kostnader – höjd grundschablon obligatorisk särskola
s och v 0,2 mnkr.

Kommunstyrelsens förslag bifölls utan omröstning.

Nr 5. Minskade kostnader – ej överföring av skolbarnsomsorg
s och v 434,1 mnkr.

Kommunstyrelsens förslag bifölls utan omröstning.

Nr 6. Minskade intäkter – ej överföring av skolbarnsomsorg
s och v 58,6 mnkr.

Kommunstyrelsens förslag bifölls utan omröstning.

Nr 7. Minskade kostnader – ej överföring av grundskola, grundschablon
s och v 1 909,0 mnkr.

Kommunstyrelsens förslag bifölls utan omröstning.

Nr 8. Minskade kostnader – ej överföring av grundskola, tilläggsanslag m.m.
s och v 505,9 mnkr.

Kommunstyrelsens förslag bifölls utan omröstning.

Nr 9. Minskade kostnader – ej överföring av särskola
s och v 111,4 mnkr.

Kommunstyrelsens förslag bifölls utan omröstning.

Nr 10. Minskade kostnader – ej överföring av fritidsklubbar
s och v 32,0 mnkr.

Kommunstyrelsens förslag bifölls utan omröstning.

Nr 11. Ökade kostnader – ej nedskärningar
s och v 151,2 mnkr.

Kommunstyrelsens förslag bifölls utan omröstning.

Nr 12. Ökade kostnader – satsning ytterstadsgymnasier
s 15,0 mnkr.

Kommunstyrelsens förslag bifölls utan omröstning.

Nr 13. Minskade kostnader – lässatsning, grundskola/särskola
s 7,5 mnkr.

Kommunstyrelsens förslag bifölls utan omröstning.

Nr 14. Ökade kostnader – ej nedskärningar vuxenutbildningen
s 50,0 mnkr.

Kommunstyrelsens förslag bifölls utan omröstning.

Nr 15. Ökade kostnader – höjd schablon SFI 5 %
s 7,7 mnkr.

Kommunstyrelsens förslag bifölls utan omröstning.

Nr 16. Minskade kostnader – lokaleffektiviseringar
s 15,0 mnkr.

Kommunstyrelsens förslag bifölls utan omröstning.

Nr 17. Ökade kostnader – för strukturerat arbete med elevernas personliga ut­veckling och självkänsla
mp 10,0 mnkr.

Kommunstyrelsens förslag bifölls utan omröstning.

Nr 18. Ökade kostnader – stimulansbidrag för skolor som satsar på demokratiut­veckling
mp 10,0 mnkr.

Kommunstyrelsens förslag bifölls utan omröstning.

Nr 19. Ökade kostnader satsning på skolan som en energieffektiv och miljövänlig arbetsplats
mp 5,0 mnkr.

Kommunstyrelsens förslag bifölls utan omröstning.

Nr 20. Ökade kostnader – satsning på Svenska för invandrare (SFI)
mp 20,0 mnkr.

Vid propositioner på dessa yrkanden förklarade sig ordföranden finna propositio­nen på bifall till kommunstyrelsens förslag vara med övervägande ja besvarad.

Då votering begärdes verkställdes sådan över följande, dessförinnan föreslagna och godkända voteringsproposition:

Den som vill bifalla kommunstyrelsens förslag i denna del röstar ja,

den som inte vill det röstar nej.

Vinner nej, har kommunfullmäktige beslutat bifalla miljöpartiets förslag.

Omröstningen utföll med 53 ja och 10 nej. Såsom voteringslista nr 3 utvisar rös­tades ja av ------------------------------------------------------------------------- Bilaga 4.

Kommunfullmäktige hade alltså beslutat att bifalla kommunstyrelsens förslag i denna del.

Nr 21. Minskade kostnader – sänkt schablon 0,5 % enskild förskola
v 6,1 mnkr.

Kommunstyrelsens förslag bifölls utan omröstning.

Nr 22. Ökade kostnader – enskild förskola socioekonomiskt belopp 4 %
v 3,2 mnkr.

Kommunstyrelsens förslag bifölls utan omröstning.

Nr 23. Minskade kostnader – sänkt schablon 1 % - enskild grundskola fr. 1.1.2007 v 7,2 mnkr.

Kommunstyrelsens förslag bifölls utan omröstning.

Nr 24. Ökade kostnader – höjt socioeko belopp enskild grundskola 4 %
v 6,4 mnkr.

Kommunstyrelsens förslag bifölls utan omröstning.

Nr 25. Ökade kostnader – höjd schablon 4 % skolbarnsomsorg
v 8,4 mnkr.

Kommunstyrelsens förslag bifölls utan omröstning.

Nr 26. Ökade kostnader – höjd schablon, 1 % - gymnasieskolan
v 18,2 mnkr.

Kommunstyrelsens förslag bifölls utan omröstning.

Nr 27. Ökade kostnader – höjt belopp för skolpliktsbevakning 2 %
v 0,2 mnkr.

Kommunstyrelsens förslag bifölls utan omröstning.

Nr 28. Ej ökade kostnader – grundsk., höjd schablon fr. 1.7.2007
v 7,5 mnkr.

Kommunstyrelsens förslag bifölls utan omröstning.


Nr 29. Ej ökade kostnader – höjd tilläggsschabl. 3,7 %, obl. särskola 2007
v 1,5 mnkr.

Kommunstyrelsens förslag bifölls utan omröstning.

Nr 30. Ej ökade kostnader – höjd tilläggsschabl. 3,7 %, skolbo. obl. särsk. 2007
v 0,4 mnkr.

Kommunstyrelsens förslag bifölls utan omröstning.

Nr 31. Ej ökade kostnader – höjd tilläggsschabl. 3,7 %, obl. särskola 2007
v 1,5 mnkr.

Kommunstyrelsens förslag bifölls utan omröstning.

Nr 32. Ej ökade kostnader – höjd tilläggsschabl. 3,7 %, skolbo obl. särsk. 2007
v 0,4 mnkr.

Kommunstyrelsens förslag bifölls utan omröstning.

Härefter upptogs tilläggsyrkandena enligt följande.

Nr 1. Skolplan för Stockholms stad (KF 2004-09-20) och Strategi för elevhälsa i Stockholms stad (KF 2004-09-20) kvarstår som styrdokument för gymnasieskolan och vuxenutbildningen.

s+mp+v.

Häremot ställdes följande förslag:

Budget för 2007 gäller.

m+fp+kd.

Vid propositioner på dessa yrkanden beslöt kommunfullmäktige utan omröstning att bifalla moderata samlingspartiets, folkpartiet liberalernas och kristdemokrater­nas gemensamma förslag.

Nr 2. Högstadie- och gymnasieskolor ska ges möjlighet att ha en majoritet av elever i skolans styrelse.

s+mp+v.

Vid propositioner på bifall till eller avslag på detta yrkande beslöt kommun­fullmäk­tige utan omröstning att avslå förslaget.

Nr 3. Höja kvaliteten i SFI och SFI-lärarnas lön och status.

s+mp+v.

Vid propositioner på bifall till eller avslag på detta yrkande beslöt kommun­fullmäk­tige utan omröstning att avslå förslaget.

Nr 4. En satsning på stadens ytterstadsskolor skall genomföras.

s+v.

Vid propositioner på bifall till eller avslag på detta yrkande förklarade sig ordför­anden finna propositionen på avslag vara med övervägande ja besvarad.

Då votering begärdes verkställdes sådan över följande, dessförinnan föreslagna och godkända voteringsproposition:

Den som vill avslå socialdemokraternas och vänsterpartiets gemensamma för­slag i denna del röstar ja,

den som inte vill det röstar nej.

Vinner nej, har kommunfullmäktige beslutat bifalla förslaget.

Omröstningen utföll med 53 ja och 44 nej. Såsom voteringslista nr 4 utvisar rös­tades ja av ------------------------------------------------------------------------- Bilaga 5.

Kommunfullmäktige hade alltså beslutat att avslå förslaget.

Nr 5. Satsa på fler mindre gymnasieskolor med flexibla lokallösningar.

mp.

Vid propositioner på bifall till eller avslag på detta yrkande beslöt kommun­fullmäk­tige utan omröstning att avslå förslaget.

Nr 6. Öka kunskaperna om förtrycket i Sverige mot kvinnor, samer, romer, judar, muslimer och funktionshindrade.

mp.

Vid propositioner på bifall till eller avslag på detta yrkande beslöt kommun­fullmäk­tige utan omröstning att avslå förslaget.

Nr 7. Inom SFI garantera 30 timmar per vecka lärarledd undervisning och gemen­samma kursstarter.

mp.

Vid propositioner på bifall till eller avslag på detta yrkande beslöt kommun­fullmäk­tige utan omröstning att avslå förslaget.

Nr 8. Arbeta för att fler inspektioner genomförs i de enskilda gymnasieskolorna.

v.

Vid propositioner på bifall till eller avslag på detta yrkande beslöt kommun­fullmäk­tige utan omröstning att avslå förslaget.

Nr 9. Arbeta för att utbudet av utbildningsprogram vid stadens samtliga gymna­sieskolor är så brett som möjligt.

v.

Vid propositioner på bifall till eller avslag på detta yrkande beslöt kommun­fullmäk­tige utan omröstning att avslå förslaget.

Härefter godkände kommunfullmäktige utan omröstning kommunstyrelsens för­slag i övrigt under denna punkt.

Beslut

Kommunfullmäktige hade alltså beslutat att

* budget för 2007 gäller,

* i övrigt bifalla kommunstyrelsens förslag.

Röstförklaring avgavs av moderata samlingspartiet, folkpartiet liberalerna och kristdemokraterna enligt följande.
Vi har avslagit att-satserna nr 3, 4, 5, 7, 8 och 9 med hänvisning till kommun­styrelsens förslag till budget 2007.

Vi har besvarat att-sats nr 6 med hänvisning till kommunstyrelsens förslag till budget 2007.

Skolfastigheter i Stockholm AB (SISAB)

Punkt 28)

Följande tilläggsyrkanden upptogs.

Nr 1. Tillsammans med skolorna ta fram en genomförandeplan för hur stadens skolgårdar ska kunna bli kreativa gröna skolgårdar.

s+mp+v.

Vid propositioner på bifall till eller avslag på detta yrkande beslöt kommun­fullmäk­tige utan omröstning att avslå förslaget.

Nr 2. I samverkan med skolorna anpassa skolköken till gällande livsmedelslag­stiftning.

s+mp+v.

Vid propositioner på bifall till eller avslag på detta yrkande beslöt kommun­fullmäk­tige utan omröstning att avslå förslaget.

Nr 3. Byta ut farliga byggmaterial och allergisanera de skolor som uppmäter då­liga värden av inomhusluft.

mp.

Vid propositioner på bifall till eller avslag på detta yrkande beslöt kommun­fullmäk­tige utan omröstning att avslå förslaget.

Härefter godkände kommunfullmäktige utan omröstning kommunstyrelsens för­slag i övrigt under denna punkt.

Beslut

Kommunfullmäktige hade alltså beslutat att

* bifalla kommunstyrelsens förslag.

Röstförklaring avgavs av moderata samlingspartiet, folkpartiet liberalerna och kristdemokraterna enligt följande.
Vi har besvarat att-sats nr 3 med hänvisning till kommunstyrelsens förslag till budget 2007.


R V BOSTADS- OCH INTEGRATIONSROTELN

AB Svenska Bostäder, AB Familjebostäder, AB Stockholmshem, Stadsdels­nämnderna: Flyktingmottagande, Stadsdelsnämnderna: Arbetsmarknadsåt­gärder

Punkt 24, 6)

Den under sammanträdet tidigare tillfälligt bordlagda behandlingen av AB Svenska Bostäder, AB Familjebostäder, AB Stockholmshem, Stadsdelsnämn­derna: Flyktingmottagande och Stadsdelsnämnderna: Arbetsmarknadsåtgärder återupptogs.

AB Svenska Bostäder, AB Familjebostäder, AB Stockholmshem

Punkt 24)

Följande tilläggsyrkanden upptogs.

Nr 1. Stoppa utförsäljningen av hyresrätter i Stadsholmen.

s+mp+v.

Vid propositioner på bifall till eller avslag på detta yrkande förklarade sig ordför­anden finna propositionen på avslag vara med övervägande ja besvarad.

Då votering begärdes verkställdes sådan över följande, dessförinnan föreslagna och godkända voteringsproposition:

Den som vill avslå socialdemokraternas, miljöpartiets och vänsterpartiets ge­men­samma förslag i denna del röstar ja,

den som inte vill det röstar nej.

Vinner nej, har kommunfullmäktige beslutat bifalla förslaget.

Omröstningen utföll med 52 ja och 44 nej. Såsom voteringslista nr 5 utvisar rös­tades ja av ------------------------------------------------------------------------- Bilaga 6.

Kommunfullmäktige hade alltså beslutat att avslå förslaget.

Nr 2. Stoppa utförsäljningen av allmännyttan.

s+v.

Vid propositioner på bifall till eller avslag på detta yrkande förklarade sig ordför­anden finna propositionen på avslag vara med övervägande ja besvarad.

Då votering begärdes verkställdes sådan över följande, dessförinnan föreslagna och godkända voteringsproposition:

Den som vill avslå socialdemokraternas och vänsterpartiets gemensamma för­slag i denna del röstar ja,

den som inte vill det röstar nej.

Vinner nej, har kommunfullmäktige beslutat bifalla förslaget.

Omröstningen utföll med 52 ja och 34 nej. Såsom voteringslista nr 6 utvisar rös­tades ja av ------------------------------------------------------------------------- Bilaga 7.

Kommunfullmäktige hade alltså beslutat att avslå förslaget.

Nr 3. Stoppa utförsäljning av nyproducerade hyresrätter.

s+v.

Vid propositioner på bifall till eller avslag på detta yrkande beslöt kommun­fullmäk­tige utan omröstning att avslå förslaget.

Nr 4. Anta en policy med syfte att minska antalet avhysningar och vräkningar samt underlätta kvarboende i det egna bolaget och utveckla former för samarbete med socialtjänsten.

mp+v.

Vid propositioner på bifall till eller avslag på detta yrkande beslöt kommun­fullmäk­tige utan omröstning att avslå förslaget.

Nr 5. Inför förbud mot att vräka barnfamiljer.

mp+v.

Vid propositioner på bifall till eller avslag på detta yrkande beslöt kommunfullmäk­tige utan omröstning att avslå förslaget.

Nr 6. Vidareutveckla miljöarbetet och prioritera fastighetsnära källsortering.

mp+v.

Vid propositioner på bifall till eller avslag på detta yrkande beslöt kommunfullmäk­tige utan omröstning att avslå förslaget.

Nr 7. Alla hyresgäster ska få sin egen el-mätare.

mp+v.

Vid propositioner på bifall till eller avslag på detta yrkande beslöt kommunfullmäk­tige utan omröstning att avslå förslaget.

Nr 8. Ge alla hyresgäster möjlighet att övergå till kooperativ hyresform som ett sätt att öka inflytandet över sitt boende.

mp.

Vid propositioner på bifall till eller avslag på detta yrkande beslöt kommunfullmäk­tige utan omröstning att avslå förslaget.

Nr 9. Boende i de kommunala bostadsbolagen i ytterstaden där hyresrätter domi­nerar kraftigt ska erbjudas möjligheten att ta över hus i bostadsrättsform.

mp.

Vid propositioner på bifall till eller avslag på detta yrkande beslöt kommunfullmäk­tige utan omröstning att avslå förslaget.

Härefter godkände kommunfullmäktige utan omröstning kommunstyrelsens för­slag i övrigt under denna punkt.

Beslut

Kommunfullmäktige hade alltså beslutat att

* bifalla kommunstyrelsens förslag.

Röstförklaring avgavs av moderata samlingspartiet, folkpartiet liberalerna och kristdemokraterna enligt följande.
Vi har besvarat att-satserna nr 4, 5, 6 och 9 med hänvisning till kommunstyrel­sens förslag till budget 2007.

Stadsdelsnämnderna: Flyktingmottagande

Propositionsordning

Kommunstyrelsens förslag i tillämpliga delar ställdes mot övriga yrkanden enligt följande.

Nr 1. Ökade kostnader – ej nedskärningar
mp och v 0,6 mnkr.

Kommunstyrelsens förslag bifölls utan omröstning.

Härefter upptogs tilläggsyrkandena enligt följande.

Nr 1. Staden ska begära av riksdag och regering att det förs statistik hur ersätt­ningarna för kommunernas flyktingmottagande används.

mp+v.

Vid propositioner på bifall till eller avslag på detta yrkande beslöt kommunfullmäk­tige utan omröstning att avslå förslaget.

Nr 2. Ge frivilligorganisationerna en aktiv roll i introduktionen av flyktingar i samhället.

mp.

Vid propositioner på bifall till eller avslag på detta yrkande beslöt kommunfullmäk­tige utan omröstning att avslå förslaget.

Härefter godkände kommunfullmäktige utan omröstning kommunstyrelsens för­slag i övrigt under detta avsnitt.

Beslut

Kommunfullmäktige hade alltså beslutat att

* bifalla kommunstyrelsens förslag.

Röstförklaring avgavs av moderata samlingspartiet, folkpartiet liberalerna och kristdemokraterna enligt följande.
Vi har besvarat att-sats nr 2 med hänvisning till kommunstyrelsens förslag till budget 2007.


Stadsdelsnämnderna: Arbetsmarknadsåtgärder

Propositionsordning

Kommunstyrelsens förslag i tillämpliga delar ställdes mot övriga yrkanden enligt följande.

Nr 1. Ökade kostnader – arbetsmarknadsanslaget
s 18,0 mnkr.

Kommunstyrelsens förslag bifölls utan omröstning.

Nr 2. Minskade kostnader – navigatorcentra
mp 5,0 mnkr.

Kommunstyrelsens förslag bifölls utan omröstning.

Nr 3. Ej minskade kostnader – avveckling navigatorcentra
v 5,0 mnkr.

Kommunstyrelsens förslag bifölls utan omröstning.

Härefter upptogs tilläggsyrkandena enligt följande.

Nr 1. Ge individuellt, uppsökande stöd till unga som står utanför både skolväsen­det och arbetsmarknaden och som inte heller får ekonomiskt bistånd.

s+mp+v.

Vid propositioner på bifall till eller avslag på detta yrkande beslöt kommunfullmäk­tige utan omröstning att avslå förslaget.

Nr 2. Genom ökad satsning på miljö- och energiteknik bidra till fler arbetstillfäl­len.

s+mp+v.

Vid propositioner på bifall till eller avslag på detta yrkande beslöt kommunfullmäk­tige utan omröstning att avslå förslaget.

Nr 3. Erbjuda friår.

mp+v.

Vid propositioner på bifall till eller avslag på detta yrkande förklarade sig ordför­anden finna propositionen på avslag vara med övervägande ja besvarad.

Då votering begärdes verkställdes sådan över följande, dessförinnan föreslagna och godkända voteringsproposition:

Den som vill avslå miljöpartiets och vänsterpartiets gemensamma förslag i denna del röstar ja,

den som inte vill det röstar nej.

Vinner nej, har kommunfullmäktige beslutat bifalla förslaget.

Omröstningen utföll med 53 ja och 24 nej. Såsom voteringslista nr 7 utvisar rös­tades ja av ------------------------------------------------------------------------- Bilaga 8.

Kommunfullmäktige hade alltså beslutat att avslå förslaget.

Nr 4. Erbjuda en särskild satsning på företagande och sociala kooperativ för unga utan fullgjord skolgång.

mp.

Vid propositioner på bifall till eller avslag på detta yrkande beslöt kommunfullmäk­tige utan omröstning att avslå förslaget.

Härefter godkände kommunfullmäktige utan omröstning kommunstyrelsens för­slag i övrigt under detta avsnitt.

Beslut

Kommunfullmäktige hade alltså beslutat att

* bifalla kommunstyrelsens förslag.

Röstförklaring avgavs av moderata samlingspartiet, folkpartiet liberalerna och kristdemokraterna enligt följande.
Vi har besvarat att-sats nr 1 med hänvisning till kommunstyrelsens förslag till budget 2007.

Vi har avslagit att-sats nr 2 med hänvisning till kommunstyrelsens förslag till budget 2007.

R VI ÄLDREROTELN

Äldrenämnden, Stadsdelsnämnderna: Äldreomsorg, Micasa Fastigheter i Stockholm AB

Punkt 21, 6, 25)

Den under sammanträdet tidigare tillfälligt bordlagda behandlingen av Äldrenämn­den, Stadsdelsnämnderna: Äldreomsorg och Micasa Fastigheter i Stockholm AB återupptogs.

Äldrenämnden

Punkt 21)

Propositionsordning

Kommunstyrelsens förslag i tillämpliga delar ställdes mot övriga yrkanden enligt följande.

Nr 1. Minskade kostnader
s och v 4,4 mnkr.

Kommunstyrelsens förslag bifölls utan omröstning.

Nr 2. Minskade kostnader – kostprojekt
s 3,0 mnkr.

Kommunstyrelsens förslag bifölls utan omröstning.

Nr 3. Minskade kostnader – ingen ny nämnd
v 1,6 mnkr.

Kommunstyrelsens förslag bifölls utan omröstning.

Nr 4. Minskade kostnader – för nutrionsenhet, flyttas till socialtjänstnämnden
v 1,1 mnkr.

Kommunstyrelsens förslag bifölls utan omröstning.

Nr 5. Minskade driftkostnader – flyttas till socialtjänstnämnden
v 21,9 mnkr.

Kommunstyrelsens förslag bifölls utan omröstning.

Nr 6. Minskade kostnader – (äldreombudsmannen m.m.) flyttas tillbaka till KF
v 1,0 mnkr.

Kommunstyrelsens förslag bifölls utan omröstning.

Nr 7. Minskade kostnader – för ersättning till patientnämnd kommuner och lands­ting flyttas till socialtjänstnämnden
v 0,6 mnkr.

Kommunstyrelsens förslag bifölls utan omröstning.

Nr 8. Minskade kostnader – kostprojekt flyttas till socialtjänstnämnden
v 3,0 mnkr.

Kommunstyrelsens förslag bifölls utan omröstning.

Nr 9. Minskade kostnader – trygghetsjouren flyttas tillbaka till socialtjänstnämn­den
v 12,1 mnkr.

Kommunstyrelsens förslag bifölls utan omröstning.

Nr 10. Minskade kostnader – bidragsgivning för äldre, handläggning flyttas till­baka till socialtjänstnämnden
v 0,2 mnkr.

Kommunstyrelsens förslag bifölls utan omröstning.

Nr 11. Minskade kostnader – bidragsgivning för äldre, bidrag flyttas tillbaka till socialtjänstnämnden
v 8,0 mnkr.

Kommunstyrelsens förslag bifölls utan omröstning.

Härefter upptogs följande tilläggsyrkande.

Nr 1. Äldrenämnden avvecklas

v.

Vid propositioner på bifall till eller avslag på detta yrkande beslöt kommunfullmäk­tige utan omröstning att avslå förslaget.

Härefter godkände kommunfullmäktige utan omröstning kommunstyrelsens för­slag i övrigt under denna punkt.

Beslut

Kommunfullmäktige hade alltså beslutat att

* bifalla kommunstyrelsens förslag.

Stadsdelsnämnderna: Äldreomsorg

Propositionsordning

Kommunstyrelsens förslag i tillämpliga delar ställdes mot övriga yrkanden enligt följande.

Nr 1. Minskade kostnader – för höjd ersättning inom hemtjänst 5 %
s, mp och v 84,0 mnkr.

Kommunstyrelsens förslag bifölls utan omröstning.

Nr 2. Ökade kostnader – ej nedskärningar
s, mp och v 40,4 mnkr.

Kommunstyrelsens förslag bifölls utan omröstning.

Nr 3. Ökade kostnader – för nya riktlinjer, trygghetslarm, träffpunkter och 2 tim­mars hemtjänst utan biståndsbedömning
s 90,0 mnkr.

Kommunstyrelsens förslag bifölls utan omröstning.

Nr 4. Ökade kostnader – arbetstidsförkortning inom hemtjänsten enligt 3-3 mo­dellen
mp 75,0 mnkr.

Vid propositioner på dessa yrkanden förklarade sig ordföranden finna propositio­nen på bifall till kommunstyrelsens förslag vara med övervägande ja besvarad.

Då votering begärdes verkställdes sådan över följande, dessförinnan föreslagna och godkända voteringsproposition:

Den som vill bifalla kommunstyrelsens förslag i denna del röstar ja,

den som inte vill det röstar nej.

Vinner nej, har kommunfullmäktige beslutat bifalla miljöpartiets förslag.

Omröstningen utföll med 53 ja och 10 nej. Såsom voteringslista nr 8 utvisar rös­tades ja av ------------------------------------------------------------------------- Bilaga 9.

Kommunfullmäktige hade alltså beslutat att bifalla kommunstyrelsens förslag i denna del.

Nr 5. Ökade kostnader – satsning på regelbundna utevistelser och införande av matlag inom hemtjänsten
mp 9,0 mnkr.

Kommunstyrelsens förslag bifölls utan omröstning.

Nr 6. Ökade kostnader – vaktmästartjänster
mp 2,5 mnkr.

Kommunstyrelsens förslag bifölls utan omröstning.

Nr 7. Ökade kostnader – deltagandedemokrati äldre
v 18,0 mnkr.

Kommunstyrelsens förslag bifölls utan omröstning.

Nr 8. Ökade kostnader – 4 timmars hemtjänst förenklad biståndshandläggning
v 4,8 mnkr.

Kommunstyrelsens förslag bifölls utan omröstning.

Nr 9. Ökade kostnader – gratis servicetjänster över 75 år
v 4,7 mnkr.

Kommunstyrelsens förslag bifölls utan omröstning.

Nr 10. Ökade kostnader – mer generösa riktlinjer
v 76,0 mnkr.

Kommunstyrelsens förslag bifölls utan omröstning.

Nr 11. Ökade kostnader – höjd ersättning inom hemtjänst 3 %
v 50,4 mnkr.

Kommunstyrelsens förslag bifölls utan omröstning.

Nr 12. Minskade kostnader – lägre sjuklönekostnader sänkt sjukfrånvaro 2 %

v 4,0 mnkr.

Kommunstyrelsens förslag bifölls utan omröstning.

Nr 13. Minskade kostnader – dagkollo för äldre
v 3,0 mnkr.

Kommunstyrelsens förslag bifölls utan omröstning.

Nr 14. Minskade kostnader – vaktmästartjänster
v 2,5 mnkr.

Kommunstyrelsens förslag bifölls utan omröstning.

Härefter upptogs tilläggsyrkandena enligt följande.

Nr 1. Fastslå rätten till regelbundna utevistelser i riktlinjerna för äldreomsorgen.

s+mp+v.

Vid propositioner på bifall till eller avslag på detta yrkande förklarade sig ordför­anden finna propositionen på avslag vara med övervägande ja besvarad.

Då votering begärdes verkställdes sådan över följande, dessförinnan föreslagna och godkända voteringsproposition:

Den som vill avslå socialdemokraternas, miljöpartiets och vänsterpartiets gemen­samma förslag i denna del röstar ja,

den som inte vill det röstar nej.

Vinner nej, har kommunfullmäktige beslutat bifalla förslaget.

Omröstningen utföll med 53 ja och 44 nej. Såsom voteringslista nr 9 utvisar rös­tades ja av ------------------------------------------------------------------------ Bilaga 10.

Kommunfullmäktige hade alltså beslutat att avslå förslaget.

Nr 2. Erbjuda fixarservice som en förebyggande verksamhet.

s+mp+v.

Vid propositioner på bifall till eller avslag på detta yrkande beslöt kommunfullmäk­tige utan omröstning att avslå förslaget.

Nr 3. Inleda en satsning på träffpunkter för äldre.

s+mp+v.

Vid propositioner på bifall till eller avslag på detta yrkande beslöt kommunfullmäk­tige utan omröstning att avslå förslaget.

Nr 4. Säkra rättigheterna för människor med funktionshinder även efter 65 års ålder.

s+mp+v.

Vid propositioner på bifall till eller avslag på detta yrkande beslöt kommunfullmäk­tige utan omröstning att avslå förslaget.

Nr 5. Utveckla samarbetet med landstinget och med frivillig- och äldreorganisa­tioner.

s+mp.

Vid propositioner på bifall till eller avslag på detta yrkande beslöt kommunfullmäk­tige utan omröstning att avslå förslaget.

Nr 6. Anställda ska erbjudas barnomsorg som passar arbetstiderna.

mp+v.

Vid propositioner på bifall till eller avslag på detta yrkande beslöt kommunfullmäk­tige utan omröstning att avslå förslaget.

Nr 7. Öka valfriheten i boendet.

mp.

Vid propositioner på bifall till eller avslag på detta yrkande beslöt kommunfullmäk­tige utan omröstning att avslå förslaget.

Nr 8. Införa matlag i hemtjänsten.

mp.

Vid propositioner på bifall till eller avslag på detta yrkande beslöt kommunfullmäk­tige utan omröstning att avslå förslaget.

Nr 9. Införa läkemedelsrevisioner.

mp.

Vid propositioner på bifall till eller avslag på detta yrkande beslöt kommunfullmäk­tige utan omröstning att avslå förslaget.


Nr 10. Äldreomsorgen ska stärkas genom nya mer generösa riktlinjer, gratis fixar­tjänst, ökade sociala aktiviteter samt fyra timmars hemtjänst med förenklad bi­ståndsbedömning för äldre över 75 år m.m.

v.

Vid propositioner på bifall till eller avslag på detta yrkande förklarade sig ordför­anden finna propositionen på avslag vara med övervägande ja besvarad.

Då votering begärdes verkställdes sådan över följande, dessförinnan föreslagna och godkända voteringsproposition:

Den som vill avslå vänsterpartiets förslag i denna del röstar ja,

den som inte vill det röstar nej.

Vinner nej, har kommunfullmäktige beslutat bifalla förslaget.

Omröstningen utföll med 53 ja och 9 nej. Såsom voteringslista nr 10 utvisar rös­tades ja av ------------------------------------------------------------------------ Bilaga 11.

Kommunfullmäktige hade alltså beslutat att avslå förslaget.

Härefter godkände kommunfullmäktige utan omröstning kommunstyrelsens för­slag i övrigt under detta avsnitt.

Beslut

Kommunfullmäktige hade alltså beslutat att

* bifalla kommunstyrelsens förslag.

Röstförklaring avgavs av moderata samlingspartiet, folkpartiet liberalerna och kristdemokraterna enligt följande.
Vi har besvarat att-satserna nr 1, 2, 4, 5, 7 och 8 med hänvisning till kommun­styrelsens förslag till budget 2007.

Vi har avslagit att-sats nr 3 med hänvisning till kommunstyrelsens förslag till budget 2007.

Micasa Fastigheter i Stockholm AB

Punkt 25)

Följande tilläggsyrkande upptogs.

Nr 1. Hyra ut tomma lägenheter som inte efterfrågas av äldre till andra, exempel­vis studenter.

mp+v.

Vid propositioner på bifall till eller avslag på detta yrkande beslöt kommunfullmäk­tige utan omröstning att avslå förslaget.

Härefter godkände kommunfullmäktige utan omröstning kommunstyrelsens för­slag i övrigt under denna punkt.


Beslut

Kommunfullmäktige hade alltså beslutat att

* bifalla kommunstyrelsens förslag.

R VII SOCIALROTELN

Stadsdelsnämnderna: Stöd och service till personer med funktionsnedsätt­ning, Individ- och familjeomsorg inklusive socialpsykiatri, Ekonomiskt bi­stånd, Socialtjänstnämnden, Överförmyndarnämnden

Punkt 6, 16, 22)

Den under sammanträdet tidigare tillfälligt bordlagda behandlingen av Stadsdels­nämnderna: Stöd och service till personer med funktionsnedsättning, Individ- och familjeomsorg inklusive socialpsykiatri, Ekonomiskt bistånd, Socialtjänstnämn­den och Överförmyndarnämnden återupptogs.

Stadsdelsnämnderna: Stöd och service till personer med funktionsnedsättning

Propositionsordning

Kommunstyrelsens förslag i tillämpliga delar ställdes mot övriga yrkanden enligt följande.

Nr 1. Ökade kostnader – ej nedskärningar
s och v 14,4 mnkr.

Kommunstyrelsens förslag bifölls utan omröstning.

Nr 2. Ökade kostnader – ej nedskärningar
mp 11,4 mnkr.

Kommunstyrelsens förslag bifölls utan omröstning.

Nr 3. Ökade kostnader – sommarjobb till ungdomar med funktionshinder
mp 2,0 mnkr.

Kommunstyrelsens förslag bifölls utan omröstning.

Nr 4. Ökade kostnader – stöd för neuropsykiatriska och psykiatriska funktions­hinder
mp 3,0 mnkr.

Kommunstyrelsens förslag bifölls utan omröstning.

Härefter upptogs tilläggsyrkandena enligt följande.


Nr 1. Satsa på personalen inom handikappomsorgen genom att starta en dialog om hur arbetstidsförkortning kan utformas.

mp+v.

Vid propositioner på bifall till eller avslag på detta yrkande beslöt kommunfullmäk­tige utan omröstning att avslå förslaget.

Nr 2. Anställa fler personer med funktionsnedsättning även på chefsnivå.

mp+v.

Vid propositioner på bifall till eller avslag på detta yrkande beslöt kommunfullmäk­tige utan omröstning att avslå förslaget.

Nr 3. Starta ett allaktivitetshus i Tensta för barn och ungdomar med funktionsned­sättning.

mp.

Vid propositioner på bifall till eller avslag på detta yrkande beslöt kommunfullmäk­tige utan omröstning att avslå förslaget.

Härefter godkände kommunfullmäktige utan omröstning kommunstyrelsens för­slag i övrigt under detta avsnitt.

Beslut

Kommunfullmäktige hade alltså beslutat att

* bifalla kommunstyrelsens förslag.

Röstförklaring avgavs av moderata samlingspartiet, folkpartiet liberalerna och kristdemokraterna enligt följande.
Vi har avslagit att-sats nr 2 med hänvisning till kommunstyrelsens förslag till budget 2007.

Stadsdelsnämnderna: Individ- och familjeomsorg inklusive socialpsykiatri

Propositionsordning

Kommunstyrelsens förslag i tillämpliga delar ställdes mot övriga yrkanden enligt följande.

Nr 1. Ökade kostnader – ej nedskärningar
s, mp och v 10,5 mnkr.

Kommunstyrelsens förslag bifölls utan omröstning.

Nr 2. Ökade kostnader – barn och unga
s 20,0 mnkr.

Kommunstyrelsens förslag bifölls utan omröstning.


Nr 3. Ökade kostnader – vuxna (våldsutsatta kvinnor, hemlöshet, missbruk, soci­alpsykiatri)
s 32,0 mnkr.

Kommunstyrelsens förslag bifölls utan omröstning.

Nr 4. Ökade kostnader – satsning på förebyggande insatser, t.ex. skuldrådgivare, uppsökande arbete och gruppverksamhet för barn
mp 12,0 mnkr.

Kommunstyrelsens förslag bifölls utan omröstning.

Nr 5. Minskade kostnader – tack vare förebyggande insatser
mp 7,0 mnkr.

Kommunstyrelsens förslag bifölls utan omröstning.

Nr 6. Ökade kostnader – Komet och andra föräldracirklar
mp 5,0 mnkr.

Kommunstyrelsens förslag bifölls utan omröstning.

Nr 7. Ökade kostnader – uppsökande verksamhet psykiskt funktionshindrade
mp 5,0 mnkr.

Kommunstyrelsens förslag bifölls utan omröstning.

Nr 8. Ökade kostnader – för barn och ungdom – kvalitet
v 19,7 mnkr.

Kommunstyrelsens förslag bifölls utan omröstning.

Nr 9. Ökade kostnader – för vuxna – kvalitet
v 5,5 mnkr.

Kommunstyrelsens förslag bifölls utan omröstning.

Nr 10. Ökade kostnader – för socialpsykiatri – kvalitet
v 7,2 mnkr.

Kommunstyrelsens förslag bifölls utan omröstning.

Härefter upptogs tilläggsyrkandena enligt följande.

Nr 1. Aktivt stödja föräldrar med missbruksproblem, barn till psykiskt funktions­hindrade och andra barn som far illa på grund av föräldrarnas problem eller på grund av egna problem.

s+mp+v.

Vid propositioner på bifall till eller avslag på detta yrkande beslöt kommunfullmäk­tige utan omröstning att avslå förslaget.

Nr 2. Införa omgående handläggning vid uppsägning av hyresavtal.

s+mp+v.

Vid propositioner på bifall till eller avslag på detta yrkande beslöt kommunfullmäk­tige utan omröstning att avslå förslaget.


Nr 3. Utveckla det uppsökande arbetet för hemlösa, missbrukare och personer med psykiska funktionshinder.

s+mp+v.

Vid propositioner på bifall till eller avslag på detta yrkande beslöt kommunfullmäk­tige utan omröstning att avslå förslaget.

Nr 4. Genomföra kvalitetssatsningar inom barn och unga, missbruk och social­psykiatri.

s+mp+v.

Vid propositioner på bifall till eller avslag på detta yrkande beslöt kommunfullmäk­tige utan omröstning att avslå förslaget.

Nr 5. Fortsatt utbyggnad av olika boendeformer för människor med psykiska funktionsnedsättningar samt de som även har missbruksproblem.

s+mp+v.

Vid propositioner på bifall till eller avslag på detta yrkande beslöt kommunfullmäk­tige utan omröstning att avslå förslaget.

Nr 6. Öka stödet till unga brottsoffer.

s+mp+v.

Vid propositioner på bifall till eller avslag på detta yrkande beslöt kommunfullmäk­tige utan omröstning att avslå förslaget.

Nr 7. Öka stödet till kvinnojourer.

s+v.

Vid propositioner på bifall till eller avslag på detta yrkande förklarade sig ordför­anden finna propositionen på avslag vara med övervägande ja besvarad.

Då votering begärdes verkställdes sådan över följande, dessförinnan föreslagna och godkända voteringsproposition:

Den som vill avslå socialdemokraternas och vänsterpartiets gemensamma för­slag i denna del röstar ja,

den som inte vill det röstar nej.

Vinner nej, har kommunfullmäktige beslutat bifalla förslaget.

Omröstningen utföll med 53 ja och 44 nej. Såsom voteringslista nr 11 utvisar rös­tades ja av ------------------------------------------------------------------------ Bilaga 12.

Kommunfullmäktige hade alltså beslutat att avslå förslaget.

Nr 8. Se till att alla barn placerade i familjehem får åtminstone de två besök årli­gen av handläggare som riktlinjerna anger samt att rapport inges till nämnden var sjätte månad.

mp+v.

Vid propositioner på bifall till eller avslag på detta yrkande beslöt kommunfullmäk­tige utan omröstning att avslå förslaget.

Nr 9. Utveckla egenkontrollerna i familjevården.

mp+v.

Vid propositioner på bifall till eller avslag på detta yrkande beslöt kommunfullmäk­tige utan omröstning att avslå förslaget.

Nr 10. Erbjuda daglig verksamhet för alla hemlösa.

mp+v.

Vid propositioner på bifall till eller avslag på detta yrkande beslöt kommunfullmäk­tige utan omröstning att avslå förslaget.

Nr 11. Öka stödet till kvinnojourer och mansjourer.

mp.

Vid propositioner på bifall till eller avslag på detta yrkande förklarade sig ordför­anden finna propositionen på avslag vara med övervägande ja besvarad.

Då votering begärdes verkställdes sådan över följande, dessförinnan föreslagna och godkända voteringsproposition:

Den som vill avslå miljöpartiets förslag i denna del röstar ja,

den som inte vill det röstar nej.

Vinner nej, har kommunfullmäktige beslutat bifalla förslaget.

Omröstningen utföll med 53 ja och 35 nej. Såsom voteringslista nr 12 utvisar rös­tades ja av ------------------------------------------------------------------------ Bilaga 13.

Kommunfullmäktige hade alltså beslutat att avslå förslaget.

Härefter godkände kommunfullmäktige utan omröstning kommunstyrelsens för­slag i övrigt under detta avsnitt.

Beslut

Kommunfullmäktige hade alltså beslutat att

* bifalla kommunstyrelsens förslag.

Röstförklaring avgavs av moderata samlingspartiet, folkpartiet liberalerna och kristdemokraterna enligt följande.
Vi har besvarat att-satserna nr 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 och 11 med hänvisning till kom­munstyrelsens förslag till budget 2007.

Vi har avslagit att-satserna nr 9 och 10 med hänvisning till kommunstyrelsens förslag till budget 2007.

Stadsdelsnämnderna: Ekonomiskt bistånd

Propositionsordning

Kommunstyrelsens förslag i tillämpliga delar ställdes mot övriga yrkanden enligt följande.

Nr 1. Ökade kostnader – SL-kort
s, mp och v 40,0 mnkr.

Kommunstyrelsens förslag bifölls utan omröstning.


Nr 2. Ökade kostnader – orealistisk prognos för ökad sysselsättning
mp 30,0 mnkr.

Kommunstyrelsens förslag bifölls utan omröstning.

Härefter upptogs tilläggsyrkandena enligt följande.

Nr 1. Förhindra att barnfamiljer vräks.

mp+v.

Vid propositioner på bifall till eller avslag på detta yrkande förklarade sig ordför­anden finna propositionen på avslag vara med övervägande ja besvarad.

Då votering begärdes verkställdes sådan över följande, dessförinnan föreslagna och godkända voteringsproposition:

Den som vill avslå miljöpartiets och vänsterpartiets gemensamma förslag i denna del röstar ja,

den som inte vill det röstar nej.

Vinner nej, har kommunfullmäktige beslutat bifalla förslaget.

Omröstningen utföll med 53 ja och 19 nej. Såsom voteringslista nr 13 utvisar rös­tades ja av ------------------------------------------------------------------------ Bilaga 14.

Kommunfullmäktige hade alltså beslutat att avslå förslaget.

Nr 2. Särskilt beakta barns behov när vuxna söker ekonomiskt bistånd.

mp+v.

Vid propositioner på bifall till eller avslag på detta yrkande beslöt kommunfullmäk­tige utan omröstning att avslå förslaget.

Nr 3. Inte införa krav på motprestation som huvudregel för att få försörjningsstöd.

mp+v.

Vid propositioner på bifall till eller avslag på detta yrkande förklarade sig ordför­anden finna propositionen på avslag vara med övervägande ja besvarad.

Då votering begärdes verkställdes sådan över följande, dessförinnan föreslagna och godkända voteringsproposition:

Den som vill avslå miljöpartiets och vänsterpartiets gemensamma förslag i denna del röstar ja,

den som inte vill det röstar nej.

Vinner nej, har kommunfullmäktige beslutat bifalla förslaget.

Omröstningen utföll med 53 ja och 19 nej. Såsom voteringslista nr 14 utvisar rös­tades ja av ------------------------------------------------------------------------ Bilaga 15.

Kommunfullmäktige hade alltså beslutat att avslå förslaget.

Nr 4. Erbjuda verksamheter med individuellt stöd, vägledning och kompetensut­veckling åt alla arbetssökande med försörjningsstöd. Den enskildes eget engage­mang, inflytande och delaktighet ska vara ledstjärna i dessa verksamheter.

mp.

Vid propositioner på bifall till eller avslag på detta yrkande beslöt kommunfullmäk­tige utan omröstning att avslå förslaget.

Härefter godkände kommunfullmäktige utan omröstning kommunstyrelsens för­slag i övrigt under detta avsnitt.

Beslut

Kommunfullmäktige hade alltså beslutat att

* bifalla kommunstyrelsens förslag.

Röstförklaring avgavs av moderata samlingspartiet, folkpartiet liberalerna och kristdemokraterna enligt följande.
Vi har besvarat att-satserna nr 1 och 2 med hänvisning till kommunstyrelsens förslag till budget 2007.

Vi har avslagit att-sats nr 4 med hänvisning till kommunstyrelsens förslag till budget 2007.

Socialtjänstnämnden

Punkt 16)

Propositionsordning

Kommunstyrelsens förslag i tillämpliga delar ställdes mot övriga yrkanden enligt följande.

Nr 1. Ökade kostnader – ej nedskärningar
s och v 13,0 mnkr.

Kommunstyrelsens förslag bifölls utan omröstning.

Nr 2. Ej minskade kostnader – för utomlänsplaceringar
mp 5,0 mnkr.

Kommunstyrelsens förslag bifölls utan omröstning.

Nr 3. Ökade kostnader – för att motverka hemlöshet, t.ex. inrättande av hemlös­hetsombudsman och fler personliga ombud
mp 9,8 mnkr.

Kommunstyrelsens förslag bifölls utan omröstning.

Nr 4. Ökade kostnader – ej nedskärningar
mp 10,0 mnkr.

Kommunstyrelsens förslag bifölls utan omröstning.

Nr 5. Ökade kostnader – stärkta förebyggande insatser för minskad alkohol- och drogkonsumtion
mp 3,0 mnkr.

Kommunstyrelsens förslag bifölls utan omröstning.


Nr 6. Ökade kostnader – stöd till barn med psykiskt funktionshindrade eller miss­brukande föräldrar
mp 3,0 mnkr.

Kommunstyrelsens förslag bifölls utan omröstning.

Nr 7. Ökade kostnader – utökning av barncentrum
mp 2,0 mnkr.

Kommunstyrelsens förslag bifölls utan omröstning.

Nr 8. Ökade kostnader – utveckling av familjehemsvården
mp 2,0 mnkr.

Kommunstyrelsens förslag bifölls utan omröstning.

Nr 9. Ökade kostnader – utökad familjerådgivning
mp 3,0 mnkr.

Kommunstyrelsens förslag bifölls utan omröstning.

Nr 10. Ökade kostnader – barnperspektivet
v 1,5 mnkr.

Kommunstyrelsens förslag bifölls utan omröstning.

Nr 11. Ökade kostnader – Precens-Komet, brottsofferstöd, folköl
v 5,0 mnkr.

Kommunstyrelsens förslag bifölls utan omröstning.

Nr 12. Ökade kostnader – hemlösa – vårdkedja, sysselsättning, uppsökande
v 10,0 mnkr.

Kommunstyrelsens förslag bifölls utan omröstning.

Nr 13. Ökade kostnader – prostitutionsenheten – kampanj mot sexköp
v 1,6 mnkr.

Kommunstyrelsens förslag bifölls utan omröstning.

Nr 14. Ökade kostnader – Socialpsykiatriskt kunskapscenter
v 0,3 mnkr.

Kommunstyrelsens förslag bifölls utan omröstning.

Nr 15. Ökade kostnader – nutritionsenhet flyttas från äldrenämnden
v 1,1 mnkr.

Kommunstyrelsens förslag bifölls utan omröstning.

Nr 16. Ökade kostnader – kostprojekt flyttas från äldrenämnden
v 3,0 mnkr.

Kommunstyrelsens förslag bifölls utan omröstning.

Nr 17. Ökade övriga driftkostnader – flyttas från äldrenämnden
v 21,9 mnkr.

Kommunstyrelsens förslag bifölls utan omröstning.

Nr 18. Ökade övriga kostnader – för ersättning till patientnämnd kommuner och landsting flyttas från äldrenämnden
v 0,6 mnkr.

Kommunstyrelsens förslag bifölls utan omröstning.

Nr 19. Ökade kostnader – trygghetsjouren flyttas från äldrenämnden
v 12,1 mnkr.

Kommunstyrelsens förslag bifölls utan omröstning.

Nr 20. Ökade kostnader – bidragsgivning äldre, handl. flyttas från äldrenämnden
v 0,2 mnkr.

Kommunstyrelsens förslag bifölls utan omröstning.

Nr 21. Ökade kostnader – bidragsgivning för äldre, bidrag flyttas från äldrenämn­den
v 8,0 mnkr.

Kommunstyrelsens förslag bifölls utan omröstning.

Nr 22. Minskade kostnader – arbetsmarknadsfrågor överfört till KF
v 2,0 mnkr.

Kommunstyrelsens förslag bifölls utan omröstning.

Nr 23. Minskade kostnader – funktionshindersombudsman m.m. överfört till KF
v 1,0 mnkr.

Kommunstyrelsens förslag bifölls utan omröstning.

Nr 24. Minskade kostnader – för taköverhuvudetgaranti
v 10,0 mnkr.

Kommunstyrelsens förslag bifölls utan omröstning.

Nr 25. Minskade kostnader – ändrat ansvarsförhållande, beställning av forskning och utvecklingsverksamhet till KF m.m.
v 1,5 mnkr.

Kommunstyrelsens förslag bifölls utan omröstning.

Härefter upptogs tilläggsyrkandena enligt följande.

Nr 1. Kriscentrum för kvinnor skall inte konkurrensutsättas.

s+mp+v.

Vid propositioner på bifall till eller avslag på detta yrkande beslöt kommunfullmäk­tige utan omröstning att avslå förslaget.

Nr 2. Ha en nollvision för hemlöshet.

s+mp+v.

Vid propositioner på bifall till eller avslag på detta yrkande förklarade sig ordför­anden finna propositionen på avslag vara med övervägande ja besvarad.

Då votering begärdes verkställdes sådan över följande, dessförinnan föreslagna och godkända voteringsproposition:

Den som vill avslå socialdemokraternas, miljöpartiets och vänsterpartiets gemen­samma förslag i denna del röstar ja,

den som inte vill det röstar nej.

Vinner nej, har kommunfullmäktige beslutat bifalla förslaget.

Omröstningen utföll med 53 ja och 44 nej. Såsom voteringslista nr 15 utvisar rös­tades ja av ------------------------------------------------------------------------ Bilaga 16.

Kommunfullmäktige hade alltså beslutat att avslå förslaget.

Ordningsfråga

Ordet innehades av Magnus Johansson (s) i en ordningsfråga angående ordningen vid votering.

Nr 3. Följa upp och utveckla de akuta boendeplatserna för hemlösa missbrukande och misshandlade kvinnor.

s+mp+v.

Vid propositioner på bifall till eller avslag på detta yrkande beslöt kommunfullmäk­tige utan omröstning att avslå förslaget.

Nr 4. Utöka verksamheten vid Barncentrum för våldsutsatta barn.

s+mp+v.

Vid propositioner på bifall till eller avslag på detta yrkande beslöt kommunfullmäk­tige utan omröstning att avslå förslaget.

Nr 5. En bred satsning i samverkan med stadsdelsnämnderna och landstinget för att tidigt stödja och hjälpa barn som riskerar att fara illa.

s+mp+v.

Vid propositioner på bifall till eller avslag på detta yrkande förklarade sig ordför­anden finna propositionen på avslag vara med övervägande ja besvarad.

Då votering begärdes verkställdes sådan över följande, dessförinnan föreslagna och godkända voteringsproposition:

Den som vill avslå socialdemokraternas, miljöpartiets och vänsterpartiets gemen­samma förslag i denna del röstar ja,

den som inte vill det röstar nej.

Vinner nej, har kommunfullmäktige beslutat bifalla förslaget.

Omröstningen utföll med 53 ja och 44 nej. Såsom voteringslista nr 16 utvisar rös­tades ja av ------------------------------------------------------------------------ Bilaga 17.

Kommunfullmäktige hade alltså beslutat att avslå förslaget.

Nr 6. Säkra verksamheterna för brottsofferstöd och medling, folkölstillsyn och Komet föräldrastöd.

s+mp+v.

Vid propositioner på bifall till eller avslag på detta yrkande beslöt kommunfullmäk­tige utan omröstning att avslå förslaget.

Nr 7. Intensifiera arbetet att i samverkan med stadsdelsnämnderna föra en dialog med etablerade Internetleverantörer och ungdomssajter för att motverka nätpro­stitutionen.

s+mp+v.

Vid propositioner på bifall till eller avslag på detta yrkande beslöt kommunfullmäk­tige utan omröstning att avslå förslaget.

Nr 8. Förstärka det uppsökande arbetet och vårdkedjan inklusive sysselsättning för hemlösa.

s+mp+v.

Vid propositioner på bifall till eller avslag på detta yrkande beslöt kommunfullmäk­tige utan omröstning att avslå förslaget.

Nr 9. Erbjuda stadsdelarna stöd och utbildning för att bättre kunna leva upp till barns lagstadgade rättigheter.

mp+v.

Vid propositioner på bifall till eller avslag på detta yrkande beslöt kommunfullmäk­tige utan omröstning att avslå förslaget.

Nr 10. Permanenta stödet till Socialpsykiatriskt kunskapscentrum.

mp+v.

Vid propositioner på bifall till eller avslag på detta yrkande beslöt kommunfullmäk­tige utan omröstning att avslå förslaget.

Nr 11. Utöka samarbetet med Hotellhem och frivilligorganisationer för att mot­verka vräkningar.

mp.

Vid propositioner på bifall till eller avslag på detta yrkande beslöt kommunfullmäk­tige utan omröstning att avslå förslaget.

Nr 12. Göra en översyn av bidragen till frivilligorganisationer, barn och unga ska prioriteras.

mp.

Vid propositioner på bifall till eller avslag på detta yrkande beslöt kommunfullmäk­tige utan omröstning att avslå förslaget.

Nr 13. Inrätta ytterligare ett kommunalt Kriscentrum för våldsutsatta kvinnor.

v.

Vid propositioner på bifall till eller avslag på detta yrkande förklarade sig ordför­anden finna propositionen på avslag vara med övervägande ja besvarad.

Då votering begärdes verkställdes sådan över följande, dessförinnan föreslagna och godkända voteringsproposition:

Den som vill avslå vänsterpartiets förslag i denna del röstar ja,

den som inte vill det röstar nej.

Vinner nej, har kommunfullmäktige beslutat bifalla förslaget.

Omröstningen utföll med 53 ja och 9 nej. Såsom voteringslista nr 17 utvisar rös­tades ja av ------------------------------------------------------------------------ Bilaga 18.

Kommunfullmäktige hade alltså beslutat att avslå förslaget.

Härefter godkände kommunfullmäktige utan omröstning kommunstyrelsens för­slag i övrigt under denna punkt.

Beslut

Kommunfullmäktige hade alltså beslutat att

* bifalla kommunstyrelsens förslag.

Röstförklaring avgavs av moderata samlingspartiet, folkpartiet liberalerna och kristdemokraterna enligt följande.
Vi har avslagit att-satserna nr 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 och 10 med hänvisning till kommunstyrelsens förslag till budget 2007.

Vi har besvarat att-satserna nr 2, 11 och 12 med hänvisning till kommunstyrel­sens förslag till budget 2007.

Överförmyndarnämnden

Punkt 22)

Propositionsordning

Kommunstyrelsens förslag i tillämpliga delar ställdes mot övriga yrkanden enligt följande.

Nr 1. Ökade kostnader – ej nedskärningar
mp 0,5 mnkr.

Kommunstyrelsens förslag bifölls utan omröstning.

Nr 2. Ökade lönekostnader
v 0,4 mnkr.

Kommunstyrelsens förslag bifölls utan omröstning.

Härefter godkände kommunfullmäktige utan omröstning kommunstyrelsens för­slag i övrigt under denna punkt.

Beslut

Kommunfullmäktige hade alltså beslutat att

* bifalla kommunstyrelsens förslag.


R VIII KULTUR- OCH IDROTTSROTELN

Kulturnämnden: kulturförvaltningen och stadsarkivet, Stockholms Stadstea­ter AB, Stadsdelsnämnderna: Kultur- och föreningsverksamhet, Stadsdels­nämnderna: Verksamhet för barn och ungdom, Idrottsnämnden, Stockholm Globe Arena Fastigheter AB, Stadsmuseinämnden

Punkt 12, 33, 6, 10, 34, 18)

Den under sammanträdet tidigare tillfälligt bordlagda behandlingen av Kultur­nämnden: kulturförvaltningen och stadsarkivet, Stockholms Stadsteater AB, Stadsdelsnämnderna: Kultur- och föreningsverksamhet, Stadsdelsnämnderna: Verksamhet för barn och ungdom, Idrottsnämnden, Stockholm Globe Arena Fas­tigheter AB och Stadsmuseinämnden återupptogs.

Kulturnämnden: kulturförvaltningen och stadsarkivet

Punkt 12)

Propositionsordning

Kommunstyrelsens förslag i tillämpliga delar ställdes mot övriga yrkanden enligt följande.

Kulturförvaltningen

Nr 1. Ökade kostnader – samlingslokaler
s 15,0 mnkr.

Kommunstyrelsens förslag bifölls utan omröstning.

Nr 2. Ökade kostnader – stadsdelsbibliotek
s 7,0 mnkr.

Kommunstyrelsens förslag bifölls utan omröstning.

Nr 3. Ökade kostnader – Fryshus Västerort
s 5,0 mnkr.

Kommunstyrelsens förslag bifölls utan omröstning.

Nr 4. Ökade kostnader – Filmfond
s 3,0 mnkr.

Kommunstyrelsens förslag bifölls utan omröstning.

Nr 5. Ökade kostnader – ej nedskärningar
s 8,4 mnkr.

Kommunstyrelsens förslag bifölls utan omröstning.

Nr 6. Minskade kostnader – p.g.a. sammanslagning med stadsmuseinämnden
s 3,4 mnkr.

Kommunstyrelsens förslag bifölls utan omröstning.

Nr 7. Ökade kostnader – ej nedskärningar inom stadsmuseinämnden
mp och v 1,7 mnkr.

Kommunstyrelsens förslag bifölls utan omröstning.

Nr 8. Ökade kostnader – kompensation för nolltaxeuthyrning av samlingslokaler mp 7,0 mnkr.

Kommunstyrelsens förslag bifölls utan omröstning.

Nr 9. Ökade kostnader – ej nedskärningar
mp 5,0 mnkr.

Kommunstyrelsens förslag bifölls utan omröstning.

Nr 10. Ökade kostnader – ej nedskärningar
v 7,7 mnkr.

Kommunstyrelsens förslag bifölls utan omröstning.

Nr 11. Ökade kostnader – för minskade avgifter i kulturskolan
v 10,0 mnkr.

Kommunstyrelsens förslag bifölls utan omröstning.

Nr 12. Ökade kostnader – för satsningar på fria kulturlivet
v 10,0 mnkr.

Kommunstyrelsens förslag bifölls utan omröstning.

Nr 13. Ökade kostnader – för lagliga grafittiväggar
v 0,5 mnkr.

Kommunstyrelsens förslag bifölls utan omröstning.

Nr 14. Ökade kostnader – för ökat stöd till samlingslokaler
v 10,0 mnkr.

Kommunstyrelsens förslag bifölls utan omröstning.

Nr 15. Ej minskade kostnader – för projekt byggnadsklassificering av ytterstaden, överfört från stadsmuseinämnden
v 0,7 mnkr.

Kommunstyrelsens förslag bifölls utan omröstning.

Stadsarkivet

Nr 16. Ökade kostnader – ej nedskärningar
mp 1,3 mnkr.

Kommunstyrelsens förslag bifölls utan omröstning.

Nr 17. Ökade kostnader – ej nedskärningar
v 1,6 mnkr.

Kommunstyrelsens förslag bifölls utan omröstning.

Härefter upptogs tilläggsyrkandena enligt följande.

Nr 1. Förbättra stadsdelsbiblioteken så att fler besöker dem för såväl formellt som informellt lärande.

s+mp+v.

Vid propositioner på bifall till eller avslag på detta yrkande beslöt kommunfullmäk­tige utan omröstning att avslå förslaget.

Nr 2. Ansvara för att Lava och det nya ungdomsbiblioteket PUNKTMedis på Medborgarplatsen blir centrala resurscentrum för ung kultur och ger möjligheter till projektverksamhet i samverkan med träffpunkterna för unga i stadsdelarna.

s+mp+v.

Vid propositioner på bifall till eller avslag på detta yrkande beslöt kommunfullmäk­tige utan omröstning att avslå förslaget.

Nr 3. Rikta insatser för att nå nya kulturkonsumenter och producenter.

s+mp+v.

Vid propositioner på bifall till eller avslag på detta yrkande beslöt kommunfullmäk­tige utan omröstning att avslå förslaget.

Nr 4. Vid rekrytering till tjänster med konstnärligt inflytande, prioritera sökande från underrepresenterade grupper.

mp+v.

Vid propositioner på bifall till eller avslag på detta yrkande beslöt kommunfullmäk­tige utan omröstning att avslå förslaget.

Nr 5. Skapa mer kultur- och mötesplatser på t.ex. torgen i förorten.

mp+v.

Vid propositioner på bifall till eller avslag på detta yrkande beslöt kommunfullmäk­tige utan omröstning att avslå förslaget.

Nr 6. Stärka de fria kulturaktörerna genom att driva en gästspelsscen och mark­nadsföra fria kulturaktiviteter.

mp+v.

Vid propositioner på bifall till eller avslag på detta yrkande beslöt kommunfullmäk­tige utan omröstning att avslå förslaget.

Nr 7. Nytt yrkande: Att ej på något sätt villkora kulturstöd utifrån hur kulturen affischerar.

mp.

Vid propositioner på bifall till eller avslag på detta yrkande förklarade sig ordför­anden finna propositionen på avslag vara med övervägande ja besvarad.

Då votering begärdes verkställdes sådan över följande, dessförinnan föreslagna och godkända voteringsproposition:

Den som vill avslå miljöpartiets förslag i denna del röstar ja,

den som inte vill det röstar nej.

Vinner nej, har kommunfullmäktige beslutat bifalla förslaget.

Omröstningen utföll med 51 ja och 42 nej. Såsom voteringslista nr 18 utvisar rös­tades ja av ------------------------------------------------------------------------ Bilaga 19.

Kommunfullmäktige hade alltså beslutat att avslå förslaget.

Härefter godkände kommunfullmäktige utan omröstning kommunstyrelsens för­slag i övrigt under denna punkt.

Beslut

Kommunfullmäktige hade alltså beslutat att

* bifalla kommunstyrelsens förslag.

Röstförklaring avgavs av moderata samlingspartiet, folkpartiet liberalerna och kristdemokraterna enligt följande.
Vi har besvarat att-satserna nr 1 och 2 med hänvisning till kommunstyrelsens förslag till budget 2007.

Vi har avslagit att-sats nr 4 med hänvisning till kommunstyrelsens förslag till budget 2007.

Stockholms Stadsteater AB

Punkt 33)

Propositionsordning

Följande tilläggsyrkande upptogs.

Nr 1. Nytt yrkande: Vänsterpartiet yrkar ökning av koncernbidraget med 4 miljoner kronor för att möjliggöra långsiktigt fortsatt hög konstnärlig kvalitet.

v.

Vid propositioner på bifall till eller avslag på detta yrkande förklarade sig ordför­anden finna propositionen på avslag vara med övervägande ja besvarad.

Då votering begärdes verkställdes sådan över följande, dessförinnan föreslagna och godkända voteringsproposition:

Den som vill avslå vänsterpartiets förslag i denna del röstar ja,

den som inte vill det röstar nej.

Vinner nej, har kommunfullmäktige beslutat bifalla förslaget.

Omröstningen utföll med 52 ja och 9 nej. Såsom voteringslista nr 19 utvisar rös­tades ja av ------------------------------------------------------------------------ Bilaga 20.

Kommunfullmäktige hade alltså beslutat att avslå förslaget.

Härefter godkände kommunfullmäktige utan omröstning kommunstyrelsens för­slag i övrigt under denna punkt.

Beslut

Kommunfullmäktige hade alltså beslutat att

* bifalla kommunstyrelsens förslag.


Stadsdelsnämnderna: Kultur- och föreningsverksamhet

Propositionsordning

Kommunstyrelsens förslag i tillämpliga delar ställdes mot övriga yrkanden enligt följande.

Nr 1. Ökade kostnader – ej nedskärningar
mp och v 0,4 mnkr.

Kommunstyrelsens förslag bifölls utan omröstning.

Nr 2. Ökade kostnader – en konsumentvägledare per 20 000 invånare i enlighet med Konsumentverkets riktlinjer och stadens konsumentpolitiska program

mp 2,0 mnkr.

Kommunstyrelsens förslag bifölls utan omröstning.

Nr 3. Ökade kostnader – demokratiarbete för ökat valdeltagande
mp 2,0 mnkr.

Kommunstyrelsens förslag bifölls utan omröstning.

Nr 4. Ökade kostnader kultur – deltagande budget för barn, unga äldre i förorterna
v 5,0 mnkr.

Kommunstyrelsens förslag bifölls utan omröstning.

Nr 5. Ökade kostnader – insatser riktade mot ungdomar (tidigare konsument­nämnden)
v 1,6 mnkr.

Kommunstyrelsens förslag bifölls utan omröstning.

Härefter upptogs tilläggsyrkandena enligt följande.

Nr 1. Utveckla förortens kreativa potential genom fler scener och mötesplatser.

s+mp+v.

Vid propositioner på bifall till eller avslag på detta yrkande beslöt kommunfullmäk­tige utan omröstning att avslå förslaget.

Nr 2. Det lokala kulturutbudet i staden ska stärkas.

s+mp+v.

Vid propositioner på bifall till eller avslag på detta yrkande förklarade sig ordför­anden finna propositionen på avslag vara med övervägande ja besvarad.

Då votering begärdes verkställdes sådan över följande, dessförinnan föreslagna och godkända voteringsproposition:

Den som vill avslå socialdemokraternas, miljöpartiets och vänsterpartiets gemen­samma förslag i denna del röstar ja,

den som inte vill det röstar nej.

Vinner nej, har kommunfullmäktige beslutat bifalla förslaget.

Omröstningen utföll med 53 ja och 44 nej. Såsom voteringslista nr 20 utvisar rös­tades ja av ------------------------------------------------------------------------ Bilaga 21.

Kommunfullmäktige hade alltså beslutat att avslå förslaget.

Nr 3. Ge plats och tillstånd för kulturuttryck på gator och torg.

mp+v.

Vid propositioner på bifall till eller avslag på detta yrkande beslöt kommunfullmäk­tige utan omröstning att avslå förslaget.

Nr 4. I samarbete med socialtjänstnämnden anställa fler skuldrådgivare.

mp.

Vid propositioner på bifall till eller avslag på detta yrkande beslöt kommunfullmäk­tige utan omröstning att avslå förslaget.

Nr 5. Verka för att skolor får en ”kulturpeng” för att köpa in kulturverksamhet.

mp.

Vid propositioner på bifall till eller avslag på detta yrkande beslöt kommunfullmäk­tige utan omröstning att avslå förslaget.

Härefter godkände kommunfullmäktige utan omröstning kommunstyrelsens för­slag i övrigt under detta avsnitt.

Beslut

Kommunfullmäktige hade alltså beslutat att

* bifalla kommunstyrelsens förslag.

Röstförklaring avgavs av moderata samlingspartiet, folkpartiet liberalerna och kristdemokraterna enligt följande.
Vi har avslagit att-satserna nr 1 och 3 med hänvisning till kommunstyrelsens förslag till budget 2007.

Vi har besvarat att-sats nr 2 med hänvisning till kommunstyrelsens förslag till budget 2007.

Stadsdelsnämnderna: Verksamhet för barn och ungdom

Propositionsordning

Kommunstyrelsens förslag i tillämpliga delar ställdes mot övriga yrkanden enligt följande.

Nr 1. Ökade kostnader – ej nedskärningar
s, mp och v 3,8 mnkr.

Kommunstyrelsens förslag bifölls utan omröstning.

Nr 2. Ökade kostnader – fritidsklubbar, ej överfört till utbildningsnämnden 1/7 2007
s och v 32,0 mnkr.

Kommunstyrelsens förslag bifölls utan omröstning.

Nr 3. Ökade kostnader – fritidsklubbar
s och v 23,0 mnkr.

Kommunstyrelsens förslag bifölls utan omröstning.

Nr 4. Ökade kostnader – Träffpunkter för unga
s 10,0 mnkr.

Kommunstyrelsens förslag bifölls utan omröstning.

Nr 5. Ökade kostnader – för att utveckla frivilligt stöd till föräldrar från små­barnsår till tonår
mp 14,0 mnkr.

Kommunstyrelsens förslag bifölls utan omröstning.

Nr 6. Ökade kostnader – fler bemannade parklekar och öppna förskolor
mp 14,0 mnkr.

Kommunstyrelsens förslag bifölls utan omröstning.

Nr 7. Ökade kostnader – fler mötesplatser för ungdomar
mp 5,0 mnkr.

Kommunstyrelsens förslag bifölls utan omröstning.

Härefter upptogs tilläggsyrkandena enligt följande.

Nr 1. Fortsätta satsningen på icke-kommersiella träffpunkter för unga. Även sommartid ska aktiviteter erbjudas.

s+mp+v.

Vid propositioner på bifall till eller avslag på detta yrkande beslöt kommunfullmäk­tige utan omröstning att avslå förslaget.

Nr 2. Erbjuda alla stockholmsbarn 9-16 år, som vill åka, en plats på kollo.

s+mp+v.

Vid propositioner på bifall till eller avslag på detta yrkande förklarade sig ordför­anden finna propositionen på avslag vara med övervägande ja besvarad.

Då votering begärdes verkställdes sådan över följande, dessförinnan föreslagna och godkända voteringsproposition:

Den som vill avslå socialdemokraternas, miljöpartiets och vänsterpartiets gemen­samma förslag i denna del röstar ja,

den som inte vill det röstar nej.

Vinner nej, har kommunfullmäktige beslutat bifalla förslaget.

Omröstningen utföll med 53 ja och 44 nej. Såsom voteringslista nr 21 utvisar rös­tades ja av ------------------------------------------------------------------------ Bilaga 22.

Kommunfullmäktige hade alltså beslutat att avslå förslaget.

Nr 3. Fritidsklubbar ska finnas i alla stadsdelsnämnder.

s+mp+v.

Vid propositioner på bifall till eller avslag på detta yrkande beslöt kommunfullmäk­tige utan omröstning att avslå förslaget.

Härefter godkände kommunfullmäktige utan omröstning kommunstyrelsens för­slag i övrigt under detta avsnitt.

Beslut

Kommunfullmäktige hade alltså beslutat att

* bifalla kommunstyrelsens förslag.

Röstförklaring avgavs av moderata samlingspartiet, folkpartiet liberalerna och kristdemokraterna enligt följande.
Vi har besvarat att-satserna nr 1, 2 och 3 med hänvisning till kommunstyrel­sens förslag till budget 2007.

Idrottsnämnden

Punkt 10)

Propositionsordning

Kommunstyrelsens förslag i tillämpliga delar ställdes mot övriga yrkanden enligt följande.

Nr 1. Ökade kostnader – fria bad för barn
s 8,9 mnkr.

Kommunstyrelsens förslag bifölls utan omröstning.

Nr 2. Ökade kostnader – aktivitetsstöd
s 8,0 mnkr.

Kommunstyrelsens förslag bifölls utan omröstning.

Nr 3. Ökade kostnader – ej nedskärningar
s 5,6 mnkr.

Kommunstyrelsens förslag bifölls utan omröstning.

Nr 4. Ökade kostnader – satsning på simning som folkhälsa och simundervisning mp 8,0 mnkr.

Kommunstyrelsens förslag bifölls utan omröstning.

Nr 5. Ökade kostnader – ej nedskärningar
mp 11,0 mnkr.

Kommunstyrelsens förslag bifölls utan omröstning.

Nr 6. Ej minskade kostnader – fria bad för barn mellan 10 till 13 år
v 11,9 mnkr.

Kommunstyrelsens förslag bifölls utan omröstning.

Nr 7. Ökade utgifter – projektering sim- och idrottsanläggning i Skarpnäck
v 1,5 mnkr.

Kommunstyrelsens förslag bifölls utan omröstning.

Nr 8. Ökade utgifter – sim- och idrottsanläggning i Skarpnäck
v 150,0 mnkr.

Kommunstyrelsens förslag bifölls utan omröstning.

Nr 9. Ökade utgifter – projektering och utveckling Högdalstopparna
v 21,0 mnkr.

Kommunstyrelsens förslag bifölls utan omröstning.

Härefter upptogs tilläggsyrkandena enligt följande.

Nr 1. Tillgängliggöra idrottsanläggningarna för personer med funktionshinder.

s+mp+v.

Vid propositioner på bifall till eller avslag på detta yrkande beslöt kommunfullmäk­tige utan omröstning att avslå förslaget.

Nr 2. Tillämpa lika villkor för flickor och pojkar, herrar och damer när det gäller investeringar, tillgång till träningstider och hallar.

s+mp+v.

Vid propositioner på bifall till eller avslag på detta yrkande beslöt kommunfullmäk­tige utan omröstning att avslå förslaget.

Nr 3. Erbjuda separata tider för kvinnor i simhallar och idrottsanläggningar.

s+mp+v.

Vid propositioner på bifall till eller avslag på detta yrkande förklarade sig ordför­anden finna propositionen på avslag vara med övervägande ja besvarad.

Då votering begärdes verkställdes sådan över följande, dessförinnan föreslagna och godkända voteringsproposition:

Den som vill avslå socialdemokraternas, miljöpartiets och vänsterpartiets gemen­samma förslag i denna del röstar ja,

den som inte vill det röstar nej.

Vinner nej, har kommunfullmäktige beslutat bifalla förslaget.

Omröstningen utföll med 52 ja och 45 nej. Såsom voteringslista nr 22 utvisar rös­tades ja av ------------------------------------------------------------------------ Bilaga 23.

Kommunfullmäktige hade alltså beslutat att avslå förslaget.

Nr 4. Säkerställa att alla medborgare har tillgång till information om friluftslivet, t.ex. genom att utveckla friluftsplanen och uppdatera friluftskartan tillsammans med andra kommuner.

mp+v.

Vid propositioner på bifall till eller avslag på detta yrkande beslöt kommunfullmäk­tige utan omröstning att avslå förslaget.

Nr 5. Bara anlägga konstgräsplaner av naturgummi.

mp+v.

Vid propositioner på bifall till eller avslag på detta yrkande förklarade sig ordför­anden finna propositionen på avslag vara med övervägande ja besvarad.

Då votering begärdes verkställdes sådan över följande, dessförinnan föreslagna och godkända voteringsproposition:

Den som vill avslå miljöpartiets och vänsterpartiets gemensamma förslag i denna del röstar ja,

den som inte vill det röstar nej.

Vinner nej, har kommunfullmäktige beslutat bifalla förslaget.

Omröstningen utföll med 52 ja och 45 nej. Såsom voteringslista nr 23 utvisar rös­tades ja av ------------------------------------------------------------------------ Bilaga 24.

Kommunfullmäktige hade alltså beslutat att avslå förslaget.

Nr 6. Stadens idrottsanläggningar ska vara föregångare när det gäller energieffek­tiv och miljövänlig teknik, t.ex. solceller.

mp+v.

Vid propositioner på bifall till eller avslag på detta yrkande förklarade sig ordför­anden finna propositionen på avslag vara med övervägande ja besvarad.

Då votering begärdes verkställdes sådan över följande, dessförinnan föreslagna och godkända voteringsproposition:

Den som vill avslå miljöpartiets och vänsterpartiets gemensamma förslag i denna del röstar ja,

den som inte vill det röstar nej.

Vinner nej, har kommunfullmäktige beslutat bifalla förslaget.

Omröstningen utföll med 52 ja och 45 nej. Såsom voteringslista nr 24 utvisar rös­tades ja av ------------------------------------------------------------------------ Bilaga 25.

Kommunfullmäktige hade alltså beslutat att avslå förslaget.

Nr 7. Satsning på friluftslivet genom utökat stöd till Friluftsfrämjandet, scouterna , naturskyddsföreningen m.fl.

mp.

Vid propositioner på bifall till eller avslag på detta yrkande beslöt kommunfullmäk­tige utan omröstning att avslå förslaget.

Härefter godkände kommunfullmäktige utan omröstning kommunstyrelsens för­slag i övrigt under denna punkt.

Beslut

Kommunfullmäktige hade alltså beslutat att

* bifalla kommunstyrelsens förslag.

Röstförklaring avgavs av moderata samlingspartiet, folkpartiet liberalerna och kristdemokraterna enligt följande.
Vi har besvarat att-satserna nr 1, 2 och 3 med hänvisning till kommunstyrel­sens förslag till budget 2007.


Stockholm Globe Arena Fastigheter AB

Punkt 34)

Beslut

Kommunfullmäktige beslöt utan omröstning att

* bifalla kommunstyrelsens förslag.

Stadsmuseinämnden

Punkt 18)

Beslut

Kommunfullmäktige beslöt utan omröstning att

* bifalla kommunstyrelsens förslag.

UTOM ROTELINDELNINGEN

Kommunfullmäktige m.m., Revisorskollegiet, Valnämnden

Punkt 3, 4, 5)

Kommunfullmäktige m.m.

Punkt 3)

Propositionsordning

Kommunstyrelsens förslag i tillämpliga delar ställdes mot övriga yrkanden enligt följande.

Kommunfullmäktige, Kommunstyrelsen

Nr 1. Minskade kostnader – för partistöd, ny beräkningsmodell
v 12,3 mnkr.

Kommunstyrelsens förslag bifölls utan omröstning.

Stadsledningskontoret

Nr 2. Ökade kostnader – sommarjobb för ungdomar
s, mp och v 10,0 mnkr.

Kommunstyrelsens förslag bifölls utan omröstning.

Nr 3. Minskade kostnader – förskolor med hög hyra
s 12,0 mnkr.

Kommunstyrelsens förslag bifölls utan omröstning.

Nr 4. Minskade kostnader – effektiviseringar stadsledningskontoret
s 12,0 mnkr.

Kommunstyrelsens förslag bifölls utan omröstning.

Nr 5. Minskade kostnader – ersättning till Stockholm Business Region AB
mp och v 8,5 mnkr.

Kommunstyrelsens förslag bifölls utan omröstning.

Nr 6. Minskade kostnader – chefsutveckling
mp 2,5 mnkr.

Kommunstyrelsens förslag bifölls utan omröstning.

Nr 7. Minskade energikostnader – p.g.a. investeringar i förnyelsebar energi, mil­jöteknik och energieffektivisering
mp 25,0 mnkr.

Kommunstyrelsens förslag bifölls utan omröstning.

Nr 8. Ökade kostnader – projektet Regnbågsbarn fortsätter
mp 0,5 mnkr.

Kommunstyrelsens förslag bifölls utan omröstning.

Nr 9. Ökade kostnader – ekologisk mat
mp 10,0 mnkr.

Kommunstyrelsens förslag bifölls utan omröstning.

Nr 10. Ökade kostnader – inrättande av en nämnd för lika rättigheter (5 mnkr 2007, 10 mnkr 2008)
mp 5,0 mnkr.

Kommunstyrelsens förslag bifölls utan omröstning.

Nr 11. Ökade kostnader – stöd till antidiskrimineringsbyråer via nämnd för lika rättigheter
mp 2,0 mnkr.

Vid propositioner på dessa yrkanden förklarade sig ordföranden finna propositio­nen på bifall till kommunstyrelsens förslag vara med övervägande ja besvarad.

Då votering begärdes verkställdes sådan över följande, dessförinnan föreslagna och godkända voteringsproposition:

Den som vill bifalla kommunstyrelsens förslag i denna del röstar ja,

den som inte vill det röstar nej.

Vinner nej, har kommunfullmäktige beslutat bifalla miljöpartiets förslag.

Omröstningen utföll med 53 ja och 10 nej. Såsom voteringslista nr 25 utvisar rös­tades ja av ------------------------------------------------------------------------ Bilaga 26.

Kommunfullmäktige hade alltså beslutat att bifalla kommunstyrelsens förslag i denna del.


Nr 12. Ökade kostnader – ändrat ansvarsförhållande, överföring av FOU-enheten till kommunstyrelsen från stadsbyggnadsnämnden
v 3,8 mnkr.

Kommunstyrelsens förslag bifölls utan omröstning.

Nr 13. Ökade kostnader – ändrat ansvarsförhållande, beställning av forskning och utvecklingsverksamhet från socialtjänstnämnden
v 1,5 mnkr.

Kommunstyrelsens förslag bifölls utan omröstning.

Nr 14. Ökade kostnader – ändrat ansvarsförhållande, överföring av FOU-enheten till kommunstyrelsen från socialtjänstnämnden
v 0,3 mnkr.

Kommunstyrelsens förslag bifölls utan omröstning.

Nr 15. Minskade kostnader – förskolor med hög hyra
v 2,0 mnkr.

Kommunstyrelsens förslag bifölls utan omröstning.

Nr 16. Ökade kostnader – övriga driftskostnader (äldreombudsmannen) flyttas tillbaka till KF från äldrenämnden
v 1,0 mnkr.

Kommunstyrelsens förslag bifölls utan omröstning.

Nr 17. Ökade kostnader – funktionshindersombudsmannen m.m. flyttat tillbaka till KF från socialtjänstnämnden
v 1,0 mnkr.

Kommunstyrelsens förslag bifölls utan omröstning.

Nr 18. Ökade kostnader – arbetsmarknadsfrågor överfört från socialtjänstnämnden
v 2,0 mnkr.

Kommunstyrelsens förslag bifölls utan omröstning.

Nr 19. Minskade kostnader – chefsutveckling
v 7,5 mnkr.

Kommunstyrelsens förslag bifölls utan omröstning.

Nr 20. Minskade kostnader – för bidrag till S:t Lukasstiftelsen
v 1,0 mnkr.

Kommunstyrelsens förslag bifölls utan omröstning.

Nr 21. Minskade kostnader – effektivisering av stadsledningskontorets verksam­het

c 10,0 mnkr.

Kommunstyrelsens förslag bifölls utan omröstning.


Ersättningar till utomstående organisationer och föreningar

Nr 22. Minskade kostnader – Handelshögskolan i Stockholm
v 1,1 mnkr.

Kommunstyrelsens förslag bifölls utan omröstning.

Nr 23. Ökade utgifter – investeringar i förnyelsebar energi, miljöteknik och ener­gieffektivisering
mp 50,0 mnkr.

Kommunstyrelsens förslag bifölls utan omröstning.

Härefter upptogs tilläggsyrkandena enligt följande.

Nr 1. Genomföra nödvändiga åtgärder för att klara miljökvalitetsnormerna och arbeta för att utveckla ytterligare åtgärder för att minska de hälsofarliga utsläppen.

s+mp+v.

Vid propositioner på bifall till eller avslag på detta yrkande förklarade sig ordför­anden finna propositionen på avslag vara med övervägande ja besvarad.

Då votering begärdes verkställdes sådan över följande, dessförinnan föreslagna och godkända voteringsproposition:

Den som vill avslå socialdemokraternas, miljöpartiets och vänsterpartiets gemen­samma förslag i denna del röstar ja,

den som inte vill det röstar nej.

Vinner nej, har kommunfullmäktige beslutat bifalla förslaget.

Omröstningen utföll med 52 ja och 44 nej. Såsom voteringslista nr 26 utvisar rös­tades ja av ------------------------------------------------------------------------ Bilaga 27.

Kommunfullmäktige hade alltså beslutat att avslå förslaget.

Nr 2. Uppvakta regeringen för att påskynda återinförandet av trängselskatt/-

miljöavgifter i enlighet med stockholmarnas tydliga önskemål i folkomröst­ningen.

s+mp+v.

Vid propositioner på bifall till eller avslag på detta yrkande förklarade sig ordför­anden finna propositionen på avslag vara med övervägande ja besvarad.

Då votering begärdes verkställdes sådan över följande, dessförinnan föreslagna och godkända voteringsproposition:

Den som vill avslå socialdemokraternas, miljöpartiets och vänsterpartiets gemen­samma förslag i denna del röstar ja,

den som inte vill det röstar nej.

Vinner nej, har kommunfullmäktige beslutat bifalla förslaget.

Omröstningen utföll med 52 ja och 45 nej. Såsom voteringslista nr 27 utvisar rös­tades ja av ------------------------------------------------------------------------ Bilaga 28.

Kommunfullmäktige hade alltså beslutat att avslå förslaget.


Nr 3. Snarast ta fram en samlad upphandlingspolicy.

s+mp+v.

Vid propositioner på bifall till eller avslag på detta yrkande beslöt kommunfullmäk­tige utan omröstning att avslå förslaget.

Nr 4. Följa upp arbetet med antidiskrimineringsklausuler.

s+mp+v.

Vid propositioner på bifall till eller avslag på detta yrkande beslöt kommunfullmäk­tige utan omröstning att avslå förslaget.

Nr 5. Samordna genomförandet av och informera om upphandlingen av ekolo­giska livsmedel.

s+mp+v.

Vid propositioner på bifall till eller avslag på detta yrkande beslöt kommunfullmäk­tige utan omröstning att avslå förslaget.

Nr 6. Förankra och sprida arbetet med att Stockholm ska uppfylla villkoren för en Fair Trade City.

s+mp+v.

Vid propositioner på bifall till eller avslag på detta yrkande beslöt kommunfullmäk­tige utan omröstning att avslå förslaget.

Nr 7. Förbättra matkvaliteten i stadens verksamheter genom ökad kunskap och tydliga mål i kostlära, hygien, närproducerad och ekologisk mat.

s+mp+v.

Vid propositioner på bifall till eller avslag på detta yrkande beslöt kommunfullmäk­tige utan omröstning att avslå förslaget.

Nr 8. Säkerställa att 25 % av stadens inköpta livsmedel är ekologiskt framställda.

mp+v.

Vid propositioner på bifall till eller avslag på detta yrkande beslöt kommunfullmäk­tige utan omröstning att avslå förslaget.

Nr 9. Ha öppna nämndmöten även i stadens facknämnder.

mp+v.

Vid propositioner på bifall till eller avslag på detta yrkande beslöt kommunfullmäk­tige utan omröstning att avslå förslaget.

Nr 10. Bygga ut vindkraft inom lämpliga områden.

mp+v.

Vid propositioner på bifall till eller avslag på detta yrkande beslöt kommunfullmäk­tige utan omröstning att avslå förslaget.

Nr 11. Inrätta elektromagnetiska frizoner på stadens mark, tätorter och på landet.

mp+v.

Vid propositioner på bifall till eller avslag på detta yrkande beslöt kommunfullmäk­tige utan omröstning att avslå förslaget.


Nr 12. Ge stöd till fler lokala antidiskrimineringsbyråer med utökat mandat.

mp.

Vid propositioner på bifall till eller avslag på detta yrkande beslöt kommunfullmäk­tige utan omröstning att avslå förslaget.

Nr 13. Säkerställa att ingen diskrimineras genom t.ex. anonymiserade jobbansök­ningar och antidiskrimineringstester.

mp.

Vid propositioner på bifall till eller avslag på detta yrkande beslöt kommunfullmäk­tige utan omröstning att avslå förslaget.

Nr 14. Upprätta en bindande handlingsplan mellan fack och arbetsgivare för att få bort osakliga löneskillnader.

mp.

Vid propositioner på bifall till eller avslag på detta yrkande beslöt kommunfullmäk­tige utan omröstning att avslå förslaget.

Nr 15. Stockholm ska bli en fossilbränslefri stad 2030.

mp.

Vid propositioner på bifall till eller avslag på detta yrkande beslöt kommunfullmäk­tige utan omröstning att avslå förslaget.

Nr 16. Utveckla Energicentrum till ett centralt organ för energieffektivisering och produktion av miljövänlig energi genom biogas, vindkraft och solceller för sta­dens verksamheter.

mp.

Vid propositioner på bifall till eller avslag på detta yrkande beslöt kommunfullmäk­tige utan omröstning att avslå förslaget.

Nr 17. Öka stadens inflytande i Fortum.

mp.

Vid propositioner på bifall till eller avslag på detta yrkande beslöt kommunfullmäk­tige utan omröstning att avslå förslaget.

Nr 18. Energieffektivisera i stadens samtliga verksamheter.

mp.

Vid propositioner på bifall till eller avslag på detta yrkande beslöt kommunfullmäk­tige utan omröstning att avslå förslaget.

Nr 19. Inrätta en ny miljömiljard, två förortsmiljarder och en kollektivtrafikmil­jard.

mp.

Vid propositioner på bifall till eller avslag på detta yrkande beslöt kommunfullmäk­tige utan omröstning att avslå förslaget.

Nr 20. Ej överföra gatuskötsel och hanteringen av enkla planärenden till trafik­nämnden respektive stadsbyggnadsnämnden.

mp.

Vid propositioner på bifall till eller avslag på detta yrkande beslöt kommunfullmäk­tige utan omröstning att avslå förslaget.

Nr 21. Ha kvar en konsumentnämnd som samordnar konsumentfrågor med andra nämnder och bolag i staden och frivilligorganisationer och företag.

mp.

Vid propositioner på bifall till eller avslag på detta yrkande förklarade sig ordför­anden finna propositionen på avslag vara med övervägande ja besvarad.

Då votering begärdes verkställdes sådan över följande, dessförinnan föreslagna och godkända voteringsproposition:

Den som vill avslå miljöpartiets förslag i denna del röstar ja,

den som inte vill det röstar nej.

Vinner nej, har kommunfullmäktige beslutat bifalla förslaget.

Omröstningen utföll med 53 ja och 10 nej. Såsom voteringslista nr 28 utvisar rös­tades ja av ------------------------------------------------------------------------ Bilaga 29.

Kommunfullmäktige hade alltså beslutat att avslå förslaget.

Nr 22. Inför medborgarkontrakt i den kommunala servicen så att utlovade servi­cenivåer blir en rättighet som det kan utlovas ansvar för.

mp.

Vid propositioner på bifall till eller avslag på detta yrkande beslöt kommunfullmäk­tige utan omröstning att avslå förslaget.

Nr 23. Påbörja förhandlingar med Landstinget respektive Banverket med syftet att påskynda investeringarna i nya spårvägar till Kista, Universitetet, Slussen samt snabbspårväg Syd och Mälarbanan.

mp.

Vid propositioner på bifall till eller avslag på detta yrkande beslöt kommunfullmäk­tige utan omröstning att avslå förslaget.

Nr 24. Utförsäljning av Stockholm Parkering AB ska ske enligt miljöpartiets för­slag.

mp.

Vid propositioner på bifall till eller avslag på detta yrkande beslöt kommunfullmäk­tige utan omröstning att avslå förslaget.

Nr 25. Utreda möjligheterna att inrätta ett nytt kommunalt energibolag som ut­vecklar biogasproduktion av i första hand avloppsslam och biologiskt avfall samt vindkraft i samverkan med renhållningsnämnden och miljö- och hälsoskydds­nämnden.

v.

Vid propositioner på bifall till eller avslag på detta yrkande förklarade sig ordför­anden finna propositionen på avslag vara med övervägande ja besvarad.

Då votering begärdes verkställdes sådan över följande, dessförinnan föreslagna och godkända voteringsproposition:

Den som vill avslå vänsterpartiets förslag i denna del röstar ja,

den som inte vill det röstar nej.

Vinner nej, har kommunfullmäktige beslutat bifalla förslaget.

Omröstningen utföll med 52 ja och 9 nej. Såsom voteringslista nr 29 utvisar rös­tades ja av ------------------------------------------------------------------------ Bilaga 30.

Kommunfullmäktige hade alltså beslutat att avslå förslaget.

Nr 26. Hemställa till regeringen om att ändra bestämmelserna för skattebefrielse av cykelförmåner.

v.

Vid propositioner på bifall till eller avslag på detta yrkande beslöt kommunfullmäk­tige utan omröstning att avslå förslaget.

Härefter godkände kommunfullmäktige utan omröstning kommunstyrelsens för­slag i övrigt under denna punkt.

Beslut

Kommunfullmäktige hade alltså beslutat att

* bifalla kommunstyrelsens förslag.

Röstförklaring avgavs av moderata samlingspartiet, folkpartiet liberalerna och kristdemokraterna enligt följande.
Vi har avslagit att-satserna nr 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 13, 19, 20, 21, 22, 23 och 24 med hänvisning till kommunstyrelsens förslag till budget 2007.

Revisorskollegiet

Punkt 4)

Beslut

Kommunfullmäktige beslöt utan omröstning att

* bifalla kommunstyrelsens förslag.

Valnämnden

Punkt 5)

Beslut

Kommunfullmäktige beslöt utan omröstning att

* bifalla kommunstyrelsens förslag.


Central medelsreserv

Punkt 2)

Propositionsordning

Kommunstyrelsens förslag i tillämpliga delar ställdes mot övriga yrkanden enligt följande.

Nr 1. Ökade kostnader – höjningar av lägsta löner

s och v 20,0 mnkr.

Kommunstyrelsens förslag bifölls utan omröstning.

Nr 2. Ökade kostnader – läxhjälpsprojekt

s 5,0 mnkr.

Kommunstyrelsens förslag bifölls utan omröstning.

Nr 3. Ökade kostnader – bidrag till div. arbetsmarknadsprojekt

s 20,0 mnkr.

Kommunstyrelsens förslag bifölls utan omröstning.

Nr 4. Ökade kostnader – Rätt till heltid

s 10,0 mnkr.

Kommunstyrelsens förslag bifölls utan omröstning.

Nr 5. Ökade kostnader – externa aktörer på arbetsmarknadsområdet

s 8,0 mnkr.

Kommunstyrelsens förslag bifölls utan omröstning.

Nr 6. Ökade kostnader – Barncentrum

s 5,0 mnkr.

Kommunstyrelsens förslag bifölls utan omröstning.

Nr 7. Minskade kostnader – ospecificerat

s 68,0 mnkr.

Kommunstyrelsens förslag bifölls utan omröstning.

Nr 8. Ökade kostnader – bidrag till ekologisk mat

v 11,0 mnkr.

Kommunstyrelsens förslag bifölls utan omröstning.

Nr 9. Ökade kostnader – Miltonprojekt

v 10,0 mnkr.

Kommunstyrelsens förslag bifölls utan omröstning.

Nr 10. Ökade kostnader – Barncentrum och Kriscentrum delårseffekt

v 6,0 mnkr.

Kommunstyrelsens förslag bifölls utan omröstning.

Nr 11. Ökade kostnader – implementering folkhälsoprogram, brottsförebyggande program m.m.
v 5,0 mnkr.

Kommunstyrelsens förslag bifölls utan omröstning.

Nr 12. Ökade kostnader – kartläggning mäns våld mot kvinnor
v 1,5 mnkr.

Kommunstyrelsens förslag bifölls utan omröstning.

Nr 13. Ökade kostnader – fortsatt satsning sänkt arbetstid
v 20,0 mnkr.

Kommunstyrelsens förslag bifölls utan omröstning.

Nr 14. Minskade kostnader – bidrag till Nobelstiftelsens museiförening
v 14,0 mnkr.

Kommunstyrelsens förslag bifölls utan omröstning.

Nr 15. Ökade kostnader – Deltagandedemokrati slk
v 2,9 mnkr.

Kommunstyrelsens förslag bifölls utan omröstning.

Härefter godkände kommunfullmäktige utan omröstning kommunstyrelsens för­slag i övrigt under denna punkt.

Beslut

Kommunfullmäktige hade alltså beslutat att

* till Central medelsreserv reserveras följande belopp för år 2007 med fördelning enligt budgetförslaget i denna titel

till kommunfullmäktiges förfogande för oförutsedda behov reserveras 5,0 mnkr

till kommunstyrelsens förfogande för oförutsedda behov reserveras 382,9 mnkr

till kommunstyrelsens förfogande för prestationsförändringar inom förskola, skolbarnsomsorg, grundskola, särskola, flyktingmottagande samt stöd och ser­vice till personer med funktionsnedsättning reserveras 505,4 mnkr

till kommunstyrelsens förfogande för oförutsedda investeringsutgifter reserve­ras 100,0 mnkr.


Finansförvaltning

Punkt 1)

Propositionsordning

Kommunstyrelsens förslag i tillämpliga delar ställdes mot övriga yrkanden enligt följande.

Utdelning

Nr 1. Ökat uttag Stadshus AB
v 100,0 mnkr.

Kommunstyrelsens förslag bifölls utan omröstning.

Härefter godkände kommunfullmäktige utan omröstning kommunstyrelsens för­slag i övrigt under denna punkt.

Beslut

Kommunfullmäktige hade alltså beslutat att

* bekräfta tidigare beslut om att kommunal inkomstskatt utdebiteras med kronor 17:78 per skattekrona för att fylla stadens uttaxeringsbehov för 2007

bekräfta tidigare beslut om att begravningsavgift utdebiteras med kronor 0:07 per skattekrona för 2007

internräntan fastställs till 5,0 procent

finanspolicy för kommunkoncernen Stockholms stad, inklusive ramar för upp­låning och intern utlåning samt finansiella risklimiter, fastställs enligt bilaga 10 till budgetutlåtandet och ersätter Finanspolicy för kommunkoncernen Stockholms stad (dnr 023-2105/2005) och Finanspolicy för Stockholms stad (dnr 133-4612/2005)

regler för ekonomisk förvaltning fastställs enligt bilaga 9 till budgetutlåtandet

i övrigt godkänna detta förslag till budget 2007 och inriktning för 2008 och 2009 för Finansförvaltningen

i övrigt bekräfta under budgetbehandlingen fattade preliminära beslut.


§4 Avskrivna ärenden

Ärenden som avskrivs med hänvisning till budget 2007 ------------------ Bilaga 31.

§5 Avslutning

Ordföranden tackade kommunfullmäktiges ledamöter för ett gott samarbete under de två budgetdagarna.

Borgarrådet Axén Olin tackade presidiet och tjänstgörande personal för ett gott arbete.

Kommunfullmäktige åtskildes kl. 20.39.