Din position: Hem > Stockholms stad > Kommunfullmäktige > Sammanträde 2007-11-05

Sammanträde 2007-11-05

Datum
Klockan
16:00
Plats
Kommunfullmäktige

Kl. 16.00 behandlas interpellationer.
Kl. 17.00 anordnas en muntlig frågestund då borgar Läs mer...råden svarar på ledamöternas frågor.
Kl. 18.00 behandlas beslutsärenden. I mån av tid fortsättes därefter behandlingen av frågor och interpellationer.


Rotel I: Finansroteln; borgarrådet Kristina Axén Olin
Rotel II: Stadsbyggnads- och trafikroteln; borgarrådet Mikael Söderlund
Rotel III: Miljö- och fastighetsroteln; borgarrådet Ulla Hamilton
Rotel IV: Skolroteln; borgarrådet Lotta Edholm
Rotel V: Bostads- och integrationsroteln; borgarrådet Kristina Alvendal
Rotel VI: Äldreroteln; borgarrådet Ewa Samuelsson
Rotel VII: Social- och arbetsmarknadsroteln; borgarrådet Ulf Kristersson
Rotel VIII: Kultur- och idrottsroteln; borgarrådet Madeleine Sjöstedt

BORDLAGDA INTERPELLATIONER

2 Nr 2007:33 av Mirja Räihä Järvinen (s) om investeringar i cykelbanor. RII

3 Nr 2007:40 av Teres Lindberg (s) om Simba. RVII

4 Nr 2007:42 av Åsa Romson (mp) om utökningen av parkeringsplatser genom garageutbyggnader på Södermalm. RII

5 Nr 2007:43 av Torhild Lamo (v) om brister i samhällsekonomiska analysen av Förbifart Stockholm. RII

6 Nr 2007:46 av Maria Hannäs (v) om Årstaskogen. RII

7 Nr 2007:47 av Jan Valeskog (s) om Vanadisbadets framtid. RVIII

8 Nr 2007:48 av Jan Valeskog (s) om stadsbyggnadsborgarrådet tänker initiera en planansökan för Banvaktarbostaden i Fatbursparken. RII

9 Nr 2007:49 av Karin Rågsjö (v) om den orättvisa resursfördelningen för kostnaderna för ekonomiskt bistånd. RI

10 Nr 2007:50 av Teres Lindberg (s) om effekten av nya a-kasseregler. RI

11 Nr 2007:51 av Leif Rönngren (s) om samverkan mellan staden och landstinget avseende äldre. RVI

12 Nr 2007:52 av Leif Rönngren (s) om målen för äldreomsorgen antaget i budget för 2007 med inriktning för 2008 och 2009. RVI

13 Nr 2007:53 av Inger Stark (v) om avknoppning av ett helt förskoleområde inskränker andra föräldrars frihet att välja kommunal förskola. RIV

14 Nr 2007:54 av Ann-Margarethe Livh (v) om ojämställda villkor för ideella organisationer. RI

15 Nr 2007:56 av Jan Valeskog (s) om majoritetens nonchalanta hantering av Gustav Adolfs torg och Strömkajen/Södra Blasieholmskajen. RII

16 Nr 2007:57 av Teres Lindberg (s) om synen på segregationen och valfrihet. RV

17 Nr 2007:59 av Malte Sigemalm (s) om säkerställande av stadens konstinköp. RIV

18 Nr 2007:60 av Jan Valeskog (s) om Kungsträdgården och dess användning det senaste året. RI

BORDLAGDA BESLUTSÄRENDEN

24 Bordlagda valärenden.

Mem. 2005:19, i vad avser val av en suppleant i styrelsen för stiftelsen Stockholm Water Festival.
Mem. 2007:8 och 11, i vad avser val av 6 nämndemän i Solna tingsrätt, 17 nämndemän i Stockholms tingsrätt och 16 nämndemän i Södertörns tingsrätt.
Mem. 2007:16, i vad avser val av en ledamot i socialtjänstnämnden, två ersättare i stadsdelsnämnder, tre nämndemän i Stockholms tingsrätt och en nämndeman i Södertörns tingsrätt.
Mem. 2007:17, i vad avser val av en ersättare i stadsdelsnämnd, en ledamot i exploateringsnämnden, en ersättare i fastighetsnämnden, en ledamot i utbildningsnämnden, en ledamot i AB Svenska Bostäder, en nämndeman i Solna tingsrätt och två nämndemän i Södertörns tingsrätt.
Mem. 2007:18, i vad avser val av en suppleant i AB Stadsholmen.
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

NYA BESLUTSÄRENDEN (exkl. motioner)

25 Mem. 2007:19. Avsägelser och fyllnadsval.

Rotel VII

26 Utl. 2007:125. Justering av avgifter för tillstånd och tillsyn enligt alkohollagen.

Rotel I

27 Utl. 2007:126. Chefssatsningar 2007.

28 Utl. 2007:127. Bildande av helägt dotterbolag till AB Stokab (S:t Erik Kom AB). Hemställan från Stockholms Stadshus AB.

29 Utl. 2007:128. Genomförande av Stockholms stads informationstekniska plattform, August block 1.

Rotel I+VI

30 Utl. 2007:129. Införande av kundvalssystem för vård- och omsorgsboenden inom äldreomsorgen. Minoritetsåterremiss från kommunfullmäktige den 1 oktober 2007.

Rotel III

31 Utl. 2007:130. Stockholms Miljöprogram 2008-2011. Förslag till nytt miljöprogram för Stockholms stad. Minoritetsåterremiss från kommunfullmäktige den 4 september 2006.

32 Utl. 2007:131. Reviderad taxa för den allmänna vatten- och avloppsanläggningen i Stockholm och Huddinge.

33 Utl. 2007:132. Justering av brandförsvarets taxa för onödiga larm, anmälan av brandfarlig vara och svetstillstånd.

34 Utl. 2007:133. Försäljning av Stockholms Hamn AB:s aktieinnehav i Stockholms Hamnentreprenad AB. Villkorat av kommunfullmäktiges godkännande senast den 1 mars 2008.

BORDLAGDA MOTIONER

35 Utl. 2007:120. Rätt till heltidstjänst för stadens anställda. Motion av Roger Mogert och Mirja Räihä Järvinen (båda s) (2007:5). RI

36 Utl. 2007:123. Bättre idrottsmöjligheter – trygghetsmärkta spår och områden för spontan utomhusträning. Motion av Madeleine Sjöstedt m.fl. (fp) (2006:31). RII

NYA MOTIONER, Rotel VIII

37 Utl. 2007:134. Gratis konstutställning i staden. Motion av Viviann Gunnarsson m.fl. (mp) (2000:46).

Rotel I

38 Utl. 2007:135. Uppförandekod i offentlig upphandling. Motion av Åsa Romson (mp) (2005:51).

39 Utl. 2007:136. Utvecklande av välfärden, anta utmaningen från Kommunal. Motion av Leif Rönngren (s) (2007:4).

40 Utl. 2007:137. Den borgerliga alliansens förakt för den parlamentariska demokratin och förslag till hur den demokratiska processen ska säkras i staden. Motion av Ann-Margarethe Livh m.fl. (v) (2007:15).

41 Utl. 2007:138. Möjligheter för fler medborgare att delta i den demokratiska processen. Motion av Susanna Brolin och Margareta Johansson (båda v) (2007:21).

Rotel II

42 Utl. 2007:139. Stockholms inflytande över kollektivtrafikens utveckling. Motion av Åsa Romson (mp) (2007:8).

43 Utl. 2007:140. Avgifter vid exponering i det offentliga rummet. Motion av Teres Lindberg (s) (2007:13).

Bilagor till protokoll
Debattprotokoll (244 kb)
Mötesinformation

Protokoll fört vid Stockholms kommunfullmäktiges sammanträde i Stadshuset måndagen den 5 november 2007 kl. 16.00

Justerat den 12 november 2007

Anslaget den 13 november 2007

Bo Bladholm

Kersti Py Börjeson

Hadar Cars

 

§2 Närvaro

Närvaro antecknades enligt ---------------------------------------------- Bilaga 1.

§3 Bordlagda interpellationer

Kommunfullmäktige beslöt utan omröstning att åter bordlägga besvarandet av interpellationerna nr 33, 40, 42, 43, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 56, 57 och 60 för år 2007.


§4 Interpellation om säkerställande av stadens konstinköp (nr 2007:59)

Dnr 009-3565/2007

Malte Sigemalm (s) hade lämnat in en interpellation om säkerställande av stadens konstinköp.

Kommunfullmäktige hade den 1 oktober 2007 beslutat medgiva att interpella-tionen fick framställas.

Borgarrådet Edholm hänvisade till utdelat interpellationssvar ----------- Bilaga 2.

I debatten yttrade sig Malte Sigemalm och borgarrådet Edholm.

Sammanträdet ajournerades kl. 16.10 – 17.00.

§5 Muntlig frågestund

Fråga nr 1. Inget intresse för ombildning i förorten

Abdo Goriya (s) ställde en fråga om inget intresse för ombildning i förorten.

Kommunfullmäktige beslöt utan omröstning medgiva att frågan fick framställas.

Ordet innehades av Abdo Goriya och borgarrådet Alvendal.

Fråga nr 2. Nedläggning av kommunala skolor

Inger Stark (v) ställde en fråga om nedläggning av kommunala skolor.

Kommunfullmäktige beslöt utan omröstning medgiva att frågan fick framställas.

Ordet innehades av Inger Stark och borgarrådet Edholm.

Fråga nr 3. Klädkod på Östermalmsskolan

Malte Sigemalm (s) ställde en fråga om klädkod på Östermalmsskolan.

Kommunfullmäktige beslöt utan omröstning medgiva att frågan fick framställas.

Ordet innehades av Malte Sigemalm och borgarrådet Edholm.


Fråga nr 4. Den eventuella privatiseringen av Björkhagens skola

Maria Hannäs (v) ställde en fråga om den eventuella privatiseringen av Björkhagens skola.

Kommunfullmäktige beslöt utan omröstning medgiva att frågan fick framställas.

Ordet innehades av Maria Hannäs och borgarrådet Edholm.

Fråga nr 5. Björkhagens skola

Borgarrådet Mogert (s) ställde en fråga om Björkhagens skola.

Kommunfullmäktige beslöt utan omröstning medgiva att frågan fick framställas.

Ordet innehades av borgarråden Mogert och Edholm.

Fråga nr 6. Barnperspektiv

Ann Mari Engel (v) ställde en fråga om barnperspektiv.

Kommunfullmäktige beslöt utan omröstning medgiva att frågan fick framställas.

Ordet innehades av Ann Mari Engel och borgarrådet Sjöstedt.

Fråga nr 7. Skolnedläggningar

Tomas Rudin (s) ställde en fråga om skolnedläggningar.

Kommunfullmäktige beslöt utan omröstning medgiva att frågan fick framställas.

Ordet innehades av Tomas Rudin och borgarrådet Edholm.

Fråga nr 8. Avknoppning av förskoleverksamhet i Årsta 1

Magnus Johansson (s) ställde en fråga om avknoppning av förskoleverksamhet i Årsta 1.

Kommunfullmäktige beslöt utan omröstning medgiva att frågan fick framställas.

Ordet innehades av Magnus Johansson och borgarrådet Edholm.


Fråga nr 9. Nedläggningshotade skolor på Järva

Abebe Hailu (s) ställde en fråga om nedläggningshotade skolor på Järva.

Kommunfullmäktige beslöt utan omröstning medgiva att frågan fick framställas.

Ordet innehades av Abebe Hailu och borgarrådet Edholm.

Sammanträdet ajournerades kl. 17.55 – 18.00.

§6 Anmälda skrivelser

Till kommunfullmäktige hade inkommit följande skrivelser, vilka delgivits be­rörda organ:

Regeringsbeslut

av den 11 oktober 2007

Beslut (11 oktober) avseende överklagande av kommunfullmäktiges beslut (5 mars) i fråga om detaljplan för del av fastigheten Skarpnäcks Gård 1:1 och del av kv. Sparsamheten m.m. i stadsdelen Skarpnäcks Gård i Stockholms kommun.

Regeringen avslår överklagandena.

Dnr 311-381/2007

Kammarrätten i Stockholms beslut

av den 24 oktober 2007

Beslut (24 oktober) med anledning av överklagat avgörande i Länsrätten (beslut 10 september) avseende Friköpspris för småhustomträtter, kommunfullmäktiges beslut (28 maj).

Kammarrätten meddelar prövningstillstånd. Yrkandet om inhibition avslås.

Dnr 302-1117/2007

§7 Upprop

Kl. 18.03 förrättades upprop, varvid närvaro antecknades enligt -------- Bilaga 1.

§8 Justering

Ordföranden anmälde att till justeringsmän utsetts ordföranden, förste och andre vice ordförandena samt att justeringen kommer att äga rum måndagen den 12 november 2007 kl. 15.00, vilket kommunfullmäktige godkände.


§9 Ändring av sammanträdestid

Ordföranden anmälde att kommunfullmäktiges nästa sammanträde den 26 no­vember 2007 tidigareläggs till kl. 14.00 med behandling av interpellationer till kl. 17.00 då frågestunden börjar.

§10 Fyllnadsval (mem. 19 för år 2005, mem. 8, 16, 17 och 18 för år 2007)

Kommunstyrelsens tidigare bordlagda memorial nr 19 för år 2005 samt mem. 8, 16, 17 och 18 för år 2007 behandlades.

På förslag av förste vice ordföranden beslöt kommunfullmäktige utan omröst­ning att bordlägga ------------------------------------------------------------- Bilaga 3.

I enlighet med valberedningens framlagda förslag utsåg kommunfullmäktige härefter utan omröstning ------------------------------------------------------- Bilaga 3.

§11 Avsägelser och fyllnadsval (mem. 2007:19; skrivelse 12)

Kommunstyrelsens memorial nr 2007:19 om avsägelser och fyllnadsval be­handlades.

Beslut

Med bifall till kommunstyrelsens förslag i memorialet beslöt kommunfullmäk­tige utan omröstning att

 1. godkänna i memorialet upptagna avsägelser från Annika Billström (s) – leda­mot i kommunfullmäktige samt Camilla Torstensson (kd) – ersättare i kom­munfullmäktige – och hemställa hos länsstyrelsen om ny sammanräkning med anledning av de uppkomna vakanserna

 2. godkänna i memorialet upptagna avsägelser från Jonas Morian (s) – ersättare i Norrmalms stadsdelsnämnd, Ann-Christin Nykvist (s) – ersättare i Älv­sjö stadsdelsnämnd, Carl Viktor Skårman (m) – ledamot i exploaterings­nämnden, Camilla Torstensson (kd) – ersättare i exploateringsnämnden, Annika Billström (s) – ledamot och tillika vice ordförande i Stockholms Stadsteater AB, Camilla Torstensson (kd) – suppleant i AB Svenska Bostäder – och förrätta i memorialet föreslagna val. Nils Elfvik (v) ersättare i Hässelby-Vällingby stadsdelsnämnd har avlidit

 3. om till ledamot utses förutvarande ersättare/suppleant utse ersättare/
  suppleant i den till ledamot utseddes ställe.

På förslag av förste vice ordföranden beslöt kommunfullmäktige utan omröst­ning att bordlägga val av en ersättare i Norrmalms stadsdelsnämnd, en ersättare i Älvsjö stadsdelsnämnd, en ledamot och en ersättare i exploateringsnämnden, en ledamot tillika vice ordförande i Stockholms Stadsteater AB, en suppleant i AB Svenska Bostäder, tre nämndemän i Stockholms tingsrätt och tre nämnde­män i Södertörns tingsrätt.

Härefter utsåg kommunfullmäktige utan omröstning

i Hässelby-Vällingby stadsdelsnämnd för tiden till och med år 2007:

till ersättare: Margareta Boman (v);

i Södertörns tingsrätt för tiden till och med år 2010:

till nämndeman: Helena Markusson (v).

§12 Justering av avgifter för tillstånd och tillsyn enligt alkohollagen (utl. 2007:125)

Dnr 329-2606/2007

Kommunstyrelsens utlåtande nr 2007:125 behandlades. Utlåtandet gäller ett ärende om justering av avgifter för tillstånd och tillsyn enligt alkohollagen.

Beslut

Med bifall till kommunstyrelsens förslag i utlåtandet beslöt kommunfullmäktige utan omröstning följande.

Justeringen av avgifterna för tillstånd och tillsyn enligt alkohollagen god­känns och börjar gälla fr.o.m. den 1 januari 2008 i enlighet med utlåtandet.

§13 Chefssatsningar 2007 (utl. 2007:126)

Dnr 209-11/2007

Kommunstyrelsens utlåtande nr 2007:126 behandlades. Utlåtandet gäller ett ärende om hur utvecklingsinsatser för stadens chefer ska intensifieras.

Ordet innehades av Cecilia Brinck, Teres Lindberg, Ann-Katrin Åslund, borgar­rådet Samuelsson, Peter Lundén-Welden, Ann Mari Engel, Mats Lindqvist, bor­garråden Hamilton och Mogert, Eie Herlitz och Per Ankersjö.

Yrkanden

Under överläggningen hade yrkats

dels bifall till kommunstyrelsens förslag,


dels av Teres Lindberg (s) och Ann Mari Engel (v) bifall till socialdemokrater­nas och vänsterpartiets gemensamma reservation i kommunstyrelsen,

dels av Mats Lindqvist (mp) bifall till miljöpartiets reservation i kommunstyrel­sen.

Beslut

Efter framställda propositioner enligt dessa yrkanden beslöt kommunfullmäktige utan omröstning – i enlighet med kommunstyrelsens förslag – följande.

 1. Redovisning av utvecklingsinsatser för stadens chefer godkänns i enlighet med utlåtandet.

 2. Förslag till riktlinjer för bilförmån, godkänns i enlighet med utlåtandet.

 3. Kommunstyrelsen medges rätt att besluta om sådana förmåner som anges i bilaga 2 till utlåtandet.

§14 Bildande av helägt dotterbolag till AB Stokab (S:t Erik Kom AB)

Hemställan från Stockholms Stadshus AB (utl. 2007:127)

Dnr 023-2752/2007

Kommunstyrelsens utlåtande nr 2007:127 behandlades. Utlåtandet gäller en hemställan från Stockholms Stadshus AB om bildande av helägt dotterbolag till AB Stokab (S:t Erik Kom AB).

Ordet innehades av Sebastian Cederschiöld och Ann Mari Engel.

Beslut

Med bifall till kommunstyrelsens förslag i utlåtandet beslöt kommunfullmäktige utan omröstning följande.

 1. Kommunfullmäktige godkänner att AB Stokab överför ansvaret för sta­dens kommunikationsnät och samlade nätförvaltning i ett helägt dotter­bolag, S:t Erik Kom AB, fr.o.m. den 1 januari 2008.

 2. Förslag till bolagsordning för S:t Erik Kom AB godkänns, bilaga 1:2 till utlåtandet.

 3. Styrelse och lekmannarevisorer i S:t Erik Kom AB utses för tiden till och med ordinarie bolagsstämma 2011 enligt följande:
  Ledamöter: Jörgen Kleist, ordförande, Per-Olov Gustafsson, vice ordfö­rande, Hans Förnestig, Suppleant: Mats Olofson
  Lekmannarevisor: Jarl Wennerholm
  Lekmannarevisorssuppleant: Håkan Apelkrona.

 4. Styrelsen för Stockholms Stadshus AB uppmanas ge styrelsen för AB Stokab i uppdrag att vidare bereda de frågor som är förknippade med överföringen av verksamheten inom kommunikationsnätet och nätförvaltningen till S:t Erik Kom AB.


§15 Genomförande av Stockholms stads informationstekniska plattform, August block 1 (utl. 2007:128)

Dnr 031-2802/2007

Kommunstyrelsens utlåtande nr 2007:128 behandlades. Utlåtandet gäller ett ärende om program August block 1, införande av Stockholms stads informa­tionstekniska plattform.

Ordet innehades av Rolf Könberg.

Beslut

Med bifall till kommunstyrelsens förslag i utlåtandet beslöt kommunfullmäktige utan omröstning följande.

 1. Kommunstyrelsen ges i uppdrag att genomföra programmet August, in­förandet av Stockholms stads informationstekniska plattform, block 1 i en­lighet med utlåtandet.

 2. Kommunfullmäktige m.m., stadsledningskontoret, medges ökade kostna­der om 63,9 mnkr för att genomföra programmet August block 1. Finansie­ring sker genom disposition av de i eget kapital särskilt reserverade 650 mnkr för IT-satsning.

§16 Införande av kundvalssystem för vård- och omsorgsboenden inom äldreomsorgen

Minoritetsåterremiss från kommunfullmäktige den 1 oktober 2007 (utl. 2007:129)

Dnr 327-1752/2007

Kommunstyrelsens utlåtande nr 2007:129 behandlades. Utlåtandet gäller en mi­noritetsåterremiss från kommunfullmäktige den 1 oktober 2007 om införande av kundvalssystem för vård- och omsorgsboenden inom äldreomsorgen.

Ordet innehades av borgarrådet Samuelsson, Jonas Eklund, Helen Jäderlund Eckardt, Berit Kruse, Margareta Björk, Eivor Karlsson, Margareta Johansson, Birgitta Holm, Ann-Katrin Åslund, Olle Andretzky, Monika Lindh, Ann Mari Engel, borgarrådet Jämtin, Åsa Hagelstedt och Abebe Hailu.

Yrkanden

Under överläggningen hade yrkats

dels bifall till kommunstyrelsens förslag,

dels av Berit Kruse (s) bifall till socialdemokraternas reservation i kommunsty­relsen,


dels av Eivor Karlsson (mp) bifall till miljöpartiets reservation i kommunstyrel­sen,

dels av Margareta Johansson (v) bifall till vänsterpartiets reservation i kommun­styrelsen,

dels av Berit Kruse (s), Eivor Karlsson (mp) och Margareta Johansson (v) bifall till följande tilläggsyrkande: Följande text ang. meddelarskydd ska tillföras i kommande upphandlingsunderlag.

”Vårdgivaren får inte ålägga sina anställda en sådan tystnads- eller lojalitetsplikt som inskränker deras möjlighet att lämna uppgifter till massmedia om allvarliga missförhållanden, som är av allmänt intresse, i verksamheten. Vårdgivaren förbinder sig att inte efterforska källan till en uppgift i massmedia av nyssnämnt slag.”

Propositionsordning

Ordföranden tog först upp kommunstyrelsens förslag varemot ställdes Berit

Kruses (s), Eivor Karlssons (mp) och Margareta Johanssons (v) respektive för­slag. Vid propositioner på dessa yrkanden beslöt kommunfullmäktige utan om­röstning att bifalla kommunstyrelsens förslag.

Härefter tog ordföranden upp Berit Kruses (s), Eivor Karlssons (mp) och

Margareta Johanssons (v) gemensamma tilläggsyrkande. Vid propositioner på bifall till eller avslag på detta yrkande förklarade sig ordföranden finna proposi­tionen på avslag vara med övervägande ja besvarad.

Då votering begärdes verkställdes sådan över följande, dessförinnan föreslagna och godkända voteringsproposition:

Den som vill avslå tilläggsyrkandet röstar ja,

den som inte vill det röstar nej.

Vinner nej, har kommunfullmäktige beslutat bifalla tilläggsyrkandet.

Omröstningen utföll med 52 ja och 44 nej. Såsom voteringslista nr 1 utvisar röstades ja av ----------------------------------------------------------------------- Bilaga 4.

Kommunfullmäktige hade alltså beslutat att avslå tilläggsyrkandet.

Beslut

Kommunfullmäktige hade alltså – i enlighet med kommunstyrelsens förslag – beslutat följande.

 1. Valfrihet inom vård- och omsorgsboenden inom äldreomsorg (exklusive servicehus, korttidsvård, avlastning och växelvård) införs fr.o.m. den 1 juli 2008 i enlighet med vad som föreslås i föreliggande ärende.

 2. Kommunstyrelsen ges i uppdrag att fortsätta att utarbeta direktiv och rikt-linjer för kundvalssystemet i enlighet med föreliggande ärende.

 3. Kommunstyrelsen ges i uppdrag att genomföra återkommande centralupp-handlingar av entreprenaddrift av de vård- och omsorgsboenden som kommunfullmäktige senare beslutar om.

 4. Kommunstyrelsen ges i uppdrag att i samband med upphandlingarna ut­forma avtalstidernas längd och kompletterande ersättningsnivåer utifrån bästa förutsättningar.

 5. Äldrenämnden ges i uppdrag att upphandla korttidsvård utomlands i en separat upphandling.

 6. Beslut om ersättningssystem föreläggs kommunfullmäktige i särskilt ärende.

Denna paragraf förklarades omedelbart justerad.

§17 Stockholms Miljöprogram 2008-2011

Förslag till nytt miljöprogram för Stockholms stad

Minoritetsåterremiss från kommunfullmäktige den 4 september 2006 (utl. 2007:130)

Dnr 020-1753/2005

Kommunstyrelsens utlåtande nr 2007:130 behandlades. Utlåtandet gäller ett för­slag till miljöprogram för Stockholms stad 2008-2011. Minoritetsåterremiss från kommunfullmäktige den 4 september 2006. Korrigeringsblad till Miljöpro­grammet utdelades -------------------------------------------------------------- Bilaga 5.

Ordet innehades av borgarrådet Hamilton, Åsa Romson, Eva Louise Erlandsson-Slorach, Anders Broberg, Jan Valeskog, Stellan Hamrin, Malte Sigemalm, Per Ankersjö, Karin Karlsbro, Mats Lindqvist, Cecilia Obermüller och Torhild Lamo.

Yrkanden

Under överläggningen hade yrkats

dels bifall till kommunstyrelsens reviderade förslag,

dels av Eva Louise Erlandsson-Slorach (s) bifall till socialdemokraternas reser­vation i kommunstyrelsen,

dels av Åsa Romson (mp) bifall till miljöpartiets reservation i kommunstyrelsen,

dels av Per Ankersjö (c) bifall till -------------------------------------------- Bilaga 6,

dels av Torhild Lamo (v) bifall till vänsterpartiets reservation i kommunstyrel­sen innebärande återremiss.

Propositionsordning

Ordföranden tog först upp återremissyrkandet. Vid propositioner på bifall till eller avslag på detta yrkande beslöt kommunfullmäktige utan omröstning att avslå detta.

Härefter tog ordföranden upp kommunstyrelsens förslag varemot ställdes Eva Louise Erlandsson-Slorachs (s), Per Ankersjös (c) och Åsa Romsons (mp) re­spektive förslag. Vid propositioner på dessa yrkanden beslöt kommunfullmäk­tige utan omröstning att bifalla kommunstyrelsens förslag.

Beslut

Kommunfullmäktige hade alltså – i enlighet med kommunstyrelsens reviderade förslag – beslutat följande.

 1. Stockholms miljöprogram 2008-2011 (bilaga 2 till utlåtandet) såsom stadsövergripande styrdokument inom miljöområdet, godkänns.

 2. Stadens nämnder ges i uppdrag och Stockholms Stadshus AB ges i upp­drag att uppmana dotterbolagen att inom det integrerade lednings- och styrsystemet (ILS) hantera verksamheternas miljöfrågor, med syfte att uppnå målen i miljöprogrammet.

 3. Stadens nämnder ges i uppdrag och Stockholms Stadshus AB ges i upp-drag att uppmana dotterbolagen som i och med detta beslut ges ansvar för uppföljning av delmål, att i samarbete med kommunstyrelsen under hösten 2007 och första kvartalet 2008 utveckla och fastställa uppfölj­ningsmetoder för respektive delmål.

 4. Kommunstyrelsen ges i uppdrag att metodmässigt integrera genomfö­rande och uppföljning av miljöprogrammets mål i det webbaserade pla­nerings- och uppföljningsstödet för ILS.

 5. Kommunstyrelsen ges i uppdrag att i samråd med stadsbyggnadsnämn­den och exploateringsnämnden under våren 2008 arbeta fram ett kom­pletterande kapitel till miljöprogrammet avseende hållbart stadsbyg­gande.

 

§18 Reviderad taxa för den allmänna vatten- och avloppsanläggningen i Stockholm och Huddinge (utl. 2007:131)

Dnr 315-1147/2007

Kommunstyrelsens utlåtande nr 2007:131 behandlades. Utlåtandet gäller ett ärende om reviderad taxa för den allmänna vatten- och avloppsanläggningen i Stockholm och Huddinge.

Ordet innehades av borgarrådet Hamilton, Stellan Hamrin och Rebwar Hassan.

Yrkanden

Under överläggningen hade yrkats

dels bifall till kommunstyrelsens förslag,

dels av Rebwar Hassan (mp) bifall till miljöpartiets reservation i kommunstyrel­sen,


dels av Stellan Hamrin (v) bifall till vänsterpartiets reservation i kommunstyrel­sen.

Beslut

Efter framställda propositioner enligt dessa yrkanden beslöt kommunfullmäktige utan omröstning – i enlighet med kommunstyrelsens förslag – följande.

1. Följande principer för reviderad vatten- och avloppstaxa i Stockholms stad och Huddinge kommun godkänns för Stockholms stads del enligt följande:

· Brukningsavgiften ska ha en fast och en rörlig del.

· Den fasta avgiften ska för alla kundkategorier bestå av tre delar. Dessa är en fast grundavgift per år och abonnemang, en fast nyttoavgift per år som speglar fastighetens nytta av VA-anläggningen baserad på mä­tarinstallation/årsförbrukning samt en fast dagvattenavgift.

· Den rörliga avgiften ska mätas i kubikmeter levererat dricksvatten. Spill­vattenmängden från en fastighet antas i princip vara lika stor som den dricksvattenmängd som tillförs en fastighet.

2. Stockholms Stadshus AB uppmanas att ge Stockholm Vatten AB i upp-drag att till styrelsen för Stockholm Vatten VA AB delegera att fastställa taxenivåerna i överensstämmelse med vad som anges i förslaget.

3. Avgifter enligt taxan för den allmänna vatten- och avloppsanläggningen i Stockholm och Huddinge skall betalas till huvudmannen, Stockholm Vatten VA AB.

4. Stockholms Stadshus AB uppmanas att ge Stockholm Vatten AB i upp-drag att ge Stockholm Vatten VA AB i uppdrag att införa en reviderad taxa enligt ovanstående principer inom sitt verksamhetsområde från och med den 1 januari 2008.

§19 Justering av brandförsvarets taxa för onödiga larm, anmälan av brandfar­lig vara och svetstillstånd (utl. 2007:132)

Dnr 307-1181/2007

Kommunstyrelsens utlåtande nr 2007:132 behandlades. Utlåtandet gäller ett ärende om justering av brandförsvarets taxa för onödiga larm samt anmälan av brandfarlig vara och svetstillstånd.

Ordet innehades av borgarrådet Hamilton.

Beslut

Med bifall till kommunstyrelsens förslag i utlåtandet beslöt kommunfullmäktige utan omröstning följande.

 1. Taxa för onödiga larm (9 400 kronor per tillfälle), taxa för anmälan av brandfarlig vara (933 kronor per timme med minimidebitering en timme) och taxa för svetstillstånd (933 kronor per timme med minimidebitering en timme), att gälla från och med den 15 november 2007, godkänns.

 2. Kommunfullmäktige godkänner att avgifterna av brandförsvaret, årligen från och med den 1 januari 2008, uppräknas med arbetskraftsindex AKI tk total.

§20 Försäljning av Stockholms Hamn AB:s aktieinnehav i Stockholms Hamn-entreprenad AB

Villkorat av kommunfullmäktiges godkännande senast den 1 mars 2008 (utl. 2007:133)

Dnr 023-3296/2007

Beslut

Kommunfullmäktige beslöt utan omröstning att bordlägga ärendet.

§21 Bordlagda ärenden

Kommunfullmäktige beslöt utan omröstning att åter bordlägga kommunstyrel­sens utlåtanden nr 120 och 123 för år 2007.

Kommunfullmäktige beslöt även att bordlägga kommunstyrelsens utlåtanden nr 134, 135, 136, 137, 138, 139 och 140 för år 2007.

Kommunfullmäktige åtskildes kl. 22.10.