Din position: Hem > Stockholms stad > Kommunfullmäktige > Sammanträde 2008-10-16

Sammanträde 2008-10-16

Datum
Klockan
10:00
Plats
KOMMUNFULLMÄKTIGE

Sammanträdet fortsätter fredagen den 17 oktober 2008 med början kl. 10.00.

Rotel I: Fin Läs mer...ansroteln; borgarrådet Sten Nordin
Rotel II: Miljö- och trafikroteln; borgarrådet Ulla Hamilton
Rotel III: Stadsbyggnads- och fastighetsroteln; borgarrådet Kristina
Alvendal
Rotel IV: Skolroteln; borgarrådet Lotta Edholm
Rotel V: Ytterstads- och bostadsbolagsroteln; borgarrådet Joakim Larsson
Rotel VI: Äldreroteln; borgarrådet Ewa Samuelsson
Rotel VII: Social- och arbetsmarknadsroteln; borgarrådet Ulf Kristersson
Rotel VIII: Kultur- och idrottsroteln; borgarrådet Madeleine Sjöstedt

Rotel I

5 Utl. 2008:160. Sammanträdesdagar för kommunstyrelsen och kommunfullmäktige för år 2009.

6 Budget 2009 för Stockholms stad och inriktning för 2010 och 2011 samt ägardirektiv 2009-2011 för koncernen Stockholms Stadshus AB samt ärenden som avslutas eller besvaras i samband med kommunfullmäktiges beslut om budget 2009 för Stockholms stad (bilaga 13 till budgetutlåtandet).

§1 Anmälda skrivelser

Till kommunfullmäktige hade inkommit följande skrivelser vilka delgivits berörda organ:

Länsrätten i Stockholms läns beslut

av den 2 oktober 2008

Beslut (2 oktober) angående överklagande av kommunfullmäktiges beslut (16juni) avseende Förvärv av fastigheter/tomträtter från Svenska Bostäder, Stockholmshem, Familjebostäder till BK Sydväst AB, BK Syd AB sam BK Nordväst AB, helägda dotterbolag till Stockholms Stadshus AB, samt försäljning av aktierna i dessa bolag till externa fastighetsägare.

Länsrätten avslår överklagandet.

Dnr 023-1023/2008

Beslut (2 oktober) angående överklagande av kommunfullmäktiges beslut (16juni) avseende Försäljning av aktierna i Goldcup S 3736 AB, ett helägt dotter­bolag till Svenska Bostäder, till Einar Mattsson Byggnads AB.

Länsrätten avslår överklagandet.

Dnr 023-1084/2008

Beslut (2 oktober) angående överklagande av kommunfullmäktiges beslut (16juni) avseende Försäljning av aktierna i AB Studentskrapan, helägt dotterbo­lag till Svenska Bostäder AB till AP Fastigheter AB.

Länsrätten avslår överklagandet.

Dnr 023-1085/2008


Länsstyrelsen i Stockholms läns beslut

av den 3 oktober 2008

Beslut (3 oktober) med anledning av klagomål mot överförmyndarnämnden i Stockholms stad, beteckning 203-2008-12477, för kännedom.

Dnr 669-2360/2008

Länsstyrelsen i Stockholms läns beslut

av den 6 oktober 2008

Beslut (6 oktober) med anledning av klagomål mot överförmyndarnämnden i Stockholms stad, beteckning 203-2008-22873, för kännedom.

Dnr 669-2360/2008

Kammarrätten i Stockholms beslut

av den 3 oktober 2008

Beslut (3 oktober) med anledning av överklagat avgörande i Länsrätten (beslut 23mars) avseende Beslut från Stadsholmen AB och budget 7-8 december 2006 angående försäljning av bostadsrätter.

Kammarrätten meddelar inte prövningstillstånd. Länsrättens avgörande står därför fast.

Dnr 663-1023/2008

Kammarrätten i Stockholms beslut

av den 10 oktober 2008

Beslut (10 oktober) med anledning av överklagat avgörande i Länsrätten (beslut 23 mars) avseende Beslut från Stadsholmen AB och budget 7-8 december 2006 angående försäljning av bostadsrätter.

Kammarrätten avslår ansökningen om försutten tid.

Dnr 663-1023/2008

§2 Avskrivna motioner

Mikael Söderlund och Peter Lundén-Welden (båda m) hade återkallat motion nr2006:14 om Arkitekturhögskolans framtid.

Dnr 319-1922/2006.

Kristina Axén Olin (m) hade återkallat motion nr2005:71 om inrättande av en Stockholm Science Week.

Dnr 301-4718/2005.

Kommunfullmäktige beslöt utan omröstning att avskriva motionerna från vidare handläggning.

§3 Närvaro

Närvaro antecknades enligt ---------------------------------------------------- Bilaga 1.

§4 Justering

Förste vice ordföranden Kersti Py Börjeson (s) och andre vice ordföranden Hadar Cars (fp) utsågs att jämte ordföranden Bo Bladholm (m) justera och expediera dagens protokoll. Justeringen kommer att ske torsdagen den 30 oktober 2008 kl.15.00.

§5 Förslag om sammanträdesdagar för kommunstyrelsen och kommunfullmäktige för år 2009 (utl.2008:160)

Dnr 014-1945/2008

Kommunstyrelsens utlåtande nr 2008:160 behandlades. Utlåtandet gäller ett för­slag om sammanträdesdagar för kommunstyrelsen och kommunfullmäktige för år 2009.

Beslut

Med bifall till kommunstyrelsens förslag i utlåtandet beslöt kommunfullmäktige utan omröstning följande.

Den i utlåtandet angivna ordningen för kommunfullmäktiges sammanträden för år 2009 fastställs.

§6 Förslag till budget 2009 för Stockholms stad och inriktning för 2010 och 2011 samt ägardirektiv 2009-2011 för koncernen Stockholms Stadshus AB samt ärenden som avslutas eller besvaras i samband med kommunfullmäktiges beslut om budget 2009 för Stockholms stad (bilaga 13 till budgetutlåtandet)

Dnr 111-1031/2008

Kommunfullmäktige behandlade kommunstyrelsens utlåtande med förslag till budget 2009 för Stockholms stad och inriktning för 2010 och 2011 samt ägardi­rektiv 2009-2011 för koncernen Stockholms Stadshus AB samt ärenden som av­slutas eller besvaras i samband med kommunfullmäktiges beslut om budget 2009 för Stockholms stad

På förslag av ordföranden beslöt kommunfullmäktige utan omröstning att över­läggningen inledningsvis fick röra sig om budgetutlåtandet i dess helhet, därefter behandlas budgeten nämnd för nämnd och avslutas med avsnittet Finansförvalt­ning m.m. Beträffande stadsdelsnämnderna behandlas varje verksamhetsområde för sig.


Härefter beslöt kommunfullmäktige att besluten skulle anses preliminära till dess budgeten i sin helhet är behandlad.

Inledning

Ordet innehades av borgarråden Nordin, Jämtin, Edholm, Ruwaida, Livh och Samuelsson samt Per Ankersjö.

Under överläggningen hade yrkats

dels av borgarråden Nordin (m), Edholm (fp) och Samuelsson (kd) bifall till kommunstyrelsens förslag samt vissa justeringar som redovisas i propositionsord­ningen under tillämpliga budgettitlar,

dels av Per Ankersjö (c) bifall till centerpartiets reservation i kommunstyrelsen med vissa justeringar som redovisas i propositionsordningen under tillämpliga budgettitlar,

dels av borgarrådet Jämtin (s) bifall till socialdemokraternas reservation i kom­munstyrelsen med vissa justeringar som redovisas i propositionsordningen under tillämpliga budgettitlar,

dels av borgarrådet Ruwaida (mp) bifall till miljöpartiets reservation i kommun­styrelsen med vissa justeringar som redovisas i propositionsordningen under til­lämpliga budgettitlar,

dels av borgarrådet Livh (v) bifall till vänsterpartiets reservation i kom­munstyrel­sen med vissa justeringar som redovisas i propositionsordningen under tillämpliga budgettitlar.

R I FINANSROTELN

Koncernen Stockholms Stadshus AB, Stockholm Business Region AB, AB Stokab, S:t Erik Försäkrings AB, S:t Erik Livförsäkrings AB, S:tErik Markutveckling AB, Stockholms stads utrednings- och statistikkontor AB, AB Fortum Värme Holding samägt med Stockholms stad, Mässfastigheter i Stockholm AB, Stadsdelsnämnderna: Övergripande, Överförmyndar­nämnden

Punkt 21, 32, 28, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 5, 18)

Ordet innehades av borgarråden Nordin, Jämtin och Edholm, Stefan Nilsson, Ann Mari Engel, borgarrådet Samuelsson, Per Ankersjö, Margareta Björk, Birgitta Holm, borgarrådet Livh, Leif Rönngren, Rolf Könberg, Elisabeth Brandt Ygeman, Margareta Johansson, Cecilia Obermüller, Tomas Rudin, borgarrådet Sjöstedt, Abdo Goriya, Ann-Katrin Åslund, Jonas Nilsson och Karin Rågsjö.


Personalfrågor, Demokrati- och tillgänglighetsfrågor

Ordet innehades av Teres Lindberg, Margareta Björk, borgarrådet Samuelsson, Ann-Katrin Åslund, Abdo Goriya, borgarrådet Livh, Birgitta Wahlman, borgarrå­det Ruwaida, Rolf Könberg, Åsa Romson, Mirja Räihä Järvinen, Jonas Nilsson, Elisabeth Brandt Ygeman, Maria Hannäs, Margareta Johansson, Monika Lindh och Birgitta Holm.

Kommunfullmäktige beslöt utan omröstning att tillfälligt bordlägga behandlingen av koncernen Stockholms Stadshus AB, Stockholm Business Region AB, AB Stokab, S:t Erik Försäkrings AB, S:t Erik Livförsäkrings AB, S:tErik Markut­veckling AB, Stockholms stads utrednings- och statistikkontor AB, AB Fortum Värme Holding samägt med Stockholms stad, Mässfastigheter i Stockholm AB, Stadsdelsnämnderna: Övergripande och Överförmyndarnämnden.

R I FINANSROTELN

R III STADSBYGGNADS- OCH FASTIGHETSROTELN

Exploateringsnämnden, Stadsbyggnadsnämnden, Fastighetsnämnden

Punkt 7, 14, 8)

Ordet innehades av borgarrådet Alvendal, Teres Lindberg, Abit Dundar, Cecilia Obermüller, Maria Hannäs, Göran Oljeqvist, Lukas Forslund, Petter Lindfors, Mirja Räihä Järvinen, Martin Michel, Eie Herlitz och Åsa Romson.

Kommunfullmäktige beslöt utan omröstning att tillfälligt bordlägga behandlingen av Exploateringsnämnden, Stadsbyggnadsnämnden och Fastighetsnämnden.

R V YTTERSTADS- OCH BOSTADSBOLAGSROTELN

Stockholms Stads Bostadsförmedling AB, AB Svenska Bostäder, ABFamiljebostäder, AB Stockholmshem, Brand- och räddningsnämnden, Kyrkogårdsnämnden

Punkt 24, 22, 6, 11)

Ordet innehades av borgarrådet Larsson, Tomas Rudin, Björn Ljung, borgarrådet Ruwaida, Mehdi Oguzsoy, Dikran Dison, Lukas Forslund, Teres Lindberg, bor­garrådet Livh, Gulan Avci, Zaida Catalán, Mattias Ericson, Yvonne Fernell-Ingelström och Cecilia Obermüller.

Kommunfullmäktige beslöt utan omröstning att tillfälligt bordlägga behandlingen av Stockholms Stads Bostadsförmedling AB, AB Svenska Bostäder, AB Familje­bostäder, AB Stockholmshem, Brand- och räddningsnämnden och Kyrkogårds­nämnden.


R II MILJÖ- OCH TRAFIKROTELN

Trafik- och renhållningsnämnden, Stockholms Stads Parkerings AB, Stads­delsnämnderna; Stadsmiljöverksamhet, Stockholms Hamn AB, Miljö-och hälsoskyddsnämnden, Stockholm Vatten AB

Punkt 15, 29, 5, 27, 12, 26)

Trafik- och renhållningsnämnden, Stockholms Stads Parkerings AB, Stadsdels­nämnderna; Stadsmiljöverksamhet, Stockholms Hamn AB

Ordet innehades av borgarrådet Hamilton, Jan Valeskog, Inge-Britt Lundin, Mats Lindqvist, Torhild Lamo, Anders Broberg, Lukas Forslund, Åsa Romson, Eie Herlitz, Berthold Gustavsson, Mirja Räihä Järvinen, borgarrådet Mogert, Malte Sigemalm, Margareta Johansson, Margareta Björk, Jonas Nilsson, Datevig Mardirossian Lönn, Helena Bonnier, Stellan Hamrin och Jonas Eklund.

Kommunfullmäktige beslöt utan omröstning att tillfälligt bordlägga behandlingen av Trafik- och renhållningsnämnden, Stockholms Stads Parkerings AB, Stadsdels­nämnderna; Stadsmiljöverksamhet och Stockholms Hamn AB.

Miljö-och hälsoskyddsnämnden, Stockholm Vatten AB

Ordet innehades av borgarrådet Hamilton, Eva-Louise Erlandsson Slorach, Karin Karlsbro, Åsa Romson, Stellan Hamrin, Anders Broberg, Lukas Forslund, Daniel Valiollahi, Jan Valeskog, Cecilia Obermüller, Rebwar Hassan, Erik Wassén, Malte Sigemalm, Torhild Lamo och Mats Lindqvist.

Miljö-och hälsoskyddsnämnden

Punkt 12)

Kommunstyrelsens förslag ställdes mot socialdemokra­ternas, miljöpartiets, väns­terpartiets och centerpartiets respektive förslag. Vid pro­positioner på dessa yrkan­den beslöt kommunfullmäktige utan omröstning att bi­falla kommunstyrelsens förslag.

Beslut

Kommunfullmäktige hade alltså beslutat att

* bifalla kommunstyrelsens förslag.

Stockholm Vatten AB

Punkt 26)

Kommunstyrelsens förslag ställdes mot socialdemokra­ternas, miljöpartiets, väns­terpartiets och centerpartiets respektive förslag. Vid pro­positioner på dessa yrkan­den beslöt kommunfullmäktige utan omröstning att bi­falla kommunstyrelsens förslag.


Beslut

Kommunfullmäktige hade alltså beslutat att

* bifalla kommunstyrelsens förslag.

R I FINANSROTELN

Koncernen Stockholms Stadshus AB, Stockholm Business Region AB, AB Stokab, S:t Erik Försäkrings AB, S:t Erik Livförsäkrings AB, S:tErik Markutveckling AB, Stockholms stads utrednings- och statistikkontor AB, AB Fortum Värme Holding samägt med Stockholms stad, Mässfastigheter i Stockholm AB, Stadsdelsnämnderna: Övergripande, Överförmyndar­nämnden

Punkt 21, 32, 28, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 5, 18)

Den under sammanträdet tidigare tillfälligt bordlagda behandlingen av koncernen Stockholms Stadshus AB, Stockholm Business Region AB, AB Stokab, S:t Erik Försäkrings AB, S:t Erik Livförsäkrings AB, S:tErik Markutveckling AB, Stock­holms stads utrednings- och statistikkontor AB, AB Fortum Värme Holding sam­ägt med Stockholms stad, Mässfastigheter i Stockholm AB, Stadsdelsnämnderna: Övergripande och Överförmyndarnämnden återupptogs.

Stockholms Stadshus AB

Punkt 21)

Följande yrkande ställdes under särskild proposition.

Nr 1. Alla stadens bolag ska arbeta för att uppfylla klimat- och miljömålen

s+v.

Vid propositioner på bifall till eller avslag på detta yrkande förklarade sig ordfö­randen finna propositionen på avslag vara med övervägande ja besvarad.

Då votering begärdes verkställdes sådan över följande, dessförinnan föreslagna och godkända voteringsproposition:

Den som vill avslå socialdemokraternas och vänsterpartiets gemensamma för­slag röstar ja,

den som inte vill det röstar nej.

Vinner nej, har kommunfullmäktige beslutat bifalla förslaget.

Omröstningen utföll med 53 ja och 43 nej. Såsom voteringslista nr 7:1 utvisar röstades ja av --------------------------------------------------------------------- Bilaga 2.

Kommunfullmäktige hade alltså beslutat att avslå förslaget.

Härefter ställdes kommunstyrelsens förslag i övrigt mot socialdemokraternas, miljöpartiets, vänsterpartiets och centerpartiets respektive förslag i övrigt. Vid propositioner på dessa yrkanden beslöt kommunfullmäktige utan omröstning att bifalla kommunstyrelsens förslag.


Beslut

Kommunfullmäktige hade alltså beslutat att

* bifalla kommunstyrelsens förslag.

Stockholm Business Region AB

Punkt 32)

Kommunstyrelsens förslag ställdes mot socialdemokra­ternas, miljöpartiets, väns­terpartiets och centerpartiets respektive förslag. Vid pro­positioner på dessa yrkan­den beslöt kommunfullmäktige utan omröstning att bi­falla kommunstyrelsens förslag.

Beslut

Kommunfullmäktige hade alltså beslutat att

* bifalla kommunstyrelsens förslag.

AB Stokab

Punkt 28)

Kommunstyrelsens förslag ställdes mot socialdemokra­ternas, miljöpartiets, väns­terpartiets och centerpartiets respektive förslag. Vid pro­positioner på dessa yrkan­den beslöt kommunfullmäktige utan omröstning att bi­falla kommunstyrelsens förslag.

Beslut

Kommunfullmäktige hade alltså beslutat att

* bifalla kommunstyrelsens förslag.

S:t Erik Försäkrings AB

Punkt 33)

Kommunstyrelsens förslag ställdes mot socialdemokra­ternas, miljöpartiets, väns­terpartiets och centerpartiets respektive förslag. Vid pro­positioner på dessa yrkan­den beslöt kommunfullmäktige utan omröstning att bi­falla kommunstyrelsens förslag.

Beslut

Kommunfullmäktige hade alltså beslutat att

* bifalla kommunstyrelsens förslag.


S:t Erik Livförsäkrings AB

Punkt 34)

Kommunstyrelsens förslag ställdes mot socialdemokra­ternas, miljöpartiets, väns­terpartiets och centerpartiets respektive förslag. Vid pro­positioner på dessa yrkan­den beslöt kommunfullmäktige utan omröstning att bi­falla kommunstyrelsens förslag.

Beslut

Kommunfullmäktige hade alltså beslutat att

* bifalla kommunstyrelsens förslag.

S:tErik Markutveckling AB

Punkt 35)

Kommunstyrelsens förslag ställdes mot socialdemokra­ternas, miljöpartiets, väns­terpartiets och centerpartiets respektive förslag. Vid pro­positioner på dessa yrkan­den beslöt kommunfullmäktige utan omröstning att bi­falla kommunstyrelsens förslag.

Beslut

Kommunfullmäktige hade alltså beslutat att

* bifalla kommunstyrelsens förslag.

Stockholms stads utrednings- och statistikkontor AB

Punkt 36)

Kommunstyrelsens förslag ställdes mot socialdemokra­ternas, miljöpartiets, väns­terpartiets och centerpartiets respektive förslag. Vid pro­positioner på dessa yrkan­den beslöt kommunfullmäktige utan omröstning att bi­falla kommunstyrelsens förslag.

Beslut

Kommunfullmäktige hade alltså beslutat att

* bifalla kommunstyrelsens förslag.

AB Fortum Värme Holding samägt med Stockholms stad

Punkt 37)

Kommunstyrelsens förslag ställdes mot socialdemokra­ternas, miljöpartiets, väns­terpartiets och centerpartiets respektive förslag. Vid pro­positioner på dessa yrkan­den beslöt kommunfullmäktige utan omröstning att bi­falla kommunstyrelsens förslag.


Beslut

Kommunfullmäktige hade alltså beslutat att

* bifalla kommunstyrelsens förslag.

Mässfastigheter i Stockholm AB

Punkt 38)

Kommunstyrelsens förslag ställdes mot socialdemokra­ternas, miljöpartiets, väns­terpartiets och centerpartiets respektive förslag. Vid pro­positioner på dessa yrkan­den beslöt kommunfullmäktige utan omröstning att bi­falla kommunstyrelsens förslag.

Beslut

Kommunfullmäktige hade alltså beslutat att

* bifalla kommunstyrelsens förslag.

Överförmyndarnämnden

Punkt 18)

Beslut

Kommunfullmäktige beslöt utan omröstning att

* bifalla kommunstyrelsens förslag.

R I FINANSROTELN

R III STADSBYGGNADS- OCH FASTIGHETSROTELN

Exploateringsnämnden, Stadsbyggnadsnämnden, Fastighetsnämnden

Punkt 7, 14, 8)

Den under sammanträdet tidigare tillfälligt bordlagda behandlingen av Exploate­ringsnämnden, Stadsbyggnadsnämnden och Fastighetsnämnden återupptogs.


Exploateringsnämnden

Punkt 7)

Följande yrkande ställdes under särskild proposition.

Nr 1. Fastställa en ny markanvisningspolicy som stoppar den generella utförsälj­ningen av stadens mark, skapar förutsättningar för ett blandat boende, pressar ner boendekostnader och stärker miljöarbetet i byggprocessen.

s+v.

Vid propositioner på bifall till eller avslag på detta yrkande förklarade sig ordfö­randen finna propositionen på avslag vara med övervägande ja besvarad.

Då votering begärdes verkställdes sådan över följande, dessförinnan föreslagna och godkända voteringsproposition:

Den som vill avslå socialdemokraternas och vänsterpartiets gemensamma för­slag röstar ja,

den som inte vill det röstar nej.

Vinner nej, har kommunfullmäktige beslutat bifalla förslaget.

Omröstningen utföll med 53 ja och 44 nej. Såsom voteringslista nr 9:2 utvisar röstades ja av --------------------------------------------------------------------- Bilaga 3.

Kommunfullmäktige hade alltså beslutat att avslå förslaget.

Härefter ställdes kommunstyrelsens förslag i övrigt mot socialdemokraternas, miljöpartiets, vänsterpartiets och centerpartiets respektive förslag i övrigt. Vid propositioner på dessa yrkanden beslöt kommunfullmäktige utan omröstning att bifalla kommunstyrelsens förslag.

Beslut

Kommunfullmäktige hade alltså beslutat att

* bifalla kommunstyrelsens förslag.

Stadsbyggnadsnämnden

Punkt 14)

Kommunstyrelsens förslag ställdes mot socialdemokra­ternas, miljöpartiets, väns­terpartiets och centerpartiets respektive förslag. Vid pro­positioner på dessa yrkan­den beslöt kommunfullmäktige utan omröstning att bi­falla kommunstyrelsens förslag.

Beslut

Kommunfullmäktige hade alltså beslutat att

* bifalla kommunstyrelsens förslag.


Fastighetsnämnden

Punkt 8)

Följande yrkande ställdes under särskild proposition.

Nr 1. Avbryt den pågående generella utförsäljningen av stadens mark utanför kommungränsen.

s+v.

Vid propositioner på bifall till eller avslag på detta yrkande förklarade sig ordfö­randen finna propositionen på avslag vara med övervägande ja besvarad.

Då votering begärdes verkställdes sådan över följande, dessförinnan föreslagna och godkända voteringsproposition:

Den som vill avslå socialdemokraternas och vänsterpartiets gemensamma för­slag röstar ja,

den som inte vill det röstar nej.

Vinner nej, har kommunfullmäktige beslutat bifalla förslaget.

Omröstningen utföll med 53 ja och 44 nej. Såsom voteringslista nr 9:3 utvisar rösta­des ja av --------------------------------------------------------------------- Bilaga 4.

Kommunfullmäktige hade alltså beslutat att avslå förslaget.

Härefter ställdes kommunstyrelsens förslag i övrigt mot socialdemokraternas, miljöpartiets, vänsterpartiets och centerpartiets respektive förslag i övrigt. Vid propositioner på dessa yrkanden beslöt kommunfullmäktige utan omröstning att bifalla kommunstyrelsens förslag.

Beslut

Kommunfullmäktige hade alltså beslutat att

* bifalla kommunstyrelsens förslag.

R V YTTERSTADS- OCH BOSTADSBOLAGSROTELN

Stockholms Stads Bostadsförmedling AB, AB Svenska Bostäder, ABFamiljebostäder, AB Stockholmshem, Brand- och räddningsnämnden, Kyrkogårdsnämnden

Punkt 24, 22, 6, 11)

Ordet innehades av Leif Rönngren.

Den under sammanträdet tidigare tillfälligt bordlagda behandlingen av Stock­holms Stads Bostadsförmedling AB, AB Svenska Bostäder, AB Familjebostäder, AB Stockholmshem, Brand- och räddningsnämnden och Kyrkogårdsnämnden återupptogs.


Stockholms Stads Bostadsförmedling AB

Punkt 24)

Kommunstyrelsens förslag ställdes mot socialdemokra­ternas, miljöpartiets, väns­terpartiets och centerpartiets respektive förslag. Vid pro­positioner på dessa yrkan­den beslöt kommunfullmäktige utan omröstning att bi­falla kommunstyrelsens förslag.

Beslut

Kommunfullmäktige hade alltså beslutat att

* bifalla kommunstyrelsens förslag.

AB Svenska Bostäder, AB Familjebostäder AB, Stockholmshem

Punkt 22)

Kommunstyrelsens förslag ställdes mot socialdemokra­ternas, miljöpartiets, väns­terpartiets och centerpartiets respektive förslag. Vid pro­positioner på dessa yrkan­den beslöt kommunfullmäktige utan omröstning att bi­falla kommunstyrelsens förslag.

Beslut

Kommunfullmäktige hade alltså beslutat att

* bifalla kommunstyrelsens förslag.

Brand- och räddningsnämnden

Punkt 6)

Kommunstyrelsens förslag ställdes mot socialdemokra­ternas, miljöpartiets, väns­terpartiets och centerpartiets respektive förslag. Vid pro­positioner på dessa yrkan­den beslöt kommunfullmäktige utan omröstning att bi­falla kommunstyrelsens förslag.

Beslut

Kommunfullmäktige hade alltså beslutat att

* bifalla kommunstyrelsens förslag.


Kyrkogårdsnämnden

Punkt 11)

Kommunstyrelsens förslag ställdes mot socialdemokra­ternas, miljöpartiets, väns­terpartiets och centerpartiets respektive förslag. Vid pro­positioner på dessa yrkan­den beslöt kommunfullmäktige utan omröstning att bi­falla kommunstyrelsens förslag.

Beslut

Kommunfullmäktige hade alltså beslutat att

* bifalla kommunstyrelsens förslag.

R II MILJÖ- OCH TRAFIKROTELN

Trafik- och renhållningsnämnden, Stockholms Stads Parkerings AB, Stads­delsnämnderna; Stadsmiljöverksamhet, Stockholms Hamn AB

Punkt 15, 29, 5, 27)

Den under sammanträdet tidigare tillfälligt bordlagda behandlingen av Trafik- och renhållningsnämnden, Stockholms Stads Parkerings AB, Stadsdelsnämnderna; Stadsmiljöverksamhet och Stockholms Hamn AB återupptogs.

Trafik- och renhållningsnämnden

Punkt 15)

Följande yrkanden ställdes under särskild proposition.

Nr 1. Genomföra åtgärder för att klara miljökvalitetsnormerna för partiklar och kväveoxid.

s+mp+v.

Vid propositioner på bifall till eller avslag på detta yrkande förklarade sig ordfö­randen finna propositionen på avslag vara med övervägande ja besvarad.

Då votering begärdes verkställdes sådan över följande, dessförinnan föreslagna och godkända voteringsproposition:

Den som vill avslå socialdemokraternas, miljöpartiets och vänsterpartiets gemensamma förslag röstar ja,

den som inte vill det röstar nej.

Vinner nej, har kommunfullmäktige beslutat bifalla förslaget.

Omröstningen utföll med 53 ja och 43 nej. Såsom voteringslista nr 11:1 utvisar röstades ja av --------------------------------------------------------------------- Bilaga 5.

Kommunfullmäktige hade alltså beslutat att avslå förslaget.


Nr 2. Verka gentemot regeringen för att få till stånd en utredning om möjliga eko­nomiska styrmedel i syfte att minska dubbdäcksanvändningen för att på så sätt minska partikelhalterna i luften.

s+v.

Vid propositioner på bifall till eller avslag på detta yrkande förklarade sig ordfö­randen finna propositionen på avslag vara med övervägande ja besvarad.

Då votering begärdes verkställdes sådan över följande, dessförinnan föreslagna och godkända voteringsproposition:

Den som vill avslå socialdemokraternas och vänsterpartiets gemensamma för­slag röstar ja,

den som inte vill det röstar nej.

Vinner nej, har kommunfullmäktige beslutat bifalla förslaget.

Omröstningen utföll med 53 ja och 33 nej. Såsom voteringslista nr 11:2 utvisar rösta­des ja av --------------------------------------------------------------------- Bilaga 6.

Kommunfullmäktige hade alltså beslutat att avslå förslaget.

Härefter ställdes kommunstyrelsens förslag i övrigt mot socialdemokraternas, miljöpartiets, vänsterpartiets och centerpartiets respektive förslag i övrigt. Vid propositioner på dessa yrkanden beslöt kommunfullmäktige utan omröstning att bifalla kommunstyrelsens förslag.

Beslut

Kommunfullmäktige hade alltså beslutat att

* bifalla kommunstyrelsens förslag.

Stockholms Stads Parkerings AB

Punkt 29)

Kommunstyrelsens förslag ställdes mot socialdemokra­ternas, miljöpartiets, väns­terpartiets och centerpartiets respektive förslag. Vid pro­positioner på dessa yrkan­den beslöt kommunfullmäktige utan omröstning att bi­falla kommunstyrelsens förslag.

Beslut

Kommunfullmäktige hade alltså beslutat att

* bifalla kommunstyrelsens förslag.


Stadsdelsnämnderna; Stadsmiljöverksamhet

Punkt 5)

Kommunstyrelsens förslag ställdes mot socialdemokra­ternas, miljöpartiets, väns­terpartiets och centerpartiets respektive förslag. Vid pro­positioner på dessa yrkan­den beslöt kommunfullmäktige utan omröstning att bi­falla kommunstyrelsens förslag.

Beslut

Kommunfullmäktige hade alltså beslutat att

* bifalla kommunstyrelsens förslag.

Stockholms Hamn AB

Punkt 27)

Kommunstyrelsens förslag ställdes mot socialdemokra­ternas, miljöpartiets, väns­terpartiets och centerpartiets respektive förslag. Vid pro­positioner på dessa yrkan­den beslöt kommunfullmäktige utan omröstning att bi­falla kommunstyrelsens förslag.

Beslut

Kommunfullmäktige hade alltså beslutat att

* bifalla kommunstyrelsens förslag.

Kommunfullmäktige beslöt utan omröstning att uppskjuta den fortsatta behand­lingen av budgetutlåtandet till fortsatt sammanträde fredagen den 17 oktober 2008 kl.10.00.

Kommunfullmäktige åtskildes kl. 22.40.