Din position: Hem > Stockholms stad > Kommunfullmäktige > Sammanträde 2009-11-12

Sammanträde 2009-11-12

Datum
Klockan
10:00
Plats
KOMMUNFULLMÄKTIGE

Rotel I

5 Budget 2010 för Stockholms stad och inriktning för 2011 och 2012 samt ägardirektiv 2010-2012 för koncernen Stockholms Stadshus AB samt ärenden som avslutas, besvaras eller godkänns i samband med kommunfullmäktiges beslut om budget 2010 för Stockholms stad (bilaga till budgetutlåtandet).

§1 Anmälda skrivelser

Anmäldes att inga skrivelser inkommit till kommunfullmäktige.

§2 Närvaro

Närvaro antecknades enligt ---------------------------------------------- Bilaga 1.

§3 Justering

Förste vice ordföranden Kersti Py Börjeson (s) och andre vice ordföranden Hadar Cars (fp) utsågs att jämte ordföranden Bo Bladholm (m) justera och expediera dagens protokoll. Justeringen kommer att ske torsdagen den 26 november 2009 kl. 15.00.

§4 Förslag till budget 2010 för Stockholms stad och inriktning för 2011 och 2012 samt ägardirektiv 2010-2012 för koncernen Stockholms Stadshus AB samt ärenden som avslutas, besvaras eller godkänns i samband med kom­munfullmäktiges beslut om budget 2010 för Stockholms stad (bilaga till budgetutlåtandet)

Dnr 111-859/2009

Kommunfullmäktige behandlade kommunstyrelsens utlåtande med förslag till budget 2010 för Stockholms stad och inriktning för 2011 och 2012 samt ägardi­rektiv 2010-2012 för koncernen Stockholms Stadshus AB samt ärenden som avslutas, besvaras eller godkänns i samband med kommunfullmäktiges beslut om budget 2010 för Stockholms stad.

På förslag av ordföranden beslöt kommunfullmäktige utan omröstning att över­läggningen inledningsvis fick röra sig om budgetutlåtandet i dess helhet, därefter behandlas budgeten nämnd för nämnd och avslutas med avsnittet Finansförvalt­ning m.m. Beträffande stadsdelsnämnderna behandlas varje verksamhetsområde för sig.

Härefter beslöt kommunfullmäktige att besluten skulle anses preliminära till dess budgeten i sin helhet är behandlad.

Inledning

Ordet innehades av borgarråden Nordin, Jämtin, Edholm, Ruwaida, Livh och Samuelsson samt Per Ankersjö.

Under överläggningen hade yrkats

dels av borgarråden Nordin (m), Edholm (fp) och Samuelsson (kd) bifall till kommunstyrelsens förslag samt vissa justeringar som redovisas i propositions­ordningen under tillämpliga budgettitlar,

dels av borgarrådet Jämtin (s) bifall till socialdemokraternas reservation i kom­munstyrelsen med vissa justeringar som redovisas i propositionsordningen under tillämpliga budgettitlar,

dels av borgarrådet Ruwaida (mp) bifall till miljöpartiets reservation i kommun­styrelsen med vissa justeringar som redovisas i propositionsordningen under til­lämpliga budgettitlar,

dels av borgarrådet Livh (v) bifall till vänsterpartiets reservation i kommunsty­relsen med vissa justeringar som redovisas i propositionsordningen under til­lämpliga budgettitlar,

dels av Per Ankersjö (c) bifall till centerpartiets reservation i kommunstyrelsen med vissa justeringar som redovisas i propositionsordningen under tillämpliga budgettitlar.


R I FINANSROTELN

Koncernen Stockholms Stadshus AB, Stockholm Business Region AB, AB Stokab, S:t Erik Försäkrings AB, S:t Erik Livförsäkring AB, S:tErik Markutveckling AB, Stockholms stads utrednings- och statistikkontor AB, AB Fortum Värme Holding samägt med Stockholms stad, Mässfastigheter i Stockholm AB, Stadsdelsnämnderna: Övergripande, Överförmyndar­nämnden

Punkt 20, 31, 27, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 4, 17

Ordet innehades av borgarråden Nordin, Jämtin och Edholm, Paul Lappalainen, Ann Mari Engel, borgarrådet Samuelsson, Per Ankersjö, Ann-Katrin Åslund, Jan Valeskog, Hanna Broberg, Rolf Könberg, Elisabeth Brandt Ygeman, Margareta Björk, Stefan Nilsson, Jonas Eklund, Fredrik Wallén, Birgitta Holm, Jonas Nilsson, Abdo Goriya och Mirja Räihä Järvinen.

Personalfrågor, Demokrati- och tillgänglighetsfrågor

Ordet innehades av borgarrådet Samuelsson, Stefan Nilsson, Birgitta Holm, borgarrådet Livh, Abdo Goriya, Jonas Eklund, Elisabeth Brandt Ygeman, Ann-Katrin Åslund, Mirja Räihä Järvinen, Ulf Fridebäck, Teres Lindberg, Paul Lappalainen, Marie Ljungberg Schött, Karin Rågsjö, Ylva Wahlström, borgarrå­det Hamilton, Margareta Björk, Jonas Eklund, Rolf Könberg och Ann Mari Engel.

Kommunfullmäktige beslöt utan omröstning att tillfälligt bordlägga behand­lingen av koncernen Stockholms Stadshus AB, Stockholm Business Region AB, AB Stokab, S:t Erik Försäkrings AB, S:t Erik Livförsäkring AB, S:tErik Markutveckling AB, Stockholms stads utrednings- och statistikkontor AB, AB Fortum Värme Holding samägt med Stockholms stad, Mässfastigheter i Stock­holm AB, Stadsdelsnämnderna: Övergripande samt Överförmyndarnämnden

R IV SKOLROTELN

Stadsdelsnämnderna: Pedagogisk verksamhet: Förskoleverksamhet, Utbild­ningsnämnden, Ny verksamhet: grundskola, särskola och skolbarnsomsorg, Skolfastigheter i Stockholm AB (SISAB)

Punkt 4, 15, 24

Stadsdelsnämnderna: Pedagogisk verksamhet: Förskoleverksamhet

Ordet innehades av borgarrådet Edholm, Johanna Sjö, borgarrådet Mogert, Zaida Catalán, Susanna Brolin, Fredrik Wallén, Per Ankersjö, Ann-Katrin Åslund, Karin Hanqvist, Inger Stark, Abit Dundar, Magnus Johansson, Margareta Björk, Abebe Hailu, Ylva Wahlström och Jonas Eklund.


Utbildningsnämnden, Ny verksamhet: grundskola, särskola och skolbarnsom­sorg, Skolfastigheter i Stockholm AB (SISAB)

Ordet innehades av borgarrådet Edholm, Cecilia Brinck, borgarråden Mogert och Ruwaida, Inger Stark, Erik Slottner, Per Ankersjö, Abit Dundar, Susanna Brolin, Ann-Katrin Åslund, Eivor Karlsson, Karin Rågsjö, Magnus Johansson och Kerstin Wickman.

Kommunfullmäktige beslöt utan omröstning att tillfälligt bordlägga behand­lingen av Stadsdelsnämnderna: Pedagogisk verksamhet: Förskoleverksamhet, Utbild­ningsnämnden, Ny verksamhet: grundskola, särskola och skolbarnsom­sorg och Skolfastigheter i Stockholm AB (SISAB).

R VI ÄLDREROTELN

Äldrenämnden, Stadsdelsnämnderna: Äldreomsorg, Micasa Fastigheter i Stockholm AB

Punkt 16, 4, 22

Ordet innehades av borgarrådet Samuelsson, Olle Andretzky, Leif Rönngren, Helen Jäderlund Eckardt, Eivor Karlsson, Lillemor Samuelsson, Lukas Forslund, Ann Mari Engel, Birgitta Holm, Karin Rågsjö, Margareta Björk, Ylva Wahlström, Berit Kruse, Rolf Lindell, borgarrådet Livh, Hanna Broberg, Barry Andersson, Monika Lindh och Jonas Eklund.

Kommunfullmäktige beslöt utan omröstning att tillfälligt bordlägga behand­lingen av Äldrenämnden, Stadsdelsnämnderna: Äldreomsorg och Micasa Fastig­heter i Stockholm AB.

R VII SOCIAL- OCH ARBETSMARKNADSROTELN

Stadsdelsnämnderna: Flyktingmottagande, Arbetsmarknadsåtgärder, Stöd och service till personer med funktionsnedsättning, Ekonomiskt bistånd, Individ- och familjeomsorg inklusive socialpsykiatri, Socialtjänst- och ar­betsmarknadsnämnden

Punkt 4, 12

Ordet innehades av borgarrådet Kristersson, Abdo Goriya, Lena Kling, Stefan Nilsson, Karin Rågsjö, Dikran Dison, Lukas Forslund, Abit Dundar, Inger Stark, Eivor Karlsson, Monika Lindh, Jonas Eklund, Paul Lappalainen, Jan Hammarlund, Marie Ljungberg Schött, borgarrådet Mogert, Elisabeth Brandt Ygeman, Jackie Nylander, Hanna Broberg, Jonas Nilsson, Ylva Wahlström, Johanna Sjö, Ann-Katrin Åslund och Fatima Nur.

Kommunfullmäktige beslöt utan omröstning att tillfälligt bordlägga behand­lingen av Stadsdelsnämnderna: Flyktingmottagande, Arbetsmarknadsåtgärder, Stöd och service till personer med funktionsnedsättning, Ekonomiskt bistånd, Individ- och familjeomsorg inklusive socialpsykiatri samt Socialtjänst- och ar­betsmarknadsnämnden.

R I FINANSROTELN

Koncernen Stockholms Stadshus AB, Stockholm Business Region AB, AB Stokab, S:t Erik Försäkrings AB, S:t Erik Livförsäkring AB, S:tErik Markutveckling AB, Stockholms stads utrednings- och statistikkontor AB, AB Fortum Värme Holding samägt med Stockholms stad, Mässfastigheter i Stockholm AB, Överförmyndarnämnden

Punkt 20, 31, 27, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 17

Den under sammanträdet tidigare tillfälligt bordlagda behandlingen av Koncer­nen Stockholms Stadshus AB, Stockholm Business Region AB, AB Stokab, S:t Erik Försäkrings AB, S:t Erik Livförsäkring AB, S:tErik Markutveckling AB, Stockholms stads utrednings- och statistikkontor AB, AB Fortum Värme Hol­ding samägt med Stockholms stad, Mässfastigheter i Stockholm AB samt Överförmyndarnämnden återupptogs.

Stockholms Stadshus AB

Punkt 20

Kommunstyrelsens förslag ställdes mot socialdemokraternas, miljöpartiets, vänsterpartiets och centerpartiets respektive förslag. Vid propositioner på dessa yrkanden beslöt kommunfullmäktige utan omröstning att bifalla kommunstyrel­sens förslag.

Beslut

Kommunfullmäktige hade alltså beslutat att

* bifalla kommunstyrelsens förslag.

Stockholm Business Region AB

Punkt 31

Kommunstyrelsens förslag ställdes mot socialdemokraternas, miljöpartiets, vänsterpartiets och centerpartiets respektive förslag. Vid propositioner på dessa yrkanden beslöt kommunfullmäktige utan omröstning att bifalla kommunstyrel­sens förslag.

Beslut

Kommunfullmäktige hade alltså beslutat att

* bifalla kommunstyrelsens förslag.


AB Stokab

Punkt 27

Följande yrkande ställdes under särskild proposition.

Nr 1. Stokab ska kvarstå i kommunal ägo.

s+v.

Vid propositioner på bifall till eller avslag på detta yrkande beslöt kommun­full­mäktige utan omröstning att avslå förslaget.

Härefter ställdes kommunstyrelsens förslag i övrigt mot socialdemokraternas, miljöpartiets, vänsterpartiets och centerpartiets respektive förslag i övrigt. Vid propositioner på dessa yrkanden beslöt kommunfullmäktige utan omröstning att bifalla kommunstyrelsens förslag.

Beslut

Kommunfullmäktige hade alltså beslutat att

* bifalla kommunstyrelsens förslag.

S:t Erik Försäkrings AB

Punkt 32

Kommunstyrelsens förslag ställdes mot socialdemokra­ternas, miljöpartiets, väns­terpartiets och centerpartiets respektive förslag. Vid pro­positioner på dessa yrkan­den beslöt kommunfullmäktige utan omröstning att bi­falla kommunstyrel­sens förslag.

Beslut

Kommunfullmäktige hade alltså beslutat att

* bifalla kommunstyrelsens förslag.

S:t Erik Livförsäkring AB

Punkt 33

Kommunstyrelsens förslag ställdes mot socialdemokra­ternas, miljöpartiets, väns­terpartiets och centerpartiets respektive förslag. Vid pro­positioner på dessa yrkan­den beslöt kommunfullmäktige utan omröstning att bi­falla kommunstyrel­sens förslag.

Beslut

Kommunfullmäktige hade alltså beslutat att

* bifalla kommunstyrelsens förslag.


S:tErik Markutveckling AB

Punkt 34

Kommunstyrelsens förslag ställdes mot socialdemokra­ternas, miljöpartiets, väns­terpartiets och centerpartiets respektive förslag. Vid pro­positioner på dessa yrkan­den beslöt kommunfullmäktige utan omröstning att bi­falla kommunstyrel­sens förslag.

Beslut

Kommunfullmäktige hade alltså beslutat att

* bifalla kommunstyrelsens förslag.

Stockholms stads utrednings- och statistikkontor AB

Punkt 35

Kommunstyrelsens förslag ställdes mot socialdemokra­ternas, miljöpartiets, väns­terpartiets och centerpartiets respektive förslag. Vid pro­positioner på dessa yrkan­den beslöt kommunfullmäktige utan omröstning att bi­falla kommunstyrel­sens förslag.

Beslut

Kommunfullmäktige hade alltså beslutat att

* bifalla kommunstyrelsens förslag.

AB Fortum Värme Holding samägt med Stockholms stad

Punkt 36

Följande yrkande ställdes under särskild proposition.

Nr 1. Ta fram en utfasningsplan för kolanvändningen under år 2011 samt ha målsättningen att starta det biobränsleeldade kraftvärmeverket under mandatpe­rioden (2010-2014)

s+mp+v.

Vid propositioner på bifall till eller avslag på detta yrkande förklarade sig ordfö­randen finna propositionen på avslag vara med övervägande ja besvarad.

Då votering begärdes verkställdes sådan över följande, dessförinnan föreslagna och godkända voteringsproposition:

Den som vill avslå socialdemokraternas, miljöpartiets och vänsterpartiets ge­mensamma förslag röstar ja,

den som inte vill det röstar nej.

Vinner nej, har kommunfullmäktige beslutat bifalla förslaget.

Omröstningen utföll med 52 ja och 44 nej. Såsom voteringslista nr 6:1 utvisar röstades ja av -------------------------------------------------------------------- Bilaga 2.

Kommunfullmäktige hade alltså beslutat att avslå förslaget.

Härefter ställdes kommunstyrelsens förslag i övrigt mot socialdemokraternas, miljöpartiets, vänsterpartiets och centerpartiets respektive förslag i övrigt. Vid propositioner på dessa yrkanden beslöt kommunfullmäktige utan omröstning att bifalla kommunstyrelsens förslag.

Beslut

Kommunfullmäktige hade alltså beslutat att

* bifalla kommunstyrelsens förslag.

Mässfastigheter i Stockholm AB

Punkt 37

Kommunstyrelsens förslag ställdes mot socialdemokra­ternas, miljöpartiets, väns­terpartiets och centerpartiets respektive förslag. Vid pro­positioner på dessa yrkan­den beslöt kommunfullmäktige utan omröstning att bi­falla kommunstyrel­sens förslag.

Beslut

Kommunfullmäktige hade alltså beslutat att

* bifalla kommunstyrelsens förslag.

Överförmyndarnämnden

Punkt 17

Kommunstyrelsens förslag ställdes mot socialdemokra­ternas, miljöpartiets, väns­terpartiets och centerpartiets respektive förslag. Vid pro­positioner på dessa yrkan­den beslöt kommunfullmäktige utan omröstning att bi­falla kommunstyrel­sens förslag.

Beslut

Kommunfullmäktige hade alltså beslutat att

* bifalla kommunstyrelsens förslag.


R IV SKOLROTELN

Stadsdelsnämnderna: Pedagogisk verksamhet: Förskoleverksamhet, Utbild­ningsnämnden, Ny verksamhet: grundskola, särskola och skolbarnsomsorg, Skolfastigheter i Stockholm AB (SISAB)

Punkt 4, 15, 24

Den under sammanträdet tidigare tillfälligt bordlagda behandlingen av Stads­delsnämnderna: Pedagogisk verksamhet: Förskoleverksamhet, Utbild­nings­nämnden, Ny verksamhet: grundskola, särskola och skolbarnsomsorg samt Skol­fastigheter i Stockholm AB (SISAB) återupptogs.

Stadsdelsnämnderna: Pedagogisk verksamhet: Förskoleverksamhet

Punkt 4

Följande yrkanden ställdes under särskild proposition.

Nr 1. Vårdnadsbidraget avskaffas

s+v.

Vid propositioner på bifall till eller avslag på detta yrkande förklarade sig ordfö­randen finna propositionen på avslag vara med övervägande ja besvarad.

Då votering begärdes verkställdes sådan över följande, dessförinnan föreslagna och godkända voteringsproposition:

Den som vill avslå socialdemokraternas och vänsterpartiets gemensamma för­slag röstar ja,

den som inte vill det röstar nej.

Vinner nej, har kommunfullmäktige beslutat bifalla förslaget.

Omröstningen utföll med 48 ja och 33 nej. Såsom voteringslista nr 8:2 utvisar röstades ja av -------------------------------------------------------------------- Bilaga 3.

Kommunfullmäktige hade alltså beslutat att avslå förslaget.

Röstförklaring avgavs av Mats Berglund (mp) enligt följande.
Jag avsåg att rösta nej och därmed bifalla yrkandet ”Vårdnadsbidraget avskaf­fas” men har av misstag tryckt på ”Avstår”.

Nr 2. Barngrupperna i förskolan ska minska med i genomsnitt ett barn per grupp under nästa mandatperiod

mp.

Vid propositioner på bifall till eller avslag på detta yrkande beslöt kommun­full­mäktige utan omröstning att avslå förslaget.

Nr 3. All personal i förskolan ska utbildas i genuspedagogik

mp.

Vid propositioner på bifall till eller avslag på detta yrkande beslöt kommun­full­mäktige utan omröstning att avslå förslaget.


Nr 4. Erbjuda barnomsorg på obekväm arbetstid

v.

Vid propositioner på bifall till eller avslag på detta yrkande förklarade sig ordfö­randen finna propositionen på avslag vara med övervägande ja besvarad.

Då votering begärdes verkställdes sådan över följande, dessförinnan föreslagna och godkända voteringsproposition:

Den som vill avslå vänsterpartiets förslag röstar ja,

den som inte vill det röstar nej.

Vinner nej, har kommunfullmäktige beslutat bifalla förslaget.

Omröstningen utföll med 50 ja och 43 nej. Såsom voteringslista nr 8:3 utvisar röstades ja av -------------------------------------------------------------------- Bilaga 4.

Kommunfullmäktige hade alltså beslutat att avslå förslaget.

Härefter ställdes kommunstyrelsens förslag i övrigt mot socialdemokraternas, miljöpartiets, vänsterpartiets och centerpartiets respektive förslag i övrigt. Vid propositioner på dessa yrkanden beslöt kommunfullmäktige utan omröstning att bifalla kommunstyrelsens förslag.

Beslut

Kommunfullmäktige hade alltså beslutat att

* bifalla kommunstyrelsens förslag.

Utbildningsnämnden

Punkt 15

Följande yrkanden ställdes under särskild proposition.

Nr 1. Halvera antalet elever med icke godkänt i grundskolan

s+mp+v.

Vid propositioner på bifall till eller avslag på detta yrkande beslöt kommun­full­mäktige utan omröstning att avslå förslaget.

Nr 2. Kartlägga orsaker till att många lämnar grundskolan utan fullständiga be­tyg och varför resultaten är olika över staden med fokus på skolornas arbetssätt

v.

Vid propositioner på bifall till eller avslag på detta yrkande beslöt kommun­full­mäktige utan omröstning att avslå förslaget.

Nr 3. Ordna en hearing med experter för att skapa nya utbildningsvägar för flyk­tingungdomar som kommer till Sverige i de sena ungdomsåren

v.

Vid propositioner på bifall till eller avslag på detta yrkande beslöt kommun­full­mäktige utan omröstning att avslå förslaget.


Härefter ställdes kommunstyrelsens förslag i övrigt mot socialdemokraternas, miljöpartiets, vänsterpartiets och centerpartiets respektive förslag i övrigt. Vid propositioner på dessa yrkanden beslöt kommunfullmäktige utan omröstning att bifalla kommunstyrelsens förslag.

Beslut

Kommunfullmäktige hade alltså beslutat att

* bifalla kommunstyrelsens förslag.

Ny verksamhet: grundskola, särskola och skolbarnsomsorg

Följande yrkande ställdes under särskild proposition.

Nr 1. Barnen i fokus – grundskola, särskola och skolbarnsomsorg återförs till stadsdelsnämnderna

v.

Vid propositioner på bifall till eller avslag på detta yrkande beslöt kommun­full­mäktige utan omröstning att avslå förslaget.

Härefter ställdes kommunstyrelsens förslag i övrigt mot socialdemokraternas, miljöpartiets, vänsterpartiets och centerpartiets respektive förslag i övrigt. Vid propositioner på dessa yrkanden beslöt kommunfullmäktige utan omröstning att bifalla kommunstyrelsens förslag.

Beslut

Kommunfullmäktige hade alltså beslutat att

* bifalla kommunstyrelsens förslag.

Skolfastigheter i Stockholm AB (SISAB)

Punkt 24

Följande yrkande ställdes under särskild proposition.

Nr 1. Energianvändningen i stadens fastigheter ska minska med 30 % till år 2014

s+mp+v.

Vid propositioner på bifall till eller avslag på detta yrkande förklarade sig ordfö­randen finna propositionen på avslag vara med övervägande ja besvarad.

Då votering begärdes verkställdes sådan över följande, dessförinnan föreslagna och godkända voteringsproposition:

Den som vill avslå socialdemokraternas, miljöpartiets och vänsterpartiets ge­mensamma förslag röstar ja,

den som inte vill det röstar nej.

Vinner nej, har kommunfullmäktige beslutat bifalla förslaget.

Omröstningen utföll med 53 ja och 44 nej. Såsom voteringslista nr 9:4 utvisar röstades ja av -------------------------------------------------------------------- Bilaga 5.

Kommunfullmäktige hade alltså beslutat att avslå förslaget.

Härefter ställdes kommunstyrelsens förslag i övrigt mot socialdemokraternas, miljöpartiets, vänsterpartiets och centerpartiets respektive förslag i övrigt. Vid propositioner på dessa yrkanden beslöt kommunfullmäktige utan omröstning att bifalla kommunstyrelsens förslag.

Beslut

Kommunfullmäktige hade alltså beslutat att

* bifalla kommunstyrelsens förslag.

R VI ÄLDREROTELN

Äldrenämnden, Stadsdelsnämnderna: Äldreomsorg, Micasa Fastigheter i Stockholm AB

Punkt 16, 4, 22

Den under sammanträdet tidigare tillfälligt bordlagda behandlingen av Äldre­nämnden, Stadsdelsnämnderna: Äldreomsorg samt Micasa Fastigheter i Stock­holm AB återupptogs.

Äldrenämnden

Punkt 16

Leif Rönngren (s), Stefan Nilsson (mp) och Lillemor Samuelsson (v) yrkade att bilaga 14 till budgetutlåtandet återremitteras enligt följande.

Härmed yrkar undertecknade på återremiss av bilaga 14 och förslag till beslut om inrättande av trygghetsboende. Vi anser att det saknas både konsekvensbe­skrivningar av nedläggning av servicehusen och att ärendet är dåligt berett. Ett så stort och viktigt ärende kräver svar på de frågor som väckts i remissrundan. Ett så stort och viktigt ärende som får stor verkan på verksamheterna, boendena och de enskilda äldre förtjänar att tas i ett eget ärende och inte som en bilaga till budgeten.

Propositionsordning

Ordföranden tog upp återremissyrkandet och konstaterade att villkoren för mino­ritetsåterremiss var uppfyllda.

Kommunfullmäktige beslöt utan omröstning att återremittera bilaga 14 till budgetutlåtandet.


Härefter ställdes kommunstyrelsens förslag i övrigt mot socialdemokraternas, miljöpartiets, vänsterpartiets och centerpartiets respektive förslag i övrigt. Vid propositioner på dessa yrkanden beslöt kommunfullmäktige utan omröstning att bifalla kommunstyrelsens förslag.

Beslut

Kommunfullmäktige hade alltså beslutat att

* återremittera bilaga 14 till budgetutlåtandet och förslag till beslut om inrättande av trygghetsboende

* i övrigt bifalla kommunstyrelsens förslag.

Stadsdelsnämnderna: Äldreomsorg

Punkt 4

Följande yrkande ställdes under särskild proposition.

Nr 1. Kommunala äldreboenden ska finnas i alla stadsdelsnämnder

v.

Vid propositioner på bifall till eller avslag på detta yrkande förklarade sig ordfö­randen finna propositionen på avslag vara med övervägande ja besvarad.

Då votering begärdes verkställdes sådan över följande, dessförinnan föreslagna och godkända voteringsproposition:

Den som vill avslå vänsterpartiets förslag röstar ja,

den som inte vill det röstar nej.

Vinner nej, har kommunfullmäktige beslutat bifalla förslaget.

Omröstningen utföll med 45 ja och 19 nej. Såsom voteringslista nr 10:5 utvisar röstades ja av ------------------------------------------------------------------ Bilaga 6.

Kommunfullmäktige hade alltså beslutat att avslå förslaget.

Röstförklaring avgavs av Stefan Nilsson (mp) enligt följande.
Kommunala äldreboenden ska finnas i alla stadsdelsnämnder. Jag hade för avsikt att rösta nej, dvs. att bifalla yrkandet.

Härefter ställdes kommunstyrelsens förslag i övrigt mot socialdemokraternas, miljöpartiets, vänsterpartiets och centerpartiets respektive förslag i övrigt. Vid propositioner på dessa yrkanden beslöt kommunfullmäktige utan omröstning att bifalla kommunstyrelsens förslag.

Beslut

Kommunfullmäktige hade alltså beslutat att

* bifalla kommunstyrelsens förslag.


Micasa Fastigheter i Stockholm AB

Punkt 22

Följande yrkande ställdes under särskild proposition.

Nr 1. Energianvändningen i stadens fastigheter ska minska med 30 % till år 2014

s+mp+v.

Vid propositioner på bifall till eller avslag på detta yrkande beslöt kommun­full­mäktige utan omröstning att avslå förslaget.

Härefter ställdes kommunstyrelsens förslag i övrigt mot socialdemokraternas, miljöpartiets, vänsterpartiets och centerpartiets respektive förslag i övrigt. Vid propositioner på dessa yrkanden beslöt kommunfullmäktige utan omröstning att bifalla kommunstyrelsens förslag.

Beslut

Kommunfullmäktige hade alltså beslutat att

* bifalla kommunstyrelsens förslag.

R VII SOCIAL- OCH ARBETSMARKNADSROTELN

Stadsdelsnämnderna: Flyktingmottagande, Arbetsmarknadsåtgärder, Stöd och service till personer med funktionsnedsättning, Ekonomiskt bistånd, Individ- och familjeomsorg inklusive socialpsykiatri, Socialtjänst- och ar­betsmarknadsnämnden

Punkt 4, 12

Den under sammanträdet tidigare tillfälligt bordlagda behandlingen av Stads­delsnämnderna: Flyktingmottagande, Arbetsmarknadsåtgärder, Stöd och service till personer med funktionsnedsättning, Ekonomiskt bistånd, Individ- och famil­jeomsorg inklusive socialpsykiatri samt Socialtjänst- och arbetsmarknadsnämn­den återupptogs.

Ordet innehades av Maria Hannäs.

Stadsdelsnämnderna: Flyktingmottagande

Punkt 4

Följande yrkanden ställdes under särskild proposition.

Nr 1. Uppsökande verksamhet för att erbjuda skolgång till barn till avvisnings­hotade

mp+v.

Vid propositioner på bifall till eller avslag på detta yrkande beslöt kommun­full­mäktige utan omröstning att avslå förslaget.

Nr 2. Staden ska uttala att polisanmälan inte får göras mot papperslösa eller av­visningshotade icke-EU-medborgare

v.

Vid propositioner på bifall till eller avslag på detta yrkande beslöt kommun­full­mäktige utan omröstning att avslå förslaget.

Härefter ställdes kommunstyrelsens förslag i övrigt mot socialdemokraternas, miljöpartiets, vänsterpartiets och centerpartiets respektive förslag i övrigt. Vid propositioner på dessa yrkanden beslöt kommunfullmäktige utan omröstning att bifalla kommunstyrelsens förslag.

Beslut

Kommunfullmäktige hade alltså beslutat att

* bifalla kommunstyrelsens förslag.

Stadsdelsnämnderna: Arbetsmarknadsåtgärder

Punkt 4

Följande yrkande ställdes under särskild proposition.

Nr 1. Uppsökande verksamhet bland unga som inte gått ut gymnasieskolan

v.

Vid propositioner på bifall till eller avslag på detta yrkande beslöt kommun­full­mäktige utan omröstning att avslå förslaget.

Härefter ställdes kommunstyrelsens förslag i övrigt mot socialdemokraternas, miljöpartiets, vänsterpartiets och centerpartiets respektive förslag i övrigt. Vid propositioner på dessa yrkanden beslöt kommunfullmäktige utan omröstning att bifalla kommunstyrelsens förslag.

Beslut

Kommunfullmäktige hade alltså beslutat att

* bifalla kommunstyrelsens förslag.

Stadsdelsnämnderna: Stöd och service till personer med funktionsnedsätt­ning

Punkt 4

Följande yrkanden ställdes under särskild proposition.

Nr 1. Människor med funktionsnedsättningar ska kunna säga nej till konkurrens­utsättning av den egna gruppbostaden

v.

Vid propositioner på bifall till eller avslag på detta yrkande beslöt kommun­full­mäktige utan omröstning att avslå förslaget.

Nr 2. I samverkan med berörda nämnder ansvara för utbyggnad av gruppbostä­der och alternativa boenden, så att minst 740 lägenheter byggs

v.

Vid propositioner på bifall till eller avslag på detta yrkande beslöt kommun­full­mäktige utan omröstning att avslå förslaget.

Härefter ställdes kommunstyrelsens förslag i övrigt mot socialdemokraternas, miljöpartiets, vänsterpartiets och centerpartiets respektive förslag i övrigt. Vid propositioner på dessa yrkanden beslöt kommunfullmäktige utan omröstning att bifalla kommunstyrelsens förslag.

Beslut

Kommunfullmäktige hade alltså beslutat att

* bifalla kommunstyrelsens förslag.

Ekonomiskt bistånd

Punkt 4

Kommunstyrelsens förslag ställdes mot socialdemokra­ternas, miljöpartiets, väns­terpartiets och centerpartiets respektive förslag. Vid pro­positioner på dessa yrkan­den beslöt kommunfullmäktige utan omröstning att bi­falla kommunstyrel­sens förslag.

Beslut

Kommunfullmäktige hade alltså beslutat att

* bifalla kommunstyrelsens förslag.

Individ- och familjeomsorg inklusive socialpsykiatri

Punkt 4

Följande yrkande ställdes under särskild proposition.

Nr 1. Utveckla arbetet enligt de förslag som BUSS-utredningen tagit fram

v.

Vid propositioner på bifall till eller avslag på detta yrkande beslöt kommun­full­mäktige utan omröstning att avslå förslaget.

Härefter ställdes kommunstyrelsens förslag i övrigt mot socialdemokraternas, miljöpartiets, vänsterpartiets och centerpartiets respektive förslag i övrigt. Vid propositioner på dessa yrkanden beslöt kommunfullmäktige utan omröstning att bifalla kommunstyrelsens förslag.


Beslut

Kommunfullmäktige hade alltså beslutat att

* bifalla kommunstyrelsens förslag.

Socialtjänst- och arbetsmarknadsnämnden

Punkt 12

Följande yrkanden ställdes under särskild proposition.

Nr 1. Avskaffa långtidsarbetslösheten för unga

s+mp+v.

Vid propositioner på bifall till eller avslag på detta yrkande beslöt kommun­full­mäktige utan omröstning att avslå förslaget.

Nr 2. Kartlägga omfattningen i staden av våld i nära relationer

v.

Vid propositioner på bifall till eller avslag på detta yrkande beslöt kommun­full­mäktige utan omröstning att avslå förslaget.

Nr 3. Undersöka om Rinkeby-Kista Kvinnofridsenhet kan bli ett kompetenscen­ter

v.

Vid propositioner på bifall till eller avslag på detta yrkande beslöt kommun­full­mäktige utan omröstning att avslå förslaget.

Härefter ställdes kommunstyrelsens förslag i övrigt mot socialdemokraternas, miljöpartiets, vänsterpartiets och centerpartiets respektive förslag i övrigt. Vid propositioner på dessa yrkanden beslöt kommunfullmäktige utan omröstning att bifalla kommunstyrelsens förslag.

Beslut

Kommunfullmäktige hade alltså beslutat att

* bifalla kommunstyrelsens förslag.

Kommunfullmäktige beslöt utan omröstning att uppskjuta den fortsatta behand­lingen av budgetutlåtandet till fortsatt sammanträde fredagen den 13 november 2009 kl.10.00.

Kommunfullmäktige åtskildes kl. 22.40.