Din position: Hem > Stockholms stad > Kommunfullmäktige > Sammanträde 2009-11-13

Sammanträde 2009-11-13

Datum
Klockan
10:00
Plats
KOMMUNFULLMÄKTIGE

Rotel I

5 Budget 2010 för Stockholms stad och inriktning för 2011 och 2012 samt ägardirektiv 2010-2012 för koncernen Stockholms Stadshus AB samt ärenden som avslutas, besvaras eller godkänns i samband med kommunfullmäktiges beslut om budget 2010 för Stockholms stad (bilaga till budgetutlåtandet).

§1 Närvaro

Närvaro antecknades enligt ---------------------------------------------- Bilaga 1.

§2 Justering

Förste vice ordföranden Kersti Py Börjeson (s) och andre vice ordföranden Hadar Cars (fp) utsågs att jämte ordföranden Bo Bladholm (m) justera och expediera dagens protokoll. Justeringen kommer att ske den 26 november 2009 kl.15.00.

§3 Förslag till budget 2010 för Stockholms stad och inriktning för 2011 och 2012 samt ägardirektiv 2010-2012 för koncernen Stockholms Stadshus AB samt ärenden som avslutas, besvaras eller godkänns i samband med kommunfullmäktiges beslut om budget 2010 för Stockholms stad (bilaga till budgetutlåtandet)

Dnr 111-859/2009

Kommunfullmäktige fortsatte den under gårdagen påbörjade behandlingen av kommunstyrelsens utlåtande med förslag till budget 2010 för Stockholms stad och inriktning för 2011 och 2012 samt ägardirektiv 2010-2012 för koncernen Stockholms Stadshus AB samt ärenden som avslutas, besvaras eller godkänns i samband med kom­munfullmäktiges beslut om budget 2010 för Stockholms stad.

R VIII KULTUR- OCH IDROTTSROTELN

Kulturnämnden: kulturförvaltningen och stadsarkivet, Stockholms Stadstea­ter AB, Stadsdelsnämnderna: Kultur- och föreningsverksamhet, Verksamhet för barn och ungdom, Idrottsnämnden, Stockholm Globe Arena Fastigheter AB

Punkt 8, 29, 4, 7, 30

Kulturnämnden: kulturförvaltningen och stadsarkivet, Stockholms Stadsteater AB, Stadsdelsnämnderna: Kultur- och föreningsverksamhet, Verksamhet för barn och ungdom

Ordet innehades av borgarrådet Sjöstedt, Cecilia Brinck, borgarrådet Mogert, Kerstin Wickman, Ann Mari Engel, borgarrådet Samuelsson, Per Ankersjö, Eva-Louise Erlandsson Slorach, Mats Berglund, Rolf Lindell, Hugo Nordenfelt, Berit Kruse och Ulrika Francke.

Idrottsnämnden, Stockholm Globe Arena Fastigheter AB

Ordet innehades av borgarrådet Sjöstedt, Billy Östh, Jari Visshed, Stefan Nilsson, Mehdi Oguzsoy, Fredrik Wallén, Per Ankersjö, Anders Hellström, Ulf Fridebäck, Mats Berglund, Birgit Marklund Beijer, Leif Rönngren, Lilian Falkbäck, Ariane Bucquet Pousette, Malte Sigemalm, Tünde Kovach och Cecilia Obermüller.

Kommunfullmäktige beslöt utan omröstning att tillfälligt bordlägga behand­lingen av Kulturnämnden: kulturförvaltningen och stadsarkivet, Stockholms Stadsteater AB, Stadsdelsnämnderna: Kultur- och föreningsverksamhet, Verk­samhet för barn och ungdom, Idrottsnämnden och Stockholm Globe Arena Fas­tigheter AB.


R II MILJÖ- OCH TRAFIKROTELN

Miljö- och hälsoskyddsnämnden, Stockholm Vatten AB, Trafik- och ren­hållningsnämnden, Stockholms Stads Parkerings AB, Stads­delsnämnderna: Stadsmiljöverksamhet, Stockholms Hamn AB, Stadsdelsnämnderna

Punkt 10, 25, 14, 28, 4, 26

Miljö- och hälsoskyddsnämnden, Stockholm Vatten AB

Ordet innehades av borgarråden Hamilton och Jämtin, Erik Wassén, Åsa Romson, Stellan Hamrin, Anders Broberg, Per Ankersjö, Eva-Louise Erlandsson Slorach, borgarrådet Ruwaida, Rebwar Hassan, Daniel Valiollahi, Fredrik Canerstam, Mats Lindqvist och Catharina Tarras-Wahlberg.

Trafik- och renhållningsnämnden, Stockholms Stads Parkerings AB, Stadsdels­nämnderna: Stadsmiljöverksamhet, Stockholms Hamn AB, Stadsdelsnämnderna

Ordet innehades av borgarrådet Hamilton, Jan Valeskog, Inge-Britt Lundin, Mats Lindqvist, Stellan Hamrin, Anders Broberg, Per Ankersjö, Berthold Gustavsson, Mattias Ericson, Ann Mari Engel, Jonas Nilsson, borgarrådet Ruwaida, Eie Herlitz, Lars Svärd, Christoffer Kuckowski och Malte Sigemalm.

Kommunfullmäktige beslöt utan omröstning att tillfälligt bordlägga behand­lingen av Miljö- och hälsoskyddsnämnden, Stockholm Vatten AB, Trafik- och renhållningsnämnden, Stockholms Stads Parkerings AB, Stads­delsnämnderna: Stadsmiljöverksamhet, Stockholms Hamn AB och Stadsdelsnämnderna.

R V YTTERSTADS- OCH BOSTADSBOLAGSROTELN

Stockholms Stads Bostadsförmedling AB, AB Svenska Bostäder, ABFamiljebostäder, AB Stockholmshem, Brand- och räddningsverksamhe­ten, Kyrkogårdsnämnden, Servicenämnden

Punkt 23, 21, 38, 9, 11

Ordet innehades av borgarrådet Larsson, Teres Lindberg, Björn Ljung, borgarrå­det Ruwaida, Mehdi Oguzsoy, Dikran Dison, Lukas Forslund, Barry Andersson, Ann Mari Engel, Zaida Catalán, Abdo Goriya, Yvonne Fernell-Ingelström, borgarrådet Livh, Jackie Nylander och Birgitta Wahlman.

Kommunfullmäktige beslöt utan omröstning att tillfälligt bordlägga behand­lingen av Stockholms Stads Bostadsförmedling AB, AB Svenska Bostäder, ABFamiljebostäder, AB Stockholmshem, Brand- och räddningsverksamheten, Kyrkogårdsnämnden och Servicenämnden.


R I FINANSROTELN

R III STADSBYGGNADS- OCH FASTIGHETSROTELN

Exploateringsnämnden, Stadsbyggnadsnämnden, Fastighetsnämnden

Punkt 5, 13, 6

Ordet innehades av borgarrådet Alvendal, Mirja Räihä Järvinen, Abit Dundar, Cecilia Obermüller, Maria Hannäs, Göran Oljeqvist, Lukas Forslund, Petter Lindfors, Åsa Romson, Björn Ljung, Teres Lindberg, Martin Michel, borgarrå­det Livh, Mattias Ericson, Anna C Kullendorff, Bengt Sandberg och Erik Slottner.

Kommunfullmäktige beslöt utan omröstning att tillfälligt bordlägga behand­lingen av Exploateringsnämnden, Stadsbyggnadsnämnden och Fastighetsnämn­den.

UTOM ROTELINDELNINGEN

Kommunfullmäktige m.m., Revisorskollegiet, Valnämnden

Punkt 1, 2, 3

Kommunfullmäktige m.m.

Punkt 1

Följande yrkanden ställdes under särskild proposition.

Nr 1. Staden ska uppvakta regeringen om att Bromma flygplats ska läggas ner

s+mp+v.

Vid propositioner på bifall till eller avslag på detta yrkande förklarade sig ordfö­randen finna propositionen på avslag vara med övervägande ja besvarad.

Då votering begärdes verkställdes sådan över följande, dessförinnan föreslagna och godkända voteringsproposition:

Den som vill avslå socialdemokraternas, miljöpartiets och vänsterpartiets ge­mensamma förslag röstar ja,

den som inte vill det röstar nej.

Vinner nej, har kommunfullmäktige beslutat bifalla förslaget.

Omröstningen utföll med 48 ja och 39 nej. Såsom voteringslista nr 18:1 utvisar röstades ja av -------------------------------------------------------------------- Bilaga 2.

Kommunfullmäktige hade alltså beslutat att avslå förslaget.


Nr 2. Uppvakta regeringen om att intäkterna från trängselskatten i Stockholm ska återföras till Stockholmsregionen för investeringar i kollektivtrafik och vägar i enlighet med resultatet av folkomröstningen 2006

s+mp+v.

Vid propositioner på bifall till eller avslag på detta yrkande förklarade sig ordfö­randen finna propositionen på avslag vara med övervägande ja besvarad.

Då votering begärdes verkställdes sådan över följande, dessförinnan föreslagna och godkända voteringsproposition:

Den som vill avslå socialdemokraternas, miljöpartiets och vänsterpartiets ge­mensamma förslag röstar ja,

den som inte vill det röstar nej.

Vinner nej, har kommunfullmäktige beslutat bifalla förslaget.

Omröstningen utföll med 53 ja och 43 nej. Såsom voteringslista nr 18:3 utvisar röstades ja av -------------------------------------------------------------------- Bilaga 3.

Kommunfullmäktige hade alltså beslutat att avslå förslaget.

Nr 3. Återinför USK som kommunal förvaltning

s+mp+v.

Vid propositioner på bifall till eller avslag på detta yrkande beslöt kommun­full­mäktige utan omröstning att avslå förslaget.

Nr 4. Stadens budget ska tydligt redovisa de förväntade kostnaderna för pris- och lönekompensation

s+mp+v.

Vid propositioner på bifall till eller avslag på detta yrkande beslöt kommun­full­mäktige utan omröstning att avslå förslaget.

Nr 5. Staden ska satsa på klimatsmart sjöfart

s+mp+v.

Vid propositioner på bifall till eller avslag på detta yrkande beslöt kommun­full­mäktige utan omröstning att avslå förslaget.

Nr 6. Stockholm ska bli en fossilbränslefri stad år 2030

s+mp+v.

Vid propositioner på bifall till eller avslag på detta yrkande beslöt kommun­full­mäktige utan omröstning att avslå förslaget.

Nr 7. Ett klimatmål på 2,0 ton koldioxidekvivalenter per stockholmare år 2015 och stockholmarnas konsumtion och resor utanför staden ska minska

s+mp+v.

Vid propositioner på bifall till eller avslag på detta yrkande förklarade sig ordfö­randen finna propositionen på avslag vara med övervägande ja besvarad.

Då votering begärdes verkställdes sådan över följande, dessförinnan föreslagna och godkända voteringsproposition:

Den som vill avslå socialdemokraternas, miljöpartiets och vänsterpartiets ge­mensamma förslag röstar ja,

den som inte vill det röstar nej.

Vinner nej, har kommunfullmäktige beslutat bifalla förslaget.

Omröstningen utföll med 54 ja och 44 nej. Såsom voteringslista nr 18:4 utvisar röstades ja av -------------------------------------------------------------------- Bilaga 4.

Kommunfullmäktige hade alltså beslutat att avslå förslaget.

Nr 8. Funktionshinderombudsmannens och äldreombudsmannens årsrapporter ska behandlas av kommunfullmäktige från och med år 2010

v.

Vid propositioner på bifall till eller avslag på detta yrkande beslöt kommun­full­mäktige utan omröstning att avslå förslaget.

Nr 9. Begära hos regeringen att trängselavgifterna ska bli en kommunal avgift

v.

Vid propositioner på bifall till eller avslag på detta yrkande beslöt kommun­full­mäktige utan omröstning att avslå förslaget.

Härefter ställdes kommunstyrelsens förslag i övrigt mot socialdemokraternas, miljöpartiets, vänsterpartiets och centerpartiets respektive förslag i övrigt. Vid propositioner på dessa yrkanden beslöt kommunfullmäktige utan omröstning att bifalla kommunstyrelsens förslag.

Beslut

Kommunfullmäktige hade alltså beslutat att

* bifalla kommunstyrelsens förslag.

Revisorskollegiet

Punkt 2

Kommunstyrelsens förslag ställdes mot socialdemokra­ternas, miljöpartiets, väns­terpartiets och centerpartiets respektive förslag. Vid pro­positioner på dessa yrkan­den beslöt kommunfullmäktige utan omröstning att bi­falla kommunstyrel­sens förslag.

Beslut

Kommunfullmäktige hade alltså beslutat att

* bifalla kommunstyrelsens förslag.


Valnämnden

Punkt 3

Följande yrkande ställdes under särskild proposition.

Nr 1. Uppdraget till valnämnden kompletteras med att hänsyn ska tas även till tillgänglighetskrav utöver de som handlar om rörelsehinder.

v.

Vid propositioner på bifall till eller avslag på detta yrkande beslöt kommun­full­mäktige utan omröstning att avslå förslaget.

Härefter ställdes kommunstyrelsens förslag i övrigt mot socialdemokraternas, miljöpartiets, vänsterpartiets och centerpartiets respektive förslag i övrigt. Vid propositioner på dessa yrkanden beslöt kommunfullmäktige utan omröstning att bifalla kommunstyrelsens förslag.

Beslut

Kommunfullmäktige hade alltså beslutat att

* bifalla kommunstyrelsens förslag.

R VIII KULTUR- OCH IDROTTSROTELN

Kulturnämnden: kulturförvaltningen och stadsarkivet, Stockholms Stads­tea­ter AB, Stadsdelsnämnderna: Kultur- och föreningsverksamhet, Verk­samhet för barn och ungdom, Idrottsnämnden, Stockholm Globe Arena Fastigheter AB

Punkt 8, 29, 4, 7, 30

Den under sammanträdet tidigare tillfälligt bordlagda behandlingen av Kultur­nämnden: kulturförvaltningen och stadsarkivet, Stockholms Stadstea­ter AB, Stadsdelsnämnderna: Kultur- och föreningsverksamhet, Verksamhet för barn och ungdom, Idrottsnämnden, Stockholm Globe Arena Fastigheter AB återupp­togs.

Kulturnämnden: kulturförvaltningen och stadsarkivet

Punkt 8

Följande yrkande ställdes under särskild proposition.

Nr 1. Staden ska verka för att Unga Klaras verksamhet kan återuppstå och bli nationalscen med övergripande ansvar för scenkonst för barn och unga

v.

Vid propositioner på bifall till eller avslag på detta yrkande beslöt kommun­full­mäktige utan omröstning att avslå förslaget.


Härefter ställdes kommunstyrelsens förslag i övrigt mot socialdemokraternas, miljöpartiets, vänsterpartiets och centerpartiets respektive förslag i övrigt. Vid propositioner på dessa yrkanden beslöt kommunfullmäktige utan omröstning att bifalla kommunstyrelsens förslag.

Beslut

Kommunfullmäktige hade alltså beslutat att

* bifalla kommunstyrelsens förslag.

Stockholms Stadsteater AB

Punkt 29

Kommunstyrelsens förslag ställdes mot socialdemokra­ternas, miljöpartiets, väns­terpartiets och centerpartiets respektive förslag. Vid pro­positioner på dessa yrkan­den beslöt kommunfullmäktige utan omröstning att bi­falla kommunstyrel­sens förslag.

Beslut

Kommunfullmäktige hade alltså beslutat att

* bifalla kommunstyrelsens förslag.

Stadsdelsnämnderna: Kultur- och föreningsverksamhet

Punkt 4

Kommunstyrelsens förslag ställdes mot socialdemokra­ternas, miljöpartiets, väns­terpartiets och centerpartiets respektive förslag. Vid pro­positioner på dessa yrkan­den beslöt kommunfullmäktige utan omröstning att bi­falla kommunstyrel­sens förslag.

Beslut

Kommunfullmäktige hade alltså beslutat att

* bifalla kommunstyrelsens förslag.

Stadsdelsnämnderna: Verksamhet för barn och ungdom

Punkt 4

Kommunstyrelsens förslag ställdes mot socialdemokra­ternas, miljöpartiets, väns­terpartiets och centerpartiets respektive förslag. Vid pro­positioner på dessa yrkan­den beslöt kommunfullmäktige utan omröstning att bi­falla kommunstyrel­sens förslag.


Beslut

Kommunfullmäktige hade alltså beslutat att

* bifalla kommunstyrelsens förslag.

Idrottsnämnden

Punkt 7

Följande yrkanden ställdes under särskild proposition.

Nr 1. Bygga skateboardpark vid Högdalstopparna

v.

Vid propositioner på bifall till eller avslag på detta yrkande beslöt kommun­full­mäktige utan omröstning att avslå förslaget.

Nr 2. Personneutrala kort till stadens simhallar

v.

Vid propositioner på bifall till eller avslag på detta yrkande beslöt kommun­full­mäktige utan omröstning att avslå förslaget.

Nr 3. Kostnadsfria bad för barn och ungdomar

v.

Vid propositioner på bifall till eller avslag på detta yrkande beslöt kommun­full­mäktige utan omröstning att avslå förslaget.

Härefter ställdes kommunstyrelsens förslag i övrigt mot socialdemokraternas, miljöpartiets, vänsterpartiets och centerpartiets respektive förslag i övrigt. Vid propositioner på dessa yrkanden beslöt kommunfullmäktige utan omröstning att bifalla kommunstyrelsens förslag.

Beslut

Kommunfullmäktige hade alltså beslutat att

* bifalla kommunstyrelsens förslag.

Stockholm Globe Arena Fastigheter AB

Punkt 30

Kommunstyrelsens förslag ställdes mot socialdemokra­ternas, miljöpartiets, väns­terpartiets och centerpartiets respektive förslag. Vid pro­positioner på dessa yrkan­den beslöt kommunfullmäktige utan omröstning att bi­falla kommunstyrel­sens förslag.

Beslut

Kommunfullmäktige hade alltså beslutat att

* bifalla kommunstyrelsens förslag.

R II MILJÖ- OCH TRAFIKROTELN

Miljö- och hälsoskyddsnämnden, Stockholm Vatten AB, Trafik- och ren­hållningsnämnden, Stockholms Stads Parkerings AB, Stads­delsnämnderna: Stadsmiljöverksamhet, Stockholms Hamn AB, Stadsdelsnämnderna

Punkt 10, 25, 14, 28, 4, 26

Den under sammanträdet tidigare tillfälligt bordlagda behandlingen av Miljö- och hälsoskyddsnämnden, Stockholm Vatten AB, Trafik- och renhållnings­nämnden, Stockholms Stads Parkerings AB, Stads­delsnämnderna: Stadsmiljö­verksamhet, Stockholms Hamn AB och Stadsdelsnämnderna återupptogs.

Miljö- och hälsoskyddsnämnden

Punkt 10

Följande yrkande ställdes under särskild proposition.

Nr 1. Inventera stadens sjuka hus och utarbeta en saneringsplan

v.

Vid propositioner på bifall till eller avslag på detta yrkande förklarade sig ordfö­randen finna propositionen på avslag vara med övervägande ja besvarad.

Då votering begärdes verkställdes sådan över följande, dessförinnan föreslagna och godkända voteringsproposition:

Den som vill avslå vänsterpartiets förslag röstar ja,

den som inte vill det röstar nej.

Vinner nej, har kommunfullmäktige beslutat bifalla förslaget.

Omröstningen utföll med 53 ja och 19 nej. Såsom voteringslista nr 14:3 utvisar röstades ja av -------------------------------------------------------------------- Bilaga 5.

Kommunfullmäktige hade alltså beslutat att avslå förslaget.

Härefter ställdes kommunstyrelsens förslag i övrigt mot socialdemokraternas, miljöpartiets, vänsterpartiets och centerpartiets respektive förslag i övrigt. Vid propositioner på dessa yrkanden beslöt kommunfullmäktige utan omröstning att bifalla kommunstyrelsens förslag.

Beslut

Kommunfullmäktige hade alltså beslutat att

* bifalla kommunstyrelsens förslag.


Stockholm Vatten AB

Punkt 25

Följande yrkanden ställdes under särskild proposition.

Nr 1. Avbryta alla utförsäljningar av Stockholm Vatten AB

s+v.

Vid propositioner på bifall till eller avslag på detta yrkande förklarade sig ordfö­randen finna propositionen på avslag vara med övervägande ja besvarad.

Då votering begärdes verkställdes sådan över följande, dessförinnan föreslagna och godkända voteringsproposition:

Den som vill avslå socialdemokraternas och vänsterpartiets gemensamma för­slag röstar ja,

den som inte vill det röstar nej.

Vinner nej, har kommunfullmäktige beslutat bifalla förslaget.

Omröstningen utföll med 53 ja och 34 nej. Såsom voteringslista nr 14:4 utvisar röstades ja av -------------------------------------------------------------------- Bilaga 6.

Kommunfullmäktige hade alltså beslutat att avslå förslaget.

Röstförklaring avgavs av Anna C Kullendorff (m) enligt följande.
Jag hade för avsikt att rösta ja, dvs. att avslå socialdemokraternas och väns­terpartiets gemensamma förslag men p.g.a. tekniska problem blev det inte registrerat.

Nr 2. Stockholm Vatten AB:s fordonsgasbolag ska inte säljas

mp.

Vid propositioner på bifall till eller avslag på detta yrkande förklarade sig ordfö­randen finna propositionen på avslag vara med övervägande ja besvarad.

Då votering begärdes verkställdes sådan över följande, dessförinnan föreslagna och godkända voteringsproposition:

Den som vill avslå miljöpartiets förslag röstar ja,

den som inte vill det röstar nej.

Vinner nej, har kommunfullmäktige beslutat bifalla förslaget.

Omröstningen utföll med 54 ja och 42 nej. Såsom voteringslista nr 14:5 utvisar röstades ja av -------------------------------------------------------------------- Bilaga 7.

Kommunfullmäktige hade alltså beslutat att avslå förslaget.

Härefter ställdes kommunstyrelsens förslag i övrigt mot socialdemokraternas, miljöpartiets, vänsterpartiets och centerpartiets respektive förslag i övrigt. Vid propositioner på dessa yrkanden beslöt kommunfullmäktige utan omröstning att bifalla kommunstyrelsens förslag.


Beslut

Kommunfullmäktige hade alltså beslutat att

* bifalla kommunstyrelsens förslag.

Trafik- och renhållningsnämnden

Punkt 14

Följande yrkande ställdes under särskild proposition.

Nr 1. Åtgärder ska vidtas vid alla gator/områden i staden med förhöjda partikel­halter så att luftkvalitetsnormerna för partiklar (PM 10) klarar vintersäsongen 2010-2011

mp.

Vid propositioner på bifall till eller avslag på detta yrkande förklarade sig ordfö­randen finna propositionen på avslag vara med övervägande ja besvarad.

Då votering begärdes verkställdes sådan över följande, dessförinnan föreslagna och godkända voteringsproposition:

Den som vill avslå miljöpartiets förslag röstar ja,

den som inte vill det röstar nej.

Vinner nej, har kommunfullmäktige beslutat bifalla förslaget.

Omröstningen utföll med 54 ja och 20 nej. Såsom voteringslista nr 15:1 utvisar röstades ja av -------------------------------------------------------------------- Bilaga 8.

Kommunfullmäktige hade alltså beslutat att avslå förslaget.

Härefter ställdes kommunstyrelsens förslag i övrigt mot socialdemokraternas, miljöpartiets, vänsterpartiets och centerpartiets respektive förslag i övrigt. Vid propositioner på dessa yrkanden beslöt kommunfullmäktige utan omröstning att bifalla kommunstyrelsens förslag.

Beslut

Kommunfullmäktige hade alltså beslutat att

* bifalla kommunstyrelsens förslag.

Stockholms Stads Parkerings AB

Punkt 28

Kommunstyrelsens förslag ställdes mot socialdemokra­ternas, miljöpartiets, väns­terpartiets och centerpartiets respektive förslag. Vid pro­positioner på dessa yrkan­den beslöt kommunfullmäktige utan omröstning att bi­falla kommunstyrel­sens förslag.


Beslut

Kommunfullmäktige hade alltså beslutat att

* bifalla kommunstyrelsens förslag.

Stadsdelsnämnderna: Stadsmiljöverksamhet

Punkt 4

Kommunstyrelsens förslag ställdes mot socialdemokra­ternas, miljöpartiets, väns­terpartiets och centerpartiets respektive förslag. Vid pro­positioner på dessa yrkan­den beslöt kommunfullmäktige utan omröstning att bi­falla kommunstyrel­sens förslag.

Beslut

Kommunfullmäktige hade alltså beslutat att

* bifalla kommunstyrelsens förslag.

Stockholms Hamn AB

Punkt 26

Följande yrkande ställdes under särskild proposition.

Nytt yrkande: Stoppa privatiseringen av stuveriverksamheten

s.

Vid propositioner på bifall till eller avslag på detta yrkande beslöt kommun­full­mäktige utan omröstning att avslå förslaget.

Härefter ställdes kommunstyrelsens förslag i övrigt mot socialdemokraternas, miljöpartiets, vänsterpartiets och centerpartiets respektive förslag i övrigt. Vid propositioner på dessa yrkanden beslöt kommunfullmäktige utan omröstning att bifalla kommunstyrelsens förslag.

Beslut

Kommunfullmäktige hade alltså beslutat att

* bifalla kommunstyrelsens förslag.

Stadsdelsnämnderna

Punkt 4

Då de specificerade delarna av stadsdelsnämndernas budget fastställts godkänner kommunfullmäktige kommunstyrelsens förslag till budget 2010 och inriktning för 2011 och 2012 för stadsdelsnämnderna i övrigt.


Beslut

Kommunfullmäktige hade alltså beslutat att

* bifalla kommunstyrelsens förslag.

R V YTTERSTADS- OCH BOSTADSBOLAGSROTELN

Stockholms Stads Bostadsförmedling AB, AB Svenska Bostäder, ABFamiljebostäder, AB Stockholmshem, Brand- och räddningsverksamhe­ten, Kyrkogårdsnämnden, Servicenämnden

Punkt 23, 21, 38, 9, 11

Den under sammanträdet tidigare tillfälligt bordlagda behandlingen av Stock­holms Stads Bostadsförmedling AB, AB Svenska Bostäder, ABFamiljebostäder, AB Stockholmshem, Brand- och räddningsverksamheten, Kyrkogårdsnämnden och Servicenämnden återupptogs.

Ordet innehades av Ann Mari Engel och borgarrådet Larsson.

Stockholms Stads Bostadsförmedling AB

Punkt 23

Kommunstyrelsens förslag ställdes mot socialdemokra­ternas, miljöpartiets, väns­terpartiets och centerpartiets respektive förslag. Vid pro­positioner på dessa yrkan­den beslöt kommunfullmäktige utan omröstning att bi­falla kommunstyrel­sens förslag.

Beslut

Kommunfullmäktige hade alltså beslutat att

* bifalla kommunstyrelsens förslag.

AB Svenska Bostäder, AB Familjebostäder, AB Stockholmshem

Punkt 21

Följande yrkanden ställdes under särskild proposition.

Nr 1. Energianvändningen i stadens fastigheter ska minska med 30 % till år 2014

s+mp+v.

Vid propositioner på bifall till eller avslag på detta yrkande beslöt kommun­full­mäktige utan omröstning att avslå förslaget.


Nr 2. AB Svenska Bostäder ska minska energianvändningen med 40 %, ABStock­holmshem ska minska energianvändningen med 40 % och fasa ut oljan och AB Fa­miljebostäder ska minska energianvändningen med 30 % till år 2014

s+mp+v.

Vid propositioner på bifall till eller avslag på detta yrkande beslöt kommun­full­mäktige utan omröstning att avslå förslaget.

Nr 3. Alla omvandlingar av kommunala hyresrätter ska omedelbart avbrytas

s+mp+v.

Vid propositioner på bifall till eller avslag på detta yrkande förklarade sig ordfö­randen finna propositionen på avslag vara med övervägande ja besvarad.

Då votering begärdes verkställdes sådan över följande, dessförinnan föreslagna och godkända voteringsproposition:

Den som vill avslå socialdemokraternas, miljöpartiets och vänsterpartiets ge­mensamma förslag röstar ja,

den som inte vill det röstar nej.

Vinner nej, har kommunfullmäktige beslutat bifalla förslaget.

Omröstningen utföll med 53 ja och 35 nej. Såsom voteringslista nr 16:1 utvisar röstades ja av -------------------------------------------------------------------- Bilaga 9.

Kommunfullmäktige hade alltså beslutat att avslå förslaget.

Nr 4. Alla stadens bostadsbolag ska tillhandahålla boenden för våldsutsatta kvinnor

mp.

Vid propositioner på bifall till eller avslag på detta yrkande beslöt kommun­full­mäktige utan omröstning att avslå förslaget.

Härefter ställdes kommunstyrelsens förslag i övrigt mot socialdemokraternas, miljöpartiets, vänsterpartiets och centerpartiets respektive förslag i övrigt. Vid propositioner på dessa yrkanden beslöt kommunfullmäktige utan omröstning att bifalla kommunstyrelsens förslag.

Beslut

Kommunfullmäktige hade alltså beslutat att

* bifalla kommunstyrelsens förslag.

Brand- och räddningsverksamheten

Punkt 38

Kommunstyrelsens förslag ställdes mot socialdemokra­ternas, miljöpartiets, väns­terpartiets och centerpartiets respektive förslag. Vid pro­positioner på dessa yrkan­den beslöt kommunfullmäktige utan omröstning att bi­falla kommunstyrel­sens förslag.


Beslut

Kommunfullmäktige hade alltså beslutat att

* bifalla kommunstyrelsens förslag.

Kyrkogårdsnämnden

Punkt 9

Kommunstyrelsens förslag ställdes mot socialdemokra­ternas, miljöpartiets, väns­terpartiets och centerpartiets respektive förslag. Vid pro­positioner på dessa yrkan­den beslöt kommunfullmäktige utan omröstning att bi­falla kommunstyrel­sens förslag.

Beslut

Kommunfullmäktige hade alltså beslutat att

* bifalla kommunstyrelsens förslag.

Servicenämnden

Punkt 11

Kommunstyrelsens förslag ställdes mot socialdemokra­ternas, miljöpartiets, väns­terpartiets och centerpartiets respektive förslag. Vid pro­positioner på dessa yrkan­den beslöt kommunfullmäktige utan omröstning att bi­falla kommunstyrel­sens förslag.

Beslut

Kommunfullmäktige hade alltså beslutat att

* bifalla kommunstyrelsens förslag.

R I FINANSROTELN

R III STADSBYGGNADS- OCH FASTIGHETSROTELN

Exploateringsnämnden, Stadsbyggnadsnämnden, Fastighetsnämnden

Punkt 5, 13, 6

Den under sammanträdet tidigare tillfälligt bordlagda behandlingen av Exploate­ringsnämnden, Stadsbyggnadsnämnden och Fastighetsnämnden återupptogs.


Exploateringsnämnden

Punkt 5

Kommunstyrelsens förslag ställdes mot socialdemokra­ternas, miljöpartiets, väns­terpartiets och centerpartiets respektive förslag. Vid pro­positioner på dessa yrkan­den beslöt kommunfullmäktige utan omröstning att bi­falla kommunstyrel­sens förslag.

Beslut

Kommunfullmäktige hade alltså beslutat att

* bifalla kommunstyrelsens förslag.

Stadsbyggnadsnämnden

Punkt 13

Följande yrkande ställdes under särskild proposition.

Nr 1. Ökad användning av omvänd planprocess och områdesplanering

v.

Vid propositioner på bifall till eller avslag på detta yrkande beslöt kommun­full­mäktige utan omröstning att avslå förslaget.

Härefter ställdes kommunstyrelsens förslag i övrigt mot socialdemokraternas, miljöpartiets, vänsterpartiets och centerpartiets respektive förslag i övrigt. Vid propositioner på dessa yrkanden beslöt kommunfullmäktige utan omröstning att bifalla kommunstyrelsens förslag.

Beslut

Kommunfullmäktige hade alltså beslutat att

* bifalla kommunstyrelsens förslag.

Fastighetsnämnden

Punkt 6

Följande yrkande ställdes under särskild proposition.

Nr 1. Energianvändningen i stadens fastigheter ska minska med 30 % till år 2014

s+mp+v.

Vid propositioner på bifall till eller avslag på detta yrkande beslöt kommun­full­mäktige utan omröstning att avslå förslaget.

Härefter ställdes kommunstyrelsens förslag i övrigt mot socialdemokraternas, miljöpartiets, vänsterpartiets och centerpartiets respektive förslag i övrigt. Vid propositioner på dessa yrkanden beslöt kommunfullmäktige utan omröstning att bifalla kommunstyrelsens förslag.

Beslut

Kommunfullmäktige hade alltså beslutat att

* bifalla kommunstyrelsens förslag.

Central medelsreserv

Punkt 18

Kommunstyrelsens förslag ställdes mot socialdemokra­ternas, miljöpartiets, väns­terpartiets och centerpartiets respektive förslag. Vid pro­positioner på dessa yrkan­den beslöt kommunfullmäktige utan omröstning att bi­falla kommunstyrel­sens förslag.

Beslut

Kommunfullmäktige hade alltså beslutat att

* till Central medelsreserv reserveras följande belopp för år 2010 med fördel­ning enligt budgetförslaget i denna titel

till kommunfullmäktiges förfogande för oförutsedda behov reserveras 5,0mnkr

till kommunstyrelsens förfogande för oförutsedda behov reserveras 453,6mnkr

till kommunstyrelsens förfogande för prestationsförändringar inom förskola, skolbarnsomsorg, grundskola, gymnasieskola, särskola, sfi, flyktingmotta­gande, vårdnadsbidrag samt stöd och service till personer med funktionsned­sättning reserveras 932,2mnkr

till kommunstyrelsens förfogande för oförutsedda investeringsutgifter reserve­ras 300,0mnkr.


Finansförvaltningen

Punkt 19

Kommunstyrelsens förslag ställdes mot socialdemokra­ternas, miljöpartiets, väns­terpartiets och centerpartiets respektive förslag. Vid pro­positioner på dessa yrkan­den beslöt kommunfullmäktige utan omröstning att bi­falla kommunstyrel­sens förslag.

Beslut

Kommunfullmäktige hade alltså beslutat att

* ram för kommunkoncernens totala externa upplåning samt ram för utlåning till och borgensteckning för bolagen fastställs i Finanspolicy för kommun­koncernen Stockholms stad

kommunstyrelsen får i uppdrag att i samband med den årliga översynen av fi­nanspolicyn uppdatera de finansiella risklimiterna utifrån aktuella finansiella förutsättningar

kommunal inkomstskatt utdebiteras med kronor 17:48 per skattekrona för att fylla stadens uttaxeringsbehov för 2010

begravningsavgift utdebiteras med kronor 0:07 per skattekrona för 2010

internräntan fastställs till 4,0 procent

regler för ekonomisk förvaltning fastställs enligt bilaga 9 till budgetutlåtan­det att gälla fr.o.m. 2010

i övrigt godkänna detta förslag till budget 2010 och inriktning för 2011 och 2012 för Finansförvaltningen

i övrigt bekräfta under budgetbehandlingen fattade preliminära beslut.

§4 Ärenden som avslutas, besvaras eller godkänns i samband med kommunfullmäktiges beslut om budget 2010 för Stockholms stad (bilaga 15 till budgetutlåtandet)

Beslut

Kommunfullmäktige beslöt utan omröstning att avsluta, besvara och godkänna ärenden i samband med kommunfullmäktiges beslut om budget 2010 för Stock­holms stad enligt -------------------------------------------------------------- Bilaga 10.

§5 Motioner

Under tiden 3 – 13 november 2009 väcktes och inlämnades följande motioner:

1. (2009:45) av Leif Rönngren (s) om seriösare ombildningsprocesser
Dnr 302-2383/2009;

2. (2009:46) av Stellan Hamrin (v) om restaurering av Stockholms vatten
Dnr 303-2387/2009.

Motionerna överlämnades till kommunstyrelsen för beredning.

§6 Avslutning

Ordföranden tackade kommunfullmäktiges ledamöter för ett gott samarbete un­der de två budgetdagarna.

Borgarrådet Nordin tackade presidiet och tjänstgörande personal för ett gott ar­bete.

Kommunfullmäktige åtskildes kl. 21.10.