Din position: Hem > Stockholms stad > Kommunfullmäktige > Sammanträde 2010-11-24

Sammanträde 2010-11-24

Datum
Klockan
10:00
Plats
KOMMUNFULLMÄKTIGE

Sammanträdet fortsätter torsdagen den 25 november 2010 med början kl. 10.00.

Rotel I: F Läs mer...inansroteln; borgarrådet Sten Nordin
Rotel II: Trafik- och arbetsmarknadsroteln; borgarrådet Ulla Hamilton
Rotel III: Stadsbyggnads- och idrottsroteln; borgarrådet Regina Kevius
Rotel IV: Skolroteln; borgarrådet Lotta Edholm
Rotel V: Äldre- och ytterstadsroteln; borgarrådet Joakim Larsson
Rotel VI: Stadsmiljöroteln; borgarrådet Per Ankersjö
Rotel VII: Socialroteln; borgarrådet Anna König Jerlmyr
Rotel VIII: Kultur- och fastighetsroteln; borgarrådet Madeleine Sjöstedt

BORDLAGT BESLUTSÄRENDE

5 Utl. 2010:112. Fastställande av skattesats för 2011. RI

NYTT BESLUTSÄRENDE, Rotel I

6 Budget 2011 för Stockholms stad och inriktning för 2012 och 2013 samt ägardirektiv 2011-2013 för koncernen Stockholms Stadshus AB samt ärenden som avslutas eller besvaras i samband med kommunfullmäktiges beslut om budget 2011 för Stockholms stad (bilaga till budgetutlåtandet).

§1 Anmälan av nya ledamöter

Anmäldes länsstyrelsen i Stockholms läns beslut av den 16november 2010 att utse nya ledamöter i kommunfullmäktige för tiden till och med den 14oktober 2014.

Till ledamot efter Kristina Alvendal (M) hade utsetts Hanna Broberg (M).

Till ledamot efter Anton Abele (M) hade utsetts Johan Sjölin (M).

§2 Anmälda skrivelser

Till kommunfullmäktige hade inkommit följande skrivelser, vilka delgivits be­rörda organ:

Regeringsbeslut

av den 28 oktober 2010

Beslut (28 oktober) med anledning av överklagande av stadsbyggnadsnämndens beslut (5 november 2009) i fråga om detaljplan för Sänket 1 och del av Söder­malm 8:57 i stadsdelen Södermalm i Stockholms kommun.

Regeringen överlämnar ärendet i den del som avser överklagandet av intresseor­ganisationen Kulturarvet - Ej till salu! till länsstyrelsen i Stockholms län för ny behandling.

Kammarrätten i Stockholms beslut

av den 29 oktober 2010

Beslut (29 oktober) med anledning av överklagat avgörande i Förvaltningsrätten (beslut 21 juni) avseende Försäljning av fastigheten Hässelby Slott i Hässelby. Genomförandebeslut. Kammarrätten meddelar inte prövningstillstånd. Förvalt­ningsrättens avgörande står därför fast.

Dnr 302-2713/2008

Stadsrevisionen, Revisorsgrupp 1

av den 22 november 2010

Revisorernas rapport till kommunfullmäktige över granskning av delårsrapport - uppföljning av budget 2010

Dnr 124-2619/2010

§3 Närvaro

Närvaro antecknades enligt ---------------------------------------------- Bilaga 1.

§4 Justering

Förste vice ordföranden Eva-Louise Erlandsson Slorach (S) och andre vice ordföranden Ulf Fridebäck (FP) utsågs att jämte ordföranden Margareta Björk (M) justera och expediera dagens protokoll. Justeringen kommer att ske den 8december 2010.

§5 Förslag till budget 2011 för Stockholms stad och inriktning för 2012 och 2013 samt ägardirektiv 2011-2013 för koncernen Stockholms Stadshus AB samt ärenden som avslutas eller besvaras i samband med kommunfullmäk­tiges beslut om budget 2011 för Stockholms stad (bilaga till budgetutlåtandet)

På förslag av ordföranden beslutade kommunfullmäktige utan omröstning att överläggningen inledningsvis fick röra sig om budgetutlåtandet i dess helhet, därefter behandlas budgeten nämnd för nämnd och avslutas med avsnittet Fi­nansförvaltning m.m. Beträffande stadsdelsnämnderna behandlas varje verk­samhetsområde för sig. Utlåtande 2010:112 om fastställande av skattesats för 2011 sambehandlas med budgeten.

Härefter beslutade kommunfullmäktige att besluten skulle anses preliminära till dess budgeten i sin helhet är behandlad.

Inledning

Ordet innehades av borgarråden Nordin, Jämtin, Bolund och Edholm, Ann-Margarethe Livh, borgarrådet Ankersjö samt Ewa Samuelsson.

Under överläggningen hade yrkats

dels av borgarråden Nordin (M), Edholm (FP) och Ankersjö (C) samt Ewa Samuelsson (KD) bifall till kommunstyrelsens förslag samt vissa justeringar som redovisas i propositionsordningen under tillämpliga budgettitlar,

dels av borgarrådet Jämtin (S) bifall till Socialdemokraternas reservation i kom­munstyrelsen med vissa justeringar som redovisas i propositionsordningen under tillämpliga budgettitlar,

dels av borgarrådet Bolund (MP) bifall till Miljöpartiets reservation i kommun­styrelsen med vissa justeringar som redovisas i propositionsordningen under til­lämpliga budgettitlar,

dels av Ann-Margarethe Livh (V) bifall till Vänsterpartiets reservation i kom­munstyrelsen med vissa justeringar som redovisas i propositionsordningen under tillämpliga budgettitlar.

R I FINANSROTELN

Koncernen Stockholms Stadshus AB, AB Stokab, S:t Erik Försäkrings AB, S:t Erik Livförsäkring AB, S:tErik Markutveckling AB, Stockholm Stads Utrednings- och Statistikkontor AB, AB Fortum Värme Holding samägt med Stockholms stad, Mässfastigheter i Stockholm AB, Stadsdelsnämn­derna: Övergripande, Bilaga 11 och 17 till budgeten

Punkt 21, 28, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 4

Ordet innehades av borgarråden Nordin och Jämtin, Stefan Nilsson, Ann-Katrin Åslund, Ann Mari Engel, Helen Törnqvist, Ewa Samuelsson, borgarrådet Rudin, Ann-Margarethe Livh, Birgitta Holm, Mats Berglund, borgarrådet Mogert, Stellan Hamrin, Marie Ljungberg Schött, Per Olsson, Anders Wallner, borgarrå­den Hamilton och Bolund samt Gunnar Sandell.

Kommunfullmäktige beslutade utan omröstning att tillfälligt bordlägga behand­lingen av detta avsnitt.


R I FINANSROTELN

R III STADSBYGGNADS- OCH IDROTTSROTELN

R VIII KULTUR- OCH FASTIGHETSROTELN

Exploateringsnämnden, Stadsbyggnadsnämnden, Fastighetsnämnden, Stockholm Globe Arena Fastigheter AB

Punkt 6, 14, 7, 31

Ordet innehades av borgarråden Kevius och Sjöstedt, Teres Lindberg, Emilia Hagberg, Maria Hannäs, Jonas Naddebo, Erik Slottner, Björn Ljung, Ewa Larsson, Patrik Silverudd, Yvonne Fernell-Ingelström, Stellan Hamrin och Bengt Sandberg.

Ordningsfråga

Ordet innehades av Berthold Gustavsson (M) och Bengt Sandberg (S) i en ord­ningsfråga angående vårdat språk.

I den fortsatta debatten yttrade sig borgarrådet Rudin, Elina Åberg, borgarrådet Larsson, Mirja Räihä Järvinen och Ann-Margarethe Livh.

Kommunfullmäktige beslutade utan omröstning att tillfälligt bordlägga behand­lingen av detta avsnitt.

R V ÄLDRE- OCH YTTERSTADSROTELN

Stockholms Stads Bostadsförmedling AB, AB Svenska Bostäder, ABFamiljebostäder, AB Stockholmshem, Storstockholms brandförsvar

Punkt 24, 22, 39

Ordet innehades av borgarråden Larsson och Rudin, Yvonne Ruwaida, Björn Ljung, Mehdi Oguzsoy, Stina Bengtsson, Erik Slottner, Stellan Hamrin, Jackie Nylander, Gulan Avci, Malte Sigemalm och Teres Lindberg.

Kommunfullmäktige beslutade utan omröstning att tillfälligt bordlägga behand­lingen av detta avsnitt.


R II TRAFIK- OCH ARBETSMARKNADSROTELN

R I FINANSROTELN

Trafik- och renhållningsnämnden, Stockholms Stads Parkerings AB, Stockholms Hamn AB

Punkt 15, 29, 27

Ordet innehades av borgarrådet Hamilton, Jan Valeskog, Emilia Hagberg, Mark Klamberg, Måns Almqvist, Christer Mellstrand, Erik Slottner, Åke Askensten, Björn Ljung, Stellan Hamrin, Malte Sigemalm, Datevig Mardirossian Lönn, Ann Mari Engel, Awad Hersi, Jakop Dalunde, borgarrådet Ankersjö, Stina Bengtsson och Annika Ödebrink.

Kommunfullmäktige beslutade utan omröstning att tillfälligt bordlägga behand­lingen av detta avsnitt.

R VI STADSMILJÖROTELN

Miljö- och hälsoskyddsnämnden, Stockholm Vatten AB, Stadsdelsnämn­derna: Stadsmiljöverksamhet

Punkt 11, 26, 4

Ordet innehades av borgarrådet Ankersjö, Daniel Valiollahi, Karin Wanngård, borgarrådet Bolund, Frida Johansson Metso, Stellan Hamrin, Erik Slottner, Jakop Dalunde, Mikael Magnusson, Lars Svärd, Malte Sigemalm och Jan Valeskog.

Miljö- och hälsoskyddsnämnden

Punkt 11

Följande yrkande ställdes under särskild proposition.

Nr 1. Inventera stadens sjuka hus och utarbeta en saneringsplan. (V)

Vid propositioner på bifall till eller avslag på detta yrkande beslutade kommun­fullmäktige utan omröstning att avslå förslaget.

Härefter ställdes kommunstyrelsens förslag i övrigt mot Socialdemokraternas, Miljöpartiets och Vänsterpartiets respektive förslag i övrigt. Vid propositioner på dessa yrkanden beslutade kommunfullmäktige utan omröstning att bifalla kommunstyrelsens förslag.

Beslut

Kommunfullmäktige hade alltså beslutat att

* bifalla kommunstyrelsens förslag.


Stockholm Vatten AB

Punkt 26

Följande yrkande ställdes under särskild proposition.

Nr 1. Utarbeta en övergripande strategi för ett scenario med två meters vatten­höjning. (S)+(MP)+(V)

Vid propositioner på bifall till eller avslag på detta yrkande beslutade kommun­fullmäktige utan omröstning att avslå förslaget.

Härefter ställdes kommunstyrelsens förslag i övrigt mot Socialdemokraternas, Miljöpartiets och Vänsterpartiets respektive förslag i övrigt. Vid propositioner på dessa yrkanden beslutade kommunfullmäktige utan omröstning att bifalla kommunstyrelsens förslag.

Beslut

Kommunfullmäktige hade alltså beslutat att

* bifalla kommunstyrelsens förslag.

Stadsdelsnämnderna: Stadsmiljöverksamhet

Punkt 4

Kommunstyrelsens förslag ställdes mot Socialdemokraternas, Miljöpartiets och Vänsterpartiets respektive förslag. Vid propositioner på dessa yrkanden beslu­tade kommunfullmäktige utan omröstning att bifalla kommunstyrelsens förslag.

Beslut

Kommunfullmäktige hade alltså beslutat att

* bifalla kommunstyrelsens förslag.

R I FINANSROTELN

Koncernen Stockholms Stadshus AB, AB Stokab, S:t Erik Försäkrings AB, S:t Erik Livförsäkring AB, S:tErik Markutveckling AB, Stockholm Stads Utrednings- och Statistikkontor AB, AB Fortum Värme Holding samägt med Stockholms stad, Mässfastigheter i Stockholm AB, Stadsdelsnämn­derna: Övergripande, Bilaga 11 och 17 till budgeten

Punkt 21, 28, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 4

Den under sammanträdet tidigare tillfälligt bordlagda behandlingen av detta avsnitt återupptogs.


Stockholms Stadshus AB

Punkt 21

Följande yrkande ställdes under särskild proposition.

Nr 1. Vi yrkar att koncernen Stockholms Stadshus AB uppdrar till bostadsbola­gen AB Familjebostäder, AB Svenska Bostäder och AB Stockholmshem att låta hyrorna vara oförändrade under 2011. (V)

Vid propositioner på bifall till eller avslag på detta yrkande förklarade sig ordfö­randen finna propositionen på avslag vara med övervägande ja besvarad.

Då votering begärdes verkställdes sådan över följande, dessförinnan föreslagna och godkända voteringsproposition:

Den som vill avslå Vänsterpartiets förslag röstar ja,

den som inte vill det röstar nej.

Vinner nej, har kommunfullmäktige beslutat bifalla förslaget.

Omröstningen utföll med 68 ja och 8 nej. Såsom voteringslista nr 6:1 utvisar röstades ja av -------------------------------------------------------------------- Bilaga 2.

Kommunfullmäktige hade alltså beslutat att avslå förslaget.

Härefter ställdes kommunstyrelsens förslag i övrigt mot Socialdemokraternas, Miljöpartiets och Vänsterpartiets respektive förslag i övrigt. Vid propositioner på dessa yrkanden beslutade kommunfullmäktige utan omröstning att bifalla kommunstyrelsens förslag.

Beslut

Kommunfullmäktige hade alltså beslutat att

* bifalla kommunstyrelsens förslag.

AB Stokab

Punkt 28

Följande yrkande ställdes under särskild proposition.

Nr 1. Stokab ska kvarstå i kommunal ägo. (S)+(V)

Vid propositioner på bifall till eller avslag på detta yrkande beslutade kommun­fullmäktige utan omröstning att avslå förslaget.

Härefter ställdes kommunstyrelsens förslag i övrigt mot Socialdemokraternas, Miljöpartiets och Vänsterpartiets respektive förslag i övrigt. Vid propositioner på dessa yrkanden beslutade kommunfullmäktige utan omröstning att bifalla kommunstyrelsens förslag.


Beslut

Kommunfullmäktige hade alltså beslutat att

* bifalla kommunstyrelsens förslag.

S:t Erik Försäkrings AB

Punkt 33

Kommunstyrelsens förslag ställdes mot Socialdemokraternas, Miljöpartiets och Vänsterpartiets respektive förslag. Vid propositioner på dessa yrkanden beslu­tade kommunfullmäktige utan omröstning att bifalla kommunstyrelsens förslag.

Beslut

Kommunfullmäktige hade alltså beslutat att

* bifalla kommunstyrelsens förslag.

S:t Erik Livförsäkring AB

Punkt 34

Kommunstyrelsens förslag ställdes mot Socialdemokraternas, Miljöpartiets och Vänsterpartiets respektive förslag. Vid propositioner på dessa yrkanden beslu­tade kommunfullmäktige utan omröstning att bifalla kommunstyrelsens förslag.

Beslut

Kommunfullmäktige hade alltså beslutat att

* bifalla kommunstyrelsens förslag.

S:t Erik Markutveckling AB

Punkt 35

Kommunstyrelsens förslag ställdes mot Socialdemokraternas, Miljöpartiets och Vänsterpartiets respektive förslag. Vid propositioner på dessa yrkanden beslu­tade kommunfullmäktige utan omröstning att bifalla kommunstyrelsens förslag.

Beslut

Kommunfullmäktige hade alltså beslutat att

* bifalla kommunstyrelsens förslag.


Stockholm Stads Utrednings- och Statistikkontor AB

Punkt 36

Kommunstyrelsens förslag ställdes mot Socialdemokraternas, Miljöpartiets och Vänsterpartiets respektive förslag. Vid propositioner på dessa yrkanden beslu­tade kommunfullmäktige utan omröstning att bifalla kommunstyrelsens förslag.

Beslut

Kommunfullmäktige hade alltså beslutat att

* bifalla kommunstyrelsens förslag.

AB Fortum Värme Holding samägt med Stockholms stad

Punkt 37

Följande yrkande ställdes under särskild proposition.

Nr 1. Utarbeta en utfasningsplan för kolanvändningen under år 2011 samt ha målsättningen att starta det biobränsleeldade kraftvärmeverket under mandatpe­rioden (2010-2014). (S)+(MP)+(V)

Vid propositioner på bifall till eller avslag på detta yrkande beslutade kommun­fullmäktige utan omröstning att avslå förslaget.

Härefter ställdes kommunstyrelsens förslag i övrigt mot Socialdemokraternas, Miljöpartiets och Vänsterpartiets respektive förslag i övrigt. Vid propositioner på dessa yrkanden beslutade kommunfullmäktige utan omröstning att bifalla kommunstyrelsens förslag.

Beslut

Kommunfullmäktige hade alltså beslutat att

* bifalla kommunstyrelsens förslag.

Mässfastigheter i Stockholm AB

Punkt 38

Kommunstyrelsens förslag ställdes mot Socialdemokraternas, Miljöpartiets och Vänsterpartiets respektive förslag. Vid propositioner på dessa yrkanden beslu­tade kommunfullmäktige utan omröstning att bifalla kommunstyrelsens förslag.

Beslut

Kommunfullmäktige hade alltså beslutat att

* bifalla kommunstyrelsens förslag.


Stadsdelsnämnderna: Övergripande

Punkt 4

Beslut

Kommunfullmäktige beslutade att

* bifalla kommunstyrelsens förslag.

Förslag till en samlad strategi för stadens investeringar i budget 2011

Bilaga 11

Dnr 319-389/2010

Kommunstyrelsens förslag ställdes mot Socialdemokraternas, Miljöpartiets och Vänsterpartiets respektive förslag. Vid propositioner på dessa yrkanden beslu­tade kommunfullmäktige utan omröstning att bifalla kommunstyrelsens förslag.

Beslut

Kommunfullmäktige hade alltså beslutat att

* bifalla kommunstyrelsens förslag.

Revidering av stadens basnyckeltal

Bilaga 17

Dnr 119-1062/2010

Kommunstyrelsens förslag ställdes mot Socialdemokraternas, Miljöpartiets och Vänsterpartiets respektive förslag. Vid propositioner på dessa yrkanden beslu­tade kommunfullmäktige utan omröstning att bifalla kommunstyrelsens förslag.

Beslut

Kommunfullmäktige hade alltså beslutat att

* bifalla kommunstyrelsens förslag.

R I FINANSROTELN

R III STADSBYGGNADS- OCH IDROTTSROTELN

R VIII KULTUR- OCH FASTIGHETSROTELN

Exploateringsnämnden, Stadsbyggnadsnämnden, Fastighetsnämnden, Stockholm Globe Arena Fastigheter AB

Punkt 6, 14, 7, 31

Den under sammanträdet tidigare tillfälligt bordlagda behandlingen av detta avsnitt återupptogs.


Exploateringsnämnden

Punkt 6

Följande yrkande ställdes under särskild proposition.

Nr 1. Intensifiera arbetet med att göra Högdalstopparna till ett frilufts- och re­kreationsområde. (V)

Vid propositioner på bifall till eller avslag på detta yrkande beslutade kommun­fullmäktige utan omröstning att avslå förslaget.

Härefter ställdes kommunstyrelsens förslag i övrigt mot Socialdemokraternas, Miljöpartiets och Vänsterpartiets respektive förslag i övrigt. Vid propositioner på dessa yrkanden beslutade kommunfullmäktige utan omröstning att bifalla kommunstyrelsens förslag.

Beslut

Kommunfullmäktige hade alltså beslutat att

* bifalla kommunstyrelsens förslag.

Stadsbyggnadsnämnden

Punkt 14

Följande yrkanden ställdes under särskild proposition.

Nr 1. Staden ska i ökad utsträckning använda omvänd planprocess och områdes­planering i sin planeringsverksamhet. (S)+(MP)+(V)

Vid propositioner på bifall till eller avslag på detta yrkande beslutade kommun­fullmäktige utan omröstning att avslå förslaget.

Nr 2. Inrätta fler naturreservat än Årstaskogen och Älvsjöskogen. (S)+(MP)+(V)

Vid propositioner på bifall till eller avslag på detta yrkande beslutade kommun­fullmäktige utan omröstning att avslå förslaget.

Härefter ställdes kommunstyrelsens förslag i övrigt mot Socialdemokraternas, Miljöpartiets och Vänsterpartiets respektive förslag i övrigt. Vid propositioner på dessa yrkanden beslutade kommunfullmäktige utan omröstning att bifalla kommunstyrelsens förslag.

Beslut

Kommunfullmäktige hade alltså beslutat att

* bifalla kommunstyrelsens förslag.


Fastighetsnämnden

Punkt 7

Följande yrkande ställdes under särskild proposition.

Nr 1. Energianvändningen i stadens fastigheter ska minska med 30 % till år2014. (S)+(MP)+(V)

Vid propositioner på bifall till eller avslag på detta yrkande beslutade kommun­fullmäktige utan omröstning att avslå förslaget.

Härefter ställdes kommunstyrelsens förslag i övrigt mot Socialdemokraternas, Miljöpartiets och Vänsterpartiets respektive förslag i övrigt. Vid propositioner på dessa yrkanden beslutade kommunfullmäktige utan omröstning att bifalla kommunstyrelsens förslag.

Beslut

Kommunfullmäktige hade alltså beslutat att

* bifalla kommunstyrelsens förslag.

Stockholm Globe Arena Fastigheter AB

Punkt 31

Kommunstyrelsens förslag ställdes mot Socialdemokraternas, Miljöpartiets och Vänsterpartiets respektive förslag. Vid propositioner på dessa yrkanden beslu­tade kommunfullmäktige utan omröstning att bifalla kommunstyrelsens förslag.

Beslut

Kommunfullmäktige hade alltså beslutat att

* bifalla kommunstyrelsens förslag.

R V ÄLDRE- OCH YTTERSTADSROTELN

Stockholms Stads Bostadsförmedling AB, AB Svenska Bostäder, ABFamiljebostäder, AB Stockholmshem, Storstockholms brandförsvar

Punkt 24, 22, 39

Den under sammanträdet tidigare tillfälligt bordlagda behandlingen av Stock­holms Stads Bostadsförmedling AB, AB Svenska Bostäder, ABFamiljebostäder, AB Stockholmshem samt Storstockholms brandförsvar återupptogs.


Stockholms Stads Bostadsförmedling AB

Punkt 24

Kommunstyrelsens förslag ställdes mot Socialdemokraternas, Miljöpartiets och Vänsterpartiets respektive förslag. Vid propositioner på dessa yrkanden beslu­tade kommunfullmäktige utan omröstning att bifalla kommunstyrelsens förslag.

Beslut

Kommunfullmäktige hade alltså beslutat att

* bifalla kommunstyrelsens förslag.

AB Svenska Bostäder, AB Familjebostäder, AB Stockholmshem

Punkt 22

Följande yrkanden ställdes under särskild proposition.

Nr 1. Energianvändningen i stadens fastigheter ska minska med 30 % till år 2014. (S)+(MP)+(V)

Vid propositioner på bifall till eller avslag på detta yrkande beslutade kommun­fullmäktige utan omröstning att avslå förslaget.

Nr 2. AB Svenska Bostäder ska minska energianvändningen med 40 %, ABStockholmshem ska minska energianvändningen med 40 % och fasa ut oljan och AB Familjebostäder ska minska energianvändningen med 30 % till år 2014. (S)+(MP)+(V)

Vid propositioner på bifall till eller avslag på detta yrkande beslutade kommun­fullmäktige utan omröstning att avslå förslaget.

Nr 3. Alla omvandlingar av kommunala hyresrätter ska omedelbart avbrytas. (S)+(V)

Vid propositioner på bifall till eller avslag på detta yrkande förklarade sig ordfö­randen finna propositionen på avslag vara med övervägande ja besvarad.

Då votering begärdes verkställdes sådan över följande, dessförinnan föreslagna och godkända voteringsproposition:

Den som vill avslå Socialdemokraternas och Vänsterpartiets gemensamma förslag röstar ja,

den som inte vill det röstar nej.

Vinner nej, har kommunfullmäktige beslutat bifalla förslaget.

Omröstningen utföll med 67 ja och 33 nej. Såsom voteringslista nr 8:1 utvisar röstades ja av -------------------------------------------------------------------- Bilaga 3.

Kommunfullmäktige hade alltså beslutat att avslå förslaget.

Härefter ställdes kommunstyrelsens förslag i övrigt mot Socialdemokraternas, Miljöpartiets och Vänsterpartiets respektive förslag i övrigt. Vid propositioner på dessa yrkanden beslutade kommunfullmäktige utan omröstning att bifalla kommunstyrelsens förslag.


Beslut

Kommunfullmäktige hade alltså beslutat att

* bifalla kommunstyrelsens förslag.

Storstockholms brandförsvar

Punkt 39

Kommunstyrelsens förslag ställdes mot Socialdemokraternas, Miljöpartiets och Vänsterpartiets respektive förslag. Vid propositioner på dessa yrkanden beslu­tade kommunfullmäktige utan omröstning att bifalla kommunstyrelsens förslag.

Beslut

Kommunfullmäktige hade alltså beslutat att

* bifalla kommunstyrelsens förslag.

R II TRAFIK- OCH ARBETSMARKNADSROTELN

R I FINANSROTELN

Trafik- och renhållningsnämnden, Stockholms Stads Parkerings AB, Stockholms Hamn AB

Punkt 15, 29, 27

Den under sammanträdet tidigare tillfälligt bordlagda behandlingen av detta avsnitt återupptogs.

Trafik- och renhållningsnämnden

Punkt 15

Följande yrkande ställdes under särskild proposition.

Nr 1. Bygga ut Stockholm City Bikes till närförorter och förorter. (S)+(MP)+(V)

Vid propositioner på bifall till eller avslag på detta yrkande beslutade kommun­fullmäktige utan omröstning att avslå förslaget.

Härefter ställdes kommunstyrelsens förslag i övrigt mot Socialdemokraternas, Miljöpartiets och Vänsterpartiets respektive förslag i övrigt. Vid propositioner på dessa yrkanden beslutade kommunfullmäktige utan omröstning att bifalla kommunstyrelsens förslag.

Beslut

Kommunfullmäktige hade alltså beslutat att

* bifalla kommunstyrelsens förslag.

Stockholms Stads Parkerings AB

Punkt 29

Kommunstyrelsens förslag ställdes mot Socialdemokraternas, Miljöpartiets och Vänsterpartiets respektive förslag. Vid propositioner på dessa yrkanden beslu­tade kommunfullmäktige utan omröstning att bifalla kommunstyrelsens förslag.

Beslut

Kommunfullmäktige hade alltså beslutat att

* bifalla kommunstyrelsens förslag.

Stockholms Hamn AB

Punkt 27

Kommunstyrelsens förslag ställdes mot Socialdemokraternas, Miljöpartiets och Vänsterpartiets respektive förslag. Vid propositioner på dessa yrkanden beslu­tade kommunfullmäktige utan omröstning att bifalla kommunstyrelsens förslag.

Beslut

Kommunfullmäktige hade alltså beslutat att

* bifalla kommunstyrelsens förslag.

Kommunfullmäktige beslutade utan omröstning att uppskjuta den fortsatta be­handlingen av budgetutlåtandet till fortsatt sammanträde torsdagen den 25november 2010 kl.10.00.

Kommunfullmäktige åtskildes kl. 21.17.